დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.152.016412
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
26
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.152.016412
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 21/01/2021)

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. დუშეთი

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის პირველი, მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №24 დადგენილება (matsne.gov.ge, 26/12/2019, 190020020.35.152.016384).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ინაშვილიდანართი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 691,5

22 220,8

10 993,8

11 227,0

9 980,4

0,0

9 980,4

გადასახადები

7 535,7

8 529,5

0,0

8 529,5

9 233,4

0,0

9 233,4

გრანტები

12 597,3

12 686,5

10 993,8

1 692,7

110,0

0,0

110,0

სხვა შემოსავლები

1 558,5

1 004,8

0,0

1 004,8

637,0

0,0

637,0

ხარჯები

8 221,6

8 583,6

344,9

8 238,7

8 758,3

0,0

8 758,3

შრომის ანაზღაურება

1 813,0

1 862,4

0,0

1 862,4

1 901,8

0,0

1 901,8

საქონელი და მომსახურება

1 861,0

1 776,5

286,5

1 490,0

1 496,3

0,0

1 496,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

43,5

35,8

0,0

35,8

28,7

0,0

28,7

სუბსიდიები

3 655,8

3 994,5

0,0

3 994,5

4 521,3

0,0

4 521,3

გრანტები

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

508,5

560,9

0,0

560,9

584,0

0,0

584,0

სხვა ხარჯები

304,8

318,5

58,4

260,1

191,2

0,0

191,2

საოპერაციო სალდო

13 469,9

13 637,2

10 648,9

2 988,3

1 222,1

0,0

1 222,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 475,5

18 371,2

13 950,9

4 420,3

1 162,2

0,0

1 162,2

ზრდა

13 494,0

18 371,2

13 950,9

4 420,3

1 162,2

0,0

1 162,2

კლება

18,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-5,6

-4 734,0

-3 302,0

-1 432,0

59,9

0,0

59,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-294,3

-4 793,9

-3 302,0

-1 491,9

0,0

0,0

0,0

ზრდა

72,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

72,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

366,6

4 793,9

3 302,0

1 491,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

366,6

4 793,9

3 302,0

1 491,9

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-288,7

-59,9

0,0

-59,9

-59,9

0,0

-59,9

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

    საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

    საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

21 710,0

22 220,8

10 993,8

11 227,0

9 980,4

0,0

9 980,4

შემოსავლები

21 691,5

22 220,8

10 993,8

11 227,0

9 980,4

0,0

9 980,4

არაფინანსური აქტივების კლება

18,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

22 004,3

27 014,7

14 295,8

12 718,9

9 980,4

0,0

9 980,4

ხარჯები

8 221,6

8 583,6

344,9

8 238,7

8 758,3

0,0

8 758,3

შრომის ანაზღაურება

1 813,0

1 862,4

0,0

1 862,4

1 901,8

0,0

1 901,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 494,0

18 371,2

13 950,9

4 420,3

1 162,2

0,0

1 162,2

ვალდებულებების კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

ნაშთის ცვლილება

-294,3

-4 793,9

-3 302,0

-1 491,9

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9,980.4  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 691,5

22 220,8

10 993,8

11 227,0

9 980,4

0,0

9 980,4

გადასახადები

7 535,7

8 529,5

0,0

8 529,5

9 233,4

0,0

9 233,4

გრანტები

12 597,3

12 686,5

10 993,8

1 692,7

110,0

0,0

110,0

სხვა შემოსავლები

1 558,5

1 004,8

0,0

1 004,8

637,0

0,0

637,0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9,233.4 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7 535,7

8 529,5

0,0

8 529,5

9 233,4

0,0

9 233,4

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

2 459,1

2 500,0

0,0

2 500,0

2 800,0

0,0

2 800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1 017,4

1 100,0

 

1 100,0

1 400,0

 

1 400,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

125,7

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

100,5

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 217,1

1 300,0

0,0

1 300,0

1 200,0

0,0

1 200,0

სხვა გადასახადები  ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

5 076,6

6 029,5

 

6 029,5

6 433,4

 

6 433,4

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 110.0 ათასი ლარით:

   ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გრანტები

12 597,3

12 686,5

110,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

145,6

77,7

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

12 451,7

12 608,8

110,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 700,4

2 368,6

110,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1 742,3

670,0

110,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის  და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

958,1

1 698,6

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9 751,3

10 240,2

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

5272,8

7428,2

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2812,0

2812,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

449,9

0,0

0,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

54,8

0,0

0,0

სტიქიის პრევენციის და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

1161,8

0,0

0,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  637,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის  პროექტი

სხვა შემოსავლები

1 558,5

1 004,8

637,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

569,4

330,0

355,0

პროცენტები

131,0

0,0

0,0

რენტა

438,4

330,0

355,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

384,5

300,0

320,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

53,9

30,0

35,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

349,5

176,0

132,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

311,7

151,0

107,0

სანებართვო მოსაკრებელი

17,2

6,0

7,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

175,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

119,1

145,0

100,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37,8

25,0

25,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

37,8

25,0

25,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

275,3

150,0

150,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

364,3

348,8

0,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  8 758,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8 221,6

