„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.150.016159
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
6
29/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
190020020.35.150.016159
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2020 - 07/06/2021)

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №6

2020 წლის 29 დეკემბერი

სოფ. წეროვანი

 

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული  კანონის მე-20 მუხლის მეორე პუნქტის და 25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის   საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ა დ გ ე ნ ს: 

მუხლი 1
1.  ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს.

                                                                  /თან ერთვის/

მუხლი 2
  1. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (ვებ.გვერდი 31.12.2019; საიდენტ.კოდი 190020020.35.150.016154) ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის 30 დეკემბრის N28 დადგენილება.
მუხლი 3
  1. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 01 იანვრიდან.

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ბალაშვილი
თავი I

ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

სხვა შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,403.5

0.0

2,403.5

2,704.3

0.0

2,704.3

2,660.0

0.0

2,660.0

შრომის ანაზღაურება

853.3

0.0

853.3

867.1

0.0

867.1

872.4

0.0

872.4

საქონელი და მომსახურება

163.2

0.0

163.2

204.9

0.0

204.9

175.6

0.0

175.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,205.6

0.0

1,205.6

1,418.9

0.0

1,418.9

1,423.6

0.0

1,423.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

174.2

0.0

174.2

194.5

0.0

194.5

178.4

0.0

178.4

სხვა ხარჯები

7.2

0.0

7.2

18.9

0.0

18.9

10.0

0.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

12.5

0.0

12.5

-44.3

0.0

-44.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

24.4

0.0

24.4

44.9

0.0

44.9

0.0

0.0

0.0

ზრდა

24.4

0.0

24.4

44.9

0.0

44.9

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-11.9

0.0

-11.9

-89.2

0.0

-89.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-11.9

0.0

-11.9

-89.2

0.0

-89.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

11.9

0.0

11.9

89.2

0.0

89.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

11.9

0.0

11.9

89.2

0.0

89.2

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                                                                                                                    ათას ლარებში           

 

 

მუხლი 2. ახალგორის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  2660.0 ათასი ლარის ოდენობით .

 

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

სხვა შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 3. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 2660.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2019წლის ფაქტი

2020წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სპეციალური ტრანსფერი

შემოსულობები

 

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

შემოსავლები

1

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

შემოსავლები

1

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

გრანტები

13

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2,416.0

0.0

2,416.0

2,660.0

0.0

2,660.0

2,660.0

0.0

2,660.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2,326.0

 

2,326.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

0.0

 

 

2,570.0

 

2,570.0

2,570.0

 

2,570.0

 

მუხლი 4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 2660.0 ათასი ლარის ოდენობით  თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,403.5

0.0

2,403.5

2,704.3

0.0

2,704.3

2,660.0

0.0

2,660.0

შრომის ანაზღაურება

853.3

0.0

853.3

867.1

0.0

867.1

872.4

0.0

872.4

საქონელი და მომსახურება

163.2

0.0

163.2

204.9

0.0

204.9

175.6

0.0

175.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,205.6

0.0

1,205.6

1,418.9

0.0

1,418.9

1,423.6

0.0

1,423.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

174.2

0.0

174.2

194.5

0.0

194.5

178.4

0.0

178.4

სხვა ხარჯები

7.2

0.0

7.2

18.9

0.0

18.9

10.0

0.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

 

მუხლი  5. ახალგორის    მუნიციპალიტეტის    არაფინანსური აქტივების კლებისა და ზრდის ფუნქცია.

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

24.4

0.0

24.4

44.9

0.0

44.9

0.0

0.0

0.0

ზრდა

24.4

0.0

24.4

44.9

0.0

44.9

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი  6. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

