დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016402
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
24/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.156.016402
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 28/01/2021)

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №24

2020 წლის 24 დეკემბერი

ქ. დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი  პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, 61-ე მუხლის   მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის “ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისი 78-ე მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტატი 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I

I .შემოსავლები

17 502,3

16 539,8

6 184,9

10 354,9

10 207,3

10 077,3

130,0

1,1

გადასახადები

6 806,7

6 719,9

0,0

6 719,9

8 087,3

8 087,3

0,0

1,3

გრანტები

5 965,8

6 184,9

6 184,9

0,0

130,0

0,0

130,0

1,4

სხვა შემოსავლები

4 729,8

3 635,0

0,0

3 635,0

1 990,0

1 990,0

0,0

II

II. ხარჯები

5 565,5

5 773,8

375,5

5 398,3

6 362,7

6 232,7

130,0

2,1

შრომის ანაზღაურება

1416

1 443,0

71,8

1 371,2

1 815,4

1 743,6

71,8

2,2

საქონელი და მომსახურება

1611,3

1 845,8

231,3

1 614,5

1 716,5

1 713,5

3,0

2,4

პროცენტი

27,8

31,8

 

31,8

31,0

31,0

0,0

2,5

სუბსიდიები

1800,1

1 813,8

52,2

1 761,6

2 267,9

2 213,7

54,2

2,6

გრანტები

25,0

29,0

0,0

29,0

25,0

25,0

0,0

2,7

სოციალური უზრუნველყოფა

481,1

498,9

2,0

496,9

341,0

340,0

1,0

2,8

სხვა ხარჯები

204,2

111,5

18,2

93,3

165,9

165,9

0,0

III

III .საოპერაციო სალდო

11 936,8

10 766,0

5 809,4

4 956,6

3 844,6

3 844,6

0,0

IV

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 594,0

18 258,2

8 192,0

10 066,2

3 789,0

3 789,0

0,0

 

ზრდა

9 656,0

18 258,2

8 192,0

10 066,2

3 789,0

3 789,0

0,0

 

კლება

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V.მთლიანი სალდო

2 342,8

-7 492,2

-2 382,6

-5 109,6

55,6

55,6

0,0

VI

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

0,0

-7 492,2

-2 382,6

-5 109,6

0,0

0,0

0,0

 

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კლება

0,0

7 492,2

2 382,6

5 109,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

7 492,2

2 382,6

5 109,6

0,0

0,0

0,0

32.1.4

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

VII

 VII ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0,0

 

 

 

 

 

 

 

კლება

0,0

55,6

0,0

55,6

55,6

55,6

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშიანო

0,0

55,6

0,0

55,6

55,6

55,6

0,0

VIII

 VIII ბალანსი

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

17564,2

16595,4

10410,5

6184,9

10262,9

10132,9

130,0

შემოსავლები

17502,2

16539,8

10354,9

6184,9

10207,3

10077,3

130,0

არაფინანსური აქტივების კლება

62,0

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

15187,4

24087,6

15520,1

8567,5

10207,3

10077,3

130,0

ხარჯები

5565,6

5783,7

5408,2

375,5

6362,7

6232,7

130,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9594,0

18248,3

10056,3

8192

3789,0

3789,0

0,0

ვალდებულებების კლება

27,8

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

ნაშთის ცვლილება

2376,8

-7492,2

-5109,6

-2382,6

55,6

55,6

0,0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10207,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

17502,2

16539,8

10354,9

6184,9

10207,3

10077,3

130,0

გადასახადები

6806,7

6719,9

6719,9

0,0

8087,3

8087,3

0,0

გრანტები

5965,8

6184,9

0,0

6184,9

130,0

0,0

130,0

სხვა შემოსავლები

4729,7

3635,0

3635,0

0,0

1990,0

1990,0

0,0

 

 მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

 ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 8087,3 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

1630,5

6719,9

6719,9

0,0

8087,3

8087,3

0,0

დამქტებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)

 

5269,9

5269,9

0,0

6587,3

6587,3

0,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

1630,5

1450,0

1450,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)

1001,7

1000,0

1000,0

0,0

1050,0

1050,0

0,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

597,9

440,0

440,0

0,0

440,0

440,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

27,8

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 130.0 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის
გეგმა

2021წლის
პროექტი

გრანტები

5965,8

6184,9

130,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5965,8

6184,9

130,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

496,4

995,6

130,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

496,4

995,6

130,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5469,4

5189,3

0,0

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

4365,7

4042,6

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

686

686

0,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან და პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდის თანხები

0,0

 

 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

417,7

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

0

460,7

0,0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1990.0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

4729,8

3635,0

3635,0

0,0

1990,0

1990,0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

4441,2

3115,0

3115,0

0,0

1830,0

1830,0

0,0

პროცენტები

293,0

200,5

200,5

0,0

160,0

160,0

0,0

რენტა

4148,2

2914,5

2914,5

0,0

1670,0

1670,0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

3981,2

2694,5

2694,5

0,0

1550,0

1550,0

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

167,0

220,0

220,0

0,0

120,0

120,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40,0

85,0

85,0

0,0

70,0

70,0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

29,4

35,0

35,0

0,0

20,0

20,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

15,7

4,0

4

0,0

4

4

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,8

1,0

1,0

0,0

1

1,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11,9

30,0

30

0,0

15

15

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10,6

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

10,6

50,0

50

0,0

50,0

50,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

116,8

100,0

100,0

0,0

80,0

80,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

131,8

335,0

335,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6362,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5565,5

