ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016309
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
23/12/2020
ვებგვერდი, 24/12/2020
190020020.35.133.016309
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (24/12/2020 - 28/01/2021)

 
                     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №14

2020 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია დიასამიძედანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20 565 196

16 942 590

16 942 590

0

20 418 009

20 418 009

0

გადასახადები

12 811 856

12 140 300

12 140 300

0

14 250 400

14 250 400

0

გრანტები

3 262 501

2 050 000

2 050 000

0

4 643 609

4 643 609

0

სხვა შემოსავლები

4 490 839

2 752 290

2 752 290

0

1 524 000

1 524 000

0

ხარჯები

12 623 089

12 301 996

12 301 996

0

13 786 852

13 786 852

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

2 016 317

2 016 317

0

2 064 795

2 064 795

0

საქონელი და მომსახურება

1 826 798

2 032 691

2 032 691

0

2 027 332

2 027 332

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

6 757 732

6 856 436

6 856 436

0

7 002 908

7 002 908

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

760 310

760 310

0

1 144 930

1 144 930

0

სხვა ხარჯები

1 230 424

636 242

636 242

0

1 546 887

1 546 887

0

საოპერაციო სალდო

7 942 107

4 640 594

4 640 594

0

6 631 157

6 631 157

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 348 493

6 924 531

6 924 531

0

6 588 257

6 588 257

0

ზრდა

9 569 308

6 925 619

6 925 619

0

6 588 257

6 588 257

0

კლება

220 815

1 088

1 088

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-1 406 386

-2 283 937

-2 283 937

0

42 900

42 900

-2 283 937

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 406 386

-2 283 937

-2 283 937

0

42 900

42 900

-2 283 937

ზრდა

28 600

42 900

42 900

0

42 900

42 900

42 900

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

42 900

42 900

0

42 900

42 900

0

კლება

1 434 986

2 326 837

2 326 837

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 434 986

2 326 837

2 326 837

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20 786 011

16 943 678

16 943 678

0

20 418 009

20 418 009

0

შემოსავლები

20 565 196

16 942 590

16 942 590

0

20 418 009

20 418 009

0

არაფინანსური აქტივების კლება

220 815

1 088

1 088

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

22 220 997

19 270 515

19 270 515

0

20 418 009

20 418 009

0

ხარჯები

22 220 997

12 301 996

12 301 996

0

13 786 852

13 786 852

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 623 089

6 925 619

6 925 619

0

6 588 257

6 588 257

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

9 569 308

42 900

42 900

0

42 900

42 900

0

ვალდებულებების კლება

28 600

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

0

-2 326 837

-2 326 837

0

0

0

0

 

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროსხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 418 009 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20 565 196

16 942 590

16 942 590

0

20 418 009

20 418 009

0

გადასახადები

12 811 856

12 140 300

12 140 300

0

14 250 400

14 250 400

0

გრანტები

3 262 501

2 050 000

2 050 000

0

4 643 609

4 643 609

0

სხვა შემოსავლები

4 490 839

2 752 290

2 752 290

0

1 524 000

1 524 000

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 250 400  ლარის ოდენობით

დასახელება

2019წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

12 811 856

12 140 300

12 140 300

0

14 250 400

14 250 400

0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

 

 

0

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

6 840 300

6 840 300

 

8 550 400

8 550 400

 

ქონების გადასახადი

6 043 041

5 300 000

5 300 000

0

5 700 000

5 700 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

5 222 786

4 533 000

4 533 000

 

4 933 000

4 933 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

69 834

50 000

50 000

 

50 000

50 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

58 625

42 000

42 000

 

42 000

42 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

691 796

675 000

675 000

 

675 000

675 000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 643 609  ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

გრანტები

6 688 550

2,050,000

4 643 609

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 262 501

2,050,000

4 643 609

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 268 395

2,050,000

4 123 609

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

0

520 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0

0

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

0

0

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

994 106

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1.524 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

4 490 839

2 752 290

1 524 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

566 619

317 345

185 000

პროცენტები

287 633

161 501

0

რენტა

278 986

155 844

185 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

76 988

52 900

90 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

201 998

95 944

95 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3 215 299

2 078 265

1 189 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 032 020

2 021 265

1 119 000

სანებართვო მოსაკრებელი

180 350

106 101

75 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

18

100

0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 808 915

1 869 864

1 000 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,537

45,000

44 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

183 279

57 000

70 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

183 279

57 000

70 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

507 847

123 361

150 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

201 074

233 319

0

 


