ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016509
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
23/12/2020
ვებგვერდი, 23/12/2020
190020020.35.137.016509
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2020 - 25/01/2021)

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2020 წლის 23 დეკემბერი

დაბა ადიგენი

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად , ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადიგენის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“  ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №42 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019 190020020.35.137.016474).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის პირველი იანვრიდან. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელითამაზ ძაძამიადანართი

თავი I

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 329.7

4 289.7

6 040.0

12 570,5

6 839,6

5 730.9

6 875,9

0,0

6 875,9

გადასახადები

4 972.7

0.0

4 972.7

4 938.7

0.0

4 938.7

6 135,9

0,0

6 135,9

გრანტები

4 455.3

4 289.7

165.6

6 979,6

6 839,6

140.0

140,0

0,0

140,0

სხვა შემოსავლები

901.7

0.0

901.7

652.2

0.0

652.2

600,0

0,0

600,0

ხარჯები

4 644.3

383.0

4 261.3

5 448,4

278,9

5 169,5

5 141,8

0,0

5 141,8

შრომის ანაზღაურება

1 200.6

0.0

1 200.6

1 242.8

0.0

1 242.8

1 339,4

0,0

1 339,4

საქონელი და მომსახურება

1 234.2

369.3

865.0

1 524,6

264,9

1 259.7

1 156,6

0,0

1 156,6

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

31.8

0.0

31.8

26,6

0,0

26,6

სუბსიდია

1 306.9

0.0

1 306.9

1 612,5

0.0

1 612,5

1 922,5

0,0

1 922,5

გრანტები

80.5

0.0

80.5

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

სოციალური უზრუნველყოფა

312.2

0.0

312.2

321,7

0.0

321,7

342,5

0,0

342,5

სხვა ხარჯები

482.1

13.8

468.3

635,0

14,0

621,0

274,2

0,0

274,2

საოპერაციო სალდო

5 685.4

3 906.7

1 778.8

7 122,0

6 560.6

561,4

1 734,1

0,0

1 734,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 148.1

3 564.9

1 583.2

9 797,8

6 944.2

2 853,6

1 678,5

0,0

1 678,5

ზრდა

6 738.1

3 564.9

3 173.2

9 869,6

6 944.2

2 925,4

1 678,5

0,0

1 678,5

კლება

1 590.0

0.0

1 590.0

71.8

0.0

71.8

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

537.3

341.8

195.6

- 2 675.8

- 383.6

- 2 292.2

55,6

0,0

55,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

509.5

341.8

167.8

- 2 731.4

- 383.6

- 2 347.8

0,0

0,0

0,0

ზრდა

509.5

341.8

167.8

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

509.5

341.8

167.8

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

კლება

0.0

0.0

0.0

2 731.4

383.6

2 347.8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

2 731.4

383.6

2 347.6

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

0.0

-27.8

- 55.6

0.0

- 55.6

-55,6

0,0

-55,6

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები გადასახდელები და ნაშთის ცვილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსუ

ლობები

11 919.7

4 289.7

7 630.0

12 642,3

6 839,6

5 802.7

6 875,9

0,0

6 875,9

შემოსავლები

10 329.7

4 289.7

6 040.0

12 570,5

6 839,6

5 730.9

6 875,9

0,0

6 875,9

არაფინანსური აქტივების კლება

1 590.0

0.0

1 590.0

71.8

0.0

71.8

0,0

0,0

0,0

გადასახ

დელები

11 410.2

3 947.9

7 462.2

15 373,7

7 223,2

8 150.5

6 875,9

0,0

6 875,9

ხარჯები

4 644.3

383.0

4 261.3

5 448,4

278,9

5 169,5

5 141,8

0,0

5 141,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 738.1

3 564.9

3 173.2

9 869,6

6 944.2

2 916925,4

1 678,5

0,0

1 678,5

ვალდებუ

ლებების კლება

27.8

0.0

27.8

55.6

0.0

55.6

55,6

0,0

55,6

ნაშთის ცვლილება

509.5

341.8

167.8

- 2 731.4

-383.6

-2 347.8

0,0

0,0

0,0

თავის II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 875,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 329.7

4 289.7

6 040.0

12 570,5

6 839,6

5 730.9

6 875,9

0,0

6 875,9

გადასახადები

4 972.7

0.0

4 972.7

4 938.7

0.0

4 938.7

6 135,9

0,0

6 135,9

გრანტები

4 455.3

4 289.7

165.6

6 979,6

6 839,6

140.0

140,0

0,0

140,0

სხვა შემოსავლები

901.7

0.0

901.7

652.2

0.0

652.2

600,0

0,0

600,0

მუხლი 4. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 135,9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4 972.7

0.0

4 972.7

4 938.7

0.0

4 937.7

6 135,9

0,0

6 135,9

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4 479.4

0.0

4 479.4

4 588.7

0.0

4 588.7

5 735,9

0,0

5 735,9

ქონების გადასახადი

493.4

0.0

493.4

350.0

0.0

350.0

400,0

0,0

400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

339.7

0.0

339.7

343.0

0.0

343.0

393,0

0,0

393,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7.7

0.0

7.7

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

7.5

0.0

7.5

1.5

0.0

1.5

1,5

0,0

1,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

138.5

0.0

138.5

2.5

0.0

2.5

2,5

0,0

2,5

მუხლი 5.ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 140,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გრანტები