5783,7

5408,2

375,5

6362,7

6232,7

130,0

შრომის ანაზღაურება

1416

1443,0

1371,2

71,8

1815,4

1743,6

71,8

საქონელი და მომსახურება

1611,3

1845,8

1614,5

231,3

1716,5

1713,5

3,0

პროცენტი

27,8

31,8

31,8

0,0

31,0

31,0

0,0

სუბსიდიები

1800,1

1826,0

1773,8

52,2

2267,9

2213,7

54,2

გრანტები

25,0

29,0

29,0

0,0

25,0

25,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

481,1

496,6

494,6

2,0

341,0

340,0

1,0

სხვა ხარჯები

204,2

111,5

93,3

18,2

165,9

165,9

0,0

 

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3789,0ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3789,0ათასი ლარით.

 ათას ლარი

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

20200წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

280,2

107,5

55,0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

280,2

102,50

50,00

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

5,0

5,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8852,9

17343,0

3704,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4405,2

7254,9

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2,9

1879,2

3226,8

02 03

გარე განათება

639,0

558,3

15,0

0204

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1639,2

3373,1

437,3

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1026,4

2027,9

24,9

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1140,2

1196,2

0,0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0,0

1053,4

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

64,4

30,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

0,0

0,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

64,4

30,0

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

496,8

719,1

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

18,1

0,0

0,0

0402

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

478,7

719,1

0,0

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

26,1

11,8

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

26,1

11,8

0,0

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0,0

2,5

0,0

სულ ჯამი

9656,0

18248,3

3789,0

 

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

5,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

5,0

0,0

0,0

 

მიწა

5

0,0

0,0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წ.

2020 წ.

2021 წ.

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2666,2

2615,4

2964,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2666,2

2559,8

2908,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2666,2

2559,8

2908,4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

55,6

55,6

702

II. თავდაცვა

75,7

75,8

74,8

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

75,7

75,8

74,8

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

4599,4

7503,1

350,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4599,4

7503,1

350,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0,0

0,0

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

376,4

599,1

655,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

376,4

509,7

600,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

880,8

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

89,4

55,0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4753,3

10455,3

4004,0

7061

ბინათმშენებლობა

1736,3

3391,3

437,3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7063

წყლის სისტემების განვითარება

96,4

2002,6

3346,8

7064

გარე განათება

639,0

708,3

195,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

2281,6

4353,1

24,9

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

51,4

67,1

54,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

51,4

67,1

54,2

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

751,9

682,4

842,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

171,5

144,0

190,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

530,4

488,4

555,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0

50,0

50,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

47,6

709

IX. განათლება

1430,0

1424,4

732,7

7091

სკოლამდელი განათლება

529,5

426,2

650,0

7096

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

69,9

76,8

82,7

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

830,6

921,4

0,0

710

X. სოციალური დაცვა

545,0

665,1

530,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

112,6

200,0

150,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0

2,0

1,0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

65,3

81,0

86,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

366,1

382,1

293,0

 

სულ

15249,3

24087,7

10207,3

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 0.0ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 0.0 ათასი ლარით:

დასახელება

2019 წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021
წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

III .საოპერაციო სალდო

11 936,7

10 766,0

5 809,4

4 956,6

0,0

0,0

0,0

V.მთლიანი სალდო

2342,7

7492,2

2382,6

5109,6

0

0

0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

0,0

7547,8

2382,6

5165,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

7547,8

2382,6

5165,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

7547,8

2382,6

5165,2

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 305794ლარს ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება -250194 ლარი.

 

თავი II. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4328,5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტიპროგრამა , ქვეპროგრამა

2021
წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4354,0

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

350,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

350,0

020102

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3346,8

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

120,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

3226,8

02 03

გარე განათება

195,0

020301

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0,0

020302

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

180,0

020303

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

15,0

02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

437,3

020401

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

437,3

020402

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

0,0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

24,9

020501

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

24,9

020502

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

020503

სასაფლაოების მოწყობა მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები

0,0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0,0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 0201

საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

2021 წლის
დაფინანსება

350,0

პროგრამის
განმახორციელებელ

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას, როგორიცაა გზების ( ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთება, გზების ქვიშა- ხრეშოვანი მასალის მოწყობა, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, გზებზე ასფალტ/ ბეტონის დაზიანებულიმონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას..
 მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოს განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.

მოსალოდნელი
 შედეგები

_ მუნიციპალიტეტის საავტომობილი გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა,
 _ მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
 _ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 020101

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

2021 წლის
დაფინანსება

350,0

პროგრამის
განმახორციელებელ

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

შენარჩუნებული ასფალტის საფარი

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 020102

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის
დაფინანსება

0,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის
 საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული,
 პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია,
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში
რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და
რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 020201

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2021 წლის
დაფინანსება

120.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრციი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის წყლის მიწოდების სერვისის
 გამართული ფუნქციონირება. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
 პროგრამის მიზანია:
 _ მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 _ მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 _ წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
 წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.
 ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია.

