ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.162.016535
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
17
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.162.016535
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 03/02/2021)

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №17

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ახმეტა

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3
დადგენილების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2022 წლის 1 იანვრამდე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამარ ყეინიშვილიდანართი

თავი I

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი სახით:

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   17,810.1  

 17,654.6  

 10,663.0  

 6,991.6  

   11,319.7  

   11,319.7  

              -    

 გადასახადები

    8,814.9  

 8,826.8  

 8,826.8  

 -    

   10,583.5  

   10,583.5  

              -    

 გრანტები

    8,179.6  

 8,241.6  

 1,250.0  

 6,991.6  

        150.0  

        150.0  

 

 სხვა  შემოსავლები

       815.6  

       586.2  

       586.2  

           -    

        586.2  

        586.2  

 

 II. ხარჯები

    8,567.8  

    9,457.7  

    9,345.8  

      111.9  

  10,131.8  

  10,131.8  

-

 შრომის ანაზღაურება

    1,779.1  

    1,865.5  

    1,865.5  

           -    

    1,931.8  

    1,931.8  

           -    

 საქონელი და მომსახურება

    1,050.1  

    1,365.5  

    1,253.6  

      111.9  

    1,297.0  

    1,297.0  

-

 პროცენტი

       209.2  

       117.0  

       117.0  

           -    

       106.0  

       106.0  

           -    

 სუბსიდიები

    5,054.7  

    5,591.4  

    5,591.4  

           -    

             -    

             -    

           -    

 გრანტები

         52.0  

            -    

            -    

           -    

    6,255.6  

    6,255.6  

           -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

       329.8  

       425.8  

       425.8  

           -    

       437.9  

       437.9  

           -    

 სხვა ხარჯები

         93.0  

         92.5  

         92.5  

           -    

       103.5  

       103.5  

           -    

 III. საოპერაციო სალდო

    9,242.3  

 8,196.9  

 1,317.2  

 6,879.7  

    1,187.9  

      1,187.9  

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

   10,159.1  

 9,713.5  

 1,910.7  

 7,802.8  

    1,036.9  

      1,036.9  

-

 ზრდა

   10,241.0  

 9,718.5  

 1,915.7  

 7,802.8  

    1,186.9  

      1,186.9  

 -  

 კლება

         81.9  

           5.0  

          5.0  

 

       150.0  

         150.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-    916.8  

-   1,516.6  

-      593.5  

-     923.1  

       151.0  

         151.0  

 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1,014.3  

-   1,659.6  

-      736.5  

-     923.1  

            -    

                  -    

 

 ზრდა

                -    

            -    

            -    

            -    

            -    

            -    

           -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

  -    

    -    

 

 

            -    

 

 

 კლება

-    1,014.3  

    1,659.6  

       736.5  

      923.1  

            -    

 

  -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-    1,014.3  

    1,659.6  

       736.5  

      923.1  

            -    

 

            -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-      97.5  

-      143.0  

-      143.0  

           -    

       151.0  

             151.0  

           -    

 კლება

  -      97.5  

       143.0  

       143.0  

           -    

       151.0  

             151.0  

           -    

     საშინაო

                -    

       143.0  

       143.0  

           -    

       151.0  

             151.0  

           -    

           სესხები

  -      97.5  

       143.0  

       143.0  

 

       151.0  

             151.0  

 

 VIII. ბალანსი

              0.0  

-          0.0  

-          0.0  

           -    

-          0.0  

-          0.0  

           -    

 

მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      17,892.0  

      17,659.6  

      10,668.0  

         6,991.6  

   11,469.7  

   11,469.7  

 

 შემოსავლები

      17,810.1  

      17,654.6  

      10,663.0  

         6,991.6  

   11,319.7  

   11,319.7  

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

             81.9  

               5.0  

               5.0  

                 -    

        150.0  

        150.0  

 

 გადასახდელები

      18,906.3  

      19,319.2  

      11,404.5  

         7,914.7  

   11,469.7  

   11,469.7  

 

 ხარჯები

        8,567.8  

        9,457.7  

        9,345.8  

            111.9  

   10,131.8  

   10,131.8  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      10,241.0  

        9,718.5  

        1,915.7  

         7,802.8  

     1,186.9  

     1,186.9  

 

 ვალდებულებების კლება

             97.5  

           143.0  

           143.0  

                 -    

        151.0  

        151.0  

 

 ნაშთის ცვლილება

-      1,014.3  

-      1,659.6  

-         736.5  

-          923.1  

              -    

              -    

              -    

 

მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11319,7 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      17,810.1  

      17,654.6  

      10,663.0  

         6,991.6  

   11,319.7  

   11,319.7  

 

       გადასახადები

        8,814.9  

        8,826.8  

        8,826.8  

                 -    

   10,583.5  

   10,583.5  

 

      გრანტები

        8,179.6  

        8,241.6  

        1,250.0  

         6,991.6  

        150.0  

        150.0  

 

       სხვა შემოსავლები

           815.6  

       586.2  

       586.2  

           -    

        586.2  

        586.2  

           -   

 

მუხლი 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10583,5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

        8,814.9  

        8,826.8  

        8,826.8  

                -    

   10,583.5  

   10,583.5  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

                -    

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

        6,967.9  

        7,026.8  

        7,026.8  

                -    

     8,783.5  

     8,783.5  

                -    

      ქონების გადასახადი

        1,847.0  

        1,800.0  

        1,800.0  

                -    

     1,800.0  

     1,800.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

        1,288.6  

        1,290.0  

        1,290.0  

                -    

     1,290.0  

     1,290.0  

                -    

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

                -    

              -    

              -    

                -    

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

             10.5  

           474.0  

           474.0  

                -    

              -    

              -    

                -    

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

           463.0  

             36.0  

             36.0  

 

        474.0  

        474.0  

 

 

მუხლი 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 150,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021წლის გეგმა

 გრანტები

            8,179.6  

 8,241.6  

                        150.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            8,179.6  

 8,241.6  

                        150.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი. ახალი კორონავირუსის

პანდემიიდან გამომდინარე ფინანსური დახმარება

                     -    

 1,100.0  

                              -    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               295.5  

 258.7  

                        150.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            7,884.1  

 6,882.9  

 

 

მუხლი 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 586.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

               815.6  

 586.2  

 586.2  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               409.7  

 350.2  

 350.2  

 პროცენტები

                 39.2  

 40.0  

 40.0  

 რენტა

               370.5  

 310.2  

 310.2  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 95.0  

                 76.0  

                 76.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                  56.7  

                  36.0  

                  36.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  27.1  

                  16.0  

                  16.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

                    1.7  

                     -    

                -    

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  27.9  

                  20.0  

                  20.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  38.3  

                  40.0  

                  40.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               178.1  

               160.0  

               160.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

               132.8  

                     -    

                     -   

                                                                 

მუხლი 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10131,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        8,567.8  

        9,457.7  

        9,345.8  

           111.9  

  10,131.8  

  10,131.8  

 

 შრომის ანაზღაურება

        1,779.1  

        1,865.5  

        1,865.5  

                 -    

    1,931.8  

    1,931.8  

 

 საქონელი და მომსახურება

        1,050.1  

        1,365.5  

        1,253.6  

           111.9  

    1,297.0  

    1,297.0  

 

