ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016353
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
25/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.136.016353
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (28/12/2020 - 29/01/2021)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2020 წლის 25 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“  ქვეპუნქტის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N20 დადგენილება.

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძედანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

12 343 181

10 516 770

13 008 200

გადასახდელები

5 600 664

5 615 400

6 394 200

გრანტები

6 398 870

4 617 370

6 340 000

სხვა შემოსავლები

343 647

284 000

274 000

ხარჯები

7 993 990

7 771 257

8 871 600

შრომის ანაზღაურება

3 715 766

3 892 748

4 012 080

საქონელი და მომსახურება

3 089 858

2 739 458

3 164 600

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

3 000

500

0

გრანტები

225 996

220 000

220 000

სოციალური უზრუნველყოფა

567 681

543 213

901 200

სხვა ხარჯები

391 689

375 338

573 720

საოპერაციო სალდო

4 349 191

2 745 513

4 136 600

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 582 655

2 815 139

4 136 600

ზრდა (შეძენა)

4 585 615

2 815 139

4 136 600

კლება (გაყიდვა)

2 960

0

0

მთლიანი სალდო

-233 464

-69 626

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-233 464

-69 626

0

ზრდა

13 000

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

13 000

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

246 464

69 626

0

ვალუტა, დეპოზიტები

246 464

69 626

0

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსულობები

12 346 141

10 516 770

13 008 200

შემოსავლები

12 343 181

10 516 770

13 008 200

არაფინანსური აქტივების კლება

2 960

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

12 592 605

10 586 396

13 008 200

ხარჯები

7 993 990

7 771 257

8 871 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 585 615

2 815 139

4 136 600

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

13 000

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-246 464

-69 626

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 008 200 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსულობები

12 346 141

10 516 770

13 008 200

შემოსავლები

12 343 181

10 516 770

13 008 200

გადასახადები

5 600 664

5 615 400

6 394 200

გრანტები

6 398 870

4 617 370

6 340 000

სხვა შემოსავლები

343 647

284 000

274 000

არაფინანსური აქტივების კლება

2 960

0

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 394 200  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

გადასახადები

5 600 664

5 615 400

6 394 200

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 319 811

3 300 000

3 500 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        

3 001 482

2 976 000

3 494 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 793

1 000

1 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1 414

0

0

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

313 122

323 000

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 0

 0

           0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

2 280 853

2 315 400

2 894 200

სხვა გადასახადები

 0

 0

 0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 340 000 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

გრანტები

6 398 870

4 617 370

6 340 000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

0

0

0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

6 398 870

4 617 370

6 340 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 0

 0

0

სპეციალური ტრანსფერი

2 300 000

2 000 000

2 000 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

 0

            0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 738 416

2 617 370

4 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

430 203

0

340 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

930 251

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 274 000 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

343,647

284,000

274,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

257,985

215,000

215,000

პროცენტები

131,595

100,000

100,000

დივიდენდები

 0

 0

 0

რენტა

126,390

115,000

115,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

119,214

115,000

115,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7,176

0

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

32,441

29,000

29,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

32,441

29,000

29,000

სანებართვო მოსაკრებელი

28,369

25,000

25,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

23

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4,049

4,000

4,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

27,759

20,000

20,000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

0

 0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

25,462

20,000

10,000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 871 600 ლარის ოდენობით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

2

ხარჯები

7 993 990

7 771 257

8 871 600

21

შრომის ანაზღაურება

3 715 766

3 892 748

4 012 080

22

საქონელი და მომსახურება

3 089 858

2 739 458

3 164 600

25

სუბსიდიები

3 000

500

0

26

გრანტი

225 996

220 000

220 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

567 681

543 213

901 200

28

სხვა ხარჯები

391 689

375 338

573 720

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 136 600 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 136 600 ლარის ოდენობით;

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

115 936

64 572

14 000

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 221 976

2 486 198

3 859 919

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

50 760

650

1 500

05 00

განათლება

50 515

250 879

182 098

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

146 428

11 540

77 783

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

1 300

1 300

 

სულ ჯამი

4 585 615

2 815 139

4 136 600

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2,960

0

0

ძირითადი აქტივები

2,915

0

0

არაწარმოებული აქტივები

45

0

0

მიწა

45

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 13 008 200 ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 338 195

