სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.168.016320
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
28/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.168.016320
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2020 - 26/03/2021)

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2020 წლის 28 დეკემბერი

ქ. სიღნაღი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა  და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტის  შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის  2021   წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  2020 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №22  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, 190020020.35.168.016305).
მუხლი 3
დადგენილება  ამოქმედდეს   2021     წლის  1  იანვრიდან.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია ხატიაშვილიდანართი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14255,3

17462,7

8737.3

 

8737.3

გადასახადები

7153,9

7121,9

8127.4

 

8127.4

გრანტები

6522,3

9970,8

145.0

 

145.0

სხვა შემოსავლები

579,1

370,0

464.9

 

464.9

ხარჯები

7777,3

8294,6

8614.0

 

8614.0

შრომის ანაზღაურება

1604,7

1680,0

1680.0

 

1680.0

საქონელი და მომსახურება

1256,4

1074,7

1224.5

 

1224.5

პროცენტი

151,9

92,4

120.6

 

120.6

სუბსიდიები

4061,0

4082,5

4684.4

 

4684.4

გრანტები

58,0

58,0

116.5

 

116.5

სოციალური უზრუნველყოფა

345,9

548,7

590.5

 

590.5

სხვა ხარჯები

299,4

758,3

197.5

 

197.5

საოპერაციო სალდო

6478,0

9168,1

123.3

 

123.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7613,9

10399,6

-133.2

 

-133.2

ზრდა

7973,4

10984,6

2429.5

 

2429.5

კლება

359,5

585,0

2562.7

 

2562.7

მთლიანი სალდო

-1135,9

-1231,5

256.5

 

256.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1317,6

-1488,0

 

 

 

ზრდა

 

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

 

 

კლება

1317,1

1488,0

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1317,1

1488,0

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-164,4

-256,5

-256.5

 

-256.5

კლება

164,4

256,5

256.5

 

256.5

საშინაო

164,4

256,5

256.5

 

256.5

ბალანსი

0

0

0

 

0

 


მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 11300.0 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14614,8

18047,7

11300.0

 

11300.0

შემოსავლები

14255,3

17462,7

8737.3

 

8737.3

არაფინანსური აქტივების კლება

359,5

585,0

2562.7

 

2562.7

 


მუხლი 3. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8,127.4 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7,153.9

7,121.9

8,127.4

 

8,127.4

დღგ

3,981.7

4, 021.9

 5,027.4

 

5,027.4

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

3 172,3

 

3 100,0

 

3,100.0

 

3,100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

559,4

 

850,0

 

660,0

 

 

660,0

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

17,1

 

15.0

15,0

 

15.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

 

 

 

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

17.1

15,0

15.0

 

15.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2 481,5

 

2 155,0

 

2 305,0

 

 

2 305,0

 

ფიზიკური პირებიდან

1 850,1

 

1 740,0

 

1 890,0

 

 

1 890,0

 

იურიდიული პირებიდან

631,4

 

415,0

 

415.0

 

415.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

114,3

 

80,0

 

120,0

 

 

120,0

 

ფიზიკური პირებიდან

32,7

 

 

 

 

 

იურიდიული პირებიდან

81,6

 

80,0

 

120,0

 

 

120,0

 


მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 145.0 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6522,3

9970,8

145.0

 

145.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6522,3

9970,8

145.0

 

145.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

347,6

1275,0

145.0

 

145.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

347,6

625,0

145.0

 

145.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

6174,7

650,0

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6174,7

8696,0

 

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5484,7

8253,1

 

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

340,0

340.0

 

 

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების  ფონდი

350,0

102,7

 

 

 

 


მუხლი 5. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები 464.7 ათასი ლარით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

579.1

370.0

464.7

 

464.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

127.0

 

72.6

155.5

 

155.5

პროცენტები

26.9

30.0

60.0

 

60.0

რენტა

100.1

42.6

95.5

 

95.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

18.4

 

25.0

30.0

 

30.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

81,7

 

17.6

60.0

 

60.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

232,4

117,4

109.4

 

109.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

181,9

64,4

49.4

 

49.4

სანებართვო მოსაკრებელი

29,4

19,0

25.0

 

25.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

 

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

 

0.4

0.4

 

0.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

122,0

 

0

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

30,6

 

45,0

 

24.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

50,4

 

53,0

 

60.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

50,4

 

53,0

 

60.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

202,7

 

180.0

 

200.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12.9

 

 

 

 

 


მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ფუნქც კოდი

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2545,8

2734,8

3,285.4

 

3,285.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2331,7

2579,4

3,043.3

 

3,043.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2331,7

2492,7

2993.3

 

2993.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

86,7

50.0

 