 პროცენტები

           209.2  

           117.0  

           117.0  

                 -    

       106.0  

       106.0  

                 -    

 გრანტები

             52.0  

                 -    

                 -    

                 -    

             -    

             -    

                 -    

 სუბსიდიები

        5,054.7  

        5,591.4  

        5,591.4  

                 -    

    6,255.6  

    6,255.6  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           329.8  

           425.8  

           425.8  

                 -    

       437.9  

       437.9  

                 -    

 სხვა ხარჯები

             93.0  

             92.5  

             92.5  

                 -    

       103.5  

       103.5  

                 -    

 

მუხლი 8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1036,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 1186,9 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი სახით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

            91.4  

 63.9  

         45.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

            91.4  

 63.9  

         45.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

       7,106.3  

 5,397.2  

       508.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

       5,904.6  

 4,482.7  

       330.0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

          347.7  

 155.0  

         89.0  

 02 03

    გარე განათება

          153.4  

 30.0  

         45.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               -    

 -    

         44.0  

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

          700.6  

 724.0  

             -    

 02 07

 ტურიზმი

               -    

 5.5  

             -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

       1,441.7  

 732.6  

       114.7  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

              6.3  

 -    

           1.5  

 03 02

 გარემოს დაცვა

              7.9  

 22.0  

         25.0  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

       1,427.5  

 660.6  

         88.2  

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

               -    

 50.0  

             -    

 04 00

 განათლება

       1,349.1  

          2,323.5  

       350.1  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებები

          897.3  

          1,584.1  

       350.1  

 04 02

 ზოგადი განათლება

          451.8  

             739.4  

             -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

            34.8  

 965.2  

       129.1  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            16.3  

 11.2  

         24.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

            18.5  

 952.8  

       104.1  

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

               -    

 1.2  

           1.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

          217.7  

 236.1  

         40.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

          217.5  

 235.6  

         25.0  

 06 02

   სოციალური დაცვა

              0.2  

 0.5  

         15.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

     10,241.0  

9,718.5  

    1,186.9  

 

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

            81.9  

5.0

       150.0  

 ძირითადი აქტივები

            15.8  

-

 

 არაწარმოებული აქტივები

            66.1  

5.0

       150.0  

        მიწა

            66.1  

5.0

       150.0  

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,671.0  

              3,019.0  

              3,057.3  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,359.0  

              2,752.8  

              2,794.1  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,358.9  

              2,520.3  

              2,589.6  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                     0.1  

                 232.5  

                 204.5  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 306.7  

                 260.0  

                 257.0  

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

                     5.3  

                     6.2  

                     6.2  

 7.2

 თავდაცვა

                   97.7  

                 112.5  

                 112.2  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   97.7  

                 112.5  

                 112.2  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              6,661.3  

              5,212.2  

                

                 330.0  

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                 704.7  

                 724.0  

                       -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

                 704.7  

                 724.0  

                       -    

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              5,904.6  

              4,482.7  

                 330.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,904.6  

              4,482.7  

                 330.0  

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

                   52.0  

                     5.5  

                       -    

 7.5

 გარემოს დაცვა

              2,298.7  

              1,827.3  

              1,277.4  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 517.1  

                 705.4  

                 709.2  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                     3.0  

                   17.3  

                   14.7  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

              1,778.6  

              1,104.6  

                 553.5  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              1,149.0  

                 901.9  

                 942.3  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 691.0  

                 535.3  

                 507.8  

 7.6 4

 გარე განათება

                 458.0  

                 366.6  

                 390.5  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                       -    

                       -    

                   44.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 293.6  

                 318.4  

                 117.8  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 293.6  

                 318.4  

                 117.8  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,654.9  

              2,575.6  

              1,859.6  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 701.0  

                 678.2  

                 805.5  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 899.4  

              1,832.9  

                 994.7  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   54.5  

                   59.5  

                   59.4  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                       -    

                     5.0  

                       -    

 7.9

 განათლება

              3,349.0  

              4,492.3  

              2,824.2  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,739.9  

              3,641.1  

              2,824.2  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 609.1  

                 851.3  

                       -    

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 731.1  

                 859.9  

                 949.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   94.6  

                 139.9  

                 143.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 636.5  

                 720.0  

                 806.0  

 

 სულ

            18,906.3  

            19,319.2  

            11,469.7  

 

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო და საოპერაციო სალდო

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                 

    9,242.3  

                  8196,9  

                  1187,9  

 მთლიანი სალდო

-      916.8  

           -    1,516.6  

151,0  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება     0,0

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 202წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-   1,014.3  

-1,659.6  

            -    

 კლება

    1,014.3  

                  1,659.6  

            -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

    1,014.3  

                  1,659.6  

            -    

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -151,0 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 151,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

-        97.5  

143.0

151.0

საშინაო

         97.5  

143.0

151.0

სესხები

         97.5  

143.0

151.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

         97.5  

0.0

0.0


 

თავი II

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები და ქვეპროგრამები 2021-2024 წლებისათვის

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

 • საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
 • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
 • სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;
 • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
 • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება.

 

1. ინფრასტრუქტურა 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და  საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          1,272.3  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

             330.0  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

             507.8  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

               39.0  

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

             118.8  

 02 02 03

 ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი

             350.0  

 02 03

 გარე განათება

             390.5  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

             250.0  

 02 03 02

    კაპიტალური დაბანდებები  გარე განათების სფეროში

                   -    

 02 03 03

 ა(ა) იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური-გარე განათების მოვლა-პატრონობა

             140.5  

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               44.0  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

               44.0  

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                   -    

 02 07

 ტურიზმი

                   -    

 02 07 01

 ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა

                   -    

 02 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

                   -    

 

 

 

 

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ასევე განხორციელდება დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტო-ბეტონის საფარით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                          

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება და ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 

ბ. წყლის სისტემების განვითარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა. განხორციელდება სოფლების ჭაბურღილების ენერგო სისტემების მოწყობა და რეგიონალური პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების თანადაფინანსება. ასევე დაფინანსებული იქნება ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

გ. გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური“.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • განათებული ტერიტორია.

 

დ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების  კეთილმოწყობის  ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,

გარემოს დაცვა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები. შესაბამისად პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;   ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ქალაქში არსებული სასაფლაოების მოვლა-დასუფთავება. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მოვლა-პატრონობა; მდინარეების კალაპოტის რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

          1,277.4  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

             709.2  

 03 02

 გარემოს დაცვა

             480.0  

 03 02 01 

 თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

             282.0  

 03 02 02

 ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

             198.0  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

               88.2  

 03 03 01

 სანიაღვრე არხების მოწყობა

               14.7  

 03 03 02

 ხევების გაწმენდა ნატანისგან

                   -    

 03 03 03

 სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

                   -    

 03 03 04

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

               73.5  

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

                   -    

 

ა. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად მოხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები.  

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.

