ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016379
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.107.016379
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2020 - 01/02/2021)

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ჩხოროწყუ

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს

მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №20 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის პირველი იანვრიდან.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკობა ჯიქიადანართი

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგეგმაექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 068,7

6 669,7

6 399,1

12 999,0

6 306,8

6 692,2

7 415,9

0,0

7 415,9

გადასახადები

6 017,0

0,0

6 017,0

6 162,2

0,0

6 162,2

6 346,5

0,0

6 346,5

გრანტები

6 841,7

6 669,7

172,0

6 481,8

6 306,8

175,0

175,0

0,0

175,0

სხვა შემოსავლები

210,1

0,0

210,1

355,0

0,0

355,0

894,4

0,0

894,4

ხარჯები

6 971,4

903,1

6 068,3

7 120,5

553,9

6 566,6

7 330,9

0,0

7 330,9

შრომის ანაზღაურება

1 744,1

0,0

1 744,1

1 872,7

0,0

1 872,7

2 278,0

0,0

2 278,0

საქონელი და მომსახურება

1 379,4

632,3

747,1

1 329,1

551,8

777,3

845,7

0,0

845,7

სუბსიდიები

2 878,7

0,0

2 878,7

2 978,4

0,0

2 978,4

3 321,0

0,0

3 321,0

სოციალური უზრუნველყოფა

753,2

236,4

516,8

693,1

2,1

691,0

692,2

0,0

692,2

სხვა ხარჯები

186,0

34,4

151,6

247,3

0,0

247,3

194,0

0,0

194,0

საოპერაციო სალდო

6 097,4

5 766,6

330,8

5 878,4

5 752,8

125,6

85,0

0,0

85,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 258,6

6 027,4

231,2

7 029,5

6 741,2

288,3

85,0

0,0

85,0

ზრდა

6 367,6

6 027,4

340,2

7 479,5

6 741,2

738,3

535,0

0,0

535,0

კლება

109,0

0,0

109,0

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

ზრდა

129,6

0,0

129,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

129,6

 

129,6

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

კლება

260,8

260,8

0,0

1 151,1

988,4

162,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

260,8

260,8

 

1 151,1

988,4

162,7

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ჩხოროწყუს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 177,8

6 669,7

6 508,1

13 449,0

6 306,8

7 142,2

7 865,9

0,0

7 865,9

შემოსავლები

13 068,7

6 669,7

6 399,1

12 999,0

6 306,8

6 692,2

7 415,9

0,0

7 415,9

არაფინანსური აქტივების კლება

109,0

0,0

109,0

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

ხარჯები

6 941,4

903,1

6 038,3

7 120,5

553,9

6 566,6

7 335,9

0,0

7 335,9

შრომის ანაზღაურება

1 744,1

0,0

1 744,1

1 872,7

0,0

1 872,7

2 278,0

0,0

2 278,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 367,6

6 027,4

340,2

7 479,5

6 741,2

738,3

530,0

0,0

530,0

ნაშთის ცვლილება

-131,2

-260,8

129,6

-1151,1

-988,4

-162,7

0,0

0,0

0,0

 


თავი II
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 415,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 068,7

6 669,7

6 399,1

12 999,0

6 306,8

6 692,2

7 415,9

0,0

7 415,9

გადასახადები

6 017,0

0,0

6 017,0

6 162,2

0,0

6 162,2

6 346,5

0,0

6 346,5

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

ქონების გადასახადი

542,2

0,0

542,2

500,0

0,0

500,0

750,0

0,0

750,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

463,7

 

463,7

420,0

 

420,0

672,5

 

672,5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,4

0,0

2,4

5,0

0,0

5,0

2,5

0,0

2,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2,4

 

2,4

5,0

 

5,0

2,5

 

2,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

60,9

0,0

60,9

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

ფიზიკურ პირებიდან

47,7

 

47,7

40,0

 

40,0

45,0

 

45,0

იურიდიულ პირებიდან

13,3

 

13,3

20,0

 

20,0

15,0

 

15,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

15,2

0,0

15,2

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

ფიზიკურ პირებიდან

6,5

 

6,5

10,0

 

10,0

5,0

 

5,0

იურიდიულ პირებიდან

8,7

 

8,7

5,0

 

5,0

10,0

 

10,0

სხვა გადასახადები

5 474,8

 

5 474,8

5 662,2

 

5 662,2

5 596,5

 

5 596,5

 


მუხლი 4. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6346.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6 017,0

0,0

6 017,0

6 162,2

0,0

6 162,2

6 346,5

0,0

6 346,5

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

ქონების გადასახადი

542,2

0,0

542,2

500,0

0,0

500,0

750,0

0,0

750,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

463,7

 

463,7

420,0

 

420,0

672,5

 

672,5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,4

0,0

2,4

5,0

0,0

5,0

2,5

0,0

2,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2,4

 

2,4

5,0

 

5,0

2,5

 

2,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

60,9

0,0

60,9

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

ფიზიკურ პირებიდან

47,7

 

47,7

40,0

 

