აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016425
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.110.016425
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 12/02/2021)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2020 წლის 25 დეკემბერი

აბაშა

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,ბ’’ქვეპუნქტის   შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი
თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

ასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

13,757.2

14,665.2

7,944.8

6,720.4

6,623.7

0.0

6,623.7

 გადასახადები

6,722.19

6,342.4

0.0

6,342.4

6,234.7

0.0

6,234.7

 გრანტები

6,762.83

8,099.2

7944.8

154.4

150.0

0.0

150.0

 სხვა  შემოსავლები

272.18

223.6

0.0

223.6

239.0

0.0

239.0

 II. ხარჯები

7,460.82

7,280.0

216.7

7,063.3

6,740.8

0.0

6,740.8

შრომის ანაზღაურება

1,783.31

1,821.0

0.0

1,821.0

1,835.6

0.0

1,835.6

საქონელი და მომსახურება

1,133.02

952.5

171.6

780.9

760.4

0.0

760.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

სუბსიდიები

3,002.58

3,469.9

0.0

3,469.9

3,426.7

0.0

3,426.7

გრანტები

20.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

591.1

850.3

0.0

850.3

582.3

0.0

582.3

 სხვა ხარჯები

878.82

149.0

45.1

103.9

119.8

0.0

119.8

 III. საოპერაციო სალდო

6,296.38

7,385.2

7,728.1

-342.9

-117.1

0.0

-117.1

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,303.043

8,922.2

8,320.1

602.1

115.5

0.0

115.5

 ზრდა

6,415.18

8,922.2

8,320.1

602.1

115.5

0.0

115.5

 კლება

112.137

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 V. მთლიანი სალდო

-6.663

-1,537.0

-592.0

-945.0

-232.6

0.0

-232.6

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-6.663

-1,588.4

-592.0

-996.4

-266.6

 

-266.6

 ზრდა

1,597.637

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

1,597.637

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

        სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

1,604.3

1,588.4

592.0

996.4

266.6

0.0

266.6

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

        სესხები

1,604.3

1,588.4

592.0

996.4

266.6

0.0

266.6

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-51.4

0.0

-51.4

-34.0

0.0

-34.0

 კლება

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

     საშინაო

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

           სესხები

0.0

 

 

 

 

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

ასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსულობები

15,473.6

16,253.6

8,536.8

7,716.8

6,890.3

0.0

6,890.3

 შემოსავლები

13,757.2

14,665.2

7,944.8

6,720.4

6,623.7

0.0

6,623.7

 არაფინანსური აქტივების კლება

112.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

1,604.3

1588.4

592.0

996.4

266.6

0.0

266.6

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 გადასახდელები

13,876.0

16,253.6

8,536.8

7,716.8

6,890.3

0.0

6,890.3

 ხარჯები

7,460.82

7,280.0

216.7

7,063.3

6,740.8

0.0

6,740.8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,415.18

8,922.2

8,320.1

602.1

115.5

0.0

115.5

 ვალდებულებების კლება

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

 ნაშთის ცვლილება

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  6,623.7 ათასი  ლარით:

  ათას ლარში

ასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 შემოსავლები

13,757.2

14,665.2

7,944.8

6,720.4

6,623.7

0.0

6,623.7

       გადასახადები

6,722.2

6,342.4

0.0

6,342.4

6,234.7

0.0

6,234.7

       გრანტები

6,762.8

8,099.2

7,944.8

154.4

150.0

0.0

150.0

       სხვა შემოსავლები

272.2

223.6

0.0

223.6

239.0

0.0

239.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6,234.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

6,722.2

6,342.4

0.0

6,342.4

6,234.7

0.0

6,234.7

 საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

5,673.9

5,392.4

 

5,392.4

5,234.7

 0.0

5,234.7

ქონების გადასახადი

1,048.3

950.0

0.0

950.0

1,000.0

0.0

1,000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

573.9

509.0

 

509.0

527.0

0.0

527.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3.1

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

334.9

380.0

0.0

380.0

330.0

0.0

330.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

140.9

60.0

0.0

60.0

140.0

0.0

140.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 გრანტები

6,762.8

8,099.2

150.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

16.1

4.4

0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6,746.7

8,094.8

0.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

470.5

680.8

150.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

5,435.5

6,914.0

0.0

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

840.7

500.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

500.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 239.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

272.2

223.6

239.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

98.8

70.0

105.0

 პროცენტები

46.2

0.0

35.0

 რენტა

52.6

50.0

70.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

50.4

40.0

39.0

 დმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

35.0

26.0

30.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

4.2

6.0

10.0

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

30.8

20.0

20.0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15.4

14.0

9.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

91.1

113.6

95.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31.9

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  6,740.8 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 ხარჯები

7,460.82

7,280.0

216.7

7,063.3

6,740.8

0.0

6,740.8

 შრომის ანაზღაურება

1,783.31

1,821.0

0.0

1,821.0

1,835.6

0.0

1,835.6

 საქონელი და მომსახურება

1,133.02

952.5

171.6

780.9

760.4

0.0

760.4

 პროცენტები

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

 სუბსიდიები

3,002.58

3,469.9

0.0

3,469.9

3,426.7

0.0

3,426.7

 გრანტები

20.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

591.1

850.3

0.0

850.3

582.3

0.0

582.3

 სხვა ხარჯები

878.82

149.0

0.0

149.0

119.8

0.0

119.8

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 115.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

