ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016322
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
28/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
190020020.35.134.016322
ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2020 - 04/06/2021)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №28

2020 წლის 28 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 დადგენილება (ვებგვერდი, 30/12/2019 წ, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016304).
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძედანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

11 670 692

11 670 692

0

11 511 356

11 511 356

0

12 756 500

12 756 500

0

გადასახადები

6 549 917

6 549 917

0

6 769 600

6 769 600

0

8 449 500

8 449 500

0

გრანტები

4 846 272

4 846 272

0

4 514 556

4 514 556

0

3 900 000

3 900 000

0

სხვა შემოსავლები

274 503

274 503

0

227 200

227 200

0

407 000

407 000

0

ხარჯები

6 447 818

6 447 818

0

6 452 614

6 452 614

0

7 580 800

7 580 800

0

შრომის ანაზღაურება

3 080 511

3 080 511

0

3 053 410

3 053 410

0

3 125 700

3 125 700

0

საქონელი და მომსახურება

1 381 182

1 381 182

0

1 184 753

1 184 753

0

1 524 200

1 524 200

0

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

სუბსიდიები

1 113 034

1 113 034

0

1 244 300

1 244 300

0

1 372 000

1 372 000

0

გრანტები

0

0

0

4 167

4 167

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

386 910

386 910

0

467 141

467 141

0

829 700

829 700

0

სხვა ხარჯები

472 802

472 802

0

481 418

481 418

0

711 200

711 200

0

საოპერაციო სალდო

5 222 873

5 222 873

0

5 058 742

5 058 742

0

5 175 700

5 175 700

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 213 051

5 213 051

0

5 031 952

5 031 952

0

5 268 700

5 268 700

0

ზრდა

5 255 218

5 255 218

0

5 151 952

5 151 952

0

5 298 700

5 298 700

0

კლება

42 167

42 167

0

120 000

120 000

0

30 000

30 000

0

მთლიანი სალდო

9 823

9 823

0

26 790

26 790

0

-93 000

-93 000

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3 572

-3 572

0

0

0

0

-120 000

-120 000

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

კლება

3 572

3 572

0

0

0

0

120 000

120 000

0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 572

3 572

0

0

0

0

120 000

120 000

0

ვალდებულებების ცვლილება

-13 395

-13 395

0

-26 790

-26 790

0

-27 000

-27 000

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

საშინაო

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

11 712 859

11 712 859

0

11 631 356

11 631 356

0

12 786 500

12 786 500

0

შემოსავლები

11 670 692

11 670 692

0

11 511 356

11 511 356

0

12 756 500

12 756 500

0

არაფინანსური აქტივების კლება

42 167

42 167

0

120 000

120 000

0

30 000

30 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

11 716 432

11 716 432

0

11 631 356

11 631 356

0

12 906 500

12 906 500

0

ხარჯები

6 447 818

6 447 818

0

6 452 614

6 452 614

0

7 580 800

7 580 800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 255 218

5 255 218

0

5 151 952

5 151 952

0

5 298 700

5 298 700

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

ნაშთის ცვლილება

-3 572

-3 572

0

0

0

0

-120 000

-120 000

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 12 756 500 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

11 670 692

11 670 692

0

11 511 356

11 511 356

0

12 756 500

12 756 500

0

გადასახადები

6 549 917

6 549 917

0

6 769 600

6 769 600

0

8 449 500

8 449 500

0

გრანტები

4 846 272

4 846 272

0

4 514 556

4 514 556

0

3 900 000

3 900 000

0

სხვა შემოსავლები

274 503

274 503

0

227 200

227 200

0

407 000

407 000

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 449 500 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

6,549,917

6,549,917

0

6,769,600

6,769,600

0

8,449,500

8,449,500

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6,470,191

6,470,191

0

6,519,600

6,519,600

0

8,149,500

8,149,500

0

ქონების გადასახადი

79,727

79,727

0

250,000

250,000

0

300,000

300,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

-11,473

-11,473

0

220,000

220,000

0

270,000

270,000

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,360.740

3,361

0

2,000

2,000

0

2,000

2,000

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

3,321.980

3,322

0

0.000

 

0

0

0

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

84,517

84,517

0

28,000

28,000

0

28,000

28,000

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  3 900 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

4 846 272

4 846 272

0

4 514 556

4 514 556

0

3 900 000

3 900 000

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

0

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

3 773 706

3 773 706

0

2 292 500

2 292 500

0

3 600 000

3 600 000

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

216 382,000

216 382

0

0

0

0

300 000

300 000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

856 184

856 184

0

2 222 056

2 222 056

0

0

0

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

0

0

0

1 600 000

1 600 000

0

0

0

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

0

0

0

1 600 000

1 600 000

0

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

856 184

856 184

0

622 056

622 056

0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

656 184

656 184

0

622 056

622 056

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 407 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

274 503

274 503

0

227 200

227 200

0

407 000

407 000

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

101 066

101 066

0

93 800

93 800

0

271 200

271 200

0

პროცენტები

12 644

12 644

0

15 000

15 000

0

30 000

30 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

12 644

12 644

0

15 000

15 000

0

30 000

30 000

0

რენტა

88 422

88 422

0

78 800

78 800

0

241 200

241 200

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

86 705

86 705

0

77 800

77 800

0

239 200

239 200

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 717

1 717

0

1 000

1 000

0

2 000

2 000

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37 550

37 550

0

59 700

59 700

0

40 800

40 800

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21 743

21 743

0

47 000

47 000

0

31 000

31 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

727

727

0

37 000

37 000

0

1 000

1 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

727

727

0

37 000

37 000

0

1 000

1 000

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

20 815

20 815

0

10 000

10 000

0

30 000

30 000

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15 808

15 808

0

12 700

12 700

0

9 800

9 800

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

15 808

15 808

0

12 700

12 700

0

9 800

9 800

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

31 000

31 000

0

40 000

40 000

0

55 000

55 000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

104 886

104 886

0

33 700

33 700

0

40 000

40 000

0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 7 562 800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6 374 565