2 514 946

2 445 700

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 338 195

2 514 946

2 445 700

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 338 195

2 343 320

2 355 700

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

171 626

90 000

702

თავდაცვა

4 916

81 760

82 700

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 083 100

1 025 066

1 063 500

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

69 985

0

0

70421

სოფლის მეურნეობა

69 985

0

0

7045

ტრანსპორტი

1 013 115

1 025 066

1 063 500

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

930 270

941 566

980 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

82 845

83 500

83 500

705

გარემოს დაცვა

350 698

181 000

284 000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

109 200

84 000

84 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

241 498

97 000

200 000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4 048 312

2 446 959

3 779 119

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 414 664

1 237 314

2 054 061

7063

წყალმომარაგება

780 124

388 930

931 758

7064

გარე განათება

201 305

178 692

205 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 652 218

642 023

588 300

707

ჯამრთელობის დაცვა

448 499

452 100

788 700

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

448 499

452 100

788 700

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 526 435

1 127 060

1 404 183

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

427 068

181 540

349 783

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 094 889

944 520

1 044 400

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4 478

1 000

10 000

709

განათლება

2 234 642

2 246 428

2 458 898

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

1 885 064

1 670 639

1 960 300

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

349 578

575 789

498 598

710

სოციალური დაცვა

544 808

511 077

701 400

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

39 238

42 477

52 200

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

505 570

468 600

649 200

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

12 579 605

10 586 396

13 008 200

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-233,464

-69,626

0

ზრდა

13,000

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

13,000

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

246,464

69,626

0

ვალუტა, დეპოზიტები

246,464

69,626

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

 


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები
       • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
 • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
 • განათლება;
 • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
 • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები, წვევანდელთა ტრანსპორტირება და სხვა.

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენები და ფორსმაჟორული სიტუაციები), გადაუდებელი გადასახდელების დაფინანსება.

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზებისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყოფს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის, მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 4-5 და 6 მარშრუტს მთების შესაბამისად.

 • სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფელ დეკანაშვილებში (ეკლანის სასმელი წყლის ავზის მიმდებარე ტერიტორია) საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანის სასმელი წყლის ავზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საავტომობილო გზა, რომლითაც სარგებლობს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არის დაზიანებული, ჭირს გადაადგილება და საჭიროებს გზისა და სანიაღვრე არხის აუცილებელ მოწყობას. შედეგად მოსახლეობას შეეძლებათ შეუფერხებელი გადაადგილება, როგორც ტრანსპორტით ასევე ქვეითად.

 • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4500 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 13500 გრძივი მეტრი გზა.

 • მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ()იპხულოთაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და ძირითადი დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 6400 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბაკოს მთაში ელექტრო გაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ მთებში არსებული ელექტროგადამცემი ქსელები თითქმის მთლიანად მოშლილია და საჭიროების აუცილებელ რეაბილიტაციას.

 • ()იპხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

 • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ შურმულისა და თაგოს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის ლითონის გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა, სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

ასევე დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა.

 • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

 • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ღია და დახურული ტიპის სანიაღვრე არხების და წყალგამტარი მილების (მილხიდი) მოწყობა.

 • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლაშენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 8-10-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 40-45 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას.

დაგეგმილია დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა და დაბა ხულოში აღმაშენებლის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა - აღნიშნულ ქუჩებზე არ არის მოწყობილი საფეხმავლო ტროტუარები, რაც ქვეითად მოსიარულეთათვის არის საფრთხის შემცველი. რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედელი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს ახლის მშენებლობას, ხოლო აღმაშენებლის ქუჩაზე საჭიროა ახალი საყრდენი კედლის მშენებლობა.

ასევე დაგეგმილია სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა - აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდებარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება ქვედა საყრდენი კედელის და ეზოს კეთილმოწყობა.

 • მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობარეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი 2020-2021წ). აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო.