მოსალოდნელი
 შედეგები

_ მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი,
 _ მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა,
 _ აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად,
 _ წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმომნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 0203

გარე განათება

2021 წლის
დაფინანსება

195,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.
 მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო თანხები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ( დასახლებულ პუნქტებში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. გარე განათების ქსელი მოიცავს ---- ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ---ზე მეტ სანათ წერტილს, -----გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი ( დაახლოებით 120,0 ათას ლარში ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის ანაზღაურებას.
 პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:
 _ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,
 ¬_ კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
 გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელისგაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
 ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში--- მრავალწლიანი.
 2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე.
 ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.

მოსალოდნელი
 შედეგები

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, შედეგად, მუნიციპალიტეტის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.
 პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად დაფარვა გარე განათებით.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 020302

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2021 წლის
დაფინანსება

180.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში).
 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 _ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა.
 _ ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.
 _ დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
 პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (120.0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი
 შედეგები

 გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.
 პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
 გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%. 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2021 წლის
დაფინანსება

15,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,
 ¬_ კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
 გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელისგაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, .
 ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში--- მრავალწლიანი.
 2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე.
 ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.

მოსალოდნელი
 შედეგები

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, შედეგად, მუნიციპალიტეტის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 0205

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის
დაფინანსება

24,9

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და
აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის
ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

მოსალოდნელი
 შედეგები

კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი,
მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 020501

საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

24,9

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია;
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა

მოსალოდნელი
 შედეგები

შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 655,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პრიორიტეტიპროგრამაქვეპროგრამა

2021
წლის პროექტი

დასუფთავება და
გარემოს დაცვა

655,0

დასუფთავება და
 ნარჩენების გატანა

600,0

დასუფთავება და ნარჩენების გატნა ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"

600,0

მწვანე ნარგავების
მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

კაპიტალური დაბანდებები
დასუფთავების სფეროში

30,0

უპატრონო ცხოველების
 მოვლითი ღონისძიებები

25,0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021წლის
დაფინანსება

600,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

დმანისი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ -დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალააქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება მერიის მიერ გამოყოფილ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავმზიდი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ხელფასებს.

მოსალოდნელი
 შედეგები

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება
 ქ. დმანისის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა;
დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები .

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2021 წლის
დაფინანსება

30,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება

მოსალოდნელი
 შედეგები

შეძენილი ურნები და ნაგავმზიდი მანქანები

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 

2021 წლის
დაფინანსება

 

25.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

 

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის
 ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი
 შედეგები

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან
 გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები, მოსახლეობა დაცულია მაწანწალა ცხოველებისაგან.

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 732,7ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021
წლის პროექტი

04 00

განათლება

732,7

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

650,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

650,0

04 02

პროფესიული განათლების ხელშწყობა

82,7

04 02 01

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

82,7

04 03

საჯარო სკოლების
 დაფინანსება

0,0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის
დაფინანსება

 

650,0

 

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით დმანისის

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი, მათ შორის 16 აღმზრდელი და 12 თანაშემწე, ხოლო ირიცხება 340 აღსაზრდელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.


 ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რომელიც იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები/
 აგრეთვე საბავშვო ბაღებში არსებული სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან
ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილი ნორმების შესაბამისად;
 საბავშვო ბაღებში ინფრასტრუქტურული და მატერუალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და გაუმჯობესება.
,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ კანონის შესაბამისად ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რომლის ხუთი კომპონენტიდან ერთ-ერთი მოთხოვნაა საკმარისი რაოდენობის მომსახურე პერსონალის არსებობა. საბავშვო ბაღებში დარღვეულია კანონის მე-20 და 22-ე მუხლები, ჯგუფების მოცულობისა და აღმზრდელების ბავშვებთან თანაფადობა. ამიტომ ერთ-ერთი აუცილებელი პრიორიტეტია :
არასაკამარისი საშტატო განრიგის ზრდა და აუცილებელი პერსონალით უზრუნველყოფა. ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება,

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ ჭრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. ასევე ახალი საგანმანათლებლო რესურსის შესყიდვას და სხვა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები; სტანდართების შესაბამისი გარემო

 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

 04 02 01

განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

82,7

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის ხელშეწყობა,მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. სახელმწიფო ენის ცოდნისა და ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესისა და პატრიოტიზმის გრძნობის გაღვივება ,ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში საგანმანათლებლო ცენტრი აწარმოებს ქართული ენის, ინგლისური ენისა და საქართველოს ისტორიის შესწავლას. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით(ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და ჰყავს 157 ბენეფიციარი ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი. პროგრამის ფარგლებში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წარმომადგენლობის დაფინანსებით მოსწავლეებს ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ახდენს მათ ტრანსპორტირებას. საგანმანათლებლო ცენტრში იგეგმება საქართველოს ისტორიის მოკლე პროგრამის სწავლება.

