მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016548
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
24/12/2020
ვებგვერდი, 24/12/2020
190020020.35.153.016548
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (24/12/2020 - 21/01/2021)

 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2020 წლის 24 დეკემბერი

ქ. მცხეთა

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის  პირველი და მეორე პუნქტების, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის 78 -ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტი დანართის  შესაბამისად.  
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N48 დადგენილება (სსმ,  30/12/2019 წელი;    190020020.35.153.016520).                 
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ბაქრაძე  დანართი

 

თავი  I

მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                      ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

I. შემოსავლები

34,869.3

29,465.9

19,108.0

10,357.9

20,645.0

20,280.0

365.0

გადასახადები

17,818.6

14,908.0

14,908.0

 

16,510.0

16,510.0

 

გრანტები

11,249.7

10,357.9

 

10,357.9

365.0

 

365.0

სხვა  შემოსავლები

5,801.0

4,200.0

4,200.0

 

3,770.0

3,770.0

 

II. ხარჯები

17,014.0

18,567.6

17,856.5

711.2

17,623.8

17,258.8

365.0

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,997.2

2,847.7

149.5

3,043.3

2,891.5

151.8

საქონელი და მომსახურება

3,388.6

3,634.2

3,253.1

381.2

3,125.1

3,091.9

33.2

პროცენტი

81.8

72.9

72.9

-

60.3

60.3

-

სუბსიდიები

9,095.0

9,736.7

9,557.7

179.0

9,791.7

9,612.7

179.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

1,085.2

1,083.7

1.5

1,047.0

1,046.0

1.0

სხვა ხარჯები

401.9

999.4

999.4

-

514.4

514.4

-

III. საოპერაციო სალდო

17,855.3

10,898.3

1,251.5

9,646.8

3,021.2

3,021.2

-

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,827.2

22,662.8

11,965.1

10,697.7

2,895.4

2,895.4

-

ზრდა

18,608.2

23,662.8

12,965.1

10,697.7

3,495.4

3,495.4

-

კლება

5,781.0

1,000.0

1,000.0

-

600.0

600.0

-

V. მთლიანი სალდო

5,028.1

-      11,764.5

-      10,713.5

-        1,051.0

125.8

125.8

-

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,691.8

-      11,928.7

-      10,877.7

-        1,051.0

-

-

-

ზრდა

4,691.8

-

-

-

-

-

-

ვალუტა და დეპოზიტები

4,691.8

-

-

-

-

-

-

კლება

-

11,928.7

10,877.7

1,051.0

-

-

-

ვალუტა და დეპოზიტები

-

11,928.7

10,877.7

1,051.0

-

-

-

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-           336.3

-           164.2

-           164.2

-

-           125.8

-           125.8

-

კლება

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

საშინაო

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

სესხები

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

VIII. ბალანსი

-               0.0

0.0

0.0

-

-               0.0

-               0.0

-

 


მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

2019
წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

40,650.3

30,465.9

20,108.0

10,357.9

21,245.0

20,880.0

365.0

შემოსავლები

34,869.3

29,465.9

19,108.0

10,357.9

20,645.0

20,280.0

365.0

არაფინანსური აქტივების კლება

5,781.0

1,000.0

1,000.0

 

600.0

600.0

 

გადასახდელები

35,958.5

42,394.7

30,985.7

11,408.9

21,245.0

20,880.0

365.0

ხარჯები

17,014.0

18,567.6

17,856.5

711.2

17,623.8

17,258.8

365.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,608.2

23,662.8

12,965.1

10,697.7

3,495.4

3,495.4

-

ვალდებულებების კლება

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

ნაშთის ცვლილება

4,691.8

-      11,928.7

-      10,877.7

-        1,051.0

-

-

-

 


მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  

 

ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს 20,645.0 ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                               

                                                                                                                                              ათას ლარში

შემოსავლის სახეები

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

შემოსავლები

34,869.3

29,465.9

20,645.0

გადასახადები

17,818.6

14,908.0

16,510.0

გრანტები

11,249.7

10,357.9

365.0

სხვა შემოსავლები

5,801.0

4,200.0

3,770.0

 


მუხლი 4. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის საგადასახადო  შემოსავლები

 

ბიუჯეტის გადასახადები  განისაზღვროს  16 510.0 ათასი ლარის ოდენობით:    

 

                                                                                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                                                         ათას ლარში

შემოსავლის სახეები

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გადასახადები, მათ შორის:

17,818.6

14,908.0

16,510.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

4,379.8

4,408.0

5,510.0

ქონების გადასახადი

13,438.8

10,500.0

11,000.0

საწარმოთა ქონებაზე

9,887.4

7,650.0

8,175.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

554.1

245.0

220.0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

388.0

320.0

320.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,609.4

2,285.0

2,285.0

 

 


მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 365.0 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                         

                                                                                                                           ათას ლარში

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

11,249.7

10,357.9

365.0

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

167.5

-

-

        გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

11,082.2

10,357.9

365.0

                   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

1,500.7

1,291.8

365.0

                  კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

71.5

9,066.1

-

                  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

9,510.0

 

-

                            სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე

7,426.7

   

                            სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

836.0

   

                            სხვა სპეციალური ტრანსფერები

1,247.3

-

-

 


მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
  ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს   3,770.0 ათასი ლარის ოდენობით:    

                                                                                                   

                                                                                                                                              ათას ლარში

შემოსავლის სახეები

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

5,801.0

4,200.0

3,770.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,714.5

1,450.0

1,130.0

პროცენტები

939.5

750.0

450.0

რენტა

775.0

700.0

680.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

675.9

620.0

590.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

99.1

80.0

90.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

749.406

600.0

610.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

720.2

600.0

600.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.4

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

553.6

500.0

500.0

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

   

სანებართვო მოსაკრებელი

165.2

100.0

100.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

29.2

-

10.0

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

29.2

-

10.0

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

3,116.0

2,100.0

2,030.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

221.0

50.0

-

 


მუხლი 7. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  17,623.8 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                ათას ლარში