ფუნქცი

ონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,003.4   

0.0   

1,003.4   

1,053.2   

0.0   

1,053.2   

1,012.3   

0.0   

1,012.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,003.4   

0.0   

1,003.4   

1,053.2   

0.0   

1,053.2   

1,012.3   

0.0   

1,012.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,003.4   

0.0   

1,003.4   

1,038.7   

0.0   

1,038.7   

1,012.3   

0.0   

1,012.3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

0.0   

0.0   

0.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

45.4   

0.0   

45.4   

45.6   

0.0   

45.6   

45.7   

0.0   

45.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

133.0   

0.0   

133.0   

141.0   

0.0   

141.0   

143.1   

0.0   

143.1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

133.0   

0.0   

133.0   

141.0   

0.0   

141.0   

143.1   

0.0   

143.1   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

126.1   

0.0   

126.1   

172.1   

0.0   

172.1   

153.3   

0.0   

153.3   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

126.1   

0.0   

126.1   

172.1   

0.0   

172.1   

153.3   

0.0    

153.3   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

47.0   

0.0   

47.0   

53.4   

0.0   

53.4   

48.6   

0.0   

48.6   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

47.0   

0.0   

47.0   

53.4   

0.0   

53.4   

48.6   

0.0   

48.6   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

267.1   

0.0   

267.1   

315.2   

0.0   

315.2   

305.1   

0.0   

305.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

89.4   

0.0   

89.4   

112.2   

0.0   

112.2   

117.9   

0.0   

117.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

157.7   

0.0   

157.7   

183.0   

0.0   

183.0   

167.2   

0.0   

167.2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.0   

0.0   

20.0   

20.0   

0.0   

20.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

634.6   

0.0   

634.6   

774.2   

0.0   

774.2   

773.5   

0.0   

773.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

551.8   

0.0   

551.8   

661.8   

0.0   

661.8   

663.6   

0.0   

663.6   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

82.8   

0.0   

82.8   

112.4   

0.0   

112.4   

109.9   

0.0   

109.9   

710

სოციალური დაცვა

171.3   

0.0   

171.3   

194.5   

0.0   

194.5   

178.4   

0.0   

178.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

107.2   

0.0   

107.2   

120.0   

0.0   

120.0   

109.0   

0.0   

109.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

107.2   

0.0   

107.2   

120.0   

0.0   

120.0   

109.0   

0.0   

109.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.5   

0.0   

0.5   

1.0    

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

34.8   

0.0   

34.8   

36.5   

0.0   

36.5   

36.4   

0.0   

36.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.8   

0.0   

28.8   

37.0   

0.0   

37.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

3.0   

0.0   

3.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

2,427.9   

0.0   

2,427.9   

2,749.2   

0.0   

2,749.2   

2,660.0   

0.0   

2,660.0   

 

 

მუხლი 7.  ახალგორის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

9.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 48.6ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  41.4ათასი ლარი;

მუხლი 8. ახალგორის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტით  მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა

   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებისა და  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

                                                                    თავი II

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 9. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და  პროგრამები

9.1 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

  9.1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.4

0.0

45.4

45.6

0.0

45.6

45.7

0.0

45.7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45.4

0.0

45.4

45.6

0.0

45.6

45.7

0.0

45.7

 

 

9.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის  დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა-დასუფთავება და ნაგვის გატანა, წეროვანის დევნილთა დასახლებაში სკვერის მოვლა-პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა-შენახვა,  საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა,  ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259.1

0.0

259.1

313.1

0.0

313.1

296.4

0.0

296.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

202.1

0.0

202.1

245.1

0.0

245.1

229.2

0.0

229.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

19.4

0.0

19.4

29.0

0.0

29.0

24.5

0.0

24.5

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

133.0

0.0

133.0

141.0

0.0

141.0

143.1

0.0

143.1

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

49.7

0.0

49.7

75.1

0.0

75.1

61.6

0.0

61.6

03 02 04

saojaxo sakanalizacio sistemebis momsaxurebis programa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

gare ganaTeba

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

67.2

0.0

67.2

03.03.01

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

67.2

0.0

67.2

 

ათას ლარებში

9.2.1  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა

შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის  მოვლა-შენახვის პროგრამა, საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01 01)

წეროვანის, წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი წყლის სისტემების  რეაბილიტაციას.

ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 01 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა-დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების  ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

 გ ) საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

დ)წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  არსებული სკვერის მოვლა -პატრონობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგამის ფარგლებში   წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  დაგეგმილია სკვერის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

 

9.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება

04 00

განათლება

634.6

0.0

634.6

774.2

0.0

774.2

773.5

0.0

773.5

04 01

ბაგა-ბაღი

551.8

0.0

551.8

661.8

0.0

661.8

663.6

0.0

663.6

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

82.8

0.0

82.8

112.4

0.0

112.4

109.9

0.0

109.9

                                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

 

 ა) სკოლამდელი განათლება - ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04  01)

გაერთიანების ფარგლებში წეროვანისა  წილკანისა და  ფრეზეთის  დევნილთა დასახლებებში  ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  თითო საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც  სკოლამდელ განათლებას იღებს 455  ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის თანამშრომელთა , აღმზრდელთა ხელფასებს, ღსაზრდელთა კვებას,  სხვა მიმდინარე ხარჯებს , ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი  (პროგრამული კოდი 04  03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში  ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან  დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის,ქსოვის,მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის, ჭრა–კერვის, გალობის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ  იღებენ დამატებით განათლებას.

ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 210– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.

9.4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ჩასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსებას ,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ   სპორტული შესაძლებლობების სრული  გამოვლინება.  

ათას ლარებში

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

267.1

0.0

267.1

315.2

0.0

315.2

305.1

0.0

305.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

89.4

0.0

89.4

82.3

0.0

82.3

117.9

0.0

117.9

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

75.9

0.0

75.9

79.3

0.0

79.3

80.9

0.0

80.9

05 01 03

საფეხბურთო სკოლა

13.5

0.0

13.5

29.9

0.0

29.9

37.0

0.0

37.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.8

0.0

0.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

56.2

0.0

56.2

65.7

0.0

65.7

60.8

0.0

60.8

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

65.0

0.0

65.0

68.7

0.0

68.7

64.0

0.0

64.0

05 02 04

კლუბები

35.7

0.0

35.7

45.6

0.0

45.6

42.4

0.0

42.4

05 02 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

9.4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლისა და  ახალგორის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  საჭირო პირობების შექმნა .

ა) სპორტული ღონისძიებების(პროგრამული კოდი 05 01 01)

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები მოხდება მათი  დაფინანსება. არსებული პროგრამა ემსახურება 200-მდე  სკოლის ასაკის სპორტსმენს.

9.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის,კულტურის დაწესებულებათა  გაერთიანების  ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  სადღესასწაულო დღეებში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ა) ახალგორის  სამუსიკო  სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში   ფუნქციონირებს  მუსიკალური სკოლა ექვსწლედით,  სადაც   სწავლობს 80-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით  ხდება  კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია,  იმართება სხვადასხვა   კულტურული ღონისძიებები .

ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა     (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

 გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს  კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოჩენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობს ადგილობრივ მოსახლეობისათვის  მათი რეპერტუარის გაცნობას .

9.4.3რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფინანსდება  ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის გავლით.

9.5მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რე სურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

9.5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

  • ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე  დასახლებებში  ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

9.5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგორის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,   ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

218.3

0.0

218.3

247.9

0.0

247.9

227.0

0.0

227.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

48.6

0.0

48.6

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

171.3

0.0

171.3

194.5

0.0

194.5

178.4

0.0

178.4

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

107.2

0.0

107.2

120.0

0.0

120.0

109.0

0.0

109.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

34.8

0.0

34.8

36.5

0.0

36.5

36.4

0.0

36.4

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.8

0.0

28.8

37.0

0.0

37.0

30.0

0.0

30.0

06 02 06

დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ა)  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც   კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება  სრულად არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო დაზღვევით.

ბ)  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება . ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც შეადგენს  400 ლარს.

გ)   ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახისთვის ბავშვის შეძენაზე,რომლის ოდენობაც შეადგენს   300 ლარს.

                                                           თავი III

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სპეციალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სპეციალური ტრანსფერი

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

2,427.9

0.0

2,427.9

2,749.2

0.0

2,749.2

2,660.0

0.0

2,660.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,403.5

0.0

2,403.5

2,704.3

0.0

2,704.3

2,660.0

0.0

2,660.0

 

შრომის ანაზღაურება

853.3

0.0

853.3

867.1

0.0

867.1

0.0

0.0

872.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

0.0

24.4

44.9

0.0

44.9

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,003.4

0.0

1,003.4

1,053.2

0.0

1,053.2

1,012.3

0.0

1,012.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

980.4

0.0

980.4

1,039.3

0.0

1,039.3

1,012.3

0.0

1,012.3

 

შრომის ანაზღაურება

809.3

0.0

809.3

822.7

0.0

822.7

828.0

0.0

828.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

0.0

23.0

13.9

0.0

13.9

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

297.5

0.0

297.5

289.3

0.0

289.3

287.3

0.0

287.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

281.2

0.0

281.2

288.1

0.0

288.1

287.3

0.0

287.3

 

შრომის ანაზღაურება

252.4

0.0

252.4

248.4

0.0

248.4

248.4

0.0

248.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

0.0

16.3

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

705.9

0.0

705.9

749.4

0.0

749.4

725.0

0.0

725.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

699.2

0.0

699.2

736.7

0.0

736.7

725.0

0.0

725.0

 

შრომის ანაზღაურება

556.9

0.0

556.9

574.3

0.0

574.3

579.6

0.0

579.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

0.0

6.7

12.7

0.0

12.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.5

0.0

14.5

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.4

0.0

45.4

45.6

0.0

45.6

45.7

0.0

45.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45.4

0.0

45.4

45.6

0.0

45.6

45.7

0.0

45.7

 