40,0

45,0

 

45,0

იურიდიულ პირებიდან

13,3

 

13,3

20,0

 

20,0

15,0

 

15,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

15,2

0,0

15,2

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

ფიზიკურ პირებიდან

6,5

 

6,5

10,0

 

10,0

5,0

 

5,0

იურიდიულ პირებიდან

8,7

 

8,7

5,0

 

5,0

10,0

 

10,0

სხვა გადასახადები

5 474,8

 

5 474,8

5 662,2

 

5 662,2

5 596,5

 

5 596,5

 


მუხლი 5. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 175,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 841,7

6 669,7

172,0

6 481,8

6 306,8

175,0

175,0

0,0

175,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 841,7

6 669,7

172,0

6 481,8

6 306,8

175,0

175,0

0,0

175,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 165,0

993,0

172,0

1 086,1

911,1

175,0

175,0

0,0

175,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1 165,0

993,0

172,0

1 086,1

911,1

175,0

175,0

 

175,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 676,7

5 676,7

0,0

5 395,7

5 395,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4 185,7

4 185,7

 

4 949,7

4 949,7

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

446,0

446,0

 

446,0

446,0

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

1 045,0

1 045,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწუის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 355.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

210,1

0,0

210,1

355,0

0,0

355,0

894,4

0,0

894,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

50,8

0,0

50,8

160,0

0,0

160,0

175,0

0,0

175,0

პროცენტები

9,7

 

9,7

10,0

 

10,0

15,0

 

15,0

რენტა

41,2

0,0

41,2

150,0

0,0

150,0

160,0

0,0

160,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

24,1

 

24,1

150,0

 

150,0

150,0

 

150,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17,0

 

17,0

0,0

 

 

10,0

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

119,8

0,0

119,8

134,0

0,0

134,0

125,0

0,0

125,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

118,0

0,0

118,0

125,0

0,0

125,0

125,0

0,0

125,0

სანებართვო მოსაკრებელი

96,4

 

96,4

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

 

0,2

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

21,4

 

21,4

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,7

0,0

1,7

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,7

 

1,7

9,0

 

9,0

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

31,1

 

31,1

40,0

 

40,0

30,0

 

30,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

8,4

 

8,4

21,0

 

21,0

564,4

 

564,4

 


თავი III
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 335,9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

13 309,0

6 930,5

6 378,5

14 600,0

7 295,1

7 304,9

7 865,9

0,0

7 865,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

ხარჯები

6 941,4

903,1

6 038,3

7 120,5

553,9

6 566,6

7 335,9

0,0

7 335,9

შრომის ანაზღაურება

1 744,1

0,0

1 744,1

1 872,7

0,0

1 872,7

2 278,0

0,0

2 278,0

საქონელი და მომსახურება

1 379,4

632,3

747,1

1 329,1

551,8

777,3

835,7

0,0

835,7

სუბსიდიები

2 878,7

0,0

2 878,7

2 978,4

0,0

2 978,4

3 316,0

0,0

3 316,0

გრანტები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

753,2

236,4

516,8

693,1

2,1

691,0

712,2

0,0

712,2

სხვა ხარჯები

186,0

34,4

151,6

247,3

0,0

247,3

194,0

0,0

194,0

 


მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 520.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