 

ბ. თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიას, კერძოდ თუშეთის დაცულ ლანდშაფტის - 32000 ჰა ტერიტორიას, აქედან 5029 ჰას შეადგენს ტყე, რომელსაც ასევე მართავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, რაც ასევე არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცენდენტი, ტყის მუნიციპალური მმართველობისა. თუშეთის, თავისი მასშტაბით მუნიციპალიტეტის ამ უდიდესი სივრცის სამართავად არის შექმნილი ა(ა)იპ. "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია", რომლის მენეჯმენტ-გეგმაც დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით და მასში განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანები: თუშეთის ისტორიული დასახლებების  ტრადიციული იერსახის შენარჩუნება, დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე სივრცითი დაგეგმარების სისტემის შემუშავება,  ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ტყის მავნებლების გამრავლებისა და ხანძრების თავიდან აცილების ეფექტური სისტემების შემუშავება, ტრადიციული სასოფლო - სამეურნეო საქმიანობის  განვითარების პოტენციალის შესწავლა, თუშეთში მუდმივმაცხოვრებელი მოსახლეობის მოტივირება, საძოვრების მდგრადი მართვის სისტემის შექმნა,    ძირითადი ტურისტული  ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუშეთის ენდემური მცენარეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების დაცვის სტრატეგიის შემუშავება, დაცულ ლანდშაფტში გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი  სახეობების სტაბილური რაოდენობის უზრუნველყოფა.  ვინაიდან, ზემოაღნიშნულ ამოცანათა გადასაჭრელად ადმინისტრაციის საბაზისო ბიუჯეტი საკმარისი არ არის, საჭირო ღონისძიებათა უდიდესი ნაწილი ფინანსდება საერთაშორისო ფონდებისა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მიერ, აღნიშნულ პროექტებში ახმეტის მერიის კონტრიბუცია შეადგენს მხოლოდ საჭირო თანხის 5-10 %-ს. რადგანაც ახმეტის მერიის ბიუჯეტის სიმწირე, ხშირად არ იძლევა კონტრიბუციის დაფინანსების საშუალებას, ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" სტრატეგიას წარმოადგენს საკუთარი  სახსრების მოზიდვა მისი წესდებით ნებადართული საქმიანობით: სატყეო მომსახურება, ეროვნულ პარკში შესასვლელი ნებაყოფლობითი გადასახადის დაწესება და ა.შ.  თუმცა  გასათვალისწინებელია, რომ სარგებელი რომელსაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს და მის მოსახლეობას მოუტანს ა(ა)იპ  ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" გამართული მუშაობა, არ გამოიხატება ციფრობრივ-რაოდენობრივი ინდიკატორებით, არამედ უნდა  შეფასდეს ხარისხობრივი - გარემოსდაცვითი ინდიკატორებით.   

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • თვითმყოფადი ისტორიულ- კულტურული გარემოს შენარჩუნება;
 • ტრადიციული სამეურნეო  საქმიანობის აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა;
 • მგზავრთა შეუფერხებელი  და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

გ. ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

ორგანიზაცია ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა (,,წყაროების", ,,ბახტიონის", ,,შვეიცარიის", ,,ხორხლის") და სასაფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა და დასუფთავებას, გამწვანებას, ამორტიზირებული ხეების მოჭრას, უპატრონო მიცვალებულებისათვის  გამოყოფილი ადგილის დასუფთავებას. ხდება ტყე-პარკი ,,წყაროების" ტერიტორიის შენობა-ნაგებობების მოვლა-პატრონობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და გამწვანება. ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სხვადასხვა სახის  დახმარება, (სახურავის შერემონტება, შეშით დახმარება). ხდება ტყე პარკ  ,,წყაროების"  წელიწადში   3-4 ჯერ გათიბვა, გაწმენდა ეკალ-ბარდისგან , სეზონზე ყოველდღიურად დაგვა-დასუფთავება მთელ ტერიტორიაზე. ტყე-პარკ  ,,ბახტრიონის" გაწმენდა ბალახისა და ჯაგნარისაგან  გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე. შედარებით ნაკლები სამუშაოების ჩატარება ხდება ტყე-პარკ ,,შვეიცარიასა" და ტყე-პარკ  ,,ხორხელში".  ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს  ახმეტის 3 და 1 საბეროს სასაფლაოების ყოველ გაზაფხულზე, შუა ზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე გათიბვა, გაწმენდა ეკალ -ბარდისგან.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

 

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

გათვალისწინებულია მდინარეების კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და სოფლების სარწყავი ქსელების მოწყობის, რეაბილიტაციის ხარჯები.

 

სანიაღვრე არხების მოწყობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა სანიაღვრე არხები

 

სპეც. ტექნიკის  და ინვენტარის შეძენა

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის  სასოფლო-სამეურნეო მანქანების  შეძენის, ტრაქტორის კაპიტალური შეკეთებისა  და  სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები.

 

3. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

          2,824.2  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

          2,674.1  

 04 01 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             150.1  

 04 02

 ზოგადი განათლება

                   -    

 

ა.  სკოლამდელი განათლება

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  36 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, ახალი ბაღების მშენებლობას,   ასევე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა, შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა. ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პირობები;
 • ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა;
 • 36  საბავშვო ბაღი მოემსახურება 1500-მდე ბავშვს; 

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად;
 • მოსწავლეთა და მშობელთა კმაყოფილების დონის ზრდა.

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    1,859.5  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

       805.5  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

       785.5  

 05 01 01 01

           სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

       400.1  

 05 01 01 02

 ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

       207.5  

 05 01 01 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი"

       177.9  

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

            -    

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

         20.0  

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

            -    

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

       954.7  

 05 02 01

      კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

       483.6  

                    -    

              -    

            -    

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

       165.5  

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

       209.5  

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

         96.1  

 05 02 03 02

 კლუბები

         96.1  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

         40.0  

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

         59.4  

 05 05 

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

            -    

 

ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. გათვალისწინებულია სტადიონების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

 

2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სამი სპორტული სკოლა, ესენია:

 • ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი";
 • ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლა“;
 • ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა.

სკოლებში ფუნქციონირებს ძიუდოს, თავისუფალი, ბერძნულ-რომაულის, მკლავჭიდის, ფეხბურთის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, ჩოგბურთის,  კინბოქსის, რაგბის სექციები და აღნიშნულ სექციებში ჩართულია 700-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

ოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • სპორტული ღონისძიებებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა;
 • მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
 • ბავშვებისა და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის  შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა  და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;
 • სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართული ახალგაზრდობის რაოდენობის ზრდა.

 

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

 

გ. ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის  ხარჯები

მოხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება კერძოდ, დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 8 ბიბლიოთეკა, სადაც დაცულია 133688 ცალი წიგნი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივით მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნაზე.

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სახლები (ქ.ახმეტის, ქისტაურის, ოჟიოს, ქვ.ალვანის, ზ.ალვანის, მატნის, საკობიანოს, დუისის, ჯოყოლოს, ომალოს). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმების მოვლა- პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი:

1. რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი;

 2. ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

 3. პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი.

აღნიშნული მუზეუმებისათვის სისტემატიურად ხდება სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება-მატება, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის ქრონოლოგიური პერიოდულობით დალაგება და კლასიფიკაცია.

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ისტორიული ეპოქის 400-ზე მეტი ისტორიული ძეგლის მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული წიგნის ფონდის შენარჩუნება და განახლება;
 • მკითხველისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა;
 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში.