ასევე დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია. აღნიშნული ობიექტი თავისი სტრატეგიული დანიშნულებიდან გამომდინარე ერთერთი ძირითადი სატრანსპორტო საშულებაა სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის და მიმდებარე სოფლებისათვის, ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს ტურისტულ ნაკადებში. ობიექტს დიდი ხანია არ ჩატარებია სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რის გამოც მიმდინარე ეტაპზე საჭიროებს აუცილებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

 1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე.

 • საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება საშუალოდ 17 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 210 რეისამდე.

 • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 200 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

 • ()იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 83 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი, ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 7120 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790–ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

 • სკოლების მშენებლობარემონტი (პროგრამული კოდი 04 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ზედა დეკანაშვილებში და სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლების მშენებლობას. არსებული ობიექტების ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფლებში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.

პრიორიტეტი:

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

 • ()იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბიხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

 • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი.

 • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. აღნიშნული მოედნის ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რის გამოც სოფლის ახალგაზრდობა ვერ ახერხებს თავისუფალ დროს დაკავდეს სპორტული აქტივობებით. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაციის ჩატარება, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’ და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

 • ()იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

 • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

 • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

 • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

 • ()იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

 • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

 • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • ()იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

 • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე, მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

 • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

 • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (15 თებერვალი, 8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). ასევე განხორციელდება ვეტერანების თხევადი აირით უზრუნველყოფა.

 • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 62 ოჯახზე 400 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, COVID – 19 ინფიცირებით გარდაცვალების და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სარეიტინგო ქულის მიუხედავად დაფინანსებას 400 ლარის ოდენობით.

 • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა, მამა ან მეურვე).

 • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 15-20 საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

 • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

 • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ქვეპროგრამა.

 • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

 • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება შემდეგ ბენეფიციარებზე: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებზე, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებზე და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 13 008 200 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

12 592 605

10 586 396

13 008 200

0

13 008 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

631

647

647

0

647

 

ხარჯები

7 993 990

7 771 257

8 871 600

0

8 871 600

 

შრომის ანაზღაურება

3 715 766

3 892 748

4 012 080

0

4 012 080

 

საქონელი და მომსახურება

3 089 858

2 739 458

3 164 600

0

3 164 600

 

სუბსიდიები

3 000

500

0

0

0

 

გრანტები

225 996

220 000

220 000

0

220 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

567 681

543 213

901 200

0

901 200

 

სხვა ხარჯები

391 689

375 338

573 720

0

573 720

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 585 615

2 815 139

4 136 600

0

4 136 600

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 356 111

2 596 706

2 528 400

 

2 528 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 227 175

2 532 134

2 514 400

 

2 514 400

 

შრომის ანაზღაურება

1 624 791

1 695 394

1 792 800

 

1 792 800

 

საქონელი და მომსახურება

531 830

558 906

573 200

 

573 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 475

7 206

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

61 079

270 628

148 400

 

148 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 936

64 572

14 000

 

14 000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

0

0

 

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 343 111

2 425 080

2 438 400

 

2 438 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

145

145

 

145

 

ხარჯები

2 227 175

2 418 080

2 422 900

 

2 424 400

 

შრომის ანაზღაურება

1 624 791

1 695 394

1 792 800

 

1 792 800

 

საქონელი და მომსახურება

531 830

547 080

571 700

 

573 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 475

7 206

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

61 079

168 400

58 400

 

58 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 936

7 000

14 000

 

14 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

646 899

633 500

641 900

 

641 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

28

 

28

 

ხარჯები

644 240

633 500

641 900

 

641 900

 

შრომის ანაზღაურება

473 830

486 000

486 000

 

486 000

 

საქონელი და მომსახურება

116 722

94 100

102 500

 

102 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

500

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

53 188

53 400

53 400

 

53 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 659

0

0

 

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 691 296

1 709 820

1 713 800

 

1 713 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

112

112

 

112

 

ხარჯები

1 578 019

1 702 820

1 699 800

 

1 699 800

 

შრომის ანაზღაურება

1 150 961

1 154 194

1 251 600

 

1 251 600

 

საქონელი და მომსახურება

410 192

426 420

443 200

 

443 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8 975

7 206

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 891

115 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 277

7 000

14 000

 

14 000

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

4 916

81 760

82 700

 

82 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

4 916

81 760

82 700

 

