ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016308
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
11
28/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
190020020.35.131.016308
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2020 - 29/01/2021)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2020 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 20-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 დეკემბრის  №13 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021  წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილიქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი
.

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

37,401,465

32,916,800

35,102,800

35,102,800

0

გადასახადები

15,063,746

13,727,300

16,209,100

16,209,100

-

გრანტები

17,534,150

16,850,000

2,245,700

2,245,700

-

სხვაშემოსავლები

4,803,570

2,339,500

16,648,000

16,648,000

-

ხარჯები

16,787,660

19,987,694

19,269,542

19,269,542

0

შრომის ანაზღაურება

7,814,476

2,159,719

2,229,000

2,229,000

-

საქონელი და მომსახურება

4,791,836

1,931,797

1,966,782

1,966,782

-

პროცენტი

396,024

266,206

178,095

178,095

-

სუბსიდიები

1,012,698

10,214,552

11,418,885

11,418,885

-

გრანტები

799,599

4,100

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

614,474

782,381

1,442,800

1,442,800

-

სხვა ხარჯები

1,358,554

4,628,939

2,033,980

2,033,980

-

საოპერაციო სალდო

20,613,805

12,929,106

15,833,258

15,833,258

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15,987,356

14,429,765

14,686,200

14,686,200

0

ზრდა

16,132,415

14,429,765

14,686,200

14,686,200

-

კლება

145,059

-

-

-

-

მთლიანი სალდო

-1,612,002

-1,500,659

1,147,058

1,147,058

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3,119,225

-3,495,400

-    900,000

-900,000

0

ზრდა

-

-

-

-

-

ვალუტა, დეპოზიტები

   

-

   

აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

-

-

კლება

3,119,225

3,495,400

900,000

900,000

-

ვალუტა, დეპოზიტები

3,119,225

3,495,400

900,000

900,000

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,507,224

-1,994,741

-2,047,058

-2,047,058

0

ზრდა

-

 

-

   

კლება

1,507,224

1,994,741

2,047,058

2,047,058

-

ბალანსი

-

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

  37,546,524 

32,916,800

35,102,800

35,102,800

-

შემოსავლები

37,401,465

32,916,800

35,102,800

35,102,800

 

არაფინანსური აქტივების კლება

145,059

-

-

-

 

ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთისგამოკლებით)

-

-

-

-

 

გადასახდელები

  34,427,299 

36,412,200

36,002,800

36,002,800

-

                             ხარჯები

       16,787,660 

19,987,694

19,269,542

19,269,542

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       16,132,415 

14,429,765

14,686,200

14,686,200

 

ფინანსური აქტივების ზრდა                    (ნაშთის გამოკლებით)

           -   

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

         1,507,224 

1,994,741

2,047,058

2,047,058

 

ნაშთისცვლილება

    3,119,225 

-  3,495,400

-     900,000

-     900,000

-

 


თავი II
.

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 102 800 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

37,401,465

32,916,800

35,102,800

გადასახადები

15,063,746

13,727,300

16,209,100

გრანტები

17,534,150

16,850,000

16,648,000

სხვა შემოსავლები

4,803,570

2,339,500

2,245,700

 


მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 16 909 100 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 გადასახადები

15,063,746

13,727,300

16,209,100

საშემოსავლო გადასახადი

     

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9,755,057

9,927,300

12,409,100

ქონების გადასახადი

5,308,689

3,800,000

3,800,000

 


მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები16 648 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

გრანტები

17,534,150

16,850,000

16,648,000

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

17,534,150

16,850,000

16,648,000

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

     

სპეციალური ტრანსფერი

2,608,785

3,200,000

2,140,000

მ.შ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

171,600

   

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

618,120

3,200,000

2,140,000

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1,819,065

   

კაპიტალური ტრანსფერი

14,925,365

13,650,000

14,508,000

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

14,925,365

13,650,000

14,508,000

 


მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 245 700 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

4,803,570

2,339,500

2,245,700

შემოსავლები საკუთრებიდან

780,590

400,860

464,960

პროცენტები

219,859

162,416

150,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

219,859

162,416

150,000

რენტა

560,731

238,444

314,960

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

176,891

120,000

120,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

383,841

118,444

194,960

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

738,535

654,340

455,140

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

613,344

579,200

370,000

სანებართვო მოსაკრებელი

223,511

426,700

120,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ანბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

223,511

426,700

120,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

664

   

სათამაშობი ზნესის მოსაკრებელი

86,000

2,500

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

303,170

150,000

250,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

125,191

75,140

85,140

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

125,191

75,140

85,140

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1,717,029

1,100,000

1,169,500

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

1,567,416

184,300

156,100

 


თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  19 269 542 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

16,787,661

19,987,694

19,269,542

19,269,542

           -

შრომის ანაზღაურება

7,814,476

2,159,719

2,229,000

2,229,000

-

საქონელი და მომსახურება

4,791,836

1,931,797

1,966,782

1,966,782

-

პროცენტი

396,024

266,206

178,095

178,095

-

სუბსიდიები

1,012,698

10,214,552

11,418,885

11,418,885

-

სოციალური უზრუნველყოფა

799,599

4,100

-

-

-

სხვა ხარჯი

614,474

782,381

1,442,800

1,442,800

-

 


მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 686 200 ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 686 200 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        31,325 

        74,791 

       85,350 

       85,350 

         -   

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         8,466 

         1,200 

         1,500 

         1,500 

         -   

მუნიციპალიტეტის მერია

        17,484 

        73,591 

       79,500 

       79,500 

         -   

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

              -   

              -   

         4,350 

         4,350 

         -   

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

              -   

              -   

             -   

             -   

         -   

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

                    -   

                    -   

                    -   

                   -   

              -   

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

         5,375 

              -   

             -   

             -   

         -   

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 14,370,926 

 10,589,503 

 10,248,401 

 10,248,401 

         -   

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

   7,476,951 

   4,928,921 

   2,248,147 

  2,248,147 

         -   

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

    6,889,447

    4,164,194

    1,897,371

    1,897,371

      -  

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

     449,039

         -  

         -  

         -  

      -  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

       34,485

       53,600

      61,200

      61,200

      -  

გარე განათების ღონისძიებები

      103,980

      711,127

     289,576

     289,576

      -  

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   1,957,746 

   2,059,628 

   4,279,914 

  4,279,914 

         -   

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

         -  

     390,000

    1,388,758

    1,388,758

      -  

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

    1,010,086

     1,138,835

      24,950

      24,950

      -  

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

     422,880

      110,793

   2,866,206

   2,866,206

      -  

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

     524,780

         -  

         -  

         -  

      -  

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექვსკავატორი) შეძენა

         -  

     420,000

         -  

         -  

      -  

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

  4,798,949

  3,566,634

  3,720,340

  3,720,340

    -  

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    3,995,341

    3,154,217

    2,936,222

   2,936,222

      -  

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

      684,138

      72,417

     250,000

     250,000

      -  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა    

         -  

         -  

     204,118

     204,118

      -  

 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

      119,470

     340,000

     300,000

     300,000

      -  

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

         -  

         -  

      30,000

      30,000

      -  

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

    137,280

     34,320

       -  

       -  

    -  

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    258,325

   172,660

    22,200

    22,200

    -  

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

     217,000

     170,000

         -  

         -  

      -  

გამწვანების ღონისძიებები

       41,325

       2,660

      22,200

      22,200

      -  

განათლება

        78,367 

   2,516,344 

   4,122,991 

  4,122,991 

         -   

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

               5,511 

               7,380 

              1,850 

              1,850 

              -   

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

             72,856 

        2,508,964 

       4,121,141 

       4,121,141 

              -   

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

      589,226 

   1,075,587 

     207,058 

     207,058 

         -   

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

      537,446 

   1,048,984 

     196,408 

     196,408 

         -   

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

               1,750 

                    -   

                    -   

                   -   

              -   

სპორტული მოედნების მოწყობა

           535,696 

        1,048,984 

          196,408 

          196,408 

              -   

ა(ა)იპ „ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი  – ქობულეთი"

                    -   

                    -   

                    -   

                   -   

              -   

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

        51,780 

        26,603 

       10,650 

       10,650 

         -   

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება „ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

                    -   

             24,753 

              2,500 

              2,500 

              -   

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

               2,700 

                    -   

              1,300 

              1,300 

              -   

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

             20,922 

                    -   

                    -   

                   -   

              -   

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული"'

