ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.125.016378
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
18
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.125.016378
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 26/01/2021)

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ტყიბული

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს  78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა:


მუხლი 1
დამტკიცდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის N18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 27.12.2019  წელი; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.125.016359).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021  წლის 1 იანვრიდან.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია კობახიძედანართი
ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტი

 


თავი I
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი 
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

       12,312.70  

      13,654.6  

        6,939.9  

        6,714.7  

        6,815.0  

        6,645.0  

          170.0  

 გადასახადები

           4,427.5  

        4,544.1  

        4,544.1  

                -    

        6,305.1  

        6,305.1  

                -    

 გრანტები

           7,305.2  

        8,964.7  

        2,250.0  

        6,714.7  

           170.0  

                 -    

          170.0  

 სხვა  შემოსავლები

              580.0  

           145.8  

           145.8  

                -    

           339.9  

           339.9  

                -    

 II. ხარჯები

         8,280.10  

        7,283.9  

        6,407.7  

           876.2  

        6,585.9  

        6,415.9  

          170.0  

 შრომის ანაზღაურება

           1,570.8  

        1,559.8  

        1,477.8  

             82.0  

        1,656.3  

        1,575.6  

            80.7  

 საქონელი და მომსახურება

           1,177.9   

        1,255.8  

           851.0  

           404.8  

           803.0  

           796.7  

              6.3  

 პროცენტი

                58.1  

             36.4  

             36.4  

                -    

             28.0  

             28.0  

                -    

 სუბსიდიები

           3,306.0  

        3,429.3  

        3,351.3  

             78.0  

        3,465.0  

        3,385.0  

            80.0  

 გრანტები

                36.2  

               6.3  

               6.3  

                -    

               0.5  

               0.5  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

              348.8  

           342.8  

           339.8  

               3.0  

           394.8  

           391.8  

              3.0  

 სხვა ხარჯები

           1,782.3  

           653.5  

           345.1  

           308.4  

           238.3  

           238.3  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

         4,032.60  

        6,370.7  

           532.2  

        5,838.5  

           229.1  

           229.1  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

           7,057.1  

        7,526.5  

           751.0  

        6,775.5  

           171.0  

           171.0  

                -    

 ზრდა

           7,124.3  

        7,576.5  

           801.0  

        6,775.5  

           201.0  

           201.0  

                -    

 კლება

                67.2  

             50.0  

             50.0  

 

             30.0  

             30.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-         3,024.5  

-       1,155.8  

-          218.8  

-         937.0  

             58.1  

             58.1  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-         3,024.5  

-       1,213.9  

-          276.9  

-         937.0  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

-         3,024.5  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

                   -    

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

                   -    

        1,213.9  

           276.9  

           937.0  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

           3,024.5  

        1,213.9  

           276.9  

           937.0  

                 -    

                 -    

                -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

                   -    

-            58.1  

-            58.1  

                -    

-            58.1  

-            58.1  

                -    

 კლება

                   -    

             58.1  

             58.1  

                -    

             58.1  

             58.1  

                -    

     საშინაო

                   -    

             58.1  

             58.1  

                -    

             58.1  

             58.1  

                -    

           სესხები

                   -    

             58.1  

             58.1  

 

             58.1  

             58.1  

 

 VIII. ბალანსი

-                0.0  

               0.0  

               0.0  

               0.0  

-              0.0   

-              0.0  

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

          12,380.0  

      13,704.6  

        6,989.9  

        6,714.7  

        6,845.0  

        6,675.0  

           170.0  

 შემოსავლები

        12,312.80  

      13,654.6  

        6,939.9  

        6,714.7  

        6,815.0  

        6,645.0  

           170.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

               67.20  

             50.0  

             50.0  

 

             30.0  

             30.0  

                -    

 გადასახდელები

          15,404.4  

      14,918.5  

        7,266.8  

        7,651.7  

        6,845.0  

        6,675.0  

           170.0  

 ხარჯები

          8,279.90  

        7,283.9  

        6,407.7  

           876.2  

        6,585.9  

        6,415.9  

           170.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7,124.50  

        7,576.5  

           801.0  

        6,775.5  

           201.0  

           201.0  

                -    

 ვალდებულებების კლება

                    -    

             58.1  

             58.1  

                -    

             58.1  

             58.1   

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-          3,024.4  

-      1,213.9  

-         276.9  

-         937.0  

                -    

                -    

                -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6815.0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

          12,312.7  

      13,654.6  

        6,939.9  

        6,714.7  

        6,815.0  

        6,645.0  

           170.0  

       გადასახადები

          4,427.50  

        4,544.1  

        4,544.1  

                -     

        6,305.1  

        6,305.1  

                -    

      გრანტები

          7,305.20  

        8,964.7  

        2,250.0  

        6,714.7  

           170.0  

                -    

           170.0  

       სხვა შემოსავლები

             580.00  

           145.8  

           145.8  

 

           339.9  

           339.9  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6305.1 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

            4,427.5  

        4,544.1  

        4,544.1  

                -    

        6,305.1  

        6,305.1  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                    -    

                -    

                -    

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

            3,782.6  

        3,844.1  

        3,844.1  

 

        4,805.1  

        4,805.1  

 

      ქონების გადასახადი

               644.9  

           700.0  

           700.0  

                -    

        1,500.0  

        1,500.0  

                -     

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

               380.1  

           400.0  

           400.0  

 

        1,200.0  

        1,200.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                    -    

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                   3.3  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                 17.7  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

               243.8  

           300.0  

           300.0  

 

           300.0  

           300.0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 170,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

            7,305.2  

            8,964.7  

           170.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                 26.2  

                     -    

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            7,279.0  

            8,964.7  

           170.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

                     -    

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               462.9  

               308.4  

           170.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,612.6  

            6,406.3  

                 -    

 ინფრასტრუქტურისგანვიტარებისათვის

            3,630.6  

            5,424.3  

                 -    

 სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

               450.0  

               450.0  

                 -    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

               532.0  

               532.0  

                 -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

            2,203.5  

            2,250.0  

                 -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

               303.5  

                     -    

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

            1,900.0  

            2,250.0  

                 -    

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 339.9 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

               580.0  

               145.8  

           339.9  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

                 85.4  

                 45.0  

           279.9  

 პროცენტი

                 44.6  

                 35.0  

             29.9  

 რენტა

                 40.8  

                 10.0  

           250.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               106.8  

                 54.3  

             30.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 101.9  

                  54.3  

              30.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  75.4  

                  30.0  

                 -    

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                     -    

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  26.5  

                  24.3  

              30.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                    4.9  

                     -    

                 -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                 33.1  

                 20.0  

             30.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

               354.7  

                 26.5  

                 -    

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  6585.9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      8,280.10  

        7,283.9  

        6,407.7  

           876.2  

        6,585.9  

        6,415.9  

         170.0  

 შრომის ანაზღაურება

      1,570.80  

        1,559.8  

        1,477.8  

             82.0  

        1,656.3  

        1,575.6  

           80.7  

 საქონელი და მომსახურება

      1,177.90  

        1,255.8  

           851.0  

           404.8  

           803.0  

           796.7  

             6.3  

 პროცენტები

           58.10  

             36.4  

             36.4  

                 -    

             28.0  

             28.0  

               -    

 სუბსიდიები

      3,306.00  

        3,429.3  

        3,351.3  

             78.0  

        3,465.0  

        3,385.0  

           80.0  

 გრანტი

           36.20  

               6.3  

               6.3  

 