13 385,2

7 006,6

6 378,6

14 600,0

7 295,1

7 304,9

7 865,9

0,0

7 865,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 367,6

6 027,4

340,2

7 479,5

6 741,2

738,3

520.0

0,0

520.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 492,0

21,2

2 470,8

2 744,5

0,0

2 744,5

3 146,2

0,0

3 146,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,9

0,0

60,9

38,0

0,0

38,0

25,0

0,0

25,0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 492,0

21,2

2 470,8

2 663,5

0,0

2 663,5

3 065,2

0,0

3 065,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,9

0,0

60,9

38,0

0,0

38,0

25,0

0,0

25,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

724,3

0,0

724,3

797,5

0,0

797,5

872,8

0,0

872,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 671,3

21,2

1 650,1

1 763,3

0,0

1 763,3

2 074,6

0,0

2 074,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,9

0,0

60,9

33,0

0,0

33,0

20,0

0,0

20,0

02 00

 ინფრასტრუქტურა

5 611,4

4 944,0

667,4

6 849,4

5 757,2

1 092,2

889,5

0,0

889,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 195,7

4 944,0

251,7

6 430,9

5 757,2

673,7

435,0

0,0

435,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 738,5

2 577,0

161,5

4 836,0

4 639,3

196,7

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 579,8

2 577,0

2,8

4 696,2

4 639,3

56,9

0,0

0,0

0,0

02 01 01

მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1 895,5

1 895,5

0,0

4 617,1

4 560,2

56,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 895,5

1 895,5

0,0

4 617,1

4 560,2

56,9

0,0

0,0

0,0

02 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

681,5

681,5

0,0

79,1

79,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681,5

681,5

0,0

79,1

79,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 03

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

157,5

0,0

157,5

135,8

0,0

135,8

140,0

0,0

140,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

გარე განათება

276,5

118,8

157,7

306,1

188,0

118,1

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,4

118,8

48,6

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

244,1

118,8

125,3

263,0

188,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,4

118,8

48,6

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

წყლის სისტემები

626,4

562,1

64,3

250,0

161,0

89,0

99,5

0,0

99,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562,1

562,1

0,0

163,0

161,0

2,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია

562,7

562,1

0,6

243,0

161,0

82,0

91,5

0,0

91,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562,1

562,1

0,0

163,0

161,0

2,0

0,0

0,0

0,0

02 04

მუნიციპალუიტეტის შენობების რეაბილიტაცია

38,3

0,0

38,3

356,6

201,5

155,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,3

0,0

38,3

356,6

201,5

155,1

0,0

0,0

0,0

02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია

289,1

289,1

0,0

45,9

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289,1

289,1

0,0

45,9

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06

მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

408,0

408,0

0,0

80,4

57,0

23,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

408,0

408,0

0,0

80,4

57,0

23,4

0,0

0,0

0,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

48,5

0,0

48,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

478,8

478,8

0,0

18,6

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478,8

478,8

0,0

18,6

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

165,0

77,6

87,4

325,9

11,0

314,9

315,0

0,0

315,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164,8

77,6

87,2

325,9

11,0

314,9

315,0

0,0

315,0

02 10

რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება

74,8

0,0

74,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,8

0,0

74,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

02 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

432,6

432,6

0,0

435,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432,6

432,6

0,0

435,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

323,1

0,0

323,1

354,0

0,0

354,0

460,0

0,0

460,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

323,1

0,0

323,1

349,0

0,0

349,0

460,0

0,0

460,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

04 00

განათლება

2 773,6

1 417,3

1 356,3

2 544,1

1 156,1

1 388,0

1 590,0

0,0

1 590,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

785,0

785,0

0,0

610,9

604,4

6,5

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 285,7

0,0

1 285,7

1 300,0

0,0

1 300,0

1 500,0

0,0

1 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

523,5

523,5

0,0

145,8

145,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,5

523,5

0,0

145,8

145,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია

261,5

261,5

0,0

458,5

458,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261,5

261,5

0,0

458,5

458,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

განათლების ხელშეწყობა

62,4

0,0

62,4

58,0

0,0

58,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

908,1

0,0

908,1

869,0

0,0

869,0

860,0

0,0

860,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,5

0,0

26,5

20,0

0,0

20,0

10,0

0,0

10,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349,8

0,0

349,8

323,0

0,0

323,0

310,0

0,0

310,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,8

0,0

19,8

20,0

0,0

20,0

10,0

0,0

10,0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

84,7

0,0

84,7

45,0

0,0

45,0

30.0

0,0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,8

0,0

19,8

20,0

0,0

20,0

00

0,0

00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

513,5

0,0

513,5

494,0

0,0

494,0

530,0

0,0

530,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

331,6

0,0

331,6

310,0

0,0

310,0

320,0

0,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 307,0

624,1

682,9

1 239,1

381,9

857,2

910,2

0,0

910,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანდაცვის მომსახურება

393,8

298,4

95,4

489,7

379,7

110,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 450.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

109,0

0,0

109,0

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

ძირითადი აქტივები

39,3

 

39,3

200,0

 

200,0

200,0

 

200,0

არაწარმოებული აქტივები

69,8

0,0

69,8

250,0

0,0

250,0

250,0

0,0

250,0

მიწა

69,8

 

69,8

250,0

 

250,0

250,0

 

250,0

 


მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციონა ლური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 395,6   