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • მკითხველთა რაოდენობის ზრდა;
 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

 

დ. სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები.(პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას. ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია ორი სახელოვნებო სკოლა ესენია:

 • ა(ა)იპ „სამუსიკო სკოლების გაერთიანება’’, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: მატანი, დუისი, ზ. ალვანი, ქვ. ალვანი, სადაც ირიცხება 250-მდე მოსწავლე. სამუსიკო სკოლის მიზანია ეზიარონ ახალგაზრდები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, მოხდეს მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ასევე მოხდეს მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. ასევე ხელი შეეწყობა ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. დაფინანსდება სამუსიკო სკოლების გაერთიანებასთან არსებული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა’’
 • ა(ა)იპ ,,ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და  შემეცნებითი სკოლა’’ რომელიც ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. 

სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას, სკოლაში არის სახელოვნებო წრეები, როგორიცაა ხატვის, ჭადრაკის, ცეკვის, თიხის და გამოყენებითი ხელოვნების. სკოლაში ირიცხება 300-მდე ბავშვი. პროგრამაში გათვალისწინებულია უნარშეზღუდული ბავშვების ჩართვა,  რაც უზრუნველყოფს მათ მომავალი პროფესიული ცოდნით, რადგან ისინი გარდა ფსიქოლოგიური განტვირთისა შეისწავლიან რომელიმე პროფესიას, როგორიცაა კერვა, ქარგვა, თექის დამზადება, თიხის დამუშავება და ა.შ. რაც მათი შემდგომი დამოუკიდებელი არსებობისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამავე პროგრამაში შესაძლებელია ჩართული იყვნენ დიასახლისები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ დახმარებას და არც საპენსიო ასაკი აქვთ. აქ ისინი განერიდებიან მძიმე სოციალურ პრობლემებს და ასევე შეიძენენ განათლებას, რომელიც შეიძლება მათი შემოსავლის წყარო გახდეს.

სკოლაში ასევე ფუნქციონირებს სპორტული სექცია როგორიცაა ,,კრივი“, სადაც მომზადებას გადის 35 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ნიჭიერი შემოქმედების აღმოჩენა-წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;
 • გაუმჯობესდება ოჯახების სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა;
 • მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავება და მეორადი პროფესიის შეძენა.

 

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 • ჩატარებული სახელოვნებო  კონცერტების, გამოფენების, ადგილობრივი ღონისძიებების რაოდენობა;
 • ხელოვანთა მიღწევები სხვადასხვა ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში.

 

ე. საინფორმაციო ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის  გაზეთი ,,ბახტრიონი’’.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 •   მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საჭირბოროტო საკითხებზე.
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
 • აქტიური  მოსახლეობა.

 

 ვ. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:           

 • საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა.

 

 1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

          1,066.8  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

          117.8  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

             82.8  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

               35,0  

 06 02

 სოციალური დაცვა

             949.0  

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

             300.0  

 06 02 02 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

             116.0  

 06 02 03

 სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

               10.0  

 06 02 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსაუხრების პროგრამა

               27.0  

 06 02 05

 უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა

             451.5  

 06 02 06

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

               11.5  

06 02 07

 წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა

               33.0  

 

ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. პროგრამა მიმართულია მოსახლეობაში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებზე ზედამხედველობის, მათი გავრცელების შემცირების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის. ინფექციური დაავადებებისაგან მოსახლეობის დაცვის ყველაზე ეფექტური და შედეგზე გათვლილი ღონისძიება არის იმუნიზაცია, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმთავრეს ფუნქციას. ჩვენს რაიონში მეცხოველეობა არის ადამიანთა საქმიანობის მნიშვნელოვანი სფერო, ამიტომ მოსახლეობაში გვხვდება ბრუცელოზის შემთხვევები, რაც საჭიროებს აქტიურ ეპიდზედამხედველობას, ვეტსამსახურის დროულ ჩართვას, ოჯახის წევრების ლაბორატორიულ კვლევას და მკურნალობის დროულ დაწყებას. ახმეტის მუნიციპალიტეტში აღარ გვაქვს მალარიის შემთხვევები, მაგრამ არ ვართ დაზღვეული რომ დაავადებული ადამიანი შემოვიდეს სხვა ქვეყნიდან, სწორედ ამიტომ მალარიის პროგრამა მუშაობს ქვეყანაში  და ამასთან ახმეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ფუნქციონირებს ლაბორატორია სადაც ხდება მალარიის ლაბორატორიული კვლევა.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ აგრეთვე ხორციელდება აქტიური ზედამხედველობა ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილ შემთხვევაზე. ერთ ერთი უმთავრესი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ არის ცოფთან ბრძოლის პროგრამა. ამ პროგრამის განხორციელება წარმოებს ვეტსამსახურთან აქტიური თანამშრომლობის ფონზე ამასთან ერთად ცოფით დაინფიცირების თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნული დაავადების შესახებ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობის კმაყოფილება.

 

ბ. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

       პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.  მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • მძიმე  სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

 

გ. ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის  დახმარებას.  

 

დ.  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე), 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა, პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის, დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტით მომსახურებისა და ა.შ    ერთჯერადი დახმარება, აგრეთვე ელექტროენერგიისა ან  ბუნებრივი აირის გადასახადის დაფინანსება.

 

ე.  მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება(06.02.04)

ქვეპროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა ყოველ კვირა დღეს ავტოტრანსპორტით უფასო მომსახურეობა გაეწიოს ილტოს ხეობისა და კასრისწყლის მოსახლეობას.

ვ. ომის  ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო  ხარჯი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ ვეტერანების მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის  გათვალისწინებულია ერთჯერადად 600 ლარით დახმარება, სამამულო ომის ვეტერანები სადღესასწაულოდ მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას, გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა ოჯახები მიიღებენ სარიტუალო ხარჯებისათვის თანხას  250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 300 ლარის ოდენობით.

 

ზ. უმწეოთათვის უფასო სასდილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 320-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად უფასო კვებას.

         თ. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტის თანადაფინანსება.

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. აგრეთვე თავდაცვის ხარჯებს. მათ შორის:

ა. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 0100) 

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა

მიზანი

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

 

ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. აღრიცხვაზე იქნება აყვანილი და სამედიცინო შემოწმებას გაივლის 200 - მდე წვევამდელი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის ქალაქის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                             

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

 

 თავი III

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით.