47.82

17.9

75.5

01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

47.82

17.9

75.5

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

4.85

9.9

19.5

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

42.97

7.4

54.8

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

0.0

0.6

1.2

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,881.91

6,513.9

40.0

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2,775.77

4,454.7

40.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,775.77

4,334.3

40.0

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

120.4

0.0

02 02

   ბინათმშენებლობა

341.03

746.6

0.0

02 03

   გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14.75

244.6

0.0

02 05

   სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

759.92

210.4

0.0

02 06

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

439.92

535.7

0.0

02 07

   მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

550.52

17.0

0.0

02 07 01

   სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

550.52

5.0

0.0

02 07 02 02

   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

0.0

12.0

0.0

02 09

   ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

02 10

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

0.0

304.9

0.0

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

4.7

0.0

03 02

   მწვანე ნარგავების შეძენა

0.0

4.7

0.0

04 00

 განათლება

630.36

2,172.3

0.0

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

71.61

4.9

0.0

04 02

   საჯარო სკოლების დაფინანსება

558.75

2,165.7

0.0

04 03

   სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0.0

1.7

0.0

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

0.0

0.0

0.0

05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

0.0

0.0

0.0

05 03

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

855.09

213.4

0.0

06 02 02

   ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

855.09

213.4

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,415.18

8,922.2

115.5


      ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

112.1

0.0

0.0

 ძირითადი აქტივები

2.7

0.0

0.0

 არაწარმოებული აქტივები

109.4

0.0

0.0

        მიწა

109.4

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 7 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,487.53

2,827.4

2,789.3

 7 1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,435.54

2,629.6

2718.3

 7.1 1 1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,435.54

2,624.9

2,708.3

 7.1 1 2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

4.7

10.0

 7.1 6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

84.7

51.0

7.1 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

51.99

113.1

20.0

 7.2

 თავდაცვა

70.35

0.0

0.0

 7.2 2

 სამოქალაქო თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

4705.35

5,275.8

40.0

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,286.99

210.4

0.0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

2,867.84

4,494.7

40.0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,867.84

4,494.7

40.0

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

7.4 7 3

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

7.4 9

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

550.52

570.7

0.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

969.24

325.7

340.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

321.0

340.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

969.24

0.0

0.0

7.5 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

4.7

0.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1,111.67

2,292.7

662.2

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

1,076.92

791.7

0.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

0.0

0.0

0.0

 7.6 4

 გარე განათება

14.75

516.6

220.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

20.0

984.4

442.2

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

1,254.95

723.1

345.2

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

116.05

121.2

145.2

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,138.9

601.9

200.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

977.21

979.6

1,010.3

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

318.4

313.0

332.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

585.81

582.6

640.3

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23.0

34.0

35.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

50.0

3.0

7.8 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

 7.9

 განათლება

1,972.9

3,439.0

1,300.0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

1,086.4

1,125.1

1,300.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

886.5

2307.3

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

886.5

2307.3

0.0

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

6.6

0.0

 7.10

 სოციალური დაცვა

326.8

390.3

403.3

 7.10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

 7.10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2.1

2.0

2.0

 7.10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

53.7

59.8

60.8

 7.10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

181.95

220.0

226.0

7.10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

8.0

8.0

 7.10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

0.0

0.0

 7.10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

89.05

100.5

106.5

 

 სულ

13,876.0

16,253.6

6,890.3

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს - 232.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო - 117.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

6,296.38

7,385.2

- 117.1

 მთლიანი სალდო

-6.663

-1,537.0

- 232.6

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  - 266.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

  2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-6.663

-1,588.4

- 266.6

 ზრდა

1,597.637

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

1,597.637

0.0

0.0

         სესხები

0.0

0.0

0.0

 კლება

1,604.30

1,588.4

266.6

          ვალუტა და დეპოზიტი

0.0

0.0

0.0

          სესხები

1,604.3

1,588.4

266.6

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით აბაშის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 285.7 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 235.7 ათასი ლარი.

თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 702.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2021 წლის გეგმა

02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

702.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

40.0

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

02 02

ბინათმშენებლობა

 

02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშნებელობა-რეაბილიტაცია

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

 

02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

220.0

02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

442.2

02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური                             

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

    შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 01

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად  საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. აბაშაში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 • ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 • დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (წელიწადში 180.0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

      ქვეპროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად, პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02 02

442.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"                                                                  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგი

    ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხდება ნარგავების მორწყვა და ნიადაგის გაფხვიერება, განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების და გზების ნაპირების გაცელვითი სამუშაოები, რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაითიბება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 340.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

340.0

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

340.0

 03 02

მწვანე ნარგავების შეძენა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

340.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,აბაშის კეთილმოწყობა"            

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, პროგრამის ფარგლებში დასუფთავების სამსახური  ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგვროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი სპეც ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ნორიო, სამიქაო, მაიდანი, გეზათი, ონტოფო, ძვ/აბაშა, ტყვირი, ნაესაკოვო, ქოლობანი, მარანი, სუჯუნა, ზანათი, წყემი, სეფიეთი შეგროვებული ნარჩენი გადის ქ. სამტრედიის ტერიტორიის არსებულ ნაგავსაყრელზე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 30მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 3 ნაგავმზიდი სპეც ავტომანქანა.

მოსალოდნელი შედეგი

      მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ აბაშის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენის გატანა, დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,300.0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

04 00

 განათლება

1,300.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,300.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 01

1,300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     აბაშის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს, დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 20 ს/ბაღი სადაც ჩარიცხულია 680 აღსაზრდელი, რაც მოიცავს ჩასარიცხ მსურველთა 85%. საძინებელი პირობების უქონლობის გამო 2-3 წლამდე ასაკის ბავშვთა მიღება ს/ბაღებში ვერ ხერხდება. კონტიგენტის ჩარიცხვისას უპირატესობა ენიჭებათ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულია 225 თანამშრომელი მ.შ. 20 ს/ბაღის უფროსი, 59 აღმზრდელ-პედაგოგი და შემცვლელი, 29 აღმზრდელის თანაშემწე, 27 მზარეული და სხვა ადმინისტრაციული და დამხმარე ტექნიკური პერსონალი.

     სკოლამდელ დაწესებულებებში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ „საქართველოს კანონის კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტები და მოქმედი სტანდარტები“, გამომდინარე აქედან შემუშავებულია სამოქმედო სტრატეგია, რომელიც სრულად პასუხობს აღზრდისა და განათლების, პროფესიული განვითარების, პროგრამის ხარისხის, სასკოლო მზაობის, ბავშვთა კვების, ინფრასტრუქტურის, სტანდარტსა და რეგლამენტს. რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ბავშვზე ორიენტირებულ სწავლებას, სწავლების ინდივიდუალიზაციის დაკვირვებას და შეფასებას.