                    -   

                    -   

              5,650 

              5,650 

              -   

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

             23,668 

                    -   

                    -   

                   -   

              -   

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

               4,490 

               1,850 

              1,200 

              1,200 

              -   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

         1,055 

            880 

            200 

           200 

         -   

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

         1,055 

            880 

            200 

           200 

         -   

ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

               1,055 

                  880 

                 200 

                 200 

              -   

ჯამი

  15,329,224

  14,429,765

  14,686,200

  14,686,200

          -  

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,;.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

145,059

-

-

-

-

ძირითადი აქტივები

488

       

არაწარმოებული აქტივები

144,571

-

-

-

-

მიწა

144,571

-

-

-

 

 


მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,955,742  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური     კოდი

დასახელება

 2019  წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,672,563

4,042,764

3,561,167

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,474,815

3,362,948

3,375,072

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,452,520

3,047,948

3,195,072

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

22,295

315,000

180,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,197,748

679,816

186,095

702

თავდაცვა

119,389

123,800

131,250

7021

შეიარაღებული ძალები

119,389

123,800

131,250

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,929,276

6,311,534

3,563,071

7045

ტრანსპორტი

7,929,276

6,311,534

3,563,071

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,929,276

6,311,534

3,563,071

705

გარემოს დაცვა

2,897,741

2,675,557

5,490,541

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2,474,861

2,564,764

2,624,335

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

422,880

110,793

2,866,206

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

9,874,435

11 294 593

8,529,324

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,219,570

6,015,791

5,094,098

7063

წყალმომარაგება

2,301,929

2,782,993

1,446,320

7064

გარე განათება

907,966

1,576,627

1,139,576

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,444,970

919,182

849,330

707

ჯანმრთელობის დაცვა

448,236

743,600

1,445,240

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

448,236

743,600

1,445,240

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,057,661

2,338,463

1,607,988

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

989,349

1,416,268

601,808

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,068,312

922,195

1,006,180

709

განათლება

4,209,559

6,443,318

9,129,831

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,444,101

3,233,015

4,283,170

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

765,458

3,210,303

4,846,661

710

სოციალური დაცვა

711,216

443,830

497,330

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170,888

200,000

220,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

540,328

243,830

277,330

 

მთლიანი ხარჯები

32,920,076

34,417,459

33,955,742

 


თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

          20,613,805

          12,839,956

          15,833,258

მთლიანი სალდო

-1,612,002

-1,588,259

         1,147,058

 


მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -900000 ლარის ოდენობით:

2.  განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

აქციები და სხვა კაპიტალი

-

-

-

3.  განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 900 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

3,119,225

      3,495,400

        900 000

ვალუტა და დეპოზიტები

3,119,225

3,495,400

900 000

 


მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-  2 047 058 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-15 072 24

-1 994 741

-2 047 058

ზრდა

     

საშინაო

 

 

 

კლება

1 507 224

1 994 741

2 047 058

საშინაო

1 507 224

1 994 741

2 047 058

 


მუხლი 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 180 000 ლარის ოდენობით.

 


თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლების ხელშეწყობა;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება    (პროგრამული კოდი 01 00)

 

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები  ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ მუშაობას,

როგორიცაამუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონირებისათვის

საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, მუნიციპალიტეტის

ვალდებულებების  მომსახურების  დაფარვის ხარჯებს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯებს, დამოუკიდებელი აუდიტორიული დასკვნებისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯებს.

 

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

 

პროგრამის მიზანი:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.

 

პროგრამის აღწერა:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებელი

(სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების ეფექტური და  შეუფერხებლად დაფინანსება.

 

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურეობა და დაფარვა    (პროგრამული კოდი 01 04)

 

პროგრამის მიზანი:

 

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

 

პროგრამის აღწერა:

 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა წლებში 

  ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას თანადაფინანსებისა და მიღებულ სესხებზე 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების

შესაბამისად ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

 

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური

ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს,

განხორციელდება ქალაქის,დაბებისა და სოფლების, მუნიციპალური ინფრასრტუქტურის ობიექტების რეაბილიტაცია,

არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების

ღონისძიებები     (პროგრამული კოდი 02 01)

 

პროგრამის მიზანი:

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო

უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროის შემცირება.

 

პროგრამის აღწერა:

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა, გარე განათების ქსელის

განვითარება და მოვლა-პატრონობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა;

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი

სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება);

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური

ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;

 

გარე განათების ღონისძიებები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები.

 

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების

(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) 

კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო

უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროისა და სატრანსპორტო საშუალებების საოპერაციო ხარჯების შემცირება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების, გადასასვლელებისა და ტროტუარების მოწყობას.

კერძოდ: შიდა ქუჩების ტროტუარების, ველობილიკების, ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობას. სანიაღვრე

სისტემის მოწესრიგების  და ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელებას; დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებას,

ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმას. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებულ სასოფლებში გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა   (გარდამავალი პროექტი 2019-2020 წწ.);

 

ქალაქ ქობულეთში, ყოფილი სასტუმრო ,,კოლხეთი"-ს მიმდებარედ ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

 

 ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა;

 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია,

ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები.

 

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების,

ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები,

მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) (პროგრამული კოდი 02 01 04)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ზამთარში ძლიერი შტორმის შედეგად მდინარეებმა კალაპოტი შეიცვალა და სანაპიროს ტერიტორია დააზიანა.

მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას შესართავთან ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად სამუშაოები გატარდება.

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით

მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)

მომსახურეობა

(პროგრამული კოდი 02 01 05)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

მუნიციპალური  საატრანსპორტო  სერვისის  შეუფერხებელი  ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქობულეთის ტრანსრეგულირება  მიმდინარე  ეტაპზე  უზრუნველყოფს  მგზავრთა  რეგულარულ  გადაყვანას 

რაიონის  სხვადასხვა  მიმართულებით  და   ქალაქ  ბათუმში.  თვის  განმავლობაში  კომპანიის  მიერ  მოსახლეობისადმი

  გაწეული  მომსახურეობა  შეადგენს  საშუალოდ 22400 მგზავრთა ბრუნვას ემსახურება 8 სამარშუტო  ხაზს.  ესენია:

ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი, ქობულეთი-ჭახათი, დაგვა-ქობულეთი,

ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის 

ქუჩა (ორი ავტობუსი) ყოველდღიურად   საშუალოდ  740-770 მგზავრს ემსახურება  და  შემოსავალი 

შეადგენს 508 ლარს, ხოლო ხარჯი  1318 ლარს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 810 ლარს.

ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის  ფიქსირებული მინიმალური  საფასური.

არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი  შეუფერხებელი მუშაობისათვის.

საწვავისა და სათადარიგო  ნაწილების ფასის  მზარდი   ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან

მიმართებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო

  კომპანიის  მიერ  წარმოქმნილი   საოპერაციო  დეფიციტის  დაფარვას.

 

გარე განათების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 02 01 06)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები)

მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების

სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა.

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო

ღონისძიებების- სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 01 07)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული მეწყრული პროცესებით

მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით განხორციელდება  ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების - სამუშაოები

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

 

პროგრამის აღწერა:

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები;

 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია;

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა;

 

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

 

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური.

 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების 

ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მრავალბინიანი საცოხვრებელი სახლების მოწესრიგება: სახურავების გადახურვა და ლიფტების მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრლი სახლების სახურავების გადახურვის სამუშაოები,

აგრეთვე სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად დაზიანებული მრავალბიანიანი

საცხოვრებელი სახლის ახალი სახურავის და კიბის მოწყობის სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში,

გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა.

 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპლუატაცია                            

  (პროგრამული კოდი 02 02 02)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

პროგრამით მოხდება ყველა იმ აუცილებელი ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს

სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,

ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების

ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან, ასევე განხორციელდება შპს "ქობულეთის წყალის" სუბსიდირება.

 

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 

შპს "ქობულეთის წყალი";

 

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი ";

 
   

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის

მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

(პროგრამული კოდი 02 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტოაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტის ფარგლებში  მოხდება დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა.

 

უკანონომიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი      

 (პროგრამული კოდი 02 02 04)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდაუნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული

შენობა - ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

 

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური  

  (პროგრამული კოდი 02 02 05)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

    მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

    დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე

მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების

სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექციათვეში ერთჯერ,  თებერვალი-ოქტომბერი; 

2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, თებერვალი-ოქტომბერი.