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ახმეტის მუნიციპალიტეტი

 18,906.3  

  19,319.2  

 11,404.5  

  7,914.7  

11,469.7  

 11,469.7  

 

 

 ხარჯები

   8,567.8  

   9,457.7  

  9,345.8  

     111.9  

   10,131.8  

10,131.8  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,779.1  

   1,865.5  

  1,865.5  

          -    

  1,931.8  

  1,931.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

   1,050.1  

   1,365.5  

  1,253.6  

     111.9  

  1,297.0  

  1,297.0  

 

 

    პროცენტები

     209.2  

      117.0  

     117.0  

          -    

     106.0  

     106.0  

 

 

    სუბსიდიები

   5,054.7  

   5,591.4  

  5,591.4  

          -    

  6,255.6  

  6,255.6  

 

 

    გრანტები

       52.0  

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     329.8  

      425.8  

     425.8  

          -    

          437.9  

     437.9  

 

 

    სხვა ხარჯები

       93.0  

        92.5  

       92.5  

          -    

     103.5  

     103.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 10,241.0  

   9,718.5  

  1,915.7  

  7,802.8  

    1186,9  

  1186,9  

 

 

 ვალდებულებები

       97.5  

      143.0  

     143.0  

          -    

     151.0  

     151.0  

 

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

   2,768.7  

   3,131.5  

  3,131.5  

          -    

  3,169.5  

  3,169.5  

 

 

 ხარჯები

   2,579.8  

   2,924.6  

  2,924.6  

          -    

  2,973.5  

  2,973.5  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,774.7  

   1,860.5  

  1,860.5  

          -    

  1,931.8  

  1,931.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     531.1  

      861.6  

     861.6  

          -    

     851.2  

     851.2  

 

 

    პროცენტები

     209.2  

      117.0  

     117.0  

          -    

     106.0  

     106.0  

 

 

    სუბსიდიები

         1.0  

          3.0  

         3.0  

          -    

          -    

          -    

 

 

    გრანტები

          -    

               -    

                 -    

            -    

          -    

          -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         2.8  

        17.0  

       17.0  

            -    

       17.0  

       17.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

       61.0  

        65.5  

       65.5  

            -    

       67.5  

       67.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       91.4  

        63.9  

       63.9  

            -    

       45.0  

       45.0  

 

 

 ვალდებულებები

       97.5  

      143.0  

     143.0  

            -    

     151.0  

     151.0  

 

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

   2,456.6  

   2,632.8  

  2,632.8  

            -    

  2,701.8  

  2,701.8  

 

 

 ხარჯები

   2,365.2  

   2,568.9  

  2,568.9  

            -    

  2,656.8  

  2,656.8  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,774.7  

   1,860.5  

  1,860.5  

            -    

  1,931.8  

  1,931.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     525.8  

      625.4  

     625.4  

            -    

     645.0  

     645.0  

 

 

    სუბსიდიები

         1.0  

          3.0  

         3.0  

            -    

          -    

          -    

 

 

    გრანტები

          -    

           -    

          -    

            -    

          -    

          -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         2.8  

        17.0  

       17.0  

            -    

       17.0  

       17.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

       60.9  

        63.0  

       63.0  

            -    

       63.0  

       63.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       91.4  

        63.9  

       63.9  

            -    

       45.0  

       45.0  

 

 01 01 01

     ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     532.4  

      556.5  

     556.5  

            -    

     554.9  

     554.9  

 

 

 ხარჯები

     520.7  

      550.5  

     550.5  

            -    

     554.9  

     554.9  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

     380.1  

      385.0  

     385.0  

            -    

     386.9  

     386.9  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       81.7  

      102.5  

     102.5  

            -    

     105.0  

     105.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

          -    

          2.0  

         2.0  

            -    

        2.0  

         2.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

       58.9  

        61.0  

       61.0  

            -    

       61.0  

       61.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       11.7  

          6.0  

         6.0  

            -    

          -    

 

 

 01 01 02

       ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

   1,826.5  

   1,963.8  

  1,963.8  

            -    

  2,034.7  

  2,034.7  

 

 

 ხარჯები

   1,746.8  

   1,908.4  

  1,908.4  

            -    

  1,989.7  

  1,989.7  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

   1,316.4  

   1,394.0  

  1,394.0  

            -    

  1,460.7  

  1,460.7  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     424.6  

      494.4  

     494.4  

            -    

     512.0  

     512.0  

 

 

    სუბსიდიები

         1.0  

          3.0  

         3.0  

            -    

          -    

 

 

 

    გრანტები

          -    

           -    

          -    

            -    

          -    

          -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         2.8  

        15.0  

       15.0  

            -    

       15.0  

       15.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

         2.0  

          2.0  

         2.0  

            -    

        2.0  

         2.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       79.7  

        55.4  

       55.4  

            -    

       45.0  

       45.0  

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

       97.7  

      112.5  

     112.5  

            -    

     112.2  

     112.2  

 

 

 ხარჯები

       97.7  

      110.0  

     110.0  

            -    

     112.2  

     112.2  

 

 

    შრომის ანაზღაურება

       78.2  

        81.5  

       81.5  

            -    

       84.2  

       84.2  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       19.5  

        28.5  

       28.5  

            -    

       28.0  

       28.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

          2.5  

         2.5  

 

          -    

 

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

     312.1  

      498.7  

     498.7  

            -    

     467.7  

     467.7  

 

 

 ხარჯები

     214.6  

      355.7  

     355.7  

            -    

     316.7  

     316.7  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         5.3  

      236.2  

     236.2  

            -    

     206.2  

     206.2  

 

 

    პროცენტები

     209.2  

      117.0  

     117.0  

            -    

     106.0  

     106.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

         0.1  

          2.5  

         2.5  

            -    

        4.5  

         4.5  

 

 

 ვალდებულებები

       97.5  

      143.0  

     143.0  

            -    

     151.0  

     151.0  

 

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

               -    

      230.0  

     230.0  

            -    

     200.0  

     200.0  

 

 

 ხარჯები

               -    

      230.0  

     230.0  

            -    

     200.0  

     200.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

      230.0  

     230.0  

            -    

     200.0  

     200.0  

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

               -    

          2.5  

         2.5  

            -    

        4.5  

         4.5  

 

 

 ხარჯები

               -    

          2.5  

         2.5  

            -    

        4.5  

         4.5  

 

 

    სხვა ხარჯები

               -    

          2.5  

         2.5  

 

        4.5  

         4.5  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

     306.7  

      260.0  

     260.0  

            -    

     257.0  

     257.0  

 

 

 ხარჯები

     209.2  

      117.0  

     117.0  

            -    

     106.0  

     106.0  

 

 

    პროცენტები

     209.2  

      117.0  

     117.0  

            -    

     106.0  

     106.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

           -    

          -    

            -    

          -    

          -    

 

 

 ვალდებულებები

       97.5  

      143.0  

     143.0  

 

     151.0  

     151.0  

 

 01 02 04

 შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯები

         5.3  

          6.2  

         6.2  

            -    

        6.2  

         6.2  

 

 

 ხარჯები

         5.3  

          6.2  

         6.2  

            -    

        6.2  

         6.2  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         5.3  

          6.2  

         6.2  

 

        6.2  

         6.2  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   7,810.3  

   6,114.1  

  1,438.3  

  4,675.8  

    1,272.3  

  1,272.3  

 

 

 ხარჯები

     704.0  

      716.9  

     716.9  

          -    

     764.3  

     764.3  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     308.6  

      330.0  

     330.0  

          -    

     368.8  

     368.8  

 

 

    სუბსიდიები

     343.4  

      386.9  

     386.9  

          -    

     395.5  

     395.5  

 

 

    გრანტები

       52.0  

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   7,106.3  

5,397.2

       721.4

4675.8

508,0

       508,0

 

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

       1,600.3  

   4,482.7  

     526.1  

3956.6

     330,0  

     330,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,600.3  

   4,482.7  

     526.1  

3956.6

     330,0  

     330,0  

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

     691.0  

      535.3  

     522.1  

       13.2  

     507.8  

     507.8  

 

 

 ხარჯები

     343.3  

      380.3  

     380.3  

          -    

     418.8  

     418.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       75.1  

        80.0  

       80.0  

          -    

     118.8  

     118.8  

 