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება, სხვადასხვა ეთნოსის მოსახლეობის ინტეგრაცია

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 842,6 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამ
 ული კოდი

დასახელება

2021
წლის პროექტი

05 00

კულტურა,რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

842,6

05 01

სპორტული სფეროს განვითარება

202,6

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ()იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

190,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

12,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

590,0

05 02 01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ()იპ "დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

360,0

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
()იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა"

100,0

05 02 03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ()იპ "დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"

95,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

35,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა

50,0

 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 01 01

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

190.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ- ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ააიპ " ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა" - უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 8 სპორტის სახეობის მიმართულებით 5 სპორტულ ობიექტზე 25 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (6 დან - 18 წლამდე). სკოლაში რიცხულია 192 ბენეფიციარი. მოქმედებს შემდეგი სპორტული წრეები: ჭიდაობა- ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა - ქართული, ჭიდაობა - სამბო, ჭადრაკი, ფეხბურთი, კრივი და კარატე. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო, ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის და პოპულარიზაციის მიმართულებით, უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

სპორტში დმანისელი ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, მათი ფიზიკური განვითარების დონის ამაღლება, პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა

 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის
დაფინანსება

12,6

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

 

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის მიზანია სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ტურნირები თუ სახელობითი თასის შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღინიშნება ევროპის სპორტის კვირეული. დაიგეგმება სხვადასხვა აქტივობები სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამასთან, დაფინანსდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები სადაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სკოლის მოსწავლე იქნება ჩართული. მოხდება წარმატებული სპორტსმენებთან შეხვედრების ორგანიზება, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მათ მიერ გამართულ მასტერკლასებზე ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაზღვრული ბიუჯეტი მოხმარდება ფორმების, თასების, სიგელებისა და სხვა სპორტული ინვენტარის შეძენას.

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

 მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა ცხოვრების ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასა და სპორტულ ცხოვრებაში.

 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულების ხელშეწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

360,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები და ასევე ფოლკლორული ანსამბლები (ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "შგარიდა", ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი "ირინოლა", ინტერნაციონალური ანსამბლი "დმანისური აისი"). ცენტრში დასაქმებულია 56 თანამშრომელი (ადმინისტრაცია, სტუდიების ხელმძღვანელები, ანსამბლების წვრები და სხვ.) სტუდიებში დღეისათვის დადის 324 ბავშვი. ცენტრში ფუნქციონირებს არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 1200-1500-ია. ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია. კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსება მიმდინარე წელს 310.9 ლარია,აქედან მშობელთა შემონატანები და ნაშთი (2020.01.01.) შეადგენს 9500 ლარს. 

ცენტრის მიზანია, დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის მომზადება და ჩაბმა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ – ეთნოგრაფიულ კოლექტივებში, სახელოვნებო და სხვა წრეებში; დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ფოლკლორული, შემოქმედებითი პროფესიული ანსამბლების და სხვა სახელოვნებო სტუდიების, ცენტრის მუზეუმისა და ტურისტული საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა; სახვითი ხელოვნების (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) ხალხური რეწვის(თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) ოსტატების, ხალხური მთქმელების გამოვლენა და ხელშეწყობა შემოქმედებით საქმიანობაში; განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა მათი განვითარებისათვის; ზოგადად ახალგაზრდობაში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების,სახვითი ხელოვნების (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) ხალხური რეწვის(თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) ოსტატების, ხალხური მთქმელების გამოვლენას და მათი ხელშეწყობას შემოქმედებით საქმიანობაში; ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენას და ხელშეწყობას მათი განვითარებისათვის. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარებას.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, ასევე სასწავლო - სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის მიზანია ცენტრის გამართული ფუნქციონირება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ცენტრის სტუდიების აღჭურვა სასწავლო-სარეპეტიციო მასალებით და ინვენტარით და სხვ.

მოსალოდნელი
 შედეგები

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ცენტრის გამართულად ფუნქციონირებას, მოსწავლეთა რაოდენობის, მოსახლეობის ცნობიერების და ჩართულობის ზრდას და სხვა.

  

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

100,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ "დმანისის სამუსიკო სკოლა" და მასში შემავალი ორი ფილიალი. აღნიშნულ სკოლაში განათლებას იღებს 71 მოსწავლე.სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს ( ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) სულ 16 თანამშრომელს. განათლების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა.განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში და კონკურსებში, მუსიკალურ-შემეცნებით წარმოდგენებში და სხვა. სამუსიკო სკოლის მიზანია მოსწავლეები აზიაროს ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს და შეაყვაროს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა. ამისთვის დაგეგმილია მოსწავლეთათვის კულტურულ-შემეცნებითი ტურები, როგორიც არის სხვადასხვა კულტურულ საღამოებზე დასწრება, თეატრის, ოპერისა და ბალეტის წარმოდგენების ხილვა და სხვა.