6 374 565

0

6 431 022

6 431 022

0

7 562 800

7 562 800

0

შრომის ანაზღაურება

3 076 810

3 076 810

0

3 053 410

3 053 410

0

3 125 700

3 125 700

0

საქონელი და მომსახურება

1 222 947

1 222 947

0

1 184 753

1 184 753

0

1 524 200

1 524 200

0

სუბსიდიები

1 242 652

1 242 652

0

1 244 300

1 244 300

0

1 372 000

1 372 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

447 641

447 641

0

467 141

467 141

0

829 700

829 700

0

სხვა ხარჯები

384 515

384 515

0

481 418

481 418

0

711 200

711 200

0

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 268 700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 298 700   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

104 250

104 250

0

101 583

101 583

0

1 068 800

1 068 800

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 172 925

4 172 925

0

4 294 824

4 294 824

0

3 374 900

3 374 900

0

განათლება

148 780

148 780

0

138 280

138 280

0

261 300

261 300

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

533 665

533 665

0

526 765

526 765

0

428 700

428 700

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

60 500

60 500

0

60 500

60 500

0

165 000

165 000

0

სულ ჯამი

5 020 120

5 020 120

0

5 121 952

5 121 952

0

5 298 700

5 298 700

0

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

42,167

42,167

0

120,000

120,000

0

30,000

30,000

0

ძირითადი აქტივები

2,181

2,181

0

10,000

10,000

0

10,000

10,000

0

არაწარმოებული აქტივები

39,986

39,986

0

110,000

110,000

0

20,000

20,000

0

მიწა

39,986

39,986

0

110,000

110000

0

20,000

20000

0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  12 879 500 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 175 363

2 175 363

0

2 296 324

2 296 324

0

3 298 800

3 298 800

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2 146 643

2 146 643

0

2 278 799

2 278 799

0

2 230 800

2 230 800

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 066 643

2 066 643

0

2 125 699

2 125 699

0

2 160 800

2 160 800

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

80 000

80 000

0

153 100

153 100

0

70 000

70 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

28 720

28 720

0

17 525

17 525

0

18 000

18 000

0

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

1 050 000

1 050 000

0

7,2

თავდაცვა

59 900

59 900

0

0

0

0

0

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

59 900

59 900

0

0

0

0

0

0

0

7,3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

1 159 965

1 159 965

0

1 514 488

1 514 488

0

1 399 977

1 399 977

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 500

6 500

0

6 500

6 500

0

33 500

33 500

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

6 500

6 500

0

6 500

6 500

0

33 500

33 500

0

7,43

სათბობი და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

1 082 015

1 082 015

0

1 436 538

1 436 538

0

1 233 477

1 233 477

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1 082 015

1 082 015

0

1 436 538

1 436 538

0

1 233 477

1 233 477

0

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

71 450

71 450

0

71 450

71 450

0

133 000

133 000

0

7,473

ტურიზმი

71 450

71 450

0

71 450

71 450

0

133 000

133 000

0

7,49

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

0

0

571 650

571 650

0

778 900

778 900

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,52

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

0

0

571 650

571 650

0

778 900

778 900

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4 105 620

4 105 620

0

3 352 947

3 352 947

0

2 643 823

2 643 823

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 005 360

2 005 360

0

1 823 960

1 823 960

0

1 762 923

1 762 923

0

7,63

წყალმომარაგება

545 110

545 110

0

555 510

555 510

0

767 900

767 900

0

7,64

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 555 150

1 555 150

0

973 477

973 477

0

113 000

113 000

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

402 892

402 892

0

405 392

405 392

0

785 800

785 800

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

402 892

402 892

0

405 392

405 392

0

785 800

785 800

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 408 890

1 408 890

0

1 387 125

1 387 125

0

1 364 200

1 364 200

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

640 925

640 925

0

633 625

633 625

0

452 600

452 600

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

767 965

767 965

0

753 500

753 500

0

841 600

841 600

0

7,84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

70 000

70 000

0

7,9

განათლება

1 775 230

1 775 230

0

1 740 095

1 740 095

0

2 071 800

2 071 800

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

1 286 310

1 286 310

0

1 224 375

1 224 375

0

1 440 700

1 440 700

0

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

488 920

488 920

0

515 720

515 720

0

631 100

631 100

0

7 10

სოციალური დაცვა

289 145

289 145

0

336 545

336 545

0

536 200

536 200

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

24 000

24 000

0

24 000

24 000

0

25 200

25 200

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

265 145

265 145

0

312 545

312 545

0

511 000

511 000

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 377 005

11 377 005

0

11 604 566

11 604 566

0

12 879 500

12 879 500

0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 93 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 27 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი   70  000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2021 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,325,800

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,160,800

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

570,500

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,521,000

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

69,300

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,165,000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

70,000

-

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

950,000

-

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

100,000

-

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

45,000

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4 043 800

1

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 233 477

1.1

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

503 700

1.2

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

429 477

1.3

02 01 03

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

236 300

1.4

02 01 04

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

59 000

1.4

02 01 05

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5 000

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

767 900

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

439 400

2.1.1.

02 02 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

107 800

2.1.2.

02 02 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

58 100

2.1.3.

02 02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

25 100

2.1.4.

02 02 01 04

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

121 100

2.1.5.

02 02 01 05

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

10 400

2.1.6.

02 02 01 06

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია

12 100

2.1.7.

02 02 01 07

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა

54 800

2.1.8.

02 02 01 08

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

50 000

2.2.1.

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

328 500

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 762 923

3.1

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

233 023

3.1.1.

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

30 000

3.1.2.

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

203 023

3.2

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

967 200

3.2.1.

02 03 02 01

დაბა ქედაში, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

726 500

3.2.2.

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

240 700

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

562 700

3.3.1.

02 03 03 01

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩების კვეთაში არსებული ქვედა საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

430 500

3.3.2.