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები    

 (პროგრამული კოდი 02 03)

 

პროგრამის მიზანი:

 

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

პროგრამის აღწერა:

 

პროგრამა მოიცავს შენობა ნაგებობების მშენებლობას, რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში

ადმინისტრაციულ შენობები,ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ

განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურულიპროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა;

 

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

 

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი;

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი.

 

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები  

 (პროგრამული კოდი 02 03 01)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

 

ქვეპროგრამისაღწერა:

 

პარკებისა და სკვერების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში სპორტ-სკოლასთან არსებული ფეხბურთის მოედანის რეაბილიტაცია;

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი); (გარდამავალი პროექტი 2020 – 2021 წწ.).

 
   

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების

სარემონტო და კეთილმოწყობითი

სამუშაოები(პროგრამული კოდი 02 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის

ცენტრების კეთილმოწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფლის ცენტრების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა 

 

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

 (პროგრამული კოდი 02 03 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ

განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი  

 (პროგრამული კოდი 02 03 05)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,

ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად

დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

 

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი  

  (პროგრამული კოდი 02 03 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სამომავლოდ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან

სამომავლოდ განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა

 

          პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00)

 

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები  

  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი:

  მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების

მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა:

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება;

სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის

თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა

რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დასუფთავების ღონისძიებები;

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.

 

გამწვანების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02)

 

პროგრამის მიზანი:

მუციციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის აღწერა:

მუნუციპალიტეტის ტერიტორიიის სეზონური და მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეებით გაფორმება.

ასევე მუციციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქობულეთი დაბა ჩაქვი), ტროტუარების, სკვერებად და პარკებად

დარეგისტრირებული ნაკვეთების მოვლა–პატრონობა, გაცელვითი და დაწამლვითი სამუშაოები. 

ორგანიზაცია  მოვლა–პატრონობას ახორციელებსმრავალწლოვანი ხეების და მარად მწვანე ხე მცენარეების,

კონკრეტულად: გასხვლა, შეღებვა და დაზიანებული ხეების მოჭრით და გადაბელვით სამუშაოებს.

  ერთწლიანი ყვავილებით ანაშენიანებს მუნიციპალიტეტის საუთრებაში მყოფ სკვერებს, ხდება მცენარეების

შეწამლვა შხამქიმიკატებით. ასევე ყოვეწლიურად მუნიციპალიტეტში ხორციელდებაა მრავაწლიანი ხე მეცარეების დარგვით სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

 

                         პრიორიტეტი: განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება,

ასევე სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი

უფლებამოსილებებია და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს,

რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების

ხელშეწყობის ღონისძიებები,   სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

 (პროგრამული კოდი 04 01)

 

პროგრამის მიზანი:

 

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

 

პროგრამის აღწერა:

 

         სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია.

ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ.

სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვებში, არამედ საზოგადოებაში.

სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების 

გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოთ არის

განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე. ზემოთაღნიშნულიდან

გამომდინარე ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  საამღზრდელო პროცესის ხარისხიანად

მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულად პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

  არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის

პრიორიტეტულია სახელნწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი,

ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქობულეთის მოსახლეობისთვის.

 

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

 

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

საბავშვო ბაღების გაერთიანება 

 (პროგრამული კოდი 04 01 01)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში განათლების სრულფასოვანი,

გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქვპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწსებულებებში განათლების ხარისხის ამაღლებას,

აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, საამღზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებას,

კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში

მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებთან;

მეთოდური მიმართულებების გაუმჯობესების მიზნით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა შესყიდვას;

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება-განათლების მიზნით ავეჯის,

საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადასხვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის შესყიდვას;

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს.

 

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,

ინვენტარით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ბაღების კეთილმოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ქალაქ ქობულეთში №1 საბავშვო ბაღის მშენებელობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეღვაში საბავშვო ბაღის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში საბავშვო ბაღის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის მოწყობა.

 

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია,

ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 

   სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას,

ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას,

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს

მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში,

განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ

განვითარებას. საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით

მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

 

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 01)

 

პროგრამის მიზანი:

 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

 

პროგრამის აღწერა:

 

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.

სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი

წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული

სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის

მეშვეობით შერჩეული პერსპექტული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვთნელი პროცესის ორგანიზება.

 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

 

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა;

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება;

 

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა.

 
   

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა  

 (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.

სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის

პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის

სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით

შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

 

სპორტული ღონისძიებების

დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა; საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზება

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1)მასობრივი სპორტის

ხელმისაწვდომობის და განვითარების ხელშეწყობა. 2)სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული

ღონისძიებების ორგანიზება. 3)ქობულეთელი სპორტსმენის/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.

 

სპორტული საკლუბო გუნდის

მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ  სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაგბის პოპულარიზაცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მოზარდ-ახალგაზრდებში. რაგბის

ფედერაციის ეგიდით ორგანიზებული საერთაშორისო თუ რეგიონალურ ტურნირებში მონაწილეობა,

პროფესიონალი მორაგბეების გაწვრთვა და მათი დახელოვნება.

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  

(პროგრამული კოდი 05 02)

 

პროგრამის მიზანი:

 

       ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ქალაქის კულტურული

ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება, საახალწლო

განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და  თავისუფლებისათვის

მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით  მოსწავლეებში  მოტივაციის

ამაღლება და მათი აკადემიური მოსწრების ზრდა, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენა და წახალისება.

წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა,

კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების

ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან.

პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიული განათლებას,

როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

 

პროგრამის აღწერა:

 

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი კულტურული აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა

ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის

მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება, რომელიც აღინიშნება ქვეპროგრამის ფარგლებში, შეიცავს სხვადასხვა

მასშტაბისა და ტიპის კულტურული ღონისძიების ორგანიზებას. საიუბილეო საღამოებისა და გამოფენების მოწყობა,

ქობულეთის პარკების, სკვერებისა და მათ ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და დალაგება-დასუფთავება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლასა და მათ პოპულარიზაციას.

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა";

 

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი;

 

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი;

 

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"';

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება;

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

 

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი;

 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობა.

 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო

დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"

(პროგრამული კოდი 05 02 01)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური  და თანამედროვე  საესტრადო მუსიკის

კომპოზიტორთა და მხატვართა  შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის

ხელოვნების დაუფლება; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები

მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში.

 

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

(პროგრამული კოდი 05 02 02)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,კულტურული

ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

      ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორცილებს სხვადასხვა   კულტურული აქტივობების ორგანიზებას,

მათ შორის ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას,ქალაქის მოსახლეობისა და სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი სანახაობის

შეთავაზებას,კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობას,  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, 

  კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული  ღონსძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები,

ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი  საიუბილეო საღამოები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები,

ბიბლიოთეკის კვირეული, საიუბილეო საღამოები, ფოლკლორის საღამოები, საშობაო საახალწლო შეხვედრები,

ასევე კულტური ცენტრი განახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფას,

  საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვებას, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო

წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფას, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნას და სრულყოფას,

საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით,

კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების,

გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფას, საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო

სტანდარტების  და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

(პროგრამული კოდი 05 02 03)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

მცენარეების მოვლა პატრონობა:     ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა,

სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად,

მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით,

ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება,

მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა,  მცენარეების  შეწამლვა  შხამქიმიკატი   მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა:   

   გაცელვითი სამუშაოები   66739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): 

განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება, დაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა.

  შადრევნების  (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა,

  ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების , შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინა-რე რემონტი,

აღდგენა/შეღებვა.   ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება:   სავალი ტერიტორიის (სულ 17891 კვ.მ.) დახვეტა, დალაგება,

ნაგვის ურნების  დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული)

 

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

(პროგრამული კოდი 05 02 04)

 

ქვპროგრამის მიზანი:

 

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა;

კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი

საღამოების ჩატარება,წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა  და რეპერტუარის განახლება.