4 455.3

6 979,6

140,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 455.3

6 979,6

140,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

137.0

140.0

140,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

137.0

137.0

140,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4 318.3

6 839,6

140,0

მუხლი 6. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

901.7

652.2

600,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

591.2

395.0

395,0

რენტა

347.0

275.0

275,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

318.3

250.0

250,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

28.7

25.0

25,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

165.7

105.0

105,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

159.9

105.0

105,0

სანებართვო მოსაკრებელი

131.2

75.0

75,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

27.7

30.0

30,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

106.5

100.0

100,0

თავი III

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 141,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 644.3

383.0

4 261.3

5 448,4

278,9

5 169,5

5 141,8

0,0

5 141,8

შრომის ანაზღაურება

1 200.6

0.0

1 200.6

1 242.8

0.0

1 242.8

1 339,4

0,0

1 339,4

საქონელი და მომსახურება

1 234.2

369.3

865.0

1 524,6

264,9

1 259.7

1 156,6

0,0

1 156,6

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

31.8

0.0

31.8

26,6

0,0

26,6

სუბსიდიები

1 306.9

0.0

1 306.9

1 612,5

0.0

1 612,5

1 922,5

0,0

1 922,5

გრანტები

80.5

0.0

80.5

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

სოციალური უზრუნველყოფა

312.2

0.0

312.2

321,7

0.0

321,7

342,5

0,0

342,5

სხვა ხარჯები

482.1

13.8

468.3

635,0

14.0

621,0

274,2

0,0

274,2

მუხლი 8. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 678,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 678,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

242.0

88,2

0,0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

242.0

88,2

0,0

01 01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

6.7

1.1

0,0

01 01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

235.4

87,1

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0.0

0.0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0,0

01 02 02 02 

მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

0.0

0.0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 255.0

9 308,5

1 678,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 574.5

6 303.5

481,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

540.1

739,2

315,0

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

 

28.4

103.6

100,0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემები

0.0

68.5

25,0

02 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

113.5

337.5

85,0

02 02 05

სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 

28.7

146.0

100,0

02 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

355.4

29.1

0,0

02 02 07

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

14.0

54,5

5,0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 658.7

1 695.0

887,5

02 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება

529.5

135.1

200,0

02 03 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი

 

569.0

400.1

450,0

02 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

560.2

1 159.8

232.5

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

481.7

570.8

0,0

04 00

განათლება

176.6

472.9

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

176.6

472.9

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

64.4

0.0

0,0

05 02 01

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

0.5

0.0

0,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხე;შეწყობა

63.9

0.0

0,0

ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

1 590.0

71.8

0,0

ძირითადი აქტივები

1 439.1

11.7

0,0

არაწარმოებული აქტივები

150.9

60.1

0,0

მიწა

150.9

60.1

0,0

მუხლი 9. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს ადიგენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 048.9