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

2019
 
წლის
 ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

17,014.0

18,567.6

17,856.5

711.2

17,623.8

17,258.8

365.0

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,997.2

2,847.7

149.5

3,043.3

2,891.5

151.8

საქონელი და მომსახურება

3,388.6

3,634.2

3,253.1

381.2

3,125.1

3,091.9

33.2

პროცენტები

81.8

72.9

72.9

-

60.3

60.3

-

სუბსიდიები

9,095.0

9,736.7

9,557.7

179.0

9,791.7

9,612.7

179.0

გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

1,085.2

1,083.7

1.5

1,047.0

1,046.0

1.0

სხვა ხარჯები

401.9

999.4

999.4

-

514.4

514.4

-

 


მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2,895,4    ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,495.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება   600.0 ათასი ლარით:                                                                                                                                       

ათას ლარში       

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

155.0

473.8

22.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

155.0

473.8

22.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

16,941.9

16,612.0

3,473.4

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,118.7

9,531.9

1,170.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1,506.5

3,467.3

1,733.4

 02 03

    გარე განათება

196.6

31.7

-

 02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1,465.3

503.6

-

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

1,434.4

1,246.3

-

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

575.6

715.7

-

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

67.2

56.7

-

 02 09

 პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

1,356.2

806.9

570.0

 02 10

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

1,221.3

251.9

-

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

156.4

265.5

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

156.4

70.0

-

 03 02 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება

-

195.5

-

 04  00

 განათლება

1,245.8

1,321.5

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

18.7

43.2

-

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

432.2

466.8

-

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

794.9

-

-

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

-

811.5

-

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

105.9

4,097.6

-

 05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0.5

5.2

-

 05 01 01 02

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

8.1

16.4

-

 05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

0.6

5.0

-

 05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

89.2

9.0

-

 05 01 02

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

3,521.1

-

 05 02 01 01

 კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

-

4.0

-

 05 02 01 02

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა  გაერთიანების ხელშეწყობა

0.4

-

-

 05 02 03

 კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

532.3

-

 05 02 05

  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

7.0

4.5

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

892.4

-

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1.4

0.0

-

 06 02 06

 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

1.2

-

-

 06 02 07

 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

0.6

-

-

 06 02 08

 ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა

-

892.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

          18,608.2  

          22,770.4  

         3,495.4  

                               

                                                                                              

                                                                                                                            ათას ლარში                                                                        

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

5,781.0

1,000.0

600.0

 ძირითადი აქტივები

421.9

200.0

200.0

 არაწარმოებული აქტივები

5,359.1

800.0

400.0

 


მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                    ათას ლარში     

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,321.2

6,013.2

5,468.6

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,239.4

5,940.3

5,408.3

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,239.4

5,740.3

5,128.3

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

200.0

280.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

81.8

72.9

60.3

7.2

თავდაცვა

182.8

186.0

186.0

7.2.2

სამოქალაქო თავდაცვა

182.8

186.0

186.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

10,467.9

10,132.5

1,300.0

7.4 5

ტრანსპორტი

9,118.7

9,621.8

1,170.0

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9,118.7

9,621.8

1,170.0

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,349.2

510.7

130.0

7.5

გარემოს დაცვა

1,733.0

1,764.5

1,615.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,733.0

1,409.0

1,470.0

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

-

355.5

145.0

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8,215.5

9,541.8

4,194.9

7.6 1

ბინათმშენებლობა

1,479.1

853.6

70.0

7.6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,345.5

2,283.1

690.0

7.6 3

წყალმომარაგება

2,390.4

4,296.1

2,634.9

7.6 4

გარე განათება

435.1

678.7

620.0

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,565.5

1,430.3

180.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

193.8

219.0

199.0

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

193.8

219.0

199.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,570.3

2,985.1

2,454.0

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,306.7

1,238.8

1,280.0

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,050.7

1,514.3

942.0

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

212.9

212.0

212.0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

-

20.0

20.0

7.9

განათლება

5,438.4

5,893.6

4,430.0

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

4,344.5

4,866.8

4,400.0

7.9 2

ზოგადი განათლება

1,093.9

1,026.8

30.0

7.9 2 3

საშუალო ზოგადი განათლება

1,093.9

1,026.8

30.0

7 10

სოციალური დაცვა

1,032.4

2,208.2

1,271.7

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

674.3

700.0

700.0

7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

19.8

64.0

75.0

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

192.4

388.0

348.0

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

146.0

1,056.2

148.7

 

სულ

35,155.4

38,943.9

21,119.2

 


მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 125.8 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო   3,021.2 ათასი ლარით:

                                                                                                                                       ათას ლარში     

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

17,855.3

10,898.3

3,021.2

 მთლიანი სალდო

5,028.1

- 11,764.5

125.8

 

 


მუხლი 11. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  განისაზღვროს  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარში      

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,691.8

- 11,928.7  

-

 ზრდა

4,691.8

 

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

4,691.8

                       -    

-

 კლება

-

   11,928.7                  

-

        ვალუტა და დეპოზიტი

-

     11,928.7               

-

 


მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების   ცვლილება (-125.8) ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარში      

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

-336.3

-164.2

-  125.8

 კლება

336.3

164.2

125.8

          საშინაო

336.3

164.2

125.8

                სესხები

336.3

164.2

125.8

 

     ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 125.8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას (5 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდის და 200 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შეძენის მიზნით).

        

   თავი II

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5,494.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                             

                                                                                                                                                              ათას ლარში

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,494.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,170.0

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

1,170.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2,734.9

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

900.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,734.9

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

100.0

02 03

გარე განათება

620.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

620.0

02 03 01 01

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

460.0

02 03 01 02

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

160.0

02 04

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

70.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

310.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

180.0

02 06 02

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

30.0

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

100.0

02 09

პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

590.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01

1,170.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული  დაზიანებული ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის ხიდების, ბოგირების, ტროტუარების, ბორდიურების, საყრდენი კედლების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეება/რეაბილიტაცია;  პროგრამის ფარგლებში ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას;  ასევე გზების დახაზვას და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს.

       პროგრამის მიზანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა საუბნო გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა;

  მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01 02

1,170.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება.

           

   ქვეპროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო  გზების სრული რეაბილიტაცია და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

         ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, ტურიზმის ხელშეწყობას;  ასევე, გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს როგორიცაა: საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა;

  მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02

2,734.9

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 შპს "მცხეთის სოფწყალი";

 საფინანსო სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

      წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:

-  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა;

- სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;

- საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

        წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება;

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

       

 

 
               

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

900.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

შპს "მცხეთის სოფწყალი"

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 59 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

        მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.   