8 583,6

344,9

8 238,7

8 758,3

0,0

8 758,3

შრომის ანაზღაურება

1 813,0

1 862,4

0,0

1 862,4

1 901,8

0,0

1 901,8

საქონელი და მომსახურება

1 861,0

1 776,5

286,5

1 490,0

1 496,3

0,0

1 496,3

პროცენტი

43,5

35,8

0,0

35,8

28,7

0,0

28,7

სუბსიდიები

3 655,8

3 994,5

0,0

3 994,5

4 521,3

0,0

4 521,3

გრანტები

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

508,5

560,9

0,0

560,9

584,0

0,0

584,0

სხვა ხარჯები

304,8

318,5

58,4

260,1

191,2

0,0

191,2

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1162,2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1162,2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის

ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

31,2

18,9

102,0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

31,2

18,9

102,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12046,0

12310,3

1030,4

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

3787,8

2596,4

268,9

02 01 01

გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია

3787,8

2596,4

268,9

 02 02

გარე განათება

755,5

221,3

0,0

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

755,5

0,0

0,0

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0

221,3

0,0

02 03

წყლის სისტემების განვითარება

1321,7

861,4

285,1

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1275,1

610,3

260,6

02 03 02

ა(ა)იპ "დუშეთის წყლის ხელშეწყობა"

2,1

4,0

5,0

02 03 03

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია

44,5

247,1

19,5

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1940,8

4053,0

0,0

02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1858,3

2749,6

276,4

02 06 01

სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

1573,2

197,4

02 06 02

ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების,  კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

1844,2

1174,9

75,0

02 06 03

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა

14,1

1,5

4,0

02 07

სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1677,0

902,4

0,0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

704,9

926,2

200,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

0,0

0,0

 04 00

 განათლება

1376,8

6031,7

10,4

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5,4

0,7

10,4

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

60,6

3424,9

0,0

04 03

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

1310,8

2606,1

0,0

04 04

მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

39,7

8,3

13,4

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

1,2

0,0

05 01 02

სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა

0,0

1,2

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

39,2

7,1

13,4

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

32,1

0,0

0,0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

3,1

5,7

5,9

05 02 05

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

2,7

1,4

0,0

05 02 09

დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსება

1,3

0,0

7,5

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,5

0,0

0,0

 06 00

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

2,0

6,0

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,2

2,0

6,0

 06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

0,1

0,0

0,0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

0,1

0,0

0,0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13494,0

18371,2

1162,2

 

ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

18,5

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,7

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

13,8

0,0

0,0

მიწა

13,8

0,0

0,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

   ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ  ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ ები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 784,4   

2 919,1   

0,0   

2 919,1   

3 002,2   

0,0   

3 002,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 688,2   

2 808,0   

0,0   

2 808,0   

2 873,5   

0,0   

2 873,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 688,2   

2 808,0   

0,0   

2 808,0   

2 873,5   

0,0   

2 873,5   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

96,2   

111,1   

0,0   

111,1   

128,7   

0,0   

128,7   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

96,2   

111,1   

0,0   

111,1   

128,7   

0,0   

128,7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11 224,4   

11 880,3    

9 797,2   

2 083,1   

1 193,6   

0,0   

1 193,6   

7045

ტრანსპორტი

3 968,6   

2 731,8   

2 135,9   

595,9   

433,9   

0,0   

433,9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 968,6   

2 681,8   

2 135,9   

545,9   

383,9   

0,0   

383,9   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

50,0   

0,0   

50,0   

50,0   

0,0   

50,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

7 255,8   

9 148,5   

7 661,3   

1 487,2   

759,7   

0,0   

759,7   

705

გარემოს დაცვა

0,0   

587,8   

0,0   

587,8   

588,6   

0,0   

588,6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0   

587,8   

0,0   

587,8   

588,6   

0,0   

588,6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 388,6   

1 425,1   

117,7   

1 307,4   

922,3   

0,0   

922,3   

7063

წყალმომარაგება

1 413,2   

798,1   

117,7   

680,4   

466,1   

0,0   

466,1   

7064

გარე განათება

975,4   

627,0   

0,0   

627,0   

456,2   

0,0   

456,2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

55,5   

75,6   

0,0    

75,6   

93,2   

0,0   

93,2   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

7,0   

7,0   

0,0   

7,0   

8,0   

0,0   

8,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

7,0   

7,0   

0,0   

7,0   

8,0   

0,0   

8,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48,5   

68,6   

0,0   

68,6   

85,2   

0,0   

85,2   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 169,0   

1 162,7   

0,0   

1 162,7   

1 223,1   

0,0   

1 223,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

415,9   

445,7    

0,0   

445,7   

425,6   

0,0   

425,6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

741,5   

693,0   

0,0   

693,0   

773,5   

0,0   

773,5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

3,3   

4,0   

0,0   

4,0   

4,0   

0,0   

4,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8,3   

20,0   

0,0   

20,0   

20,0   

0,0   

20,0   

709

განათლება

3 076,1   

7 736,2   

4 322,5   

3 413,7   

1 840,2   

0,0   

1 840,2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 241,8   

1 429,8   

0,0   

1 429,8   

1 840,2   

0,0   

1 840,2   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 834,3   

6 306,4   

4 322,5   

1 983,9   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

1 017,6   

1 168,0   

58,4   

1 109,6    

1 057,3   

0,0   

1 057,3   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109,1   

114,8   

0,0   

114,8   

125,8   

0,0   

125,8   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

535,7   

653,3   

58,4   

594,9   

530,0   

0,0   

530,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10,7   

13,0   

0,0   

13,0   

13,0   

0,0   

13,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

362,1   

386,9   

0,0   

386,9   

388,5   

0,0   

388,5   

 

