ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016492
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
34
28/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.167.016492
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2020 - 26/01/2021)

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2020 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1.  ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019

წლის

 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      21,739.4  

      22,807.7  

      13,348.2  

        9,459.5  

      13,040.3  

      13,040.3  

                -    

 გადასახადები

      10,851.8  

      12,204.5  

      12,204.5  

                -    

      12,080.3  

      12,080.3  

                -    

 გრანტები

        9,658.9  

        9,732.7  

           273.2  

        9,459.5  

           230.0   

           230.0  

                -    

 სხვა  შემოსავლები

        1,228.6  

           870.5  

           870.5  

                -    

           730.0  

           730.0  

                -    

 II. ხარჯები

        8,596.5  

        9,727.8  

        9,569.8  

           158.0  

        9,660.5  

        9,660.5  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,583.5  

        1,866.4  

        1,866.4  

                -    

        1,873.0  

        1,873.0  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,736.4  

        1,984.4  

        1,826.4  

           158.0  

        1,447.9  

        1,447.9  

                -    

 პროცენტი

             53.5  

             49.4  

             49.4  

                -    

             40.0  

             40.0  

                -    

 სუბსიდიები

        4,506.3  

        4,939.3  

        4,939.3  

                -    

        5,338.4  

        5,338.4  

                -    

 გრანტები

             40.0  

             60.0  

             60.0  

                -    

             55.0  

             55.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           516.6  

           411.2  

           411.2  

                -     

           402.0  

           402.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

           160.1  

           417.0  

           417.0  

                -    

           504.2  

           504.2  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

      13,142.9  

      13,080.0  

        3,778.5  

        9,301.5  

        3,379.8  

        3,379.8  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

      13,361.7  

      17,144.5  

        6,678.6  

      10,465.9  

        3,295.4  

        3,295.4  

                -    

 ზრდა

      13,385.8  

      17,144.5  

        6,678.6  

      10,465.9  

        3,295.4  

        3,295.4  

                -    

 კლება

             24.1  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

 V. მთლიანი სალდო

-          218.8  

-       4,064.6  

-       2,900.2  

-      1,164.4  

             84.4  

             84.4  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-          427.1  

-       4,193.6  

-       3,029.2  

-      1,164.4  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

                 -    

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

                 -    

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

           427.1  

        4,193.6  

        3,029.2  

        1,164.4  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

           427.1  

        4,193.6  

        3,029.2  

        1,164.4  

                 -    

                 -    

                -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-          208.3  

-          129.0  

-          129.0  

                -    

-            84.4  

-            84.4  

                -    

 კლება

           208.3  

           129.0  

           129.0  

                -    

             84.4  

             84.4  

                -    

     საშინაო

           208.3  

           129.0  

           129.0  

                -    

             84.4  

             84.4  

                -    

           სესხები

           208.3  

           129.0  

           129.0  

                -    

             84.4  

             84.4  

                -    

 VIII. ბალანსი

-              0.0  

               0.0  

                 -    

                -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      21,763.5  

      22,807.7  

      13,348.2  

        9,459.5  

      13,040.3  

      13,040.3  

                -    

 შემოსავლები

      21,739.4  

      22,807.7  

      13,348.2  

        9,459.5  

      13,040.3  

      13,040.3  

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

             24.1  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

                -    

 გადასახდელები

      22,190.6  

      27,001.3  

      16,377.4  

      10,623.9  

      13,040.3  

      13,040.3  

                -    

 ხარჯები

        8,596.5  

        9,727.8  

        9,569.8  

           158.0  

        9,660.5  

        9,660.5  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      13,385.8  

      17,144.5  

        6,678.6  

      10,465.9  

        3,295.4  

        3,295.4  

                -    

 ვალდებულებების კლება

           208.3  

           129.0  

           129.0  

                -     

             84.4  

             84.4  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-         427.1  

-      4,193.6  

-      3,029.2  

-      1,164.4  

                -    

                -    

                -     

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 13040,3  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      21,739.4  

      22,807.7  

      13,348.2  

        9,459.5  

      13,040.3  

      13,040.3  

                -    

       გადასახადები

      10,851.8  

      12,204.5  

      12,204.5   

                -    

      12,080.3  

      12,080.3  

                -    

      გრანტები

        9,658.9  

        9,732.7  

           273.2  

        9,459.5  

           230.0  

           230.0  

                -    

       სხვა შემოსავლები

        1,228.6  

           870.5  

           870.5  

 

           730.0  

           730.0  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12080,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

  10,851.849  

      12,204.5  

      12,204.5  

                -    

      12,080.3  

      12,080.3  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

        9,257.3  

      10,704.5  

      10,704.5  

 

      10,580.3  

      10,580.3  

 

      ქონების გადასახადი

        1,594.5  

        1,500.0  

        1,500.0  

                -    

        1,500.0  

        1,500.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           634.6  

           600.0  

           600.0  

 

           600.0  

           600.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

               6.3  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

           877.7  

           870.0  

           870.0  

 

           870.0  

           870.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

             76.0  

             30.0  

             30.0  

 

             30.0   

             30.0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 230,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