0.0

2 048.9

2 241,1

0.0

2 241,1

2 251,6

0,0

2 251,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 993.3

0.0

1 993.3

2 153,7

0.0

2 153,7

2 169,4

0,0

2 169,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 993.3

0.0

1 993.3

2 103,7

0.0

2 103,7

2 069,4

0,0

2 069,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

100,0

0,0

100,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

55.6

0.0

55.6

87.4

0.0

87.4

82,2

0,0

82,2

702

თავდაცვა

77.1

0.0

77.1

82.5

0.0

82.5

81,9

0,0

81,9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 461.5

3 584.4

2 877.1

9 211,6

6 369.4

2 842,2

1 588,5

0,0

1 588,5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

3 585.6

2 201.5

1 384.1

6 435.6

5 311.0

1 124.6

581,0

0,0

581,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 585.6

2 201.5

1 384.1

6 435.6

5 311.0

1 124.6

581,0

0,0

581,0

70473

ტურიზმი

12.5

0.0

12.5

15.0

0.0

15.0

15,0

0,0

15,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2 863.4

1 382.9

1 480.5

2 761,0

1 058.4

1 702,6

992,5

0,0

992,5

705

გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

68.5

0.0

68.5

25,0

0,0

25,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0.0

0.0

68.5

0.0

68.5

25,0

0,0

25,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

823.8

6.2

817.6

1 370.3

264.0

1 106.3

1 213,5

0,0

1 213,5

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

182.0

6.2

175.9

358.4

0.0

358.4

374,0

0,0

374,0

7064

გარე განათება

296.9

0.0

296.9

578.6

264.0

314.6

335,0

0,0

335,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

344.9

0.0

344.9

433.3

0.0

433.3

504,5

0,0

504,5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.7

0.0

71.7

84,4

0.0

84,4

71,7

0,0

71,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.7

0.0

71.7

84,4

0.0

84,4

71,7

0,0

71,7

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

733.0

0.0

733.0

732.5

0.0

732.5

456.3

0,0

456.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

140.9

0.0

140.9

183.1

0.0

183.1

187.7

0,0

187.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

203.6

0.0

203.6

228.6

0.0

228.6

228,6

0,0

228,6

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

388.5

0.0

388.5

320.8

0.0

320.8

40,0

0,0

40,0

709

განათლება

856.3

357.4

498.9

1 124,0

589,7

534.3

770,9

0,0

770,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

495.9

0.0

495.9

531.3

0.0

531.3

770,9

0,0

770,9

7092

ზოგადი განათლება

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

357.4

357.4

0.0

589,7

589,7

0.0

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

337.8

0.0

337.8

458,7

0.0

458,7

416,4

0,0

416,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

233.6

0.0

233.6

254.0

0.0

254.0

254,0

0,0

254,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

213.7

0.0

213.7

239,5

0.0

239,5

230,0

0,0

230,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

20.0

0.0

20.0

9,5

0.0

9,5

24,0

0,0

24,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.0

0.0

33.0

43,5

0.0

43,5

58,8

0,0

58,8

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

71.2

0.0

71.2

175,7

0.0

175,7

103,6

0,0

103,6

 

სულ

11 410.2

3 947.9

7 462.2

15 373,7

7 223,2

8 150.5

6 875,9

0,0

6 875,9

თავი IV

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი და საოპერავიო სალდო თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

2021 წელი პროექტი

საოპერაციო სალდო

5 685.4

7 122,0

1 734,1

მთლიანი სალდო

537.3

- 2 675.8

55,6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

2021 წელი პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

509.5

-2 731.4

0,0

კლება

0,0

2 731.4

0,0

ზრდა

509.5

 

 


2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -55,6 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

2021 წელი პროექტი

ვალდებულების ცვლილება

-27.8

-55.6

-55,6

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 კლება

27.8

55.6

55,6

 

 

 

 

2. განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2021 წელს 82,2 ლარი

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

82,2

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

82,2

 

 

 

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 140,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,3 ათასი ლარი;

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი V

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები

• ინფრასტრუქტურის განვითარევა

• მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

• დასუფთავება და გარემოს დაცვა

• განათლება

• კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

• ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 307,5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წლის პროექტი

2022 წელი

პროგნოზი

2023 წელი პროგნოზი

2024 წელი პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

2 307,5

2 942,3

4 611,1

6 354,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

581,0

1 170,0

1 600,0

1 957,9

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

839,0

1 021,8

1 461,8

1 961,8

02 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

 

150,0

250,0

400,0

550,0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემები

 

25,0

50,0

200,0

250,0

02 02 03

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება

 

224,0

216,8

216,8

216,8

02 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

335,0

400,0

440,0

540,0

02 02 05

სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 

100,0

100,0

200,0

400,0

02 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 07

შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება

 

5,0

5,0

5,0

5,0

02 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

887,5

750,5

1 549,3

2 434,6

02 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება

 

200,0

120,0

450,0

750,0

02 03 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი

 

 

 

455,0

405,0

455,0

655,0

02 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

 

232,5

225,5

644,3

1 029,6

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენბლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

581.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტრტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გრუნტის საფარის მოსწორება, მოხრეშვა მოშანდაკება, აგრეთვე რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით განხორციელდება სოფლების უდის, ჩორჩნის, ციხისუბანი-ღორთუბანი- ზედუბანი აფიეთის, საირმეის შიდა გზების, საირმე_წელის დამაკავშირებელი გზის, ბათუმი ახალციხის გზიდან მლაშე- მოხის დამაკავშირებელი გზების თანადაფინანსება

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის შედეგია 'უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეტა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა

1.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

839,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

- საკანალიზაციო სისტემები

- გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; -სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია; -შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება; -ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგებაელექტროენერგიის ხარჯები.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილებ

ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდგრადი და განვითარებული კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა

1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ადიგენის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება. სოფელ წახანის სასმელი წყლის მილების შესყიდვა

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გაუმჯობესება

1.2.2. საკანალიზაციო სისტემები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბოლაჯურისა და დაბა აბასთუმნის ბაღის კანალიზაციი მოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში

1.2.3. ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

224.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

" მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით სასმელი წყალი მიეწოდება 57 სოფელს სასმელი წყლის მაგისტრალები უმეტეს სოფლებში მოძველებული და ამორტიზირებულია, რაც პრობლემას უქმნის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდებას. ამ პრობლემის გადასაჭრელად საჭიროა სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალების დროული რეაბილიტაცია, რათა რეგულარულად და შეუფერხებლად მიეწოდოს მოსახლეობას სასმელი წყალი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი და სარწყვი წყლით უზრუნველყოფა.

რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები.