სულ

21 715,6   

26 954,8   

14 295,8   

12 659,0   

9 920,5   

0,0   

9 920,5   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 59,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1222,1 ათასი ლარით:

   ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

13469,9

13637,2

1222,1

 მთლიანი სალდო

-5,6

-4734

59,9

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს (0,0) ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-294,3

- 4793,9

0,0

 ზრდა

72,3

0,0

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

72,3

0,0

0,0

 კლება

366,6

4793,9

0,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

366,6

4793,9

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და დუშეთის მუნიციპალიტეტს შორის „საქართველოში მყარი ნარჩენების პროექტთან“ დაკავშირებით 2017 წლის 24 თებერვალს გაფორმებული პროექტის ქონების გადაცემის შესახებ სასესხო ხელშეკრულება, დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის 2 (ორი) ცალი კომპაქტორიან ნაგავმზიდი მანქანის და 165 (ასსამოცდახუთი) ცალი ნარჩენების კონტეინერის“ გადაცემის შესახებ. სესხის ძირითადი თანხა შეადგენს 419,1 ათას ლარს, საიდანაც 2019 წელს გადახდილია 29,9 ათასი ლარი, ხოლო 2020 წელს გადასახდელი თანხა შეადგენს 59,9 ათას ლარს. 2021 წლის 1 იანვრისათვის გასახდელი ძირითადი თანხა რჩება 329,3 ათასი ლარი, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 296,4 ათასი ლარი.

თავი II
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
პრიორიტეტის - „ინფრასტრუქტურის განვითარება“ დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 115,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას  ლარში

ორგანიზაციული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

2115,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

433,9

02 01 01

გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

268,9

02 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

115,0

02 01 03

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება

50,0

02 02

გარე განათება

456,2

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

206,2

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

250,0

02 03

წყლის სისტემების განვითარება

485,6

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

260,6

02 03 02

ა(ა)იპ „დუშეთის წყლის ხელშეწყობა“

205,5

02 03 03

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია

19,5

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

540,2

02 06 01

სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

197,4

02 06 02

ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების,  კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების  მოწყობა-რეაბილიტაცია

79,0

02 06 03

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა                                                                                                                                                                                                  

263,8

02 07

სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

200,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

        433,9

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დასახლებებთან, მათ შორის საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო ტრანსპორტი მაღალმთიანი სოფლებისათვის, სადაც დიდ თოვლობის დროს ავტოტრანსპორტით მისვლა შეუძლებელია. საჰაერო ტრანსპორტი ამ დროს იძენს სასიცოცხლო მნიშვნელობას მაღალმთიანი სოფლებისთვის.

მოსალოდნელი  შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

268,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობია 2981.5 კმ², მუნიციპალიტეტი მოიცავს ერთ ქალაქს, ორ დაბასა და 288 სოფელს. მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შემავალ 279 დასახლებას მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული.  მუნიციპალიტეტის გზების საერთო სიგრძე შეადგენს 728,7 კილომეტრს, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე 507,5 კილომეტრია. საგზაო ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო მუდმივად საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.   ქვეპროგრამის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობა - რეაბილიტაცია. ქ.დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე N104-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების, მჭადიჯვარი-შუახევის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის მოასფალტების, ქ.დუშეთში, ყაზბეგის ქუჩის მოასფალტების, სოფ. აბანოსხევი-დავათის გზის მონაკვეთის მოასფალტების, სოფ. თანიაანთკარი-მეზვრიაანთკარი-არაგვისპირის გზის მონაკვეთის მოასფალტების, დუშეთი. კარიაულთ დასახლება, გზის მოასფალტების, მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ოძისში ერისთავების სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის მოასფალტების, ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომისასთან მისასვლელი გზისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის, ქ. დუშეთში, მწითურის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის მოასფალტების და სოფ. ციხისძირში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ახალი სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული ობიექტები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

115,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. რთული რელიეფის და კლიმატური პირობების გამო საგზაო ინფრასტრუქტურა მუდმივად საჭიროებს მიმდინარე შეკეთებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება, სტიქიის პრევენციისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული გზების შეკეთება, ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 03

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფორს-მაჟორული პირობების დროს, მეწყერების, დიდთოვლობის და სხვა სტიქიური გარემოებების შედეგად ჩაკეტილი გზების, ასევე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, მათ შორის შატილსა და არხოტში მყოფი მოსახლეობა მიიღებს საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ფორს-მაჟორული პირობების არსებობისას მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო მომსახურებით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

456,2

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური; ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების არსებული ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება, ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების  ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

206,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

 

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
  • ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება,
  • დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

    
 

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება გარე-განათების არსებულ ქსელზე ნათურების შეცვლა, შეკეთდება დაზიანებული და ამორტიზებული განათების ბოძები ან ახლით ჩანაცვლდება და მოხდება, ასევე დაზიანებული სადენების აღდგენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება გარე-განათების არსებული ქსელის ელექტრო ენერგიით მომარაგების საფასურის გადახდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვი თარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

485,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ა(ა)იპ „დუშეთის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს დუშეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.

 

პროგრამის  მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
-  წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.