  ბავშვთა კვება ძირითადად შეესაბამება რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. კვება არის სამჯერადი. სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები პასუხობს მოქმედ სტანდარტებს. ყოველწლიურად ხდება კვების ბლოკში დასაქმებულ პირთაა ტრენინგ-სწავლება. ს/ბაღები უზრუნველყოფილი არიან ცივი და ცხელი წყლით. წელიწადში ერთხელ სწავლის დაწყებამდე ტარდება წყლის ლაბორატორიული გამოკვლევა. გაზიფიცირებულია 5 ს/ბაღი.

    ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარშე სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომლეთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

      აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

     მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 680-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,010.3 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,010.3

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

332.0

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

220.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

100.0

05 01 05

სპორტული ღონისძიებები

12.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

675.3

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

624.3

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

16.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

      სპორტის ცენტრი აერთიანებს 12 სპორტულ სახეობას ესენია: ბ/ჰოკეი (45 ბავშვი),  ბ/რომაული ჭიდაობა (32 ბავშვი), რაგბი (16-18 ბავშვი), ძიუდო (16-18 ბავშვი), ჭადრაკი (20 ბავშვი), კრივი (16 ბავშვი), მ/ჩოგბურთი (16 ბავშვი), კალათბურთი (16 ბავშვი), ტაეკვონდო (16 ბავშვი), მძლეოსნობა (16 ბავშვი), ნიჩბოსნობა (16 ბავშვი), ველოსპორტი (10 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 230 ბავშვი, საწვრთნელი პროცესები უტარდებათ 3-4 ჯერ. სპორტის ცენტრში დასაქმებულია 37 ადამიანი მათ შორის 9 ადმინისტრაციული პერსონალი, 16 მწვრთნელი, 12 ტექნიკური პერსონალი. ცენტრის  აღსაზდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს მონაწილეობას ღებულობენ  სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მაშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 • ხელი შეუწყოს  მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესისის დამკვიდრებას;
 • მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის და მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მაშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

       სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურეობით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ზანა”.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ფეხბურთის პოპულარიზაცია, სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ–გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება, ნიჭიერი, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენა, ეროვნული ნაკრები გუნდებისთვის რეზერვის მიწოდება.

მოსალოდნელი შედეგი

   საფეხბურთო შეჯიბრებებზე მაქსიმალური სპორტული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების რეალიზება ამაღლებული  სპორტული შედეგების მიღწევა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 05

12.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პროექტები:

 1. წარმატებული სპორტსმენებისა და მოწავლეების ფასიანი საჩუქრებით წახალისება;
 2. სპორტული ფორმები;
 3. თასები, მედლები, სიგელები;
 4. სპორტის პარაოლიმპიური სახეობა ,,ბოჩასა“ ჩემპიონატის მოსაწყობად საჭირო ინვენტარის შეძენა;
 5. წარმომადგენლობითი ხარჯებისათვის;
 6. ღონიძიების მონაწილეთა კვება;
 7. თემატური ბანერები

       პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოზარდების ჩართვა სპორტის სახეობებში, წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები; ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებული სპორტსმენები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01

624.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრის, საქმიანობის სფერო ძირითადად  მიმართულია მუნიციპალიტეტის მოსახელობის კულტურულ-საგანმანათლებლო საინფორმაციო მომსახურეობის ფარგლებში. ამ მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახის  ღონისძიებები:    საშობაო მსვლელობა „ალილო“   ინტელექტუალური თამაშ -კონკურსი ,,ვიმოგზაუროთ საქართველოში“  1921-2021 -  საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციის 100 წლისთავისდამი მიძღვნილი  ციკლობრივი ღონისძიებები.   ,,ქალები ცხოვრების შუაგულში“ (შეხვედრა სხვადასხვა თაობისა და პროფესიის ქალებთან). ქალთა და დედის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.  ,,ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ,,შშმ პირთა მხარდაჭერის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები.   საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების 82-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო. ,,სამი  სავარძელი შემოქმედთათვის“- შეხვედრა შემოქმედ ადამიანებთან.   „ვეფხვისტყაოსნის“  სამაგიდო თამაშის ტურნირი.  ენის დღისადმი მიძღვნილი ესეების კონკურსი .   ,,ჩვენ ვსწავლობთ ცხოვრებას კოვიდთან ერთად“ (საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით).  სახალხო ზეიმი „კონსტანტინეობა“. ეროვნული სამოსის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  აქციის ,,ღამე მუზეუმში“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი   მიძღვნილი ღონისძიებები.  პროექტის ,,ევროპის დღეები“-ს ფარგლებში დაგემილი ღონისძიებები:

თემატური კონფერენცია- საუკეთესო თემების პრეზენტაცია, მე-2 დღე- საზეიმო ცერემონიალი. კ.გამსახურდიასა და ს.ჩიქოვანის სახლ-მუზეუმებისათვის საუკეთესო გიდების გამოსავლენი კონკურსი.  ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  კონფერენცია გენდერულ საკითხებზე სკოლის მოსწავლეებისთვის(გენდერული თანასწორობა, გენდერული ძალადობა, ოჯახში ძალადობა) .საინფორმაციო შეხვედრა ს/ბაღების აღმზრდელებთან _შშმ-აღსაზრდელთა საჭიროებებისა და მიდგომების მეთოდები.    გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი  (6 მაისი, 23  ნოემბერი), საქართველოს უახლესი ისტორიის  მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი,- 9 მარტის, 9 აპრილის, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში დაღუპული გმირების ხსოვნისადმი,   9 მაისისადმი    მიძღვნილი თემატური ღონისძიებები.    ხელოვნების სკოლის სამხატვრო განყოფილების მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა. ,,მთლად უცნაურზე უცნაური წყურვილით ვიწვი“-ეძღვნება ქართველი პოეტის ნოდარ ნარსიას დაბადებიდან 70-ე წლისთავს. სოფლის ზეიმი "ტირიფობა".  სოფლის სახალხო დღესასწაული  "გულიერობა".  ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. "გალაკტიონი 150"- შეხვედრა " გალას" პრემიის ლაურეატებთან, ვიქტორინა "ყველაფერი გალაკტიონის შესახებ".  სახალხო დღესასწაული "აბაშობა". ლიტერატურულ - მუსიკალური საღამო "აფხაზეთი საქართველოა".  ევროპის მემკვიდრეობის დღეები. მასწავლებელთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ღვაწმოსილ, ცნობილ აბაშელ ხელოვანთა შემოქმედებითი საღამოები. საქართველოს ეროვნული ინტელექტ- ჩემპიონატი " ეტალონი" (შიდა მუნიციპალური შესარჩევი და რესპუბლიკური ტურები).  სფიჩების კონკურსი. ხელოვნების სკოლის აღსაზრდელთა მონაწილეობა: თემურ ახობაძის სახელობის ახალგაზრდა პიანისტთა პირველ საერთაშორიშო კონკურსში, ქართული ფოლკლორისა და კლასიკური მუსიკის განვითარების კავშირ "ჰარმონია"-ს  კონკურსში  "ნორჩი ვირტუოზი",  "მხიარული ნოტები" -ის  პირველ და  მეორე შესარჩევ ტურებში; საგუნდო მუსიკის ფესტივალში.  ხელოვნების სკოლის აღსაზრდელთა შიდა სასკოლო კონკურსები.  ფოლკლორული ანსამბლების, ჯგუფების მონაწილეობა რეგიონალურ, ქვეყნის მასშტაბით გამართულ კონკურს - ფესტივალებში, დღესასწაულებში, გასვლითი კონცერტები. საახალწლო საზეიმო  კონცერტები. თემატური ღონისძიებები ბიბლიოთეკებში.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქცონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა ა(ა)იპ-ის ადმნინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით. (ხელფასი და სხვა)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 02

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ,,საინფორმაციო მაუწყებელი - აბაშის მაცნე"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის მიზანია დიდი იყოს გაზეთის როლი მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მუშაობაში, გაზეთის საშუალებით გაშუქდეს მიმდინარე ახალი ამბები, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები, ასევე მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 03

16.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პროექტი: „აბაშის საერთაშორისო საბავშვო-საყმაწვილო კინოფესტივალი“; ფესტივალის მიზანია კინოხელოვნების პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთიდან, ასევე მსოფილიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან და ქვეყნებიდან; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საახალწლოს და სხვდასხვა სახის შემხვედრი ღონისძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

  პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობა და კინოხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებული მოზარდების აღმოჩენა, წარმოჩენა, მათი ინტერესების სფეროს განვითარება, ჩვენი მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

3.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდაჭერას, ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ახალგაზრდებში სამოქალაქო აქტივიზმის კულტურის დანერგვა.

მოსალოდნელი შედეგი

     ახალგაზრდული პოლიტიკის შესაბამისად ახალგაზრდებისათვის ეფექტური წინაპირობის შექმნა მმართველობის პროცესში მათი ჩართვის მიზნით. წარმატებული მოსწავლეების  მოტივაციის ამაღლება

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 748.5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

    ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

748.5

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

145.2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

145.2

06 02

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

200.0

06 02 01

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

200.0

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

0.0

06 03

სოციალური დაცვა

403.3

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

70.0

06 03 02

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

30.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

1.8

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა.

21.0

06 03 05

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

38.0

06 03 06

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

4.0

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

10.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა.

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

28.0

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი)მქონე პირების   დახმარების   პროგრამა.

38.0

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

106.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა.

2.0

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

35.0

06 03 17

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

8.0

06 03 18

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

5.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

145.2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ადამიანური რესურსი ქვეყნის პრიორიტეტია, ხოლო საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უპირველესი გამოწვევაა.

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრა გულისხმობს მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთეხეების და რისკების თავიდან აცილებას.

    თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოვალეობები საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის სფეროში შემდეგია:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა და ხელშეწყობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.მათ შორის ესტეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში;

გ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურეობის მიმწოდებელთათვის;

დ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა , ჯანმრთელობის რისკების შეფასება, მონიტორინგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება.

     პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამისგან:

1. სანიტარული ღონისძიებები;

2. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზი, მალარია და პარაზიტული დაავადებები);

3. იმუნიზაცია;

4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 და + ასაკის ბენეფიციარების სკრინინგი, მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკების და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. სწრაფი მარტივი ტესტით, ტუბერკულიოზის, აივ შიდსის და C ჰეპატიტის ნაადრევი გამოვლენის თვალსაზრისით პროგრამაში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ჩართვით. პროგრამის მიზანია ტუბერკულიოზის, აივ შიდსის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, მკურნალობა  შორეული გართულებების პრევენციის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენაღჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის   დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას რაც არ ფინანსდება  საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური  გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 200.000-ის ჩათვლით.
ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები, (6-დან 18 წლამდე) რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას  სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში.
     სამედიცინო მომსახურების ღონისძიებების თანადაფინანსება დიფერენცირებულია  და პაციენტის დაუფინანსებელ (გადასახდელ) წილში განსაზღვრულია:
ა) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 100.000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:  100 (ასი) ლარიდან - 500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში – 100%-ით, ხოლო 501 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.500 (ათასხუთასი) ლარისა;
ბ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა  101.000 – დან 200.000 ჩათვლით, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:
ბ.ა) 200 (ორასი) ლარიდან  ღირებულების – 70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარისა;
გ) ბენეფიციარები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 200.000-ზე ზევით, ან არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო მომსახურების მოთხოვნისას დაფინანსდეს:

გ.ა) 250 ლარიდან 1.000 ლარამდე, ღირებულების შემთხვევაში - 50%-ით

გ.ბ) 1001-ლარიდან  2.000 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში - 40%-ით

გ.გ) 2001 - ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 30%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1200  (ერთიათასორასი) ლარისა;

გ.დ) 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისათვის გადაუდებელი სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსებელ წილში განისაზღვროს: 50 (ორმოცდაათი) ლარიდან 500 (ხუთასი) ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, 501 (ხუთასერთი) ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში - 70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1.500 (ათასხუთასი) ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

     აბაშის    მუნიციპალიტეტის     მოსახლეობის     ჯანმრთელობისა     და     ცხოვრების     ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს ერთი უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის, სადაც დღეში ერთხელ ყოველდღიურად იკვებება 50 ბენეფიციარი. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს  მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000-მდე.

მოსალოდნელი შედეგი

   უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობებსება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 02

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 2500 (ორიათასხუთასი) ლარის ოდენობით, საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას.

 მოქალაქეთა მდგომარეობა სტიქიით (ხანძრი, ქარი, წყალდიდობა) დაზარალების შედეგად განსაკუთრებით მძიმეა, მათი ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება კი პირველ ეტაპზე ხელს უწყობს, მათ მოახდინონ საცხოვრებლის რეაბილიტაცია და შეძლონ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
 

მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული ოჯახების ყოფითი პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

1.8

პროგრამის განმახორციელებელი

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაწევა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;
     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი ბავშვები განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

21.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური        

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული   მარჩენალდაკარგული ბავშვები  განსაკუთრებულ ზრუნვას და თანადგომას საჭიროებენ. მნიშვნელოვანია მათი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება-ხელშეწყობა.

      პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული ბავშვების (0-18) ხელშეწყობა.  ერთჯერადი დახმარების გაწევა  თითოეულ ბავშვზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგული ბავშვების მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუბჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

38.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის ვეტერანების  ხელშეწყობა, კერძოდ: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა ომის მონაწილეებზე - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილე   ვეტენათა   ოჯახების თანადგომა და მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

2.5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 (ორასმორცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ომის მონაწილე ვეტენათა ოჯახების სოციალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      რეგისტრირებული 2400 იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახებზე დასაფლავების ხარჯების გაწევაში მატერიალური თანადგომა. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

    დევნილი მოსახლეობის ოჯახების სოციალური და მორალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 50-მდე შშმ ბავშვები, რომლებიც მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას, მკურნალობას.
    შშმ ბავშვთა ოჯახებზე პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200(ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯები და ,,ჩერნობილელები“, რომლებსაც გააჩნიათ შშმ პირის სტატუსები, მუდივად საჭიროებენ დახმარებას და თანადგომას. მათ უმრავლესობას შერყეული აქვს ჯანმრთელობა.

     პროგრამით გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იმ ბენეფიციარების დახმარება, რომლებიც არიან ყრუ-მუნჯები და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეები, კერძოდ: აღნიშნული სტატუსის მქონე პირებზე გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

     ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების სოციალური მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

28.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტში იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით ყოველწლიურად  შეადგენს  7-15 პირს. მათ კვირაში მინიმუმ 3-ჯერ უწევთ გადაადგილება სამედიცინო დაწესებულებებში პროცედურების ჩასატარებლად, ტრანსპორტით გადაადგილება დაკავშირებულია ხარჯებთან, რაზეც მათ ხელი არ მიუწვდებათ. ყველა მათგანს გააჩნია მკვეთრად გამოხატული შშმ პირის სტატუსი. პროგრამით აღნიშნულ პაციენტებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 150(ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მატერიალური დახმარებით. ხელმისაწვდომია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების   პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

38.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას, მძიმეა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მუდმივად ესაჭიროებათ მედიკამენტებით მკურნალობა. პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

      აღნიშნული სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

106.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები  მუდმივად საჭიროებს მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ: მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

     დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმბჯობესების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება. მათზე მონაცემთა ბაზის დადგენა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასი წლის და ასზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტში ცხოვრები მოქალაქეები, რომელთა ასაკი არის 100 წელი ან მეტი. ისინი მუდმივად საჭიროებენ მზრუნველობას. აქედან გამომდინარე,  მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესი ადამიანების და მათი ოჯახების თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი  ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები რომლებსაც  ყავს  (1,2,3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ  მატერიალური დახმარების გაწევას, კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც შეეძინება   ახალშობილი  პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება  პირველ ბავშვზე 100 (ასი) ლარი. მეორე ბავშვზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი. მესამე და ყოველ მომდევნო შვილზე  300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

     დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება-წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

8.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი , სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის  და სხვა გარემოებების გამო დაინგარა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისთვის საშიში გახდა. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.

მოსალოდნელი შედეგი

     სხვადასხვა გარემოებებით,  თავშესაფრის   გარეშე   დარჩენილი  მოსახლეობისთვის  შექმნილი   მინიმალური საცხოვრებელი პირობები და  ნაწილობრივ შემსუბუქებული სოციალური  მდგომარეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალერი მომსახურეობის სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვს სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 70 000 -ის ჩათვლით. ოჯახის წევრის გარდაცვალებისას  მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას. დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  გაიცემა  250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი  ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
აბაშის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას  ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019
წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები  

 

 აბაშის მუნიციპალიტეტი

13,876.0

16,253.6

8,536.8

7,716.8

6,890.3

0.0

6,890.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

134

134

0

134

137

0

137

 

 ხარჯები

7,460.82

7,280.0

216.7

7,063.3

6,740.8

0.0

6,740.8

 

   შრომის ანაზღაურება

1,783.31

1,821.0

0.0

1,821.0

1,835.6

0.0

1,835.6

 

