თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.145.016178
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
9
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.145.016178
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თიღვის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 01/02/2021)

 

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2020 წლის  25 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №7 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019; 190020020.35.145.016168).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძედანართი
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                                                     ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 575,0

1 690,0

1 680,0

10,0

1 690,0

30,0

1 660,0

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

0,0

1 680,0

30,0

1 650,0

სხვა შემოსავლები

9,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

1 528,9

1 776,1

1 764,1

12,0

1 688,0

30,0

1 658,0

შრომის ანაზღაურება

721,0

721,4

721,4

0,0

735,4

30,0

705,4

საქონელი და მომსახურება

154,9

182,2

175,7

6,6

172,6

0,0

172,6

სუბსიდიები

281,5

298,5

298,5

0,0

302,5

0,0

302,5

სოციალური უზრუნველყოფა

130,7

208,1

208,1

0,0

197,0

0,0

197,0

სხვა ხარჯები

240,8

365,8

360,4

5,4

280,5

0,0

280,5

საოპერაციო სალდო

46,1

-86,1

-84,1

-2,0

2,0

0,0

2,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

53,2

12,0

8,6

3,4

2,0

0,0

2,0

ზრდა

55,5

12,0

8,6

3,4

2,0

0,0

2,0

კლება

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-7,1

-98,1

-92,7

-5,4

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-7,1

-98,1

-92,7

-5,4

0,0

0,0

0,0

ზრდა

68,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

68,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

76,0

98,1

92,7

5,4

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

76,0

98,1

92,7

5,4

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                 ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

1 577,4

1 690,0

1 680,0

10,0

1 690,0

30,0

1 660,0

შემოსავლები

1 575,0

1 690,0

1 680,0

10,0

1 690,0

30,0

1 660,0

არაფინანსური აქტივების კლება

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

1 584,4

1 788,1

1 772,7

15,4

1 690,0

30,0

1 660,0

ხარჯები

1 528,9

1 771,0

1 764,1

6,9

1 688,0

30,0

1 658,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,5

17,1

8,6

8,5

2,0

0,0

2,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-7,1

-98,1

-92,7

-5,4

0,0

0,0

0,0

 


თავი II
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 1 690,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

       

                                                                                                                                                                                           ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

1 575,0

1 690,0

1 680,0

10,0

1 690,0

30,0

1 660,0

11

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

0,0

1 680,0

30,0

1 650,0

14

სხვა შემოსავლები

9,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 


მუხლი 4. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 1 680,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                  ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

13

გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

133

  სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1331

      მიმდინარე

1 566,0

1 680,0

1 680,0

13311

          გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

1 566,0

1 680,0

1 680,0

133111

               გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

1 566,0

1 680,0

1 680,0

1331111

               გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

1331112

               მიზნობრივი ტრანსფერი

30,0

30,0

30,0

1331113

               სპეციალური ტრანსფერი

1 536,0

1 650,0

1 650,0

 


მუხლი 6. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                 ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

9,0

10,0

10,0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

6,0

10,0

10,0

1411

პროცენტები

6,0

10,0

10,0

14112

რეზიდენტებიდან, სხვა სანთავრობო სექტორის გარდა

6,0

10,0

10,0

141124

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

6,0

10,0

10,0

144

ტრანსფერები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

3,1

0,0

0,0

1441

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,1

0,0

0,0

14412

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,1

0,0

0,0

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

3,1

0,0

0,0

14412992

სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

0,2

0,0

0,0

144129925

სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

0,2

0,0

0,0

14412994

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

2,9

0,0

0,0

 


თავი III
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1 688,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                    ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტ

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 528,9

1 776,1

1 764,1

12,0

1 688,0

30,0

1 658,0

   შრომის ანაზღაურება

721,0

721,4

721,4

0,0

735,4

30,0

705,4

   საქონელი და მომსახურება

154,9

182,2

175,7

6,6

172,6

0,0

172,6

   სუბსიდიები

281,5

298,5

298,5

0,0

302,5

0,0

302,5

   სოციალური უზრუნველყოფა

130,7

208,1

208,1

0,0

197,0

0,0

197,0

   სხვა ხარჯები

240,8

365,8

360,4

5,4

280,5

0,0

280,5

 


მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                                    ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

49,4

10,8

2,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

49,4

10,8

2,0

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,0

2,3

0,0

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

49,4

8,5

2,0

03 00

განათლება

4,8

1,5

0,0

03 01

    სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,8

1,5

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

0,0

4,8

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

4,8

0,0

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

4,8

0,0

04 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

0,0

0,0

0,0

04 02 01

      კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,2

17,1

2,0

 

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                    ათასი ლარი

შემოს. კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

2,3

0,0

0,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

2,3

0,0

0,0

3112

შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

2.3

0,0

0,0

31121

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

2,3

0,0

0,0

311217

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

2,3

0,0

0,0

 


მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

903,0   

881,5   

880,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

903,0   

874,5   

880,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

903,0   

869,5   

875,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

5,0   

5,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

7,0   

0,0   

702

თავდაცვა

48,7   

50,7   

53,0   

7021

შეიარაღებული ძალები

48,7   

50,7   

53,0   

705

გარემოს დაცვა

0,0   

2,0   

0,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

2,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

61,4   

148,4   

158,0   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

121,1   

143,0   

7063

წყალმომარაგება

11,4   

21,9   

15,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

50,0   

5,4   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

178,4   

195,8   

189,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

67,8   

76,8   

72,5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

110,6   

119,0   

117,0   

709

განათლება

112,4   

114,0   

115,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

112,4   

114,0   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

280,5   

395,7   

294,5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

40,4   

42,0   

35,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

32,8   

34,0   

27,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7,6   

8,0   

8,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

29,2   

30,0   

31,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

187,9   

296,7   

203,5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

23,0   

27,0   

25,0   

სულ

1 584,4   

1 788,1   

1 690,0   


 


თავი IV
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

46,1

-86,1

2,0

მთლიანი სალდო

-7,1

-98,1

0,0

 


მუხლი 11. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

68,9

0,0

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

68,9

0,0

0,0

ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

76,0

98,1

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

76,0

98,1

0,0

 


მუხლი 12. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები), შემდეგი რედაქციით:
  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს.

  1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული  კოდი 02 00)

თიღვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების რეაბილიტაცია, საპირფარეშოების მოწყობა, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების  მშენებლობა, შენობების გადახურვისა და სხვა კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. აგრეთვე მუნიციპალიტეტი შეძლებისდაგვარად დაუფინანსებს ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების (აბონენტად აყვანა) სამუშაოების ღირებულებას, იმ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას, რომელთა ჩასახლებებიც ახლადგაზიფიცირებულია, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თიღვის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობებს. მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება  და სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება დევნილი მოსახლეობის  კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარებილიტაციო სამუშაოები და სხვა. შედეგად:

-მუნიციპალიტეტის ყველა დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის 24 საათიანიმიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
 - წყლის
ა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია. შედეგად:

-მუნიციპალიტეტის ყველა დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის 24 საათიანიმიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
 - წყლის სისტემების
რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება განხორციელდება დევნილი მოსახლეობის  კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი სამუშაოები და სხვა.

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნება დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები

 

პროგრამის დასახელება

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  02 03)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელ სახლებში/ბინებში იატაკის შეცვლა, საცხოვრებელი შენობების გამაგრეისა და ავარიული შენობების რეაბილიტაციის სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თიღვის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობებს.

 

პროგრამის დასახელება

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  02 04)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება კომუნალური ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა ღონისძიებები (სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მშენებლობა, საპირფარეშოების მოწყობა და სხვა), აგრეთვე მუნიციპალიტეტი შეძლებისდაგვარად დაუფინანსებს ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების (აბონენტად აყვანა) სამუშაოების ღირებულებას, იმ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას, რომელთა ჩასახლებებიც ახლადგაზიფიცირებულია, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს თიღვის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობებს.