82 700

 

შრომის ანაზღაურება

 

55 200

55 200

 

55 200

 

საქონელი და მომსახურება

4 916

26 560

27 500

 

27 500

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

13 000

171 626

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

0

114 054

90 000

 

90 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

11 826

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

102 228

90 000

 

90 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 572

0

 

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

0

0

 

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

102 000

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

0

102 000

90 000

 

90 000

 

სხვა ხარჯები

0

102 000

90 000

 

90 000

01 02 02

საწევრო შენატანი

13 000

0

0

 

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

13 000

 

0

 

0

01 02 03

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

69 626

0

 

0

 

ხარჯები

0

12 054

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

11 826

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

228

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 572

0

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 830 356

3 083 425

4 529 319

0

4 529 319

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

56

56

0

56

 

ხარჯები

608 380

597 227

669 400

0

669 400

 

შრომის ანაზღაურება

237 877

242 520

242 520

0

242 520

 

საქონელი და მომსახურება

370 431

354 447

376 660

0

376 660

 

სხვა ხარჯები

72

260

50 220

0

50 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 221 976

2 486 198

3 859 919

0

3 859 919

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

930 270

941 566

1 063 500

 

1 063 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

14

 

14

 

ხარჯები

24 944

25 320

118 500

 

118 500

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

75 720

 

75 720

 

საქონელი და მომსახურება

24 944

25 320

42 680

 

42 680

 

სხვა ხარჯები

0

0

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905 326

916 246

945 000

 

945 000

02 01 01

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

24 944

25 320

35 000

 

35 000

 

ხარჯები

24 944

25 320

35 000

 

35 000

 

საქონელი და მომსახურება

24 944

25 320

35 000

 

35 000

02 01 02

სოფელ დეკანაშვილებში საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

45 000

 

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

45 000

 

45 000

02 01 03

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

905 326

733 160

900 000

 

900 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905 326

733 160

900 000

 

900 000

02 01 04

ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

0

41 021

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

41 021

0

 

 

02 01 05

სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა

0

20 973

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20 973

0

 

 

02 01 06

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

82 846

83 500

83 500

 

83 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

14

14

 

14

 

ხარჯები

82 846

83 500

83 500

 

83 500

 

შრომის ანაზღაურება

71 720

75 720

75 720

 

75 720

 

საქონელი და მომსახურება

11 054

7 680

7 680

 

7 680

 

სხვა ხარჯები

72

100

100

 

100

02 01 07

სამგზავრო ბაგირგზა „ხულო-თაგო“-ს საწევი ბაგირის შეცვლისა და თანხმლები სარემონტო სამუშაოები

0

121 092

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121 092

0

 

 

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 305 963

985 517

1 561 758

 

1 561 758

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

500 590

488 407

550 900

 

550 900

 

შრომის ანაზღაურება

166 157

166 800

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

334 433

321 447

333 980

 

333 980

 

სხვა ხარჯები

0

160

50 120

 

50 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 805 373

497 110

1 010 858

 

1 010 858

02 02 01

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

450 703

335 115

280 000

 

280 000

 

ხარჯები

181 805

155 596

180 000

 

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

181 805

155 596

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268 898

179 519

100 000

 

100 000

02 02 01 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

201 305

178 692

205 000

 

205 000

 

ხარჯები

181 805

155 596

180 000

 

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

181 805

155 596

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 500

23 096

25 000

 

25 000

02 02 01 02

ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

156 423

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

156 423

0

 

 

02 02 01 03

საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

249 398

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

249 398

 

0

 

 

02 02 01 04

სოფელ ბაკოს მთაში ელექტრო გაყვანილობის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40 000

 

40 000

02 02 01 05

კალოთის მთაში ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა

0

0

35 000

 

35 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35 000

 

35 000

02 02 02

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

242 722

257 550

245 900

 

245 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

 

42

 

ხარჯები

242 722

257 550

245 900

 

245 900

 

შრომის ანაზღაურება

166 157

166 800

166 800

 

166 800

 

საქონელი და მომსახურება

76 565

90 590

78 980

 

78 980

 

სხვა ხარჯები

0

160

120

 

120

02 02 03

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

537 402

131 380

685 858

 