        9,658.937  

            9,732.7  

               230.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            9,658.9  

            9,732.7  

               230.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               220.0  

               273.2  

               230.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            9,438.9  

            9,459.5  

                     -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

                     -    

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                     -    

 

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

                     -    

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 730,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1,228.6

870.5

730.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

553.1

340.0

340.0

 პროცენტები

311.5

210.0

210.0

 დივიდენდები

-

   

 რენტა

241.6

130.0

130.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

279.9

230.5

90.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

275.2

230.5

90.0

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

-

   

      სანებართვო მოსაკრებელი

33.7

30.0

30.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

-

   

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

-

   

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.6

   

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

180.8

150.0

-

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

-

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

-

   

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

60.1

50.5

60.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

-

   

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.6

-

-

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

270.8

300.0

300.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

-

   

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

124.8

   

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9660,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        8,596.5  

        9,727.8  

        9,569.8   

           158.0  

        9,660.5  

        9,660.5  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,583.5  

        1,866.4  

        1,866.4  

                 -    

        1,873.0  

        1,873.0  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        1,736.4  

        1,984.4  

        1,826.4  

           158.0  

        1,447.9  

        1,447.9  

                 -    

 პროცენტები

             53.5  

             49.4  

             49.4  

                 -     

             40.0  

             40.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        4,506.3  

        4,939.3  

        4,939.3  

                 -    

        5,338.4  

        5,338.4  

                 -    

 გრანტები

             40.0  

             60.0  

             60.0  

                 -    

             55.0  

             55.0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           516.6  

           411.2  

           411.2  

                 -    

           402.0  

           402.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           160.1  

           417.0  

           417.0  

                 -    

           504.2  

           504.2  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3295,4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3295,4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             359.4  

               60.0  

               40.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             359.4  

               60.0  

               40.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          8,661.1  

        13,822.6  

          3,255.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,830.5  

          8,328.6  

          2,690.4  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             397.1  

          1,809.5  

               15.0  

 02 03

    გარე განათება

             183.8  

             191.4  

                   -     

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               86.5  

                 6.6  

                   -    

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

             996.7  

          1,188.2  

                   -    

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

          1,166.5  

          1,487.2  

                   -    

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

                   -    

             811.2  

             550.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             289.0  

               61.3  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             289.0  

                 3.8  

                   -    

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

               57.5  

                   -    

 04 00

 განათლება

          2,064.4  

          2,666.4   

                   -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               43.3  

               25.0  

                   -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

          1,651.3  

             923.7  

                   -    

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

             369.8  

          1,717.7  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             385.0  

             242.1  

                   -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             385.0  

             215.6  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

               26.5  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

          1,627.0  

             292.3  

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             398.2  

             292.3  

                   -    

 06 02

 სოციალური დაცვა

          1,228.8  

                   -    

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        13,385.8  

        17,144.5  

          3,295.4  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

           24.140  

                   -    

                   -    

 ძირითადი აქტივები

               16.0  

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

                 8.1  

                   -    

                   -    

        მიწა

                 8.1  

                   -    

                   -    

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით.

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,837.2  

              2,783.5  

              3,056.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,837.2  

              2,734.1  

              2,881.9  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,837.2  

              2,654.1  

              2,731.9  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   80.0  

                 150.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

                   49.4  

                   40.0  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

                 135.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   88.3  

                 100.0  

                 100.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   88.3  

                 100.0  

                 100.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              7,082.2  

              9,863.4  

              2,690.4  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              7,082.2  

              9,863.4  

              2,690.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,887.5  

              8,478.6  

              2,690.4  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

              1,194.7  

              1,384.8  

                       -    

 7.5

 გარემოს დაცვა

              1,330.3  

              1,077.4  

              1,066.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              1,330.3  

              1,019.9  

              1,066.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

                       -    

                   57.5  

                       -    

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              2,426.6  

              5,197.6  

              1,336.7  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 507.1  

              1,893.7  

                 113.9  

 7.6 4

 გარე განათება

                 639.5  

                 931.6  

                 592.8  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              1,280.0  

              2,372.3  

                 630.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 539.4  

                 448.1  

                 128.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 539.4  

                 448.1  

                 128.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,378.0  

              1,327.0  

              1,083.6  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

              1,155.4  

                 369.3  

                 125.8  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 192.6  

                 917.7  

                 917.8  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   30.0  

                   40.0  

                   40.0  

 7.9

 განათლება

              4,597.7  

              5,146.0  

              2,750.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              3,993.1  

              3,283.7  

              2,750.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 604.7  

              1,862.4  

                       -    

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                 604.7  

              1,862.4  

                       -    

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,906.3  

                 744.3  

                 744.3  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   39.5  

                   74.9  

                   70.3  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                       -    

                   48.0  

                   48.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 110.2  

                 152.0  

                 152.0  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                       -    

                   25.4  

                   30.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                   53.6  

                   40.0  

                   40.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

              1,703.0  

                 404.0  

                 404.0   

 

 სულ

            22,186.0  

            26,687.3  

            12,955.9   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 84,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3379.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                13,142.9  

                13,080.0  

                  3,379.8  

 მთლიანი სალდო

-                    218.8  

-                 4,064.6  

                       84.4  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-                    427.1  

-                 4,193.6  

                           -    

 ზრდა

                           -    

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

                           -    

                           -    

 კლება

                     427.1  

                  4,193.6  

                           -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                     427.1  

                  4,193.6  

                           -    

 

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 4206499 ლარი, მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი  3029163 ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 1177336 ლარი.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,4 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში მიღებული სესხის თანხის დაფარვას.

