გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016644
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
54
24/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.148.016644
გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (25/12/2020 - 21/01/2021)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №54

2020 წლის 24 დეკემბერი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი №1 დანართის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 27/12/2019; 190020020.35.148.016589).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 01 იანვრიდან.

 


გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1

 


მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019

წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

შემოსავლები

59,492.9

55,274.1

14,952.1

40,322.0

41,725.0

300.0

41,425.0

გადასახადები

34,858.0

32,386.2

0.0

32,386.2

37,121.8

0.0

37,121.8

გრანტები

19,529.4

18,936.7

14,952.1

3,984.6

418.8

300.0

118.8

სხვა შემოსავლები

5,105.5

3,951.2

0.0

3,951.2

4,184.4

0.0

4,184.4

ხარჯები

27,077.5

29,313.8

657.1

28,656.7

31,294.0

300.0

30,994.0

შრომის ანაზღაურება

3,949.8

3,945.0

122.0

3,823.0

4,245.0

122.0

4,123.0

საქონელი და მომსახურება

3,485.2

3,884.0

378.9

3,505.0

3,201.0

38.4

3,162.6

პროცენტი

274.4

261.2

0.0

261.2

411.0

0.0

411.0

სუბსიდიები

16,401.1

17,651.3

135.0

17,516.3

20,200.0

135.0

20,065.0

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,507.3

1,578.8

10.5

1,568.3

1,629.5

2.0

1,627.5

სხვა ხარჯები

1,459.7

1,989.6

10.6

1,979.0

1,607.5

2.6

1,604.9

საოპერაციო სალდო

32,415.4

25,960.3

14,295.1

11,665.3

10,431.0

0.0

10,431.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

29,067.4

35,735.4

16,074.1

19,661.3

10,557.3

0.0

10,557.3

ზრდა

29,807.4

36,985.4

16,074.1

20,911.3

11,057.3

0.0

11,057.3

კლება

740.0

1,250.0

0.0

1,250.0

500.0

0.0

500.0

მთლიანი სალდო

3,348.1

-9,775.1

-1,779.1

-7,996.0

-126.3

0.0

-126.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,072.9

-10,137.6

-1,779.1

-8,358.5

-521.2

0.0

-521.2

ზრდა

3,085.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3,085.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

12.9

10,137.6

1,779.1

8,358.5

521.2

0.0

521.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

10,137.6

1,779.1

8,358.5

521.2

0.0

521.2

ვალდებულებების ცვლილება

-275.1

-362.5

0.0

-362.5

-394.9

0.0

-394.9

კლება

275.1

362.5

0.0

362.5

394.9

0.0

394.9

საშინაო

275.1

362.5

0.0

362.5

394.9

0.0

394.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019

წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

60,245.9

56,524.1

14,952.1

41,572.0

42,225.0

300.0

41,925.0

შემოსავლები

59,492.9

55,274.1

14,952.1

40,322.0

41,725.0

300.0

41,425.0

არაფინანსური აქტივების კლება

740.0

1,250.0

0.0

1,250.0

500.0

0.0

500.0

ფინანსური აქტივების კლება

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

57,160.0

66,661.7

16,731.2

49,930.5

42,746.2

300.0

42,446.2

ხარჯები

27,077.5

29,313.8

657.1

28,656.7

31,294.0

300.0

30,994.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,807.4

36,985.4

16,074.1

20,911.3

11,057.3

0.0

11,057.3

ვალდებულებების კლება

275.1

362.5

0.0

362.5

394.9

0.0

394.9

ნაშთის ცვლილება

3,072.9

-10,137.6

-1,779.1

-8,358.5

-521.2

0.0

-521.2

 


მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 725,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019

წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

59,492.9

55,274.1

14,952.1

40,322.0

41,725.0

300.0

41,425.0

გადასახადები

34,858.0

32,386.2

0.0

32,386.2

37,121.8

0.0

37,121.8

გრანტები

19,529.4

18,936.7

14,952.1

3,984.6

418.8

300.0

118.8

სხვა შემოსავლები

5,105.5

3,951.2

0.0

3,951.2

4,184.4

0.0

4,184.4

 


მუხლი 4. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 37 121,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019

წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

      გადასახადები

34,858.0

32,386.2

0.0

32,386.2

37,121.8

0.0

37,121.8

დამატებული ღირებულების გადასახადი

29,962.0

28,086.2

0.0

28,086.2

32,521.8

0.0

32,521.8

     ქონების გადასახადი

4,896.1

4,300.0

0.0

4,300.0

4,600.0

0.0

4,600.0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,024.1

3,020.0

0.0

3,020.0

3,320.0

0.0

3,320.0

უცხოურ  საწარმოთა                 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

14.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

87.7

52.0

0.0

52.0

52.0

0.0

52.0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

836.9

652.0

0.0

652.0

652.0

0.0

652.0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

932.6

576.0

0.0

576.0

576.0

0.0

576.0

 


მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 418,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

გრანტები

19,529.4

18,936.7

418.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

1,113.7

184.6

118.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

18,415.6

18,752.1

300.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

914.3

4,312.8

300.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

914.3

512.8

300.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

3,800.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

17,501.3

14,439.3

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

15,429.6

12,682.9

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,630.0

1,596.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

441.8

160.4

0.0

 


მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4 184,4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

სხვა  შემოსავლები

5,105.5

3,951.2

4,184.4

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,379.1

730.0

780.0

პროცენტები

820.3

250.0

300.0

რენტა

558.8

480.0

480.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

143.0

200.0

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

415.8

280.0

280.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,007.5

521.2

704.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

771.1

353.0

552.0

სანებართვო მოსაკრებელი

79.4

50.0

60.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

1.8

3.0

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

295.2

0.0

160.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

394.7

300.0

330.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

236.4

168.2

152.4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

236.4

168.2

152.4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2,634.8

2,700.0

2,700.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

84.2

0.0

0.0

 


მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 31 294,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019

წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

27,077.5

29,313.8

657.1

28,656.7

31,294.0

300.0

30,994.0

შრომის ანაზღაურება

3,949.8

3,945.0

122.0

3,823.0

4,245.0

122.0

4,123.0

საქონელი და მომსახურება

3,485.2

3,884.0

378.9

3,505.0

3,201.0

38.4

3,162.6

პროცენტი

274.4

261.2

0.0

261.2

411.0

0.0

411.0

სუბსიდიები

16,401.1

17,651.3

135.0

17,516.3

20,200.0

135.0

20,065.0

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,507.3

1,578.8

10.5

1,568.3

1,629.5

2.0

1,627.5

სხვა ხარჯები

1,459.7

1,989.6

10.6

1,979.0

1,607.5

2.6

1,604.9

 

 


მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 557,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    11 057,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ოდი

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

315.6

241.9

421.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

26,271.5

31,959.6

10,108.3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

23.0

10.7

10.0

04 00

განათლება

2,657.7

4,232.5

410.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

288.3

262.7

8.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა

251.4

97.7

100.0

სულ ჯამი

29,807.4

36,805.3

11,057.3

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

(ათას ლარში)

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

740.0

1,250.0

500.0

ძირითადი აქტივები

66.3

50.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

673.7

1,200.0

450.0

მიწა

673.7

1,200.0

450.0

 


მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

უნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,772.3

6,226.0

6,988.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,453.7

5,704.8

6,317.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,453.7

5,607.9

5,917.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

96.9

400.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

318.6

321.2

471.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

318.6

321.2

471.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

200.0

200.0

702

თავდაცვა

151.5

170.0

172.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

19,767.3

21,772.1

10,594.1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა

და მონადირეობა

564.5

520.1

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

564.5

520.1

0.0

7045

ტრანსპორტი

13,730.9

14,544.6

8,375.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13,730.9

14,544.6

8,375.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

5,472.0

6,707.4

2,219.0

705

გარემოს დაცვა

4,539.1

5,712.0

3,368.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2,171.3

2,413.2

2,133.2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,457.9

1,692.8

40.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

909.9

1,604.1

1,195.1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

2.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7,004.3

10,751.9

4,009.9

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

288.5

550.9

300.0

7063

წყალმომარაგება

2,773.5

6,435.4

2,506.2

7064

გარე განათება

2,606.2

2,078.3

1,203.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,336.1

1,687.4

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

491.6

397.0

317.0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

356.8

182.0

182.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

134.8

215.0

135.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6,894.0

7,354.6

5,951.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,800.1

4,232.7

3,060.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,848.0

2,765.9

2,639.6

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

71.5

72.0

72.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

174.5

284.0

180.0

709

განათლება

10,473.7

11,978.5

8,960.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

8,497.2

9,360.4

8,910.0

7092

ზოგადი განათლება

1,976.6

2,618.2

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,976.6

2,618.2

50.0

710

სოციალური დაცვა

1,791.0

1,937.0

1,990.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,060.5

1,047.3

1,093.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

718.2

729.3

778.5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

342.2

318.0

315.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3.0

5.0

6.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

28.0

31.0

33.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

232.6

345.4

292.9

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

138.9

178.0

219.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

327.9

330.3

346.0

სულ ჯამი

56,884.9

66,299.2

42,351.3

 