თავი III
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1786 852ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019

 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 623 089

12 301 996

 

12 301 996

13 786 852

 

13 786 852

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

2 016 317

 

2 016 317

2 064 795

 

2 064 795

საქონელი და მომსახურება

1 826 798

2 032 691

 

2 032 691

2 027 332

 

2 027 332

სუბსიდიები

6 757 732

6 856 436

 

6 856 436

7 002 908

 

7 002 908

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

760 310

 

760 310

1 144 930

 

1 144 930

სხვა ხარჯები

1 230 424

636 242

 

636 242

1 546 887

 

1 546 887

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  6 588 257 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  6 588 257 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

244 147

40 423

42 500

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 324 473

5 586 295

1 314 314

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5000

6495

0

04 00

განათლება

221 779

641 450

1 920 179

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

395 825

7 753

311 264

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

378 084

643 203

3 000 000

სულ ჯამი

9 569 308

6 925 619

  6 588 257

 

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

220,815

1088

0

ძირითდი აქტივები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

220,815

1088

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 375 109 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახ

დელების

(ხარჯების)

დასახელება

2019-წლის ფაქტი

2020-წლის გეგმა

2021-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო

დანიშნულების

სახელმწიფო

მომსახურება

3 125 798

0

3 125 798

3 399 669

0

3 399 669

3 472 000

0

3 472 000

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 125 735

0

3 125 735

3 398 861

0

3 398 861

3 464 000

0

3 464 000

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 122 285

0

3 122 285

3 006 950

0

3 006 950

3 059 000

0

3 059 000

70112

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა

3 450

0

3 450

391 911

0

391 911

405 000

0

405 000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

63

0

63

808

0

808

8 000

0

8 000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

84 778

0

84 778

93 200

0

93 200

93 140

0

93 140

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 416 497

0

3 416 497

2 145 328

0

2 145 328

939 921

0

939 921

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

257 508

0

257 508

75 433

0

75 433

440 000

0

440 000

7045

ტრანსპორტი

3 158 989

0

3 158 989

2 069 895

0

2 069 895

499 921

0

499 921

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 158 989

0

3 158 989

2 069 895

0

2 069 895

499 921

0

499 921

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

 

705

გარემოს დაცვა

1 269 382

0

1 269 382

1 392 745

0

1 392 745

1 221 900

0

1 221 900

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

412 143

0

412 143

432 000

0

432 000

446 100

0

446 100

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

24 083

0

24 083

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

833 156

0

833 156

960 745

0

960 745

775 800

0

775 800

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7 179 258

0

7 179 258

5 448 563

0

5 448 563

2 501 023

0

2 501 023

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3 217 751

0

3 217 751

1 718 399

0

1 718 399

562 298

0

562 298

7063

წყალმომარაგება

2 255 407

0

2 255 407

2 675 452

0

2 675 452

920 830

0

920 830

7064

გარე განათება

764 260

0

764 260

432 654

0

432 654

438 600

0

438 600

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

941 840

0

941 840

622 058

0

622 058

579 295

0

579 295

707

ჯანმრთელობის დაცვა

394 820

0

394 820

841 620

0

841 620

985 726

0

985 726

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

 

0

0

 

0

0

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

394 820

0

394 820

622 058

0

622 058

985 726

0

985 726

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 227 979

0

1 227 979

841 620

0

841 620

1 372 182

0

1 372 182

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

451 924

0

451 924

841 620

0

841 620

447 520

0

447 520

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

688 892

0

688 892

1 012 353

0

1 012 353

894 662

0

894 662

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

87 163

0

87 163

143 353

0

143 353

0

0

0

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

859 000

0

859 000

30 000

0

30 000

709

განათლება

4 440 141

0

4 440 141

0

0

0

6 443 339

 

6 443 339

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 562 588

0

3 562 588

10 000

0

10 000

3 819 360

0

3 819 360

7092

ზოგადი განათლება

1 600

 

1 600

4 110 614

 

4 110 614

0

 

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

875 953

0

875 953

3 229 545

0

3 229 545

2 623 979

0

2 623 979

710

სოციალური დაცვა

1 053 745

0

1 053 745

169 500

0

169 500

3 345 878

0

3 345 878

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

74 728

0

74 728

711 569

0

711 569

127 878

0

127 878

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

979 017

0

979 017

783 523

0

783 523

3 218 000

0

3 218 000

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

22 192 398

0

22 192 398

19 227 615

0

19 227 615

20 375 109

 