1.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

335,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების წერტილების (ქუჩებზე, მოედნებზე, შენეობა-ნაგებობებზე, სოფლებში) ელექტორ ენერგიის საფასურის დაფარვა, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა, გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობა სოფლებში: სოფ.ჭეჭლ, და ციხისუბანი

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს გარე განათების სისტემისგაფართოება და გამათული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება

1.2.5 სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 05

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (თრიალის, , გორგული-არალი, ბოლაჯური) სარწყავი არხების გაწმენდა წყალგაყვანილების მილების მონტაჟი ბეტონის სათავეების მოწყობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სარწყავი არხების რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის შედეგია რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარწყავი არხები

1.2.6 შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 07

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანებ სამფაზიანი მრიცხველით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანებ ცალფაზიანი მრიცხველით

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

ქვეპროგრამის შედეგია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული გამრიცხველიანებული შენობ-ნაგებობები

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

887,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკომეტებისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის საექსპეტო მომსახურებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრსტრუქტურული ღონისძიებიბი

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპაიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება რეაბილიტაცია

პროგრამის შედეგია 'მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობისა და განვითარების პროგრამები ხორციელდება შეუფერხებლად;

1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ზანავის საბავშვო ბაღის მშენებ;ლობის თანადაფინანსება და ზანავის საკრებულოს შენობის მოწყობა,

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის შედეგია რეაბილიტირებული არასაცხოვრებელი შენობები

 

1 .3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

455,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურეობა 2021 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მზაობას

2021 წლისათვის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია

1.3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 03

232.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ხელოვნული მინი მოედნების კეხოვან, უტყისუბანი, ბოლაჯური

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

 

ჯანსაღი მომავალი თაობა

2. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 333.5 ათასი ლარი. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წლის პროექტი

2022 წელი

პროგნოზი

2023 წელი პროგნოზი

2024 წელი პროგნოზი

01 00

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

2 333,5

2 997,1

3 040,6

3 090,6

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

111

2 151,3

2 820,0

2 868,6

2 868,6

01 01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

28

576,7

1 164,3

1 182,3

1 182,3

01 01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

77

1 492,7

1 573,8

1 605,3

1 605,3

01 01 03

სამხედრო არრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

6

81,9

81,9

81,9

81,9

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

182,2

177,2

172,1

222,1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

100,0

100,0

100,0

150,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

82,2

77,2

72,1

72,1

01 02 02 02

მგფ. და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

 

82,2

77,2

72,1

72,1

2.1 მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 02 02

82,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხზე საპროცენტო და ძირი თანხების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულებების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა

სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის და ძირი თანხის დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პერიოდში

3. დასუთავება და გარემოს დაცვა

დასუთავება და გარემოს დაცვა პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 504,5 ათასი ლარი. დასუთავება და გარემოს დაცვა პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდ

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წლის პროექტი

2022 წელი

პროგნოზი

2023 წელი

პროგნოზი

2024 წელი

პროგნოზი

03 00

დასუთავება და გარემოს დაცვა

 

504,5

442,1

486,3

486,3

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

504,5

442,1

486,3

486,3

03 01 01

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

 

 

504,5

442,1

486,3

486,3

3.1 ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 01

438.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დ.ადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტურების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ,რეკრეაციული ზონების , გზის პირების დაგვა-დასუფთავება;ნარჩენების შეგროვება და დროული გატანა.დ.ადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა;მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა,აღრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა, ადმინისტრაციული შენობებისა და თავშეყრის ადგილების ასევე სანაგვე ურნებზე სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მაშტაბების გაზრდა და გამართული ფუნქციონირება;არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა.

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მეტი დასუფთავებული ტერიტორიები ; აღმოჩენილი და დახურული არალეგელური ნაგავსაყრელები.

4 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 770,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდ

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წლის პროექტი

2022 წელი

პროგნოზი

2023 წელი

პროგნოზი

2024 წელი

პროგნოზი

04 00

განათლება 

 

770,9

770,9

770,9

770,9

04 01

სკოლამდელი განათლება

 

 

770,9

770,9

770,9

770,9

04 02

სასკოლო ღონისძიებები

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1 ა.ა.ი.პ.ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა.ა.ი.პ.ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

770,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ.ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 600 3 წლის ზემოთ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 10 ( 2021 წლიდან იხსნება 1 საბავშვო ბაღი მეთერთმეტე) საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 491 ბავშვის სწავლება. ხოლო 109 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ საბავშვო ბაღი დამთავრებული 160 ბავშვიდან მხოლოდ 30 პროცენტი აკმაყოფილებს განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სტანდარტს. რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული ამასთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს თანამშრომელთა გადამზადება. ასევე სტანდარტებს ნაწილობრივ შეესაბამება კვების მენიუები,ხოლო პროდუქცია არის ხარისხიანი,ასევე არ შეესაბამება სტანდარტებს ბაღების ინფრასტუქტურა და აღჭურვა,ეზოები არ არის შესაბამისად მოწყობილი.უნდა მოხდეს ბავშვების ტრანსპორტირება მეზობელ სოფლებიდან. ჩვენი მიზანი საშუალო ვადიან პერიოდში მოვახდინოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარება და სტანდარებში მოქცევა.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3 წლის ზემოთ ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.

 ქვეპროგრამის შედეგია შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მომზადებული სკოლაში მისასვლელად.