               0.5  

               0.5  

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

         348.80  

           342.8  

           339.8   

               3.0  

           394.8  

           391.8  

             3.0  

 სხვა ხარჯები

        1,782.3  

           653.5  

           345.1  

           308.4  

           238.3  

           238.3  

               -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 171.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 201.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 30,0 ათასი ლარით:

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               45.5  

               26.0  

               25.0  

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               45.5  

               26.0  

               25.0  

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,080.1  

          5,429.8  

             176.0  

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          4,526.8  

          4,185.4  

                   -    

   წყლის სისტემების განვითარება

             292.3  

             397.9  

                   -    

    გარე განათება

                 1.8  

                 1.0  

                 1.0  

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             821.7  

             266.7  

                   -    

 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელსეწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

               56.1  

             130.1  

               50.0  

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                 2.6  

                   -    

                   -    

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხეველობის შესყიდვა

               64.8  

             100.0  

             125.0  

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             314.0  

             348.7  

                   -    

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

                   -    

                   -    

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                   -    

                   -    

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 განათლება

             761.5  

          1,180.4  

                   -    

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               10.8  

                   -    

                   -    

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

             399.4  

             650.4  

                   -    

 საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

             351.3  

             530.0  

                   -    

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

             237.2  

             940.3  

                   -    

   სპორტის სფეროს განვითარება

             185.8  

             938.3  

                   -    

   კულტურის სფეროს განვითარება

               51.4  

                 2.0  

                   -    

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

                   -    

                   -    

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

                   -    

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7,124.3  

          7,576.5  

             201.0  

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               67.2  

               50.0  

               30.0  

 ძირითადი აქტივები

               67.2  

               50.0  

               30.0  

 არაწარმოებული აქტივები

                   -    

                   -    

                   -    

        მიწა

                   -    

                   -    

                   -    

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,242.0  

              2,389.3  

              2,471.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,242.0  

              2,389.3  

              2,471.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,242.0  

              2,225.8  

              2,314.9  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   60.0  

                   60.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                       -    

                 103.5   

                   96.1  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

 7.2

 თავდაცვა

                   86.0   

                       -    

                       -    

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   86.0  

                       -    

                       -    

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              4,852.8  

              4,570.5  

                 312.0  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              4,852.8  

              4,570.5  

                 312.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              4,526.8  

              4,235.4  

                       -    

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                 326.0  

                 335.1  

                 312.0  

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 279.5  

                 280.6  

                 295.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 279.5  

                 280.6  

                 295.0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

 

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              3,866.6  

              2,424.1  

                 718.0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

              1,593.5  

                 429.0  

                   50.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                 319.8  

                 308.9  

                 303.0  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 305.8  

                 401.8  

                       -    

 7.6 4

 გარე განათება

                 164.3  

                 181.7  

                 170.0  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              1,483.2  

              1,102.7  

                 195.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   70.9  

                   80.7  

                   80.0  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   70.9  

                   80.7  

                   80.0  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 

 

 

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,494.7  

              2,186.3  

              1,155.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 781.7  

              1,514.3  

                 505.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 713.0  

                 672.0  

                 650.0  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.9

 განათლება

              2,102.9  

              2,534.3  

              1,300.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              1,494.2  

              1,810.4  

              1,300.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 608.7  

                 723.9  

                       -    

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 608.7  

                 723.9  

                       -    

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 409.0  

                 452.7  

                 514.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                   16.5   

                   22.2  

                   18.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                   60.2  

                   60.0  

                   60.0  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 

 

 

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   64.5  

                   78.0  

                   85.0  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                     0.8  

                     3.0  

                     3.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 267.0  

                 289.5  

                 348.0  

 

 სულ

            15,404.4  

            14,918.5  

              6,845.0  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 58.1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 229.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  4,032.6  

                  4,032.9  

             229.1  

 მთლიანი სალდო

-                 3,024.5  

                  3,024.5  

               58.1  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-                 3,024.5  

-                 1,213.9  

                   -    

 ზრდა

                           -    

                           -    

                   -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

                           -    

                   -    

 კლება

                  3,024.5  

                  1,213.9  

                   -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                  3,024.5  

                  1,213.9  

                   -    

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58.1 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 290.0 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 231.9  ათასი ლარი.

თავი II
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები,

ქვეპროგრამები


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1030.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         1,030.0  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

                  -    

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

                  -    

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

                  -    

 02 01 03

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

                  -    

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

                  -    

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

                  -    

 02 03

 გარე განათება

            170.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            120.0  

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა

              50.0  

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

              50.0  

 02 04 01

 მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

              50.0  

 02 04 02

 მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 04 03

 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების რეაბილიტაცია

                  -    

 02 04 04

 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების ფასადები

                  -    

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                  -    

 02 05 01

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

                  -    

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

            312.0  

 02 07

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

              70.0  

 02 08

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

            303.0  

 02 09

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკუეი ზედამხედველობის მომსახურება 

            125.0  

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                  -    

 

ათას ლარში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;  სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ტყიბულში, ასევე  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 03 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;  სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ტყიბულში, ასევე  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, ხორციელდება კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის  მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა; ჩასატარებელი სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ.

2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება.

აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა.

პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

312.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მნიშვნელოვანია შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

მოსალოდნელი შედეგი

 ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

პროგრამის მიზანია სრულყოფილი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

303,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა,  გზებისა და ხიდების, განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, შადრევნების სკვერების და ბაღების, სადრენაჟე და სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოსყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დაახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების

ოპტიმიზაციას.

მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის  საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამის განხორციელებისათვის განისაზღვროს 295,0 ათასი ლარი.

ათას ლარში

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            295.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            295.0  

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                  -    

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

                  -    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

295,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  სამტრედია,საწირე, ხრესილი, ლეღვა,ჭყეპი, ბუეთი, ორპირი, კურსები, მაღარო, გელათი, მოწამეთა.  შეგროვებული ნარჩენები გადის მანჭიორის  ნაგავსაყრელზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 30 მ/კუბ ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება აგრეთვე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ტერიტორიიდან გაყვანა.

ასევე ფინანსდება ქალაქ ტყიბულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები.

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1300,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

         1,300.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         1,300.0  

 04 02

 სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია

                  -    

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

                  -    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

1300,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

 დღეის მდგომარეობით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 570-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 225 აღმზრდელი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწასებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 618-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1155.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

        1,155.0  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

           505.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

           505.0  

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

           360.0  

 05 01 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

             30.0  

 05 01  02

 ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა

           115.0  

 05 01  03

 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა

                  -    

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

           650.0  

 05 02 01 

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

           330.0  

 05 02  02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

           288.0  

 05 02  03

  ტურიზმის განვითარების ხელსეწყობის პროგრამა

             20.0  

 05 02  04

 კულტურის ღონისძიებები

             12.0  

 05 02 05

 კულტურის ობიექტების მოწყობა

                  -    

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

                  -    

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

                  -    

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

360.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ   მიმართელებას, ესენია:კრივი  (   42 ბავშვი);  ჭიდაობა სამბო  (  21 ბავშვი);  ჭიდაობა ძიუდო (48 ბავშვი); რაგბი ( 55 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); კუნგ-ფუ  (  15 ბავშვი) ჭადრაკი (  112 ბავშვი); კალათბურთი (98  ბავშვი) და ხელბურთი (   44 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 447 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 113  ადმიანი, მათ შორის,    88  ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 25  მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები სისტემატიურად მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა ადგილობრივ, საქართველოს და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში  საქართველოს მასშტაბით .
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

2 . ა(ა)ი.პ . ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით.სუბსიდიის თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს,მოსწავლეთა და მწვრნელთა სამივლინებო  ხარჯებს,სპორტული ინვენტარის შეძენას,ბაზების მოვლა -შენახვის ხარჯებს  სხვადასხვა შიგა სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ხარჯებს  და საერთოდ ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ხარჯებს

 

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01  01 02

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;
    ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული ტყიბულელების დასაჩუქრება;
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ტყიბულის მინიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით ჯილდოვდება ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  სპორტსმენები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ფეხბურთის  განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

115.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩი მეშახტის  დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა  შპს „საფეხბურთო კლუბ მეშახტეს“, საიდანაც ხორციელდება ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯი.
პროგრამის მიზანია შპს საფეხბურთო კლუბ,,მეშახტეს“ აღუზარდოს ადგილობრივი, ღირსეული კადრები.