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 05 02 05)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია,

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა ორგანიზება,

საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და  თავისუფლებისათვის

მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები  ხელს შეუწყობს  მოსწავლეებში  მოტივაციის

ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენას, მათ წახალისებას და სამომავლოდ, 

მათი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება ხელს შეუწყობს სამომავლოდ

წარმატებულთა რიცხვის გაზრდას, რაც  მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე. ახალგაზრდების

ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა,

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის

საშობაო ნუგბარის გადაცემა და ,,ალილო"-ს პროცესიის მონაწილეობისათვის, 9 აპრილის სახელობის სკვერში 9 აპრილს

დაღუპულ გმირთა მემორიალური დაფის ყვავილებითა და გვირგვინით შემკობა. 26 მაისს დამოუკიდებლობის აღდგენისადმი

მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიების ორგანიზება,, საახალწლო ღონისძებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საახალწლო

აქტივობები და კულტურული ღონისძიებები.  ტრადიციულად განხორციელდება წლის წარმატებულების გამოვლინება და დაჯილდოვება.

საზეიმოდ მოხდება ქალაქის მთავარი საახალწლო ნაძვის ხის განათება. საახალწლო კონცერტებს წარმართავენ როგორც ადგილობრივი

შემსრულებლები და ქორეოგრაფიული ანსამბლები, ასევე მოწვეული არტისტები.  მოსწავლეებში სხვადასხვა  უნარების

აღმოჩენას და მათ მოტივირებას სამომავლოდ ამ კუთხით განვითარებაში,  რაც ერთერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ხარისხიანი

განათლების კუთხით. ასევე მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება გაზრდის მოტივაციას  მომავალ თაობაში მედალოსნის

სტატუსის მოპოვებისთვის და ხელს შეუწყობს  სამომავლოდ მათი რიცხვის გაზრდას. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

გაზრდის  მათ რიცხვს, რაც  მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე.

 
 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  

  (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის,  წარმოჩენა,  რეკლამირება,  გავრცელება, ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა ტურისტებისთვის,

ადგილობრივი  და უცხოელი ტურისტებისთვის ღირშესანიშნავი ადგილების ცნობადობის ამაღლება, ქობულეთის საინვესტიციო გარემოს

შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1)ფოტოგრაფების მოწვევა და   ქობულეთის ღირშესანიშნავი

ადგილების მონახულება. 2)ქობულეთის საინვესტიციო ონლაინ საძებო კატალოგის დამზადება. 3)ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება:

ტურისტული სეზონისთვის, გამოფენებისთვის და ქალაქის სტუმრების ინფორმირების მიზნით ბროშურების, სარეკლამო და სასაჩუქრე მასალების

დამზადება.  4)ინფოტური - ტუროპერატორების, ფოტოგრაფების,   ჟურნალისტების მოწვევა,განთავსებით და კვებით უზრუნველყფა ,

ექვსკურსიები ქობულეთის საინტერესო ადგილებში, ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის  გაცნობა 

5)ფესტივალი "მზე სოფელში ანათებს" - ღონისძიების ორგანიზება სოფლად - ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა,

მონაწილეთა და  საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა  სახის აქტივობების გამართვა, ქართული სამზარეულოს

კუთხის მოწყობა და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა,  ბენდის მოწვევა , დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის

რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის  მოწვევა 6)ბრენდირება - ტურისტული ვებ გვერდის შექმნა,  ვიდეო ფროდაქშენი,

ფოტო ბანკის შექმნა, სოციალური მედია მენეჯმენტის მართვა, კონსულტაცია და ტრენინგები, ბეჭდური მედია და სხვა.

 

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

(პროგრამული კოდი 05 02 07)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

  ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა

კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით

მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას,

მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის

მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას.

 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური

მოსწრების სტუდენტთა, ასევე სოციალურად დაუცველი,ობოლი და მრავალშვილიანი

სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში

მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის ერთჯერადი

ფინანსური წახალისება (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდების (სტუდენტების) ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა

ნინო ჯავახისვილისა და დავით ხახუტაიშვილის სახელობის სტიპენდია, ასევე სტიენდია ეძლევათ სოციალურად დაუცველ,

ობოლ  და მრავალშვილიან სტუდენტებს. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისათვის

ერთჯერადი ფინანსური წახალისება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

1. განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია.

ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის,

რომ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა,

რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეთესო

შედეგების მქონე სტუდენტებზე  მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის

სახელობის სტიპენდიის გაცემას. სტიპენდია ეძლევათ სტუდენტებს კვარტალში ერთხელ ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში,

რომლებსაც მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება  (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების

მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 400 ლარს,

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით. ხოლო სოციალურად დაუცველის, ობოლის და მრავალშვილიანი

ოჯახების სტუდენტების სტიპენდია სემესტრში შეადგენს 800 ლარს.
2. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე  სტუდენტებისათვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული

გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტის სრული

ოდენობა-100%. ერთ მოსწავლეზე გასაცემი ჯილდო არა უმეტეს 2000 ლარისა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული

გადასახადების ჩათვლით.

 

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 06 01)

 

პროგრამის მიზანი:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა  გაუმჯობესება;

შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება

 

პროგრამის აღწერა:

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების

პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის;

 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

სხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისსამედიცინოდახმარება;

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი;

COVID-19 ით ინფიცირებულთა ოჯახების დახმარება;

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური

აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 02)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

     მძიმე ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პირთა ჩართვა ფსიქიატრიულ სერვისებში,

პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

      მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხანგრძლივი  დროით თავსდებიან სტაციონარში,

სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ  ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას,

ვერ ხორციელდება მედიკამენტების უწყვეტად მიწოდება, რაც ფსიქოპათოლოგიური  სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს.

ირღვევა საფეხურებრივი და უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების პრინციპი, რის გამოც შეფერხებულია ხანგრძლივი

რემისიისა და სტაბილიზაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, რაც ხშირად ხდება პაციენტის მხრიდან ძალადობრივი

ქცევის მიზეზად, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ირგვლივ მყოფთა მიმართ.

  წარმოდგენილი  მიზნობრივი ქვეპროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა

ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის

გაუმჯობესებასაც. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში

50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ

მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური

საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების

(გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.

 

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების

კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ამინომჟავების ცვლის

დარღვევებთან და იწვევს  ც.ნ.ს.-ისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებას.  ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების

მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას კაზეინის  ჰიდროლიზატის  შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით,

18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით,

რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით.

აღნიშნულის გათვალისწინებით წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 18 წლის ზემოთ ასაკის

ფენილკეტონურიით დაავადებული 2 ბენეფიციარს  2000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლამდე ასაკის 3  ბენეფიციარს 1000 ლარის ოდენობით 

 

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 

  (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის მიზანი:

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის  მოსახლეობის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა,

რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო  და  აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს  სამედიცინო  პროგრამებით.

პროგრამის აღწერა:

      ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო და აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილს,  ოჯახის

მცირე შემოსავლების გამო,  არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური სახსრები, დაფაროს იმ სამედიცინო მომსახურების ხარჯები,

რომლებიც არ იფარება სახელმწიფოს მიერ და მას ამის საჭიროება დაუდგა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ნაწილობრივ ან არ ფინანსდება მოქმედი

სახელმწიფო ან/და აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებით. დასაფინანსებელი თანხა

განისაზღვრება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურის საფუძველზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პროპორციების დაცვით.

 

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების

ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 05)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

      სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის

ბენეფიციარების, მათ შორის მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დამხმარე

საშუალებებით უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული

მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა-კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა;

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში მომუშავე 33 ექიმისათვის

,,ექიმის ჩანთის " მედიკამენტებითა და სამედიცინო  დანიშნულების საგნებით შევსება თანახმად საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/ო ბრძანებისა.

 

პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს ბინაზე გამოძახების შესრულება დიდი დაბრკოლებებით, ხშირად ფეხით უწევდათ.