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,2

5,0

5.0

 

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,2

5,0

5.0

 

5.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

151,9

92,4

120.6

 

120.6

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

58,0

58,0

116.5

 

116.5

702

თავდაცვა

93,4

106,4

106.4

 

106.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4418,9

7591,7

1.000.8

 

1.000.8

7045

ტრანსპორტი

4418,9

7591,7

1.000.8

 

1.000.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4418,9

7591,7

1.000.8

 

1.000.8

705

გარემოს დაცვა

341,5

708,8

135.0

 

135.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

 

110.0

 

110.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

341,5

708,8

25.0

 

25.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3278,3

3272,2

2,265.0

 

2,265.0

7061

ბინათმშენებლობა

 

25,0

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

846,1

550,5

 

 

 

7064

გარე განათება

679,8

243,4

310.0

 

310.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,743,2

2453,3

1,955.0

 

1,955.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

358,4

305,3

56.6

 

56.6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

292,8

248,7

 

 

 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

292,8

248,7

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65,6

56,6

56.6

 

56.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,518,5

1310,3

1,201.7

 

1.201.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

230,1

446,1

260.0

 

260.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1177,7

780,1

741.7

 

741.7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

18,1

15,4

20.0

 

20.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

92,6

68,7

180.0

 

180.0

709

განათლება

2725,1

 2512,9

2,171.6

 

2,171.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2032,7

1933,4

2,100.0

 

2,100.0

7092

ზოგადი განათლება

620,8

507,9

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

620,8

507,9

 

 

 

7093

პროფესიული განათლება

71,6

71.6

71.6

 

71.6

710

სოციალური დაცვა

487,6

736,8

821.0

 

821.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

248,7

346,0

392.5

 

392.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

197,5

283,0

300.0

 

300.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

51,2

63,0

92.5

 

92.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

21,2

26,0

26.0

 

26.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

27,4

2,0

2.0

 

2.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

190,3

362,8

400.5

 

400.5

 

სულ

15767,5

19279,2

11,043.5

 

11,043.5

 

 


მუხლი 7.  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -133.2 ათასი ლარით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2429.5 ათასი ლარით;
2. განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება  2562.7ათასი ლარით.

მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 256.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

-256,5  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განისაზღვროს სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 145.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 56.6 ათასი ლარი;
2. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 106.4 ათასი ლარი.

თავი II
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  
განისაზღვროს   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

15,931.9

19,535.7

11,300.0

 

11,300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146

141

141

 

141

 

ხარჯები

7,794.1

8,294.6

8,614.0

 

8,614.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,604.7

1,680.0

1,680.0

 

1,680.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,973.4

10,984.6

2,429.5

 

2,429.5

 

ვალდებულებების კლება

164.4

256.5

256.5

 

256.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,710.2

2,991.3

3,541.9

 

3,541.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

132

132

 

132

 

ხარჯები

2,475.4

2,669.9

2,757.7

 

2,757.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,520.1

1,583.6

1,583.6

 

1,583.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.4

64.9

527.7

 

527.7

 

ვალდებულებების კლება

164.4

256.5

256.5

 

256.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

603.8

710.0

710.0

 

710.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

31

31

 

31

 

ხარჯები

598.5

666.3

700.3

 

700.3

 

შრომის ანაზღაურება

430.1

448.0

448.0

 

448.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

43.7

9.7

 

9.7

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,727.9

1,782.7

2,283.3

 

2,283.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

101

101

 

101

 

ხარჯები

1,662.8

1,761.5

1,765.3

 

1,765.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,090.0

1,135.6

1,135.6

 

1,135.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.1

21.2

518.0

 

518.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

86.7

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

 

86.7

50.0

 

50.0

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4.2

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

4.2

5.0

5.0

 

5.0

01 05

რეგიონული განვითარების  ფონდი

58.0

58.0

116.5

 

116.5

 

ხარჯები

58.0

58.0

116.5

 

116.5

01 06

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

316.3

348.9

377.1

 

377.1

 

ხარჯები

151.9

92.4

120.6

 

120.6

 

ვალდებულებების კლება

164.4

256.5

256.5

 

256.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

93.4

106.4

106.4

 

106.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

93.4

106.4

106.4

 

106.4

 

შრომის ანაზღაურება

84.6

96.4

96.4

 

96.4

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

93.4

106.4

106.4

 

106.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

93.4

106.4

106.4

 

106.4

 

შრომის ანაზღაურება

84.6

96.4

96.4

 

96.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,052.0

11,572.7

3,400.8

 

3,400.8

 

ხარჯები

1,622.2

1,382.1

1,599.0

 

1,599.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,429.8

10,190.6

1,801.8

 

1801.8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,418.5

7,591.7

1.000.8

 