5 კულტურა,, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა,,ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 471,3 ათასი ლარი. პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წლის პროექტი

2022 წელი

პროგნოზი

2023 წელი პროგნოზი

2024 წელი პროგნოზი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

471,3

485,2

523,6

523,6

05 01

სპორტის განვითრების ხელშეწყობა

 

187,7

177,0

188,4

188,4

05 01 01

ააიპ "ადიგენის კომლექსური სასპორტო სკოლა

 

122,7

112,0

123,4

123,4

05 01 02

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

65,0

65,0

65,0

65,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

 

 

228,6

223,0

245,2

245,2

 

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

 

80,0

79,4

87,3

87,3

 

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

 

72,8

70,4

77,4

77,4

 

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

 

75,8

73,2

80,5

80,5

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები

 

 

40,0

70,0

75,0

75,0

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

ტურიზმის განვითერბის ხელშეწყობა

 

15,0

15,0

15,0

15,0

5.1 ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 

122,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი ორიენტირებული ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამებისთვის. ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსურ სასპორტო სკოლას ჰყავს 15 მწვრთნელი და ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები :ფეხბურთის წრე, თავისუფალი ჭიდაობის წრე, კალათბურთის წრე, რაგბის წრე, მკლავჭიდის წრე, ძიუდოს წრე და ჭადრაკის წრე. სპორტსკოლას ყავს 300-მდე სხვა და სხვა ასაკის მოსწავლე. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სხვა და სხვა ქტივობებს მოსახლეობის ჩართულობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვვისთვის.სპორტული სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს,მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს სპორტულ სკოლაში წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას.პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მწვრთ

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

პროგრამის მიზანია:

-მოზარდების ჩართულობის გაზრდა სპორტში

-ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება

-მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა, გაიზარდოს სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენო

უზრუნველყოფილია სპორტში საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა

5.2 ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ 6 ბიბლიოთეკა,წიგნადი ფონდის საერთო რაოდენობაა გაერთიანების ბიბლიოთეკებში (მთლიანად) - 105042 წიგნი. მკითხველთა საშუალო წლიური რაოდენობა: 3020. მიზანშეწონილია მოხდეს ინტერიერის განახლება სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანშეწონილია გადამზადდნენ ბიბლბიოთეკის თანამშრომელები, აგრეთვე საჭიროა ჩატარდეს მოსახლობაში პროპაგანდა რათა მოსახლეობა დაინტერესდეს სერვისით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

მიზანია რომ დავაინტერსოთ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

5.3 ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

72,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

საქ. მუსიკალური საზოგადოების ხელშეწყობით ჩატარდება რეგიონალური კონკურსი, რომელიც გაიმართება II კვარტალში, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები 8-დან 16 წლის ასაკამდე, რომლებიც შეასრულებენ მუსიკალური საზოგადოების დებულებით განსზღვრულ მოთხოვნებს. კონკურსში გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან I, II da III ხარისხის დიპლომებით. სპეციალური დიპლომით დაჯილდოვდება ასევე პედაგოგი, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო მოსწავლეს.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

მიზანი: მუსიკალური ცოდნის დონის ამაღლება.

გაიზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა

5.4 ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 

75,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამებს:

რაიონის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა

პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:

1. საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივლებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

2. რაიონისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

3. ქორეოგრაფიულ-ფოლკლორული ჯგუფების ხელმძღვანელების გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება;

4. ქორეოგრაფიული ანსამბლის ჩამოყალიბება, ხელშეწყობა;

5. მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, განახლება;

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს გაზარდოს რაიონის კულტურული აქტივობა

ჩატარებულია საქართველოს მაშტაბით ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები

5.5 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03 

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

"პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის

- დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფრენბურთში

-სახალხო დღესასწაული „ანთიმოზობა“

-მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა რაგბში

-მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში(ორგანიზაციებს შორის)

-მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში

-მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში

-სახალხო დღესასწაული „შუამთობა“

-სახალხო დღესასწაული „ზეკარობა“

-„ზარზმობის“ ღონისძიება

-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

-ახალგაზრდული კულტურული ფესტივალი

- მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მკლავჭიდში

-ახალგაზდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

-ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან

-“ევროპის სპორტის კვირეული“-ის ფარგლებში გასამართი ღონისძიებები

-ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტის დაფინანსება

 -ჩემპიონატი სპორტინგში

"

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სპორტულ ცხოვრებაში.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 488,1 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

488,1

672,3

672,3

672,3

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

 

71,7

88,9

88,9

88,9

06 01 01

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

 

71,7

88,9

88,9

88,9

06 02

სოციალური პროგრამები

 

 

416,4

583,4

583,4

583,4

06 02 01

ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობის,ოპერაციებისა და მედიკამენტების ხარჯი

 

230,0

350,0

350,0

350,0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

 

20,0

27,0

27,0

27,0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

 

1,0

1,0

1,0

1,0

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

 

1,0

1,0

1,0

1,0

06 02 05

დევნილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

 