 


მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:

 (ათას ლარში)

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

32,415.4

25,960.3

10,431.0

მთლიანი სალდო

3,348.1

-9,775.1

-126.3

 


მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 521,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 521,2 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათას ლარში)

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3,072.9

-10,137.6

-521.2

ზრდა

3,085.8

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3,085.8

0.0

0.0

კლება

12.9

10,137.6

521.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

10,137.6

521.2

ფინანსური აქტივების კლება 521,2 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

 


მუხლი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -394,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 (ათას ლარში)

დასახელება

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-275.1

-362.5

-394.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

275.1

362.5

394.9

საშინაო

275.1

362.5

394.9

 

ვალდებულების ცვლილება წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016-2020 წლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით დასაფარი სესხის ოდენობა შეადგენს 15 109,9 ათ. ლარს. აქედან 2021 წლის განმავლობაში დაფარვა განხორციელდება 394,9 ათ. ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2019

წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

57,160.0

66,661.7

16,731.2

49,930.5

42,746.2

300.0

42,446.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

330.0

333.0

12.0

321.0

333.0

0.0

333.0

 

ხარჯები

27,077.5

29,313.8

657.1

28,656.7

31,294.0

300.0

30,994.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,949.8

3,945.0

122.0

3,823.0

4,245.0

122.0

4,123.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,807.4

36,985.4

16,074.1

20,911.3

11,057.3

0.0

11,057.3

 

ვალდებულებების კლება

275.1

362.5

0.0

362.5

394.9

0.0

394.9

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,199.0

6,758.5

178.0

6,580.5

7,550.0

165.0

7,385.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

330.0

333.0

12.0

321.0

333.0

0.0

333.0

 

ხარჯები

5,608.3

6,154.1

178.0

5,976.1

6,739.0

165.0

6,574.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,949.8

3,945.0

122.0

3,823.0

4,245.0

122.0

4,123.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.6

241.9

0.0

241.9

421.0

0.0

421.0

 

ვალდებულებების კლება

275.1

362.5

0.0

362.5

390.0

0.0

390.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,594.3

5,717.9

170.0

5,547.9

6,049.0

165.0

5,884.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

330.0

333.0

12.0

321.0

333.0

0.0

333.0

 

ხარჯები

5,278.7

5,535.9

170.0

5,365.9

5,928.0

165.0

5,763.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,949.8

3,945.0

122.0

3,823.0

4,245.0

122.0

4,123.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.6

181.9

0.0

181.9

121.0

0.0

121.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,061.1

1,158.0

0.0

1,158.0

1,161.0

0.0

1,161.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

1,061.1

1,122.0

0.0

1,122.0

1,150.0

0.0

1,150.0

 

შრომის ანაზღაურება

724.9

723.0

0.0

723.0

741.0

0.0

741.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

36.0

0.0

36.0

11.0

0.0

11.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,381.7

4,389.9

0.0

4,389.9

4,716.0

0.0

4,716.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

276.0

279.0

 

279.0

279.0

 

279.0

 

ხარჯები

4,066.1

4,243.9

0.0

4,243.9

4,606.0

0.0

4,606.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,099.9

3,100.0

0.0

3,100.0

3,375.0

0.0

3,375.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.6

146.0

0.0

146.0

110.0

0.0

110.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

151.5

170.0

170.0

0.0

172.0

165.0

7.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

 

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

151.5

170.0

170.0

0.0

172.0

165.0

7.0

 

შრომის ანაზღაურება

125.0

122.0

122.0

0.0

129.0

122.0

7.0

01 02

საერთო დანიშნულების

ხარჯები

593.7

980.6

8.0

972.6

1,461.0

0.0

1,461.0

 

ხარჯები

318.6

558.1

8.0

550.1

771.0

0.0

771.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

0.0

60.0

300.0

0.0

300.0

 