1000.8

 

ხარჯები

313.8

26.5

29.0

 

29.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,104.7

7,565.2

971.8

 

971.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,285.1

3,332.7

2,395.0

 

2,395.0

 

ხარჯები

1,308.0

1,355.6

1,570.0

 

1,570.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,977.1

1,977.1

825.0

 

825.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

 

25.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

25.0

 

 

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

838.5

550.5

 

 

 

 

ხარჯები

22.7

20.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

815.8

530.5

 

 

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

522.9

243.4

310.0

 

310.0

 

ხარჯები

248.1

200.7

270.0

 

270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.8

42.7

40.0

 

40.0

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

1,401.8

1,758.8

1,435.0

 

1,435.0

 

ხარჯები

1,035.9

1,052.3

1,300.0

 

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

365.9

706.5

135.0

 

135.0

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

521.9

755.0

650.0

 

650.0

 

ხარჯები

1.3

57.6

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520.6

697.4

650.0

 

650.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

308.3

5.0

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

308.3

5.0

 

5.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

348.4

340.0

 

 

 

 

ხარჯები

0.4

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

348.0

340.0

 

 

 

04 00

განათლება

2,716.7

2,512.9

2,171.6

 

2,171.6

 

ხარჯები

2,002.6

2,329.5

2,121.6

 

2,121.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

714.1

183.4

50.0

 

50.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,769.0

1,817.8

2,100.0

 

2,100.0

 

ხარჯები

1,762.8

1,750.0

2,050.0

 

2,050.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

67.8

50.0

 

50.0

04 02

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

255.3

115.6

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255.3

115.6

 

 

 

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

71.6

71.6

71.6

 

71.6

 

ხარჯები

70.4

71.6

71.6

 

71.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

 

 

 

 

04 04

საჯარო სკოლების დაფინანსება

620.8

507.9

 

 

 

 

ხარჯები

169.4

507.9

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

451.4

 

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,513.6

1,310.3

1,201.7

 

1201.7

 

ხარჯები

1,050.1

1,013.3

1,151.7

 

1,151.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.5

297.0

50.0

 

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

225.2

446.1

260.0

 

260.0

 

ხარჯები

225.2

235.0

210.0

 

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

211.1

50.0

 

50.0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

225.2

235.0

210.0

 

210.0

 

ხარჯები

225.2

235.0

210.0

 

210.0

05 01 02

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

 

211.1

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

211.1

50.0

 

50.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,177.7

780.1

741.7

 

741.7

 

ხარჯები

736.4

694.2

741.7

 

741.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441.3

85.9

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,177.7

780.1

741.7

 

741.7

 

ხარჯები

736.4

694.2

741.7

 

729.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441.3

85.9

 

 

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

82.6

48.7

160.0

 

160.0

 

ხარჯები

60.4

48.7

160.0

 

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.2

 

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

10.0

20.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

10.0

20.0

20.0

 

20.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

18.1

15.4

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

18.1

15.4

20.0

 

20.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

846.0

1,042.1

877.6

 

877.6

 

ხარჯები

550.4

793.4

877.6

 

877.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.6

248.7

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

358.4

305.3

56.6

 

56.6

 

ხარჯები

62.8

56.6

56.6

 

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

295.6

248.7

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

487.6

736.8

821.0

 

821.0

 

ხარჯები

487.6

736.8

821.0

 

821.0

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება

248.7

346.0

392.5

 

392.5

 

ხარჯები

248.7

346.0

392.5

 

392.5

06 02 02

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

85.6

216.7

223.0

 

223.0

 

ხარჯები

85.6

216.7

223.0

 

223.0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება

131.8

147.1

178.5

 

178.5

 

ხარჯები

131.8

147.1

178.5

 

178.5

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა  დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

0.3

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.3

1.0

1.0

 

1.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

21.2

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

21.2

26.0

26.0

 

26.0

 


თავი III
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების

მოსალოდნელი შედეგი და ინდიკატორები


მუხლი 13. თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება (პროგრამული კოდი 02 03):
ა) მიზანი: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელშეწყობა;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება, არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
დ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:      საქართველოს სამხედრო ძალებში ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით შევსების მაღალი მაჩვენებელი,  ახალგაზრდების სამხედრო-პატრიოტული თვითშეგნების დონის ამაღლება.

მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
 განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნებები  3400.8 ათასი ლარის ოდენობით.