1,6

1,6

1,6

1,6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი

 

24,0

24,0

24,0

24,0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

 

100,0

135,0

135,0

135,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

 

16,0

21,0

21,0

21,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

 

2,8

2,8

2,8

2,8

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება

 

20,0

20,0

20,0

20,0

 

6.1. 'ა.(ა).ი.ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

'ა.(ა).ი.პ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01 

71,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

'ა.(ა).ი.პ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნება ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილების მიზნით, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და უნარ-ჩვევების დამკვიდრება, მავნე ჩვევათა კორექციისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და წარმართვა, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენცი-ული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელე-ბის პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება, მუნიციპა-ლიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების პრევენ-ციისა და სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღ-ვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა სოციალური სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალის მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებ-ლებისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტე-ტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, "ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ" საქართვე-ლოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განორციელება,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციების ხელშეწყობა, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეო-ბის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეა-გირება საგანგებო სიტუაციების დროს,კოორდინაცის ცენტრალურ სტრუქტურებთან, ადამიანის ჯანმრთელობისათ-ვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა, მუნიციპალრი მმართველობის ორგანოების ინ-ფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარე-ობის შესახებ, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფოლაქტიკა, მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირე-ბულ საკითხებში, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება, საზოგადო-ებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადექვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგა-დოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია, ჯანმრთელო-ბის ადვოკატირება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგ

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

6.2  სოციალური პროგრამები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური პროგრამები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

416,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობა და მედიკამენტების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ომის მონაწილეთა დახმარება 9 მაისთან დაკვშირებით, ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულთა და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება შშმ პირთა ოჯახების დახმარება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი


გაუმჯობესებულია მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიის სოციალური მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა, მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობი, ოპერაციების და მედიკამენტების ხარჯი,

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

230.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 როგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები ნაწილობრივ დაფინანსდნენ ამბულატორიული მკურნალობით, სტანციონალური მკურნალობით, ლაბორატორიული კვლევებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ფიზიოთერაპიის, მინდობით აღსაზრდელად მიბარებული ბავშვებისსამედიცინო მომსახურების, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნების თერაპიისა და ფსიქოთერაპიის სეანსები და სააფთიაქო ხარჯებით.

მიზანიდა მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას კვალიფიციურ და სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით
განხორციელდა ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობის, ოპერაციებისა და მედიკამენტების თანადაფინანსება.

6.2.2. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალშობილთა ოჯახებს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად - 100 (ასი)ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.2.3. ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად - ფაშიზმზე გამარჯვების (9 მაისი) დღესასწაულზე.

 ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით

მოსალოდნელი შედეგი

მეორე მსოფლიო ომიში მონაწილე მებრძოლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.2.4 ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებს დაკრძალვის სახით გაეწიოს ერთჯერადი დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 ქვპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.2.5 დევნილთადა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთადა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

1,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად - საახალწლო დღესასწაულზე 200 (ორასი)ლარის ოდენობით. ქვპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ახალწელს).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.2.6 სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

24,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება

 

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირებზე მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

6.2.7 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად დახმარებას:

ა) ოჯახის რომლის ეკონომიური მდგომარეობა მძიმეა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ფულადი ფორმით - ერთ სულიან ოჯახზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის, ორ სულიან ოჯახზე 70(სამოცდაათი) ლარის, სამ და მეტ სულიან ოჯახზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

ბ) ოჯახს რომლესაც გარდაეცვალა წევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის სარჯები სარიტუალო ღონისძიებისათვის ახმარება გაიცემა 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

გ) საცხოვრებელ სახლზე მომხდარი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის გათვალისწინებით ფართის მთლიანად განადგურბის შემთხვევაში -არაუმეტეს 10 000 (ათიათასი) ლარისა და საცხოვრებელი ფართის ნაწილობრივ განადგურების შემთხვევაში - 5000 (ხუთიათასი) ლარისა .

დ) უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლის სიძველისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად დახმარება მიეცემა არაუმეტეს 10 000 (ათიათასი) ლარისა.

ე) უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სიძველისა დასტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღსადგენად დახმარება გაეწევა სამშენებლო მასალით (თუნუქით), არა უმეტეს 1500 (ერთიათასხუთასი) ლარის ღირებულებამდე.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად გაჭირვებული ბენეფიციარების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

6.2.8. მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

16,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად - 200 (ორასი)ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

 

6.2.9 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

2,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგემის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად - აღდგომის დღესასწაულზე 200 ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება

6.2.10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული შშმ-თა ოჯახებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 100 (ასი) ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირებზე მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

თავის VI

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

11 410.2

15 373,7

7 223,2

8 150.5

6 875,9

0,0

6 875,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109

112

 

112

112

 

112

 

ხარჯები

4 644.3

5 448,4

278,9

5 169,5

5 141,8

0.0

5 141,8

 

 შრომის ანაზღაურება

1 200.6

1 242.8

0.0

1 242.8

1 339,4

 