ვალდებულებების კლება

275.1

362.5

0.0

362.5

390.0

0.0

390.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

96.9

0.0

96.9

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

0.0

36.9

0.0

36.9

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

0.0

60.0

300.0

0.0

300.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

593.7

683.7

8.0

675.7

861.0

0.0

861.0

 

ხარჯები

318.6

321.2

8.0

313.2

471.0

0.0

471.0

 

ვალდებულებების კლება

275.1

362.5

0.0

362.5

390.0

0.0

390.0

01 02 03

საგანგებო და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა

0.0

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

01 03

კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება

10.9

60.0

0.0

60.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

10.9

60.0

0.0

60.0

40.0

0.0

40.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29,570.7

36,645.9

13,104.5

23,541.4

15,368.9

0.0

15,368.9

 

ხარჯები

3,299.2

4,476.5

11.1

4,465.4

5,255.7

0.0

5,255.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,271.5

32,169.4

13,093.5

19,076.0

10,108.3

0.0

10,108.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

4.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,730.9

14,310.3

7,255.0

7,055.3

3,775.1

0.0

3,775.1

 

ხარჯები

362.0

608.0

0.0

608.0

360.0

0.0

360.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,368.9

13,702.3

7,255.0

6,447.3

3,415.1

0.0

3,415.1

02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა

340.3

548.0

0.0

548.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

340.3

548.0

0.0

548.0

300.0

0.0

300.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და

რეაბილიტაცია

13,390.6

13,702.3

7,255.0

6,447.3

3,112.3

0.0

3,112.3

 

ხარჯები

21.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,368.9

13,702.3

7,255.0

6,447.3

3,112.3

0.0

3,112.3

02 01 03

საგზაო ნიშნებისა და

მონიშვნების მოწყობა

0.0

60.0

0.0

60.0

362.8

0.0

362.8

 

ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

302.8

0.0

302.8

02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,606.2

2,078.3

0.0

2,078.3

1,203.7

0.0

1,203.7

 

ხარჯები

1,115.1

1,145.2

0.0

1,145.2

1,203.7

0.0

1,203.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,491.1

933.1

0.0

933.1

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათების ქსელის

მოვლა-შენახვა

280.0

258.7

0.0

258.7

303.7

0.0

303.7

 

ხარჯები

280.0

258.7

0.0

258.7

303.7

0.0

303.7

02 02 02

გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება

835.1

886.5

0.0

886.5

900.0

0.0

900.0

 

ხარჯები

835.1

886.5

0.0

886.5

900.0

0.0

900.0

02 02 03

გარე განათების ქსელის

მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,491.1

933.1

0.0

933.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,491.1

933.1

0.0

933.1

0.0

0.0

0.0

02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

126.9

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.9

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

02 04

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1,457.9

1,691.3

620.1

1,071.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

32.9

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,425.0

1,651.3

620.1

1,031.2

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,336.1

1,687.4

1,612.4

75.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41.1

9.4

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,295.0

1,678.0

1,603.0

75.0

0.0

0.0

0.0

02 06

წყლის სისტემის

განვითარება

2,773.5

6,435.4

3,159.6

3,275.8

2,506.2

0.0

2,506.2

 

ხარჯები

809.3

867.0

0.0

867.0

961.0

0.0

961.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,964.2

5,568.4

3,159.6

2,408.8

1,545.2

0.0

1,545.2

02 06 01

წყლის სისტემების

რეაბილიტაცია

1,944.9

5,561.4

3,159.6

2,401.8

1,542.2

0.0

1,542.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,944.9

5,561.4

3,159.6

2,401.8

1,542.2

0.0

1,542.2

02 06 02

სასმელი წყლის

ღირებულება

216.2

230.0

0.0

230.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

216.2

230.0

0.0

230.0

220.0

0.0

220.0

02 06 03

წყლის სისტემების

მოვლა-პატრონობა

612.4

644.0

0.0

644.0

744.0

0.0

744.0

 

ხარჯები

593.1

637.0

0.0

637.0

741.0

0.0

741.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.3

7.0

0.0

7.0

3.0

0.0

3.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

1,147.3

1,117.2

0.0

1,117.2

754.0

0.0

754.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,147.3

1,117.2

0.0

1,117.2

754.0

0.0

754.0

02 08

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

49.2

65.0

0.0

65.0

477.0

0.0

477.0

 