20 375 109

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 42 900 ლარის ოდენობით

 


მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 42 900 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 406 386

-2 283 937

 

42 900

ზრდა

28 600

42 900

42 900

 

ვალუტა,დეპოზიტები

0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

42 900

42 900

კლება

1434 986

2 326 837

0

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

1 434 986 

2 326 837

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეეგმა

2021 წლის გეგმა

 
 

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

 

ზრდა

 

 

 

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

0

 0

 

სესხები

 

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 560 140

1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 152 140

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

694 735

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 364 265

-

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

93 140

2

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

408 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

8 000

 

პრიორიტეტი

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4 718 818

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 069 895

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

400 000

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

1 402 330

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

963 730

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

717 400

2.3

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

42 900

2.23

02 02 01 50

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

203 430

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

438 600

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

438 600

2.15.1

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

0

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

222 298

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

150 000

3.2

0203 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72298

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

213 665

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

5 000

4.2.

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

20 000

4.3.

02 04 02

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

188 665

5

02 05

ააიპ სასაფლაოები

370 630

6

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

440 000

6.2.

02 06 02

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

330 000

6.3.

02 06 03

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

30 000

6.4.

02 06 04

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

80 000

7

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

2.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

 პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 221 900

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 221 900

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

775 800

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

446 100


მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

IV

04 00

განათლება

6 084 539

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 819 360

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 819 360

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

2 220 179

 

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

300 000

2.1.

04 01 02 03

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1 920 179

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

45 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

45 000


განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 730 982

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

806 320

1.1.

05 01 01

ა... ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

358 800

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

20 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

116 256

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

116 256

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

894 662

2.1.

05 02 03

ა... ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

844 662

2.2.

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

50 000

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

30 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30 000

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4 331 604

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

985 726

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

22 427

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 352

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

154 627

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25 420

1.5.

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

1.6.

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

1.7.

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 500

1.8.

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

79 200

1.9.

06 01 11

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

520 000

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 345 878

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

127 878

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 100

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

90 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 000

2.5.

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.6.

06 02 07

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

15 900

2.7.

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

40 000

2.8.

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

26 000

2.9.

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

3 000 000

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15.  ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

     

 

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

პროგრამული კოდი

 

 

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

 

სულ

 

 

 

სულ

 

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფობიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

22 220 997

19 270 515

20 418 009

20 418 009

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

172

172

172

0

 

ხარჯები

12 623 089

12 301 996

13 786 852

13 786 852

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

2 016 317

2 064 795

2 064 795

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 826 798

2 032 691

2 027 332

2 027 332

0

 

სუბსიდიები

6 757 732

6 856 436

7 002 908

7 002 908

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

760 310

1 144 930

1 144 930

0

 

სხვა ხარჯები

1 230 424

636 242

1 546 887

1 546 887

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 569 308

6 925 619

6 588 257

6 588 257

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

42 900

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 207 126

3 492 869

3 560 140

3 560 140

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

172

172

172

0

 

ხარჯები

2 962 979

3 452 446

3 517 640

3 517 640

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

2 016 317

2 064 795

2 064 795

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

886 280

985 068

988 745

988 745

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28 566

13 400

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

45 720

437 661

464 100

464 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

40 423

42 500

42 500

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 063

3 100 150

3 152 140

3 152 140

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

172

172

172

0

 

ხარჯები

2 962 916

3 060 485

3 117 640

3 117 640

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

2 016 317

2 064 795

2 064 795

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

886 280

985 068

988 745

988 745

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28 566

13 400

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

45 657

45 700

64 100

64 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

39 665

34 500

34 500

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701 656

692 700

694 735

694 735

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

32

32

0

 

ხარჯები

701 656

692 700

694 735

694 735

0

 

შრომის ანაზღაურება

519 314

519 200

493 335

493 335

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

141 236

137 800

157 300

157 300

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 830

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

37 275

35 700

44 100

44100

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 420 629

2 314 250

2 364 265

2 364 265

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

134

134

0

 

ხარჯები

2 176 482

2 274 585

2 329 765

2 329 765

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 406 825

1 428 880

1 504 800

1 504 800

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

726 639

822 305

804 965

804 965

0

 

სუბსიდიები

9 900

0

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24 736

13 400

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

8 382

10 000

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

39 665

34 500

34 500

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

84 778

93 200

93 140

93 140

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

 