მოსალოდნელი შედეგი

ნორჩმა მეშახტემ მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ სხვადასხვა ტურნირებში და დაიკავოს საპრიზო ადგილები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

330.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების  გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 სასოფლო კულტურის სახლი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მხარ ეთმცოდნეობის  მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, 10  სასოფლო კლუბი და სამხატვრო გალერეა.

კულტურის სახლებში და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 273 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო სფეროს ხელსეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02  01 02

288.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების  გაერთიანება

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 და დაწყებითი სამხატვრო განთლების 1 სკოლა.

 

მაყვალა ქასრაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები.  სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 265 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 28 თანამშრომელს. მათ შორის 22 პედაგოგია.

 

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 93 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებული 11 თანამშრომელი, მათ შორის, 8 პედაგოგი.

მუნიციპალური თეატრის განვითარება ისტორიული შენობისა და დიდი ტრადიციების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია. უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე მოზარდ-მაყურებელთა დასის შექმნა და ახალგაზრდა არტისტების მოძიება, თეატრალური ფესტივალების მოწყობა და ორგანიზება, დასის განვითარება და პრემიერათა რაოდენობის ზრდა.

 

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება სახელოვნებო სფეროს  მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი).

 

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ადგილობრივი თეატრის განვითარება გამოიწვევს თეატრით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდას, მაყურებლის ცნობიერების ამაღლებს, თეატრისათვის შემოსავლების ზრდას და ახალი პერსპექტივების გამოვლენას.

               

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01  03

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების  გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 კინოჩვენებების, წიგნების, ადგილობრივი ნაწარმის ფესტივალების, აკადემიური ფორუმები სფეროს განვითარებასა და გამოწვევებზე ცნობადობის გაზრდის  ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლებსაც თან ერთვის ინტერნეტ და ტელე გაშუქება.

   ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა და დეტალური შესწავლა; პრიორიტეტების გაცნობა და ტურისტული წვევის ობიექტების საზოგადოებისათვის წარმოჩენა.  
   

მოსალოდნელი შედეგი

გაიზრდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა და მის მიმართ მეგობრული განწყობები ტურისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებში. ტურისტული წვევის ადგილის იდენტიფიცირება საშუალებას მოგვცემს შევადგინოთ მათზე მორგებული მარკეტინგული სტრატეგია და მოვახდინოთ მის პოპულარიზება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  01 04

12.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების  გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 594.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           594.0  

 

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

             80.0  

 

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

             80.0  

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

           514.0  

 

 06 02 01

  სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

             70.0  

 

 06 02 02

 კომუნალირი გადასახადები

             20.0  

 

 06 02 03

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

             16.0  

 

 06 02 04

  ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა

             65.0  

 

 06 02 05

 სოციალური სერვისი-უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო

             85.0  

 

 06 02 06

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

             18.0  

 

 02 06 07

  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

             34.0  

 

 02 06 08

 სასკოლო-საკანცელარიო ნივთების შეძენა

                5.0  

 

 02 06 09

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა და შინმოვლის სერვისი

             41.0  

 

 02 06 10

  გარდაცვლილი დევნილის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

                3.0  

 

 02 06 11

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

             60.0  

 

 02 06 12

 ონკო და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

             30.0  

 

 02 06 13

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

             15.0  

 

 02 06 14

 ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

             12.0  

 

 02 06 15

 ბავშვთა ნხარდაჭერის პროგრამა

             20.0  

 

 06 03

 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი

             20.0  

 

 06 04

 გენდერული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

                  -    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ტყიბულის საზოგადოებრივი ჯანმრელობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი  პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა,  სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელებასა სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ  შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა ; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო  წლის  ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი  მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევების მონიტორინგი, ანტირაბუიული ღონისძიებების ორგანიზება,  საჭიროებისას მალარიის დიაგნოსტიკა მოიცავს - სისხლის სქელი წვეთის აღება და ლაბორატორიული კვლევა, 2-10 წლამდე ასაკის ბავშვთა კონტიგენტის გამოკვლევები ჰელმინთებზე. მალარიის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება, კერძოდსაცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდებით დამუშავება .

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 2-10 წლამდე ბავშვთა კონტიგენტის ჰელმინთებზე გამოკვლევა

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

             

     სოციალური დაცვა

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 01

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და    გადაუდებელი    ქირურგიული    ოპერაციების    თანადაფინანსებას:

ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან 100 001 ქულამდე- პაციენტის გადასახდელი თანხის -50%;

ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა  ერთიანი ბაზიდან 100 001 ქულიდან 200 000-მდე- პაციენტის გადასახდელი თანხის -40 %;

გ) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების შეწყვეტისას(როცა შეფასების შეწყვეტისას არ არის გასული ერთი წელი) -პაციენტის გადასახდელი თანხის-30%.

თანადაფინანსება განისაზღვრება  არანაკლებ 100(ასი)  და  არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი)  ლარისა.

გეგმიური და გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება გაეწევათ წელიწადში ერთხელ.

ქვეპროგრამით არ ფინანსდება:

 ა)საზღვარგარეთ გაწეული ქირურგიული ოპერაციის ხარჯები;

ბ)ესთეტიკური ქირურგია კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული;

გ)კერძო სადაზღვევო კომპანიაში დაზღვეული მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაცია;

დ) პაციენტის მიერ გადახდილი თანხა.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100; კალკულაცია; საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი(გეგმიური ქირურგიული ოპერაცია); დაბადების მოწმობის ასლი(საჭიროების შემთხვევაში); შესრულებული ქირურგიული ოპერაციისას ცნობა ან სხვა დოკუმენტი (ხელშეკრულება, შეთანხმება) სამედიცინო დაწესებულებიდან გადასახდელი დავალიანების (გადავადების ) თაობაზე; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

 

2. სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება 50%,   არაუმეტეს 350 ლარისა.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; დაბადების მოწმობის ასლი(არასრულწლოვნის შემთხვევაში); კალკულაცია; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100.

 

3.0-5 წლამდე  ბავშვებისა  და ასაკის პენსიონერების გადაუდებელი  სტაციონალური მომსახურების-პაციენტის გადასახდელი თანხის სრული გადახდა ადგილობრივ ჰოსპიტალში;

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; დაბადების მოწმობის ასლი(არასრულწლოვნის შემთხვევაში); კალკულაცია; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100.

4.ონკოლოგიურ პაციენტებზე კტ, მრტ და ბიოფსიის დაფინანსება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%, არაუმეტეს 400 ლარისა.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; კალკულაცია; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100; საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი(არსებობის შემთხვევაში).

5.ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე,  შედგენილი სამოქმედო გეგმის (ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამით დაფინანსება განხორციელდეს სრულად.