                                                                                            თანხა ათას ლარში

დასახელება

გასული

წელი

მიმდინარე წელი

დასაგეგმი წელი

ვალდებულებების ცვლილება

261,8

163,0

114,4

ზრდა

 

 

 

საშინაო

 

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

261,8

163,0

114,4

საშინაო

261,8

163,0

114,4

საგარეო

 

 

 

 

     მუნიციპალიტეტის მთლიანი ვალდებულება 2021 წლის პირველი იანვრისათვის შეადგენს 483696  ლარს ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრისათვის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 373738  ლარს.


თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4007,10 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,007.10

18,820.30

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2,690.40

9,860.10

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

0.00

600.00

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

2,690.40

9,260.10

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.00

0.00

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

113.90

2,554.40

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

98.90

398.90

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

15.00

2,155.50

 02 03

    გარე განათება

592.80

3,612.80

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

142.80

452.80

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

450.00

3,160.00

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.00

0.00

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

                  -    

0.00

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                  -    

0.00

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

60.00

343.00

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.00

0.00

 02 05 02

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

0.00

33.00

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

60.00

230.00

 02 05  04

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.00

0.00

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

0.00

80.00

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.00

0.00

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.00

0.00

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

550.00

2,450.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 01

2,690.40

9,860.10

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
 

 

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

გზების მიმდინარე შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 01 01

0

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 01 02

2,690.40

9,260.10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 02

113.90

2,554.40

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას.

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 

           წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

 

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 •  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 02 01

98.90

398.90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა  და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

 

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას მიეწოდება სასმელი წყალი 24 საათიანი გრაფიკით

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 02 02

15.0

2155,50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

 

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 •  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 •  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 •  - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 03

592.80

3,612.80

პროგრამის განმახორციელებელი

                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

                                                 ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

 

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 03 01

142.80

452.80

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების  გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში.  შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის  მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

 

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 03 02

450,0

3160

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 02 08

550.0

2450.0

პროგრამის განმახორციელებელი

                                                 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

                                                

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1086,00 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,086.00

5,153.00

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

939.80

4,706.80

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

126.20

426.20

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.00

0.00

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

20.00

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

 03 01

939.80

4,706.80

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში 5 ერთეული ავტომანქანით სისტემატურად ხორციელდება ქ. ლაგოდეხიდან და მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ქ. ლაგოდეხში მდებარე ქუჩებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა შედგენს 470 ერთეულს მათ შორის ქალაქში განთავსებულია 245 ერთეული ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლებში 225 ერთეული. პერიოდულად იწმინდება ქალაქში და სოფლებში არსებული სანიაღვრე არხები, ასევე ხორციელდება ცენტრალური საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება.

პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის პერსონალის ხელფასებს.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის მიღწევა.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული, მოვლილი მუნიციპალიტეტი

 

 

ქვეპროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

03 02

126.20

426.20

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ. ,,ლაგოდეხის სერვის ცენტრი''

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა.რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.

 მოსალოდნელი შედეგი

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

03 04

20,0

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.

 

პროგრამის მიზანია:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.

 მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2750,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

04 00

განათლება

2,750.00

11,380.00

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,750.00

11,380.00

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.00

0.00

04 03

განათლების ღონისძიებები

0

0.00

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

04 01

2750,0

11380,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება .ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 31  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის  1700  ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 151  აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

 

პროგრამის მიზანია:

      ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 მოსალოდნელი შედეგი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1700 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 85%-ს შეადგენს

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1083,60 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,083.60

5,118.60

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

103.1

808.10

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

83.1

728.10

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

20.00

80.00

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

0

0.00

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

957.80

4,162.80

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

717.80

3,217.80

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

200.00

815.00

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

0.00

0.00

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.00

130.00

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

22.70

147.70

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

05 01 01

83,1

728,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (224ბავშვი, გოგო 12, ბიჭი 212); ქართული  ჭიდაობა (95 ბავშვი ბიჭები); ძიუდო (40 ბავშვი ბიჭები); ჭადრაკი (15 ბავშვი, გოგო-8 , ბიჭი-7); კალათბურთი (74 ბავშვი გოგო-19 ბიჭი 55). კრივი (35 ბავშვი გოგო-3, ბიჭი-32), ფრენბურთი (72 ბავში, გოგო-32 ბიჭი-41) ხელბურთი (25 ბავში გოგო-15, ბიჭი-20) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 580 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სამსახურის რესურსისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით შესაძლებელია გავზარდოთ ბავშვთა რაოდენობა  და მეტი ბავშვი იყოს დაკავებული სპორტული ცხოვრებით. ასევე ჩვენი მიზანია  მათი მშობლების დაინტერესება, რათა იყვნენ მეტად ჩართულები შვილების სპორტის მიმართულებით განვითარებაში, ამისათვის ვგეგმავთ პერმანენტულ შეხვედრებს მშობლებთან, მწვრთნელებთან და სკოლებთან. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად;  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

პროგრამის მიზანია:

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;

მოსალოდნელი შედეგი

 გაიზრდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.