685 858

 

ხარჯები

0

0

50 000

 

50 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

537 402

131 380

635 858

0

635 858

02 02 03 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

39 876

0

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

0

0

50 000

 

50 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 876

0

0

 

0

02 02 03 02

რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

26 489

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 489

0

 

 

02 02 03 03

წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

17 789

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 789

0

 

 

02 02 03 04

ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

0

22 912

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22 912

0

 

 

02 02 03 05

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

0

65 000

 

65 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

65 000

 

65 000

02 02 03 06

სოფელ ლაბაიძეებსა და სტეფანაშვილებში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

22 000

 

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 000

 

22 000

02 02 03 07

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

231 917

 

231 917

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

231 917

 

231 917

02 02 03 08

სოფელ ირემაძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

250 000

 

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

250 000

 

250 000

02 02 03 09

სოფელ  აგარაში (რუსთავის უბანი) სასმელი წყლის  რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

 

30 000

02 02 03 10

სოფელ შურმულისა და თაგოს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის ლითონის  გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა

0

0

11 941

 

11 941

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

11 941

 

11 941

02 02 03 11

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში  სარწყავი წყლის  სისტემის მოწყობა

0

0

25 000

 

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

25 000

 

25 000

02 02 03 12

სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

233 868

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233 868

0

0

 

0

02 02 03 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

27 607

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 607

0

0

 

0

02 02 03 14

ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5 214

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 214

 

0

 

 

02 02 03 15

ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)

122 150

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 150

 

0

 

0

02 02 03 16

სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

38 444

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 444

 

0

 

0

02 02 03 17

სოფელ ქურდულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

70 243

64 190

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 243

64 190

0

 

 

02 02 04

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

42 030

126 871

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

2 708

42 304

5 000

 

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

2 708

42 304

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 322

84 567

45 000

 

45 000

02 02 05

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

757 549

97 000

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

757 549

97 000

200 000

 

200 000

02 02 05 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

192 031

0

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192 031

 

200 000

 

200 000

02 02 05 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში

0

97 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97 000

0

 

 

02 02 05 03

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)

49 467

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 467

0

0

 

0

02 02 05 04

სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)

516 051

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

516 051

0

0

 

0

02 02 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

92 293

37 601

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

73 355

32 957

70 000

 

70 000

 

საქონელი და მომსახურება

73 355

32 957

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 938

4 644

30 000

 

30 000

02 02 07

„დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა

183 264

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183 264

0

0

 

0

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

581 026

1 072 842

1 904 061

 

1 904 061

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

581 026

1 072 842

1 904 061

 

1 904 061

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

475 554

574 671

1 552 921

 

1 552 921

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475 554

574 671

1 552 921

 

1 552 921

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

279 982

246 333

500 000

 

500 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 982

246 333

500 000

 

500 000

02 03 01 02

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

328 338

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

328 338

0

 

0

02 03 01 03

დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

0

727 921

 

727 921

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

727 921

 

727 921

02 03 01 04

დაბა ხულოში რუსთაველის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

0

0

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

200 000

 

200 000

02 03 01 05

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სოციალური სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

0

0

80 000

 

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 000

 

80 000

02 03 01 06

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა

59 655

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 655

0

0

 

0

02 03 01 07

მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები

18 836

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 836

0

0

 

0

02 03 01 08

დაბა ხულოში აღმაშენებლის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და სავალი ბილიკის მოწყობა

0

0

45 000

 

45 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

45 000

 

45 000

02 03 01 09

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება

117 081

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117 081

0

0

 

0

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

105 472

498 171

351 140

0

351 140

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 472

498 171

351 140

 

351 140

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

26 950

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 950

0

 

0

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

0

48 848

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48 848

0

 

0

02 03 02 03

დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

0

100 000

271 140

 

271 140

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

100 000

271 140

 

271 140

02 03 02 04

მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი)

49 859

143 885

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 859

143 885

0

 

 

02 03 02 05

ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა

0

38 981

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 981

0

 

0

02 03 02 06

სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა

0

85 944

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 944

0

 

 

02 03 02 07

სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია

0

53 563

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 563

0

 