6.სამკურალო და საოპერაციო თანადაფინანსების დროს (გარდა მე-3 პუნქტისა) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ბენეფიციარზე გასცემს ადმინისტრაციულ დაპირებას სამედიცინო დაწესებულებაში წარსადგენად, რომლის გამოყენების ვადა განისაზღვრება გაცემიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით.

 დაფინანსების გადარიცხვისთვის სამედიცინო დაწესებულებამ შესრულებული სამუშაო უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო ჩარევის ჩატარებიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით        მოსარგებლე        ბენეფიციარების        ჯანმრთელობის        მდგომარეობის

გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური გადასახადები

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 02

20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:

ა)2006 წლიდან შპს „საქნახშირი“ შახტაში დაღუპულთა და დაშავებულთა(რომლებსაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი) 30(ოცდაათი) ლარის ოდენობით წელიწადში 6 თვის განმავლობაში(იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, ნოემბერი და დეკემბერი);

კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება ჯანმრთელობის,  სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან.

 

ბ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირები ყოველთვიურად 25(ოცდახუთი) ლარის ოდენობით;

კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება ჯანმრთელობის,  სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის   არსებული მონაცემთა ბაზებიდან. დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია აბონენტის ნომერი და ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ.

 

გ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები, რომელთა ოჯახის სარეიტიგო ქულა 100 001 ქულამდეა-ყოველთვიური 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით.

კომუნალური გადასახადის გადახდა განხორციელდება ჯანმრთელობის,  სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან. დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან და აბონენტის ნომერი.

დ. ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე, მოხდეს კომუნალური გადასახადის დაფინანსება, არაუმეტეს  50(ორმოცდაათი) ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების   კომუნალური  გადასახადების  გადახდის

ხელმისაწვდომობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 03

16.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე

ყოველთვიური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ბ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული

მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო

მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული ჭრილობების

შედეგად გარდაცვლილ მეომართა და ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებულ,

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას

აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

გ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ჩერნობილის ატომური

ელექტროსადგურის აფეთქების გამო ავარიული სიტუაციების შედეგების

ლიკვიდაციაში მონაწილეების დახმარებას ჩერნობილის დღესთან დაკავშირებით(26 აპრილი)

თოთოეულზე 150(ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

დ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის

მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულის ოჯახის წევრისდახმარებას 9 მაისის

დღესასწაულთან დაკავშირებით, თოთოეულზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ე)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 1992-1993 წლებში საქართველოს

ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის

საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ, უგზო-უკვლო დაკარგულ და მიღებული

ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დახმარებას 26 მაისს (საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღე) დღესასწაულთან დაკავშირებით თითოეულზე 500(ხუთასი)

ლარის ოდენობით;

ვ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2008 წლის აგვისტოს ომში

დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარებას- თითოეულზე 500(ხუთასი) ლარი, აგვისტოს თვეში;

ზ)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ ვეტერანების დახმარებს 17

ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, თოთოეულზე 150(ასორმოცდაათი)

ლარის ოდენობით.

ფულადი დახმარება განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანის სტატუსის დაფასება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 04

65.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან :

ა) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები(4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი).

 ყოველთვიური ფულადი დახმარება თითოეულ ბავშვზე  25 (ოცდახუთი)ლარი.

სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახი (ორივე მშობელი და ბავშვები) რეგისტრირებული და ფაქტობრივად  მცხოვრები იყოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები და რეგისტრაციის ბარათები; განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;  ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

ბ) ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მარტოხელა მშობელი.  ყოველთვიური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად ბავშვის ან ბავშვების დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლები; მარტოხელა მშობლის დამადასტურებელი ცნობა სამოქალაქო რეესტრიდან, ბავშვის რეგისტრაციის ბარათი და განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

გ)შვილის შეძენის შემთხვევაში   ოჯახების ფულადი დახმარება 300 (სამასი) ლარი.დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; არასრულწლოვნის რეგისტრაციის ბარათი; ქალაქის და შესაბამისი სოფლის ამბულატორიის ოჯახის ექიმის ცნობა ბავშვის სამედიცინო აღრიცხვაზე აყვანის და ვაქცინაციის პირველი კურსის დასრულების შესახებ(სამედიცინო უკუჩვენების გათვალისწინებით) და განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამით მოსარგებლე ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური სერვისები- უფასო სასადილო, სოციალური სამრეცხაო

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 05

85.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური; საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1.სოციალური სერვისი-„უფასო სასადილო.

ტყიბულის მუნიციაპლიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები  ტყიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში  სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელიც აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობისათვის.

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:

ა)ბენეფიციარი, რომელიც აღრიცხულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 001-მდეა.

ბ)მერი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება პირის ბენეფიციარად რეგისტრაციის შესახებ, თუ მისი სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე მეტია და მისი შემოსავალი ნაკლებია საარსებო მინიმუმზე და მოკლებულია შესაძლებლობას დამოუკიდებლად უზრუნველყოს მინიმალური ფიზიოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება.

უფასო კვება განხორციელდება არსებული სიის მიხედვით.

ბენეფიციარად რეგისტრაციისთვის განცხადებასთან ერთად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობის ასლი; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციარის რეგიტრაციიდან მოხსნის

თაობაზე, თუ:

ა) ბენეფიციარმა პირადი განცხადებით მომართა აღნიშნულის შესახებ;

ბ)ბენეფიციარი თვის განმავლობაში ათი დღე არ სარგებლობს უფასო სასადილოს მომსახურებით და აღნიშნული არ არის გამოწვეული საპატიო მიზეზით;

გ) ბენეფიციარი გარდაიცვალა

2.სოციალური სერვისი- „სოციალური სამრეცხაო“ მიზნად ისახავს უფასო სასდილოს ბენეფიციარებისთვის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური სამრეცხაო---3 000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების, შშმ პირების საკვების ხელმისაწვდომობის და

ჰიგიენური პირობების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ფულადი

დახმარება და სარეაბილიტაციო კურსის

დაფინანსების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 06

18.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:

ა) შშმ პირები (0-და 18 წლამდე)  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  -თითოეულზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; ბავშვის დაბადების ან პირადობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი; განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბ)ცერებრალური დამბლით დაავადებული (18 წლის ზევით) ერთჯერადი ფულადი დახმარება -თითოეულზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; ბენეფიციარის პირადობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი; განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

გ) შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება  არაუმეტეს 1000( ერთი ათასი)ლარისა.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; ბავშვის დაბადების ან პირადობის ასლი; ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი;სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი; კალკულაცია.

სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების შემთხვევაში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ბენეფიციარზე გასცემს ადმინისტრაციულ დაპირებას სამედიცინო დაწესებულებაში წარსადგენად, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება გაცემიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით. დაფინანსების გადარიცხვისთვის სამედიცინო დაწესებულებამ შესრულებული სამუშაო უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო ჩარევის ჩატარებიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

დ) ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე  შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად სარეაბილიტაციო კურსის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდეს არაუმეტეს 2000(ორი ათასი) ლარისა(კალკულაციის გათვალისწინებით).

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირთა ოჯახების ფინანსური თანადგომის და სარეაბილიტაციო კურსის

ჩატარების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა  დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 07

34.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, ყოველთვიური დახმარება 120 (ასოცი) ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს:  პირადობის მოწმობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბ) ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებისთვის  ფულადი დახმარება კვარტალში ერთხელ თითოეულზე 100(ასი) ლარი.