 

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამ დასახელება

კოდი

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

05 01 02

20,0

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად)

ქვეპროგრამის მიზანია;

საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

 ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

05 02 01

717.80

3,217.80

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა მიზანი

მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგარდულ საქმეთა სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, საქველმოქმედო აქციებს, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოებს;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას.  ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება;  შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მოსალოდნელი შედეგები

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

05 02 02

200.00

815.00

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  4  სამუსიკო   სკოლა( ქ. ლაგოდეხის, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1  სამხატვრო  (ქ. ლაგოდეხის)  სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო  და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში   7  წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 216 ბავშვი აქედან 174 გოგო და 42 ბიჭი . სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები)38  თანამშრომელს  აქედან 38 ქალი.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას,  გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 60 ბავშვი აქედან 49 გოგო და 11 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია  4 პედაგოგი-  4 ქალი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი). დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 17 ადამიანს, აქედან 13 ქალი და 4 მამაკაცი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის,  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,  როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო  განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

05 03

22,7

147,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიაზნი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში,  ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები ,  გასართობი, შემეცნებითი   და  არაფორმალურ  საგანმანათლებლო  აქტივობები, ლაშქრობები.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.

მოსალოდნელი შედეგები

თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 872,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროგნოზი

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

872.30

3,712.30

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

128.00

518.00

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

128.00

518.00

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.00

0.00

06 02

სოციალური დაცვა

744.30

3,194.30

06 02 01

ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

30.00

120.00

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

152.00

711.00

06 02 03

სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

244.00

1,070.00

06 02 04

უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა

48.00

198.00

06 02 05

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

17.00

92.00

06 02 06

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

118.00

448.00

06 02 07

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

13.00

55.00

06 02 08

ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.00

35.00

06 02 09

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30.00

120.00

06 02 10

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება

40.00

160.00

06 02 11

100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

2.00

5.00

06 02 12

სარიტუალო ხარჯი

5.00

20.00

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

40.30

160.30

06 02 14

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0.00

0.00

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 01 01

128,0

518,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2. იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

5. 2 დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა.

6. არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.

7. "C"ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის სკრინინგი.

 

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება


 

სოციალური დაცვა

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 01

30,0

120.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 31  ბენეფიციარი (100 ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 02

152,0

711,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოს ოკჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი,  მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად  ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით.  ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით  100  ლარი  და ახალდაბადებულ  ბავშვთა ოჯახზე  მეორე  შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო  ყველა  ახალშობილზე რომელიც დაიბადება  წლის განმავლობაში  გადაეცემა  ,,ახალშობილის კალათი ". ოჯახი რომრლსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 200 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 10(ათი) ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად;  წლის ბოლოს  ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი; ახალშობილების, ობოლიდა მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა  ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი, ახალშობილის ; ობოლი და მარჩენალდაკარგული; მარტოხელა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 570 ოჯახის ფინანსური დახმარება.

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო კვლევების,  სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 03

244,0

1070,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი  თანხიდან -  100 ლარამდე  ასანაზღაურებელი თანხის 100%;  100 ლარს ზევით   200 ლარამდე  მოთხოვნის შემთხვევაში  - 100 ლარი;  200 ლარს ზევით 1000 ლარამდე   ასანაზღაურებელი თანხის    50%   არაუმეტეს - 500  ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები  დაფინანსდებიან წელიწადში  ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით.  აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების  მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური  ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.   2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 700  ბენეფიციარმა.  

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეო ხანდაზმულთა  სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისპროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 04

48,0

198,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდეხის წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება ) ჩართულია 70 ბენეფიციარი

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ხანდაზმულთა  ხელშეწობა

 

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 05

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად  ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების ,  დედით და მამით ობოლი სტუდენტების  და  მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების  დაფინანსება ერთჯერადად  -  500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების წახალისება.  პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება -34  სტუდენტის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 06

118,0

448,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  და სოფელ აფენში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა , შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების  პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 07

13,0

55,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 65  ოჯახი (290 დევნილი).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 08

5,0     

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ:  სადღესასწაულო  ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -150 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება  ერთჯერადად 500 ლარით ;

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 09

       30,0     

120,0                          

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 10

40,0

160,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი  აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 11

2,0

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

06 02 12

5,0

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300  ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  აგრეთვე გარდაცვლილი  ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 250 ლარის ოდენობით; 

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა  სარიტუალო მომსახურება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის  სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;

2021 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე ათას ლარში

02 06 13

40,30

160,30

პროგრამის განმახორციელებელი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 10 (ათი) ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულების დასაფარად;    13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით;.    2019  წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 175   ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 


თავი III
ლაგოდეხის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათ. ლარში

 

პროგ

რამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 

 

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

    22,190.60  

     12,332.1  

           9,858.5  

         27,001.3  

       16,377.4  

    10,623.9  

      13,040.3  

     13,040.3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

          130.0  

                   -    

              124.0  

            124.0  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -    

 