 

    სუბსიდიები

     268.2  

      300.3  

     300.3  

            -    

     300.0  

     300.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     347.7  

      155.0  

     141.8  

       13.2  

       89.0  

       89.0  

 

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

     291.3  

      105.0  

       91.8  

       13.2  

       39.0  

       39.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     291.3  

      105.0  

       91.8  

       13.2  

       39.0  

       39.0  

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

       75.1  

        80.0  

       80.0  

          -    

     118.8  

     118.8  

 

 

 ხარჯები

       75.1  

        80.0  

       80.0  

          -    

     118.8  

     118.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       75.1  

        80.0  

       80.0  

          -    

     118.8  

     118.8  

 

 02 02 03

 ()იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი

     324.6  

      350.3  

     350.3  

          -    

     350.0  

     350.0  

 

 

 ხარჯები

     268.2  

      300.3  

     300.3  

          -    

     300.0  

     300.0  

 

 

    სუბსიდიები

     268.2  

      300.3  

     300.3  

          -    

     300.0  

     300.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       56.4  

        50.0  

       50.0  

          -    

       50.0  

       50.0  

 

 02 03

    გარე განათება

     458.0  

      366.6  

     366.6  

          -    

     390.5  

     390.5  

 

 

 ხარჯები

     304.6  

      336.6  

     336.6  

          -    

     345.5  

     345.5  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     229.4  

      250.0  

     250.0  

          -    

     250.0  

     250.0  

 

 

    სუბსიდიები

       75.2  

        86.6  

       86.6  

          -    

       95.5  

       95.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     153.4  

        30.0  

       30.0  

          -    

       45.0  

       45.0  

 

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

     229.4  

      250.0  

     250.0  

          -    

     250.0  

     250.0  

 

 

 ხარჯები

     229.4  

      250.0  

     250.0  

          -    

     250.0  

     250.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     229.4  

      250.0  

     250.0  

          -    

     250.0  

     250.0  

 

 02 03 02

    კაპიტალური დაბანდებები  გარე განათების სფეროში

     132.8  

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     132.8  

           -    

 

 

           -    

 

 

 02 03 03

 () იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური-გარე განათების მოვლა-პტრონობა

       95.8  

      116.6  

     116.6  

          -    

     140.5  

     140.5  

 

 

 ხარჯები

       75.2  

        86.6  

       86.6  

          -    

       95.5  

       95.5  

 

 

    სუბსიდიები

       75.2  

        86.6  

       86.6  

 

       95.5  

       95.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       20.6  

        30.0  

       30.0  

 

       45.0  

       45.0  

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

          -    

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

 ხარჯები

          -    

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 02 04 01

 ბინათმშენებლობა

          -    

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

 ხარჯები

          -    

           -    

          -    

          -    

           -    

          -    

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

           -    

 

 

           -    

 

 

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          -    

0.0

0.0  

          -    

       44.0  

       44.0  

 

 

 ხარჯები

          -    

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

        0.0  

0.0  

          -    

       44.0  

       44.0  

 

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

          -    

        0.0  

0.0  

          -    

       44.0  

       44.0  

 

 

 ხარჯები

          -    

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

        0.0  

0.0  

 

       44.0  

       44.0  

 

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

     704.7  

      724.0  

       18.0  

     706.0  

          -    

          -    

 

 

 ხარჯები

         4.1  

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         4.1  

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     700.6  

      724.0  

       18.0  

     706.0  

          -    

 

 

 02 07

 ტურიზმი

       52.0  

          5.5  

         5.5  

          -    

          -    

          -    

 

 

 ხარჯები

       52.0  

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    გრანტები

       52.0  

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-  

          5.5  

         5.5  

          -    

          -    

 

 

 02 07 01

 ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა

               -    

          5.5  

         5.5  

 

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

          5.5  

         5.5  

 

          -    

          -    

 

 02 07 02

 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

       52.0  

        0.0  

0.0  

 

        0.0  

0.0  

 

 

 ხარჯები

       52.0  

        0.0  

0.0  

 

        0.0  

0.0  

 

 

    გრანტები

       52.0  

        0.0  

0.0  

 

        0.0  

0.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

   2,298.7  

   1,827.3  

  1,587.5  

     239.8  

  1,277.4  

  1,277.4  

 

 

 ხარჯები

     857.0  

   1,094.7  

  1,094.7  

          -    

  1,162.7  

  1,162.7  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         4.4  

          5.0  

         5.0  

          -    

          -    

          -    

 

 

    სუბსიდიები

     852.6  

   1,089.7  

  1,089.7  

          -    

  1,162.7  

  1,162.7  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,441.7  

      732.6  

     492.8  

     239.8  

     114.7  

     114.7  

 

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ()იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური

     517.1  

      655.4  

     655.4  

          -    

     709.2  

     709.2  

 

 

 ხარჯები

     510.8  

      655.4  

     655.4  

          -    

     707.7  

     707.7  

 

 

    სუბსიდიები

     510.8  

      655.4  

     655.4  

 

     707.7  

     707.7  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         6.3  

           -    

          -    

 

        1.5  

         1.5  

 

 03 02

 გარემოს დაცვა

     349.7  

      456.3  

     456.3  

          -    

     480.0  

     480.0  

 

 

 ხარჯები

     341.8  

      434.3  

     434.3  

          -    

     455.0  

     455.0  

 

 

    სუბსიდიები

     341.8  

      434.3  

     434.3  

 

     455.0  

     455.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7.9  

        22.0  

       22.0  

 

       25.0  

       25.0  

 

 03 02 01 

 თუშეთის დაცული ლანდშაფტი

     169.3  

      254.3  

     254.3  

 

     282.0  

     282.0  

 

 

 ხარჯები

     162.0  

      236.3  

     236.3  

 

     257.0  

     257.0  

 

 

    სუბსიდიები

     162.0  

      236.3  

     236.3  

 

     257.0  

     257.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7.3  

        18.0  

       18.0  

 

       25.0  

       25.0  

 

 03 02 02

 ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-ტარონობის ცენტრი

     180.4  

      202.0  

     202.0  

 

     198.0  

     198.0  

 

 

 ხარჯები

     179.8  

      198.0  

     198.0  

 

     198.0  

     198.0  

 

 

    სუბსიდიები

     179.8  

      198.0  

     198.0  

 

     198.0  

     198.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         0.6  

          4.0  

         4.0  

 

          -    

 

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში

   1,431.9  

      665.6  

     425.8  

     239.8  

       88.2  

       88.2  

 

 

 ხარჯები

         4.4  

          5.0  

         5.0  

          -    

          -    

          -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              4.4  

          5.0  

         5.0  

               -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,427.5  

      660.6  

     420.8  

     239.8  

       88.2  

       88.2  

 

 03 03 01

 სანიაღვრე არხების მოწყობა

         3.0  

        17.3  

       17.3  

          -    

       14.7  

       14.7  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3.0  

        17.3  

       17.3  

          -    

       14.7  

       14.7  

 

 03 03 02

 ხევების გაწმენდა ნატანისგან

     501.5  

      237.7  

          -    

     237.7  

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     501.5  

      237.7  

          -    

     237.7  

          -    

          -    

 

 03 03 03

 სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

     322.4  

      408.2  

     408.2  

          -    

          -    

          -    

 