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

მოსახლეობის დაინტერესება, კულტურული დონის ამაღლება

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 03

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

 95,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ა(ა) იპ საბიბლიოთეკო სამსახურში შედის : საბავშვო ბიბლიოთეკა, სოფელ განთიადის ფილიალი, სოფელ ვარდისუბნის ფილიალი, სოფელ გომარეთის ფილიალი, სოფელ ამამლოს ფილიალის. საბიბლიოთეკო სამსახურში დასაქმებულია 13 ადამიანი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს.წლის განმავლობაში წიგნიერების დონის გაზრდის მიზნით ტარდება პოეზიის საღამოები, იმართება ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები, სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნება კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები.დაგეგმილია წიგნადი ფონდის განახლება და სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა.

 

ღონისძიების ფარგლებში ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომობით მოწვეულნი იქნებიან მწერლები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები. გაიმართება საუბრები ლიტერატურაზე, ხელოვნებაზე და სხვა საინტერესო თემებზე. დამსწრე საზოგადოებას, განტვირთვისათვის შექმნილ მყუდრო გარემოში, საშუალება ექნება მოისმინოს საინტერესო მოსაზრებები, განიხილოს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები და სხვა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

წიგნიერების ზრდა, ცოდნის დონის ამაღლება,

მოსახლეობაში წიგნის კითხვისადმი ინტერესის გაზრდა, მიმზიდველი გარემოს შექმნა

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

2021 წლის
დაფინანსება

35.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა,კულტურათაშორისი ინტეგრაცია, განვითარება და მოსახლეობაში კულტურული დონის ამაღლება, კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროს დარგების ხელშეწყობა და მათი პოპულარიზაციისათვის შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი კულტურული ღონისძიებები სადაც მეტად იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული).ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობა, ამ მიზნით მოხდება მათთან შეხვედრების ორგანიზება. იგეგმება კულტურული ღონისძიებები როგორიც არის: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო დღესასწაული "დმანისობა" , ფესტივალი "არტგენი", საახალწლო კონცერტი და სხვა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

1.)მოსახლეობის ჩართულობა ამა თუ იმ კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.
2)მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება,მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა კულტურულ ცხოვრებაში

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა

2021 წლის
დაფინანსება

50.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 584.2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021
წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

584,2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

54,2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

54,2

06 02

სოციალური პროგრამები

530,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

150,0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

43,0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

180,0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

1,0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა
 უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

86,0

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

70,0

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

0,0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021წლის
დაფინანსება

54,2

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის მონიტორინგი; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზების ხელშეწყობა; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ჩატარება; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაცია (სპეციფიური შრატებით და ვაქცინებით მძიმე სტრატეგიული მარაგების გამოყენება)
3 .ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
5. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა;

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; გადამდები და არაგადამდები დაავადებები შემცირების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი
 შედეგები

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება , სან.ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება საზოგადოებრივი დანიშნულების და საგანმანათლებო დაწესებულებებში.;ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021 წლის
დაფინანსება

150,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის მიზანია ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის საჭიროების მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და მატერიალური დახმარების გაწევა. 2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 12 ბენეფიციარი , რომლებსაც გასულ წელს თითოეულ ბენეფიციარს
 პირად ანგარიშზე ერიცხებოდათ 50 ლარის ოდენობა, ხოლო 2019 წელს 100 ლარის ოდენობა.
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარება.
აფხაზეთის ომის შშმ ვეტერანებზე აფხაზეთის დაცემის დღესთნ დაკავშირებით (27 სექტემბერი) და მე-2 მსოფლიო ომის სამამულო ომის ვეტერანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია;
- C ჰეპატიტზე გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების, კონფირმაციული მეთოდებით დადასტურებისა და მკურნალობაში ჩართვის მიზნით, რეფერალს C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის მკურნალობის სერვისების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში;
- აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით. მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით დადებით შემთხვევებში, მიღებული შედეგის კონფირმაციული კვლევით დადასტურების ან უარყოფის მიზნით, რეფერალს „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის კონფირმაციული კვლევის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში.
- ტუბერკულოზზე ეჭვის შემთხვევაში ფორმა №IV-100/ა-ის გაცემას და რეფერალს ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული სერვისების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში და შესაბამის შეტყობინებასა და სააღრიცხვო ფორმების წარმოებას (თუ ასეთი არსებობს უკვე, თუ არადა მხოლოდ ფ100-ით გაგზავნილ პაციენტთა რეესტრს)
- 2020 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის18 წელს ზემოთ მოსახლეობის სრულ მოცვას ზემოაღნიშნული სკრინინგული სერვისებით, მათ შორის გამოსაკვლევ 10800 პირს (2019 წელს - 4 000, 2020 წელს - 6 800 ბენეფიციარი).