0

02 03 02 08

ხულო-თაგოს ბაგირგზის სადგურის რეაბილიტაცია

0

0

80 000

 

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 000

 

80 000

02 03 02 09

ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა

33 289

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 289

0

0

 

0

02 03 02 10

კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა

22 324

0

 

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 324

0

0

 

0

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

930 251

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

930 251

0

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

581 770

569 600

597 300

 

597 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

531 010

568 950

595 800

 

595 800

 

შრომის ანაზღაურება

55 855

58 280

58 680

 

58 680

 

საქონელი და მომსახურება

475 155

510 670

537 120

 

537 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 760

650

1 500

 

1 500

03 01

სანიტარული დასუფთავება

128 793

91 300

97 000

 

97 000

 

ხარჯები

78 793

91 300

97 000

 

97 000

 

საქონელი და მომსახურება

78 793

91 300

97 000

 

97 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

0

0

 

0

03 01 01

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა

59 200

84 000

84 000

 

84 000

 

ხარჯები

59 200

84 000

84 000

 

84 000

 

საქონელი და მომსახურება

59 200

84 000

84 000

 

84 000

03 01 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

50 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

0

0

 

0

03 01 03

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

19 593

7 300

13 000

 

13 000

 

ხარჯები

19 593

7 300

13 000

 

13 000

 

საქონელი და მომსახურება

19 593

7 300

13 000

 

13 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

452 977

478 300

500 300

 

500 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

10

10

 

10

 

ხარჯები

452 217

477 650

498 800

 

498 800

 

შრომის ანაზღაურება

55 855

58 280

58 680

 

58 680

 

საქონელი და მომსახურება

396 362

419 370

440 120

 

440 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

760

650

1500

 

1 500

04 00

განათლება

1 900 191

1 914 118

2 132 298

 

2 132 298

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 849 676

1 663 239

1 950 200

 

1 950 200

 

შრომის ანაზღაურება

1 035 943

1 118 638

1 136 880

 

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

802 714

535 571

813 220

 

813 220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 708

4 130

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 311

4 900

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 515

250 879

182 098

 

182 098

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

1 885 064

1 670 639

1 960 300

0

1 960 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

1 849 676

1 663 239

1 950 200

0

1 950 200

 

შრომის ანაზღაურება

1 035 943

1 118 638

1 136 880

0

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

802 714

535 571

813 220

0

813 220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 708

4 130

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4 311

4 900

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 388

7 400

10 100

0

10 100

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 885 064

1 670 639

1 960 300

 

1 960 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

1 849 676

1 663 239

1 950 200

 

1 950 200

 

შრომის ანაზღაურება

1 035 943

1 118 638

1 136 880

 

1 136 880

 

საქონელი და მომსახურება

802 714

535 571

813 220

 

813 220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 708

4 130

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

4 311

4 900

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 388

7 400

10 100

 

10 100

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

15 127

243 479

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 127

243 479

0

 

0

04 02 01

კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

24 517

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24 517

0

 

0

04 02 02

ღორჯომის საბავშვო ბაღის, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის და ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

218 962

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

218 962

0

 

0

04 02 03

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

5 519

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 519

0

0

 

 

04 02 04

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)

6 977

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 977

0

0

 

 

04 02 05

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

2 631

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 631

0

0

 

 

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

0

0

171 998

 

171 998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

171 998

 

171 998

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

86 998

 

86 998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

86 998

 

86 998

04 03 02

სოფელ გურძაულში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

85 000

 

85 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

85 000

 

85 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 860 885

1 459 370

1 730 783

 

1 730 783

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

178

178

 

178

 

ხარჯები

1 714 457

1 447 830

1 653 000

 

1 653 000

 

შრომის ანაზღაურება

732 076

746 716

750 000

 

750 000

 

საქონელი და მომსახურება

595 863

459 464

536 400

 

536 400

 

გრანტები

225 996

220 000

220 000

 

220 000

 

სხვა ხარჯები

160 522

21 650

146 600

 

146 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 428

11 540

77 783

 

77 783

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

514 654

282 100

454 083

 

454 083

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

53

53

 

53

 

ხარჯები

380 458

277 200

386 000

 

386 000

 

შრომის ანაზღაურება

219 656

227 634

227 760

 