 

მოსალოდნელი  შედეგი

გამართული წყალმომარაგების სისტემები. მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

260,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული დასახლებული პუნქტების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ არაგვისპირში სასმელი წყლის სისტემის ახალი ქსელის მოწყობის, სოფ. ზემო არანისის წყალმომარაგების, სოფ. ბაგაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილისა და ქსელის მოწყობის, სოფ. საკრამულში ჭაბურღილის მოწყობის, სოფ. ახალციხის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, სოფ. ბაზალეთში წყალმომარაგების რეზერვუარის და ქსელის მოწყობის, სოფ. ბარისახოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, სოფ. ახალი ტონჩის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის, გრემისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ პეტრიაანის წყლის ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი  შედეგი

განვითარდება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურა და მუნიციპალიტეტის ზემოაღნიშნული დასახლებების მაცხოვრებლები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლის მიწოდებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ "დუშეთის წყლის" ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

205,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „დუშეთის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი დასახლებების წყალმომარაგება სასმელი და სამეურნეო (ტექნიკური) წყლით, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოვლა-პატრონობა და შეკეთება.

მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებაში არსებული წყალმომარაგების სისტემების გამართული ფუნქციონირება და განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა - რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 03

19,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი სისტემის, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია,  მოვლა-შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება.  სოფ. ჭართალში სანიაღვრე არხის მოწყობის, ქ. დუშეთში, ბაჩანას ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე ხევზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებაში არსებული სარწყავი სისტემის, სანიაღვრე არხების გამართულად ფუნქციონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

540,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური; ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაღების, სკვერების, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას და სხვადასხვა კეთილმოწყობით ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი  შედეგი

კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია                                                                                                                                                                                              

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

197,4

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქ. დუშეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტკომპლექსის მშენებლობის, დაბა ჟინვალში მინი სტადიონის მოწყობის, ფასანაურში (ე.წ. ოშპიტელი) მინის სტადიონის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსება. დუშეთი. კობიაანთ დასახლება, მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი  შედეგი

გაუმჯობესდება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სპორტის განვითარებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების,  კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, მუნიციპალური შენობების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების  მოწყობა-რეაბილიტაცია                            

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

79,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ფასანაურის კულტურის სახლის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება და სოფ.მაღაროსკარის ამბულატორიის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია არსებული  ინფრასტრუქტურის განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა            

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

263,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის აპარატის ხარჯების დაფინანსება. განხორციელდება სკვერების, ბაღების, სასაფლაოების, მოვლა-პატრონობის და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სხვადასხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი  შედეგი

კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მთელ რიგ შემთხვევებში საჭიროა წინასაპროექტო კვლევების მათ შორის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შესყიდვა. ამასთან აუცილებელია სამშენებლო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი  შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება მაღალი ხარისხის, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდარტებს)

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 588,6 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
   

ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

588,6

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

588,6

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

588,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დასუფთავება და  ნარჩენების  გატანა; დასუფთავედება ქ.დუშეთი და მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1840,2 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
   

             ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

04 00

განათლება

1840,2

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1840,2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1840,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

დღეის მდგომარეობით დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 19 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700  აღსაზრდელი.

პროგრამის მიზანია:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი
„კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1223,1 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
   

ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1223,1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

425,6

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

50,0

05 01 02

სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა

375,6

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

777,5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

150,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

49,1

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

165,7

05 02 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

26,3

05 02 05

 კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

69,6

05 02 06

კულტურის სახლების დაფინანსება

166,9

05 02 07

ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

4,0

05 02 08

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

75,0

05 02 09

ა(ა)იპ"დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის" დაფინანსება

70,9

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება

10,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

425,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება. 2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება. ჩატარდება მუნიციპალური, რეგიონული, საერთაშორისო და რესპუბლიკური ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, უმცროს ასაკში, ჭაბუკებსა და ახალგაზრდებში,  ასევე რეგიონული და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში, კარატეში.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. სასპორტო განათლების სისტემის განვითარება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ჩამოყალიბება, „ვირტუალურ სამყაროში“ ცხოვრებისაკენ მიდრეკილების, ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმისადმი ლტოლვის დაძლევა, ცხოვრების ”უძრავი წესის” ჩანაცვლება ფიზიკურად აქტიური ცხოვრებით. მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირის, შეჯიბრების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის საშეჯიბრო სისტემის განვითარება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

375,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების“  დაფინანსებას და შესაბამისად სპორტის სხვადასხვა წრის (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, რაგბი) შეუფერხებელ ფუნქციონირებას მთელი წლის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველის შესაძლებლობა ექნება ჩაებას სხვადასხვა სპორტულ აქტივობაში. განვითარდება სასპორტო განათლების სისტემა. ხელი შეეწყობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

777,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ადმინისტრაციული სამსახური; ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“; ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“; ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, კინოთეატრების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების, თეატრის, ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;

მოსალოდნელი შედეგი

არსებული სახელოვნებო და კულტურული დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ხელშეწყობა, კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; ადგილობრივი თვითმყოფადობის და მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

49,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება.

სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებს ხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის,  საეკლესიო საგალობლების  და სხვა წრეები, სადაც სწავლობს 100-ზე მეტი მოსწავლე.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახელოვნებო წრეები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად.  აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 03

165,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ, სრულ და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2021 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება: ქ.დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა, დაბა ჟინვალის, დაბა ფასანაურის სადაბო ბიბლიოთეკა, ანანურის, ჭოპორტის, ბარისახოს და დავათის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას. 2021 წელს დაგეგმილია გრემისხევის სასოფლო ბიბლიოთეკის გახსნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის გაუმჯობესება. ხელი შეეწყობა ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით. განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 04

26.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული მუზეუმების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ, სრულ და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დანიელ ჭონქაძის მემორიალური და დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. პროგრამა ხელს შეუწყობს აღნიშნული მუზეუმების ფუნქციონირებას, პოპულარიზაციასა და განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული მუზეუმების ფუნქციონირება. საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით საზოგადოების დაინტერესება და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 05

69,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის  (ადმინისტრაციის) ხარჯების დაფინასებას, ასევე ქართულ-ლიეტუვური კულტურის ცენტრის დაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

შეუფერხებლად იფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრი. უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების დაგეგმვა და განხორციელება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სახლების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 06

166,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქართული ხალხური საკრავების და სიმღერის ანსამბლი ,,ქალილო’’, რომლის შემადგენლობაშიც 18 წევრია.

მოსალოდნელი შედეგი

მოქმედი კულტურის სახლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. დაკმაყოფილებული  იქნება ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და სხვა წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. იდგმება სპექტაკლები. კულტურის სახლების ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 07

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადმინისტრაციული სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბიულეტენის - „დუშეთის მაცნეს“  დაფინანსება, რომელიც ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას  საინტერესო-საინფორმაციო სიახლეებით,  აგრეთვე -  ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ინფორმირებულობის და ჩართულობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტის ორგანოთა საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 08

75,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურის სამუსიკო სკოლები, სადაც სწავლობს 200-მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას. მოსწავლეები წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსებსა და ფესტივალებში. სამუსიკო სკოლების დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისე მშობელთა შემონატანით. თოთოეულ ბავშვზე სწავლის გადასახდი თვეში შეადგენს 20 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის" დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 09

70,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია დუშეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის  ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევა და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების პოტენციალის კვლევა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური, არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობის (ურბანული), პალეოგრაფიული, მემორიალური, ეთნოგრაფიული და სხვა ტიპის ძეგლების გამოვლენა, შესწავლა და სათანადო საინფორმაციო ბაზის შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობას, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზებას, სამეწარმეო უნარების განვითარებას. განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, თემატური ფესტივალები  გასართობი, შემეცნებითი  და არაფორმალურ- საგანმანათლებლო აქტივობები,

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

05 04

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას.

მოსალოდნელი შედეგი

რელიგიური ორგანიზაციების შეუფერხებელი ფუნქციონირების მხარდაჭერა

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1150,5 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
   

ათას ლარში

ორგანიზაციული  კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1150,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

85,2

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1057,3

06 02 01

ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება

350,0

06 02 02

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა

244,8

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

150,0

06 02 04

დროებით შრომისუუნარობის გამო  საჯარო მოსამსახურეთა  დახმარება

30,0

06 02 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

40,0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

125,8

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

30,0

06 02 08

სარიტუალო მომსახურება

1,0

06 02 09

დევნილთა სოციალური დახმარება

13,0

06 02 10

პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ და "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის"  დაფინანსება

37,7

06 02 11

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

35,0

06 03

მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა

8,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

06 01

85,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

•გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

•იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

•იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

•პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

•საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

•მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და ტუბერკულოზზე გამოკვლევები, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციისა და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია. პროგრამის მოსარგებლეები არიან დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები.

მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

1057,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური; მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური; ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"; ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონარუ და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 01

350,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება  გაეწევათ   ჯანმრთელობის   პრობლემების  მქონე  ეკონომიურად გაჭირვებულ (გადახდისუუნარო) მოქალაქეებს,  რომლებსაც    შეიძლება   დაუფინანსდეს   შემდეგი   სამედიცინო   მომსახურების სახეები:

ა) სამედიცინო კვლევები;

ბ)ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეები, დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნები, ბავშვები, მოხუცები და ა.შ.

ქვეპროგრამის განხორციელების წესი , ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მკურნალობის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02

244,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) დუშეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლებებიდან ქ. დუშეთამდე, ასევე დასახლებებს შორის მოქალაქეთა მგზავრობის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ნაწილობრივ დაფინანსებას იმ პირობით, რომ მგზავრობის ღირებულება მოქალაქეთათვის უნდა იყოს საბაზრო ფასზე დაბალი და შესაბამისად ხელმისაწვდომი მოსახლეობის ფართო ფენისათვის;

ბ) დაფინანსდება სოფ. ჩოხიდან დაბა ფასანაურამდე კვირაში 2-ჯერ, სოფ.ხორხიდან და სოფ. გუდანიდან - ქ.დუშეთამდე კვირაში ერთხელ, მოსახლეობის უფასოდ მგზავრობა.

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხელმისაწვდომი იქნება მოსახლეობის ფართო ფენისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 03

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი დახმარების სახით ფინანსური დახმარება  გაეწევათ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს, მათ  შორის მოქალაქეებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, ჯანმრთელობის განსაკუთრებული პრობლემების მქონე მოქალაქეებს, კერძოდ: დიაბეტით, ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით დაავადებულებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს,  I და  II ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლოებს;   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება; უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის - პირებს, რომელთაც ითავეს გარდაცვლილის დაკრძალვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი; ოჯახებს, პირველი და მეორე ბავშვის შეძენისას (შეძენიდან ორი თვის ვადაში); მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების დროს   დაღუპულ  მებრძოლთა ოჯახებს; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს;  უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე  საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირებს და სხვა.