 

  1. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

თიღვის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თიღვის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ მოხისის საბავშვო ბაღი და სოფელ ახალსოფლის საბავშვო ბაღი, სადაც არის 40 აღსაზრდელი. ამ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებას,  აგრეთვე უზრუნველყოფს  მას  საჭირო  ინვენტარით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე  საგანმანათლებლო დაწესებულება.

 

  1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00)                                                                                                                                                                          

 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარა­ლე­ლუ­რად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებლად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და დაფინანსდება თიღვის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს - 55  სპორტსმენს, აქედან,  3 - სექცია არის ფეხბურთის, სადაც ვარჯიშობს - 35 ბავშვი, 1 - ჭიდაობის, სადაც ვარჯიშობს - 20 ბავშვი.

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

თიღვის მუნიციპალიტეტი  აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას,  ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელისშეწყობა და მათში ჯანსაღი ცხოვრების  წესის დამკვიდრებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლსგარეშე კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც აერთიანებს კლუბებს და ბიბლიოთეკებს, აგრეთვე გამოდის  ჟურნალი  „ფრონის ხეობა“. სოფ. მოხისისა და ახალსოფლის დევნილთა ჩასახლების კლუბები უზრუნველყოფილი იქნება ინტერნეტით და მასთან დაკავშირებული  ხარჯებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები,  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

  1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, თითოეულ ბენეფიციარზე - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა  ყოველ ახალშობილზე შეადგენს - 500 (ხუთასი) ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება ( პროგრამული კოდი  06 01 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიღვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს - 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ოპერაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ თიღვის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ თიღვის მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი (აქედან ერთი მაინც 18 წლამდე). დახმარების მოცულობა თითოეულ არასრულწლოვან ბავშვზე შეადგენს - 100 (ასი) ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თიღვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ონკოლოგიური ავადმყოფები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 07)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა დედა ან მარტოხელა მამა) მარტოხელა მშობლის სტატუსის  წარმოდგენის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი I ჯგუფის ინვალიდები და 0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას, 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 09)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიღვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება, ახლადგაზიფიცირებულ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გაზის გამათბობლების შეძენა/დამონტაჟება და სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსებას, რომელიც გააუმჯობესებს  დევნილი ოჯახების სოციალურ პირობებს. ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია დაფინანსდეს დევნილი ოჯახებისთვის დროებით საცხოვრებელი ფართის დაქირავების საფასური.

 


თავი VI
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                            ათასი ლარი

პროგრამული  კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1 584,4

1 788,1

1 772,7

15,4

1 690,0

30,0

1 660,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

1 528,9

1 776,1

1 764,1

12,0

1 688,0

30,0

1 658,0

 

შრომის ანაზღაურება

721,0

721,4

721,4

0,0

735,4

30,0

705,4

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

182,2

175,7

6,6

172,6

0,0

172,6

 

სუბსიდიები

281,5

298,5

298,5

0,0

302,5

0,0

302,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

130,7

208,1

208,1

0,0

197,0

0,0

197,0

 

სხვა ხარჯები

240,8

365,8

360,4

5,4

280,5

0,0

280,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,5

12,0

8,6

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

55,5

12,0

8,6

3,4

2,0

0,0

2,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

951,7

932,2

922,2

10,0

933,0

30,0

903,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

902,4

926,5

919,9

6,6

931,0

30,0

901,0

 

შრომის ანაზღაურება

721,0

721,4

721,4

0,0

735,4

30,0

705,4

 

საქონელი და მომსახურება

140,4

177,2

170,7

6,6

172,0

0,0

172,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

7,9

7,9

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

38,5

19,9

19,9

0,0

16,6

0,0

16,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

951,7

920,2

910,2

10,0

928,0

30,0

898,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

58,0

5,0

53,0

58,0

5,0

53,0

 

ხარჯები

902,4

914,5

907,9

6,6

926,0

30,0

896,0

 

შრომის ანაზღაურება

721,0

721,4

721,4

0,0

735,4

30,0

705,4

 