მაღალი იყო ჯანმრთელობის გაუარესების რისკები. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში

განხორციელდება ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;

 

მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო

დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

მოწყვლადი  კატეგორიის ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერა, 0-დან 150 000-ს ჩათვლით სარეიტინგო ქულის

მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა უზრუნველყოფას მოვლის საშუალებებით; კერძოდ,

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომლებიც ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან

გამომდინარე საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და შესაბამისად მოვლის საშუალებებს, რაც დასტურდება  ცნობით

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ  (სამედიცინო დოკუმენტი ფორმა - №IV- 100/ა).   მგრძნობელობის დაქვეითების

მქონე მძიმე და ღრმა შესაძლებლობის შეზღუდვის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას; კერძოდ, 

ნაწოლებისაგან დამცავი ბალიში, რომელიც ,,ტეტრაპარეზი"-ს, მგრძნობელობის დაქვეითების მქონე შშმ პირებს დაიცავს

ნაწოლების გაჩენისაგან. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა პირებს, რომელთაც აქვთ

,,კვადრიპლეგია"(ოთხივე კიდურის დამბლა). სოციალურად დაუცველ ოჯახებში - 0-დან 150 000-ს ჩათვლით

სარეიტინგო ქულის მქონე -  შვილის დაბადებისას, ბავშვის უზრუნველყოფას ერთი წლის ასაკამდე მოვლის

საშუალებებით ან/და ბავშვთა კვებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ოჯახს უწყდება 1 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვიდან.

 

COVID-19 ით ინფიცირებულთა დახმარება

მედიკამენტების შეძენისათვის

  (პროგრამული კოდი 06 01 06)

პროგრამის მიზანი:

       COVID-19-ით ინფიცირებულთა ოჯახების ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

       2020 წლის აპრილის თვიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა COVID-19-ით ინფიცირებისა და covid-19 ის

დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევაში პაციენტის გარდაცვალების ფაქტები.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად

დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 100 001 -დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის,

covid-19 ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევაში პაციენტის გარდაცვალებისას   გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს

ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის საჭირო თანხა. ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.

 

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 01 07)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

დაფინანსებული მთელი რიგი სამედიცინო პროგრამებით. მიუხედავად ამისა Covid-19 პანდემიის დროს ქრონიკული

დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისათვის  მედიკამენტების მიწოდება

სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიის

მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია.

აქედან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა მოწყვლადი ოჯახებისათვის - სოციალურად დაუცველი

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ  100 000-ის ჩათვლით

სარეიტინგო ქულა;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები;  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები  (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; 

მარტოხელა მშობლებo და მათ შვილები; მარტოხელა ასაკით პენსიონერები - რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას,

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ   მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ

200 ლარიან დახმარებას მედიკამენტების ვაუჩერის სახით. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი,

სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმპირი/ ვეტერანი მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 06 02)

 

პროგრამის მიზანი:

 

გარკვეული  კატეგორიის ბენეიციარების  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის აღწერა:

 

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის

სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის

გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას,  დიალიზის სახელმწიფო

პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული

პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს,

რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა  ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება;

მუნიციპალური უფასო სასადილო;

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა;

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა  ტრანსპორტირების ხელშეწყობა;

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება;

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.

 
   
   

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა  ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა)  ერთჯერადი

მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

    ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის

გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის  მორალური დამატერიალური

მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტი მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერად მატერიალური დახმარებას  1000 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა

ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას,  35 ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით,

ასევე ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულ იქნება ის ოჯახები, რომელთა შვილებსაც შეუსრულდება 2020 წელს 18 წელი.

ქვეპროგრამის მსვლელობის დროს მოსალოდნელია  როგორც გამოკლება, ისევე მატება.

 

ომის მონაწილეებზე  და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების

ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ომის ინვალიდების, ომში დაღუპულთა ოჯახების, ომის მონაწილეების, მათთან გათანაბრებული

პირებისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების სოციალური დაცვა. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქვეპროგრამის მიზანია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების

ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების უზრუნველყოფა,

პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა

უკდავყოფას, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას. ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით,

არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ

გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი 16, პუნქტი „გ“, მუხლი 17, პუნქტი „ბ“.

საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის

უკვდავყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ

1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი

ფინანსური დახმარება  400 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

 

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება   

   (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

       ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური

დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (8 ბენეფიციარი) მატერიალურ

დახმამარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,

ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული

სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.

 

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი

დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ ელემენტარული ხარჯები

მიცვალებულთა დასამარხად. ასევე, პროგრამაში გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი

მოქალაქეები, რომლების დასაფლავება ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ანალოგიური

პროგრამა მუშაობდა 2007-2020 წლებში.  გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის

საჭირო თანხა. ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.

 

მუნიციპალური უფასო

სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 07)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 300 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით

უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს, მათი მორალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის

ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში

მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 300 ბენეფიციარს

ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში  პროგრამით

გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

 

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების

ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის ცენტრების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული  70 პაციენტისა და მათი თანმხლები პირების ქ. ბათუმისა და ქობულეთის კლინიკებში

დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიურ მატერიალურ

დახმარებას (თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, პაციენტები ყოველთვიურად

იტარებენ 13 დიალიზის სეანსს). ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კარეგორიის ბენეფიციარებს

არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი ან სამი სახის

ტრანსპორტის შეცვლა, უჭირთ დამოუკიდებლად გადაადგილება, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული

დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა.

 

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა  ტრანსპორტირების

ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ,  

   ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე

150 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების 

ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას.  ქობულეთის

ტერიტორიაზე არსებულ რეაბილიტაციის ცენტრებში რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად

ბენეფიციარებისათვის თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, ხოლო ყველა სხვა

შემთხვევაში თანხა გაიცემა მოჭრით - ერთ ბენეფიციარზე (თანმხლებ პირთან ერთად) 8 ლარი ერთ ვიზიტზე.  

ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს   არ აქვს   ტრანსპორტირების ხარჯები,

ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი ან სამი სახის ტრანსპორტის შეცვლა , უჭირთ დამოუკიდებლად

გადაადგილება, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. 

 

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება 

 (პროგრამული კოდი 06 02 10)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური

მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის

წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე ომის

ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი

აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა 0-დან 200 000 ქულამდე

ომის ვეტერანების ოჯახებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის

წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან  65 000-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული  ოჯახების, 

0-დან 200 000 ქულამდე ომის ვეტერანებისა და 0-დან 200 000 ქულამდე შშმ პირების ოჯახების და  საქართველოს

ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების

ოჯახების - 125 ბენეფიციარის გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო

ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე) არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარით.

 

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი

მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის

დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

       ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის

გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ,   

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის 

  ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის

დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას  600 ლარი,

მე-4 შვილის დაბადებისას  800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი.

 

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 

 (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანი:

     ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების

ერთიან ბაზაში  0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური

მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში

რეგისტრირებული 0-დან 200 001-მდე ქულის მქონე  მარტოხელა მშობლების მატერიალურ

დახმამარებას თითოეულ ბავშვზე (სავარაუდოდ 17 ბენეფიციარი) თვეში 100 ლარის ოდენობით,

მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული

კატეგორიის ბენეფიციარებს  არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროებათ ბავშვების ზრდისა და განვითარებისთვის.

 

 


თავი VI
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული   კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

 34,427,299

          36,412,200

 36,002,800

  36,002,800

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

          1,488

                      206

             206

              206

                -  

 

ხარჯები

 16,787,661

          19,987,694

 19,269,542

  19,269,542

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

   7,814,476

            2,159,719

   2,229,000

    2,229,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

   4,791,836

            1,931,797

   1,966,782

    1,966,782

                -  

 

პროცენტი

      396,024

               266,206

      178,095

       178,095

                -  

 

სუბსიდიები

   1,012,698

          10,214,552

 11,418,885

  11,418,885

                -  

 

გრანტები

      799,599

                   4,100

               -  

                 -  

                -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      614,474

               782,381

   1,442,800

    1,442,800

                -  

 

სხვა ხარჯები

   1,358,554

            4,628,939

   2,033,980

    2,033,980

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 16,132,415

          14,429,765

 14,686,200

  14,686,200

                -  

 

ვალდებულებების კლება

   1,507,224

            1,994,741

   2,047,058

    2,047,058

                -  

01. 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

   6,299,175

            6,161,305

   5,739,475

    5,739,475

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             196

                      206

             206

              206

                -  

 

ხარჯები

   4,760,627

            4,091,773

   3,607,067

    3,607,067

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

   2,070,589

            2,159,719

   2,229,000

    2,229,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      699,931

               796,237

      882,952

       882,952

                -  

 