ხარჯები

84 778

93 200

93 140

93 140

0

 

შრომის ანაზღაურება

66 373

68 237

66 660

66 660

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

18 405

24 963

26 480

26 480

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

63

392 719

408 000

408 000

0

 

ხარჯები

63

391 961

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

63

391 961

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

758

8 000

8 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

391 911

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

0

391 911

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

391 911

400 000

400 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

63

808

8 000

8 000

0

 

ხარჯები

63

50

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

63

50

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

758

8 000

8 000

 

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

63

808

8 000

8 000

0

 

ხარჯები

63

50

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

63

50

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

758

8 000

8 000

 

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

10 651 889

7 636 791

3 488 844

3 488 844

0

 

ხარჯები

2 298 816

2 007 596

2 131 630

2 131 630

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

363 373

409 580

453 600

453 600

0

 

სუბსიდიები

1 157 045

1 502 422

1 088 030

1 088 030

0

 

სხვა ხარჯები

778 398

95 594

590 000

590 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 324 473

5 586 295

1 314 314

1 314 314

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

42 900

42 900

42 900

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 158 989

2 069 895

499 921

499 921

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 158 989

2 069 895

499 921

499 921

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1 105 398

497 944

400 000

400 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 105 398

497 944

400 000

400 000

 

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

182 846

353 563

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 846

353 563

0

 

 

02 01 03

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

0

4 854

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 854

0

 

 

02 01 04

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

107 735

4 994

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 735

4 994

0

 

 

02 01 05

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

53 144

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 144

0

0

 

 

02 01 06

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

21 863

1 234

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 863

1 234

0

 

 

02 01 07

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

68 895

3 887

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 895

3 887

0

 

 

02 01 08

 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

110 227

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 227

0

0

 

 

02 01 09

 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

58 777

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 777

0

0

 

 

02 01 10

 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

179 001

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 001

0

0

 

 

02 01 11

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

44 232

2 495

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 232

2 495

0

 

 

02 01 12

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

32 396

1 828

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 396

1 828

0

 

 

02 01 13

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

51 829

2 924

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 829

2 924

0

 

 

02 01 14

 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

22 457

1 267

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 457

1 267

0

 

 

02 01 15

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

56 491

1 741

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 491

1 741

0

 

 

02 01 16

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

22 064

1 245

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 064

1 245

0

 

 

02 01 17

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

115 872

4 075

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 872

4 075

0

 

 

02 01 18

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

19 957

1 126

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 957

1 126

0

 

 

02 01 19

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა

18 004

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 004

0

0

 

 

02 01 20

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

13 334

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 334

0

0

 

 

02 01 21

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

21 700

1 224

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 700

1 224

0

 

 

02 01 22

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

67 569

3 812

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 569

3 812

0

 

 

02 01 23

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

46 082

2 719

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 082

2 719

0

 

 

02 01 24

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

56 825

3 427

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 825

3 427

0

 

 

02 01 25

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 719

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 719

0

0

 

 

02 01 26

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

22 268

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 268

0

0

 

 

02 01 27

სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

40 274

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 274

0

0

 

 

02 01 28

სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

28 154

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 154

0

0

 

 

02 01 29

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

61 792

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 792

0

0

 

 

02 01 30

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

32 199

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 199

0

0

 

 

02 01 31

სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

79 499

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 499

0

0

 

 

02 01 32

სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

41 444

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 444

0

0

 

 

02 01 33

სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

72 188

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 188

0

0

 

 

02 01 34

სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

48 200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 200

0

0

 

 

02 01 35

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

92 318

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 318

0

0

 

 

02 01 36

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

72 105

4 068

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 105

4 068

0

 

 

02 01 37

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

6 452

364

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 452

364

0

 

 

02 01 38

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

30 488

1 720

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 488

1 720

0

 

 

02 01 39

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

17 192

970

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 192

970

0

 

 

02 01 40

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

49 809

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 809

0

 

 

02 01 41

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

36 889

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 889

0

 

 

02 01 42

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

140 232

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

140 232

0

 

 

02 01 43

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

45 269

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 269

0

 

 

02 01 44

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

127 767

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

127 767

0

 

 

02 01 45

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

98 742

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

98 742

0

 

 

02 01 46

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

20 328

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20 328

0

 

 

02 01 47

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

47 323

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 323

0

 

 