მოსალოდნელი
 შედეგები

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, მათ მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება,დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია, ფინანსური სახსრების დაზოგვა.სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფინანსური სახსრების დაზოგვა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვებისათვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. C ჰეპატიტის, აივ-ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება, დიაგნოსიტაკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარება და თვითმმართველობის ყურადღება. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 14 ბენეფიცარი

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

2021 წლის
დაფინანსება

43.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით პროგრამით მოსარგებლეთა (მარტოხელა პენსიონერი პირები) მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მერის გადაწყვეტილების შემთხვევაში უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საწვავავი შეშით/ბრიკეტით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი
 შედეგები

პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიცაირებზე მიერ სათბობ მასალაზე დახარჯული თანხების შემცირება, შესაბამისად მათი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა

2021 წლის
დაფინანსება

180,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის არწერა
 და მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000 ქულის ჩათვლით სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების თანხა არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის "C" ჰეპატიტით დაავადებული დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება კონსერვატიული მკურნალობა-სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება არაუმეტეს 1000 ლარისა. C ჰეპატიტით და ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.
 2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 362 - მა ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება,მოსახლეობის მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

2021 წლის
დაფინანსება

1.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის არწერა
 და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ
მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“
საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა
 − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული
 დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე,
 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ,
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და უპატრონო 
მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების
ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის
დაფინანსება

86,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ააიპ ,,დმანისის სათნოების სახლი“

პროგრამის არწერა
 და მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის,სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (სურვილისამებრ ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები;თვეში ერთხელ ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის
და უმასპინძლდება ტკბილეულით. (2019 წელს ,,სათნოების სახლში“ ირიცხებოდა 55 ბენეფიარი).

მოსალოდნელი
 შედეგები

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელია 55 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

2021 წლის
დაფინანსება

70,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

როგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან:
ა) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები (ინფორმაციის წყარო - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო);
ბ) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსინათლოები (ინფორმაციის წყარო - საქართველოს უსინათლოთა კავშირი);
გ) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები (კოდი – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800), ინფორმაციის წყარო - სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური);
დ) დიალიზის საჭიროების მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამით“).
ზემოთ აღნიშნული კატეგორია სარგებლოს ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.
ასევე პროგრამა ახდენს სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა მუნიციპალური გადაადგილებისათვის სოფელი პატარა დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

მოსახლეობის მიერ ტრანსპორტირებაზე დახარჯული თანხების შემცირება,
 შესაბამისად სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. დმანისის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

15249,3

24087,6

15520,1

8567,5

10207,3

10077,3

130,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

116,0

116,0

0,0

123,0

117,0

6,0

 

ხარჯები

5565,5

5783,7

5408,2

375,5

6362,7

6232,7

130,0

 

შრომის ანაზღაურება

1416,0

1443,0

1371,2

71,8

1815,4

1743,6

71,8

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,4

1638,6

71,8

 

დანამატი

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

105,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1611,3

1845,8

1614,5

231,3

1716,5

1713,5

3,0

 

პროცენტი

27,8

31,8

31,8

0,0

31,0

31,0

0,0

 

სუბსიდიები

1800,1

1826,0

1773,8

52,2

2267,9

2213,7

54,2

 

გრანტები

25,0

29,0

29,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

481,1

496,6

494,6

2,0

341,0

340,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

204,2

111,5

93,3

18,2

165,9

165,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9656,0

18248,3

10056,3

8192,0

3789,0

3789,0

0,0

 

ვალდებულებები

27,8

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

 

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2741,8

2691,1

2615,3

75,8

3038,8

2964,0

74,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

116,0

116,0

0,0

123,0

117,0

6,0

 

ხარჯები

2433,8

2528,0

2452,2

75,8

2928,2

2853,4

74,8

 

შრომის ანაზღაურება

1416,0

1443,0

1371,2

71,8

1815,4

1743,6

71,8

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

0,0

0,0

0,0

1710,4

1638,6

71,8

 

დანამატი

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

105,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

850,5

914,8

910,8

4,0

928,5

925,5

3,0

 

პროცენტი

27,8

31,8

31,8

0,0

31,0

31,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

29,0

29,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

16,1

16,1

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

113,0

93,3

93,3

0,0

118,3

118,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,2

107,5

107,5

0,0

55,0

55,0

0,0

 

ვალდებულებები

27,8

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2686,2

2428,7

2352,9

75,8

2817,2

2742,4

74,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

116,0

116,0

0,0

123,0

117,0

6,0

 

ხარჯები

2406,0

2326,2

2250,4

75,8

2767,2

2692,4

74,8

 

შრომის ანაზღაურება

1416,0

1443,0

1371,2

71,8

1815,4

1743,6

71,8

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

1435,8

1364,0

71,8

1710,4

1638,6

71,8

 

დანამატი

0,0

7,2

7,2

0,0

105,0

105,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

850,5

744,8

740,8

4,0

798,5

795,5

3,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

29,0

29,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

16,1

16,1

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

113,0

93,3

93,3

0,0

118,3

118,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,2

102,5

102,5

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

487,4

558,3

558,3

0,0

705,0

705,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

18,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

487,4

556,8

556,8

0,0

705,0

705,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

318,9

329,0

329,0

0,0

457,4

457,4

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

329,0

329,0

 

452,4

452,4

 

 

დანამატი

0,0

0,0

 

 