 ხარჯები

        8,596.5  

       8,197.7  

              398.8  

           9,727.8  

         9,569.8  

         158.0  

        9,660.5  

       9,660.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,583.5  

       1,583.5  

                   -    

           1,866.4  

         1,866.4  

               -    

        1,873.0  

       1,873.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        1,736.4  

       1,338.6  

              397.8  

           1,984.4  

         1,826.4  

         158.0  

        1,447.9  

       1,447.9  

               -    

 

    პროცენტები

             53.5  

            53.5  

                   -    

                49.4  

              49.4  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        4,506.3  

       4,506.3  

                   -    

           4,939.3  

         4,939.3  

               -    

        5,338.4  

       5,338.4  

               -    

 

    გრანტები

             40.0  

            40.0  

                   -    

                60.0  

              60.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           516.6  

          516.3  

                  0.3  

              411.2  

            411.2  

               -    

           402.0  

          402.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           160.1  

          159.4  

                  0.8  

              417.0  

            417.0  

               -    

           504.2  

          504.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      13,385.8  

       3,926.1  

           9,459.7  

         17,144.5  

         6,678.6  

    10,465.9  

        3,295.4  

       3,295.4  

               -    

 

 ვალდებულებები

           208.3  

          208.3  

                   -    

              129.0  

            129.0  

               -    

             84.4  

            84.4  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    2,930.079  

       2,930.1  

                   -    

           3,197.5  

         3,197.5  

               -    

        3,241.3  

       3,241.3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

          130.0  

                   -    

              124.0  

            124.0  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,362.4  

       2,362.4  

                   -    

           3,008.5  

         3,008.5  

               -    

        3,116.9  

       3,116.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,583.5  

       1,583.5  

                   -    

           1,866.4  

         1,866.4  

               -    

        1,873.0  

       1,873.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           616.8  

          616.8  

                   -    

              875.4  

            875.4  

               -    

           917.9  

          917.9  

               -    

 

    პროცენტები

             53.5  

            53.5  

                   -    

                49.4  

              49.4  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               8.5  

              8.5  

                   -    

                  9.0  

                9.0  

               -    

             14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

             40.0  

            40.0  

                   -    

                60.0  

              60.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               8.0  

              8.0  

                   -    

                  1.3  

                1.3  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             52.1  

            52.1  

                   -    

              147.0  

            147.0  

               -    

           217.0  

          217.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           359.4  

          359.4  

                   -    

                60.0  

              60.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

           208.3  

          208.3  

                   -    

              129.0  

            129.0  

               -    

             84.4  

            84.4  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2,668.3  

       2,668.3  

                   -    

           2,789.1  

         2,789.1  

               -    

        2,866.9  

       2,866.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           130.0  

          130.0  

                   -    

              124.0  

            124.0  

               -    

           124.0  

          124.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,308.9  

       2,308.9  

                   -    

           2,729.1  

         2,729.1  

               -    

        2,826.9  

       2,826.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,583.5  

       1,583.5  

                   -    

           1,866.4  

         1,866.4  

               -    

        1,873.0  

       1,873.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           616.8  

          616.8  

                   -    

              725.4  

            725.4  

               -     

           817.9  

          817.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

               8.5  

              8.5  

                   -    

                  9.0  

                9.0  

               -    

             14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

             40.0  

            40.0  

                   -    

                60.0  

              60.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               8.0  

              8.0  

                   -    

                  1.3  

                1.3  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             52.1  

            52.1  

                   -    

                67.0  

              67.0  

               -    

             67.0  

            67.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           359.4  

          359.4  

                   -    

                60.0  

              60.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 01 01

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           672.9  

          672.9  

                   -    

              685.0  

            685.0  

               -    

           713.3  

          713.3  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             13.0  

            13.0  

 

                  7.0  

                7.0  

 

               7.0  

              7.0  

 

 

 ხარჯები

           583.5  

          583.5  

                   -    

              656.7  

            656.7  

               -    

           703.3  

          703.3  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           407.1  

          407.1  

                   -    

              445.0  

            445.0  

               -    

           460.0  

          460.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           118.3  

          118.3  

                   -    

              145.4  

            145.4  

               -    

           178.3  

          178.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               8.0  

              8.0  

                   -    

                  1.3  

                1.3  

               -    

                 -    

 

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             50.2  

            50.2  

                   -    

                65.0  

              65.0  

               -    

             65.0  

            65.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             89.5  

            89.5  

                   -    

                28.3  

              28.3  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 01 01 02

     ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

        1,902.5  

       1,902.5  

                   -    

           1,939.1  

         1,939.1  

               -    

        1,988.6  

       1,988.6  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           111.0  

          111.0  

 

              111.0  

            111.0  

 

           111.0  

          111.0  

 

 

 ხარჯები

        1,632.6  

       1,632.6  

                   -    

           1,907.4  

         1,907.4  

               -    

        1,958.6  

       1,958.6  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,104.6  

       1,104.6  

                   -    

           1,340.0  

         1,340.0  

               -    

        1,340.0  

       1,340.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           477.5  

          477.5  

                   -    

              496.4  

            496.4  

               -    

           547.6  

          547.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

               8.5  

              8.5  

                   -    

                  9.0  

                9.0  

               -    

             14.0  

            14.0  

               -    

 