02 01 48

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

131 478

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

131 478

0

 

 

02 01 49

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

58 735

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 735

0

 

 

02 01 50

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

109 296

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

109 296

0

 

 

02 01 51

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

32 379

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 379

0

 

 

02 01 52

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

201 916

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

201 916

0

 

 

02 01 53

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

0

31 745

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 745

0

 

 

02 01 54

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის  სახლის მიმდიბარედ  და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში  შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

0

36 504

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 504

0

 

 

02 01 55

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

0

0

27 900

27 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 900

27 900

 

02 01 56

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

0

72 021

72 021

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 021

72 021

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 072 350

3 151 006

1 402 330

1 402 330

0

 

ხარჯები

1 179 066

1 506 214

1 146 000

1 146 000

0

 

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

717 400

717 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 864 684

1 601 892

213 430

213 430

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

42 900

42 900

42 900

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 308 090

2 718 352

963 730

963 730

0

 

ხარჯები

835 428

1 112 614

717 400

717 400

0

 

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

717 400

717 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 062

1 562 838

203 430

203 430

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

42 900

42 900

42 900

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

835 428

1 112 614

717 400

717 400

0

 

ხარჯები

835 428

1 112 614

717 400

717 400

0

 

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

717 400

717 400

 

02 02 01 03

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

28 600

42 900

42 900

42 900

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

42 900

42 900

42 900

 

02 02 01 04

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

794 974

400 265

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

794 974

400 265

0

 

 

02 02 01 05

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

4 490

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 490

0

 

 

02 02 01 06

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 323

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 323

0

0

 

 

02 02 01 07

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

559

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559

0

0

 

 

02 02 01 08

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

2 024

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 024

0

0

 

 

02 02 01 09

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

1 343

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 343

0

0

 

 

02 02 01 10

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

1 724

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 724

0

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

8 480

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 480

0

0

 

 

02 02 01 12

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 667

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 667

0

0

 

 

02 02 01 13

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

2 884

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 884

0

0

 

 

02 02 01 14

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

2 374

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 374

0

0

 

 

03 02 01 15

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

1 525

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 525

0

0

 

 

02 02 01 16

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

1 548

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 548

0

0

 

 

02 02 01 17

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

748

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

748

0

0

 

 

02 02 01 18

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 286

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 286

0

0

 

 

02 02 01 19

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

107 848

6 016

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 848

6 016

0

 

 

02 02 01 20

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება 

73 229

1 896

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 229

1 896

0

 

 

02 02 01 21

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

23 316

1 485

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 316

1 485

0

 

 

02 02 01 22

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

22 573

749

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 573

749

0

 

 

02 02 01 23

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

21 117

560

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 117

560

0

 

 

02 02 01 24

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

164 971

5 026

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 971

5 026

0

 

 

02 02 01 25

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

53 009

2 990

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 009

2 990

0

 

 

02 02 01 26

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

131 458

3 371

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 458

3 371

0

 

 

02 02 01 27

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

24 083

1 359

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 083

1 359

0

 

 

02 02 01 28

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

0

43 011

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43 011

0

 

 

02 02 01 29

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

0

254 441

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

254 441

0

 

 

02 02 01 30

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

0

30 150

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 150

0

 

 

02 02 01 31

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

219 493

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

219 493

0

 

 

02 02 01 32

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

284 441

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

284 441

0

 

 

02 02 01 33

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

14 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 700

0

 

 

02 02 01 34

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

0

288 395

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

288 395

0

 

 

02 02 01 35

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

203 430

203 430

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

203 430

203 430

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

764 260

432 654

438 600

438 600

0

 

ხარჯები

343 638

393 600

428 600

428 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

343 638

393 600

428 600

428 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 622

39 054

10 000

10 000

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

371 596

398 600

438 600

438 600

0

 

ხარჯები

343 638

393 600

428 600

428 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

343 638

393 600

428 600

428 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 958

5 000

10 000

10 000

 

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

0

478

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

478

0

 

0

02 02 02 03

 სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

15 295

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 295

0

0

 

 

02 02 02 04

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

36 544

927

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 544

927

0

 

 

02 02 02 05

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

36 154

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 154

0

0

 

 

02 02 02 06

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

51 417

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 417

0

0

 

 

02 02 02 07

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

19 593

492

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 593

492

0

 

 

02 02 02 08

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

7 494

182

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 494

182

0

 

 

02 02 02 09

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

22 490

749

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 490

749

0

 