ქვეპროგრამის განხორციელების წესი , ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი პირების და სხვა ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დროებით შრომისუუნარობის გამო  საჯარო მოსამსახურეთა  დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 04

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარება ენიშნება ყოველ დასაქმებულს/მოსამსახურეს დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ე.წ. „საავადმყოფო ფურცელზე“ მყოფი საჯარო მოსამსახურეების დაფინანსება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად დროებით შრომისუუნარო დასაქმებულებს გაეწევათ დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 05

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფების, გაჭირვებული მოქალაქეების, ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების და სხვა ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის განხორციელების წესი , ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების გზით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილოს დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06

125,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე ბენეფიციარების დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, ყოველდღიურად, გარდა კვირა დღისა.

მოსალოდნელი შედეგი

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე ბენეფიციართა დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 07

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით, სტიქიური მოვლენებით (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ) ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახებს.

ქვეპროგრამის განხორციელების წესი , ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სტიქიური და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 08

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების სარიტუალო დახმარებას.

ქვეპროგრამის განხორციელების წესი , ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 09

13,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება.

ქვეპროგრამის განხორციელების წესი, ბენეფიციართა კატეგორიები, დახმარების ოდენობები და სხვა პირობები განისაზღვრება საკრებულოს მიერ მიღებული შესაბამისი აქტით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტისსაქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვისდა "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურისდაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 10

37,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის ერთობლივი პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობას კატასტროფების რისკის შემცირებით, ჯანდაცვასა და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სასწავლო სემინარები, ტრენინგები და სხვადასხვა სოციალური ღონისძიება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია პროექტის „შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის“ დაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ხანდაზმულ  და ავადმყოფ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისათვის სამედიცინო უზრუნველყოფა, მოვლა და ჰიგიენა, საშინაო საქმეების მოგვარება და  დიმენციით დაავადებული ბენეფიციარების მოვლა.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბენეფიციართა ჯანმრთელობის დაცვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 11

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის ერთ-ერთ წევრს (დამფუძნებელს),  მცხეთის, თიანეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებთან ერთად წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილია საინვესტიციო და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის ორგანიზება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციისაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა. სხვადასხვა სოციალური პროექტის განხორციელება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 03

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბარისახოს ამბულატორიის სუბსიდირება, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მაღალი გამავლობის ავტომობილის საწვავის, რემონტის და მიმდინარე  ხარჯების დაფინანსების მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

ბარისახოს ადმინისტრაციული ერთეულის მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პირების ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობა.

 


თავი III
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას  ლარში

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

22 004,3

27 014,7

14 295,8

12 718,9

9 980,4

0,0

9 980,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171,0

171,0

0,0

171,0

171,0

0,0

171,0

 

ხარჯები

8 221,6

8 583,6

344,9

8 238,7

8 758,3

0,0

8 758,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 813,0

1 862,4

0,0

1 862,4

1 901,8

0,0

1 901,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 494,0

18 371,2

13 950,9

4 420,3

1 162,2

0,0

1 162,2

 

ვალდებულებების კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 073,1

2 979,0

0,0

2 979,0

3 062,1

0,0

3 062,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167,0

167,0

0,0

167,0

167,0

0,0

167,0

 

ხარჯები

2 753,2

2 900,2

0,0

2 900,2

2 900,2

0,0

2 900,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 813,0

1 862,4

0,0

1 862,4

1 901,8

0,0

1 901,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,2

18,9

0,0

18,9

102,0

0,0

102,0

 

ვალდებულებების კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 688,2

2 808,0

0,0

2 808,0

2 873,5

0,0

2 873,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171,0

171,0

0,0

171,0

171,0

0,0

171,0

 

ხარჯები

2 657,0

2 789,1

0,0

2 789,1

2 771,5

0,0

2 771,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 813,0

1 862,4

0,0

1 862,4

1 901,8

0,0

1 901,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,2

18,9

0,0

18,9

102,0

0,0

102,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

610,9

636,3

0,0

636,3

635,5

0,0

635,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

34,0

 

34,0

34,0

 

34,0

 

ხარჯები

610,9

634,3

0,0

634,3

633,5

0,0

633,5

 

შრომის ანაზღაურება

468,0

475,8

0,0

475,8

487,0

0,0

487,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 024,4

2 115,1

0,0

2 115,1

2 185,0

0,0

2 185,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133,0

133,0

 

133,0

133,0

 

133,0

 

ხარჯები

1 993,2

2 099,5

0,0

2 099,5

2 085,0

0,0

2 085,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 300,1

1 343,4

0,0

1 343,4

1 371,6

0,0

1 371,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,2

15,6

0,0

15,6

100,0

0,0

100,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

52,9

56,6

0,0

56,6

53,0

0,0

53,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

52,9

55,3

0,0

55,3

53,0

0,0

53,0

 

შრომის ანაზღაურება

44,9

43,2

0,0

43,2

43,2

0,0

43,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

384,9

171,0

0,0

171,0

188,6

0,0

188,6

 