    გრანტები

             40.0  

            40.0  

                   -    

                60.0  

              60.0  

               -    

             55.0  

            55.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               2.0  

              2.0  

                   -    

                  2.0  

                2.0  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           269.9  

          269.9  

                   -    

                31.7  

              31.7  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

             88.3  

            88.3  

                   -    

              100.0  

            100.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               6.0  

              6.0  

 

                  6.0  

                6.0  

 

               6.0  

              6.0  

 

 

 ხარჯები

             88.3  

            88.3  

                   -    

              100.0  

            100.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             71.8  

            71.8  

                   -    

                81.4  

              81.4  

               -    

             73.0  

            73.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             16.5  

            16.5  

                   -    

                18.6  

              18.6  

               -    

             27.0  

            27.0   

               -    

 01 01 04

 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

               4.6  

              4.6  

                   -    

                30.0  

              30.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

               4.6  

              4.6  

                   -    

                30.0  

              30.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.6  

              4.6  

                   -    

                30.0  

              30.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 01 01 05

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

                   -    

                35.0  

              35.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -     

                -    

                   -    

                35.0  

              35.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -     

                   -    

                35.0  

              35.0  

               -    

             35.0  

            35.0  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

           261.8  

          261.8  

                   -    

              408.4  

            408.4  

               -    

           374.4  

          374.4  

               -    

 

 ხარჯები

             53.5  

            53.5  

                   -    

              279.4  

            279.4  

               -    

           290.0  

          290.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -     

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    პროცენტები

             53.5  

            53.5  

                   -    

                49.4  

              49.4  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                80.0  

              80.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

           208.3  

          208.3  

                   -    

              129.0  

            129.0  

               -    

             84.4  

            84.4  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

                -    

                   -    

                80.0  

              80.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                80.0  

              80.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

 

 

                80.0  

              80.0  

 

           150.0  

          150.0  

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

                   -    

                10.0  

              10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

 

 

                10.0  

              10.0  

 

             10.0  

            10.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

           261.8  

          261.8  

                   -    

              168.4  

            168.4  

               -    

           114.4  

          114.4  

               -    

 

 ხარჯები

             53.5  

            53.5  

                   -    

                49.4  

              49.4  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    პროცენტები

             53.5  

            53.5  

 

                49.4  

              49.4  

 

             40.0  

            40.0  

 

 

 ვალდებულებები

           208.3  

          208.3  

 

              119.0  

            119.0  

 

             74.4  

            74.4  

 

 01 02 04

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        9,508.8  

       3,272.9  

           6,236.0  

         15,056.0  

         6,817.0  

      8,239.0  

        4,007.1  

       4,007.1  

               -    

 

 ხარჯები

           847.8  

          684.9  

              162.9  

           1,233.4  

         1,075.4  

         158.0  

           751.7  

          751.7  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           847.8  

          684.9  

              162.9  

              938.3  

            780.3  

         158.0  

           510.0  

          510.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

                   -    

              295.1  

            295.1  

               -    

           241.7  

          241.7  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        8,661.1  

       2,588.0  

           6,073.1  

         13,822.6  

         5,741.6  

      8,081.0  

        3,255.4  

       3,255.4  

               -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

        5,887.5  

       1,671.5  

           4,216.0  

           8,478.6  

         2,468.3  

      6,010.3  

        2,690.4  

       2,690.4  

               -    

 

 ხარჯები

             57.0  

            57.0  

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             57.0  

            57.0  

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,830.5  

       1,614.5  

           4,216.0  

           8,328.6  

         2,318.3  

      6,010.3  

        2,690.4  

       2,690.4  

               -    

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

                 -     

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

                   -    

              150.0  

            150.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

        5,887.5  

       1,671.5  

           4,216.0  

           8,328.6  

         2,318.3  

      6,010.3  

        2,690.4  

       2,690.4  

               -     

 

 ხარჯები

             57.0  

            57.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             57.0  

            57.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,830.5   

       1,614.5  

           4,216.0  

           8,328.6  

     2,318.311  

      6,010.3  

        2,690.4  

       2,690.4  

               -    

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

           507.1  

          381.0  

              126.2  

           1,893.7  

         1,429.2  

         464.5  

           113.9  

          113.9  

               -    

 

 ხარჯები

           110.0  

          110.0  

                   -    

                84.2  

              84.2  

               -    

             98.9  

            98.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           110.0  

          110.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

                   -    

                84.2  

              84.2  

               -    

             98.9  

            98.9  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           397.1  

          270.9  

              126.2  

           1,809.5  

         1,345.0  

         464.5  

             15.0  

            15.0  

               -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

                 -    

                -    

                   -    

                84.2  

              84.2  

               -    

             98.9  

            98.9  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                84.2  

              84.2  

               -    

             98.9  

            98.9  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

 

 

                84.2  

              84.2  

 

             98.9  

            98.9  

 

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

           507.1  

          381.0  

              126.2  

           1,809.5  

         1,345.0  

         464.5  

             15.0  

            15.0  

               -    

 