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
 მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 02

1,734.9

პროგრამის განმახორციელებელი

 სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

          

          ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

       ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე.
 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

          მცხეთის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

        ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, ქალაქი მცხეთა (არმაზის დასახლება).     

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 03

620.0

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

            ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%.   პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს საექსპლუატაციო ხარჯებს,  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი.

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციიის ქვეპროგრამა მოიცავს:

  -    გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას;

  -   გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობას.


       გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს,  ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას, არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.
        ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.     

        პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.  პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

     

მოსალოდნელი შედეგი

 

განათებული მუნუციპალიტეტი;

განათებულ ქუჩებში, სოფლებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;

კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 03 01 01

460.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი და შედეგი

       ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (8500 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

         გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 03  01 02

          160.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსხური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1500-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8500-ზე მეტ სანათ წერტილს,  332500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 -ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

        ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

     ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  აევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის  გამართული ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიის 90%.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 04

70.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

         პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას სუფთა კომფორტული მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე გაუმჯობესებული  ზედამხრედველობა;

 რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06

       310.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;

საფინანსო სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.

     კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:

           -   საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები);

           -   დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა;

           -   სადღესასწაულო ღონისძიებები.

      ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა  მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

  აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;

  მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;

  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06 01

180.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა - რეაბილიტაცია.

       ასევე განხორციელდება ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასამელი  წყლის  და ფანტანის წყლის ხარჯის დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები და მოსაცდელები;

მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06 02

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიურების და კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების და სკამების შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე შეკეთებული დაზიანებული ბორდიურები და კედლები, ასევე შეღებილი  მოაჯირეები, განათების ბოძები და სკამები.

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 06 03

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   

        ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების და განსაკუთრებით მცხეთობის და საახალწლო   ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება  ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით;  მოირთვება ქალაქ მცხეთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი და მიმდებარე ქუჩები. ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის.

        ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 09

590.0

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   

        პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების,  მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს). ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფას მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით,
საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

  ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. 

 

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,595.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,615.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,470.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

95.0

03 02 01

მოვლა-პატრონობა

95.0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

50.0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1,470.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსხური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მცხეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა.  ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
           პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს ქალაქ მცხეთისა (მათ შორის ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტში შემავალ 22 ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 10 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. ნარჩენების გატანა ხორციელდება ქ. მცხეთიდან და მუნიციპალიტეტის 40 სოფლიდან (სულ 62 სოფელი), ესენია:  ქსანი, ციხისძირი, წეროვანი, ჩარდახი, გოროვანი, სხალტბა, ქსოვრისი, ვარდისუბანი, ვაზიანი, მუხრანი, პატარა ქანდა, ძველი ქანდა, ძალისი, წილკანი, ერედა, სელექციის დასახლება, მისაქციელი, აღდგომლიანთკარი, ფრეზეთი, უფურეთი, ახალდაბა, ნატახტარი, ახალუბანი, ნავაზი, საგურამო, ახალსოფელი,  წიწამური, არაშენდა, ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ზაქარო, ნავდარაანთკარი, კოტორაანთკარი, ჭილაანთკარი, ბურიანი, ცხვარიჭამია, თეზამი, კევლიანი, მშრალხევი, ლელუბანი, მამკოდა, ძეგვი, სათოვლე (ნაბღარები), ხეკორძი, ლისი, წოდორეთი, ბევრეთი, ტაბარუკი, ლელობი, ძალაანთხევი, აგარაკი, მსხალდიდი,მუხათწყარო, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ქვემო ნიჩბისი, სხალი ნიჩბისი ზემო ნიჩბისი, სასხორი, წერივნის, წილკნის და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლება.   შეგროვებული ნარჩენები გადის კასპის  ნაგავსაყრელზე.
        პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 ტონა ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 8  ნაგავმზიდი.   მცხეთის მუნიციპალიტეტში სულ განთავსებულია  1091 ურნა. მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე 179, ხოლო სოფლებში - 912 ურნა.

         ყოველდღიურად ხდება ქ.მცხეთის 179,420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, კოკისპირული წვიმების შედეგად  ქუჩების მექანიკური გაწმენდა, ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენებისაგან წყლის წნევით ჩარეცხვა, ზამთარში მარილის მოყრა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან, კერძოდ: ქალაქ მცხეთიდან და საგურამოდან ყოველდღიურად დღეში ორჯერ, ხოლო სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან დღეგამოშვებით ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა კასპის ნაგავსაყრელზე (დღეში 40 ტონა ნარჩენები).

         პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდება ქალაქ მცხეთის  ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ  სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან.

        პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.    

მოსალოდნელი შედეგი

 ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 01

95.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსხური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ჩატარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე მცენერეების გადაბელვა;  ასევე განხორციელდება ქალაქის  ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები, დაირგვება ნეკერჩხლის, ცაცხვის, ირმის რქის 350 ცალი 7 წლიანი ნერგები.

 

       პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები,

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ძაღლების იზოლირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

          პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების   თავშესაფარში გადაყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანზილზე მუნიციპალიტეტის ტრიტორიიდან თავშესაფარში გაყვანილი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლები.

 

 


მუხლი 15. განათლება
   განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,400.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                                                                        ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

04 00

 განათლება

4,430.0

04 01

სკოლამდელი  დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,400.0

04 04

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

30.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 01

4,400.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

                  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

    

 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. 2021 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებას დაიწყებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გაივლის 2200-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
       ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 670 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

   

        პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით, სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

მოსალოდნელი შედეგი

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული ბავშვის განვითარებისთვის  შექმნილი  გარემო;

       აღსაზრდელების  ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად  დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და  რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმები;

       სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი  სამუშაო პირობებით;

         მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  დაახლოებით 2200 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 04

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

   დაგეგმილია ასევე საჯარო სკოლების დამამთვარებელი კლასის წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება  ფულადი ჯილდოთი.

      პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის   საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება,  საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წარმატებული სწავლისათვის უმაღლეს შეფასებასთან ერთად, ფულადი ჯილდოც დაიმსახურონ.

მოსალოდნელი შედეგი

      გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში, ტრანსპორტით უზუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები, სტიმული მოსწავლეებისათვის, მეტი დრო გაატარონ წიგნებთან.