21,2   

2 374,4   

2 641,8    

0,0   

2 641,8   

3 028,4   

0,0   

3 028,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 395,6   

21,2   

2 374,4   

2 641,8   

0,0   

2 641,8   

3 028,4   

0,0   

3 028,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 395,6   

21,2   

2 374,4   

2 560,8   

0,0   

2 560,8   

2 947,4   

0,0   

2 947,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

81,0   

0,0   

81,0   

81,0   

0,0   

81,0   

702

თავდაცვა

99,2   

0,0   

99,2   

102,7   

0,0   

102,7   

117,8   

0,0   

117,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 924,6   

3 566,0   

358,6   

5 770,4   

5 103,8   

666,6    

630,0   

0,0   

630,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

513,7   

478,8   

34,9   

53,6   

18,6   

35,0   

35,0   

0,0   

35,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

513,7   

478,8   

34,9   

53,6   

18,6   

35,0   

35,0   

0,0   

35,0   

7045

ტრანსპორტი

2 738,5   

2 577,0   

161,5   

4 836,0   

4 639,3   

196,7   

160,0   

0,0   

160,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 738,5   

2 577,0   

161,5   

4 836,0   

4 639,3   

196,7   

160,0   

0,0   

160,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

672,4   

510,2   

162,2   

880,9   

446,0   

434,9   

435,0   

0,0   

435,0   

705

გარემოს დაცვა

1 020,2   

697,1   

323,1   

480,2   

102,8   

377,4    

460,0   

0,0   

460,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

323,1   

0,0   

323,1   

349,0   

0,0   

349,0   

460,0   

0,0   

460,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

289,1   

289,1   

0,0   

45,9   

45,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

408,0   

408,0   

0,0   

85,4   

57,0   

28,4   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

989,7   

680,9   

308,8   

952,7   

550,5   

402,2    

259,5   

0,0   

259,5   

7063

წყალმომარაგება

626,4   

562,1   

64,3   

250,0   

161,0   

89,0   

99,5   

0,0   

99,5   

7064

გარე განათება

276,5   

118,8   

157,7   

306,1   

188,0   

118,1   

120,0   

0,0   

120,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

86,8   

0,0   

86,8   

396,6   

201,5   

195,1   

40,0   

0,0   

40,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

393,8   

298,4   

95,4   

489,7   

379,7   

110,0   

110,0   

0,0   

110,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

393,8   

298,4   

95,4   

489,7   

379,7   

110,0   

110,0   

0,0   

110,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

908,1   

0,0   

908,1   

869,0   

0,0   

869,0   

860,0   

0,0   

860,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

349,8   

0,0   

349,8   

323,0   

0,0   

323,0   

310,0   

0,0   

310,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

513,5   

0,0   

513,5   

494,0   

0,0   

494,0   

530,0   

0,0   

530,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

44,8   

0,0   

44,8   

52,0   

0,0   

52,0   

20,0   

0,0   

20,0   

709

განათლება

2 773,6   

1 417,3   

1 356,3   

2 544,1   

1 156,1   

1 388,0   

1 590,0   

0,0   

1 590,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 809,2   

523,5   

1 285,7   

1 445,8   

145,8   

1 300,0   

1 500,0   

0,0   

1 500,0   

7092

ზოგადი განათლება

902,0   

893,8   

8,2   

1 040,3   

1 010,3   

30,0   

30,0   

0,0   

30,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

902,0    

893,8   

8,2   

1 040,3   

1 010,3   

30,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

62,4   

0,0   

62,4   

58,0   

0,0   

58,0   

60,0   

0,0   

60,0   

710

სოციალური დაცვა

913,2   

325,7    

587,5   

749,3   

2,1   

747,2   

810,2   

0,0   

810,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

880,4   

325,7   

554,7   

709,2   

2,1   

707,0   

771,2   

0,0   

771,2   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

31,5   

0,0   

31,5   

36,2   

0,0   

36,2   

35,0   

0,0   

35,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,3   

0,0   

1,3   

4,0   

0,0   

4,0   

4,0   

0,0   

4,0   

 

სულ

13 418,0    

7 006,6   

6 411,4   

14 600,0   

7 295,1   

7 304,9   

7 865,9   

0,0   

7 865,9   

 


თავი IV
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  70.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

00

0.0

0.0

ზრდა

00

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

00

0.0

0.0

 

3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

კლება

00

00

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

00

00

0.0

 


მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

3. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

00

 

0,0

0,0

საშინაო

00

0,0

0,0

 


მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


თავი V
ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენსმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულებაბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლებისსისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანისაცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების,სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის (0201) მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია,  ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

ბ.ა) გარეგანათების (0202) მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღამის პერიოდში მოსახლეობისკ ომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების,  სკვერების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები

.) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (02 03) სასმელი წყლის   რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. ამასთან სოფელ მუხურში ახალი წყლის მომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობას.

.ე) მუნიციპალიტეტის  შენობების შენობების რეაბილიტაცია (02 04) მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი (02 09) პროგრამა ხელს შეუწყობს   მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

დ)  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (02 10)

ე) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (02 11) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

) დასუფთავების ღონისძიებები (03 00) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული   დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ზ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (03 02)  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

3. განათლება (04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.

) სკოლამდელი განათლება (04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

) საჯარო სკოლების დაფინანსება (0402) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

გ) განათლების ხელშეწყობა (04 03) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას.

) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (0501)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

.) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა  (050101)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

.) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (050102)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, აგრეთვე მოეწყობა ლაშქრობები ტობავარჩხილში, ოსინდალე-წიფურიას ხეობაში. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა მეგრული სამზარეულოს მოწყობა-დემონსტრირება, სხვადასხვა ტრადიციული ფესტივალების მოწყობა-გამოფენა. ტურისტთა მოზიდვის მიზნით საერთასორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება  ქვეყნის შიგნით.

)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (0502) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

.) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (050201)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება   ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედმთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (0601)

პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნეფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვისშემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (0602)

  პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები (06 02 01))

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 48 მრავალშვილიან ოჯახის 220 ბენეფიციარზე, 290-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 4-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე,  43-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები.   თირკმლის დიალეზზე მყოფი 14 პირზე, შშმ 60 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია  27 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (060203)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ე) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი (06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. ხანძრის სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნისა და გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.