1 339,4

 

 საქონელი და მომსახურება

1 234.2

1 524,6

264,9

1 259,7

1 156,6

0,0

1 156,6

 

 პროცენტი

27.8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

 სუბსიდია

1 306.9

1 612,5

0,0

1 612,5

1 922,5

0,0

1 922,5

 

 გრანტი

80.5

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

 სოციალური უზრუნველყოდა

312.2

321,7

0,0

321,7

342,5

0,0

342,5

 

 სხვა ხარჯები

482.1

635,0

14,0

621,0

274,2

0,0

274,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 738.1

9 869,6

6 944,2

2 925,4

1 678,5

0,0

1 678,5

 

ვალდებულების კლება

27.8

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

01 00

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 126.0

2 323,7

0,0

2 323,7

2 333,5

0,0

2 333,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109

111

 

111

111

0,0

111

 

ხარჯები

1 856.2

2 179,8

0,0

2 179,8

2 277,9

0,0

2 277,9

 

 შრომის ანაზღაურება

1 200.6

1 242,8

0,0

1 242,8

1 339,4

0,0

1 339,4

 

 საქონელი და მომსახურება

546.1

757,8

0,0

757,8

716,6

0,0

716,6

 

 პროცენტი

27.8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

 სუბსიდია

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 გრანტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 სოციალური უზრუნველყოდა

9.1

16,1

0,0

16,1

16,1

0,0

16,1

 

 სხვა ხარჯები

72.7

131,3

0,0

131,3

179,2

0,0

179,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.0

88,2

0,0

88,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

27.8

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 070.5

2 186,3

0,0

2 186,3

2 151,3

0,0

2 151,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109

112

 

112

112

0,0

112

 

ხარჯები

1 828.5

2 098,0

0,0

2 098,0

2 151,3

0,0

2 151,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 200.6

1 242,8

0,0

1 242,8

1 339,4

0,0

1 339,4

 

საქონელი და მომსახურება

546.1

757,8

0,0

757,8

716,6

0,0

716,6

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.1

16,1

0,0

16,1

16,1

0,0

16,1

 

სხვა ხარჯბი

72.7

81,3

0,0

81,3

79,2

0,0

79,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.0

88,2

0,0

88,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

527.9

585,8

0,0

585,8

576,7

0,0

576,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

28

28

0,0

28

 

ხარჯები

521.2

584,6

0,0

584,6

576,7

0,0

576,7

 

შრომის ანაზღაურება

399.7

412,2

0,0

412,2

408,8

0,0

408,8

 

საქონელი და მომსახურება

63.3

107,0

0,0

107,0

108,1

0,0

108,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

4,6

0,0

4,6

4,6

0,0

4,6

 

სხვა ხარჯები

56.8

60,8

0,0

60,8

55,2

0,0

55,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულები კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

1 465.5

1 517,9

0,0

1 517,9

1 492,7

0,0

1 492,7

 

მომუშავეტა რიცხოვნობა

75

78

 

78

78

0,0

78

 

ხარჯები

1 230.1

1 430,9

0,0

1 430,9

1 492,7

0,0

1 492,7

 

შრომის ანაზღაურება

738.4

773,0

0,0

773,0

873,0

0,0

873,0

 

საქონელი და მომსახურება

468.4

627,4

0,0

627,4

585,7

0,0

585,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.4

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

15.9

20,5

0,0

20,5

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235.4

87,1

0,0

87,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალადებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

77.1

82,5

0,0

82,5

81,9

0,0

81,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

0,0

6

 

ხარჯები

77,1

82,5

0,0

82,5

81,9

0,0

81,9

 

შრომის ანაზღაურება

62,5

57,6

0,0

57,6

57,6

0,0

57,6

 

საქონელი და მომსახურება

14,3

23,4

0,0

23,4

22,8

0,0

22,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

55,6

137,4

0,0

137,4

182,2

0,0

182,2

 

ხარჯები

27,8

81,8

0,0

81,8

126,6

0,0

126,6

 

პროცენტი

27,8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულების კლება

27,8

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 

0,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

55,6

87,4

0,0

87,4

82,2

0,0

82,2

 

ხარჯები

27,8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

პროცენტი

27,8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

27,8

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

01 02 02 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 02 02

მგფ. და სხვა

ვალდებულებების დაფარვა

55,6

87,4

0,0

87,4

82,2

0,0

82,2

 

ხაჯები

27,8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

პროცენტი

27,8

31,8

0,0

31,8

26,6

0,0

26,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

27,8

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

01 02 02 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 927,9

10 202,1

6 633,5

3 568,7

2 307,5

0,0

2 307,5

 

ხარჯები

672,9

893,6

162,1

731,5

629,0

0,0

629,0

 

საქონელი და მომსახურება

478,4

619,7

148,1

471,6

400,0

0,0

400,0

 

სუბსიდია

120,3

216,8

0,0

216,8

224.0

0,0

224.0

 