   საქონელი და მომსახურება

1,133.02

952.5

171.6

780.9

760.4

0.0

760.4

 

   პროცენტები

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

 

   სუბსიდიები

3,002.58

3,469.9

0.0

3,469.9

3,426.7

0.0

3,426.7

 

   გრანტები

20.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

591.1

850.3

0.0

850.3

582.3

0.0

582.3

 

    სხვა ხარჯები

878.82

149.0

0.0

149.0

119.8

0.0

119.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,415.18

8,922.2

8,320.1

602.1

115.5

0.0

115.5

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,557.88

2,827.4

0.0

2,827.4

2,789.3

0.0

2,789.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

134

134

0

134

137

0

137

 

 ხარჯები

2,510.06

2,758.1

0.0

2,758.1

2,679.8

0.0

2,679.8

 

    შრომის ანაზღაურება

1,783.31

1,821.0

0.0

1,821.0

1,835.6

0.0

1,835.6

 

    საქონელი და მომსახურება

600.71

724.4

0.0

724.4

752.4

0.0

752.4

 

    პროცენტები

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

5.49

96.5

0.0

96.5

9.0

0.0

9.0

 

    სხვა ხარჯები

68.56

78.9

0.0

78.9

66.8

0.0

66.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.82

17.9

0.0

17.9

75.5

0.0

75.5

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,505.89

2,624.9

0.0

2,624.9

2,708.3

0.0

2,708.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

134

134

0

134

137

0

137

 

 ხარჯები

2,458.07

2,607.0

0.0

2,607.0

2,632.8

0.0

2,632.8

 

    შრომის ანაზღაურება

1,783.31

1,821.0

0.0

1,821.0

1,835.6

0.0

1,835.6

 

    საქონელი და მომსახურება

600.71

704.7

0.0

704.7

732.4

0.0

732.4

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

5.49

11.5

0.0

11.5

9.0

0.0

9.0

 

    სხვა ხარჯები

68.56

65.8

0.0

65.8

55.8

0.0

55.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.82

17.9

0.0

17.9

74.9

0.0

74.9

 

 ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 01 01 01

აბაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო

778.9

852.0

0.0

852.0

865.3

0.0

865.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

33

33

0

33

36

0

36

 

 ხარჯები

774.05

842.1

0.0

842.1

845.8

0.0

845.8

 

    შრომის ანაზღაურება

543.49

567.4

0.0

567.4

583.2

0.0

583.2

 

    საქონელი და მომსახურება

181.21

225.4

0.0

225.4

212.8

0.0

212.8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.21

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

    სხვა ხარჯები

49.14

46.8

0.0

46.8

46.8

0.0

46.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.85

9.9

0.0

9.9

19.5

0.0

19.5

 01 01 02

აბაში მუნიციპალიტეტის მერია

1,656.64

1,697.4

0.0

1,697.4

1,769.0

0.0

1,769.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

96

96

0

96

96

0

96

 

 ხარჯები

1,613.67

1,690.0

0.0

1,690.0

1,714.6

0.0

1,714.6

 

    შრომის ანაზღაურება

1,180.71

1,197.4

0.0

1,197.4

1,197.2

0.0

1,197.2

 

    საქონელი და მომსახურება

408.26

460.6

0.0

460.6

502.0

0.0

502.0

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

5.28

9.0

0.0

9.0

6.0

0.0

6.0

 

    სხვა ხარჯები

19.42

19.0

0.0

19.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.97

7.4

0.0

7.4

54.8

0.0

54.8

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

70.35

75.5

0.0

75.5

74.0

0.0

74.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5

5

0

5

5

0

5

 

 ხარჯები

70.35

74.9

0.0

74.9

72.8

0.0

72.8

 

    შრომის ანაზღაურება

59.11

56.2

0.0

56.2

55.2

0.0

55.2

 

    საქონელი და მომსახურება

11.24

18.7

0.0

18.7

17.6

0.0

17.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.0

0.6

1.2

0.0

1.2

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

51.99

202.5

0.0

202.5

81.0

0.0

81.0

 

 ხარჯები

51.99

151.1

0.0

151.1

47.0

0.0

47.0

 

    შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

    პროცენტები

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

85.0

0.0

85.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

13.1

0.0

13.1

11.0

0.0

11.0

 

 ვალდებულებები

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

4.7

0.0

4.7

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

 

4.7

0.0

4.7

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

4.7

0.0

4.7

10.0

0.0

10.0

 01 02 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

51.99

84.7

0.0

84.7

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

 

    პროცენტები

51.99

33.3

0.0

33.3

16.0

0.0

16.0

 

  ვალდებულებების კლება

0.0

51.4

0.0

51.4

34.0

0.0

34.0

 01 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

 ხარჯები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

     სხვა ხარჯები

 

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

 ვალდებულებები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

01 02 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

 

112.1

0.0

112.1

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

 

112.1

0.0

112.1

20.0

0.0

20.0

 

    საქონელი და მომმსახურება

 

15.0

0.0

15.0

10.0

0.0

10.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

85.0

0.0

85.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

 

12.1

0.0

12.1

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,520.66

7,573.5

6,043.0

1,530.5

702.2

0.0

702.2

 

 ხარჯები

1,638.75

1,059.6

75.1

984.5

662.2

0.0

662.2

 

    საქონელი და მომსახურება

180.16

75.0

30.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

703.64

939.5

0.0

939.5

662.2

0.0

662.2

 

    გრანტები

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

     სხვა ხარჯები

734.95

45.1

45.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,881.91

6,513.9

5,967.9

546.0

40.0

0.0

40.0

 

    ძირითადი აქტივები

4,881.91

6,513.9

5,967.9

546.0

0.0

0.0

0.0

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2,867.84

4494.7

4288.3

206.4

40.0

0.0

40.0

 

 ხარჯები

92.07

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

92.07

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,775.77

4454.7

4288.3

166.4

40.0

0.0

40.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტის მშნებელობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,867.84