02 03 03 02

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

132 200

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

105 000

4.1.

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5 000

4.2.

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

100 000

5

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

33 500

5.1.

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

2 000

5.2.

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6 500

5.3.

02 05 03

ღვინის ფესტივალი ქედაში

25 000

6

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

7

02 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

8 000

8

02 07

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

133 000

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 01

1 233 477

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში 250 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (632 015 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 01

503 700                    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

უკანასკნელ წლებში დაწყებულია სოფლებში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული პროგრამით ბოლო სამ წელიწადში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 5 კმ-ზე მეტ საუბნო გზას, აიგო დამცავი კედლები, სანიაღვრე არხები და სოფლის მდინარეებზე გადასასვლელი ხიდები. პროგრამის 2021 წლის დაფინანსების მიზნით შედგენილი ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით საჭიროა 503700 ლარი, რითაც განხორციელდება 10-ზე მეტი პროექტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ აქუცაში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 01 02

                    429 477     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია სოფელ აქუცის ბარის უბანში და სოფელ ვაიოს მოსახლეობისათვის ახალი ხიდის მშენებლობა, რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა და შემცირდება მისასვლელი გზა 2 კმ_ი მანძილით. მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე სატრანსპორტო საშუალებების შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამა ითვალისწინებს მდინარე აჭარისწყალზე სოფელ აქუცისა და ვაიოსათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობას, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან დაიხარჯება  632 500 ლარი. ხიდის დასრულების შემდეგ სოფელ აქუცის 16 ოჯახი და სოფელ ვაიოს 20 ოჯახი ისარგებლებს საგზაო მიმოსვლისათვის რაც გააუმჯობესებს მათ ყოფით პირობებს. ასევე ხიდი იქნება სათადარიგო გადასასვლელი სოფელი ვაიოში არსებული ხიდის დაზიანების შემთხვევაში, რა დროსაც ამ ხიდით ისარგებლებს 7 სოფელი (აქუცა, ვაიო, კვაშტა, სირაბიძეები, კანტაური, ტიბეთა და აბუქეთა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა (ხიდი)

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

დაფინანსება ლარში

02 01 03

                    236 300     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის ბოლოში ახლადათვისებულ ტერიტორიაზე განთავსდა ღვინის ქარხანა, სკოლის სპორტული დარბაზი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი და მომსახურების ცენტრი. ტერიტორიის დარჩენილ ნაწილში კვლავ იგეგმება სხვა ობიექტების განთავსება. დღემდე ობიექტამდე მისასვლელი საავტომობილო გზა გრუნტისსაფარიანია და მოითხოვს რეაბილიტაციას, რისთვისაც შედგენილი პროექტის მიხედვით საჭიროა 232 800 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი ქუჩა და საავტომობილო გზა თავისი ინფრასტრუქტურით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 04

                     59 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის მიზანია დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია  რითაც გაუმჯობესდება აღნიშნულ საგზაო ინფრასტრუქტურა  მიღწეული იქნება წლის ყველა სეზონზე შეუზღუდავი გადაადგილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ლარში

02 01 05

                    5000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 02

                    767 900 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- შპს „ქედის წყალკანალი“-ს სუბსიდირება

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება,

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01

                    439 400

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

 • ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
 • ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 • ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 • ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 • სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.
 • ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია.
 • ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა
 • სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 439 400 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

დაფინანსება ლარში

02 02 01 05

                    10 400     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

„აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%]. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს.  სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანს ახორციელებს ყოველწლიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს "აჭარის წყლის ალიანსის" შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის წყალკანალი

დაფინანსება ლარში

02 02 02

                    328 500     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

1 762 923     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
 • ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 • პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

დაფინანსება ლარში

02 03 01

233 023                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

შედეგი;   მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

203 023                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუზეუმის განთავსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 01

 

30 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

დაფინანსება ლარში

02 03 02

967 200                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია

 • დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

 პროექტი დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა  ნაპირსამაგრი მონოლითური ჯებირი.

აღნიშნულის ფარგლებში ასევე ხორციელდება

 • მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და  ახალი ტერიტორიების ათვისება

შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 03 03

562 700

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩების კვეთაში არსებული ქვედა საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია
 • დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

 

შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება ლარში

02 04

  105 000                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
 • პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

02 05

33 500                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

 • აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია
 • ღვინის ფესტივალი ქედაში

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მონაწილეობა აგრო-სასურსათო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი ასევე ღვინის ფესტივალის მოწყობა და პოპულარიზაცია.

შედეგი: აგრო-სასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია, პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

დაფინანსება ლარში

02 05 01

 2 000                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი შეადგენს 5093 ჰა-ს და  მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები. აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის. უკანასკნელ წლეებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული და მათ მიერ მოწეული პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი მაგრამ ეს არარის საკმარისი იმისთვის რომ ფერმერებს ჰქონდეთ სტაბილური  შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქცის რეალიზაცია.

აგრო-სასურსათო პროდუქციისა და ახალი ტექნოლოგიების მე-9  საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა  ,,Agro batumi 2020”ფართო მაშტაბის მატარებელია ის წლიდან  წლამდე უფრო მრავალფეროვანი და შედეგის მომტანი ხდება. მონაწილე კომპანიები, ფერმერები, მუნიციპალიტეტები ორი დღის განმავლობაში საკუთარი პროდუქციას ფართო მომხმარებელს აცნობენ და ამავდროულად პოპულარიზაციას გაუწევენ. მონაწილეებს საშუალება აქვთ ახალი კონტაქტები  დაამყარონ მომხმარებელთან, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოახდინონ მათი პროდუქცის რეალიზაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მიიღოს მონაწილეობა „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში და პოპულარიზაცია გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ფერემერების მიერ მოწეულ პროდუქციას

 

