თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 312
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016416
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
312
25/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.157.016416
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2020 - 22/01/2021)

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №312

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა’’ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის საფუძველზე,  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021  წლის 1 იანვრიდან.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძედანართი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

16,937.7

16,725.9

11,250.0

13,024.6

14,235.4

15,192.1

გადასახადები

8,725.9

8,427.7

9,959.7

11,674.6

12,780.4

13,637.1

გრანტები

7,264.4

6,854.8

215.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

947.4

1,443.4

1,075.3

1,135.0

1,240.0

1,340.0

ხარჯები

8,943.3

9,794.0

9,970.5

10,704.7

11,065.5

11,322.2

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,101.8

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

საქონელი და მომსახურება

2,771.5

3,098.4

3,109.6

3,489.2

3,689.2

3,889.2

პროცენტი

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

სუბსიდიები

3,056.5

3,773.5

3,412.0

3,796.4

3,946.4

3,996.4

გრანტები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

462.4

504.3

500.0

500.0

500.0

500.0

სხვა ხარჯები

150.1

174.7

271.4

241.6

252.4

259.1

  საოპერაციო სალდო

7,994.4

6,931.9

1,279.5

2,319.9

3,169.9

3,869.9

 არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,489.8

10,034.3

1,094.4

2,134.8

2,984.8

3,684.8

ზრდა

7,928.9

10,085.3

1,144.4

2,234.8

3,084.8

3,784.8

კლება

439.1

51.0

50.0

100.0

100.0

100.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

511.3

-3,102.4

185.1

185.1

185.1

185.1

ზრდა

511.3

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

ვალუტა და დეპოზიტები

379.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

კლება

0.0

3,264.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

3,264.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

შემოსულობები

17,383.5

16,776.9

11,300.0

13,124.6

14,335.4

15,292.1

შემოსავლები

16,937.7

16,725.9

11,250.0

13,024.6

14,235.4

15,192.1

არაფინანსური აქტივების კლება

439.1

51.0

50.0

100.0

100.0

100.0

ვალდებულებების ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

17,004.0

20,041.6

11,300.0

13,124.6

14,335.4

15,292.1

ხარჯები

8,943.3

9,794.0

9,970.5

10,704.7

11,065.5

11,322.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,928.9

10,085.3

1,144.4

2,234.8

3,084.8

3,784.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

ნაშთის ცვლილება

379.5

-3,264.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11250,0  ათასი  ლარით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

16,937.7

16,725.9

11,250.0

13,024.6

14,235.4

15,192.1

გადასახადები

8,725.9

8,427.7

9,959.7

11,674.6

12,780.4

13,637.1

გრანტები

7,264.4

6,854.8

215.0

215.0

215.0

215.0

სხვა შემოსავლები

947.4

1,443.4

1,075.3

1,135.0

1,240.0

1,340.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9959,7 ათასი ლარით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

გადასახადები

8,725.9

8,427.7

9,959.7

11,674.6

12,780.4

13,637.1

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

3,450.2

3,100.0

3,300.0

3,350.0

3,400.0

3,450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,144.2

2,300.0

2,200.0

2,200.0

2,200.0

2,200.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

31.0

5.0

20.0

20.0

20.0

20.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

31.0

2.0

20.0

20.0

20.0

20.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

402.1

250.0

330.0

330.0

350.0

400.0

ფიზიკურ პირებიდან

373.0

150.0

300.0

300.0

300.0

300.0

იურიდიულ პირებიდან

29.1

100.0

30.0

30.0

50.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

871.7

545.0

750.0

800.0

830.0

830.0

ფიზიკურ პირებიდან

49.5

30.0

50.0

100.0

100.0

100.0

იურიდიულ პირებიდან

822.2

515.0

700.0

700.0

730.0

730.0

გადასახადები საქონელსა და  მომსახურებაზე

5,275.7

5,327.7

6,659.7

8,324.6

9,380.4

10,187.1

საყიველთაო  გადასახადები  საქონელსა და მომსახურებაზე

5,275.7

5,327.7

6,659.7

8,324.6

9,380.4

10,187.1

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5,275.7

5,327.7

6,659.7

8,324.6

9,380.4

10,187.1

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 215,0  ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

გრანტები

7,264.4

6,854.8

215.0

215.0

215.0

215.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,264.4

6,854.8

215.0

215.0

215.0

215.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

217.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,047.4

6,639.8

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

4,832.5

4,528.4

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894.0

894.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პანელები

42.9

208.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

778.0

509.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

444.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

109.4

109.4

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

0.0

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1075,3 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