ხარჯები

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.2

60.9

0.0

60.9

477.0

0.0

477.0

02 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

288.5

550.8

0.0

550.8

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

288.5

550.8

0.0

550.8

300.0

0.0

300.0

02 10

სარწყავი არხების

მოწყობა-რეაბილიტაცია

564.5

520.1

353.5

166.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.8

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406.7

518.5

351.8

166.6

0.0

0.0

0.0

02 11

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა

191.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.8

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

02 12

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

100.0

130.0

0.0

130.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

61.5

130.0

0.0

130.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 13

შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

02 14

სკვერების, პარკების და გაზონების რეაბილიტაცია

474.9

1,029.0

3.1

1,025.9

624.9

0.0

624.9

 

ხარჯები

27.2

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447.7

974.0

3.1

970.9

620.0

0.0

620.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

4.9

02 15

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა

133.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 16

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია

506.2

1,571.3

100.0

1,471.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.3

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

501.9

1,521.3

100.0

1,421.3

0.0

0.0

0.0

02 17

სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია

739.4

1,220.2

0.8

1,219.4

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

739.4

1,220.2

0.8

1,219.4

100.0

0.0

100.0

02 18

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

513.9

1,131.4

0.0

1,131.4

187.0

0.0

187.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

513.9

1,131.4

0.0

1,131.4

187.0

0.0

187.0

02 19

ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის

807.5

836.1

0.0

836.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806.5

801.1

0.0

801.1

0.0

0.0

0.0

02 20

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

14.8

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

23.0

0.0

23.0

0.0

0.0

0.0

02 21

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება

272.8

277.0

0.0

277.0

295.0

0.0

295.0

 

ხარჯები

258.5

277.0

0.0

277.0

295.0

0.0

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 22

სასაფლაოების

შემოღობვა

71.3

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.3

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

02 23

კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელება

140.0

471.0

0.0

471.0

376.0

0.0

376.0

 

ხარჯები

140.0

469.0

0.0

469.0

376.0

0.0

376.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

02 24

მოსაცდელების მოწყობა

18.1

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

02 25

სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

1,506.2

1,058.5

0.0

1,058.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,506.2

1,058.5

0.0

1,058.5

0.0

0.0

0.0

02 27

სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირება და მართვა

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

02 28

სტიქიის სალიკვიდაციო

ღონისძიებების განხორციელება

0.0

14.3

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.3

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

02 29

მუნიციპალური ტრანსპორტის

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

0.0

200.0

0.0

200.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

ხარჯები

0.0

200.0

0.0

200.0

1,600.0

0.0

1,600.0

02 30

სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

2,980.0

0.0

2,980.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2,980.0

0.0

2,980.0

03 00

დასუფთავება და

გარემოს დაცვა

2,479.4

2,810.3

0.0

2,810.3

2,708.3

0.0

2,708.3

 

ხარჯები

2,456.5

2,799.6

0.0

2,799.6

2,698.3

0.0

2,698.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

10.7

0.0

10.7

10.0

0.0

10.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,044.5

2,233.2

0.0

2,233.2

2,133.2

0.0

2,133.2

 

ხარჯები

2,021.5

2,223.2

0.0

2,223.2

2,123.2

0.0

2,123.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

03 02

პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა

435.0

575.1

0.0

575.1

575.1

0.0

575.1

 

ხარჯები

435.0

574.4

0.0

574.4

575.1

0.0

575.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

03 03

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

10,473.7

11,978.5

3,304.9

8,673.6

8,960.0

0.0

8,960.0

 

ხარჯები

7,816.1

7,746.0

326.0

7,420.0

8,550.0

0.0

8,550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,657.7

4,232.5

2,978.9

1,253.6

410.0

0.0

410.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,150.9

1,890.4

736.7

1,153.6

310.0

0.0

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,150.9

1,890.4

736.7

1,153.6

310.0

0.0

310.0

04 02

განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება

40.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

40.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 04 03

სკოლამდელი დაწესებულებების

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

7,346.2

7,470.0

0.0

7,470.0

8,600.0

0.0

8,600.0

 

ხარჯები

7,277.3

7,370.0

0.0

7,370.0

8,500.0

0.0

8,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.9

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1,936.0

2,568.2

2,568.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

498.1

326.0

326.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,437.8

2,242.2

2,242.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა

და სპორტი

6,154.7

6,134.4

1.8

6,132.6

5,851.6

0.0

5,851.6

 