შედეგი: „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში  მიღებული მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 02

6 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ღვინის ფესტივალი ქედაში

დაფინანსება ლარში

 

02 05 03

25 000                   

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

ქედა მეღვინეობისა და მევენახეობის უძველესი და უმიშვნელოვანესი მუნიციპალიტეტია საქართველოში განსაკუთრებით დომინირებს რეგიონში. მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები რომელთაგან წამყვანი დარგი მევენახოება და მეღვინეობაა. ქედა გამოირჩევა უძველესი ისტორიული ძეგლებით - ქვის საწნახელებით, რაც იმის დასტურია, რომ ქედა ღვინისა და მევენახეობის ტრადიციული კუთხეა.  აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის, რომელიც განსაკუთრებით  ენდემური ჯიშების სიმრავლით და უნიკალურობითაა გამორჩეული. ორმოცზე მეტი ენდემური ჯიშის ყურძენია ქედაში მოკვლეული მათგან განსაკუთრებით პოპულარობით სარგებლობს ჩხავერი, ცოლიკაური, რომელიც ანალოგიური ხარისხობრივი მაჩვენებლებით სხვა ტერიტორიაზე არ გვხდება, ვენახის ნარგავები სულ შეადგენს 180 ჰა-ს  უკანასკნელ წლებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად  საშუალო მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უმნიშვნელო ნაწილია დასაქმებული. და მათ მიერ მოწეული პროდუქტისგან ნაწარმოები ღვინოები არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ სტაბილური  შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქცის პოპულარიზაცია და  რეალიზაცია. „ღვინის ფესტივალი ქედა“- ში მონაწილე კომპანიები, ფერმერები, გლეხები, საოჯახო ღვინის მარნები,   საშუალო  და მცირე მეღვინეები,  ერთი დღის განმავლობაში საკუთარი პროდუქციას ფართო მომხმარებელს კერძოდ: საქართველოს მოქალაქეებს, უცხოელ სტუმრებს და ტურისტებს გააცნობენ. ამავდროულად პოპულარიზაციას გაუწევენ მათ მიერ შექმნილ პროდუქციას, მონაწილეებს საშუალება აქვთ ახალი კონტაქტები  დაამყარონ მომხმარებელთან, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოახდინონ მათი პროდუქცის რეალიზაცია როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე და წვლილი შეიტანონ საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო წარმოჩენისათვის და ზოგადად  ქართული ღვინის  პოპულარიზაციის ხელშეწყობისათვის.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა  ღვინის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა.

შედეგი:   ხელშეწყობილია და პოპულარულია მუნიციპალიტეში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა  ღვინო

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

დაფინანსება ლარში

02 07

8 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

02 08

                    133 000      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს.

ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:

ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;

ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;

გ) გადასახადების ამოღება;

დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა;

დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა

ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი და აშ

ახალი კორონა ვირუსის გამოწვევების მიუხედავად აღნიშნული ორგნაზიცია არ გაჩერებულა და არსებული მდგომაროება გამოიყენა მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და მიმდინარე წელს უნდა დასრულდეს, რის საფუძველზეც უნდა შემდეგს 2020-2021 წლის ტურისტული პროგრამები ბიუჯეტში.

ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 2 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და უახლოეს პერიოდში გეგმავს მედია ტურს. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის  და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით.

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი (CENN პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში.  პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით. ამ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი იქნება DMO. ამ მიზნით მოლაპარაკებები შედგა. აღნიშნულ პროექტში არასამტავრობო ორჰანზიაცია CENN დაგვემხარება სამსახურის სრულყოფაში, თანამშრომლების გადამზედაბასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ასევე ვებსაიტის დამზადებასა და ბილიკების მართვის პროგრამის შემუშავებაში.

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.  აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით...

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ.

აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში.

მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტუყრისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით. .

მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული.

ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნება  ქედის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების  მოკლე , საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია;

მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება;

არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა;

დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა;

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი;

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 778 900   ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

778,900

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

778,900

1.1

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

778,900

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

დაფინანსება ლარში

03 01 01

778 900

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

 

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 677 000 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

IV

04 00

განათლება

1,677,000

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

1,677,000

1.1.

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

1,440,700

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

236,300

2.1.

04 01 02 01

ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

236,300

პროგრამის დასახელება

კოდი

კოლამდელი აღზრდა და  განათლება

დაფინანსება ლარში

04 01

1 677 000                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას

იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების

კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა

სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების აღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 440 700                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 16 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

შედეგი:უზრუნველყოფილია   მუნიციპალური    სკოლამდელი    აღზრდის    დაწესებულებების   დადგენილი    სტანდარტებისა    და რეგულაციების  შესაბამისი შეუფერხებელი  ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

04 01 02

236 300                 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ორი სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

 • ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ორი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის N1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

04 01 02 01

236 300                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში N1 ბაგა-ბაღი განთავსებულია გასულ საუკუნეში აშენებულ არატიპიურ შენობაში. თავისი ფიზიკური მდგომარეობის გამო, შენობა მოითხოვს კაპიტალურ რემონტს. შედგენილი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია კარ-ფანჯრების, იატაკის და ჭერის შეცვლა, ასევე სამზარეულო და საძინებელი ოთახების კედლების რემონტი. სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა ბიუჯეტიდან 236 300 ლარის გამოყოფა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით ერთი ბაღის გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,759,000

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

725,400

1.1.

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

272,800

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

50,000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

160,000

1.3.1.

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

80,000

1.3.3.

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

80,000

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

242,600

1.4.1.

05 01 04 01

 დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

87,300

1.4.2.

05 01 04 02

სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია

155,300

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,003,600

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

672,800

2.2.

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

122,000

2.3.

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

67,800

2.4.

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

71,000

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

30,000

3.1.

05 03 01

 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

20,000

3.2

05 03 02

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

10,000

2.5.