947.4

1,443.4

1,075.3

1,135.0

1,240.0

1,340.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

274.5

968.4

990.3

1,000.0

1,100.0

1,200.0

პროცენტები

109.0

80.0

100.0

100.0

100.0

100.0

რენტა

165.5

888.4

890.3

900.0

1,000.0

1,100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

150.9

888.4

890.3

900.0

1,000.0

1,100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

80.6

75.0

35.0

35.0

40.0

40.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16.0

15.0

30.0

30.0

35.0

35.0

სანებართვო მოსაკრებელი

15.9

15.0

30.0

30.0

35.0

35.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

64.6

60.0

5.0

5.0

5.0

5.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

64.6

60.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

198.7

150.0

50.0

100.0

100.0

100.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

393.6

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9970,5 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

ხარჯები

8,943.3

9,794.0

9,970.5

10,704.7

11,065.5

11,322.2

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,101.8

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

საქონელი და მომსახურება

2,771.5

3,098.4

3,109.6

3,489.2

3,689.2

3,889.2

პროცენტი

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

სუბსიდიები

3,056.5

3,773.5

3,412.0

3,796.4

3,946.4

3,996.4

გრანტები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

462.4

504.3

500.0

500.0

500.0

500.0

სხვა ხარჯები

150.1

174.7

271.4

241.6

252.4

259.1

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1094,4 ათასი ლარით. მათ შორის:

ა)  არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1144,4  ათასი ლარით (ხარჯი)

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

160.5

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,349.9

8,903.8

832.8

2,160.0

2,460.0

3,160.0

04 00

განათლება

418.5

994.2

186.8

50.0

200.0

200.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

7,928.9

10,085.3

1,144.4

2,234.8

3,084.8

3,784.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

439.1

51.0

50.0

100.0

100.0

100.0

ძირითადი აქტივები

379.0

51.0

25.0

50.0

60.0

60.0

არაწარმოებული აქტივები

60.1

0.0

25.0

50.0

40.0

40.0

მიწა

60.1

0.0

25.0

50.0

40.0

40.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,574.8   

3,379.9   

4,068.3   

4,039.7   

4,039.7   

4,039.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,315.9   

3,101.3   

3,779.7   

3,751.1   

3,751.1   

3,751.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,315.9   

3,059.6   

3,659.7   

3,681.1   

3,681.1   

3,681.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

41.7   

120.0   

70.0   

70.0   

70.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

258.9   

278.6   

288.6   

288.6   

288.6   

288.6   

702

თავდაცვა

106.5   

105.4   

125.2   

120.4   

120.4   

120.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,952.0   

3,315.8   

352.3   

560.0   

660.0   

860.0   

7045

ტრანსპორტი

5,695.6   

2,775.7   

352.3   

560.0   

660.0   

860.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,695.6   

2,775.7   

352.3   

560.0   

660.0   

860.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

256.4   

540.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

847.5   

870.0   

903.0   

1,030.0   

1,230.0   

1,430.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

847.5   

870.0   

903.0   

1,030.0   

1,230.0   

1,430.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,872.1   

7,289.5   

1,662.4   

3,017.9   

3,217.9   

3,717.9   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

678.2   

20.0   

50.0   

50.0   

50.0   

7063

წყალმომარაგება

445.9   

3,141.7   

775.5   

1,113.0   

1,213.0   

1,313.0   

7064

გარე განათება

276.2   

418.3   

400.0   

900.0   

900.0   

1,000.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,150.0   

3,051.3   

466.9   

954.9   

1,054.9   

1,354.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

95.4   

156.9   

142.0   

142.0   

142.0   

142.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

95.4   

156.9   

142.0   

142.0   

142.0   

142.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,058.9   

1,305.7   

1,130.0   

1,070.2   

1,531.0   

1,487.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

90.0   

329.4   

300.0   

200.0   

600.0   

600.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

925.9   

923.3   

830.0   

870.2   

931.0   

887.7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

40.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3.0   

13.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

1,801.2   

2,822.9   

2,088.3   

2,296.3   

2,546.3   

2,646.3   

7092

ზოგადი განათლება

1,801.2   

2,822.9   

2,088.3   

2,296.3   

2,546.3   

2,646.3   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,185.4   

1,996.8   

2,088.3   

2,296.3   

2,546.3   

2,646.3   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

615.8   

826.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

695.6   

795.5   

828.5   

848.1   

848.1   

848.1   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

141.3   

211.8   

298.5   

318.1   

318.1   

318.1   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

109.0   

131.0   

110.0   

110.0   

110.0   

110.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

445.3   

452.7   

420.0   

420.0   

420.0   

420.0   

 

სულ

17,004.0   

20,041.6   

11,300.0   

13,124.6   

14,335.4   

15,292.1    

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 185,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1279,5 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

 საოპერაციო სალდო (შემოსავლები-ხარჯები)

7,994.4

6,931.9

1,279.5

2,319.9

3,169.9

3,869.9

მთლიანი სალდო  საოპერაციო სალდოს -არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ხარჯების არაფ-შემოსავლ არაფინ)

504.6

-3,102.4

185.1

185.1

185.1

185.1

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 185,1  ათასი ლარით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