თავი VI
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

13 385,2

7 006,6

6 378,6

14 600,0

7 295,1

7 304,9

7 865,9

0,0

7 865,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

7 017,6

979,2

6 038,4

7 120,5

553,9

6 566,6

7 345,9

0,0

7 345,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 744,1

0,0

1 744,1

1 872,7

0,0

1 872,7

2 278,0

0,0

2 278,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 379,4

632,3

747,1

1 329,1

551,8

777,3

835,7

0,0

835,7

 

სუბსიდიები

2 878,8

0,0

2 878,8

2 978,4

0,0

2 978,4

3 326,0

0,0

3 326,0

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

753,2

236,4

516,8

693,1

2,1

691,0

712,2

0,0

712,2

 

სხვა ხარჯები

262,1

110,5

151,6

247,3

0,0

247,3

194,0

0,0

194,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 367,6

6 027,4

340,2

7 479,5

6 741,2

738,3

520,0

0,0

520,0

 

ძირითადი აქტივები

6 367,6

6 027,4

340,2

7 479,5

6 741,2

738,3

520,0

0,0

520,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 492,0

21,2

2 470,8

2 744,5

0,0

2 744,5

3 146,2

0,0

3 146,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

2 431,1

21,2

2 409,9

2 706,5

0,0

2 706,5

3 121,2

0,0

3 121,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 661,5

0,0

1 661,5

1 785,0

0,0

1 785,0

2 174,2

0,0

2 174,2

 

საქონელი და მომსახურება

619,1

0,0

619,1

658,8

0,0

658,8

694,2

0,0

694,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

0,0

8,6

34,0

0,0

34,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

59,3

21,2

38,1

141,1

0,0

141,1

134,0

0,0

134,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,9

0,0

60,9

38,0

0,0

38,0

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

60,9

0,0

60,9

38,0

0,0

38,0

25,0

0,0

25,0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 492,0

21,2

2 470,8

2 663,5

0,0

2 663,5

3 065,2

0,0

3 065,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

142,0

0,0

142,0

 

ხარჯები

2 431,1

21,2

2 409,9

2 625,5

0,0

2 625,5

3 040,2

0,0

3 040,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 661,5

0,0

1 661,5

1 785,0

0,0

1 785,0

2 174,2

0,0

2 174,2

 

საქონელი და მომსახურება

619,1

0,0

619,1

658,8

0,0

658,8

694,2

0,0

694,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

0,0

8,6

34,0

0,0

34,0

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

59,3

21,2

38,1

60,1

0,0

60,1

53,0

0,0

53,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,9

0,0

60,9

38,0

0,0

38,0

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

60,9

0,0

60,9

38,0

0,0

38,0

25,0

0,0

25,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

724,3

0,0

724,3

797,5

0,0

797,5

872,8

0,0

872,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

724,3

0,0

724,3

792,5

0,0

792,5

867,8

0,0

867,8

 

შრომის ანაზღაურება

464,1

0,0

464,1

471,6

0,0

471,6

572,6

0,0

572,6

 

საქონელი და მომსახურება

222,3

0,0

222,3

264,1

0,0

264,1

242,2

0,0

242,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

11,7

0,0

11,7

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

37,9

0,0

37,9

45,1

0,0

45,1

48,0

0,0

48,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 671,3

21,2

1 650,1

1 763,3

0,0

1 763,3

2 074,6

0,0

2 074,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

 

103,0

103,0

 

103,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 610,4

21,2

1 589,2

1 730,3

0,0

1 730,3

2 054,6

0,0

2 054,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 197,4

0,0

1 197,4

1 313,4

0,0

1 313,4

1 601,6

0,0

1 601,6

 

საქონელი და მომსახურება

383,0

0,0

383,0

379,7

0,0

379,7

438,0

0,0

438,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

0,0

8,6

22,3

0,0

22,3

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

21,4

21,2

0,2

15,0

0,0

15,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,9

0,0

60,9

33,0

0,0

33,0

20,0

0,0

20,0

 

ძირითადი აქტივები

60,9

0,0

60,9

33,0

0,0

33,0

20,0

0,0

20,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96,4

0,0

96,4

102,7

0,0

102,7

117,8

0,0

117,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

96,4

0,0

96,4

102,7

0,0

102,7

117,8

0,0

117,8

 

შრომის ანაზღაურება

82,6

0,0

82,6

87,7

0,0

87,7

103,8

0,0

103,8

 

საქონელი და მომსახურება

13,8

0,0

13,8

15,0

0,0

15,0

14,0

0,0

14,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,0

0,0

81,0

81,0

0,0

81,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

 ინფრასტრუქტურა

5 611,4

4 944,0

667,4

6 849,4

5 757,2

1 092,2

889,5

0,0

889,5

 

ხარჯები

415,7

0,0

415,7

418,5

0,0

418,5

454,5

0,0

454,5

 

საქონელი და მომსახურება

81,6

0,0

81,6

76,5

0,0

76,5

81,5

0,0

81,5

 