 

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი
  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2,454.0 ათასი ლარი. კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის  ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

                                                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2,454.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1,280.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,280.0

 05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

200.0

 05 01 01 02

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

212.0

 05 01 01 03

 ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

300.0

 05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

168.0

 05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

400.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,174.0

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

942.0

 05 02 01 01

  კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

900.0

 05 02 01 04

 მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

 05 02 05

  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

212.0

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01

1,280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          მუნიციპალიტეტი  დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი:
     -   ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

     -  ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

     -  ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

     -  ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

     - ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი".           

     პროგრამის მიზანია  მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით..

მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;

 წლიდან  წლამდე  სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 01

200.0

     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამა განხორციელდება ა(ა)იპ „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“  ბაზაზე. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 5 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში სკოლაში ვარჯიშობს 315 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს 8 სოფელში და ქ. მცხეთაში. 5 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში.  

      ასევე, სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ ტურნირების 3 ასაკობრივ ჩემპიოტატში.
          2021 წელს გაიმართება ტურნირები: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის პირველობაზე, აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით, თბილისის  ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით.

 

        ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილეობის, გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

           ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში.

მოსალოდნელი შედეგი

 წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 02

212.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

              ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა)  განვითარება. აკადემიაში ამ ეტაპზე 8 ჯგუფია, ნიჩბოსნობას ეუფლება 80-მდე სპორტსმენი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა ტურნირები, მათ შორის, მცხეთობასთან დაკავშირებული ტრადიციული ტურნირი. ასევე აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა შეჯიბრებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის აღსაზრდელები ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში (4 სპორტსმენი).

       ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხები ასევე ხმარდება აკადემიაში თანამშრომელების (20 ადმიანი) ხელფასებს, შეჯიბრების ორგანიზების ხარჯებს, სპორტსმენთა ინვენტარის შეძენასა და აუცილებელ დანახარჯებს დაკავშირებულს ნიჩბოსნობის განვითარებასთან.

      ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის  მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი  ჩემპიონატებისათვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.   

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 03

           300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა",

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

          ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძიუდო თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში. შეჯიბრებსა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/წარმატებული სპორტსმენების  დაჯილდოება, წახალისება ფულადი თუ ფასიანი საჩუქრებით
და ასევე ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

        სკოლის აღსაზრდელები სამწვრთნეო პროცესს გადიან ქ. მცხეთასა და მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში. ჯამში სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 300-ზე მეტ ნორჩ მოჭიდავეს.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელსეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 04

           168.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   

           ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა“. სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს: ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვონდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის 13 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი,  კვალიფიცირებური მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 200 მოსწავლე.

          წლის ბოლოს დაგეგმილია საუკეთესო სპორტსტმენების და მწვრთნელის გამოვლენა და შესაძლებლობის ფარგლებში მათი წახალისება.

სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია 23 ადმიანი.

      ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;

წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 05

           400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

                  ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.

         ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ცურვის ფედერაციის და სპორტის სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შეჯიბრებების გამართვის ხელშეწყობა.

       2021 წლიდან იგეგმება დამატებით დარბაზის ექსპლოატაციაში შესვლა სადაც მსურველებს საშუალება ექნებათ დაკავდნენ კალათბურთით, დარბაზის ფეხბურთით, ფრენბურთით. იგეგმება ჭიდაობის და კარატის ლეიბების შეძენა. ასევე, იგეგმება სატრენაჟორო დარბაზის სრულად დატვირთვა. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის კომპლექსით მოსარგებლეთა რაოდენობას.  

      პროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.

     

მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის ხემისაწვდომობის გაზრდა საწყლოსნო და სხვა სპორტის სახეობებისადმი;

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

900.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

                       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება.

        ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრს, 4 კულტურის სახლს,  1 ხელოვნების სკოლას, 2 მუსიკალურ სკოლას, 13 ბიბლიოთეკას.

         კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია: ბავშვთა საესტრადო  და ქორეოგრაფიული წრეები ( სწავლის პროგრამაში მონაწილეობს 400- მდე აღსაზრდელი), ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები (ჩართულია 100-მდე მონაწილე).

        მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 კულტურის სახლი, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას სთავაზობენ სახვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს.

        მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 94 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.          

       ქვეპროგრამის მიზანია  მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის  გაზრდა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებლი ფუნქციონირება; 

კულტურული ტრადიციების დაცვა;

მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 02 01 04

42.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

სახლ-მუზეუმის კომპლექსი  მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ი.ჭავჭავაძის საცხოვრებელ  სახლს დამხმარე ნაგებობებით და  ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონალურ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება.

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 04

          20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობაში  ტრადიციების შენარჩუნება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება

ათას ლარში

05 02 05

212.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა - განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება. ზედაპირული არქეოლოგიური კვლევით არტეფაქტების გამოვლენა-შენარჩუნება; ტექნიკური და ინსტიტუციონალური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეტი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.                                                                    

        

         პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა  და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების  ფიქსაცია.

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,480.7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                                                                                         ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,470.7

 06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

199.0

 06 02

სოციალური დაცვა

1,271.7

 06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

348.0

 06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

700.0

 06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

50.0

 06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

4.0

 06 02 05

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

24.0

 06 02 06

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

70.7

 06 02 07

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

75.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

199.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

      

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 

1.  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2.  იმუნიზაციია;
3.  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

5.  თამბაქოს კონტროლი;

6. ინტეგრირებული სკრინინგის(C ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი) განხორციელება;

7.  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;

8.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების  ფაუნის გავრცელების   შესწავლა/დადგენა.

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციური და გადამდები დაავადებების  გავრცელებისგან;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

სოციალური დაცვა

        პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  01

348.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური;

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: ხანძრის და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად  დაზარალებული პირების  (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის დაფინანსება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება ჟანგბადის აპარატის  დროებით სარგებლობაში გადაცემით, მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,   დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების, აუტისტური სპექტრის და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების  ფინანსური დახმარება,  სკოლამდელი ასაკის და შშმ. ბავშვების  ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

700.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ეკონომიურად გაჭირვებული  და სხვა მძიმე ოჯახური პირობების მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის  დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით. 2020 წელს  (9 თვის ფაქტით) დაკმაყოფილდა 691 ბენეფიციარი.