 ხარჯები

           110.0  

          110.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           110.0  

          110.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           397.1  

          270.9  

              126.2  

           1,809.5  

     1,345.011  

         464.5  

             15.0  

            15.0  

               -    

 02 03

    გარე განათება

           639.5  

          639.5  

                   -    

              931.6  

            931.6  

               -    

           592.8  

          592.8  

               -    

 

 ხარჯები

           455.7  

          455.7  

                   -    

              740.2  

            740.2  

               -    

           592.8  

          592.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           455.7  

          455.7  

                   -     

              529.3  

            529.3  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

                   -    

              210.9  

            210.9  

               -    

           142.8  

          142.8  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           183.8  

          183.8  

                   -    

              191.4  

            191.4  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

                 -    

                -    

                   -    

              210.9  

            210.9  

               -     

           142.8  

          142.8  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

              210.9  

            210.9  

               -    

           142.8  

          142.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

 

 

              210.9  

            210.9  

 

           142.8  

          142.8  

 

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

           639.5  

          639.5  

                   -    

              720.7  

            720.7  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

 ხარჯები

           455.7  

          455.7  

                   -    

              529.3  

            529.3  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           455.7  

          455.7  

                   -    

              529.3  

            529.3  

               -     

           450.0  

          450.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           183.8  

          183.8  

 

              191.4  

            191.4  

 

                 -    

               -    

 

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

           113.5  

          113.5  

                   -    

                66.5  

              66.5  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 ხარჯები

             27.0  

            27.0  

                   -    

                59.9  

              59.9  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             27.0  

            27.0  

                   -    

                59.9  

              59.9  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             86.5  

            86.5  

                   -    

                  6.6  

                6.6  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

             86.5  

            86.5  

                   -     

                  6.6  

                6.6  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             86.5  

            86.5  

 

                  6.6  

                6.6  

 

                 -    

 

 

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

             27.0  

            27.0  

                   -    

                59.9  

              59.9  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 ხარჯები

             27.0  

            27.0  

                   -    

                59.9  

              59.9  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             27.0  

            27.0  

                   -    

                59.9  

              59.9  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

        1,194.7  

          280.3  

              914.3  

           1,384.8  

            454.8  

         930.0  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           198.0  

            35.1  

              162.9  

              196.6  

              38.6  

         158.0  

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           198.0  

            35.1  

              162.9  

              196.6  

              38.6  

         158.0  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           996.7  

          245.2  

              751.5  

           1,188.2  

            416.2  

         772.0  

                 -    

               -    

               -    

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

        1,166.5  

          187.0  

              979.5  

           1,487.2  

            652.9  

         834.2  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,166.5  

          187.0  

              979.5  

           1,487.2  

            652.9  

         834.2  

                 -    

               -    

               -    

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

                 -    

                -    

                   -    

              813.7  

            813.7  

               -    

           550.0  

          550.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                  2.5  

                2.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

                   -    

                  2.5  

                2.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

 

 

              811.2  

            811.2  

 

           550.0  

          550.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

        1,330.3  

       1,330.3  

                   -    

           1,082.4  

         1,082.4  

               -    

        1,086.0  

       1,086.0  

               -    

 

 ხარჯები

        1,041.2  

       1,041.2  

                   -    

           1,021.1  

         1,021.1  

               -    

        1,086.0  

       1,086.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               9.9  

              9.9  

                   -    

                  5.0  

                5.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,028.4  

       1,028.4  

                   -    

           1,016.1  

         1,016.1  

               -    

        1,066.0  

       1,066.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               2.9  

              2.9  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           289.0  

          289.0  

                   -    

                61.3  

              61.3  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

        1,330.3  

       1,330.3  

                   -    

              918.0  

            918.0  

               -    

           939.8  

          939.8  

               -    

 

 ხარჯები

        1,041.2  

       1,041.2  

                   -    

              914.2  

            914.2  

               -    

           939.8  

          939.8  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               9.9  

              9.9  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,028.4  

       1,028.4  

 

              914.2  

            914.2  

 

           939.8  

          939.8  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               2.9  

              2.9  

 

                   -    

 

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           289.0  

          289.0  

 

                  3.8  

                3.8  

 

                 -    

 

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                 -    

                -    

                   -     

              101.9  

            101.9  

               -    

           126.2  

          126.2  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

              101.9  

            101.9  

               -    

           126.2  

          126.2  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

 

 

              101.9  

            101.9  

 

           126.2  

          126.2  

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                 -    

                -    

                   -    

                57.5  

              57.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

 

 

                57.5  

              57.5  

 

                 -    

               -    

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                 -    

                -    

                   -     

                  5.0  

                5.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                  5.0  

                5.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                -    

                   -    

                  5.0  

                5.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 04 00

 განათლება

        4,597.7  

       2,555.2  

           2,042.6  

           5,146.0  

         3,053.4  

      2,092.7  

        2,750.0  

       2,750.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,533.3  

       2,298.4  

              234.9  

           2,479.6  

         2,479.6  

               -    

        2,750.0  

       2,750.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           261.9  

            27.0  

              234.9  

              144.6  

            144.6  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

        2,271.4  

       2,271.4  

                   -    

           2,335.0  

         2,335.0  

               -    

        2,750.0  

       2,750.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2,064.4  

          256.8  

           1,807.7  

           2,666.4  

            573.7  

      2,092.7  

                 -    

               -    

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

        2,314.8  

       2,314.8  

                   -    

           2,360.0  

         2,360.0  

               -    

        2,750.0  

       2,750.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,271.4  

       2,271.4  

                   -    

           2,335.0  

         2,335.0  

               -    

        2,750.0  

       2,750.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        2,271.4  

       2,271.4  

                   -    

           2,335.0  

         2,335.0  

 