227 760

 

საქონელი და მომსახურება

43 661

29 566

48 240

 

48 240

 

სხვა ხარჯები

117 141

20 000

110 000

 

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 196

4 900

68 083

 

68 083

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

199 837

205 300

209 100

 

209 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

45

45

 

45

 

ხარჯები

199 837

205 300

209 100

 

209 100

 

შრომის ანაზღაურება

182 554

186 954

187 080

 

187 080

 

საქონელი და მომსახურება

17 283

18 346

22 020

 

22 020

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

40 594

46 900

46 900

 

46 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

8

8

 

8

 

ხარჯები

39 494

46 900

46 900

 

46 900

 

შრომის ანაზღაურება

37 102

40 680

40 680

 

40 680

 

საქონელი და მომსახურება

2 392

6 220

6 220

 

6 220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 100

0

0

 

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

141 127

25 000

130 000

 

130 000

 

ხარჯები

141 127

25 000

130 000

 

130 000

 

საქონელი და მომსახურება

23 986

5 000

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

117 141

20 000

110 000

 

110 000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

133 096

4 900

68 083

 

68 083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133 096

4 900

68 083

 

68 083

05 01 04 01

შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

17 409

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 409

0

0

 

 

05 01 04 02

კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

39 886

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 886

0

0

 

 

05 01 04 03

შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

43 014

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 014

0

0

 

 

05 01 04 04

ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

32 787

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 787

0

0

 

 

05 01 04 05

სოფელ ოქრუაშვილებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

68 083

 

68 083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

68 083

 

68 083

05 01 04 06

ღორჯომში სპორტული დარბაზის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

4 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 900

0

 

0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 346 231

1 177 270

1 276 700

 

1 276 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

125

125

 

125

 

ხარჯები

1 333 999

1 170 630

1 267 000

 

1 267 000

 

შრომის ანაზღაურება

512 420

519 082

522 240

 

522 240

 

საქონელი და მომსახურება

552 202

429 898

488 160

 

488 160

 

გრანტები

225 996

220 000

220 000

 

220 000

 

სხვა ხარჯები

43 381

1 650

36 600

 

36 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 232

6 640

9 700

 

9 700

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

134 613

127 010

117 500

 

117 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

 

18

 

ხარჯები

130 660

125 470

117 500

 

117 500

 

შრომის ანაზღაურება

71 516

69 562

71 520

 

71 520

 

საქონელი და მომსახურება

59 144

55 908

45 980

 

45 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 953

1 540

0

 

0

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

678 205

699 560

706 400

 

706 400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95

96

96

 

96

 

ხარჯები

674 805

695 760

698 200

 

698 200

 

შრომის ანაზღაურება

385 761

394 680

395 880

 

395 880

 

საქონელი და მომსახურება

288 974

300 480

301 820

 

301 820

 

სხვა ხარჯები

70

600

500

 

500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 400

3 800

8 200

 

8 200

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

225 996

220 000

220 000

 

220 000

 

ხარჯები

225 996

220 000

220 000

 

220 000

 

გრანტები

225 996

220 000

220 000

 

220 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

173 292

21 510

100 000

 

100 000

 

ხარჯები

173 292

21 510

100 000

 

100 000

 

საქონელი და მომსახურება

130 474

21 510

70 000

 

70 000

 

სხვა ხარჯები

42 818

0

30 000

 

30 000

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

4 478

1 000

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

4 478

1 000

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

4 478

1 000

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

112 251

104 740

104 800

 

104 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

107 372

103 440

103 300

 

103 300

 

შრომის ანაზღაურება

55 143

54 840

54 840

 

54 840

 

საქონელი და მომსახურება

52 179

48 550

48 360

 

48 360

 

სხვა ხარჯები

50

50

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 879

1 300

1 500

 

1 500

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

9 598

450

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

9 598

450

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 598

450

8 000

 

8 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

2 000

 

2 000

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

7 798

3 000

8 000

 

8 000

 

ხარჯები

7 798

3 000

8 000

 

8 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 355

2 000

6 000

 

6 000

 

სხვა ხარჯები

443

1 000

2 000

 

2 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

993 307

963 177

1 490 100

 