 

02 02 02 10

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

7 242

176

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 242

176

0

 

 

02 02 02 11

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

34 106

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 106

0

0

 

 

02 02 02 12

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

21 073

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 073

0

0

 

 

02 02 02 13

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

23 076

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 076

0

0

 

 

02 02 02 14

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

12 225

303

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 225

303

0

 

 

02 02 02 15

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

29 138

739

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 138

739

0

 

 

02 02 02 16

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

28 408

1 062

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 408

1 062

0

 

 

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

48 409

28 946

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 409

28 946

0

 

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 617 943

1 718 399

562 298

562 298

0

 

ხარჯები

520 890

20 161

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

520 890

20 161

150 000

150 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 097 053

1 698 238

412 298

412 298

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

294 862

20 161

150 000

150 000

0

 

ხარჯები

294 862

20 161

150 000

150 000

0

 

სხვა ხარჯები

294 862

20 161

150 000

150 000

 

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

226 028

0

0

0

0

 

ხარჯები

226 028

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

226 028

0

0

 

 

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 447 920

1 503 294

72 298

72 298

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 447 920

1 503 294

72 298

72 298

 

02 03 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

181 277

21 307

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 277

21 307

0

 

 

02 03 05

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

55 933

1 434

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55 933

1 434

0

 

 

02 03 06

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

130 322

3 331

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 322

3 331

0

 

 

02 03 07

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

107 889

76 730

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 889

76 730

0

 

 

02 03 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

149 982

4 770

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 982

4 770

0

 

 

02 03 09

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

38 189

29 603

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 189

29 603

0

 

 

02 03 10

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

43 701

27 389

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 701

27 389

0

 

 

02 03 11

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

0

30 380

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 380

0

 

 

02 03 12

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

0

0

340 000

340 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

340 000

340 000

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

208 457

178 980

213 665

213 665

0

 

ხარჯები

19 735

15 980

25 000

25 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

19 735

15 980

25 000

25 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 722

163 000

188 665

188 665

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

3 450

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

3 450

0

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 450

0

5 000

5 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

16 285

15 980

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

16 285

15 980

20 000

20 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 285

15 980

20 000

20 000

0

02 04 03

 საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

188 722

163 000

188 665

188 665

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 722

163 000

188 665

188 665

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

336 642

442 234

370 630

370 630

0

 

ხარჯები

321 617

389 808

370 630

370 630

0

 

სუბსიდიები

321 617

389 808

370 630

370 630

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 025

52 426

0

 

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

257 508

75 433

440 000

440 000

0

 

ხარჯები

257 508

75 433

440 000

440 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

257 508

75 433

440 000

440 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

242 938

0

330 000

330 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

 

 

ხარჯები

242 938

0

330 000

330 000

0

 

სხვა ხარჯები

242 938

0

330 000

330 000

 

02 06 02

 სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა. 

14 570

0

30 000

30 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

 

 

 

ხარჯები

14 570

0

30 000

30 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

14 570

0

30 000

30 000

 

02 06 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

0

75 433

80 000

80 000

0

 

ხარჯები

0

75 433

80 000

80 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

75 433

80 000

80 000

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

941 840

844

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941 840

844

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 245 299

1 392 745

1 221 900

1 221 900

0

 

ხარჯები

1 240 299

1 386 250

1 221 900

1 221 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

432 000

446 100

446 100

0

 

სუბსიდიები

828 156

954 250

775 800

775 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 495

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 245 299

1 392 745

1 221 900

1 221 900

0

 

ხარჯები

1 240 299

1 386 250

1 221 900

1 221 900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

432 000

446 100

446 100

0

 

სუბსიდიები

828 156

954 250

775 800

775 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 495

0

0

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

833 156

960 745

775 800

775 800

0

 

ხარჯები

828 156

954 250

775 800

775 800

0

 

სუბსიდიები

828 156

954 250

775 800

775 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 495

0

 

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

412 143

432 000

446 100

446 100

0

 

ხარჯები

412 143

432 000

446 100

446 100

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

432 000

446 100

446 100

0

04 00

განათლება

3 605 057

3 741 262

6 084 539

6 084 539

0

 

ხარჯები

3 383 278

3 099 812

4 164 360

4 164 360

0

 

სუბსიდიები

3 340 809

3 059 812

3 819 360

3 819 360

0

 