511.3

-3,102.4

185.1

185.1

185.1

185.1

ზრდა

511.3

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

ვალუტა და დეპოზიტები

379.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

კლება

0.0

3,264.7

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

3,264.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

  ვალდებულებების ცვლილება

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2014,7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,014.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

232.3

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

200.8

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

31.5

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

775.5

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

770.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

5.5

02 03

გარე განათება

400.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

400.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

120.0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

120.0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

20.0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

20.0

02 07

კეთილმოწყობა

40.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

02 07 04

ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

40.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

112.0

02 08 01

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა

112.0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

314.9

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

200.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

110.0

 

 

 

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალი გზების მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200,800

     500,000

              600,000

             800,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200,800

500,000

        600,000

       800,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

              200,800

               500,000

             600,000

            800,000

მიზანი და აღწერა

მრავალწლიანი პროექტების 5% თანადაფინანსება

ენაგეთის სკოლასთან  მისასვლელი გზა 10.8  ათასი ლარი    პროექტის სრული ღირებულება 596 999 ლარია (გარდამავალი 2020-2021 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1100-მდე ბენეფიციარი.

 სოფელ გოლთეთში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 60.0 ათასი ლარი პროექტის სრული ღირებულება 2 692 732 ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს  1000-მდე ბენფიციარი

 სოფელ აბელიანის და ხოპისის მისასვლელი  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია   50.0  ათასი ლარი პროექტის სრული ღირებულება 1 951 085  ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.)  აღნიშნული გზით ისარგებლებს 900-მდე ბენეფიციარი

სოფელ დიდ და პატარა ირაგაში მისასვლელი  საავტომობილო  გზების რეაბილიტაცია  80.0 ათასი ლარი.  პროექტის სრული ღირებულება 2 816 523  ლარია (გარდამავალი 2021-2022 წ.წ.) აღნიშნული გზით ისარგებლებს 1050-მდე ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

200,800

500,000

 600,000

800,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

გზის მოვლა შენახვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

31.500

60,000

60.000

60.000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

31.500

60,000

60,000

60,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგემილია  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან  გაწმენდა

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შესაძენად და საგზო  ნიშნების  შესაძენად განისაზღვროს  20.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

31.500

60,000

60,000

60,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 01 03

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ქუჩების  მოვლა შენახვა

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

770,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

770,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა და ა.შ.

ქვეპროგრამითვეა გათვალისწინებული :

სოფელ  დიდი თონეთის  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის  რეაბილიტაცია - 120,0 ათასი ლარი,

სოფელ სამშვილდეს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია - 60,0 ათასი ლარი,

 სოფელ ორბეთის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა - 40,0 ათასი ლარი

  სოფელ ღოუბანში  სასამელი წყლის  ქსელის რეაბილიტაცია  -  50,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

770,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

 

 

770,000

1,103,000

1,203,000

1,303,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

5.500

10,000

10,000

10,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

5.500

10,000

10,000

10,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

5.500

10,000

10,000

10,000

 

 

5.500

10,000

10,000

10,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და  სანიაღვრე არხების გაწმენდა

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა შენახვა)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

400,000

400,000

400,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

400,000

400,000

400,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამით დაფინანსდება გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვაზე გაწეული ხარჯი.   აგრეთვე დაფინანსდება  გარე განათებაზე გახარჯული  ელ. ენერგიის ხარჯი.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 03 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

200,000

200,000

200,000

200,000

02 03 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

400,000

400,000

400,000

400,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 02 01

გარე განათების ქსელის   მოვლა - შენახვა

X

X

X

X

02 02 01

 გარე განათებაზე გახარჯული  ელ ენერგიის ღირებულება

X

X

X

X

                 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

120.000

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

120.000

0

0

0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

120.000

0

0

0

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ტრანსპორტი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 04 01

ავტომანქანა

26,100

0

0

0

02 04 01

მაღალი გამავლობის ავტომანქანა

53,900

 

 

 

02 04 01

ასინიზატორი

40,000

 

 

 

 

 

120,000

0

0

0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 04 01

 

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს   განვითარების ფონდი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

40,000

40,000

40,000

40,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

40,000

40,000

40,000

40,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის“ დაფინანსება, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით  მართვის ისეთი მექანიზმის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას; საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ფულადი შემოწირულობებისა და სხვა ფინანსური საშუალებების  მოზიდვა. მუნიციპალური ან სხვა წყაროებიდან მიღებული სახსრებით მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის საჭირო პროექტების განხორციელება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 07 04

ააიპ  „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"

40,000

40,000

40,000

40,000

 

 

40,000

40,000

40,0000

40,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 07 04

ააიპ  „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი"

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სარიტუალო ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

112,000

300,000

300,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

112,000

300,000

300,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაუსრულებელი სარიტუალო დარბაზების  რეაბილიტაცია.