05 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

70000

2.5.1.

05 04 01

სოფელ მერისის კულტურის სახლის რემონტი

70,000

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

725 400                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა;

- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

-  სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                      

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

შედეგი:   მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში, გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

272 800               

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა სპორტული თამაშები

სპორტული თამაშებში  მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, სპორთილი თამაშები გაიმართება ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, ფრენბურთში, და კალათბურთში. გამაჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან  თასებით, მედლებით და სიგელებით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები  დაიყოფა სამ ზონად და  თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას  ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები  და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით,  I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და  ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020" მუნიციპალური თამაშების ორგანიზება.

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2020"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით  შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) ჩატარდება მუნიციპალური თამაშები,  მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდებს გადაეცემათ თასი, მედალი და სიგელები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“ სპორტი ბარიერების გარეშე

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2020“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრის ჩატარებას, მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს გადაეცემათ  თასი, მედალი სიგელით, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2006-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, აჭარის პ/პირველობა 2009-2010 წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქართული ჭიდაობა, ვლადიმერ მახარაძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ვასილ გაროზაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ნოშრევან დავითაძის და გელა ზოიძის სახელობის ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პაატა ურიადმყოფელის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ქართული ჭიდაობის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:  უზრუნველყოფილია  სასპორტო სკოლის  ინფრასტრუქტურის  გამართული  ფუნქციონირება,  სკოლის  ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 02

50 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე,  ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა   მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის.

ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2021"(რეგიონალური და ზონალურ ტურნირებში ღონისძიებების ორგანიზებისათვის )

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2021"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით  შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდები (შესაბამის სახეობაში გამარჯვებული გუნდი) მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ(შემდეგი ეტაპის გამარჯვების შემთხვევაში)ზონალურ და დასკვნით ფინალურ თამაშში.    უზრუნველყოფს რეგიონალურ თამაშშე  გამარჯვებული გუნდების სატრანსპორტო და კვებით  მომსახურებას.

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2021“ სპორტი ბარიერების გარეშე

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2021“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში გამარჯვებული გუნდის მონაწილებას ქ. ბათუმში რეგიონალურ თამაშზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს  უზრუნველყოფილი იქნება კვებით და სატრანსპორტო მომსახურებით.

გიორგი ხინჩეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

კობა კაკალაძის  სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ერი ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის ტურნირი  ჭაბუკთა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

როსტომ მელაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

გურამ საღარაძის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  10,  14,20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  812, 16  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2021"

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი 2021"

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმის მერიის თასი 2021“

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე

საკვალიფიკაციო ტურნირში ჭაბუკებსა და გოგონებს შორის, მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი ასაკის ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი წევრი სადაც სპორტსმენბს მიენიჭებათ შესაბამისი თანრიგები.

ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით კალათბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ფრენბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთ.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის  მაგიდის ჩოგბურთის  გუნდის ამხანაგური შეხვედრა  ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის   გუნდთან

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

თორნიკე ღოღობერიძის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ამბროლაურის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჯემალ მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

თელავის ღია ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

„მოყვარულთა თასის 2021“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

 შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

160 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:   განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 01 04

242 600           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია

 • დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
 • სოფელ წონიარისში არსებული მინის პორტული მოედნის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის 9 აპრილისა და სოფელ წონიარისში  არსებული  სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 02

1 003 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 

 1. ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
 2. ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
 3. ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი;

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

672 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით   მუნიციპალური ანსამბლებისათვის  გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,  მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით, კატალოგებით,  კართოთეკებით, საყოველთაო  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს  სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:   უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

122 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც  ორი  ჯგუფია  გოგონებისა  და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:   სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;

 • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
 • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება ლარში

05 02 03

67 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

პროგრამის აღწერა

მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

დაფინანსება ლარში

05 02 04

71 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები,  მოწყობა გამოფენები ადგილობრივ, საერთაშორისო ფესტივალებსა და  სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;  მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მონაწილეობას  მიიღებენ საერთაშორისო  კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -  რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია, ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები, აჭარული კერძების გამოფენა, ქედის ისტორია - ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა, ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა, ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის იმიტაციები, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო კუთხის მოწყობა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, საპატიო ქედელების დაჯილდოება და სხვა აქტივობები.

ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.

ტურიზმის  და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დისტანციურ რეჟიმში/ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში  ქედის მუნიციპალიტეტის ბენეფიციართა მონაწილეობა, გამარჯვებული  ბენეფიციართა დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით. ასევე ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება

ინტერმუნიციპალური ღონისძიებები-  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებებში, ღონისძიებებასთან დაკავშირებული თანმდევი დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების და ინვერტარის შეძენა,

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

შედეგი:    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 03 01

20 000                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და  საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ხუთი საჯარო სკოლის გუნდებს შორის  შეჯიბრი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლის გუნდების მომზადებას, სარეჟისორო ხარჯების ანაზღაურებას, დასკვნით ფინალურ თამაშზე  მონაწილე გუნდების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით და გარდამავალი თასით.

ლაშქრობის და ბანაკის  მოწყობა  ღირშესანიშნავ ადგილებში

ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება და საქართველოს კუთხეებში არსებული ისტორიული ძეგლების და ღირსშესანიშნავი გაცნობა.

აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში რა? სად? როდის?"

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  გუნდებს შორის  შეჯიბრი, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და მეორე ეტაპზე გადასული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმში დასკვნით ფინალურ თამაშში მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კვების და სატრანსპორტო მომსახურე

გაიცანი საქართველო

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია  საქართველოში ტერიტორიაზე ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების მონახულება, ღონისძიების  მონაწილეობას მიიღებენ 14-28 წლამდე ახალგაზრდები.