სხვა ხარჯები

42 469

40 000

345 000

345 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

641 450

1 920 179

1 920 179

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 562 588

3 531 762

6 039 539

6 039 539

0

 

ხარჯები

3 340 809

3 059 812

4 119 360

4 119 360

0

 

სუბსიდიები

3 340 809

3 059 812

3 819 360

3 819 360

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

471 950

1 920 179

1 920 179

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 562 588

3 229 545

3 819 360

3 819 360

0

 

სუბსიდიები

3 340 809

3 059 812

3 819 360

3 819 360

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

169 733

0

 

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
   რეაბილიტაცია

0

302 217

2 220 179

2 220 179

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

302 217

1 920 179

1 920 179

0

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

0

0

300 000

300 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

300 000

300 000

 

04 01 02 02

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

0

174

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

174

0

 

 

04 01 02 03

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

302 043

1 920 179

1 920 179

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

302 043

1 920 179

1 920 179

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

42 469

209 500

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

42 469

40 000

45 000

45 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

42 469

40 000

45 000

45 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

169 500

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

40 869

40 000

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

40 869

40 000

45 000

45 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

40 869

40 000

45 000

45 000

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

1 600

169 500

0

0

0

 

ხარჯები

1 600

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 600

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

04 02 02 01

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

1 600

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 600

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 600

0

0

 

 

04 02 02 02

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

0

169 500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

169 500

0

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 063 063

1 381 705

1 730 982

1 730 982

0

 

ხარჯები

1 667 238

1 373 952

1 419 718

1 419 718

0

 

სუბსიდიები

1 421 822

1 339 952

1 319 718

1 319 718

0

 

სხვა ხარჯები

245 416

34 000

100 000

100 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395 825

7 753

311 264

311 264

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

922 223

512 705

806 320

806 320

0

 

ხარჯები

589 048

504 952

495 056

495 056

0

 

სუბსიდიები

540 049

486 952

475 056

475 056

0

 

სხვა ხარჯები

48 999

18 000

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333 175

7 753

311 264

311 264

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

470 299

369 352

358 800

358 800

0

 

სუბსიდიები

450 299

369 352

358 800

358 800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

0

0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

37 026

18 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

37 026

18 000

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

37 026

18 000

20 000

20 000

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

84 950

117 600

116 256

116 256

0

 

ხარჯები

84 950

117 600

116 256

116 256

0

 

სუბსიდიები

84 950

117 600

116 256

116 256

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

84 950

117 600

116 256

116 256

0

 

ხარჯები

84 950

117 600

116 256

116 256

0

 

სუბსიდიები

84 950

117 600

116 256

116 256

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

329 948

7 753

311 264

311 264

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313 175

7 753

311 264

311 264

0

05 01 04 01

სპორტული ინვენტარის შეძენა

16 773

0

0

0

0

 

ხარჯები

16 773

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

4 800

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

11 973

0

0

0

 

05 01 04 02

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

698

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698

0

0

 

 

05 01 04 03

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

2 023

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 023

0

0

 

 

05 01 04 04

სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა

104 169

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104 169

0

0

 

 

05 01 04 05

 სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

29 795

764

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 795

764

0

 

 

05 01 04 06

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

52 778

1 455

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 778

1 455

0

 

 

05 01 04 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

123 712

5 534

311 264

311 264

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 712

5 534

311 264

311 264

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 053 677

859 000

894 662

894 662

0

 

ხარჯები

991 027

859 000

894 662

894 662

0

 

სუბსიდიები

881 773

853 000

844 662

844 662

0

 

სხვა ხარჯები

109 254

6 000

50 000

50 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 650

0

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

364 785

0

0

0

0

 

ხარჯები

363 179

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

363 179

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 606

0

0

 

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

579 638

0

0

0

0

 

ხარჯები

518 594

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

518 594

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 044

0

0

 

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0

853 000

844 662

844 662

0

 

ხარჯები

0

853 000

844 662

844 662

0

 

სუბსიდიები

0

853 000

844 662

844 662

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

109 254

6 000

50 000

50 000

0

 

ხარჯები

109 254

6 000

50 000

50 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

109 254

6 000

50 000

50 000

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

87 163

10 000

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

87 163

10 000

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

87 163

10 000

30 000

30 000

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

87 163

10 000

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

87 163

10 000

30 000

30 000

0

 

სხვა ხარჯები

87 163

10 000

30 000

30 000

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 448 564

1 625 143

4 331 604

4 331 604

0

 