შრომის ანაზღაურება

44.0

0.0

44.0

44.4

0.0

44.4

44.4

0.0

44.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45.4

0.0

45.4

45.6

0.0

45.6

45.7

0.0

45.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

45.4

0.0

45.4

45.6

0.0

45.6

45.7

0.0

45.7

 

შრომის ანაზღაურება

44.0

0.0

44.0

44.4

0.0

44.4

44.4

0.0

44.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259.1

0.0

259.1

313.1

0.0

313.1

296.4

0.0

296.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

257.7

0.0

257.7

294.1

0.0

294.1

296.4

0.0

296.4

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

202.1

0.0

202.1

245.1

0.0

245.1

229.2

0.0

229.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

200.7

0.0

200.7

226.6

0.0

226.6

229.2

0.0

229.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

18.5

0.0

18.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

19.4

0.0

19.4

29.0

0.0

29.0

24.5

0.0

24.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.4

0.0

19.4

24.5

0.0

24.5

24.5

0.0

24.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

133.0

0.0

133.0

141.0

0.0

141.0

143.1

0.0

143.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

131.6

0.0

131.6

141.0

0.0

141.0

143.1

0.0

143.1

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

49.7

0.0

49.7

75.1

0.0

75.1

61.6

0.0

61.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

49.7

0.0

49.7

61.1

0.0

61.1

61.6

0.0

61.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების მომსახურების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

გარე განათება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

67.2

0.0

67.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

57.0

0.0

57.0

67.5

0.0

67.5

67.2

0.0

67.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03.03.01

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

67.2

0.0

67.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

57.0

0.0

57.0

67.5

0.0

67.5

67.2

0.0

67.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

634.6

0.0

634.6

774.2

0.0

774.2

773.5

0.0

773.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

634.6

0.0

634.6

771.2

0.0

771.2

773.5

0.0

773.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ბაგა-ბაღი

551.8

0.0

551.8

661.8

0.0

661.8

663.6

0.0

663.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

551.8

0.0

551.8

658.8

0.0

658.8

663.6

0.0

663.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

82.8

0.0

82.8

112.4

0.0

112.4

109.9

0.0

109.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

82.8

0.0

82.8

112.4

0.0

112.4

109.9

0.0

109.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

267.1

0.0

267.1

315.2

0.0

315.2

305.1

0.0

305.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

267.1

0.0

267.1

306.2

0.0

306.2

305.1

0.0

305.1

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

89.4

0.0

89.4

82.3

0.0

82.3

117.9

0.0

117.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

89.4

0.0

89.4

82.3

0.0

82.3

117.9

0.0

117.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

75.9

0.0

75.9

79.3

0.0

79.3

80.9

0.0

80.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

75.9

0.0

75.9

79.3

0.0

79.3

80.9

0.0

80.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო სკოლა

13.5

0.0

13.5

29.9

0.0

29.9

37.0

0.0

37.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

13.5

0.0

13.5

29.9

0.0

29.9

37.0

0.0

37.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.8

0.0

0.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

56.2

0.0

56.2

65.7

0.0

65.7

60.8

0.0

60.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

56.2

0.0

56.2

61.2

0.0

61.2

60.8

0.0

60.8

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

65.0

0.0

65.0

68.7

0.0

68.7

64.0

0.0

64.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

65.0

0.0

65.0

64.2

0.0

64.2

64.0

0.0

64.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კლუბები

35.7

0.0

35.7

45.6

0.0

45.6

42.4

0.0

42.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.7

0.0

35.7

45.6

0.0

45.6

42.4

0.0

42.4

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

218.3

0.0

218.3

247.9

0.0

247.9

227.0

0.0

227.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

218.3

0.0

218.3

247.9

0.0

247.9

227.0

0.0

227.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

48.6

0.0

48.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

47.0

0.0

47.0

53.4

0.0

53.4

48.6

0.0

48.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

171.3

0.0

171.3

194.5

0.0

194.5

178.4

0.0

178.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

171.3

0.0

171.3

194.5

0.0

194.5

178.4

0.0

178.4

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

107.2

0.0

107.2

120.0

0.0

120.0

109.0

0.0

109.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

107.2

0.0

107.2

120.0

0.0

120.0

109.0

0.0

109.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

34.8

0.0

34.8

36.5

0.0

36.5

36.4

0.0

36.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

34.8

0.0

34.8

36.5

0.0

36.5

36.4

0.0

36.4

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.8

0.0

28.8

37.0

0.0

37.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

28.8

0.0

28.8

37.0

0.0

37.0

30.0

0.0

30.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.