შავსაყდრის სარიტუალო  დარბაზის რეაბილიტაცია  112,0  ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 08 01

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

112,000

300,000

300,000

400,000

 

 

112,000

300,000

300,000

400,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 08 01

სარიტუალო  დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

 

 

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტრაციის,  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების  საკადასტრო რუქების  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200,000

200,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

200,000

200,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში  50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების  შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის  განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

200,000

200,000

200,000

200,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების ხარჯი

X

X

X

X

                   

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სხვადასხვა ხარჯები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

110,000

110,000

110,000

110,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

110,000

110,000

110,000

110,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის  მომზადება, აგრეთვე ტექ. პირობის აღება ახალი ობიექტების  ექსპლუტაციაში შესვლასთან დაკავშირებით

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

02 11 03

გარე განათების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

10,000

10,000

10,000

10,000

02 11 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების საპროეტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

20,000

20,000

20,000

20,000

02 11 03

სტადიონების და სკვერების საპროეტო  სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

10,000

10,000

10,000

10,000

02 11 03

ტექ პირობის ასაღებად

20,000

20,000

20,000

20,000

02 11 03

გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

50,000

50,000

50,000

50,000

 

 

110,000

110,000

110,000

110,000

 

 

       

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

02 11 03

საპროეტო  სახარჯთაღრიცხო  დოკუმენტაციის  მომზადების ხარჯი

X

X

X

X

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 903,0  ათასი ლარი.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

903.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

873.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

30.0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ზემოაღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში  დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ქუჩების დაგვა დასუფთავება)

223,000

270,000

370,000

470,000

03 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა (ნარჩენების გატანა)

650,000

730,000

830,000

930,000

სულ პროგრამა

873,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

                 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

დასუფთავება და გარემოს  დაცვა

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

 

პროგრამის დასახელება:

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები

 

პროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ზერთული ხეების გადაბელვითი სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

03 03

გარემოს  დაცვის სხვა  ღონისძიებები (ხეების გადაბელვა)

10,000

10,000

10,000

10,000

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და შესაბამისი

პროცედურების ჩატარების

20,000

20,000

    20,000

20,000

სულ პროგრამა

30,000

30,000

30,000

30,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2088,3 ათასი ლარი.

განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

04 00

განათლება

2,088.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,088.3

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

1,901.5

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

186.8

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ  „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირით პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

04 01 01

ააიპ  „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

 

 

1901,500

2246,300

2346,300

2446,300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 01

ააიპ  „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა  დახმარების ცენტრი“

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი განათლება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

186,800

50,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

186,800

50,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოფელ ჯორჯიაშვილში მდებარე  საბავშვო ბაღის  რეაბილიტაციის  5 %  თანადაფინანსება  26,8 ათასი ლარი  ( პროექტის მთლიანი ღირებულება 536,0 ათასი ლარი )

სოფელ ორბეთის საბავშვო ბაღის  რეაბილიტაცია  160,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

             186,800

50,000

200,000

200,000

 

 

186,800

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

X

X

X

X

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს   1130,0  თასი ლარი.

„კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები  განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,130.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

300.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტი"

200.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

100.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

830.0

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ „კულტურისა და სპორტის ცენტი"

830.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200,000

                 200,000

200,000

200,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

200,000

200,000

200,000

200,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი აერთიანებს 8 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი, კრივი, რაგბი, მკლავჭიდი, სამბო, კარატე, ძიუდო, ფრენბურთი. აღსაზრელებს სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   'ააიპ „ თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

200,000

200,000

200,000

200,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობაb   ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და  სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100,000

                     0

400,000

400,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

   

სხვა ......

 

 

   

სულ ქვეპროგრამა 

100,000

                0

400,000

400,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

100,000

0

400,000

400,000

მიზანი და აღწერა

სოფელ ფარცხისში და  სოფელ ერტისში  სტადიონების მოწყობის სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული იქნეს  100,0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

100,000

0

400,000

400,000

 

 

100,000

0

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

830,000

850,000

900,000

850,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

830,000

850,000

900,000

850,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა.ა.ი.პ  „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის“  სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებული იქნეს  830,0 ათასი ლარი 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

830,000

850,000

900,000

850,000

 

 

830,000

850,000

900,000

850,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

X

X

X

X

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 970,5 ათასი ლარი.

„ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

970.5

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

142.0

06 02

სოციალური პროგრამები

828.5

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         

მშობიარეთა დახმარება

350.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

298.5

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი"

110.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

30.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

15.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

10.0

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

ააიპ „თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) პირველად ჯანდაცვაში ტუბერკულოზის,  აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის  პოგრამა.  ი) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2. იმუნიზაციია.

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.                                                                 

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

06 01

ააიპ  „თეთრიწყაროს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო  გარემოს  უზრუნველყოფის  ცენტრი"

142,000

142,000

142,000

142,000

სულ პროგრამა

142,000

142,000

142,000

142,000

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

 

 

 

                 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                         მშობიარეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                 350,000

                 350,000

                 350,000

                 350,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

350,000

350,000

350,000

350,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დახმარებას მიიღებენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეები: დიალიზზე მყოფი პირები  ტრანსპორტირებისთვის მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას არაუმეტეს 80 ლარისა. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ - 90 წლის და უფროსი ასაკის პირები (100 ლარით), შშმ ბავშვები (200 ლარით).

ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება - 50%, ხოლო სოციალურად დაუცველებს, შშმ პირებსა და ვეტერანებს- 80%.

მშობიარეთა თანადაფინანსება - არაუმეტეს 250 ლარით.

პალიატიური მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება - არაუმეტეს 500 ლარისა.

ურგენტული და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/თანადაფინანსება (საგარანტიო წერილის გაცემის გზით), როდესაც პაციენტის მიერ გადასახდელი/თანაგადასახდელი თანხა აღემატება 3 000 (სამი ათასი) ლარს-არაუმეტეს 3000 ლარისა.

C ჰეპატიტით დაავადებულთა  გამოკვლევებისა და მკურნალობის  მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურების თანადაფინანსება -  ( არაუმეტეს 500 ლარის), ბავშვთა აუტიზმით დაავადებულ მოზარდთა სარეაბილიტაციო მომსახურების დაფინანსება - არაუმეტეს 1000 ლარისა, გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართა მედიკამენტების დაფინანსება (არაუმეტეს 100 ლარისა).
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება.    202
1 წელს პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 700 ბენეფიციარი    

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

350,000

350,000

350,000

350,000

 

 

350,000

350,000

350,000

350,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                      

  მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021 წელი)

გაუმჯობესდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

298,500

318,100

318,100

318,100

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

298,500

318,100

318,100

318,100

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქ. თეთრიწყაროში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ პირთა, დღეში ერთხელ, ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველთა თვეში ერთხელ მშრალი საკვებით უზრუნველყოფა.  უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ.თეთრიწყაროში არანაკლებ 73 ბენეფიციარის, ხოლო სოფლად არანაკლებ  300   ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

298,500

318,100

318,100

318,100

 

 

298,500

318,100

318,100

318,100

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სსიპ "წითელი ჯვარი""

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

110,000

110,000

110,000

110,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

110,000

110,000

110,000

110,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებენ  დედ-მამით ობოლი ბავშვები (200 ლარი) და 5 და მეტი შვილიანი (რომელთაგან  არანაკლებ სამი 18-წლამდე ასაკისაა), ოჯახები (თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე 20 ლარი), უსახლკაროს სტატუსის მქონე პირები  ქირის სახით (არაუმეტეს 200 ლარი).

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა დედით, ან მამით ობოლ ბავშვებს (200 ლარით), მარტოხელა მშობელს (200 ლარი), მეოთხე   და მომდევნო შვილის შეძენისას (200 ლარი) და ძალადობის მსხვერპლს (200 ლარი) და პენიტენციური დაწესებულებიდან ახლადგამოსულ, ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილ   პირს (200 ლარი) .
ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რთული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   110,000

                   110,000

                   110,000

                   110,000

06 02 03

სსიპ "წითელი ჯვარი""

 

 

 

 

 

 

110,000

110,000

110,000

110,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

X

X

X

X

               

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15,000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

15,000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  იძულებით გადაადგილებული, სოციალურად დაუცველი  არაუმეტეს 65 000 სარეიტინგო ქულით, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მიზანია დევნილთა მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება                                                             

 2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

X

X

X

X

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30,000

30,000

30,000

30,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

30,000

30,000

30,000

30,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გატვალისწინებულია გადაუდებელი აუცილებლობის, სტის, უბედური და სხვა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისას მოსახლეობის ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

30,000

30,000

30,000

30,000

 

 

30,000

30,000

30,000

30,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

X

X

X

X

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15,000

15,000

15,000

15,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

15,000

15,000

15,000

15,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს (500 ლარი) და  საქართველოს თავისუფლებისა და ტეროტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს (500 ლარი), ასევე  ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით ზომიერად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებს (100 ლარი),
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრის, ან/და მეორე მსოფიო ომის ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში  ოჯახს - 250 ლარით, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მებრძოლთან და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში ოჯახს - 100 ლარით.
პროგრამის მიზანია ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

15,000

15,000

15,000

15,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

X

X

X

X

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოც.უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10,000

10,000

10,000

10,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

       

სხვა ......

       

სულ ქვეპროგრამა 

10,000

10,000

10,000

10,000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა თეთრიწყაროში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, სოციალურად დაუცველ (არაუმეტეს 65000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ოჯახებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.

დახმარება გაიცემა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად.   

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2021

2022

2023

2024

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

X

X

X

X

 

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 


თავი III
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამის კოდი

პრიორიტეტიპროგრამაქვეპროგრამა

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

17,004.0

20,041.6

11,300.0

13,124.6

14,335.4

15,292.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

8,943.3

9,794.0

9,970.5

10,704.7

11,065.5

11,322.2

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,101.8

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

2,771.5

3,098.4

3,109.6

3,489.2

3,689.2

3,889.2

2.4.