თანხის გაცემა მოხდება კვარტალის მეორე თვის 15 რიცხვამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასკო  ო - საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 08

                          5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური; საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:

ა) იძულებით გადაადგილებული პირების (რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე), შახტში დაღუპული და დაშავებულთა(ვისაც ტრავმის შედეგად მიენიჭათ შშმ პირის სტატუსი) და სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება  20 001 ქულას, პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლეები.

ბ)ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის(ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა) შესაბამისად   სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარებისა და შინმოვლის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

02 06 09

41.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური; საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით ისარგებლებენ:

ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს

გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით;

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს:პირადობის

მოწმობის ასლი:საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბ) შინ მოვლის პროგრამაში ჩართული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულები. სერვისის მიზანია თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების ჰიგიენური და საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგებას  თვეში 4-ჯერ (სავალდებულო ვიზიტი კვირაში ერთხელ, საჭიროების შემთხვევაში კვირაში 2-ჯერ)  და  ყოველთვიურად საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას, უფასო სასადილოს  ბენეფიციარების გარდა.

პროგრამაში ჩასართავად, მოქალაქემ განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს:  პირადობის მოწმობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

განცხადების შეისწავლის ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური და ინფორმაციას(აქტის სახით) წარუდგენს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სოციალური დახმარების გამცემ კომისიას“.

მოსალოდნელი შედეგი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა და მარტო

მცხოვრები ხანდაზმულებისთვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნის

ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის და ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 10

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირის

 ან ომის ვეტერანის რიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -300 ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა,ხანძრის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 11

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური; ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

1) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის პრევენციის მიზნით საცხოვრისით უზრუნველყოფას იმ პირების ოჯახების მიმართ,რომლებიც არიან სიღატაკის რისკის ქვეშ(არ აქვთ

თავშესაფარი). საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნება ოჯახი, რომელიც დააკმაყოფილებს განსაზღვრულ კრიტერიუმებს. თითოეული კრიტერიუმი ფასდება შესაბამისი ქულით.

ბენეფიციარის მოთხოვნა საცხოვრისით დაკმაყოფილდება, თუ მას კომისიის მიერ, შეკრებითობის პრინციპით, მიენიჭება 9(ცხრა) ქულა.

 ოჯახი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, თუ ოჯახის ქულა 65 001 ქულამდეა-კომისიის მიერ ფასდება 5(ხუთი)ქულით;

ბ) სამედიცინო დოკუმენტის ფორმა N100(თუ ოჯახის წევრი ან წევრები არიან მუდმივად მწოლიარე, ან აქვს დარღვეული ფსიქიკური ფუნქცია, თუ ოჯახში არის შშმ პირი ან შშმ პირები)

არსებობა კომისიის მიერ ფასდება 4(ოთხი) ქულით

გ)თუ ბენეფიციარი მარტოხელა მშობელია-კომისიის მიერ ფასდება 4(ოთხი) ქულით

დ) მრავალშვილიანი ოჯახები(4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) თითოეულ ბავშვს კომისია ანიჭებს 1(ერთი) ქულას.

საცხოვრისით უზრუნველსაყოფად განცხადებასთან ერთად

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: განმცხადებლის და ოჯახის წევრების

(არსებობის შემთხვევაში) პირადობის მოწმობის ასლები; სამედიცინო

დოკუმენტი ფორმა N100 („ ბ“ კრიტერიუმის შემთხვევაში); ამონაწერი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

მარტოხელა მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი(„გ“

კრიტერიუმის შემთხვევაში); ბავშვების დაბადების მოწმობის

ასლები(„დ“ კრიტერიუმის შემთხვევაში); ამონაწერი საჯარო

რეესტრიდან ბენეფიციარი ან მისი ოჯახის წევრები ფლობენ თუ არა ქონებას.

საცხოვრისით შესაძენად ფულადი დახმარება  განისაზღვრება მაქსიმუმ 8 000(რვა ათასი) ლარი.

ე)ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე  შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მოხდეს საცხოვრისის შეძენა, მაქსიმალური ზღვარი 12 000 (თორმეტი ათასი) ლარი, სულადობის გათვალისწინებით.

 ანგარიშსწორება მოხდება მოძიებული ბინის მეპატრონის საბანკო ანგარიშზე.

ვ)უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ფართი) დარეგისტრირდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად და სარგებლობის უფლებით გადაეცემა ოჯახს, რომელიც ვალდებული იქნება მოვლა-შენახვაზე.

2) ხანძრით( მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის,ბინის) დაზარალებულიოჯახები.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა

წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი ტყიბულის რაიონული სამმართველოს მიერ გაცემული ცნობა ზარალის ოდენობის შესახებ;

საბანკო ანგარიშის ნომერი. ხანძრით დაზარალებული ოჯახის დახმარება განისაზღვრება

მაქსიმუმ 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი.

3)მძიმე საცხოვრებელი პირობებში მყოფი ოჯახები, მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში.

დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; საბანკო ანგარიშის ნომერი;

 სოციალური დახმარების გამცემი კომისია განცხადებას განიხილავს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან/და შენობა-ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის“ განფასების აქტის და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი  დეპუტატის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

ფულადი დახმარება არაუმეტეს 1500(ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

ხოლო, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად საცხოვრისის შეკეთების საჭიროების შემთხვევაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ან/და შენობა-ნაგებობების ხანდაზმულობის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის“ განფასების აქტის საფუძველზე, ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2500(ორი ათას ხუთასი) ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

   ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ:

ა)ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული

ონკოდაავადებულები, ვისაც ესაჭიროებათ ქიმიოთერაპია და

ჰორმონოთერაპია.დახმარების მისაღებად მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა

წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბ) ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეები. დახმარების მისაღებად მთხოვნელმა

განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; სამედიცინო

დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა

N100; საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ფულადი დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

საჭირო პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 13

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: მოქალაქე, რომელიც ვერ ისარგებლებს მუნიციპალური

სოციალური პროგრამის რომელიმე პუნქტით და აქვს კრიზისული მდგომარეობა,

ერთჯერადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა 200( ორასი) ლარი. სოციალურ საკითხთა

განყოფილების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის დასაბუთებული მომართვის საფუძველზე კონკრეტული საჭიროების მოსაგვარებლად.

განცხადებას განიხილავს სოციალური დახმარების გამცემი კომისია.

მოსალოდნელი შედეგი

კონკრეტული საჭიროების გადაწყვეტის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ეპილეფსიით და პარკინსონიზმით დაავადებულთა დახმარების ქვეპროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

06 02 14

12,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით გაეწევათ დახმარება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ვერ სარგებლობენ ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით. დახმარება  განისაზღვროს  კვარტალურად 50(ორმოცდაათი) ლარი.

თანხის გაცემა მოხდება კვარტალის მეორე თვის 15 რიცხვამდე (თებერვალი, მაისი, აგვისტო და ნოემბერი).

დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ასლი; სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა N100; საბანკო ანგარიშის ნომერი და ცნობა, რომ არ არის ჩართული ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა  

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

 

06 02 15

                         20,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების,  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვის უფლებათა კოდექსის ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, რომელიც ემსახურება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესად გათვალისწინებას ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე,  მუნიციპალიტეტი ვალდებულია შეიმუშაოს ბავშვთა მხარდაჭერის ქვეპროგრამა. აქედან გამომდინარე,  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის შეფასების დოკუმენტის ინტერდისციპლინარული განხილვის საფუძველზე შედგენილი სამოქმედო გეგმის  შესაბამისად, ზემოაღნიშნული ქვეპროგრამების გარდა, ბავშვის საჭიროების მოგვარებას მათი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მხარდაჭერის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 06 03

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი მუშაობს ორი მთავარი მიმართულებით: კატასტროფების მართვა და ახალგაზრდული ცენტრი.

 მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.

 თაობებს შორის დისკუსიებისა დასეხვედრების უზრუნველყოფა ,,ხიდი ტაობებს შორის ახალგაზრდების ინიციატივების ფარგლებში“.

შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;

სასწავლო ტრენინგები მოხალისეებისათვის პირველი დახმარების და კატასტროფების მართვის კუთხით;

 პროგრამის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ ტყიბულში მცხოვრები ახალგაზრდები, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები.

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმარტება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს.ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.

დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ტყიბულის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრ.

 კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 

 

 2020 წლის გეგმა

 2021წლის პროექტი

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

    15,404.4  

      7,114.1  

  8,290.3  

      14,918.5  

      7,266.8  

    7,651.7  

     6,845.0  

  6,675.0  

       170.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         808.0  

         766.0  

       20.0  

           808.0  

         788.0  

         20.0  

        808.0  

     788.0  

         20.0  

 

 ხარჯები

      8,280.1  

      6,176.9  

  2,103.2  

        7,283.9  

      6,407.7  

       876.2  

     6,585.9  

  6,415.9  

       170.0   

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,570.8  

      1,490.9  

       79.9  

        1,559.8  

      1,477.8  

         82.0  

     1,656.3  

  1,575.6  

         80.7  

 

    საქონელი და მომსახურება

      1,177.9  

         707.8  

     470.1   

        1,255.8  

         851.0  

       404.8  

        803.0  

     796.7  

           6.3  

 

    პროცენტები

           58.1  

           58.1  

           -    

             36.4  

           36.4  

            -    

          28.0  

       28.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

      3,306.0  

      3,236.1  

       69.9  

        3,429.3  

      3,351.3  

         78.0  

     3,465.0  

  3,385.0  

         80.0  

 

    გრანტები

           36.2  

           36.2  

           -    

               6.3  

             6.3  

            -    

            0.5  

         0.5  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         348.8  

         348.0  

         0.8  

           342.8  

         339.8  

           3.0  

        394.8  

     391.8  

           3.0  

 

    სხვა ხარჯები

      1,782.3  

         299.8  

  1,482.5  

           653.5  

         345.1  

       308.4  

        238.3  

     238.3  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      7,124.3  

         937.2  

  6,187.1  

        7,576.5  

         801.0  

    6,775.5  

        201.0  

     201.0  

            -    

 

 ვალდებულებები

               -    

              -    

           -    

             58.1  

           58.1  

            -    

          58.1  

       58.1  

            -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

      2,328.0  

      2,202.5  

     125.5  

        2,389.3  

      2,299.3  

         90.0  

     2,471.0  

  2,384.0  

         87.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         131.0  

         102.0  

         7.0  

           131.0  

         124.0  

           7.0  

        131.0  

     124.0  

           7.0  

 

 ხარჯები

      2,282.5   

      2,176.1  

     106.4  

        2,305.2  

      2,216.2  

         89.0  

     2,387.9  

  2,300.9  

         87.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,570.8  

      1,490.9  

       79.9  

        1,559.8  

      1,477.8  

         82.0  

     1,656.3  

  1,575.6  

         80.7  

 

    საქონელი და მომსახურება

         505.2  

         478.7  

       26.5  

           593.8  

         586.8  

           7.0  

        595.5  

     589.2  

           6.3  

 

    პროცენტები

           58.1  

           58.1  

           -    

             36.4  

           36.4  

            -    

          28.0  

       28.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

             3.0  

             3.0  

           -    

               3.0  

             3.0  

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    გრანტები

           36.2  

           36.2  

           -    

               6.3  

             6.3  

            -    

            0.5  

         0.5  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           16.1  

           16.1  

           -    

             19.0  

           19.0  

            -    

          19.8  

       19.8  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

           93.1  

           93.1  

           -    

             86.9  

           86.9  

            -    

          87.8  

       87.8  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           45.5  

           26.4  

       19.1   

             26.0  

           25.0  

           1.0  

          25.0  

       25.0  

            -    

 

 ვალდებულებები

               -    

              -    

           -    

             58.1  

           58.1  

            -    

          58.1  

       58.1  

            -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

      2,322.9  

      2,197.4  

     125.5  

        2,220.9  

      2,130.9  

         90.0  

     2,298.4  

  2,211.4   

         87.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         131.0  

         102.0  

         7.0  

           131.0  

         124.0  

           7.0  

        131.0  

     124.0  

           7.0  

 

 ხარჯები

      2,277.4  

      2,171.0  

     106.4  

        2,194.9  

      2,105.9  

         89.0  

     2,273.4  

  2,186.4  

         87.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,570.8  

      1,490.9  

       79.9  

        1,559.8  

      1,477.8  

         82.0  

     1,656.3  

  1,575.6  

         80.7  

 

    საქონელი და მომსახურება

         500.1  

         473.6  

       26.5  

           528.9  

         521.9  

           7.0  

        519.0  

     512.7  

           6.3  

 

    პროცენტები

           58.1  

           58.1  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

             3.0  

             3.0  

           -    

               3.0  

             3.0  

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    გრანტები

           36.2  

           36.2  

           -    

               6.3  

             6.3  

            -    

            0.5  

         0.5  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           16.1  

           16.1  

           -    

             19.0  

           19.0  

            -    

          19.8  

       19.8  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

           93.1  

           93.1  

           -    

             77.9  

           77.9  

            -    

          77.8  

       77.8  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           45.5  

           26.4  

       19.1  

             26.0  

           25.0  

           1.0  

          25.0  

       25.0  

            -    

 01 01 01

     ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         455.1  

         455.1  

           -    

           487.0  

         487.0  

            -    

        497.8  

     497.8  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           22.0  

           31.0  

 

             22.0  

           22.0  

 

          22.0  

       22.0  

 

 

 ხარჯები

         455.1  

         455.1  

           -    

           487.0  

         487.0  

            -    

        497.8  

     497.8  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

         351.6  

         351.6  

           -    

           376.0  

         376.0  

            -    

        386.0  

     386.0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           47.5  

           47.5  

           -    

             52.7  

           52.7  

            -    

          52.7  

       52.7  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             0.3  

             0.3  

           -    

               1.0  

             1.0  

            -    

            1.8  

         1.8  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

           55.7  

           55.7  

           -    

             57.3  

           57.3  

            -    

          57.3  

       57.3  

            -    

 01 01 02

     ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

      1,781.8  

      1,737.0  

       44.8  

        1,644.9  

      1,643.9  

           1.0  

     1,713.6  

  1,713.6  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         102.0  

           71.0  

 

           102.0  

         102.0  

 

        102.0  

     102.0  

 

 

 ხარჯები

      1,736.3  

      1,710.6   

       25.7  

        1,618.9  

      1,618.9  

            -    

     1,688.6  

  1,688.6  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

      1,134.0  

      1,134.0  

           -    

        1,101.8  

      1,101.8  

            -    

     1,189.6  

  1,189.6  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         451.8  

         426.1  

       25.7  

           469.2  

         469.2  

            -    

        460.0  

     460.0  

            -    

 

    პროცენტები

           58.1  

           58.1  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

             3.0  

             3.0  

           -    

               3.0  

             3.0  

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    გრანტები

           36.2  

           36.2  

           -    

               6.3  

             6.3  

            -    

            0.5  

         0.5  

            -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           15.8  

           15.8  

           -    

             18.0  

           18.0  

            -    

          18.0  

       18.0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

           37.4  

           37.4  

           -    

             20.6  

           20.6  

            -    

          20.5  

       20.5  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           45.5  

           26.4  

       19.1  

             26.0  

           25.0  

           1.0  

          25.0  

       25.0  

            -    

 