 

 ხარჯები

          -    

          5.0  

         5.0  

          -    

          -    

          -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

          5.0  

         5.0  

 

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     322.4  

      403.2  

     403.2  

 

          -    

          -    

 

 03 03 04

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

     605.0  

          2.4  

         0.3  

         2.1  

       73.5  

       73.5  

 

 

 ხარჯები

         4.4  

 

 

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     600.6  

          2.4  

         0.3  

         2.1  

       73.5  

       73.5  

 

 03 04

 დასუფთავების ღონისძიებები

 

        50.0  

       50.0  

               -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

        50.0  

       50.0  

               -    

          -    

 

 

 04 00

 განათლება

   3,349.0  

   4,492.3  

  2,488.4  

  2,003.9  

  2,824.2  

  2,824.2  

 

 

 ხარჯები

   1,999.9  

   2,168.9  

  2,057.0  

     111.9  

  2,474.1  

  2,474.1  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     157.3  

      111.9  

          -    

     111.9  

          -    

          -    

 

 

    სუბსიდიები

   1,842.6  

   2,057.0  

  2,057.0  

          -    

  2,474.1  

  2,474.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1,349.1  

   2,323.5  

     431.4  

  1,892.1  

     350.1  

     350.1  

 

 04 01 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   1,869.4  

   2,125.3  

  2,125.3  

   0  

  2,674.1  

  2,674.1  

 

 

 ხარჯები

   1,842.6  

   2,057.0  

  2,057.0  

          -    

  2,474.1  

  2,474.1  

 

 

    სუბსიდიები

   1,842.6  

   2,057.0  

  2,057.0  

 

  2,474.1  

  2,474.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       26.8  

        68.3  

       68.3  

 

     200.0  

     200.0  

 

 04 01 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

     870.5  

   1,515.8  

     358.7  

  1,157.1  

     150.1  

     150.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     870.5  

   1,515.8  

     358.7  

  1,157.1  

     150.1  

     150.1  

 

 04 02

 ზოგადი განათლება

     609.1  

      851.3  

         4.4  

     846.9  

          -    

          -    

 

 

 ხარჯები

     157.3  

      111.9  

          -    

     111.9  

          -    

          -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

     157.3  

      111.9  

          -    

     111.9  

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     451.8  

      739.4  

         4.4  

     735.0  

          -    

          -    

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   1,654.9  

   2,575.6  

  1,801.8  

     773.8  

  1,859.5  

  1,859.5  

 

 

 ხარჯები

   1,620.1  

   1,610.4  

  1,610.4  

          -    

  1,730.4  

  1,730.4  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       28.9  

        35.0  

       35.0  

          -    

       40.0  

       40.0  

 

 

    სუბსიდიები

   1,591.2  

   1,553.4  

  1,553.4  

          -    

  1,670.4  

  1,670.4  

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

        22.0  

       22.0  

          -    

       20.0  

       20.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       34.8  

      965.2  

     191.4  

     773.8  

     129.1  

     129.1  

 

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

     701.0  

      678.2  

     678.2  

          -    

     805.5  

     805.5  

 

 

 ხარჯები

     684.7  

      667.0  

     667.0  

          -    

     781.5  

     781.5  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    სუბსიდიები

     684.7  

      645.0  

     645.0  

          -    

     761.5  

     761.5  

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

      678.2  

     678.2  

          -    

       20.0  

       20.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       16.3  

        11.2  

       11.2  

          -    

       24.0  

       24.0  

 

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

     701.0  

      654.0  

     654.0  

          -    

     785.5  

     785.5  

 

 

 ხარჯები

     684.7  

      645.0  

     645.0  

            -    

     761.5  

     761.5  

 

 

    სუბსიდიები

     684.7  

      645.0  

     645.0  

            -    

     761.5  

     761.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       16.3  

          9.0  

         9.0  

            -    

       24.0  

       24.0  

 

 05 01 01 01

           სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა ()იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

     326.4  

      342.7  

     342.7  

            -    

     400.1  

     400.1  

 

 

 ხარჯები

     313.6  

      333.7  

     333.7  

            -    

     385.1  

     385.1  

 

 

    სუბსიდიები

     313.6  

      333.7  

     333.7  

 

     385.1  

     385.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       12.8  

          9.0  

         9.0  

 

       15.0  

       15.0  

 

 05 01 01 02

 ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ()იპ . ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

     208.0  

      168.5  

     168.5  

            -    

     207.5  

     207.5  

 

 

 ხარჯები

     208.0  

      168.5  

     168.5  

            -    

     203.0  

     203.0  

 

 

    სუბსიდიები

     208.0  

      168.5  

     168.5  

 

     203.0  

     203.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

           -    

          -    

 

4.5    

4.5    

 

 05 01 01 03

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ()იპ საფეხბურთო სკოლა ,,ბახტრიონი"

     166.6  

      142.8  

     142.8  

            -    

     177.9  

     177.9  

 

 

 ხარჯები

     163.1  

      142.8  

     142.8  

          -    

     173.4  

     173.4  

 

 

    სუბსიდიები

     163.1  

      142.8  

     142.8  

 

     173.4  

     173.4  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         3.5  

           -    

          -    

 

        4.5  

         4.5  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

          -    

        22.0  

       22.0  

          -    

       20.0  

       20.0  

 

 

 ხარჯები

          -    

        22.0  

       22.0  

          -    

       20.0  

       20.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

           -    

          -    

          -    

          -    

          -    

 

 

    სუბსიდიები

          -    

           -    

          -    

 

0,0

0  

 

 

    სხვა ხარჯები

          -    

        22.0  

       22.0  

 

20,0

       20.0  

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

          -    

          2.2  

         2.2  

          -    

          -    

          -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

          2.2  

         2.2  

 

          -    

          -    

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

     870.5  

   1,797.9  

  1,024.1  

     773.8  

     954.7  

     954.7  

 

 

 ხარჯები

     852.0  

      845.1  

     845.1  

          -    

     850.6  

     850.6  

 

 

    სუბსიდიები

     852.0  

      845.1  

     845.1  

          -    

     850.6  

     850.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       18.5  

      952.8  

     179.0  

     773.8  

     104.1  

     104.1  

 

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

     861.7  

      852.1  

     852.1  

          -    

     858.6  

     858.6  

 

 

 ხარჯები

     852.0  

      845.1  

     845.1  

          -    

     850.6  

     850.6  

 

 

    სუბსიდიები

     852.0  

      845.1  

     845.1  

          -    

     850.6  

     850.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         9.7  

          7.0  

         7.0  

          -    

        8.0  

         8.0  

 

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ()იპ კულტურის ცენტრი

     486.0  

      479.6  

     479.6  

          -    

     483.6  

     483.6  

 

 

 ხარჯები

     481.0  

      472.6  

     472.6  

          -    

     475.6  

     475.6  

 

 

    სუბსიდიები

     481.0  

      472.6  

     472.6  

 

     475.6  

     475.6  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         5.0  

          7.0  

         7.0  

 

        8.0  

         8.0  

 

 05 02 01 02

 ()იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

     160.1  

      163.0  

     163.0  

          -    

     165.5  

     165.5  

 

 

 ხარჯები

     160.1  

      163.0  

     163.0  

          -    

     165.5  

     165.5  

 