4,374.3

4,170.2

204.1

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

92.07

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

92.07

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,775.77

4,334.3

4,170.2

164.1

40.0

0.0

40.0

02 01 02

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

120.4

118.1

2.3

 

 

 

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

120.4

118.1

2.3

 

 

 

02 02

ბინათმშენებლობა

1,076.92

791.7

791.7

0.0

 

 

 

 

 ხარჯები

735.89

45.1

45.1

0.0

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

0.94

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

     სხვა ხარჯები

734.95

45.1

45.1

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341.03

746.6

746.6

0.0

 

 

 

 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14.75

244.6

244.6

0.0

 

 

 

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.75

244.6

244.6

0.0

 

 

 

 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

775.42

210.4

208.5

1.9

 

 

 

 

 ხარჯები

15.5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

     საქონელი და მომსახურება

15.5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

759.92

210.4

208.5

1.9

 

 

 

 02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

511.57

570.7

509.9

60.8

 

 

 

 

 ხარჯები

71.65

35.0

30.0

5.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

71.65

35.0

30.0

5.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

439.92

535.7

479.9

55.8

 

 

 

 02 07

მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,264.16

956.5

0.0

956.5

662.2

0.0

662.2

 

 ხარჯები

703.64

939.5

0.0

939.5

662.2

0.0

662.2

 

      სუბსიდიები

703.64

939.5

0.0

939.5

662.2

0.0

662.2

 

      სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550.52

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

 02 07 01

სკვერების მოწყობის ღონისძიებები

550.52

5.0

0.0

5.0

 

 

 

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550.52

5.0

0.0

5.0

 

 

 

 02 07 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

703.64

939.5

0.0

939.5

662.2

0.0

662.2

 

 ხარჯები

703.64

939.5

0.0

939.5

662.2

0.0

662.2

 

    სუბსიდიები

703.64

939.5

0.0

939.5

662.2

0.0

662.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 02 07 02 01

ქალაქის გარე განათება

213.74

272.0

0.0

272.0

220.0

0.0

220.0

 

 ხარჯები

213.74

272.0

0.0

272.0

220.0

0.0

220.0

 

    სუბსიდიები

213.74

272.0

0.0

272.0

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 07 02 02

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

489.9

679.5

0.0

679.5

442.2

0.0

442.2

 

ხარჯები

489.9

667.5

0.0

667.5

442.2

0.0

442.2

 

       სუბსიდიები

489.9

667.5

0.0

667.5

442.2

0.0

442.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 02 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 02 09

ტურიზმი

20.0

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

20.0

 

 

 

 

 

 

 

    გრანტები

20.0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

 

 

 

 

 

 02 10

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა

 

304.9

0.0

304.9

 

 

 

 

 ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

304.9

0.0

304.9

 

 

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

265.6

325.7

0.0

325.7

340.0

0.0

340.0

 

 ხარჯები

265.6

321.0

0.0

321.0

340.0

0.0

340.0

 

    სუბსიდიები

265.6

321.0

0.0

321.0

340.0

0.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 03 01

ქალაქის დასუფთავება

265.6

321.0

0.0

321.0

340.0

0.0

340.0

 

 ხარჯები

265.6

321.0

0.0

321.0

340.0

0.0

340.0

 

    სუბსიდიები

265.6

321.0

0.0

321.0

340.0

0.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

4.7

0.0

4.7

 

 

 

 

 ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.7

0.0

4.7

 

 

 

 04 00

 განათლება

1,972.9

3,439.0

2,283.9

1,155.1

1,300.0

0.0

1,300.0

 

 ხარჯები

1,342.54

1,266.7

141.6

1,125.1

1,300.0

0.0

1,300.0

 

    საქონელი და მომსახურება

327.75

141.6

141.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

1,014.79

1,125.1

0.0

1,125.1

1,300.0

0.0

1,300.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

630.36

2,172.3

2142.3

30.0

0.0

0.0

0.0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,014.79

1,130.0

0.0

1,130.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

 ხარჯები

1,014.79

1,125.1

0.0

1,125.1

1,300.0

0.0

1,300.0

 

     საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

      სუბსიდიები

1,014.79

1,125.1

0.0

1,125.1

1,300.0

0.0

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

886.5

2,307.3

2,282.2

25.1

 

 

 

 

 ხარჯები

327.75

141.6

141.6

0.0

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

327.75

141.6

141.6

0.0

 

 

 

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558.75

2,165.7

2,140.6

25.1

 

 

 

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

71.61

1.7

1.7

0.0

 

 

 

 

 ხარჯები

71.61

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.61

1.7

1.7

0.0

 

 

 

05 00

კულტურარელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

977.21

974.6

0.0

974.6

1,010.3

0.0

1,010.3

 

 ხარჯები

977.21

974.6

0.0

974.6

1,010.3

0.0

1,010.3

 

      საქონელი და მომსახურება

24.4

11.5

0.0

11.5

8.0

0.0

8.0

 

      სუბსიდიები

902.5

963.1

0.0

963.1

979.3

0.0

979.3

 

      სხვა ხარჯები

50.31

0.0

0.0

0.0

23.0

0.0

23.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

318.4

308.0

0.0

308.0

332.0

0.0

332.0

 

 ხარჯები

318.4

308.0

0.0

308.0

332.0

0.0

332.0

 

       საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

8.0

0.0

8.0

 

       სუბსიდიები

318.4

308.0

0.0

308.0

320.0

0.0

320.0

 

        სხვა ხარჯები

 

 

 

 

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ცენტრის ხელშეწყობა

219.9

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

 ხარჯები

219.9

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

    სუბსიდიები

219.9

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

98.5

88.0

0.0

88.0

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

98.5

88.0

0.0

88.0

100.0

0.0

100.0

 

    სუბსიდიები

98.5

88.0

0.0

88.0

100.0

0.0

100.0

05 01 03

სპორტული ინფრასტუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 01 05

სპორტული ღონისძიებები

 

 