        

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

              პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100  (ასი) ლარს. 2020 წელს  (9 თვის ფაქტით) დაკმაყოფილდა 403 ბენეფიციარი.

         

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

                24.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით   ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით. 2020 წლის   მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 25 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა;

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

70.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ   "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

          პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული   პროექტების გაერთიანება“. განხორციელდება საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა  საელჩოების, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა დონორ ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და დონორ ორგანიზაცია „ელ დი ეს ჩერიტის“ შორის გაფორმდა 120 000 ლარის ღირებულების საგრანტო ხელშეკრულება  სოფ. კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მშენებლობასთან დაკავშირებით.

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და  აშშ საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისს შორის  გაიმართა მოლაპარაკებები სოფ. ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში 301 000 აშშ დოლარის ღირებულების სასამელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო  პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით.

        აშშ საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისმა მცხეთის მუნიციპალიტეტს მერიას საჩუქრად გადმოსცა 3 ერთეული ძალოვანი ტექნიკა (2 ავტომანქანა და ერთი სატვირთველი) საერთო ღირებულებით 42 770 აშშ  დოლარი.

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და  აშშ საელჩოს თავდაცვითი ურთიერთობების ოფისს შორის გაფორმდა მემორანდუმი წილკნის დევნილთა დასახლებაში მზრუნველობა მოკლებულ მოხუცთა თავშესაფრის მშენებლობასთან დაკავშირებით.  აშშ საელჩოს დაფინანსებით 2021 წელს დაიწყება აღნიშნული მშენებლობა რომლის ღირებულება 500 000 აშშ დოლარს შეადგენს.

 

        წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გადასაცემად გაერთიანების პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაეცა სხვადასხვა დასახელების ჰუმანიტარული ტვირთი.

მოსალოდნელი შედეგი

  მუნიციპალიტეტში სოციალური/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 განხორციელებული საგრანტო პროექტები, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და განაწილება შშმ პირებზე, დევნილებზე და სოც. დაუცველი მოსახლეობაზე.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

75.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ მქონე პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურება უფასო სასადილოთი. ამ პროგრამით 2020 წელს  სარგებლობს  43 ბენეფიციარი;  2021  წელს ისარგებლებს 45 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების , პროგრამების, ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

  ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით, პროგრამები, /ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                                              ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

35,958.5

42,394.7

30,985.7

11,408.9

21,245.0

20,880.0

365.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

1,459.3

1,330.8

1,330.8

-

1,330.8

1,330.8

-

 

ხარჯები

17,014.0

18,567.6

17,856.5

711.2

17,623.8

17,258.8

365.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,997.2

2,847.7

149.5

3,043.3

2,891.5

151.8

 

საქონელი და მომსახურება

3,388.6

3,634.2

3,253.1

381.2

3,125.1

3,091.9

33.2

 

პროცენტი

81.8

72.9

72.9

-

60.3

60.3

-

 

სუბსიდიები

9,095.0

9,736.7

9,557.7

179.0

9,791.7

9,612.7

179.0

 

გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,096.5

1,085.2

1,083.7

1.5

1,047.0

1,046.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

401.9

999.4

999.4

-

514.4

514.4

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,608.2

22,770.4

12,965.1

10,697.7

3,495.4

3,495.4

-

 

ვალდებულებების კლება

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,840.3

6,363.4

6,177.4

186.0

5,780.4

5,594.4

186.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

183.0

183.0

183.0

-

183.0

183.0

-

 

ხარჯები

5,349.0

5,725.4

5,539.4

186.0

5,632.6

5,446.6

186.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,997.2

2,847.7

149.5

3,043.3

2,891.5

151.8

 

საქონელი და მომსახურება

2,092.1

2,054.4

2,019.4

35.0

2,093.6

2,060.4

33.2

 

პროცენტი

81.8

72.9

72.9

-

60.3

60.3

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.3

44.5

43.0

1.5

39.0

38.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

228.6

556.4

556.4

-

396.4

396.4

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.0

473.8

473.8

-

22.0

22.0

-

 

ვალდებულებების კლება

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,422.2

5,926.3

5,740.3

186.0

5,314.3

5,128.3

186.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

183.0

183.0

183.0

-

183.0

183.0

-

 

ხარჯები

5,267.2

5,452.5

5,266.5

186.0

5,292.3

5,106.3

186.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,908.2

2,997.2

2,847.7

149.5

3,043.3

2,891.5

151.8

 

საქონელი და მომსახურება

2,092.1

2,054.4

2,019.4

35.0

2,093.6

2,060.4

33.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.3

44.5

43.0

1.5

39.0

38.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

228.6

356.4

356.4

-

116.4

116.4

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.0

473.8

473.8

-

22.0

22.0

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

774.6

805.8

805.8

-

813.8

813.8

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 
 

ხარჯები

773.3

802.0

802.0

-

811.8

811.8

-

 

შრომის ანაზღაურება

590.9

598.7

598.7

-

607.9

607.9

-

 

საქონელი და მომსახურება

138.7

149.9

149.9

-

150.5

150.5

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 
 

სხვა ხარჯები

41.7

45.4

45.4

 

45.4

45.4

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

3.8

3.8

 

2.0

2.0

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,451.4

4,910.5

4,910.5

-

4,290.5

4,290.5

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

159.0

159.0

159.0

 

159.0

159.0

 
 

ხარჯები

4,301.7

4,440.5

4,440.5

-

4,270.5

4,270.5

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,166.9

2,249.0

2,249.0

-

2,283.6

2,283.6

-

 

საქონელი და მომსახურება

1,912.2

1,845.5

1,845.5

-

1,885.9

1,885.9

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.8

35.0

35.0

 

30.0

30.0

 
 

სხვა ხარჯები

186.8

311.0

311.0

 

71.0

71.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.7

470.0

470.0

 

20.0

20.0

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის  და მობილიზაციის სამსახური

182.8

186.0

-

186.0

186.0

-

186.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

11.0

11.0

-

11.0

11.0

-

 

ხარჯები

178.8

186.0

-

186.0

186.0

-

186.0

 

შრომის ანაზღაურება

150.4

149.5

-

149.5

151.8

-

151.8

 

საქონელი და მომსახურება

27.8

35.0

-

35.0

33.2

-

33.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.5

 

1.5

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

-

 

-

-

   