ხარჯები

1 070 480

981 940

1 331 604

1 331 604

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

165 002

206 043

138 887

138 887

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

787 057

746 910

1 144 930

1 144 930

0

 

სხვა ხარჯები

118 421

28 987

47 787

47 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

643 203

3 000 000

3 000 000

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

394 820

841 620

985 726

985 726

0

 

ხარჯები

394 820

488 137

985 726

985 726

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

165 002

206 043

138 887

138 887

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227 634

274 307

839 052

839 052

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

7 787

7 787

7 787

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

353 483

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა  პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16 247

0

0

0

0

 

ხარჯები

16 247

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

12 161

22 397

22 427

22 427

0

 

ხარჯები

12 161

22 397

22 427

22 427

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 977

14 610

14 640

14 640

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2 184

7 787

7 787

7 787

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 143

27 352

27 352

27 352

0

 

ხარჯები

27 143

27 352

27 352

27 352

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27 143

27 352

27 352

27 352

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

151 941

154 627

154 627

154 627

0

 

ხარჯები

151 941

154 627

154 627

154 627

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11 250

13 627

13 627

13 627

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

11 250

13 627

13 627

13 627

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140 691

141 000

141 000

141 000

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

15 277

15 606

25 420

25 420

0

 

ხარჯები

15 277

15 606

25 420

25 420

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

15 277

15 606

25 420

25 420

0

06 01 06

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10 358

0

0

0

0

 

ხარჯები

10 358

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

10 358

0

0

0

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

10 358

0

0

 

 

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

85 200

85 200

0

 

ხარჯები

85 200

85 200

85 200

85 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

85 200

85 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

58 800

29 355

70 000

70 000

0

 

ხარჯები

58 800

29 355

70 000

70 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58 800

29 355

70 000

70 000

 

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 500

1 500

0

 

ხარჯები

1 000

1 000

1 500

1 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 500

1 500

 

06 01 10

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

16 693

77 000

0

0

0

 

ხარჯები

16 693

77 000

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16 693

77 000

0

0

0

06 01 11

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

0

75 600

79 200

79 200

0

 

ხარჯები

0

75 600

79 200

79 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

75 600

79 200

79 200

 

06 01 12

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

520 000

520 000

0

 

ხარჯები

0

0

520 000

520 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

520 000

520 000

 

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0

353 483

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

353 483

0

0

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

97 642

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97 642

0

 

 

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

168 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

168 000

0

 

 

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

0

87 841

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

87 841

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 053 744

783 523

3 345 878

3 345 878

0

 

ხარჯები

675 660

493 803

345 878

345 878

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

559 423

472 603

305 878

305 878

0

 

სხვა ხარჯები

116 237

21 200

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

289 720

3 000 000

3 000 000

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

74 728

136 603

127 878

127 878

0

 

ხარჯები

74 728

136 603

127 878

127 878

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74 728

136 603

127 878

127 878

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 550

4 900

4 100

4 100

0

 

ხარჯები

4 550

4 900

4 100

4 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 550

4 900

4 100

4 100

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

96 000

105 500

90 000

90 000

0

 

ხარჯები

96 000

105 500

90 000

90 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92 500

105 500

90 000

90 000

 

 

სხვა ხარჯები

3 500

0

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

20 000

17 000

17 000

0

 

ხარჯები

19 000

20 000

17 000

17 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 000

20 000

17 000

17 000

 

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20 000

30 000

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

20 000

30 000

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 500

30 000

25 000

25 000

 

 

სხვა ხარჯები

500

0

0

 

 

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

9 800

14 600

15 900

15 900

0

 

ხარჯები

9 800

14 600

15 900

15 900

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9 800

14 200

15 900

15 900

 

 

სხვა ხარჯები

0

400

0

 

 

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

30 000

20 800

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

30 000

20 800

40 000

40 000

0

 

სხვა ხარჯები

30 000

20 800

40 000

40 000

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

21 000

26 000

26 000

0

 

ხარჯები

18 000

21 000

26 000

26 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

21 000

26 000

26 000

 

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

378 084

289 720

3 000 000

3 000 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

289 720

3 000 000

3 000 000

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

51 597

140 400

0

0

0

 

ხარჯები

51 597

140 400

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

140 400

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

51 597

0

0

 

0

06 02 11

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

351 985

0

0

0

0

 

ხარჯები

351 985

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321 345

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

30 640

0

0

 

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 18
2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 20
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.