  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი  გაუმჯობესება. ამავდროულად აღნიშნული მიმართულება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტების ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალურ მეურნეობაში არსებული პრობლემების გადაჭრის ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მისი იერსახის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების ღონისძიებები. განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) :
ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი  03 01 00) :


.მიზანი:  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;


.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული უკვე რეაბილიტირებული გზების მოვლა შენახვა, კვლავ გაგრძელდება სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია;


.მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

.შეფასების  ინდიკატორი: რეაბილიტირებული და ახალი გზების ზრდა, გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება და  ტურისტების რაოდენობა.

ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 00) :

.მიზანი: მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მგზავრთა გადაყვანისას მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:   ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქალაქ წნორიდან სოფელ ილიაწმინდას და ერისიმედის მიმართულებით მარშრუტის მომსახურების თანადაფინანსება. აღნიშნული მომსახურებით უშუალოდ ისარგებლებენ  სოფლების: ბოდბის,   ილიაწმინდას, ბოდბისხევის, ერისიმედისა და ქალაქ წნორის მოსახლეობა;

.)  მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: ადგილობრივი მარშრუტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობა;
 

.შეფასების  ინდიკატორი: მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა, გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება.
 

 

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სანიაღვრე არხების,  გარე-განათების, წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების არსებულის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) :


.მიზანი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისა და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის მიწოდების  უზრუნველყოფა, ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება;


.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში არსებული ჭაბურღილების მომსახურების და მოვლა-შენახვის სამუშაოები;


.მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება და  მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები;

ა.დშეფასების  ინდიკატორი: სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) :


.მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;


.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების არსებული ქსელების ექსპლოატაცია;


.მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: განათების ინტენსივობა, განათებულ ქუჩებში უსაფრთხო გადაადგილება და კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება;

.შეფასების  ინდიკატორი: მუნიციპალიტეტის ქალაქებისა და სოფლების განათებული ქუჩების რაოდენობა.

გ)  გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) :


გ.ა) საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 00) :


..მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება;


..განსახორციელებელი  ღონისძიებები:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება,  ნარჩენების გატანა  და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-მოწესრიგება;


..მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: გაუმჯობესებული სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები;


..) შეფასების  ინდიკატორი: საცხოვრებელი კორპუსებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების ჩამდინარე წყლების მართვა.

გ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 00) :


..მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

..განსახორციელებელი  ღონისძიებები:   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქალაქებისა და სოფლების ყოველდღიური  დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა  და  ადმინისტრაციული შენობის დაცვა-დასუფთავების ღონისძიებები;
..მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

..)     შეფასების  ინდიკატორი: ტერიტორიის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03):
ა) მიზანი:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა,  შადრევნების,   დასასვენებელი პარკების, სკვერებისა და გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობა;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება,  კეთილმოწყობილი გარემო, მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები, მოსახლეობის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
დ) საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: მოწესრიგებული შადრევნები, მოვლილი გამწვანება სკვერებსა თუ სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებში,  რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი   04 00)
განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის განათლების ასიგნებები 2171.6 ათასი ლარის ოდენობით.
1. ა(ა)იპ  ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“ (პროგრამული კოდი 04 01) :
ა) მიზანი: საბავშვო ბაღების ფონქციონერებისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, სკოლამდელი განათლების ღიაობა და ხელმისაწვდომობა, მუნიციპალიტეტის ბაღებში სრულფასოვანი გარემოს ჩამოყალიბება;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:   მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება, საბავშვო ბაღების საქმიანობის ხელშეწყობა;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; საბავშვო ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
დ) შეფასების ინდიკატორი: სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;    აღსაზრდელთა რაოდენობა.
2. ა(ა)იპ  ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულების-მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი“ (პროგრამული კოდი 04 03) :
ა) მიზანი: თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდის მიერ საკუთარი საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი, საზოგადოებრივი ინიციატივების გამოვლენა, მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბარ კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობა;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:    მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებად სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებული  მოსწავლისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების ხელფასების დაფინანსება  და ხელშეწყობა;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გამოვლინდებიან ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეები და სკოლები, მოსწავლეების მოტივაციის დონის ამაღლება;
დ) შეფასების ინდიკატორი: სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებულ კონკურსებში წარმატებულ მოსწავლეთა  რაოდენობა.

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდების ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების კვალდაკვალ აუცილებელია როგორც სპორტული, ასევე კულტურული  ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებებისა და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ადგილობრივი ფოლკლორის დაცვას, აღორძინებასა და ღირსეულ გაგრძელებას.