პროცენტი

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

2.5.

სუბსიდიები

3,056.5

3,773.5

3,412.0

3,796.4

3,946.4

3,996.4

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

462.4

504.3

500.0

500.0

500.0

500.0

2.8.

სხვა ხარჯები

150.1

174.7

271.4

241.6

252.4

259.1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,928.9

10,085.3

1,144.4

2,234.8

3,084.8

3,784.8

31.1

ძირითადი აქტივები

7,928.9

10,085.3

1,144.4

2,234.8

3,084.8

3,784.8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,681.3

3,485.3

4,193.5

4,160.1

4,160.1

4,160.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

3,389.0

3,297.8

3,983.6

3,950.2

3,950.2

3,950.2

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,101.8

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

803.0

938.6

1,084.7

1,101.3

1,101.3

1,101.3

2.4.

პროცენტი

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

95.7

141.1

221.4

171.4

171.4

171.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

160.5

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,422.4

3,165.0

3,784.9

3,801.5

3,801.5

3,801.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

151.0

2

ხარჯები

3,261.9

3,139.8

3,760.1

3,776.7

3,776.7

3,776.7

2.1

შრომის ანაზღაურება

2,350.7

2,101.8

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2,574.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

803.0

938.6

1,084.7

1,101.3

1,101.3

1,101.3

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

95.7

99.4

101.4

101.4

101.4

101.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.5

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

160.5

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

01 01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

874.3

833.2

1,005.6

982.8

982.8

982.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

2

ხარჯები

826.7

833.2

1,005.6

982.8

982.8

982.8

2.1

შრომის ანაზღაურება

652.1

637.4

744.0

744.0

744.0

744.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

79.2

100.4

166.2

143.4

143.4

143.4

2.8.

სხვა ხარჯები

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

47.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

2,441.6

2,226.4

2,654.1

2,698.3

2,698.3

2,698.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

114.0

114.0

114.0

114.0

114.0

2

ხარჯები

2,328.7

2,201.2

2,629.3

2,673.5

2,673.5

2,673.5

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,625.3

1,398.4

1,752.0

1,752.0

1,752.0

1,752.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

690.6

798.8

871.3

915.5

915.5

915.5

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.3

4.0

6.0

6.0

6.0

6.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.9

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

31.1

ძირითადი აქტივები

112.9

25.2

24.8

24.8

24.8

24.8

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

106.5

105.4

125.2

120.4

120.4

120.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2

ხარჯები

106.5

105.4

125.2

120.4

120.4

120.4

2.1

შრომის ანაზღაურება

73.3

66.0

78.0

78.0

78.0

78.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

33.2

39.4

47.2

42.4

42.4

42.4

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

258.9

320.3

408.6

358.6

358.6

358.6

2

ხარჯები

127.1

158.0

223.5

173.5

173.5

173.5

2.4.

პროცენტი

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

41.7

120.0

70.0

70.0

70.0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

41.7

120.0

70.0

70.0

70.0

2

ხარჯები

0.0

41.7

120.0

70.0

70.0

70.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

41.7

120.0

70.0

70.0

70.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  მომსახურება და დაფარვა

258.9

278.6

288.6

288.6

288.6

288.6

2

ხარჯები

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

2.4.

პროცენტი

127.1

116.3

103.5

103.5

103.5

103.5

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

32.1

საშინაო

131.8

162.3

185.1

185.1

185.1

185.1

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,824.1

10,605.3

2,014.7

3,577.9

3,877.9

4,577.9

2

ხარჯები

1,474.2

1,701.5

1,181.9

1,417.9

1,417.9

1,417.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

765.2

982.9

1,141.9

1,377.9

1,377.9

1,377.9

2.5.

სუბსიდიები

684.0

693.6

40.0

40.0

40.0

40.0

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,349.9

8,903.8

832.8

2,160.0

2,460.0

3,160.0

31.1

ძირითადი აქტივები

7,349.9

8,903.8

832.8

2,160.0

2,460.0

3,160.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუტურის განვითარება

5,578.6

2,379.2

232.3

560.0

660.0

860.0

2

ხარჯები

261.9

40.0

31.5

60.0

60.0

60.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

261.9

40.0

31.5

60.0

60.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,316.7

2,339.2

200.8

500.0

600.0

800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

5,316.7

2,339.2

200.8

500.0

600.0

800.0

02 01 01

გზების  მიმდინარე შეკეთება

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ახალი გზების  მშენებლობა

5,548.6

2,282.2

200.8

500.0

600.0

800.0

2

ხარჯები

231.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

231.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,316.7

2,282.2

200.8

500.0

600.0

800.0

31.1

ძირითადი აქტივები

5,316.7

2,282.2

200.8

500.0

600.0

800.0

02 01 03

გზის მოვლა შენახვა

30.0

47.0

31.5

60.0

60.0

60.0

2

ხარჯები

30.0

40.0

31.5

60.0

60.0

60.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

30.0

40.0

31.5

60.0

60.0

60.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

445.9

3,141.7

775.5

1,113.0

1,213.0

1,313.0

2

ხარჯები

433.7

496.0

505.5

713.0

713.0

713.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.3

6.0

505.5

713.0

713.0

713.0

2.5.