 

მუნიციპალური კონკურსი თემაზე ,,მე მიყვარს ქედა“ საჯარო სკოლის მოსწავლებ შორის

( მოსწავლეები დაწერენ 3-6 გვერდიანი ნაშრომს, რომელსაც გაასწორებენ ჟიურის წვრებეი, გამოვლინდება სამი საუკეთესო ნაშრომი და საპრიზო ადგილის მქონე ნაშრომები დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით)

,,ინტელექტის დღე-2021"

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია- მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  გუნდებს შორის  შეჯიბრი, გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული გუნდი  რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ქ. თბილისში დასკვნით ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან  გამარჯვებული გუნდები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გამარჯვებული გუნდის კვების და სატრანსპორტო მომსახურე.

თავისუფალი პროექტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები. პროექტის დაფინანსება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სწავლისადმი სიყვარულის გაზრდას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას.

ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"

ქვეპროგრამის მიზანია ტრეინინგ-სემინარის ჩატარება აქტუალურ თემებზე და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ახალგაზრდას  უქმნის მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 190 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია.

პაემანი პოეზიასთან

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების დაინტერესება პროზით და ახალგაზრდა დამწყები პოეტების შემოქმედების გაცნობა საზოგადოებისათვის.

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

ახალგაზრდების წახალისება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად რონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი და შემეცნებით პროგრამებიმუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების,  კონფერენციებში,გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

შედეგი: გაზრდილია ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 03 02

10 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ.

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა წინამდებარე ქვეპროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო დღე“ - ამ დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს გოგონათა უფლებების აღიარებასა და დაცვას, განათლების ხელშეწყობას, მათი შესაძლებლობების გაზრდას;


,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ - მისი მიზანია არატოლერანტობისა და დისკრიმინაციის საფრთხეებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე ძალადობა ქალებისა და გოგონების მიმართ!“ - მსოფლიო გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ- ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.
,,ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მოანწილეობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“ - ადგილობრივ თვითმმართველობებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თანასწორობის პრინციპები და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა.
ქორწინება ადრეულ ასაკში და მისი შედეგები -  საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება ნაადრევი ქორწინების შესაძლო რისკებზე და უარყოფით მხარეებზე.
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ტრენინგ/სემინარების ჩატარება - ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცის მიწოდება.
,,გენდერის საათი“ - ადგილობრივი მოსახლეობის, საზოგადოების გაერთიანება ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრინციპების დასაცავად, გენდერულ თანასწორობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.

 

მრგვალი მაგიდა/შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლელებთან - სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ინფორმირება  ქალთა მიმართ და/ან ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და ძალადობის მსხვერპლთათვის იურიდიული დახამრების სერვის

ების შესახებ.

მეწარმე ქალები - გაიზიარე წარმატების მაგალითი - სტარტაპებისთვის და მეწარმე ქალებისთვის მოეწყობა გასვლითი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, რომელიც ხელსშეუწყობს ახალი კონტაქტების შეძენას, გაიჩინონ ახალი ბიზნეს პარტნიორები და განახორციელონ ახალი ბიზნეს იდეები.

„სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე“ - რომლის მიზანია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალების მაქსიმალური ჩართულობის ხელშეწყობა, მათი წვლილის აღიარება  ადგილობრივ განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაში, ასევე სოფლად სიღარიბის დაძლევაში.

„გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება“ - მიზანი: მოსახლეობის ინფორმირებულობა გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების  კუთხით და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის, ქალთა ოთახის  სერვისების გაცნობა.

,,ადამინის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე“- მიზანი:  ხაზგსამა, რომ  ადამიანები თანასწორი ვართ და ყველას გვაქვს თანასწორი უფლებები მიუხედავად იმისა, რომელ სტრუქტურას წარმოვადგენთ, რომელ აღმსარებლობას მივყვებით, რა ენაზე ვმეტყველებთ, და ა. შ.  ბალანსი ორ მნიშვნელოვან ამოცანას შორის: „ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს არის ადამიანის დაცვა“;

,, როგორ გავხდეთ წარამატებული ადამიანი“ - სკოლის მოსწავლეებისათვის გაიმართება მინი-ლექცია და დისკუსია ,,იყავი წარმატებული“ ,,რა არის წარმატება და რა უნარჩვევებია ამისთვის საჭირო“.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

 

შედეგი:  ინფორმირებულია მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

დაფინანსება ლარში

05 04 01

70 000                  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს მერისის კულტურის სახლის შენობაში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას. კერძოდ კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რემონტი და კელდების გაბათქაშება-გაღებვა.

სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭიროა 70 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:ქვეპროგრამის მიზანია სოფელ მერისში არსებული კულტურის სახლის შენობის გარემონტება

 

შედეგი:   გარემონტებული და კეთილმოწყობილი კულტურის სახლი

 

6. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 932 000  ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,322,000

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

785,800

1.1.

06 01 02

ამბულატორიული მომსახურეობა

191,600

1.2.

06 01 03

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

154,000

1.3.

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

85,200

1.4.

06 01 05

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

5,000

1.5.

06 01 07

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

50,000

1.6.

06 01 08

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

300,000

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

536,200

2.1.

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

25,200

2.2.

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

44,000

2.3.

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

12,700

2.4.

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

78,000

2.5.

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50,000

2.6.

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

13,800

2.7.

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

15,000

2.8.

06 02 09

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

100,000

2.9.

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

125,000

2.10.

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

36,000

2.11.

06 02 12

მარტოხელა პენსიონერებისთვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა

16,500

2.12.