01 01 04

საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება

13.3

24.0

24.0

-

24.0

24.0

-

 

ხარჯები

13.3

24.0

24.0

-

24.0

24.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

13.3

24.0

24.0

-

24.0

24.0

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

418.1

437.1

437.1

-

466.1

466.1

-

 

ხარჯები

81.8

272.9

272.9

-

340.3

340.3

-

 

პროცენტი

81.8

72.9

72.9

-

60.3

60.3

-

 

სხვა ხარჯები

-

200.0

200.0

-

280.0

280.0

-

 

ვალდებულებების კლება

336.3

164.2

164.2

-

125.8

125.8

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

200.0

200.0

-

280.0

280.0

-

 

ხარჯები

-

200.0

200.0

-

280.0

280.0

-

 

სხვა ხარჯები

 

200.0

200.0

-

280.0

280.0

 

01 02 03

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ- სესხი)

418.1

237.1

237.1

-

186.1

186.1

-

 

ხარჯები

81.8

72.9

72.9

-

60.3

60.3

-

 

პროცენტი

81.8

72.9

72.9

 

60.3

60.3

 
 

ვალდებულებების კლება

336.3

164.2

164.2

 

125.8

125.8

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18,938.4

19,298.6

10,529.2

8,769.5

5,494.9

5,494.9

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

96.0

96.0

-

96.0

96.0

-

 

ხარჯები

1,996.5

2,686.6

2,530.7

155.9

2,021.5

2,021.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

977.5

1,309.6

1,153.7

155.9

931.5

931.5

-

 

სუბსიდიები

891.0

1,097.0

1,097.0

-

1,090.0

1,090.0

-

 

სხვა ხარჯები

127.9

280.0

280.0

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,941.9

16,612.0

7,998.5

8,613.5

3,473.4

3,473.4

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,177.0

9,621.8

3,131.4

6,490.4

1,170.0

1,170.0

-

 

ხარჯები

58.3

38.0

38.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

58.3

89.9

89.9

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,118.7

9,531.9

3,041.5

6,490.4

1,170.0

1,170.0

-

02 01 01

გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

58.3

38.0

38.0

-

-

-

-

 

ხარჯები

58.3

38.0

38.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

58.3

38.0

38.0

-

-

-

-

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

9,118.7

7,654.3

1,977.5

5,676.8

1,170.0

1,170.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,118.7

7,654.3

1,977.5

5,676.8

1,170.0

1,170.0

 

02 01 03

გზების კეთილმოწყობა

9,118.7

1,929.5

1,115.9

813.6

-

-

-

 

ხარჯები

-

51.9

51.9

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

51.9

51.9

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,118.7

1,877.6

1,064.0

813.6

-

-

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2,448.1

4,448.2

3,698.1

750.1

2,734.9

2,734.9

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

96.0

96.0

-

96.0

96.0

-

 

ხარჯები

941.6

980.9

980.9

-

1,001.5

1,001.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

50.6

80.9

80.9

-

101.5

101.5

-

 

სუბსიდიები

891.0

900.0

900.0

-

900.0

900.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,506.5

3,467.3

2,717.2

750.1

1,733.4

1,733.4

-

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

891.1

900.0

900.0

-

900.0

900.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

96.0

96.0

 

96.0

96.0

 
 

ხარჯები

891.1

900.0

900.0

-

900.0

900.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

0.1

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

891.0

900.0

900.0

 

900.0

900.0

 

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,499.3

3,396.1

2,646.0

750.1

1,734.9

1,734.9

-

 

ხარჯები

-

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,499.3

3,394.6

2,644.5

750.1

1,733.4

1,733.4

 

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

57.8

152.1

152.1

-

100.0

100.0

-

 

ხარჯები

50.5

79.4

79.4

-

100.0

100.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

50.5

79.4

79.4

-

100.0

100.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

72.7

72.7

 

-

   

02 03

გარე განათება

631.8

678.7

676.8

1.9

620.0

620.0

-

 

ხარჯები

435.1

647.0

647.0

-

620.0

620.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

435.1

485.0

485.0

-

460.0

460.0

-

 

სუბსიდიები

-

162.0

162.0

-

160.0

160.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196.6

31.7

29.8

1.9

-

-

-

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

631.8

647.0

647.0

-

620.0

620.0

-

 

ხარჯები

435.1

647.0

647.0

-

620.0

620.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

435.1

485.0

485.0

-

460.0

460.0

-

 

სუბსიდიები

-

162.0

162.0

-

160.0

160.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196.6

-

-

-

-

-

-

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

631.8

485.0

485.0

-

460.0

460.0

-

 

ხარჯები

435.1

485.0

485.0

-

460.0

460.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

435.1

485.0

485.0

-

460.0

460.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196.6

-

   

-

   

02 03 01 02

გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

-

162.0

162.0

-

160.0

160.0

-

 

ხარჯები

-

162.0

162.0

-

160.0

160.0

-

 

სუბსიდიები

-

162.0

162.0

 

160.0

160.0

 

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

31.7

29.8

1.9

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

31.7

29.8

1.9

-

   

02 04

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1,479.1

853.6

853.6

-

70.0

70.0

-

 

ხარჯები

13.8

350.0

350.0

-

70.0

70.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

13.8

70.0

70.0

-

70.0

70.0

-

 

სხვა ხარჯები

 

280.0

280.0

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,465.3

503.6

503.6

-

-

   

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,565.5

1,565.3

1,097.8

467.4

310.0

310.0

-

 

ხარჯები

131.0

319.0

319.0

-

310.0

310.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

131.0

284.0

284.0

-

280.0

280.0

-

 

სუბსიდიები

-

35.0

35.0

-

30.0

30.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,434.4

1,246.3

778.8

467.4

-

-

-

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

1,565.5

1,430.3

962.8

467.4

180.0

180.0

-

 

ხარჯები

131.0

184.0

184.0

-

180.0

180.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

131.0

184.0

184.0

-

180.0

180.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,434.4

1,246.3

778.8

467.4

-

   

02 06 02

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

-

35.0

35.0

-

30.0

30.0

-

 

ხარჯები

-

35.0

35.0

-

30.0

30.0

-

 

სუბსიდიები

 

35.0

35.0

 

30.0

30.0

 

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

-

100.0

100.0

-

100.0

100.0

-

 