სუბსიდიები

428.4

490.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

2,645.7

270.0

400.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

12.2

2,645.7

270.0

400.0

500.0

600.0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

12.2

2,635.9

770.0

1,103.0

1,203.0

1,303.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

500.0

703.0

703.0

703.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

500.0

703.0

703.0

703.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

2,635.9

270.0

400.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

12.2

2,635.9

270.0

400.0

500.0

600.0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

5.3

15.8

5.5

10.0

10.0

10.0

2

ხარჯები

5.3

6.0

5.5

10.0

10.0

10.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

5.3

6.0

5.5

10.0

10.0

10.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

ააიპ "თეთრიწყარო წყალი"

428.4

255.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

428.4

255.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

428.4

255.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

შპს "თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი"

0.0

234.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

234.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

0.0

234.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

276.2

418.3

400.0

900.0

900.0

1,000.0

2

ხარჯები

262.6

390.0

400.0

400.0

400.0

400.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

262.6

390.0

400.0

400.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

28.3

0.0

500.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

13.6

28.3

0.0

500.0

500.0

600.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატცია      (მოვლა შენახვა)

276.2

418.3

400.0

400.0

400.0

400.0

2

ხარჯები

262.6

390.0

400.0

400.0

400.0

400.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

262.6

390.0

400.0

400.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

13.6

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

500.0

500.0

600.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

117.0

396.5

120.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.0

396.5

120.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

117.0

396.5

120.0

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური  ტრანსპორტის განახლება

117.0

396.5

120.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.0

396.5

120.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

117.0

396.5

120.0

0.0

0.0

0.0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.0

678.2

20.0

50.0

50.0

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

678.2

20.0

50.0

50.0

50.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

678.2

20.0

50.0

50.0

50.0

02 05 01

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.0

194.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

194.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

194.5

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

0.0

483.7

20.0

50.0

50.0

50.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

483.7

20.0

50.0

50.0

50.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

483.7

20.0

50.0

50.0

50.0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება (საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1,046.8

328.6

40.0

340.0

440.0

640.0

2

ხარჯები

280.6

228.6

40.0

40.0

40.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

255.6

203.6

40.0

40.0

40.0

40.0

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766.2

100.0

0.0

300.0

400.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

766.2

100.0

0.0

300.0

400.0

600.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

766.2

100.0

0.0

300.0

400.0

600.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6.

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

766.2

100.0

0.0

300.0

400.0

600.0

31.1

ძირითადი აქტივები

766.2

100.0

0.0

300.0

400.0

600.0

02 07 04

ა(ა)იპ "თეთრიწყაროს  განვითარების ფონდი"

255.6

203.6

40.0

40.0

40.0

40.0

2

ხარჯები

255.6

203.6

40.0

40.0

40.0

40.0

2.5.

სუბსიდიები

255.6

203.6

40.0

40.0

40.0

40.0

02 07 05

ა(ა).ი.პ. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ მხარდაჭერა

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6.

გრანტები

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

663.1

112.0

300.0

300.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

663.1

112.0

300.0

300.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

663.1

112.0

300.0

300.0

400.0

02 08 01

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა

0.0

543.1

112.0

300.0

300.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

543.1

112.0

300.0

300.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

543.1

112.0

300.0

300.0

400.0

02 08 02

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

688.2

1,135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688.2

1,135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

688.2

1,135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

02 09 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

688.2

1,135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688.2

1,135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

688.2

1,135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

256.4

540.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.4

540.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

256.4

540.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 10 01

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

256.4

540.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.4

540.1

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

256.4

540.1

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

სხვადასხვა ხარჯები

415.0

924.1

314.9

314.9

314.9

314.9

2

ხარჯები

235.4

546.9

204.9

204.9

204.9

204.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

235.4

546.9

204.9

204.9

204.9

204.9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.6

377.2

110.0

110.0

110.0

110.0

31.1

ძირითადი აქტივები

179.6

377.2

110.0

110.0

110.0

110.0

02 11 01

საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დაიშნულების  მიწების  საკადასტრო რუქების მომზადების  ხარჯი.

3.5

4.9

4.9

4.9

4.9

4.9

2

ხარჯები

3.5

4.9

4.9

4.9

4.9

4.9

2.2.