1 490 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

993 307

961 877

1 488 800

 

1 488 800

 

შრომის ანაზღაურება

29 224

31 200

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

313 865

320 400

328 000

 

328 000

 

სუბსიდიები

3 000

500

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

551 498

531 877

901 200

 

901 200

 

სხვა ხარჯები

95 720

77 900

228 400

 

228 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 300

1 300

 

1 300

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

448 499

452 100

788 700

 

788 700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

448 499

450 800

787 400

 

787 400

 

შრომის ანაზღაურება

29 224

31 200

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

313 865

320 400

326 000

 

326 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100 488

85 200

425 200

 

425 200

 

სხვა ხარჯები

4 922

14 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 300

1 300

 

1 300

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

348 011

366 900

363 500

 

363 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

348 011

365 600

362 200

 

362 200

 

შრომის ანაზღაურება

29 224

31 200

31 200

 

31 200

 

საქონელი და მომსახურება

313 865

320 400

326 000

 

326 000

 

სხვა ხარჯები

4 922

14 000

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 300

1 300

 

1 300

06 01 02

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

340 000

 

340 000

 

ხარჯები

0

0

340 000

 

340 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

340 000

 

340 000

06 01 03

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 455

0

0

 

0

 

ხარჯები

9 455

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 455

0

0

 

0

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

3 310

0

0

 

0

 

ხარჯები

3 310

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 310

0

0

 

0

06 01 05

ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2 523

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 523

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 523

0

0

 

0

06 01 06

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

85 200

85 200

85 200

 

85 200

 

ხარჯები

85 200

85 200

85 200

 

85 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

85 200

85 200

85 200

 

85 200

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

847 112

511 077

701 400

 

701 400

 

ხარჯები

847 112

511 077

701 400

 

701 400

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

2 000

 

2 000

 

სუბსიდიები

3 000

500

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

451 010

446 677

476 000

 

476 000

 

სხვა ხარჯები

90 798

63 900

223 400

 

223 400

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

39 238

42 477

52 200

 

52 200

 

ხარჯები

39 238

42 477

52 200

 

52 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39 238

42 477

52 200

 

52 200

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

10 199

9 000

25 400

 

25 400

 

ხარჯები

10 199

9 000

25 400

 

25 400

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

2 000

 

2 000

 

სუბსიდიები

3 000

500

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

7 199

8 500

23 400

 

23 400

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

30 000

32 500

25 000

 

25 000

 

ხარჯები

30 000

32 500

25 000

 

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

32 500

25 000

 

25 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

47 200

0

0

 

0

 

ხარჯები

47 200

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46 700

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

500

0

0

 

0

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

54 000

156 000

150 000

 

150 000

 

ხარჯები

54 000

156 000

150 000

 

150 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54 000

156 000

150 000

 

150 000

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

0

0

200 000

 

200 000

 

ხარჯები

0

0

200 000

 

200 000

 

სხვა ხარჯები

0

0

200 000

 

200 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

78 459

0

0

 

0

 

ხარჯები

78 459

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

78 459

0

0

 

0

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

67 200

68 100

67 200

 

67 200

 

ხარჯები

67 200

68 100

67 200

 

67 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67 200

68 100

67 200

 

67 200

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

60 000

62 600

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

60 000

62 600

60 000

 

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60 000

62 600

60 000

 

60 000

06 02 10

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა

0

55 400

0

 

0

 

ხარჯები

0

55 400

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

 

55 400

0

 

0

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

74 872

48 000

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

74 872

48 000

55 000

 

55 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70 232

48 000

55 000

 

55 000

 

სხვა ხარჯები

4 640

0

0

 

0

06 02 12

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

0

37 000

66 600

 

66 600

 

ხარჯები

0

37 000

66 600

 

66 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

37 000

66 600

 

66 600

06 02 13

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

83 640

0

0

 

0

 

ხარჯები

83 640

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83 640

0

0

 

0

07 00

სოფლის მეურნეობა

69 985

0

0

 

0

 

ხარჯები

69 985

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

69 985

0

0

 

0

07 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

69 985

0

0

 

0

 

ხარჯები

69 985

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

69 985

0

0

 

0

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 17. დანამატები და ჯილდო
2021 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.