ხარჯები

-

100.0

100.0

-

100.0

100.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

100.0

100.0

-

100.0

100.0

-

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

864.3

871.6

8.7

862.9

-

-

-

 

ხარჯები

288.7

155.9

-

155.9

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

288.7

155.9

-

155.9

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

575.6

715.7

8.7

707.0

-

   

02 08

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

67.2

56.7

56.7

0.0

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.2

56.7

56.7

0.0

-

   

02 09

პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

1,356.2

826.9

826.9

-

590.0

590.0

-

 

ხარჯები

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,356.2

806.9

806.9

-

570.0

570.0

 

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

1,349.2

375.7

179.1

196.7

-

-

-

 

ხარჯები

127.9

123.9

123.9

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

123.9

123.9

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

127.9

-

-

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,221.3

251.9

55.2

196.7

-

   

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,753.0

1,764.5

1,764.5

-

1,615.0

1,615.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

150.0

156.0

156.0

-

156.0

156.0

-

 

ხარჯები

1,596.6

1,499.0

1,499.0

-

1,615.0

1,615.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

60.0

60.0

-

50.0

50.0

-

 

სუბსიდიები

1,576.6

1,439.0

1,439.0

-

1,565.0

1,565.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.4

265.5

265.5

-

-

-

-

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,733.0

1,409.0

1,409.0

-

1,470.0

1,470.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

150.0

156.0

156.0

 

156.0

156.0

 
 

ხარჯები

1,576.6

1,339.0

1,339.0

-

1,470.0

1,470.0

-

 

სუბსიდიები

1,576.6

1,339.0

1,339.0

 

1,470.0

1,470.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.4

70.0

70.0

 

-

   

03 02

მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

-

325.5

325.5

-

95.0

95.0

-

 

ხარჯები

-

130.0

130.0

-

95.0

95.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

30.0

30.0

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

100.0

100.0

 

95.0

95.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

195.5

195.5

 

-

   

03 02 01

მოვლა-პატრონობა

-

100.0

100.0

-

95.0

95.0

-

 

ხარჯები

-

100.0

100.0

-

95.0

95.0

-

 

სუბსიდიები

-

100.0

100.0

 

95.0

95.0

 

03 02 02

მწვანე ნარგავების გაშენება

-

225.5

225.5

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

30.0

30.0

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

30.0

30.0

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

195.5

195.5

 

-

   

03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20.0

30.0

30.0

-

50.0

50.0

-

 

ხარჯები

20.0

30.0

30.0

-

50.0

50.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

30.0

30.0

-

50.0

50.0

-

04 00

განათლება

5,438.4

5,893.6

4,627.6

1,266.0

4,430.0

4,430.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

486.8

487.8

487.8

-

487.8

487.8

-

 

ხარჯები

4,192.6

4,572.0

4,381.8

190.2

4,430.0

4,430.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

299.0

190.2

-

190.2

30.0

30.0

-

 

სუბსიდიები

3,882.0

4,356.8

4,356.8

-

4,400.0

4,400.0

-

 

სხვა ხარჯები

11.6

25.0

25.0

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,245.8

1,321.5

245.8

1,075.8

-

-

-

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,912.3

4,400.0

4,400.0

-

4,400.0

4,400.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

486.8

487.8

487.8

 

487.8

487.8

-

 

ხარჯები

3,893.6

4,356.8

4,356.8

-

4,400.0

4,400.0

-

 

სუბსიდიები

3,882.0

4,356.8

4,356.8

 

4,400.0

4,400.0

 
 

სხვა ხარჯები

11.6

-

-

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.7

43.2

43.2

 

-

   

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

432.2

466.8

202.6

264.2

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432.2

466.8

202.6

264.2

-

-

 

04 04

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

1,093.9

1,026.8

25.0

1,001.8

30.0

30.0

-

 

ხარჯები

299.0

215.2

25.0

190.2

30.0

30.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

299.0

190.2

-

190.2

30.0

30.0

-

 

სხვა ხარჯები

 

25.0

25.0

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

794.9

811.5

-

811.5

-

   

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2,567.7

6,647.4

5,638.9

1,008.5

2,454.0

2,454.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

512.5

367.0

367.0

-

367.0

367.0

-

 

ხარჯები

2,461.8

2,549.8

2,549.8

-

2,454.0

2,454.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

სუბსიდიები

2,419.8

2,487.8

2,487.8

-

2,392.0

2,392.0

-

 

გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.9

4,097.6

3,089.1

1,008.5

-

-

-

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,304.1

4,901.0

4,245.6

655.4

1,280.0

1,280.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

104.5

157.0

157.0

-

157.0

157.0

-

 

ხარჯები

1,205.7

1,344.3

1,344.3

-

1,280.0

1,280.0

-

 

სუბსიდიები

1,205.7

1,344.3

1,344.3

-

1,280.0

1,280.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.4

3,556.7

2,901.3

655.4

-

-

-

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,304.1

1,379.9

1,379.9

-

1,280.0

1,280.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

104.5

157.0

157.0

-

157.0

157.0

-

 

ხარჯები

1,205.7

1,344.3

1,344.3

-

1,280.0

1,280.0

-

 

სუბსიდიები

1,205.7

1,344.3

1,344.3

-

1,280.0

1,280.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.4

35.6

35.6

-

-

-

-

05 01 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

203.0

200.0

200.0

-

200.0

200.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

29.0

31.0

31.0

-

31.0

31.0

-

 

ხარჯები

202.5

194.8

194.8

-

200.0

200.0

-

 

სუბსიდიები

202.5

194.8

194.8

 

200.0

200.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

5.2

5.2

 

-

   

05 01 01 02

კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

190.4

212.0

212.0

-

212.0

212.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

20.0

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

ხარჯები

182.2

195.6

195.6

-

212.0

212.0

-

 

სუბსიდიები

182.2

195.6

195.6

 

212.0

212.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.1

16.4

16.4

 

-

   

05 01 01 03

ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

295.9

300.0

300.0

-

300.0

300.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

34.5

38.5

38.5

-

38.5

38.5

-

 

ხარჯები

295.9

300.0

300.0

-

300.0

300.0

-

 

სუბსიდიები

295.9

300.0

300.0

 

300.0

300.0

 

05 01 01 04

სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

129.5

167.9

167.9

-

168.0

168.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

21.0

23.5

23.5

-

23.5

23.5

-

 

ხარჯები

128.8

162.9

162.9

-

168.0

168.0

-

 