სუბსიდიები

334,1

0,0

334,1

342,0

0,0

342,0

373,0

0,0

373,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 195,7

4 944,0

251,7

6 430,9

5 757,2

673,7

435,0

0,0

435,0

 

ძირითადი აქტივები

5 195,7

4 944,0

251,7

6 430,9

5 757,2

673,7

435,0

0,0

435,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2 738,5

2 577,0

161,5

4 836,0

4 639,3

196,7

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

158,7

0,0

158,7

139,8

0,0

139,8

160,0

0,0

160,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

154,6

0,0

154,6

139,8

0,0

139,8

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 579,8

2 577,0

2,8

4 696,2

4 639,3

56,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2 579,8

2 577,0

2,8

4 696,2

4 639,3

56,9

0,0

0,0

0,0

02 01 01

მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1 895,5

1 895,5

0,0

4 617,1

4 560,2

56,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 895,5

1 895,5

0,0

4 617,1

4 560,2

56,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1 895,5

1 895,5

0,0

4 617,1

4 560,2

56,9

0,0

0,0

0,0

02 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

681,5

681,5

0,0

79,1

79,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681,5

681,5

0,0

79,1

79,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

681,5

681,5

0,0

79,1

79,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 03

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

157,5

0,0

157,5

135,8

0,0

135,8

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

154,7

0,0

154,7

135,8

0,0

135,8

140,0

0,0

140,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

150,6

 

150,6

135,8

 

135,8

140,0

 

140,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 04

მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

20,0

 

20,0

02 02

გარე განათება

276,5

118,8

157,7

306,1

188,0

118,1

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

109,1

0,0

109,1

118,1

0,0

118,1

120,0

0,0

120,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,7

0,0

76,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

32,4

0,0

32,4

43,1

0,0

43,1

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,4

118,8

48,6

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

167,4

118,8

48,6

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

244,1

118,8

125,3

263,0

188,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

76,7

0,0

76,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,7

0,0

76,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,4

118,8

48,6

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

167,4

118,8

48,6

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

გარე განათების მოვლა-შენახვა

32,4

0,0

32,4

43,1

0,0

43,1

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

32,4

0,0

32,4

43,1

0,0

43,1

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

32,4

 

32,4

43,1

 

43,1

40,0

 

40,0

02 03

წყლის სისტემები

626,4

562,1

64,3

250,0

161,0

89,0

99,5

0,0

99,5

 

ხარჯები

64,3

0,0

64,3

87,0

0,0

87,0

99,5

0,0

99,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,6

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

სუბსიდიები

63,7

0,0

63,7

85,5

0,0

85,5

98,0

0,0

98,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562,1

562,1

0,0

163,0

161,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

562,1

562,1

0,0

163,0

161,0

2,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია

562,7

562,1

0,6

243,0

161,0

82,0

91,5

0,0

91,5

 

ხარჯები

0,6

0,0

0,6

80,0

0,0

80,0

91,5

0,0

91,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,6

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

78,5

 

78,5

90,0

 

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

562,1

562,1

0,0

163,0

161,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

562,1

562,1

0,0

163,0

161,0

2,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია

63,7

0,0

63,7

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

63,7

0,0

63,7

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

სუბსიდიები

63,7

 

63,7

7,0

 

7,0

8,0

 

8,0

02 04

მუნიციპალუიტეტის შენობების რეაბილიტაცია

38,3

0,0

38,3

356,6

201,5

155,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,3

0,0

38,3

356,6

201,5

155,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

38,3

0,0

38,3

356,6

201,5

155,1

0,0

0,0

0,0

02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია

289,1

289,1

0,0

45,9

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

289,1

289,1

0,0

45,9

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

289,1

289,1

0,0

45,9

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06

მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

408,0

408,0

0,0

80,4

57,0

23,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

408,0

408,0

0,0

80,4

57,0

23,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

408,0

408,0

0,0

80,4

57,0

23,4

0,0

0,0

0,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

48,5

0,0

48,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

48,5

0,0

48,5

38,6

0,0

38,6

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

48,5

 

48,5

38,6

 

38,6

40,0

 

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

478,8

478,8

0,0

18,6

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478,8

478,8

0,0

18,6

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

478,8

478,8

0,0

18,6

18,6

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

165,0

77,6

87,4

325,9

11,0

314,9

315,0

0,0

315,0

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164,8

77,6

87,2

325,9

11,0

314,9

315,0

0,0

315,0

 

ძირითადი აქტივები

164,8

77,6

87,2

325,9

11,0

314,9

315,0

0,0

315,0

02 10

რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება

74,8

0,0

74,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,8

0,0

74,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

ძირითადი აქტივები

74,8

0,0

74,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

02 11

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

34,9

0,0

34,9

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

34,9

0,0

34,9

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

34,9

 

34,9

35,0

 

35,0

35,0

 

35,0

02 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

432,6

432,6

0,0

435,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432,6

432,6

0,0

435,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

432,6

432,6

0,0

435,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

323,1

0,0

323,1

354,0

0,0

354,0

460,0

0,0

460,0

 