პროცენტი

      396,024

               266,206

      178,095

       178,095

                -  

 

გრანტები

      799,599

                   4,100

               -  

                 -  

                -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          7,037

                 17,881

          4,800

           4,800

                -  

 

სხვა ხარჯები

      787,447

               847,630

      312,220

       312,220

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        31,325

                 74,791

        85,350

         85,350

                -  

 

ვალდებულებების კლება

   1,507,224

            1,994,741

   2,047,058

    2,047,058

                -  

01. 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   3,571,909

            3,171,748

   3,326,322

    3,326,322

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             196

                      206

             206

              206

                -  

 

ხარჯები

   3,545,959

            3,096,957

   3,240,972

    3,240,972

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

   2,070,589

            2,159,719

   2,229,000

    2,229,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      690,501

               791,237

      882,952

       882,952

                -  

 

გრანტები

                -  

                   4,100

               -  

                 -  

                -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          7,037

                 17,881

          4,800

           4,800

                -  

 

სხვა ხარჯები

      777,832

               124,020

      124,220

       124,220

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        25,950

                 74,791

        85,350

         85,350

                -  

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      739,189

               728,480

      735,200

       735,200

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

               29

                        29

               29

                29

 

 

ხარჯები

      730,723

               727,280

      733,700

       733,700

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

      475,148

               474,200

      477,600

       477,600

 

 

საქონელი და მომსახურება

      135,205

               131,460

      134,480

       134,480

                -  

 

სხვა ხარჯები

      120,370

               121,620

      121,620

       121,620

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          8,466

                   1,200

          1,500

           1,500

 

01 01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

   2,713,331

            2,319,468

   2,459,872

    2,459,872

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             159

                      169

             169

              169

                -  

 

ხარჯები

   2,695,847

            2,245,877

   2,380,372

    2,380,372

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

   1,516,241

            1,606,319

   1,672,200

    1,672,200

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      515,107

               615,177

      700,772

       700,772

                -  

 

გრანტები

                -  

                   4,100

               -  

                 -  

                -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          7,037

                 17,881

          4,800

           4,800

                -  

 

სხვა ხარჯები

      657,462

                   2,400

          2,600

           2,600

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        17,484

                 73,591

        79,500

         79,500

                -  

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

      119,389

               123,800

      131,250

       131,250

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 8

                          8

                 8

                  8

 

 

ხარჯები

      119,389

               123,800

      126,900

       126,900

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

        79,200

                 79,200

        79,200

         79,200

 

 

საქონელი და მომსახურება

        40,189

                 44,600

        47,700

         47,700

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

          4,350

           4,350

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

   2,727,266

            2,989,557

   2,413,153

    2,413,153

                -  

 

ხარჯები

   1,214,668

               994,816

      366,095

       366,095

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

          9,430

                   5,000

               -  

                 -  

                -  

 

პროცენტი

      396,024

               266,206

      178,095

       178,095

                -  

 

გრანტები

      799,599

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

          9,615

               723,610

      188,000

       188,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5,375

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ვალდებულებების კლება

   1,507,224

            1,994,741

   2,047,058

    2,047,058

                -  

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

                -  

               310,000

      180,000

       180,000

                -  

 

ხარჯები

                -  

               310,000

      180,000

       180,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

               310,000

      180,000

       180,000

 

01 02 02

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

   2,704,971

            2,261,557

   2,225,153

    2,225,153

                -  

 

ხარჯები

   1,197,748

               266,816

      178,095

       178,095

                -  

 

პროცენტი

      396,024

               266,206

      178,095

       178,095

                -  

 

გრანტები

      799,599

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

          2,125

                      610

               -  

                 -  

                -  

 

ვალდებულებების კლება

   1,507,224

            1,994,741

   2,047,058

    2,047,058

                -  

01 02 02 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

   1,129,155

            1,465,113

   1,583,011

    1,583,011

                -  

 

ხარჯები

      235,975

                 74,873

        58,384

         58,384

                -  

 

პროცენტი

        61,966

                 74,300

        58,384

         58,384

 

 

გრანტები

      174,009

 

               -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

                      573

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

      893,181

            1,390,240

   1,524,627

    1,524,627

 

01 02 02 02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

        96,632

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

          6,038

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

პროცენტი

          5,999

 

               -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

               39

 

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

        90,594

 

               -  

 

 

01 02 02 03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

        83,085

                 62,200

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

        11,851

                   3,000

               -  

                 -  

                -  

 

პროცენტი

        11,818

                   3,000

               -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

               33

 

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

        71,234

                 59,200

               -  

 

 

01 02 02 04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

      522,413

               522,210

      435,240

       435,240

                -  

 

ხარჯები

      128,924

                 78,815

        23,015

         23,015

                -  

 

პროცენტი

      128,715

                 78,815

        23,015

         23,015

 

 

სხვა ხარჯები

             209

 

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

      393,489

               443,395

      412,225

       412,225

 

01 02 02 05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

        30,171

                 49,634

        44,527

         44,527

                -  

 

ხარჯები

        15,118

                 19,528

        14,421

         14,421

                -  

 

პროცენტი

        15,036

                 19,491

        14,421

         14,421

 

 

სხვა ხარჯები

               82

                        37

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

        15,053

                 30,106

        30,106

         30,106

 

01 02 02 06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია

      217,925

               162,400

      162,375

       162,375

                -  

 

ხარჯები

      174,252

                 90,600

        82,275

         82,275

                -  

 

პროცენტი

      172,490

                 90,600

        82,275

         82,275

 

 

სხვა ხარჯები

          1,762

 

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

        43,673

                 71,800

        80,100

         80,100

 

01 02 02 07

ქალაქ ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი

      625,590

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

      625,590

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

გრანტები

      625,590

 

               -  

 

 

01 02 03

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

        22,295

                   5,000

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

        16,920

                   5,000

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

          9,430

                   5,000

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

          7,490

 

               -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5,375

 

               -  

 

 

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

                -  

               413,000

          8,000

           8,000

                -  

 

ხარჯები

                -  

               413,000

          8,000

           8,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

               413,000

          8,000

           8,000

 

02  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 17,863,257

          17,381,030

 14,570,031

  14,570,031

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             123

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

   2,689,140

            6,791,527

   4,321,630

    4,321,630

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

      356,163

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

   1,194,762

            1,038,330

      978,500

       978,500

                -  

 

სუბსიდიები

      918,182

            2,013,888

   1,743,370

    1,743,370

                -  

 

სხვა ხარჯები

      220,033

            3,739,309

   1,599,760

    1,599,760

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 15,174,117

          10,589,503

 10,248,401

  10,248,401

                -  

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

   8,837,242

            7,888,161

   4,702,647

    4,702,647

                -  

 

ხარჯები

   1,360,291

            2,959,240

   2,454,500

    2,454,500

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      887,458

            1,021,325

      957,500

       957,500

                -  

 

სუბსიდიები

      297,000

               342,500

      297,000

       297,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

      175,833

            1,595,415

   1,200,000

    1,200,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   7,476,951

            4,928,921

   2,248,147

    2,248,147

                -  

02 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

   6,944,779

            4,294,416

   1,969,871

    1,969,871

                -  

 

ხარჯები

        55,332

               130,222

        72,500

         72,500

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

        55,332

               130,222

        72,500

         72,500

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   6,889,447

            4,164,194

   1,897,371

    1,897,371

                -  

02 01 01 01

ქალაქ ქობულეთში, ყოფილი სასტუმრო ,,კოლხეთი"-ს მიმდებარედ ზღვაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

                -  

                        -  

        92,090

         92,090

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        92,090

         92,090

 

02 01 01 02

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

   1,091,419

               182,449

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,091,419

               182,449

               -  

 

 

02 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ,,მტს" უბნის კეთილმოწყობა (მესხიძის ქუჩის შესახვევები; ჩხეიძის ქუჩა; ხაბაზის ქუჩა; ჭონქაძის ქუჩა)

   1,037,853

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,037,853

 

               -  

 

 

02 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში, თბილისის, მეგობრობის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია

   1,050,378

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,050,378

 

               -  

 

 

02 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა: აბაშიძის ქუჩა; ბარათაშვილის ქუჩა; კინტრიშის მე-2 შესახვევი

   1,512,538

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,512,538

 

               -  

 

 

02 01 01 06

ქალაქ ქობულეთში კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (I - II  უბანი)