საქონელი და მომსახურება

3.5

4.9

4.9

4.9

4.9

4.9

02 11 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

231.9

542.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2

ხარჯები

231.9

542.0

200.0

200.0

200.0

200.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

231.9

542.0

200.0

200.0

200.0

200.0

02 11 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯი

179.6

377.2

110.0

110.0

110.0

110.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.6

377.2

110.0

110.0

110.0

110.0

31.1

ძირითადი აქტივები

179.6

377.2

110.0

110.0

110.0

110.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

847.5

870.0

903.0

1,030.0

1,230.0

1,430.0

2

ხარჯები

847.5

870.0

903.0

1,030.0

1,230.0

1,430.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

847.5

870.0

883.0

1,010.0

1,210.0

1,410.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

839.6

860.0

873.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2

ხარჯები

839.6

860.0

873.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

839.6

860.0

873.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

03 03

გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები

7.9

10.0

30.0

30.0

30.0

30.0

2

ხარჯები

7.9

10.0

30.0

30.0

30.0

30.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

7.9

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

20.0

20.0

20.0

20.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,801.2

2,822.9

2,088.3

2,296.3

2,546.3

2,646.3

2

ხარჯები

1,382.7

1,828.7

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.2.

საქონელი და მომსახურება

197.3

233.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

1,185.4

1,595.2

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.5

994.2

186.8

50.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

418.5

994.2

186.8

50.0

200.0

200.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,185.4

1,996.8

2,088.3

2,296.3

2,546.3

2,646.3

2

ხარჯები

1,185.4

1,595.2

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.5.

სუბსიდიები

1,185.4

1,595.2

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

401.6

186.8

50.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

401.6

186.8

50.0

200.0

200.0

04 01 01

ააიპ "თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად  დაუცველთა დახმარების ცენტრი"

1,185.4

1,595.2

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2

ხარჯები

1,185.4

1,595.2

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

2.5.

სუბსიდიები

1,185.4

1,595.2

1,901.5

2,246.3

2,346.3

2,446.3

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია

0.0

401.6

186.8

50.0

200.0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

401.6

186.8

50.0

200.0

200.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

401.6

186.8

50.0

200.0

200.0

04 02

ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

615.8

826.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

197.3

233.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

197.3

233.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.5

592.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

418.5

592.6

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

სკოლების რეაბილიტაცია

418.5

592.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.5

592.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

ძირითადი აქტივები

418.5

592.6

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

197.3

233.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

197.3

233.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2.

საქონელი და მომსახურება

197.3

233.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,058.9

1,305.7

1,130.0

1,070.2

1,531.0

1,487.7

2

ხარჯები

1,058.9

1,143.6

1,030.0

1,070.2

1,131.0

1,087.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

141.5

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

914.4

1,080.0

1,030.0

1,050.0

1,100.0

1,050.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.0

23.6

0.0

20.2

31.0

37.7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

90.0

329.4

300.0

200.0

600.0

600.0

2

ხარჯები

90.0

167.3

200.0

200.0

200.0

200.0

2.5.

სუბსიდიები

90.0

167.3

200.0

200.0

200.0

200.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

90.0

167.3

200.0

200.0

200.0

200.0

2

ხარჯები

90.0

167.3

200.0

200.0

200.0

200.0

2.5.

სუბსიდიები

90.0

167.3

200.0

200.0

200.0

200.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

31.1

ძირითადი აქტივები

0.0

162.1

100.0

0.0

400.0

400.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

965.9

963.3

830.0

870.2

931.0

887.7

2

ხარჯები

965.9

963.3

830.0

870.2

931.0

887.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

141.5

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

824.4

912.7

830.0

850.0

900.0

850.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

10.6

0.0

20.2

31.0

37.7

05 02 01

კულტურის  სფეროს  დაწესებულებების ხელშეწყობა; ააიპ"კულტურისა და სპორტის ცენტი"

784.4

872.7

830.0

850.0

900.0

850.0

2

ხარჯები

784.4

872.7

830.0

850.0

900.0

850.0

2.5.

სუბსიდიები

784.4

872.7

830.0

850.0

900.0

850.0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები  

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

141.5

50.6

0.0

20.2

31.0

37.7

2

ხარჯები

141.5

50.6

0.0

20.2

31.0

37.7

2.2.

საქონელი და მომსახურება

141.5

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

0.0

10.6

0.0

20.2

31.0

37.7

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

3.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8.

სხვა ხარჯები

3.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

791.0

952.4

970.5

990.1

990.1

990.1

2

ხარჯები

791.0

952.4

970.5

990.1

990.1

990.1

2.2.

საქონელი და მომსახურება

17.0

33.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5.

სუბსიდიები

272.7

404.7

440.5

460.1

460.1

460.1

2.7.

სოციალური უზრუნველყოფა

449.9

504.3

500.0

500.0

500.0

500.0

2.8.

სხვა ხარჯები

51.4

10.0

30.0

30.0

30.0

30.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

95.4

156.9

142.0

142.0

142.0

142.0

2

ხარჯები

95.4

156.9

142.0

142.0

142.0

142.0

2.5.

სუბსიდიები

95.4