ხარჯები

322,0

0,0

322,0

354,0

0,0

354,0

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

322,0

0,0

322,0

349,0

0,0

349,0

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

ძირითადი აქტივები

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

323,1

0,0

323,1

349,0

0,0

349,0

460,0

0,0

460,0

 

ხარჯები

322,0

0,0

322,0

349,0

0,0

349,0

400,0

0,0

400,0

 

სუბსიდიები

322,0

 

322,0

349,0

 

349,0

400,0

 

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

ძირითადი აქტივები

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2 773,6

1 417,3

1 356,3

2 544,1

1 156,1

1 388,0

1 590,0

0,0

1 590,0

 

ხარჯები

1 988,6

632,3

1 356,3

1 933,2

551,8

1 381,5

1 590,0

0,0

1 590,0

 

საქონელი და მომსახურება

632,3

632,3

0,0

551,8

551,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 356,3

0,0

1 356,3

1 381,5

0,0

1 381,5

1 590,0

0,0

1 590,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

785,0

785,0

0,0

610,9

604,4

6,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

785,0

785,0

0,0

610,9

604,4

6,5

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 285,7

0,0

1 285,7

1 300,0

0,0

1 300,0

1 500,0

0,0

1 500,0

 

ხარჯები

1 285,7

0,0

1 285,7

1 293,7

0,0

1 293,7

1 500,0

0,0

1 500,0

 

სუბსიდიები

1 285,7

 

1 285,7

1 293,7

 

1 293,7

1 500,0

 

1 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

523,5

523,5

0,0

145,8

145,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,5

523,5

0,0

145,8

145,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

523,5

523,5

0,0

145,8

145,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

8,2

0,0

8,2

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

8,2

 

8,2

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

04 04

საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია

261,5

261,5

0,0

458,5

458,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261,5

261,5

0,0

458,5

458,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

261,5

261,5

0,0

458,5

458,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

632,3

632,3

0,0

551,8

551,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

632,3

632,3

0,0

551,8

551,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

632,3

632,3

0,0

551,8

551,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

განათლების ხელშეწყობა

62,4

0,0

62,4

58,0

0,0

58,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

62,4

0,0

62,4

57,8

0,0

57,8

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

62,4

 

62,4

57,8

 

57,8

60,0

 

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

908,1

0,0

908,1

869,0

0,0

869,0

860,0

0,0

860,0

 

ხარჯები

881,6

0,0

881,6

849,0

0,0

849,0

860,0

0,0

860,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

0,0

46,4

32,8

0,0

32,8

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

748,5

0,0

748,5

760,0

0,0

760,0

800,0

0,0

800,0

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

56,7

0,0

56,7

56,2

0,0

56,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,5

0,0

26,5

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

26,5

0,0

26,5

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349,8

0,0

349,8

323,0

0,0

323,0

310,0

0,0

310,0

 

ხარჯები

330,0

0,0

330,0

303,0

0,0

303,0

310,0

0,0

310,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

20,8

0,0

20,8

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

265,1

0,0

265,1

278,0

0,0

278,0

280,0

0,0

280,0

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

14,0

0,0

14,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,8

0,0

19,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

19,8

0,0

19,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

103,5

0,0

103,5

130,0

0,0

130,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

103,5

0,0

103,5

130,0

0,0

130,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

103,5

 

103,5

130,0

 

130,0

120,0

 

120,0

05 01 02

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

161,6

0,0

161,6

148,0

0,0

148,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

161,6

0,0

161,6

148,0

0,0

148,0

160,0

0,0

160,0

 

სუბსიდიები

161,6

 

161,6

148,0

 

148,0

160,0

 

160,0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

84,7

0,0

84,7

45,0

0,0

45,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

64,9

0,0

64,9

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

0,0

20,9

20,8

0,0

20,8

30,0

0,0

30,0

 

გრანტები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

14,0

0,0

14,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,8

0,0

19,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

19,8

0,0

19,8

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

513,5

0,0

513,5

494,0

0,0

494,0

530,0

0,0

530,0

 

ხარჯები

506,8

0,0

506,8

494,0

0,0

494,0

530,0

0,0

530,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,5

0,0

25,5

12,0

0,0

12,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

480,4

0,0

480,4

482,0

0,0

482,0

500,0

0,0

500,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

331,6

0,0

331,6

310,0

0,0

310,0

320,0

0,0

320,0

 

ხარჯები

324,9

0,0

324,9

310,0

0,0

310,0

320,0

0,0

320,0

 

სუბსიდიები

324,9

 

324,9

310,0

 

310,0

320,0

 

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

81,5

0,0

81,5

85,0

0,0

85,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

81,5

0,0

81,5

85,0

0,0

85,0

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

81,5

 

81,5

85,0

 

85,0

90,0

 

90,0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

74,0

0,0

74,0

85,0

0,0

85,0

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

74,0

 

74,0

85,0

 

85,0

90,0

 