      766,981

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      766,981

 

               -  

 

 

02 01 01 07

ქალაქ ქობულთში თავისუფლების ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარედ) შესასვლელის მოწყობა

        88,028

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        88,028

 

               -  

 

 

02 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობა

                -  

                        -  

      286,136

       286,136

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      286,136

       286,136

 

02 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები

                -  

               541,210

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               541,210

               -  

 

 

02 01 01 10

სოფელ  ხუცუბნის ცენტრის კეთილმოწყობა

      383,180

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      383,180

 

               -  

 

 

02 01 01 11

დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა

                -  

               676,145

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               676,145

               -  

 

 

02 01 01 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

        26,351

                 35,425

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        26,351

                 35,425

               -  

 

 

02 01 01 13

 ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია

        55,332

                 64,322

        72,500

         72,500

                -  

 

ხარჯები

        55,332

                 64,322

        72,500

         72,500

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

        55,332

                 64,322

        72,500

         72,500

                -  

02 01 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

      787,531

            2,606,621

   1,519,145

    1,519,145

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      787,531

            2,606,621

   1,519,145

    1,519,145

 

02 01 01 15

ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის ტროტუატრების მოწყობა

        40,079

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        40,079

 

               -  

 

 

02 01 01 16

ქალაქ ქობულეთში, ლერმონტოვის ქუჩის ჩიხის კეთილმოწყობა

      105,109

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      105,109

 

               -  

 

 

02 01 01 17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის მოწყობა

                -  

                 17,800

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

                -  

                 17,800

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

                 17,800

               -  

                 -  

                -  

02 01 01 18

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადასასვლელების (კომახიძის ქუჩაზე საფეხმავლო  გადასასვლელი, მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა №266-268  შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №138-დან კომახიძის ქ. №140ჟ-მდე) კეთილმოწყობა

                -  

               122,344

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               122,344

               -  

 

 

02 01 01 19

ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

                -  

                 48,100

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

                -  

                 48,100

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

                 48,100

               -  

                 -  

                -  

02 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

      449,039

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      449,039

                        -  

               -  

                 -  

                -  

02 01 02 01

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში არსებული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

      449,039

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      449,039

 

               -  

 

 

02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

        34,485

                 53,600

        61,200

         61,200

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        34,485

                 53,600

        61,200

         61,200

                -  

02 01 03 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოსაცდელების მოწყობა (11 ერთეული)

                -  

                 53,600

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 53,600

               -  

 

 

02 01 03 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები

                -  

                        -  

        61,200

         61,200

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        61,200

         61,200

 

02 01 03 03

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის (5 ერთეული) მოწყობა

        18,231

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        18,231

 

               -  

 

 

02 01 03 04

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული მოსაცდელების (33 ერთეული) რეაბილიტაცია

        16,254

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        16,254

 

               -  

 

 

02 01 04

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

        28,140

                 25,603

        35,000

         35,000

                -  

 

ხარჯები

        28,140

                 25,603

        35,000

         35,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

        28,140

                 25,603

        35,000

         35,000

                -  

02 01 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

      297,000

               342,500

      297,000

       297,000

                -  

 

ხარჯები

      297,000

               342,500

      297,000

       297,000

                -  

 

სუბსიდიები

      297,000

               342,500

      297,000

       297,000

 

02 01 06

გარე განათების ღონისძიებები

      907,966

            1,576,627

   1,139,576

    1,139,576

                -  

 

ხარჯები

      803,986

               865,500

      850,000

       850,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      803,986

               865,500

      850,000

       850,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      103,980

               711,127

      289,576

       289,576

                -  

02 01 06 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

      803,986

               868,500

      853,000

       853,000

                -  

 

ხარჯები

      803,986

               865,500

      850,000

       850,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      803,986

               865,500

      850,000

       850,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                   3,000

          3,000

           3,000

 

02 01 06 02

ქალაქ ქობულეთში (მესხიძის, კაიკაციშვილის, თავისუფლების ქუჩებზე) გარე განათების არსებული  წერტების  რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობის სამუშაოები

        66,042

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        66,042

 

               -  

 

 

02 01 06 03

ქობულეთიში, ცენტრალურ პარკსა და  მეგობრობის ქუჩის სკვერის განათების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები

        37,937

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        37,937

 

               -  

 

 

02 01 06 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, სოფელი ქობულეთი-კოხი, კვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის დასახლება, დაგვა მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა

                -  

               213,991

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               213,991

               -  

 

 

02 01 06 05

ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების მოწყობა

                -  

               133,431

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               133,431

               -  

 

 

02 01 06 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გარე განათების მოწყობა

                -  

               360,705

      286,576

       286,576

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               360,705

      286,576

       286,576

 

02 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

      175,833

            1,595,415

   1,200,000

    1,200,000

                -  

 

ხარჯები

      175,833

            1,595,415

   1,200,000

    1,200,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

      175,833

            1,595,415

   1,200,000

    1,200,000

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   3,282,835

            5,710,173

   6,041,284

    6,041,284

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             123

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

   1,325,089

            3,650,545

   1,761,370

    1,761,370

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

      356,163

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      303,544

                 12,005

        15,000

         15,000

                -  

 

სუბსიდიები

      621,182

            1,671,388

   1,446,370

    1,446,370

                -  

 

სხვა ხარჯები

        44,200

            1,967,152

      300,000

       300,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,957,746

            2,059,628

   4,279,914

    4,279,914

                -  

02 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

                -  

            2,357,152

   1,688,758

    1,688,758

                -  

 

ხარჯები

                -  

            1,967,152

      300,000

       300,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

            1,967,152

      300,000

       300,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

               390,000

   1,388,758

    1,388,758

                -  

02 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

                -  

            1,201,879

      300,000

       300,000

                -  

 

ხარჯები

                -  

            1,201,879

      300,000

       300,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

            1,201,879

      300,000

       300,000

 

02 02 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსში 12 ახალი ლიფტის მოწყობა

                -  

               725,121

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

                -  

               725,121

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

               725,121

               -  

 

 

02 02 01 03

სოფელ მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინები) ხანძრის შედეგად განადგურებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავისა და კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

                -  

                 40,152

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

                -  

                 40,152

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

                 40,152

               -  

 

 

02 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

                -  

               240,000

   1,075,603

    1,075,603

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               240,000

   1,075,603

    1,075,603

 

02 02 01 05

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

                -  

               150,000

      313,155

       313,155

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               150,000

      313,155

       313,155

 

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

   2,301,929

            2,782,993

   1,446,320

    1,446,320

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             123

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

   1,291,843

            1,644,158

   1,421,370

    1,421,370

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

      356,163

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      288,233

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

სუბსიდიები

      603,247

            1,644,158

   1,421,370

    1,421,370

                -  

 

სხვა ხარჯები

        44,200

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,010,086

            1,138,835

        24,950

         24,950

                -  

02 02 02 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

      991,686

            1,115,325

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      991,686

            1,115,325

               -  

                 -  

                -  

02 02 02 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (სამება,  ქვედა აჭყვა) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა

                -  

               432,444

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               432,444

               -  

 

 

02 02 02 01 02

სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია 

      472,457

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      472,457

 

               -  

 

 

02 02 02 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, ქვ. კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა

                -  

               682,881

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               682,881

               -  

 

 

02 02 02 01 04

სასმელი წყლისს ხვადასხვა დიამეტრის  პოლიეთილენის მილების  შეძენა

        47,574

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        47,574

 

               -  

 

 

02 02 02 01 05

სოფელ ბობოყვათში წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა

             741

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             741

 

               -  

 

 

02 02 02 01 06

ზედა ლეღვას წყალსადენისათვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა

        15,900

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        15,900

 

               -  

 

 

02 02 02 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში ჭაბურღილების (2 ერთეული)  მოწყობა

      173,157

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      173,157

 

               -  

 

 

02 02 02 01 08

წყალსადენის სისტემისთვის ტუმბოების შეძენის და მონტაჟის სამუშაოები

      157,758

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      157,758

 

               -  

 

 

02 02 02 01 09

სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოების (9 კომპლექტი) და ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის დანადგარის რეაქტორის (3 კომპლექტი) შეძება

      124,100

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      124,100

 

               -  

 

 

02 02 02 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

      603,247

               797,165

      500,000

       500,000

                -  

 

ხარჯები

      603,247

               797,165

      500,000

       500,000

                -  

 