 ვალდებულებები

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

           86.0  

             5.3  

       80.7  

             89.0  

               -    

         89.0  

          87.0   

           -    

         87.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             7.0  

              -    

         7.0  

               7.0  

               -    

           7.0  

            7.0  

           -    

           7.0  

 

 ხარჯები

           86.0  

             5.3  

       80.7  

             89.0  

               -    

         89.0  

          87.0  

           -    

         87.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

           85.2  

             5.3  

       79.9  

             82.0  

               -    

         82.0  

          80.7  

           -    

         80.7  

 

    საქონელი და მომსახურება

             0.8  

              -    

         0.8  

               7.0  

               -    

           7.0  

            6.3  

           -    

           6.3  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

             5.1  

             5.1  

           -    

           168.4  

         168.4  

            -    

        172.6  

     172.6  

            -    

 

 ხარჯები

             5.1  

             5.1  

           -    

           110.3  

         110.3  

            -    

        114.5  

     114.5  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             5.1  

             5.1  

           -    

             64.9  

           64.9  

            -    

          76.5  

       76.5  

            -    

 

    პროცენტები

               -    

              -    

           -    

             36.4  

           36.4  

            -    

          28.0  

       28.0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              -    

           -    

               9.0  

             9.0  

            -    

          10.0  

       10.0  

            -    

 

 ვალდებულებები

               -    

              -    

           -    

             58.1  

           58.1  

            -    

          58.1  

       58.1  

            -    

 01 04

     სარეზერვო ფონდი

               -    

              -    

           -    

             60.0  

           60.0  

            -    

          60.0  

       60.0  

            -    

 

 ხარჯები

               -    

              -    

           -    

             60.0  

           60.0  

            -    

          60.0  

       60.0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

              -    

           -    

             60.0  

           60.0  

            -    

          60.0  

       60.0  

            -    

 01 05

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

               -    

              -    

           -    

           103.5  

         103.5  

            -    

          96.1  

       96.1  

            -    

 

 ხარჯები

               -    

              -    

           -    

             45.4  

           45.4  

            -    

          38.0  

       38.0  

            -    

 

    პროცენტები

 

 

 

             36.4  

           36.4  

 

          28.0  

       28.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

               -    

 

 

               9.0  

             9.0  

 

          10.0  

       10.0  

 

 

 ვალდებულებები

               -    

 

 

             58.1  

           58.1  

 

          58.1  

       58.1  

 

 01 06

 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

             5.1  

             5.1  

           -    

               4.9  

             4.9  

            -    

          16.5  

       16.5  

            -    

 

 ხარჯები

             5.1  

             5.1  

           -    

               4.9  

             4.9  

            -    

          16.5  

       16.5  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             5.1  

             5.1  

           -    

               4.9  

             4.9  

            -    

          16.5  

       16.5  

            -    

 

          მივლინებები

             1.8  

             1.8  

 

                -    

               -    

 

              -    

           -    

 

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             3.3  

             3.3  

 

               4.9  

             4.9  

 

          16.5  

       16.5  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

      8,719.4  

      1,660.8  

  7,058.6  

        6,994.6  

      1,612.5  

    5,382.1  

     1,030.0  

  1,030.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           64.0  

           64.0   

           -    

             64.0  

           64.0  

            -    

          64.0  

       64.0  

            -    

 

 ხარჯები

      2,639.3  

         970.6  

  1,668.7  

        1,564.8  

      1,052.5  

       512.3  

        854.0  

     854.0  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         373.2  

         187.0  

     186.2  

           434.2  

         230.3  

       203.9  

        168.5  

     168.5  

            -    

 

    სუბსიდიები

         643.2  

         643.2  

           -    

           644.0  

         644.0  

            -    

        615.0  

     615.0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      1,622.9  

         140.4  

  1,482.5  

           486.6  

         178.2  

       308.4  

          70.5  

       70.5   

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      6,080.1  

         690.2  

  5,389.9  

        5,429.8  

         560.0  

    4,869.8  

        176.0  

     176.0  

            -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

      4,526.8  

         483.8  

  4,043.0  

        4,235.4  

         287.9  

    3,947.5  

              -    

           -    

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           23.0  

           23.0  

           -    

             23.0   

           23.0  

            -    

          23.0  

       23.0  

            -    

 

 ხარჯები

               -    

              -    

           -    

             50.0  

           50.0  

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

              -    

           -    

             50.0  

           50.0  

            -    

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      4,526.8  

         483.8  

  4,043.0  

        4,185.4  

         237.9  

    3,947.5  

              -    

           -    

            -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

      4,439.4  

         396.4  

  4,043.0  

        4,185.4  

         237.9  

    3,947.5  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -     

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      4,439.4  

         396.4  

  4,043.0  

        4,185.4  

         237.9  

    3,947.5  

              -    

           -    

            -    

 02 01 02

       გზების მიმდინარე შეკეთება

 

 

 

             50.0  

           50.0  

            -    

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

 

 

 

             50.0  

           50.0  

            -    

              -    

           -    

            -     

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

             50.0  

           50.0  

 

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 01 03

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

           87.4   

           87.4  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           87.4  

           87.4  

 

                -     

               -    

 

              -    

           -    

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

         305.8  

           40.3  

     265.5  

           401.8  

           47.0  

       354.8  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

           13.5  

           13.5  

           -    

               3.9  

               -    

           3.9  

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           13.5  

           13.5  

           -    

               3.9  

               -    

           3.9  

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         292.3  

           26.8  

     265.5  

           397.9  

           47.0  

       350.9  

              -    

           -    

            -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

         305.8  

           40.3  

     265.5  

           401.8  

           47.0  

       354.8  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

           13.5  

           13.5  

           -    

               3.9  

               -    

           3.9  

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           13.5  

           13.5  

           -    

               3.9  

               -    

           3.9  

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         292.3  

           26.8  

     265.5  

           397.9  

           47.0  

       350.9  

              -    

           -    

            -    

 02 03

    გარე განათება

         164.3  

         164.3  

           -    

           181.7  

         181.7  

            -    

        170.0  

     170.0  

            -    

 

 ხარჯები

         162.5  

         162.5  

           -    

           180.7  

         180.7  

            -    

        169.0  

     169.0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         162.5  

         162.5  

           -    

           180.3  

         180.3  

            -    

        168.5  

     168.5  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              -    

           -    

               0.4  

             0.4  

            -    

            0.5  

         0.5  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             1.8  

             1.8  

           -    

               1.0  

             1.0  

            -    

            1.0  

         1.0  

            -    

 

 ვალდებულებები

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

         164.3  

         164.3  

           -    

           136.7  

         136.7  

            -    

        120.0  

     120.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               -    

              -    

 

                -    

               -    

 

              -    

           -    

 

 

 ხარჯები

         162.5  

         162.5  

           -    

           135.7  

         135.7  

            -    

        119.0  

     119.0  

            -    

 

    შრომის ანაზღაურება

               -    

 

 

                -    

               -    

 

              -    

           -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

         162.5  

         162.5  

           -    

           135.3  

         135.3  

            -    

        118.5  

     118.5  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              -    

           -    

               0.4  

             0.4  

            -    

            0.5  

         0.5  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             1.8  

             1.8  

 

               1.0  

             1.0  

 

            1.0  

         1.0  

 

 02 03 02

      გარე განათების ქსელის მოწყობა

 

 

 

             45.0  

           45.0  

 