 

 

12.0

0.0

12.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

12.0

0.0

12.0

 

     საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

8.0

0.0

8.0

 

     სხვა ხარჯები

 

 

 

 

4.0

0.0

4.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

658.81

666.6

0.0

666.6

675.3

0.0

675.3

 

 ხარჯები

658.81

666.6

0.0

666.6

675.3

0.0

675.3

 

      საქონელი და მომსახურება

24.4

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

      სუბსიდიები

584.1

605.1

0.0

605.1

659.3

0.0

659.3

 

      სხვა ხარჯები

50.31

50.0

0.0

50.0

16.0

0.0

16.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების ხელშეწყობა

561.1

571.1

0.0

571.1

624.3

0.0

624.3

 

 ხარჯები

561.1

571.1

0.0

571.1

624.3

0.0

624.3

 

    სუბსიდიები

561.1

571.1

0.0

571.1

624.3

0.0

624.3

05 02 02 01

ხელოვნების სკოლა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

05 02 02 01

კულტურის ცენტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

05 02 02

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

 

 ხარჯები

23.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

 

    სუბსიდიები

23.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

05 02 03

სხვა კულტურული ღონისძიებები

24.71

11.5

0.0

11.5

16.0

0.0

16.0

 

 ხარჯები

24.71

11.5

0.0

11.5

16.0

0.0

16.0

 

    საქონელი და მომსახურება

24.4

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

     სხვა ხარჯები

0.31

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 

 

 

 ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 

 

 

   სუბსიდიები

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

 

 

 

3.0

0.0

3.0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

3.0

0.0

3.0

 

        სხვა ხარჯები

 

 

 

 

3.0

0.0

3.0

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა

1,581.75

1,113.4

209.9

903.5

748.5

0.0

748.5

 

 ხარჯები

726.66

900.0

0.0

900.0

748.5

0.0

748.5

 

    სუბსიდიები

116.05

121.2

0.0

121.2

145.2

0.0

145.2

 

    სოციალურუზრუნველყოფა

585.61

753.8

0.0

753.8

573.3

0.0

573.3

 

    სხვა ხარჯები

25.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

855.09

213.4

209.9

3.5

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

116.05

121.2

0.0

121.2

145.2

0.0

145.2

 

ხარჯები

116.05

121.2

0.0

121.2

145.2

0.0

145.2

 

   სუბსიდიები

116.05

121.2

0.0

121.2

145.2

0.0

145.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

116.05

121.2

0.0

121.2

 

 

 

 

 ხარჯები

116.05

121.2

0.0

121.2

 

 

 

 

    სუბსიდიები

116.05

121.2

0.0

121.2

 

 

 

06 02

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა

1138.9

601.9

209.9

398.0

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

283.81

388.5

0.0

388.5

200.0

0.0

200.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

283.81

388.5

0.0

388.5

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

855.09

213.4

209.9

3.5

 

 

 

06 02 01

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონალური მომსახურება

283.81

388.5

0.0

388.5

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

283.81

388.5

0.0

388.5

200.0

0.0

200.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

283.81

388.5

0.0

388.5

200.0

0.0

200.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

855.09

213.4

209.9

3.5

 

 

 

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

855.09

213.4

209.9

3.5

 

 

 

06 03

სოციალური დაცვა

326.8

390.3

0.0

390.3

403.3

0.0

403.3

 

 ხარჯები

326.8

390.3

0.0

390.3

403.3

0.0

403.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

301.8

365.3

0.0

365.3

373.3

0.0

373.3

 

    სხვა ხარჯები

25.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

06 03 01

მზრუნველობა მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა

45.65

66.0

0.0

66.0

70.0

0.0

70.0

 

 ხარჯები

45.65

66.0

0.0

66.0

70.0

0.0

70.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

45.65

66.0

0.0

66.0

70.0

0.0

70.0

 

06 03 02

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)

25.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

25.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

 

    სხვა ხარჯები

25.0

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

0.3

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

 ხარჯები

0.3

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

1.8

 

06 03 04

მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ოჯახების დახმარების პროგრამა.

20.4

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

 

 ხარჯები

20.4

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

 

    სოციალურუზრუნველყოფა

20.4

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

06 03 05

ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

33.0

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

 

 ხარჯები

33.0

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

33.0

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

06 03 06

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილი მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

0.75

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

 ხარჯები

0.75

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.75

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

06 03 07

გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა.

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 03 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

8.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

8.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 03 09

ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული  სიტუაციების   შედეგების   ლიკვიდაციის მონაწილეების  დახმარების პროგრამა.

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 03 10

დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა.

23.7

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

 

 ხარჯები

23.7

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

23.7

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

06 03 11

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების   დახმარების   პროგრამა.

33.6

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

 

 ხარჯები

33.6

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

33.6

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

06 03 12

მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

06 03 13

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა.

104.7

108.0

0.0

108.0

106.0

0.0

106.0

 

 ხარჯები

104.7

108.0

0.0

108.0

106.0

0.0

106.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

104.7

108.0

0.0

108.0

106.0

0.0

106.0

06 03 14

ასი წლის და ასზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

 ხარჯები

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 03 15

მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 ხარჯები

2.5

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

 

 

 

 

 

 

06 03 16

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

21.1

31.0

0.0

31.0

35.0

0.0

35.0

 

 ხარჯები

21.1

31.0

0.0

31.0

35.0

0.0

35.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

21.1

31.0

0.0

31.0

35.0

0.0

35.0

06 03 17

თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის ბინის  ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.6

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

 ხარჯები

0.6

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

06 03 18

სოციალურად  დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

 ხარჯები

 

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02 - დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 150 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  80.0 ათასი  ლარი.

 ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,თავდაცვის ძალების რეზერვისა და  სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  67.0 ათასი  ლარი.

 გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2.5 ათასი ლარი.

დ) გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯი - 0.5 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
 1. დადგენილებით დამტკიცებული აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.
 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილება.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.