 

    სუბსიდიები

     160.1  

      163.0  

     163.0  

 

     165.5  

     165.5  

 

 05 02 01 03

 ()იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

     215.6  

      209.5  

     209.5  

          -    

     209.5  

     209.5  

 

 

 ხარჯები

     210.9  

      209.5  

     209.5  

          -    

     209.5  

     209.5  

 

 

    სუბსიდიები

     210.9  

      209.5  

     209.5  

 

     209.5  

     209.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         4.7  

           -    

 

 

          -    

 

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

         8.8  

      945.8  

     172.0  

     773.8  

       96.1  

       96.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         8.8  

      945.8  

     172.0  

     773.8  

       96.1  

       96.1  

 

 05 02 03 02

 კლუბები

         8.8  

      945.8  

     172.0  

     773.8  

       96.1  

       96.1  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         8.8  

      945.8  

     172.0  

     773.8  

       96.1  

       96.1  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

       28.9  

        35.0  

       35.0  

          -    

       40.0  

       40.0  

 

 

 ხარჯები

       28.9  

        35.0  

       35.0  

          -    

       40.0  

       40.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       28.9  

        35.0  

       35.0  

          -    

       40.0  

       40.0  

 

 05 04

 საინფორმაციო ცენტრი

       54.5  

        59.5  

       59.5  

          -    

       59.4  

       59.4  

 

 

 ხარჯები

       54.5  

        58.3  

       58.3  

          -    

       58.4  

       58.4  

 

 

    სუბსიდიები

       54.5  

        58.3  

       58.3  

 

       58.3  

       58.3  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

          1.2  

         1.2  

 

        1.0  

         1.0  

 

 05 05 

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

          5.0  

         5.0  

 

          -    

          -    

 

 

 ხარჯები

 

          5.0  

         5.0  

 

          -    

          -    

 

 

    სუბსიდიები

 

          5.0  

         5.0  

 

          -    

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   1,024.7  

   1,178.3  

     957.0  

     221.3  

 

  1,066.8  

 

  1,066.8  

 

 

 ხარჯები

     807.0  

      942.2  

     942.2  

          -    

 

  1,026.8  

 

  1,026.8  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       24.1  

        27.0  

       27.0  

          -    

       37.0  

       37.0  

 

 

    სუბსიდიები

     423.9  

      501.4  

     501.4  

          -    

     552.9  

     552.9  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     327.0  

      408.8  

     408.8  

          -    

     420.9  

     420.9  

 

 

    სხვა ხარჯები

       32.0  

          5.0  

         5.0  

          -    

       16.0  

       16.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     217.7  

      236.1  

       14.8  

     221.3  

       40.0  

       40.0  

 

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

     293.6  

      318.4  

       97.1  

     221.3  

     117.8  

     117.8  

 

 

 ხარჯები

       76.1  

        82.8  

       82.8  

          -    

       92.8  

       92.8  

 

 

    სუბსიდიები

       76.1  

        82.8  

       82.8  

          -    

       82.8  

       82.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     217.5  

      235.6  

       14.3  

     221.3  

       25.0  

       25.0  

 

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

       76.1  

        82.8  

       82.8  

          -    

        82.8  

       82.8  

 

 

 ხარჯები

       76.1  

        82.8  

       82.8  

          -    

        82.8  

       82.8  

 

 

    სუბსიდიები

       76.1  

        82.8  

       82.8  

 

        82.8  

       82.8  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

           -    

 

 

           -    

 

 

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

              

     217.5  

 

      235.6  

       14.3  

     221.3  

       35.0  

       35.0  

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

10,0

10,0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

10,0

       10,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              

     217.5  

   

      235.6  

       14.3  

     221.3  

       25.0  

       25.0  

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

     731.1  

      859.9  

     859.9  

          -    

     949.0  

     949.0  

 

 

 ხარჯები

     730.9  

      859.4  

     859.4  

          -    

     934.0  

     934.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       24.1  

        27.0  

       27.0  

          -    

       27.0  

       27.0  

 

 

    სუბსიდიები

     347.8  

      418.6  

     418.6  

          -    

     470.1  

     470.1  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     327.0  

      408.8  

     408.8  

          -    

     420.9  

     420.9  

 

 

    სხვა ხარჯები

       32.0  

          5.0  

         5.0  

          -    

       16.0  

       16.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         0.2  

          0.5  

         0.5  

          -    

       15.0  

       15.0  

 

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

     261.8  

      296.9  

     296.9  

          -    

     300.0  

     300.0  

 

 

 ხარჯები

     261.8  

      296.9  

     296.9  

          -    

     300.0  

     300.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     261.8  

      296.9  

     296.9  

 

     300.0  

     300.0  

 

 06 02 02 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

       73.9  

      106.0  

     106.0  

            -    

     116.0  

     116.0  

 

 

 ხარჯები

       73.9  

      106.0  

     106.0  

            -    

     116.0  

     116.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         3.4  

           -    

          -    

            -    

          -    

          -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       61.7  

      101.0  

     101.0  

 

     110.0  

     110.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              8.8  

               5.0  

              5.0  

 

             6.0  

              6.0  

 

 06 02 03

 სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

       22.9  

           -    

          -    

            -    

       10.0  

       10.0  

 

 

 ხარჯები

       22.9  

           -    

          -    

            -    

       10.0  

       10.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

       22.9  

           -    

 

 

       10.0  

       10.0  

 

 06 02 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსაუხრების პროგრამა

       20.7  

        27.0  

       27.0  

            -    

        27.0  

       27.0  

 

 

 ხარჯები

       20.7  

        27.0  

       27.0  

            -    

        27.0  

       27.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       20.7  

        27.0  

       27.0  

            -    

        27.0  

       27.0  

 

 06 02 05

 უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა

     317.4  

      388.0  

     388.0  

            -    

     451.5  

     451.5  

 

 

 ხარჯები

     317.2  

      388.0  

     388.0  

            -    

     436.5  

     436.5  

 

 

    სუბსიდიები

     317.2  

      388.0  

     388.0  

 

     436.5  

     436.5  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         0.2  

           -    

          -    

 

       15.0  

       15.0  

 

 06 02 06

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

         4.4  

        11.5  

       11.5  

            -    

        11.5  

       11.5  

 

 

 ხარჯები

         4.4  

        11.5  

       11.5  

            -    

        11.5  

       11.5  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

          -    

           -    

          -    

            -    

           -    

          -    

 

 

    სუბსიდიები

         0.6  

              0.6  

                0.6  

 

          0.6  

         0.6  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         3.5  

        10.9  

       10.9  

 

        10.9  

       10.9  

 

 

    სხვა ხარჯები

         0.3  

           -    

          -    

 

           -    

          -    

 

 06 02 07

 წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა

       30.0  

            30.5  

              30.5  

            -    

       33.0  

       33.0  

 

 

 ხარჯები

       30.0  

            30.0  

              30.0  

            -    

       33.0  

       33.0  

 

 

    სუბსიდიები

       30.0  

            30.0  

              30.0  

            -    

       33.0  

       33.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          -    

              0.5  

                0.5  

            -    

          -    

 

 

 

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17

2021 წლის განმავლობაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე დანამატები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში ახმეტის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72,8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 77.2 ათასი ლარი.

მუხლი 24

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 25

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.