ხარჯები

96,2

111,1

0,0

111,1

128,7

0,0

128,7

 

ვალდებულებების კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

75,3

0,0

75,3

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

75,3

0,0

75,3

100,0

0,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

384,9

95,7

0,0

95,7

88,6

0,0

88,6

 

ხარჯები

96,2

35,8

0,0

35,8

28,7

0,0

28,7

 

ვალდებულებების კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

01 02 02 02

მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

367,0

95,7

0,0

95,7

88,6

0,0

88,6

 

ხარჯები

78,3

35,8

0,0

35,8

28,7

0,0

28,7

 

ვალდებულებების კლება

288,7

59,9

0,0

59,9

59,9

0,0

59,9

01 02 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

17,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 613,0

13 305,4

9 914,9

3 390,5

2 115,9

0,0

2 115,9

 

ხარჯები

1 567,0

995,1

16,0

979,1

1 085,5

0,0

1 085,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 046,0

12 310,3

9 898,9

2 411,4

1 030,4

0,0

1 030,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

3 968,6

2 731,8

2 135,9

595,9

433,9

0,0

433,9

 

ხარჯები

180,8

135,4

0,0

135,4

165,0

0,0

165,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 787,8

2 596,4

2 135,9

460,5

268,9

0,0

268,9

02 01 01

გზების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია

3 968,6

2 596,4

2 135,9

460,5

268,9

0,0

268,9

 

ხარჯები

180,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 787,8

2 596,4

2 135,9

460,5

268,9

0,0

268,9

02 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა

0,0

85,4

0,0

85,4

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

0,0

85,4

0,0

85,4

115,0

0,0

115,0

02 01 03

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

02 02

 გარე განათება

975,4

627,0

0,0

627,0

456,2

0,0

456,2

 

ხარჯები

219,9

405,7

0,0

405,7

456,2

0,0

456,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

755,5

221,3

0,0

221,3

0,0

0,0

0,0

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

975,4

205,7

0,0

205,7

206,2

0,0

206,2

 

ხარჯები

219,9

205,7

0,0

205,7

206,2

0,0

206,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

755,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0

421,3

0,0

421,3

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

0,0

200,0

0,0

200,0

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

221,3

0,0

221,3

0,0

0,0

0,0

02 03

წყლის სისტემების განვითარება

1 485,5

1 045,2

309,4

735,8

485,6

0,0

485,6

 

ხარჯები

163,8

183,8

0,0

183,8

200,5

0,0

200,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 321,7

861,4

309,4

552,0

285,1

0,0

285,1

02 03 01

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 275,2

610,3

117,7

492,6

260,6

0,0

260,6

 

ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 275,1

610,3

117,7

492,6

260,6

0,0

260,6

02 03 02

ა(ა)იპ "დუშეთის წყლის ხელშეწყობა"

138,0

187,8

0,0

187,8

205,5

0,0

205,5

 

ხარჯები

135,9

183,8

0,0

183,8

200,5

0,0

200,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

02 03 03

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია

72,3

247,1

191,7

55,4

19,5

0,0

19,5

 

ხარჯები

27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,5

247,1

191,7

55,4

19,5

0,0

19,5

0204

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 970,9

4 081,5

4 019,0

62,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,1

28,5

16,0

12,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 940,8

4 053,0

4 003,0

50,0

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 827,7

2 982,1

2 623,8

358,3

540,2

0,0

540,2

 

ხარჯები

969,4

232,5

0,0

232,5

263,8

0,0

263,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 858,3

2 749,6

2 623,8

125,8

276,4

0,0

276,4

02 06 01

სპორტული მოედნების და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

1 573,2

1 502,0

71,2

197,4

0,0

197,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 573,2

1 502,0

71,2

197,4

0,0

197,4

02 06 02

ბაღების, სკვერების, სავაჭრო პავილიონების, სარიტუალო დარბაზების, კულტურული ობიექტების, ამბულატორიების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საგანგებო სიტუაციების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1 855,8

1 174,9

1 121,8

53,1

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

11,6

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 844,2

1 174,9

1 121,8

53,1

75,0

0,0

75,0

02 06 03

ა(ა)იპ "დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის" ხელშეწყობა

971,9

234,0

0,0

234,0

263,8

0,0

263,8

 

ხარჯები

957,8

232,5

0,0

232,5

259,8

0,0

259,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,1

1,5

0,0

1,5

4,0

0,0

4,0

02 07

სტიქიის პრევენციისა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1 677,2

902,4

705,6

196,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 677,0

902,4

705,6

196,8

0,0

0,0

0,0

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

707,7

935,4

121,2

814,2

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

2,8

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

704,9

926,2

121,2

805,0

200,0

0,0

200,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

587,8

0,0

587,8

588,6

0,0

588,6

 

ხარჯები

0,0

587,8

0,0

587,8

588,6

0,0

588,6

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

587,8

0,0

587,8

588,6

0,0

588,6

 

ხარჯები

0,0

587,8

0,0

587,8

588,6

0,0

588,6

04 00

განათლება

3 076,1

7 736,2

4 322,5

3 413,7

1 840,2

0,0

1 840,2

 

ხარჯები

1 699,3

1 704,5

270,5

1 434,0

1 829,8

0,0

1 829,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 376,8

6 031,7

4 052,0

1 979,7

10,4

0,0

10,4

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 241,8

1 429,8

0,0

1 429,8

1 840,2

0,0

1 840,2

 