სუბსიდიები

128.8

162.9

162.9

 

168.0

168.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

5.0

5.0

 

-

   

05 01 01 05

საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

485.4

500.0

500.0

-

400.0

400.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

44.0

44.0

-

44.0

44.0

-

 

ხარჯები

396.2

491.0

491.0

-

400.0

400.0

-

 

სუბსიდიები

396.2

491.0

491.0

 

400.0

400.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.2

9.0

9.0

 

-

   

05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

3,521.1

2,865.7

655.4

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,521.1

2,865.7

655.4

-

-

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,263.5

1,746.3

1,393.3

353.1

1,174.0

1,174.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

408.0

210.0

210.0

-

210.0

210.0

-

 

ხარჯები

1,256.1

1,205.5

1,205.5

-

1,174.0

1,174.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

სუბსიდიები

1,214.1

1,143.5

1,143.5

-

1,112.0

1,112.0

-

 

გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

540.9

187.8

353.1

-

-

-

05 02 01

კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,050.7

982.0

982.0

-

942.0

942.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

392.0

194.0

194.0

-

194.0

194.0

-

 

ხარჯები

1,050.3

978.0

978.0

-

942.0

942.0

-

 

სუბსიდიები

1,008.3

936.0

936.0

-

900.0

900.0

-

 

გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

4.0

4.0

-

-

-

-

05 02 01 01

კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

111.3

940.0

940.0

-

900.0

900.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

190.0

194.0

194.0

 

194.0

194.0

 
 

ხარჯები

111.3

936.0

936.0

-

900.0

900.0

-

 

სუბსიდიები

111.3

936.0

936.0

 

900.0

900.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.0

4.0

 

-

   

05 02 01 02

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა  გაერთიანების ხელშეწყობა

837.7

-

-

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

160.0

-

   

-

   
 

ხარჯები

837.3

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

837.3

-

-

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

-

   

-

   

05 02 01 03

ა()იპ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი  ,,სვეტი’’

59.6

-

-

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

42.0

-

   

-

   
 

ხარჯები

59.6

-

-

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

59.6

-

-

 

-

   

05 02 01 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

ხარჯები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

გრანტები

42.0

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

05 02 03

კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

532.3

179.3

353.1

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

532.3

179.3

353.1

-

-

 

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

ხარჯები

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

212.9

212.0

212.0

-

212.0

212.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

16.0

16.0

16.0

 

16.0

16.0

 
 

ხარჯები

205.8

207.5

207.5

-

212.0

212.0

-

 

სუბსიდიები

205.8

207.5

207.5

 

212.0

212.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

4.5

4.5

 

-

   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,420.8

2,427.2

2,248.2

179.0

1,470.7

1,291.7

179.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

41.0

41.0

41.0

-

41.0

41.0

-

 

ხარჯები

1,417.6

1,534.8

1,355.8

179.0

1,470.7

1,291.7

179.0

 

სუბსიდიები

325.6

356.1

177.1

179.0

344.7

165.7

179.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,058.2

1,040.7

1,040.7

-

1,008.0

1,008.0

-

 

სხვა ხარჯები

33.9

138.0

138.0

-

118.0

118.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

892.4

0.0

-

-

-

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

193.8

219.0

40.0

179.0

199.0

20.0

179.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

28.0

28.0

 

28.0

28.0

 
 

ხარჯები

192.4

219.0

40.0

179.0

199.0

20.0

179.0

 

სუბსიდიები

192.4

219.0

40.0

179.0

199.0

20.0

179.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

 

0.0

-

   

06 02

სოციალური დაცვა

1,227.0

1,315.8

1,315.8

-

1,271.7

1,271.7

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

13.0

13.0

-

13.0

13.0

-

 

ხარჯები

1,225.2

1,315.8

1,315.8

-

1,271.7

1,271.7

-

 

სუბსიდიები

133.1

137.1

137.1

-

145.7

145.7

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,058.2

1,040.7

1,040.7

-

1,008.0

1,008.0

-

 

სხვა ხარჯები

33.9

138.0

138.0

-

118.0

118.0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

-

-

-

-

-

-

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

342.5

388.0

388.0

-

348.0

348.0

-

 

ხარჯები

342.5

388.0

388.0

-

348.0

348.0

-

 

სუბსიდიები

 

2.4

2.4

 

-

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

308.6

247.6

247.6

 

230.0

230.0

 
 

სხვა ხარჯები

33.9

138.0

138.0

 

118.0

118.0

 

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

674.3

700.0

700.0

-

700.0

700.0

-

 

ხარჯები

674.3

700.0

700.0

-

700.0

700.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

674.3

700.0

700.0

 

700.0

700.0

 

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

54.5

60.0

60.0

-

50.0

50.0

-

 

ხარჯები

54.5

60.0

60.0

-

50.0

50.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.5

60.0

60.0

 

50.0

50.0

 

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

1.0

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

 

ხარჯები

1.0

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

06 02 05

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

19.8

29.1

29.1

-

24.0

24.0

-

 

ხარჯები

19.8

29.1

29.1

-

24.0

24.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.8

29.1

29.1

 

24.0

24.0

 

06 02 06

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

70.7

70.7

70.7

-

70.7

70.7

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 
 

ხარჯები

69.5

70.7

70.7

-

70.7

70.7

-

 

სუბსიდიები

69.5

70.7

70.7

 

70.7

70.7

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

-

-

 

-

   

06 02 07

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

64.2

64.0

64.0

-

75.0

75.0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

7.0

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 
 

ხარჯები

63.7

64.0

64.0

-

75.0

75.0

-

 

სუბსიდიები

63.7

64.0

64.0

 

75.0

75.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

-

   

-

   

06 02 08

ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა

-

892.4

892.4

0.0

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

892.4

892.4

0.0

-

   

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 


მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუქნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის “69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, მოახდინოს ცალკეული პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

 


მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

 

2021 წლის განმავლობაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


მუხლი 23. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

 

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 365.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  179.0 ათასი ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  186.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 24. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.                                                       

მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 280.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


9. 27/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 27/07/2021 8. 08/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 09/07/2021 7. 10/06/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 11/06/2021 6. 29/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 05/05/2021 5. 08/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 12/04/2021 4. 19/03/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 22/03/2021 3. 25/02/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 26/02/2021 2. 11/02/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 12/02/2021 1. 21/01/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 22/01/2021
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.