საქონელი და მომსახურება

140,4

174,7

168,1

6,6

172,0

0,0

172,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

7,9

7,9

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

38,5

10,5

10,5

0,0

11,6

0,0

11,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

49,4

5,7

2,3

3,4

2,0

0,0

2,0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

291,1

302,8

301,3

1,5

300,8

0,0

300,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

291,1

300,5

299,0

1,5

300,8

0,0

300,8

 

შრომის ანაზღაურება

221,4

221,8

221,8

0,0

223,2

0,0

223,2

 

საქონელი და მომსახურება

60,1

69,1

67,6

1,5

66,6

0,0

66,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,4

1,4

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

9,5

8,2

8,2

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

612,0

559,4

550,9

8,5

566,4

0,0

566,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

39,0

 

39,0

39,0

 

39,0

 

ხარჯები

562,6

556,0

550,9

5,1

564,4

0,0

564,4

 

შრომის ანაზღაურება

452,0

450,9

450,9

0,0

461,2

0,0

461,2

 

საქონელი და მომსახურება

79,6

97,6

92,5

5,1

97,2

0,0

97,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

5,5

5,5

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

29,0

2,0

2,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,4

3,4

0,0

3,4

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

49,4

3,4

0,0

3,4

2,0

0,0

2,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

48,7

50,7

50,7

0,0

53,0

30,0

23,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

 

ხარჯები

48,7

50,7

50,7

0,0

53,0

30,0

23,0

 

შრომის ანაზღაურება

47,6

48,7

48,7

0,0

51,0

30,0

21,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,7

0,7

0,0

0,4

0,0

0,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

0,3

0,0

0,6

0,0

0,6

01 01 04

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

0,0

7,3

7,3

0,0

7,8

0,0

7,8

 

ხარჯები

0,0

7,3

7,3

0,0

7,8

0,0

7,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,3

7,3

0,0

7,8

0,0

7,8

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

12,0

12,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

12,0

12,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,6

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,4

9,4

0,0

5,0

0,0

5,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

01 02 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0,0

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,6

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,4

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

61,4

150,4

145,0

5,4

158,0

0,0

158,0

 

ხარჯები

61,4

150,4

145,0

5,4

158,0

0,0

158,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,0

150,4

145,0

5,4

158,0

0,0

158,0

02 01

წყლის სისტემების განვითარება

11,4

23,9

23,9

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

11,4

23,9

23,9

0,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

23,9

23,9

0,0

15,0

0,0

15,0

02 01 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

11,4

21,9

21,9

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

11,4

21,9

21,9

0,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

21,9

21,9

0,0

15,0

0,0

15,0

02 01 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

143,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

143,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

143,0

02 03

ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

121,1

121,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

121,1

121,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

121,1

121,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები

50,0

5,4

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

50,0

5,4

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

50,0

5,4

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

03 00

განათლება

112,4

114,0

114,0

0,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

107,6

112,5

112,5

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სუბსიდიები

107,6

112,5

112,5

0,0

115,0

0,0

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,8

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

112,4

114,0

114,0

0,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

107,6

112,5

112,5

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სუბსიდიები

107,6

112,5

112,5

 

115,0

 

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,8

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

178,4

195,8

195,8

0,0

189,5

0,0

189,5

 

ხარჯები

177,1

191,0

191,0

0,0

189,5

0,0

189,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

5,0

5,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სუბსიდიები

174,0

186,0

186,0

0,0

187,5

0,0

187,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

67,8

76,8

76,8

0,0

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

67,8

72,0

72,0

0,0

72,5

0,0

72,5

 

სუბსიდიები

67,8

72,0

72,0

0,0

72,5

0,0

72,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

67,8

76,8

76,8

0,0

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

67,8

72,0

72,0

0,0

72,5

0,0

72,5

 

სუბსიდიები

67,8

72,0

72,0

 

72,5

 

72,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

110,6

119,0

119,0

0,0

117,0

0,0

117,0

 

ხარჯები

109,3

119,0

119,0

0,0

117,0

0,0

117,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

5,0

5,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სუბსიდიები

106,2

114,0

114,0

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

107,5

114,0

114,0

0,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

106,2

114,0

114,0

0,0

115,0

0,0

115,0

 