90,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

26,4

0,0

26,4

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

26,4

0,0

26,4

14,0

0,0

14,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,5

0,0

25,5

12,0

0,0

12,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

2,0

 

2,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

44,8

0,0

44,8

52,0

0,0

52,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

44,8

0,0

44,8

52,0

0,0

52,0

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

3,0

 

3,0

0,0

 

0,0

20,0

 

20,0

 

სხვა ხარჯები

41,8

0,0

41,8

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 307,0

624,1

682,9

1 239,1

381,9

857,2

920,2

0,0

920,2

 

ხარჯები

1 008,6

325,7

682,9

859,3

2,1

857,2

920,2

0,0

920,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

117,9

0,0

117,9

146,0

0,0

146,0

163,0

0,0

163,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

744,6

236,4

508,2

659,2

2,1

657,0

697,2

0,0

697,2

 

სხვა ხარჯები

146,1

89,3

56,8

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანდაცვის მომსახურება

393,8

298,4

95,4

489,7

379,7

110,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

95,4

0,0

95,4

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

95,4

0,0

95,4

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

~საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"

95,4

0,0

95,4

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

95,4

0,0

95,4

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

95,4

 

95,4

110,0

 

110,0

110,0

 

110,0

06 01 02

ამბულატორიების მშენებლობა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

298,4

0,0

379,7

379,7

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

843,2

312,5

530,7

699,3

2,1

697,2

750,2

0,0

750,2

 

ხარჯები

843,2

312,5

530,7

699,3

2,1

697,2

750,2

0,0

750,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

22,5

0,0

22,5

36,0

0,0

36,0

53,0

0,0

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

744,6

236,4

508,2

659,2

2,1

657,0

697,2

0,0

697,2

 

სხვა ხარჯები

76,1

76,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

1,3

0,0

1,3

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

1,3

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

810,4

312,5

497,9

659,2

2,1

657,0

711,2

0,0

711,2

 

ხარჯები

810,4

312,5

497,9

659,2

2,1

657,0

711,2

0,0

711,2

 

სუბსიდიები

22,5

 

22,5

36,0

 

36,0

53,0

 

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

711,8

236,4

475,4

623,2

2,1

621,0

658,2

0,0

658,2

 

სხვა ხარჯები

76,1

76,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02 01

მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

101,8

0,0

101,8

101,0

0,0

101,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

101,8

0,0

101,8

101,0

0,0

101,0

120,0

0,0

120,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101,8

0,0

101,8

101,0

0,0

101,0

120,0

0,0

120,0

06 02 02 02

ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

49,7

0,0

49,7

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

49,7

0,0

49,7

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49,7

0,0

49,7

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 02 02 03

თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა

24,2

0,0

24,2

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

 

ხარჯები

24,2

0,0

24,2

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,2

0,0

24,2

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

06 02 02 04

უსინათლოთა პროგრამა

9,5

0,0

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,5

0,0

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 02 05

მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

14,5

0,0

14,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

14,5

0,0

14,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,5

0,0

14,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

06 02 02 06

ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 02 07

უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

30,7

0,0

30,7

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

30,7

0,0

30,7

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,7

0,0

30,7

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 02 02 08

გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების  დახმარება

57,5

0,0

57,5

62,0

0,0

62,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

57,5

0,0

57,5

62,0

0,0

62,0

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57,5

0,0

57,5

62,0

0,0

62,0

65,0

0,0

65,0

06 02 02 09

შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

47,2

0,0

47,2

97,8

0,0

97,8

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

47,2

0,0

47,2

97,8

0,0

97,8

95,0

0,0

95,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47,2

0,0

47,2

97,8

0,0

97,8

95,0

0,0

95,0

06 02 02 10

სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება

422,5

312,5

110,0

196,1

2,1

194,0

228,0

0,0

228,0

 

ხარჯები

422,5

312,5

110,0

196,1

2,1

194,0

228,0

0,0

228,0

 

სუბსიდიები

15,5

 

15,5

27,0

 

27,0

43,0

 

43,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

330,9

236,4

94,5

169,1

2,1

167,0

185,0

0,0

185,0

 

სხვა ხარჯები

76,1

76,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02 11

ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში  მონაწილეთა დახმარება

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,2

0,0

3,2

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,2

0,0

3,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

3,2

0,0

3,2

3,2

0,0

3,2

06 02 02 12

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა

46,8

0,0

46,8

44,0

0,0

44,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

46,8

0,0

46,8

44,0

0,0

44,0

45,0

0,0

45,0

 

სუბსიდიები

7,0

 

7,0

9,0

 

9,0

10,0

 

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,8

0,0

39,8

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

31,5

0,0

31,5

36,2

0,0

36,2

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

31,5

0,0

31,5

36,2

0,0

36,2

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,5

0,0

31,5

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 03

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი

70,0

13,2

56,8

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

70,0

13,2

56,8

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

70,0

13,2

56,8

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2021 წლის განმავლობაში ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 175,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  87,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი.

გ) მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 3,0 ათასი ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.