ხარჯები

1 236,4

1 429,1

0,0

1 429,1

1 829,8

0,0

1 829,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,4

0,7

0,0

0,7

10,4

0,0

10,4

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

60,8

3 424,9

3 155,2

269,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,6

3 424,9

3 155,2

269,7

0,0

0,0

0,0

04 03

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

1 759,7

2 881,5

1 167,3

1 714,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

448,9

275,4

270,5

4,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 310,8

2 606,1

896,8

1 709,3

0,0

0,0

0,0

04 04

მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება

13,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 169,0

1 162,7

0,0

1 162,7

1 223,1

0,0

1 223,1

 

ხარჯები

1 129,3

1 154,4

0,0

1 154,4

1 209,7

0,0

1 209,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,7

8,3

0,0

8,3

13,4

0,0

13,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

415,9

445,7

0,0

445,7

425,6

0,0

425,6

 

ხარჯები

415,9

444,5

0,0

444,5

425,6

0,0

425,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

46,1

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

46,1

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

05 01 02

სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა

368,2

385,7

0,0

385,7

375,6

0,0

375,6

 

ხარჯები

368,2

384,5

0,0

384,5

375,6

0,0

375,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

05 01 03

რაგბის კლუბის ხელშეწყობა

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

744,8

697,0

0,0

697,0

777,5

0,0

777,5

 

ხარჯები

705,6

689,9

0,0

689,9

764,1

0,0

764,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,2

7,1

0,0

7,1

13,4

0,0

13,4

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

157,3

100,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

125,2

100,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

44,5

48,8

0,0

48,8

49,1

0,0

49,1

 

ხარჯები

44,5

48,8

0,0

48,8

49,1

0,0

49,1

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

145,5

164,3

0,0

164,3

165,7

0,0

165,7

 

ხარჯები

142,4

158,6

0,0

158,6

159,8

0,0

159,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

5,7

0,0

5,7

5,9

0,0

5,9

05 02 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

25,1

26,3

0,0

26,3

26,3

0,0

26,3

 

ხარჯები

25,1

26,3

0,0

26,3

26,3

0,0

26,3

05 02 05

 კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

77,5

65,0

0,0

65,0

69,6

0,0

69,6

 

ხარჯები

74,8

63,6

0,0

63,6

69,6

0,0

69,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის სახლების დაფინანსება

167,3

163,0

0,0

163,0

166,9

0,0

166,9

 

ხარჯები

167,3

163,0

0,0

163,0

166,9

0,0

166,9

05 02 07

ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

3,3

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

3,3

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

05 02 08

მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება

60,5

60,9

0,0

60,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

60,5

60,9

0,0

60,9

75,0

0,0

75,0

05 02 09

დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსება

63,8

64,7

0,0

64,7

70,9

0,0

70,9

 

ხარჯები

62,5

64,7

0,0

64,7

63,4

0,0

63,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

7,5

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

5,7

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,7

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება

2,6

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

2,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 073,1

1 243,6

58,4

1 185,2

1 150,5

0,0

1 150,5

 

ხარჯები

1 072,8

1 241,6

58,4

1 183,2

1 144,5

0,0

1 144,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

2,0

0,0

2,0

6,0

0,0

6,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48,5

68,6

0,0

68,6

85,2

0,0

85,2

 

ხარჯები

48,3

66,6

0,0

66,6

79,2

0,0

79,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,2

2,0

0,0

2,0

6,0

0,0

6,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 017,6

1 168,0

58,4

1 109,6

1 057,3

0,0

1 057,3

 

ხარჯები

1 017,5

1 168,0

58,4

1 109,6

1 057,3

0,0

1 057,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ეკონომიკურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებაში სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსება

251,8

332,2

0,0

332,2

350,0

0,0

350,0

 

ხარჯები

251,8

332,2

0,0

332,2

350,0

0,0

350,0

06 02 02

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების ხელშეწყობა

206,9

248,6

0,0

248,6

244,8

0,0

244,8

 

ხარჯები

206,9

248,6

0,0

248,6

244,8

0,0

244,8

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

251,2

207,5

2,4

205,1

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

251,2

207,5

2,4

205,1

150,0

0,0

150,0

06 02 04

დროებით შრომისუუნარობის გამო საჯარო მოსამსახურეთა დახმარება

55,9

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

55,9

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 02 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

30,2

35,0

0,0

35,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

30,2

35,0

0,0

35,0

40,0

0,0

40,0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

109,2

114,8

0,0

114,8

125,8

0,0

125,8

 

ხარჯები

109,1

114,8

0,0

114,8

125,8

0,0

125,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

32,7

113,6

56,0

57,6

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,7

113,6

56,0

57,6

30,0

0,0

30,0

06 02 08

სარიტუალო მომსახურება

1,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

1,0

1,5

0,0

1,5

1,0

0,0

1,0

06 02 09

დევნილთა სოციალური დახმარება

10,7

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

10,7

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

06 02 10

პროექტის „საქმიანობათა ცენტრი დუშეთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ და "შინ მოვლის დიაკონური სამსახურის" დაფინანსება

33,0

36,8

0,0

36,8

37,7

0,0

37,7

 

ხარჯები

33,0

36,8

0,0

36,8

37,7

0,0

37,7

06 02 11

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

06 03

მუნიციპალური ამბულატორიების ხელშეწყობა

7,0

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

7,0

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 110,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  56,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  53,0 ათასი  ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 23. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.