ხარჯები

5,866.3

5,871.6

0.0

5,871.6

5,843.6

0.0

5,843.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288.3

262.7

1.8

261.0

8.0

0.0

8.0

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

3,060.7

3,012.5

0.0

3,012.5

2,960.0

0.0

2,960.0

 

ხარჯები

3,027.8

2,834.2

0.0

2,834.2

2,957.0

0.0

2,957.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.9

178.3

0.0

178.3

3.0

0.0

3.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

373.7

205.0

0.0

205.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

373.7

205.0

0.0

205.0

165.0

0.0

165.0

05 01 02

გურამ პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია

22.9

122.5

0.0

122.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.9

122.5

0.0

122.5

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ფეხბურთის კლუბის განვითარების ხელშეწყობა

577.9

607.0

0.0

607.0

597.0

0.0

597.0

 

ხარჯები

570.9

597.0

0.0

597.0

597.0

0.0

597.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ქალთა ფეხბურთის

განვითარება

50.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

50.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

05 01 06

ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება

74.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

74.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

05 01 07

სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,962.2

1,943.0

0.0

1,943.0

2,063.0

0.0

2,063.0

 

ხარჯები

1,959.2

1,897.2

0.0

1,897.2

2,060.0

0.0

2,060.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

45.8

0.0

45.8

3.0

0.0

3.0

05 02

კულტურის სფეროს

განვითარება

2,868.2

2,797.9

1.8

2,796.1

2,671.6

0.0

2,671.6

 

ხარჯები

2,612.8

2,713.5

0.0

2,713.5

2,666.6

0.0

2,666.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255.4

84.4

1.8

82.7

5.0

0.0

5.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

76.3

1.8

74.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

76.3

1.8

74.5

0.0

0.0

0.0

05 02 03

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

71.5

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

 

ხარჯები

64.5

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

68.9

69.6

0.0

69.6

69.6

0.0

69.6

 

ხარჯები

68.9

69.6

0.0

69.6

69.6

0.0

69.6

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება

127.7

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

127.7

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

05 02 06

სოფელ არბოში ნიკო ლომოურის

სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია

228.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 07

კულტურის ცენტრებისა და

ანსამბლების ხელშეწყობა

1,225.0

1,290.8

0.0

1,290.8

1,240.8

0.0

1,240.8

 

ხარჯები

1,206.1

1,284.7

0.0

1,284.7

1,237.8

0.0

1,237.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.9

6.2

0.0

6.2

3.0

0.0

3.0

05 02 08

ტურიზმის განვითარების

ხელშეწყობა

201.8

209.3

0.0

209.3

209.3

0.0

209.3

 

ხარჯები

201.8

209.3

0.0

209.3

209.3

0.0

209.3

05 02 09

სახელოვნებო განათლების

ხელშეწყობა

599.5

607.0

0.0

607.0

607.0

0.0

607.0

 

ხარჯები

599.5

607.0

0.0

607.0

607.0

0.0

607.0

05 02 10

მუზეუმებისა და ბიბლიოთეკების

ხელშეწყობა

345.4

352.9

0.0

352.9

352.9

0.0

352.9

 

ხარჯები

344.3

350.9

0.0

350.9

350.9

0.0

350.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

51.3

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

51.3

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

174.5

284.0

0.0

284.0

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

174.5

284.0

0.0

284.0

180.0

0.0

180.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,282.5

2,334.0

142.0

2,192.0

2,307.4

135.0

2,172.4

 

ხარჯები

2,031.2

2,266.0

142.0

2,124.0

2,207.4

135.0

2,072.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251.4

68.0

0.0

68.0

100.0

0.0

100.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

134.8

215.0

135.0

80.0

135.0

135.0

0.0

 

ხარჯები

134.8

215.0

135.0

80.0

135.0

135.0

0.0

06 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე  და სხვა სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება

0.0

59.6

0.0

59.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

59.6

0.0

59.6

0.0

0.0

0.0

06 03

მიუსაფარი ცხოველების

მოვლა-პატრონობის სერვისების

მიწოდების ხელშეწყობა

166.6

182.0

0.0

182.0

182.0

0.0

182.0

 

ხარჯები

163.9

182.0

0.0

182.0

182.0

0.0

182.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

ამბულატორიების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

190.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,791.0

1,877.4

7.0

1,870.4

1,982.5

0.0

1,982.5

 