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

20 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ლარში

06 01

795 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 • ამბულატორიული მომსახურეობა
 • სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
 • თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
 • სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა
 • ოპერაციის შემდგომი მკურნალობისთვის მედიკამენტების შეძენა
 • ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
 • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შედეგი:   გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიული მომსახურეობა

დაფინანსება ლარში

06 01 01

191 600                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

შედეგი:  გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

დაფინანსება ლარში

06 01 02

154 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

       დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

    პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

       თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

       მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

დაფინანსება ლარში

06 01 03

85 200                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

       2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

      გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

შედეგი:   მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 01 04

5 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კურორტზე, სარეაბილიტაციო კომპლექს ,,მესხური კოშკი“, რომელიც გამოირჩევა სამკურნალო თვისებების მქონე წყლებით, სადაც პროცედურები ჩაუტარდება მათ, ვისაც ოსტეოქონდროზი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი, გინეკოლოგიური და სხვა დაავადებები აწუხებთ. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი და 200000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, შშმ და მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციული  მკურნალობის თანადაფინანსება

დაფინანსება ლარში

06 01 05

50 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საყოველთაო დაზღვევისა და აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს პროგრამით მიერ დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს, ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირტათ აწვება ოჯახსებს.

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 გაეწევათ დახმარება დარჩენილი თანხის 70%, ხოლო 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ით არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ოპერაციის შემდგომი მკურნალობისთვის მედიკამენტების შეძენა.

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 01 07

300 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. მიუხედავად ამისა COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიი მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას.

 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბნეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას ვაუჩერის სახით - მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

536 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის; 

 • ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
 • გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
 • ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
 • სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
 • საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
 • ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა;
 • 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;
 • მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა
 • საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

 

შედეგი:   გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 01

25 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.

მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

 აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

შედეგი:   უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 02

44 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

შედეგი:   გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური  ხანდაზმულებისათვის 

დაფინანსება ლარში

06 02 03

12 700             

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი    განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ:  „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“  რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი   მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო ,  მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები)  საჭიროების მიხედვით და  მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი.  პროექტი  საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად  და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 04

78 000           

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  განხორციელებულია მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 05

50 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 06

13 800                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობ

დაფინანსება ლარში

06 02 07

15 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი)  ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას. ტრანსპორტის ხარჯი თვეში 8 ვიზიტი 120x12=1440 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 02 09

125 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 02 08

100 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.     

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 10

36 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების  შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება  გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა

დაფინანსება ლარში

06 02 11

16 500                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მარტოხელა პენსიონერებისთვის ერთჯერადად პროდუქტების შეძენა, რაც ითვალისწინებს 150 ლარიანი ვაუჩერის მიწოდებას თითოეულ ბენეფიციარზე და მათ შეეძლებათ აღნიშნული თანხის ოდენობით შეიძინონ სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მარტოხელა პენსიონერებისთვის პროდუქტების შეძენა

შედეგი: მარტოხელა პენსიონერების უზრუნველყოფა სასურსათო პროდუქტებით ერთჯერადად

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა პენსიონერებისათვის სასურსათო პროდუქტის შეძენა

დაფინანსება ლარში

06 02 12

20 000                   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.    

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

  ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

11 716 432

11 716 432

0

11 631 356

11 631 356

0

12 906 500

12 906 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

485

485

0

493

493,00

0

493

493

0

 

ხარჯები

6 447 818

6 447 818

0

6 452 614

6 452 614

0

7 580 800

7 580 800

0

 

შრომის ანაზღაურება

3 080 511

3 080 511

0

3 053 410

3 053 410

0

3 125 700

3 125 700

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 381 182

1 381 182

0

1 184 753

1 184 753

0

1 524 200

1 524 200

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

სუბსიდიები

1 113 034

1 113 034

0

1 244 300

1 244 300

0

1 372 000

1 372 000

0

 

გრანტები

0

0

0

4 167

4 167,00

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

386 910

386 910

0

467 141

467 141

0

829 700

829 700

0

 

სხვა ხარჯები

472 802

472 802

0

481 418

481 418

0

711 200

711 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 255 218

5 255 218

0

5 151 952

5 151 952

0

5 298 700

5 298 700

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 177 247

2 177 247

0

2 323 114

2 323 114

0

3 325 800

3 325 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1 957 547

1 957 547

0

2 194 741

2 194 741

0

2 230 000

2 230 000

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 382 948

1 382 948

0

1 399 860

1 399 860

0

1 423 300

1 423 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487 041

487 041

0

553 069

553 069

0

614 200

614 200

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

გრანტები

0

0

0

4 167

4 167

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 740

13 740

0

10 740

10 740

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

60 439

60 439

0

209 480

209 480

0

174 500

174 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 305

206 305

0

101 583

104 250

0

1 068 800

1 068 800

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 150 393

2 150 393

0

2 125 699

2 125 699

0

2 160 800

2 160 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

0

110

110

0

110

110

0

 

ხარჯები

1 944 088

1 944 088

0

2 024 116

2 024 116

0

2 092 000

2 092 000

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 382 948

1 382 948

0

1 399 860

1 399 860

0

1 423 300

1 423 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

487 041

487 041

0

553 069

553 069

0

614 200

614 200

0

 

გრანტები

0

0

0

4 167

4 167

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 740

13 740

0

10 740

10 740

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

60 359

60 359

0

56 280

56 280

0

54 500

54 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206 305

206 305

0

101 583

101 583

0

68 800

68 800

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

547 006

547 006

0

556 460

556 460

0

570 500

570 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

0

23

23

0

23

23

0

 

ხარჯები

543 411

543 411

0

554 860

554 860

0

565 300

565 300

0

 

შრომის ანაზღაურება

405 286

405 286

0

412 960

412 960

0

414 800

414 800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

81 659

81 659

0

83 680

83 680

0

99 000

99 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 971

5 971

0

5 940

5 940

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

50 495

50 495

 

52 280

52 280

0

51 500

51 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 595

3 595

0

1 600

1 600

0

5 200

5 200

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 541 804

1 541 804

0

1 509 339

1 509 339

0

1 521 000

1 521 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

83

0

83

83

0

83

83

0

 