სუბსიდიები

      603,247

               797,165

      500,000

       500,000

 

02 02 02 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

      662,796

               870,503

      946,320

       946,320

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             123

 

               -  

 

 

 

ხარჯები

      644,396

               846,993

      921,370

       921,370

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

      356,163

 

               -  

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

      288,233

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

სუბსიდიები

 

               846,993

      921,370

       921,370

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        18,400

                 23,510

        24,950

         24,950

 

02 02 02 04

სს " აჭარის წყლის ალიანსი "

        44,200

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

        44,200

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

        44,200

 

               -  

 

 

02 02 03

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

      422,880

               110,793

   2,866,206

    2,866,206

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      422,880

               110,793

   2,866,206

    2,866,206

                -  

02 02 03 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარის საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის მოწყობა

                -  

                        -  

   2,866,206

    2,866,206

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   2,866,206

    2,866,206

 

02 02 03 02

ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ. N2-ში საკანალიზციო სისტემის მოწყობა

                -  

                 16,804

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 16,804

               -  

 

 

02 02 03 03

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის N45,  საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

        23,121

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        23,121

 

               -  

 

 

02 02 03 04

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის  მოწყობა

      258,061

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      258,061

 

               -  

 

 

02 02 03 05

დაბა ოჩხამურში ქ. წამებულის ქ N1 და ქობულეთში ტაბიძის ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

        53,994

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        53,994

 

               -  

 

 

02 02 03 06

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე დროებითი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების მიზნით

        87,704

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        87,704

 

               -  

 

 

02 02 03 07

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162;  აღმაშენებლის ქ. №94;  რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158;  ვერულიძის ქ. №9;  აღმაშენებლის ქ. №112-ში საკანალიზაციო მაგისტრალური  სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია

                -  

                 93,989

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 93,989

               -  

 

 

02 02 04

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

        15,311

                 12,005

        15,000

         15,000

                -  

 

ხარჯები

        15,311

                 12,005

        15,000

         15,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

        15,311

                 12,005

        15,000

         15,000

                -  

02 02 05

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

        17,935

                 27,230

        25,000

         25,000

                -  

 

ხარჯები

        17,935

                 27,230

        25,000

         25,000

                -  

 

სუბსიდიები

        17,935

                 27,230

        25,000

         25,000

 

02 02 06

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

      524,780

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      524,780

 

               -  

 

 

02 02 07

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო და 1 ერთეული უნუვერსალური ექვსკავატორი) შეძენა

                -  

               420,000

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               420,000

               -  

 

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

   4,802,349

            3,656,634

   3,726,340

    3,726,340

                -  

 

ხარჯები

          3,400

                 90,000

          6,000

           6,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

          3,400

                   5,000

          6,000

           6,000

                -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

                 85,000

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   4,798,949

            3,566,634

   3,720,340

    3,720,340

                -  

02 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

   3,995,341

            3,154,217

   2,936,222

    2,936,222

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   3,995,341

            3,154,217

   2,936,222

    2,936,222

                -  

02 03 01 01

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N 9-32-34-36-38-25-45-62-64   ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის   კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ. 4+90-პკ 10+63      

      976,747

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      976,747

 

               -  

 

 

02 03 01 02

ქალაქ  ქობულეთში, მუზეუმის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

      350,658

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      350,658

 

               -  

 

 

02 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის N610-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები

      393,905

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      393,905

 

               -  

 

 

02 03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა (რუსთაველის II შესახვევი N17)

      142,761

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      142,761

 

               -  

 

 

02 03 01 05

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II ეტაპი)

                -  

            2,000,000

   2,690,000

    2,690,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

            2,000,000

   2,690,000

    2,690,000

 

02 03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  (ჯავახიშვილის ქ. N51; თავისუფლების ქ. N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა

                -  

               195,991

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               195,991

               -  

 

 

02 03 01 07

დაბა ჩაქვში, მ. აბაშიძის ქ. N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

                -  

               144,446

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               144,446

               -  

 

 

02 03 01 08

ქალაქ ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები

                -  

               270,436

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               270,436

               -  

 

 

02 03 01 09

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა  (I ეტაპი)

   2,131,270

               149,327

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   2,131,270

               149,327

               -  

 

 

02 03 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მემორიალების მოწყობის სამუშაოები

                -  

                   5,000

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                   5,000

               -  

 

 

02 03 01 11

ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების შეძენა (214 ერთეული)

                -  

               209,934

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               209,934

               -  

 

 

02 03 01 12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში განსათავსებლად ფანჩატურის მოწყობა (17 ერთეული)

                -  

                 36,850

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 36,850

               -  

 

 

02 03 01 13

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის,  ქ. ქობულეთში სასწრაფოს ეზოს, სოფელ ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობა

                -  

               118,593

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

               118,593

               -  

 

 

02 03 01 14

ქალაქ ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა

                -  

                 23,640

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 23,640

               -  

 

 

02 03 01 15

ქალაქ ქობულეთში, ვერულიძის ქუჩის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა

                -  

                        -  

      246,222

       246,222

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      246,222

       246,222

 

02 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

      684,138

                 72,417

      250,000

       250,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      684,138

                 72,417

      250,000

       250,000

                -  

02 03 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცონო პუნქტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

                -  

                        -  

      250,000

       250,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      250,000

       250,000

 

02 03 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები

      207,231

                 28,323

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      207,231

                 28,323

               -  

 

 

02 03 02 03

სოფელ ზენითის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

      105,932

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      105,932

 

               -  

 

 

02 03 02 04

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა

        96,139

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        96,139

 

               -  

 

 

02 03 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოების (3 ერთეული)  მოწყობა

      145,429

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      145,429

 

               -  

 

 

02 03 02 06

ქობულეთის სანაპირო ზოლში გასახდელებისა (15 ერთეული)  და საშხაპეების (15 ერთეული)  მოწყობა

        30,449

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        30,449

 

               -  

 

 

02 03 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 6 ერთეული არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და 2 ერთეული ახალი საპირფარეშოს მოწყობა

        34,436

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        34,436

 

               -  

 

 

02 03 02 08

ქაქუთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

        60,295

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        60,295

 

               -  

 

 

02 03 02 09

სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

          4,227

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,227

 

               -  

 

 

02 03 02 10

ქობულეთის სანაპირო ზოლში (7 ერთეული) საშხაპეების მოწყობა

                -  

                   9,490

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                   9,490

               -  

 

 

02 03 02 11

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის
გაზიფიცირება

                -  

                   5,000

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                   5,000

               -  

 

 

02 03 02 12

სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში  სამედიცინო პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა

                -  

                 18,169

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 18,169

               -  

 

 

02 03 02 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში სალექციო დარბაზის მოწყობა

                -  

                 11,435

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                 11,435

               -  

 

 

02 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქობულეთის ცენტრის კეთილმოწყობა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                -  

                        -  

      204,118

       204,118

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      204,118

       204,118

 

02 03 04

 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

      119,470

               425,000

      300,000

       300,000

                -  

 

ხარჯები

                -  

                 85,000

               -  

                 -  

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

                 85,000

               -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      119,470

               340,000

      300,000

       300,000

 

02 03 05

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

          3,400

                   5,000

          6,000

           6,000

                -  

 

ხარჯები

          3,400

                   5,000

          6,000

           6,000

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

          3,400

                   5,000

          6,000

           6,000

                -  

02 03 06

პროექტების ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

                -  

                        -  

        30,000

         30,000

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        30,000

         30,000

 

02 04

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

      137,280

                 34,320

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      137,280

                 34,320

               -  

 

 

02 05

თუნუქის შესყიდვა

                -  

                 91,742

        99,760

         99,760

                -  

 

ხარჯები

                -  

                 91,742

        99,760

         99,760

                -  

 

სხვა ხარჯები

 

                 91,742

        99,760

         99,760

 

02 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

      803,551

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

             360

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

             360

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      803,191

 

               -  

 

 

03  00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

   2,838,195

            2,900,654

   3,012,905

    3,012,905

                -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

             253

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

ხარჯები

   2,579,870

            2,727,994

   2,990,705

    2,990,705

                -  

 

შრომის ანაზღაურება

   1,641,790

                        -  

               -  

                 -  

                -  

 

საქონელი და მომსახურება

      925,030

                 50,000

        50,000

         50,000

                -  

 

სუბსიდიები

                -  

            2,677,994