        2,750.0  

       2,750.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             43.3  

            43.3  

 

                25.0  

              25.0  

 

                 -    

 

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

        1,678.3  

      240.401  

           1,437.9  

              923.7  

            104.5  

         819.1  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

             27.0  

            27.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             27.0  

            27.0  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        1,651.3  

          213.4  

           1,437.9  

              923.7  

            104.5  

         819.1  

                 -    

               -    

               -    

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

           604.7  

                -    

              604.7  

           1,862.4  

            588.8  

      1,273.5  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

           234.9  

                -    

              234.9  

              144.6  

            144.6  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           234.9  

                -    

              234.9  

              144.6  

            144.6  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           369.8  

 

              369.8  

           1,717.7  

            444.2  

      1,273.5  

                 -    

               -    

               -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,378.014  

       1,378.0  

                   -    

           1,327.0  

         1,327.0  

               -    

        1,083.6  

       1,083.6  

               -    

 

 ხარჯები

           993.0  

          993.0  

                   -    

           1,084.9  

         1,084.9  

               -    

        1,083.6  

       1,083.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

           985.4  

          985.4  

                   -    

           1,056.9  

         1,056.9  

               -    

        1,063.6  

       1,063.6  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               3.8  

              3.8  

                   -    

                  0.9  

                0.9  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               3.8  

              3.8  

                   -    

                27.1  

              27.1  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           385.0  

          385.0  

                   -    

              242.1  

            242.1  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

        1,155.4  

       1,155.4  

                   -    

              339.1  

            339.1  

               -    

           103.1  

          103.1  

               -    

 

 ხარჯები

           770.5  

          770.5  

                   -    

              123.6  

            123.6  

               -    

           103.1  

          103.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

           762.9  

          762.9  

                   -    

                96.6  

              96.6  

               -    

             83.1  

            83.1  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               3.8  

              3.8  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               3.8  

              3.8  

                   -    

                27.0  

              27.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           385.0  

          385.0  

                   -    

              215.6  

            215.6  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           850.8  

          850.8  

                   -    

              104.1  

            104.1  

               -    

             83.1  

            83.1  

               -    

 

 ხარჯები

           770.5   

          770.5  

                   -    

              103.6  

            103.6  

               -    

             83.1  

            83.1  

               -    

 

    სუბსიდიები

           762.9  

          762.9  

                   -     

                96.6  

              96.6  

               -    

             83.1  

            83.1  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               3.8  

              3.8  

                   -    

                   -    

                  -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               3.8  

              3.8  

                   -    

                  7.0  

                7.0   

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             80.4  

            80.4  

                   -    

                  0.5  

                0.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           850.8  

          850.8  

                   -    

              104.1  

            104.1  

               -    

             83.1  

            83.1  

               -    

 

 ხარჯები

           770.5  

          770.5  

                   -    

              103.6  

            103.6  

               -    

             83.1  

            83.1   

               -    

 

    სუბსიდიები

           762.9  

          762.9  

 

                96.6  

              96.6  

 

             83.1  

            83.1  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               3.8  

              3.8  

 

                   -    

                  -    

 

                 -    

               -    

 

 

    სხვა ხარჯები

               3.8  

              3.8  

 

                  7.0  

                7.0  

 

                 -    

               -     

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             80.4  

            80.4  

 

                  0.5  

                0.5  

 

                 -    

 

 

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

                 -    

                -    

                   -    

                20.0  

              20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                20.0  

              20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

 

 

                20.0  

              20.0  

 

             20.0  

            20.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

           304.6  

          304.6  

                   -    

              215.1  

            215.1  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           304.6  

          304.6  

 

              215.1  

            215.1  

 

                 -    

               -    

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

           222.6  

          222.6  

                   -    

              957.7  

            957.7  

               -    

           957.8  

          957.8  

               -    

 

 ხარჯები

           222.6  

          222.6  

                   -    

              931.2  

            931.2  

               -    

           957.8  

          957.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

           222.6  

          222.6  

                   -    

              930.1  

            930.1  

               -    

           957.8  

          957.8  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

                   -    

                  0.9  

                0.9  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                  0.1  

                0.1  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

                -    

                   -    

                26.5  

              26.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

                 -    

                -    

                   -    

              721.7  

            721.7  

               -    

           717.8  

          717.8  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

              697.2  

            697.2  

               -    

           717.8  

          717.8  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

                -    

                   -    

              696.1  

            696.1  

               -    

           717.8  

          717.8  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 -    

                -    

                   -    

                  0.9  

                0.9  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

                -    

                   -    

                  0.1  

                0.1  

               -    

                 -    

               -    

     &