ხარჯები

1,732.5

1,809.4

7.0

1,802.4

1,882.5

0.0

1,882.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.4

68.0

0.0

68.0

100.0

0.0

100.0

06 05 01

მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

87.9

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

87.9

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

06 05 02

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

3.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

06 05 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები

28.0

31.0

0.0

31.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

28.0

31.0

0.0

31.0

33.0

0.0

33.0

06 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

119.7

183.2

0.0

183.2

185.0

0.0

185.0

 

ხარჯები

119.7

183.2

0.0

183.2

185.0

0.0

185.0

06 05 05

დიალიზზე მყოფი ადამიანების  სოციალური დახმარება

49.4

105.3

0.0

105.3

109.5

0.0

109.5

 

ხარჯები

49.4

105.3

0.0

105.3

109.5

0.0

109.5

06 05 06

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდება-რებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიცინო დახმარება

254.4

228.0

0.0

228.0

225.0

0.0

225.0

 

ხარჯები

254.4

228.0

0.0

228.0

225.0

0.0

225.0

06 05 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

22.2

22.0

7.0

15.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

22.2

22.0

7.0

15.0

23.0

0.0

23.0

06 05 08

სტუდენტებისა და

სპორტსმენების დახმარება

26.0

21.0

0.0

21.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

26.0

21.0

0.0

21.0

22.0

0.0

22.0

06 05 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

244.8

200.0

0.0

200.0

222.0

0.0

222.0

 

ხარჯები

244.8

200.0

0.0

200.0

222.0

0.0

222.0

06 05 10

ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

398.5

400.0

0.0

400.0

416.0

0.0

416.0

 

ხარჯები

398.5

400.0

0.0

400.0

416.0

0.0

416.0

06 05 11

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

232.6

238.0

0.0

238.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

232.6

238.0

0.0

238.0

250.0

0.0

250.0

06 05 12

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25.5

24.0

0.0

24.0

31.0

0.0

31.0

 

ხარჯები

25.5

24.0

0.0

24.0

31.0

0.0

31.0

06 05 13

ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება

44.7

40.0

0.0

40.0

41.0

0.0

41.0

 

ხარჯები

44.7

40.0

0.0

40.0

41.0

0.0

41.0

06 05 14

საქართველოს თავისუფლებისა

და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

38.2

48.0

0.0

48.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

38.2

48.0

0.0

48.0

38.0

0.0

38.0

06 05 15

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით

10.6

13.5

0.0

13.5

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

10.6

13.5

0.0

13.5

14.0

0.0

14.0

06 05 16

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05 17

მარტოხელა მშობლის

დახმარება

43.5

46.3

0.0

46.3

47.0

0.0

47.0

 

ხარჯები

43.5

46.3

0.0

46.3

47.0

0.0

47.0

06 05 18

სოციალურად დაუცველი, უკიდურესად მძიმე მდგომა-რეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

80.5

110.0

0.0

110.0

119.0

0.0

119.0

 

ხარჯები

80.5

110.0

0.0

110.0

119.0

0.0

119.0

06 05 19

სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუა-ლური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების თანამონა-წილეობის წილის დაფინანსება

0.1

0.5

0.0

0.5

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.1

0.5

0.0

0.5

2.0

0.0

2.0

06 05 20

ოჯახში ძალადობის მსხვერპ-ლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა

3.6

3.0

0.0

3.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

3.6

3.0

0.0

3.0

4.0

0.0

4.0

06 05 21

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა

58.4

68.0

0.0

68.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.4

68.0

0.0

68.0

100.0

0.0

100.0

06 05 22

2021 წლის 1 იანვრიდან  სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება

0.6

0.6

0.0

0.6

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.6

0.6

0.0

0.6

5.0

0.0

5.0

06 06

სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული სრულწლოვანი მოქალაქის დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 


მუხლი 14. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გორის მუნიციპალიტეტის მერი საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 300,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 165,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


მუხლი 17. თანადაფინანსების პროგრამების უზრუნველყოფა
ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების,  განათლების ხელშეწყობის, სპორტული ღონისძიებების და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

 


მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები

 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდება „გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების, მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის №30 დადგენილების შესაბამისად.

 

 9. 30/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 31/12/2021 8. 24/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 27/12/2021 7. 24/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 27/12/2021 6. 12/11/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 15/11/2021 5. 02/08/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 02/08/2021 4. 21/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 22/07/2021 3. 12/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 13/04/2021 2. 12/02/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 15/02/2021 1. 21/01/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 25/01/2021