ხარჯები

1 340 004

1 340 004

0

1 409 356

1 409 356

0

1 457 400

1 457 400

0

 

შრომის ანაზღაურება

928 264

928 264

 

938 600

938 600

 

961 400

961 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

394 107

394 107

0

457 789

457 789

0

493 000

493 000

0

 

გრანტები

0

0

0

4 167

4 167

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 769

7 769

0

4 800

4 800

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

9 864

9 864

0

4 000

4 000

0

3 000

3 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201 800

201 800

0

99 983

99 983

0

63 600

63 600

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

61 583

61 583

0

59 900

59 900

0

69 300

69 300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

60 673

60 673

0

59 900

59 900

0

69 300

69 300

0

 

შრომის ანაზღაურება

49 398

49 398

0

48 300

48 300

0

47 100

47 100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 275

11 275

0

11 600

11 600

0

22 200

22 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

910

910

0

0

0

0

0

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

26 854

26 854

0

197 415

197 415

0

1 165 000

1 165 000

0

 

ხარჯები

13 459

13 459

0

170 625

170 625

0

138 000

138 000

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

80

80

0

153 200

153 200

0

120 000

120 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

153 100

153 100

0

70 000

70 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

153 100

153 100

0

70 000

70 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

153 100

153 100

0

70 000

70 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

0

0

0

0

950 000

950 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

900 000

900 000

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

26 854

26 854

0

44 315

44 315

0

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

13 459

13 459

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

80

80

0

100

100

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

26 854

26 854

0

44 315

44 315

0

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

13 459

13 459

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

პროცენტი

13 379

13 379

0

17 425

17 425

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

80

80

0

100

100

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

13 395

13 395

0

26 790

26 790

0

27 000

27 000

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 064 703

5 064 703

0

4 867 435

4 867 435

0

4 043 800

4 043 800

0

 

ხარჯები

424 344

424 344

0

572 611

572 611

0

668 900

668 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

49 779

49 779

0

10 000

10 000

0

35 000

35 000

0

 

სუბსიდიები

258 399

258 399

0

392 358

392 358

0

441 500

441 500

0

 

სხვა ხარჯები

116 166

116 166

0

170 253

170 253

0

192 400

192 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 640 359

4 640 359

0

4 294 824

4 294 824

0

3 374 900

3 374 900

0

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 607 984

1 607 984

0

1 436 538

1 436 538

0

1 233 477

1 233 477

0

 

ხარჯები

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 602 984

1 602 984

0

1 431 538

1 431 538

0

1 228 477

1 228 477

0

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

550 582

550 582

0

851 215

851 215

0

503 700

503 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550 582

550 582

0

851 215

851 215

0

503 700

503 700

0

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

503 023

503 023

0

429 477

429 477

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

503 023

503 023

0

429 477

429 477

0

02 01 03

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

0

0

0

0

0

0

236 300

236 300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

236 300

236 300

0

02 01 04

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

59 000

59 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

59 000

59 000

0

02 01 05

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

02 01 06

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

958 325

958 325

0

8 100

8 100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

958 325

958 325

0

8 100

8 100

0

0

0

0

02 01 07

გარე განათების ქსელის გაფართოება

94 077

94 077

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94 077

94 077

0

0

0

0

0

0

0

02 01 08

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

0

0

0

69 200

69 200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

69 200

69 200

0

0

0

0

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

710 980

710 980

0

555 510

555 510

0

767 900

767 900

0

 

ხარჯები

268 799

268 799

0

353 660

353 660

0

338 900

338 900

0

 

სუბსიდიები

258 399

258 399

0

325 460

325 460

0

313 000

313 000

0

 

სხვა ხარჯები

10 400

10 400

0

28 200

28 200

0

25 900

25 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442 181

442 181

0

201 850

201 850

0

429 000

429 000

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

452 581

452 581

0

230 050

230 050

0

439 400

439 400

0

 

სხვა ხარჯები

10 400

10 400

0

28 200

28 200

0

10 400

10 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442 181

442 181

0

201 850

201 850

0

429 000

429 000

0

02 02 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

107 800

107 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

107 800

107 800

0

02 02 01 02

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

58 100

58 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

58 100

58 100

0

02 02 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

25 100

25 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

25 100

25 100

0

02 02 01 04

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

121 100

121 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

121 100

121 100

0

02 02 01 05

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

10 400

10 400

0

15 600

15 600

0

10 400

10 400

0

 

სხვა ხარჯები

10 400

10 400

 

15 600

15 600

 

10 400

10 400

 

02 02 01 06

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

12 100

12 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

12 100

12 100

0

02 02 01 07

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

54 800

54 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

54 800

54 800

0

02 02 01 08

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

4 444

4 444

0

12 600

12 600

0

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 444

4 444

0

12 600

12 600

0

50 000

50 000

0

02 02 01 09

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

28 500

28 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

28 500

28 500

0

0

0

0

02 02 01 10

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

29 050

29 050

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

29 050

29 050

0

0

0

0

02 02 01 11

მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

122 534

122 534

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 534

122 534

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 12

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)

39 486

39 486

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 486

39 486

 

0

 

 

0

 

 

02 02 01 13

ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა

77 345

77 345

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 345

77 345

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 14

წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის  სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი

44 651

44 651

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 651

44 651

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 15

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

124 500

124 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

124 500

124 500

0

0

0

0

02 02 01 16

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში წყლის სისტემის მშენებლობა

69 800

69 800

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 800

69 800

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 17

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა

42 878

42 878

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 878

42 878

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 18

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა(დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების  ხარაულა -ჯალაბაშვილების და სოფელ დანდალოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია)

14 804

14 804

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 804

14 804

0

0

0

0

0

0

0

02 02 01 19

სოფელ ჯალაბაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის
 მოწყობა და სოფელ გულებში არსებული სასმელი წყლის გამანაწილებლის რეაბილიტაცია

14 215

14 215

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 215

14 215

0

0</