5,0

5,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

90,2

149,5

149,5

0,0

169,3

169,3

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

78,3

78,3

78,3

0,0

78,3

78,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

2123,1

1794,6

1794,6

0,0

2037,4

2037,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

79,0

90,0

90,0

0,0

97,0

97,0

0,0

 

ხარჯები

1842,9

1693,6

1693,6

0,0

1987,4

1987,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1025,2

1042,2

1042,2

0,0

1286,2

1286,2

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

1035,0

1035,0

 

1186,2

1186,2

 

 

დანამატი

0,0

7,2

7,2

 

100,0

100,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

756,5

591,3

591,3

0,0

626,2

626,2

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

29,0

29,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

16,1

16,1

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

34,7

15,0

15,0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,2

101,0

101,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

75,7

75,8

0,0

75,8

74,8

0,0

74,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6,0

6,0

6,0

 

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

75,7

75,8

0,0

75,8

74,8

0,0

74,8

 

შრომის ანაზღაურება

71,9

71,8

0,0

71,8

71,8

0,0

71,8

 

თანამდებობრივი სარგო

0,0

71,8

 

71,8

71,8

 

71,8

 

დანამატი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,8

4,0

0,0

4,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

55,6

262,4

262,4

0,0

221,6

221,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,8

201,8

201,8

0,0

161,0

161,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

170,0

170,0

0,0

130,0

130,0

0,0

 

პროცენტი

27,8

31,8

31,8

0,0

31,0

31,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ვალდებულებები

27,8

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

170,0

170,0

0,0

130,0

130,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

170,0

170,0

0,0

130,0

130,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

170,0

170,0

0,0

130,0

130,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

55,6

87,4

87,4

0,0

86,6

86,6

0,0

 

ხარჯები

27,8

31,8

31,8

0,0

31,0

31,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

27,8

31,8

31,8

0,0

31,0

31,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

27,8

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9352,9

17958,4

10442,3

7516,1

4354,0

4354,0

0,0

 

ხარჯები

500,0

615,4

572,2

43,2

650,0

650,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

408,8

597,2

572,2

25,0

650,0

650,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

91,2

18,2

0,0

18,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8852,9

17343,0

9870,1

7472,9

3704,0

3704,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4599,4

7503,1

3004,6

4498,5

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

194,2

248,2

248,2

0,0

350,0

350,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

194,2

248,2

248,2

0,0

350,0

350,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4405,2

7254,9

2756,4

4498,5

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

194,2

248,2

248,2

0,0

350,0

350,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

194,2

248,2

248,2

0,0

350,0

350,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

194,2

248,2

248,2

0,0

350,0

350,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4405,2

7254,9

2756,4

4498,5

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4405,2

7254,9

2756,4

4498,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

96,4

2002,6

1816,7

185,9

3346,8

3346,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

93,5

123,4

123,4

0,0

120,0

120,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

93,5

123,4

123,4

0,0

120,0

120,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

1879,2

1693,3

185,9

3226,8

3226,8

0,0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (მოვლა-შენახვა)

93,5

123,4

123,4

0,0

120,0

120,0

0,0

 

ხარჯები

93,5

123,4

123,4

0,0

120,0

120,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

93,5

123,4

123,4

0,0

120,0

120,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2,9

1879,2

1693,3

185,9

3226,8

3226,8

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

1879,2

1693,3

185,9

3226,8

3226,8

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

02 03

გარე განათება

639,0

708,3

708,3

0,0

195,0

195,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

150,0

150,0

0,0

180,0

180,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

150,0

150,0

0,0

180,0

180,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639,0

558,3

558,3

0,0

15,0

15,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0,0

150,0

150,0

0,0

180,0

180,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

150,0

150,0

0,0

180,0

180,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

150,0

150,0

 

180,0

180,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 02 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

639,0

558,3

558,3

0,0

15,0

15,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639,0

558,3

558,3

 

15,0

15,0

0,0

0204

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1736,4

3391,3

1270,1

2121,2

437,3

437,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

97,1

18,2

0,0

18,2

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

91,2

18,2

0,0

18,2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1639,3

3373,1

1270,1

2103,0

437,3

437,3

0,0

020401

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

1736,4

3280,1

1230,1

2050,0

437,3

437,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

97,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,9

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

91,2

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1639,3

3280,1

1230,1

2050,0

437,3

437,3

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

020402

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

0,0

111,2

40,0

71,2

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

18,2

0,0

18,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

18,2

 

18,2

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

93,0

40,0

53,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1028,7

2027,9

2027,9

0,0

24,9

24,9

0,0

 

ხარჯები

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1026,3

2027,9

2027,9

0,0

24,9

24,9

0,0

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1028,7

2027,9

2027,9

0,0

24,9

24,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,4

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1026,3

2027,9

2027,9

0,0

24,9

24,9

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 05 02

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

02 05 03

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის
 პროგრამის ღონისძიებები

1253,0

1271,8

561,3

710,5

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

112,8

75,6

50,6

25,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

112,8

75,6

50,6

25,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1140,2

1196,2

510,7

685,5

0,0

0,0

0,0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0,0

1053,4

1053,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1053,4

1053,4

 

0,0

0,0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

376,4

599,1

599,1

0,0

655,0

655,0

0,0

 