სუბსიდიები

106,2

114,0

114,0

 

115,0

 

115,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 02

კულტურული ღონისძიებები

3,1

5,0

5,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

3,1

5,0

5,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

5,0

5,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

280,5

395,7

395,7

0,0

294,5

0,0

294,5

 

ხარჯები

280,5

395,7

395,7

0,0

294,5

0,0

294,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128,3

200,2

200,2

0,0

190,0

0,0

190,0

 

სხვა ხარჯები

152,2

195,5

195,5

0,0

104,5

0,0

104,5

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

280,5

395,7

395,7

0,0

294,5

0,0

294,5

 

ხარჯები

280,5

395,7

395,7

0,0

294,5

0,0

294,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

128,3

200,2

200,2

0,0

190,0

0,0

190,0

 

სხვა ხარჯები

152,2

195,5

195,5

0,0

104,5

0,0

104,5

05 01 01

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

23,0

27,0

27,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

23,0

27,0

27,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

27,0

27,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

26,5

29,0

29,0

0,0

28,0

0,0

28,0

 

ხარჯები

26,5

29,0

29,0

0,0

28,0

0,0

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,5

29,0

29,0

0,0

28,0

0,0

28,0

05 01 03

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

29,2

30,0

30,0

0,0

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

29,2

30,0

30,0

0,0

31,0

0,0

31,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,2

30,0

30,0

0,0

31,0

0,0

31,0

05 01 04

ოპერაციების დაფინანსება

23,3

21,0

21,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

23,3

21,0

21,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

21,0

21,0

0,0

15,0

0,0

15,0

05 01 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

6,4

13,0

13,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

6,4

13,0

13,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,4

13,0

13,0

0,0

14,0

0,0

14,0

05 01 06

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

9,5

13,0

13,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

9,5

13,0

13,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,5

13,0

13,0

0,0

12,0

0,0

12,0

05 01 07

მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2,8

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,8

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

05 01 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

7,6

8,0

8,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

7,6

8,0

8,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

8,0

8,0

0,0

8,0

0,0

8,0

05 01 09

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

152,2

251,7

251,7

0,0

158,5

0,0

158,5

 

ხარჯები

152,2

251,7

251,7

0,0

158,5

0,0

158,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

56,2

56,2

0,0

54,0

0,0

54,0

 

სხვა ხარჯები

152,2

195,5

195,5

0,0

104,5

0,0

104,5

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება
1. თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად;

2. საჭიროების შემთხვევაში, თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებები გადანაწილდეს თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ბრძანებით.


მუხლი 17. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 82-ე მუხლის თანახმად თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 18. ფულადი ჯილდოს და დანამატის გაცემა
1. 2021 წლის განმავლობაში თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;

2. თიღვის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფულადი ჯილდოს და დანამატის ფონდები საჭიროებს თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეთანხმებას.


მუხლი 19. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელთა ნუსხა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების/ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20. საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება
1. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 41-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებების (პროგრამული კოდი - 01 01 01) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ასანაზღაურებელი ხარჯების ყოველთვიურ რაოდენობაში არ ითვლება სამსახურებრივი მივლინების ხარჯები.


მუხლი 21. ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება
დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

მუხლი 22. ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა
1. გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე;

2.   მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 23. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.

მუხლი 24. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
  1. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის თანახმად, თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 5,0 ათასი ლარის ოდენობით;
  2. მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი  წესის  შესაბამისად, სარეზერვო ფონდიდან თანხას გამოყოფს გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, გამგებლის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს  ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 25. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თიღვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი - 30,0 ათასი ლარი, მიიმართოს: „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

მუხლი 26. საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის გამოყოფილ  იქნეს  7,8 ათასი ლარი.

მუხლი 27. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამისათვის  გამოყოფილი  ასიგნებების  განკარგვა განხორციელდეს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დადგენილი  წესის  და საქართველოს  კანონმდებლობის  შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.