1. ა(ა)იპ  ,,სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის  სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 02 02 00) :
ა) მიზანი: პროგრამა მოიცავს სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია როგორც სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის: სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, პედაგოგთა ხელშეწყობაზე;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:  სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებაში შემავალი  სამუსიკო სკოლების  296 მოსწავლის შესაბამისი განათლების მისაღებად საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს აღნიშნულ დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების დაფინანსებასა და ხელშეწყობას, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერას, მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში  სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელებას;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: შესაბამისი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მათი აქტიური ჩართვა შესაბამისი განათლების მისაღებად; მოზარდებში კულტურის დონის ამაღლება, მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში,  ხელოვნებისა და ტრადიციების აღორძინება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები;
დ) შეფასების ინდიკატორი: ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა, კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა, სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსებში წარმატებულ მოსწავლეთა   რაოდენობა.
2. ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01 00) :
ა) მიზანი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების განვითარება და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება, ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება - პოპულარიზაცია;
ბ)  განსახორციელებელი ღონისძიებები:  მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. ბიბლიოთეკების მართვის თანამედროვე პრინციპების დანერგვა და მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, საბიბლიოთეკო კვირეულის ჩატარება, ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის ხელშეწყობა, არსებული ექსპონატების დაცვა და  მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში;

 

გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მკითხველის დაინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა და   მუზეუმების პოპულარიზაცია;
დ) შეფასების ინდიკატორი: ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა, მოწყობილი გამოფენებისა და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.
3. ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  კომპლექსური  სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 02 00):
ა) მიზანი: განსაკუთრებული წარმატებების მქონე მოსწავლეების გამოვლენა და წახალისება;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები: კომპლექსური სასპორტო სკოლის 400 მოსწავლის შესაბამისი განათლების მისაღებად საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს აღნიშნულ დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტული სექციების და კლუბების ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტსმენებისთვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფას, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების განხორციელებას;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
დ) შეფასების ინდიკატორი: წარმატებულ სპორტსმენთა რაოდენობა.
4. ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01 00) :
ა) მიზანი: თეატრისა და კულტურის პოპულარიზაცია;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:    კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლის ,,მრავალჟამიერის“, ბავშვთა ხალხური სიმღერებისა და ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლების, ასევე კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული თეატრისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით  სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი  ღონისძიებები და  ქართული ფოლკლორის საღამოები;
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლის ,,მრავალჟამიერის“, ბავშვთა ხალხური სიმღერებისა და ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლების სხვადასხვა ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე ქვეყნის გარეთ;
დ) შეფასების ინდიკატორი: ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი და მუნიციპალიტეტის  ხელოვანთა მიღწევები.
5. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) :
ა) მიზანი: ახალგაზრდა თაობაში შრომის, მართვის უნარ - ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:  არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, სესიები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა), შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, სპექტაკლები და სხვა), ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტის ექსტრემალური სახეობების კვირეული, სეზონურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში შეღავათების დაწესება და სხვა);
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა და  ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობების ზრდა, ახალგაზრდა თაობის აქტიურად   ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში;
დ) შეფასების ინდიკატორი: ახალგაზრდულ  ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდობა.

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00)
1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01);
ა) ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი"  (პროგრამული კოდი 06 01 02) :

.მიზანი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება;

.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

.მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა    გავრცელებისგან;

ა.დ) საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა, პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.

2. სოციალური პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) :

.მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ავადმყოფი მოქალაქეებისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

.ანსახორციელებელი ღონისძიებები:   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ავადმყოფი მოქალაქეებისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ასევე თითოეულ ავადმყოფზე ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება 700 ლარამდე.

ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) :

.მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:  მარტოხელა დედების სოციალური დაცვა, ლტოლვილთა  და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარება, ტერიტორიულ მთლიანობისთვის მებრძოლ მეომართა ერთჯერადი დახმარება, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები.

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03):

.მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის მძიმე სოციალური პირობების შემსუბუქება;

.განსახორციელებელი  ღონისძიებები:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა.

დ)  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04):

 დ.ა) მიზანი: გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეებისა და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ოჯახებისათვის დახმარება, თანაგრძნობის გამოხატვა და პატივის მიგება;

.ანსახორციელებელი ღონისძიებები:  გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეებისა და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღება  თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05):

.მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებები;

ე.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ახალდაბადებულ პირველ და მეორე ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

ვ) მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან სტუდენტთა დაფინანსება 06 02 06

ვ.ა) მიზანი: აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებისთვის განათლების მიღება;

ვ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ სტუდენტებს დაუფინანსდებათ სწავლის გადასახდის 50% არაუმეტეს 1125 ლარისა.

.გ)   მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ვ.დ) შეფასების  ინდიკატორი: ბენეფიციართა რაოდენობა.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.