          50.0  

       50.0  

            -    

 

 ხარჯები

 

 

 

             45.0  

           45.0  

 

          50.0  

       50.0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

 

             45.0  

           45.0  

 

          50.0  

       50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

           -    

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

      1,593.5  

         115.7  

  1,477.8  

           429.0  

         140.4  

       288.6  

          50.0  

       50.0  

            -    

 

 ხარჯები

      1,593.5  

         115.7  

  1,477.8  

           429.0  

         140.4  

       288.6  

          50.0  

       50.0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

      1,593.5  

         115.7  

  1,477.8  

           429.0  

         140.4  

       288.6  

          50.0  

       50.0  

            -    

 02 04 01

 მრავალსართულიანი შენობების  სახურავების რეაბილიტაცია

         834.7  

         115.7  

     719.0  

           173.8  

         128.0  

         45.8  

          50.0  

       50.0  

            -    

 

 ხარჯები

         834.7  

         115.7  

     719.0  

           173.8  

         128.0  

         45.8  

          50.0  

       50.0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

         834.7  

         115.7  

     719.0  

           173.8  

         128.0  

         45.8  

          50.0  

       50.0  

            -    

 02 04 02

 მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია

         302.7  

              -    

     302.7  

               7.6  

               -    

           7.6  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

         302.7  

              -    

     302.7  

               7.6  

               -    

           7.6  

              -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

         302.7  

 

     302.7  

               7.6  

               -    

           7.6  

              -    

           -    

            -    

 02 04 03

 მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა- რეაბილიტაცია

         456.1  

 

     456.1  

           247.6  

           12.4  

       235.2  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

         456.1  

 

     456.1  

           247.6  

           12.4  

       235.2  

              -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

         456.1  

 

     456.1  

           247.6  

           12.4  

       235.2  

              -    

           -    

            -    

 02 04 04

 მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა

               -    

 

           -    

 

 

 

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

               -    

 

           -    

 

 

 

              -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

 

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

         832.7  

           90.5  

     742.2  

           266.7  

           44.0  

       222.7  

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           11.0  

           11.0  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         821.7  

           79.5  

     742.2  

           266.7  

           44.0  

       222.7  

              -    

           -    

            -    

 02 05 01

 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

         832.7  

           90.5  

     742.2  

           266.7  

           44.0  

       222.7  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

           11.0  

           11.0  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           11.0  

           11.0  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    სხვა ხარჯები

               -    

              -    

           -    

                -    

               -    

 

              -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         821.7  

           79.5  

     742.2  

           266.7  

           44.0  

       222.7  

              -    

           -    

            -    

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

         326.0  

         326.0  

           -    

           335.1  

         335.1  

            -    

        312.0  

     312.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           23.0  

           23.0  

 

             23.0  

           23.0  

 

          23.0  

       23.0  

 

 

 ხარჯები

         326.0  

         326.0  

           -    

           335.1  

         335.1  

            -    

        312.0  

     312.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

         326.0  

         326.0  

           -    

           335.1  

         335.1  

 

        312.0  

     312.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -    

              -    

 

                -    

 

 

              -    

 

 

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

           56.1  

           30.9  

       25.2  

           182.3  

         167.5  

         14.8  

          70.0  

       70.0  

            -    

 

 ხარჯები

 

 

 

             52.2  

           37.4  

         14.8  

          20.0  

       20.0  

            -    

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

             52.2  

           37.4  

         14.8  

          20.0  

       20.0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           56.1  

           30.9  

       25.2  

           130.1  

         130.1  

            -    

          50.0  

       50.0  

            -    

 02 08

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

         319.8  

         319.8  

           -    

           308.9  

         308.9  

            -    

        303.0  

     303.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           41.0  

           41.0  

 

             41.0  

           41.0  

 

          41.0  

       41.0  

 

 

 ხარჯები

         317.2  

         317.2  

           -    

           308.9  

         308.9  

            -    

        303.0  

     303.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

         317.2  

         317.2  

           -    

           308.9  

         308.9  

 

        303.0  

     303.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             2.6   

             2.6  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

 

 

 02 09

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

           89.5  

           89.5  

           -    

           100.0  

         100.0  

            -    

        125.0  

     125.0  

            -    

 

 ხარჯები

           24.7  

           24.7  

 

                -    

               -    

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

           24.7  

           24.7  

 

                -    

               -    

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           64.8  

           64.8  

 

           100.0  

         100.0  

            -    

        125.0  

     125.0  

 

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

         504.9  

 

     504.9  

           553.7  

               -    

       553.7  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

             4.7  

 

     190.9  

           205.0  

               -    

       205.0  

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

 

 

     186.2  

           200.0  

               -    

       200.0  

              -    

 

            -    

 

    სხვა ხარჯები

             4.7  

 

         4.7  

               5.0  

 

           5.0  

              -    

 

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         314.0  

 

     314.0  

           348.7  

               -    

       348.7  

              -    

           -    

            -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         279.5  

         279.5  

           -    

           280.6  

         280.6  

            -    

        295.0  

     295.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           56.0  

           56.0  

           -    

             56.0  

           56.0  

            -    

          56.0  

       56.0  

            -    

 

 ხარჯები

         279.5  

         279.5  

           -    

           280.6  

         280.6  

            -    

        295.0  

     295.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

         279.5  

         279.5  

           -    

           280.6  

         280.6  

            -    

        295.0  

     295.0  

            -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

         279.5  

         279.5  

           -    

           280.6  

         280.6  

            -    

        295.0  

     295.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           56.0  

           56.0  

 

             56.0  

           56.0  

 

          56.0  

       56.0  

 

 

 ხარჯები

         279.5  

         279.5  

           -    

           280.6  

         280.6  

            -    

        295.0  

     295.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

         279.5  

         279.5  

           -    

           280.6  

         280.6  

 

        295.0  

     295.0  

 

 04 00

 განათლება

      2,102.9  

      1,139.7  

     963.2  

        2,534.3  

      1,294.7  

    1,239.6  

     1,300.0  

  1,300.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         224.0  

         224.0  

           -    

           224.0  

         224.0  

            -     

        224.0  

     224.0  

            -    

 

 ხარჯები

      1,341.4  

      1,084.0  

     257.4  

        1,353.9  

      1,160.0  

       193.9  

     1,300.0  

  1,300.0  

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

         299.5  

           42.1  

     257.4  

           193.9  

               -    

       193.9  

              -    

           -    

            -    

 

    სუბსიდიები

      1,041.9  

      1,041.9  

           -    

        1,160.0  

      1,160.0  

            -    

     1,300.0  

  1,300.0  

            -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         761.5  

           55.7  

     705.8  

        1,180.4  

         134.7  

    1,045.7  

              -    

           -    

            -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

      1,052.7  

      1,052.7  

           -    

        1,160.0  

      1,160.0  

            -    

     1,300.0  

  1,300.0  

            -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         224.0  

         224.0  

 

           224.0  

         224.0  

 

        224.0  

     224.0  

 

 

 ხარჯები

      1,041.9  

      1,041.9  

           -    

        1,160.0  

      1,160.0  

            -    

     1,300.0  

  1,300.0  

            -    

 

    სუბსიდიები

      1,041.9  

      1,041.9  

           -    

        1,160.0  

      1,160.0  

 

     1,300.0  

  1,300.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           10.8  

           10.8  

 

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

         441.5  

           74.7  

     366.8  

           650.4  

         134.7  

       515.7  

              -    

           -    

            -    

 

 ხარჯები

           42.1  

           42.1  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           42.1  

           42.1  

           -    

                -    

               -    

            -    

              -    

           -    

            -