ხარჯები

376,4

534,7

534,7

0,0

625,0

625,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სუბსიდიები

376,4

509,7

509,7

0,0

600,0

600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

64,4

64,4

0,0

30,0

30,0

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

376,4

509,7

509,7

0,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

376,4

509,7

509,7

0,0

600,0

600,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

376,4

509,7

509,7

0,0

600,0

600,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ()იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"

376,4

509,7

509,7

0,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

376,4

509,7

509,7

0,0

600,0

600,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

376,4

509,7

509,7

 

600,0

600,0

0,0

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

64,4

64,4

0,0

30,0

30,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

64,4

64,4

 

30,0

30,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

04 00

განათლება

1430,1

1424,4

503,0

921,4

732,7

732,7

0,0

 

ხარჯები

933,3

705,3

503,0

202,3

732,7

732,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

352,0

202,3

0,0

202,3

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

581,3

503,0

503,0

0,0

732,7

732,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

496,8

719,1

0,0

719,1

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

529,5

426,2

426,2

0,0

650,0

650,0

0,0

 

ხარჯები

511,4

426,2

426,2

0,0

650,0

650,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

511,4

426,2

426,2

0,0

650,0

650,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ()იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

529,5

426,2

426,2

0,0

650,0

650,0

0,0

 

ხარჯები

511,4

426,2

426,2

0,0

650,0

650,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

511,4

426,2

426,2

 

650,0

650,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,1

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

04 02 01

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება ()იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

69,9

76,8

76,8

0,0

82,7

82,7

0,0

 

ხარჯები

69,9

76,8

76,8

0,0

82,7

82,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

69,9

76,8

76,8

 

82,7

82,7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

830,7

921,4

0,0

921,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

352,0

202,3

0,0

202,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

352,0

202,3

0,0

202,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478,7

719,1

0,0

719,1

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

751,8

684,4

684,4

0,0

842,6

842,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

725,7

672,6

672,6

0,0

842,6

842,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

725,7

669,8

669,8

0,0

795,0

795,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

47,6

47,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,1

11,8

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

171,5

146,0

146,0

0,0

202,6

202,6

0,0

 

ხარჯები

171,5

146,0

146,0

0,0

202,6

202,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

171,5

144,0

144,0

0,0

190,0

190,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,6

12,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ()იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

171,5

144,0

144,0

0,0

190,0

190,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

171,5

144,0

144,0

0,0

190,0

190,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

171,5

144,0

144,0

 

190,0

190,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0,0

2,0

2,0

0,0

12,6

12,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

2,0

2,0

0,0

12,6

12,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

2,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

12,6

12,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

530,3

488,4

488,4

0,0

590,0

590,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

504,2

476,6

476,6

0,0

590,0

590,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

504,2

475,8

475,8

0,0

555,0

555,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

35,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,1

11,8

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ()იპ "დმანისის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი"

352,2

297,0

297,0

0,0

360,0

360,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

331,1

294,2

294,2

0,0

360,0

360,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

331,1

294,2

294,2

 

360,0

360,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,1

2,8

2,8

 

0,0

0,0

 

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
 ()იპ"დმანისის სამუსიკო სკოლა

88,2

97,5

97,5

0,0

100,0

100,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

88,2

96,5

96,5

0,0

100,0

100,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

88,2

95,7

95,7

 

100,0

100,0

0,0

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,8

0,8

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,0

1,0

 

0,0

0,0

 

05 02 03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ()იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

89,9

93,9

93,9

0,0

95,0

95,0

0,0

 

ხარჯები

84,9

85,9

85,9

0,0

95,0

95,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

84,9

85,9

85,9

 

95,0

95,0

 

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

8,0

8,0

 

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებეი

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

35,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

35,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

35,0

35,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის
 ხელშწყობა

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

596,3

730,2

676,0

54,2

584,2

529,0

55,2

 

ხარჯები

596,3

727,7

673,5

54,2

584,2

529,0

55,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

104,5

104,5

0,0

113,0

113,0

0,0

 

სუბსიდიები

116,7

143,5

91,3

52,2

140,2

86,0

54,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

479,6

479,7

477,7

2,0

331,0

330,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

51,4

67,1

14,9

52,2

54,2

0,0

54,2

 

ხარჯები

51,4

67,1

14,9

52,2

54,2

0,0

54,2

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

51,4

67,1

14,9

52,2

54,2

0,0

54,2

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
 უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

51,4

67,1

14,9

52,2

54,2

0,0

54,2

 

ხარჯები

51,4

67,1

14,9

52,2

54,2

0,0

54,2

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

51,4

67,1

14,9

52,2

54,2

0,0

54,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

544,9

663,1

661,1

2,0

530,0

529,0

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

544,9

660,6

658,6

2,0

530,0

529,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

104,5

104,5

0,0

113,0

113,0

0,0

 

სუბსიდიები

65,3

76,4

76,4

0,0

86,0

86,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

479,6

479,7

477,7

2,0

331,0

330,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

112,6

200,0

200,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

112,6

200,0

200,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112,6

200,0

200,0

 

150,0

150,0

0,0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა

0,0

43,0

43,0

0,0

43,0

43,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

43,0

43,0