სხვა ხარჯები

74,2

57,0

0,0

57,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 255,0

9 308,5

6 471,4

2 837,2

1 678,5

0,0

1 678,5

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3 585,6

6 435,6

5 311,0

1 124,6

581,0

0,0

581,0

 

ხარჯები

11,1

132,1

0,0

132,1

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,1

132,1

0,0

132,1

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 574,5

6 303,5

0,0

6 303,5

481,0

0,0

481,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

903,5

1 296,7

273,0

1 023,8

839,0

0,0

839,0

 

ხარჯები

363,4

558,2

0,0

558,2

524,0

0,0

524,0

 

საქონელი და მომსახურება

216,6

314,0

0,0

314,0

300,0

0,0

300,0

 

სუბსიდია

120,3

216,8

0,0

216,8

224.0

0,0

224.0

 

სხვა ხარჯები

26,3

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

540,1

738,5

273,0

465,5

315,0

0,0

315,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

61,7

141,6

0,0

141,6

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

33,3

37,9

0,0

37,9

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

33,3

37,9

0,0

37,9

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,4

103,6

0,0

103,6

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების

0,0

68,5

0,0

68,5

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

68,5

0,0

68,5

25,0

0,0

25,0

02 02 03

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური

120,3

216,8

0,0

216,8

224.0

0,0

224.0

 

ხარჯები

120.3

216,8

0,0

216,8

224.0

0,0

224.0

 

სუბსიდია

120.3

216,8

0,0

216,8

224.0

0,0

224.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

296.9

578,6

264,0

314,6

335,0

0,0

335,0

 

ხარჯები

183.3

241,1

0,0

241,1

250,0

0,0

250,0

 

საქონელი და მომსახურება

183.3

241,1

0,0

241,1

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.5

337,5

0,0

337,5

85,0

0,0

85,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები

28.7

181,0

0,0

181,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0.0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

146,0

0,0

146,0

100,0

0,0

100,0

02 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

381.9

29,1

8,9

20,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

26.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

26.5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355.4

29,1

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

02 02 07

შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება

14.0

81,9

0,0

81,9

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0.0

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.0

54,5

0,0

54,5

5,0

0,0

5,0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 742.5

1 735,1

411,5

1 323,6

887,5

0,0

887,5

 

ხარჯები

83.8

40,1

14,0

26,1

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

36.1

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

47.7

29,6

14,0

15,6

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 658.7

1 695,0

397,5

1 297,5

882,5

0,0

882,5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება

569.9

156,4

82,7

73,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

40.5

21,2

14,0

7,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1.5

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

39.0

14,7

14,0

0,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.5

135,1

68,7

66,4

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების

592.1

419,0

0,0

419,0

455,0

0,0

455,0

 

ხარჯები

23.1

18,9

0,0

18,9

5,0

0,0

5,0

 

სქონელი და მომსახურება

14.5

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8.6

14,9

0,0

14,9

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

569.0

400,1

0,0

400,1

450,0

0,0

450,0

02 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

580.5

1 159,8

328,8

831,0

232.5

0,0

232.5

 

ხარჯები

20.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

20.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.2

1 159,8

328,8

831,0

232.5

0,0

232.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

696.3

733,9

638,0

95,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

214.6

163,1

148,1

15,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

214.6

163,1

148,1

15,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

481.7

570,8

489,9

80,9

0,0

0,0

0,0

02 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

696.3

733,9

638,0

95,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

214.6

163,1

148,1

15,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

214.6

163,1

148,1

15,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

481.7

570,8

489,9

80,9

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

 

ხარჯები

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

 

სუბსიდია

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

 

ხარჯები

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

 

სუბსიდია

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

03 01 01

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

 

ხარჯები

344.9

433,3

0,0

433,3

504,5

0,0

504,5

 

სუბსიდია

344.9

433.3

0.0

433.3

504,5

0,0

504,5

04 00

განათლება

856.3

1 124,0

589,7

534.3

770,9

0,0

770,9

 

ხარჯები

679.6

651,1

116,9

534.3

770,9

0,0

770,9

 

საქონელი და მომსახურეობა

183.7

119,8

116,9

3.0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდია

495.9

531.3

0.0

531.3

770,9

0,0

770,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.6

472.9

472.9

0.0

0,0

0,0

0,0

04 01

ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

495.9

531.3

0.0

531.3

770,9

0,0

770,9

 

ხარჯები

495.9

531.3

0.0

531.3

770,9

0,0

770,9

 

სუბსიდია

495.9

531.3

0.0

531.3

770,9

0,0

770,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სასკოლო ღონისძიებები

3.0

3.0

0.0

3.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3.0

3.0

0.0

3.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 03

საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტირებით უზრუბველყოფა

180.8

116,9

116,9

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

180.8

116,9

116,9

0.0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

180.8

116,9

116,9

0.0

0,0

0,0

0,0

04 04

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

176.6

472.9

472.9

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.6

472.9

472.9

0.0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

745.5

747.5

0.0

747.5

471,3

0,0

471,3

 

ხარჯები

681.1

747.5

0.0

747.5

471,3

0,0

471,3

 

საქონელი და მომსახურეობა

26.1

27.3

0.0

27.3

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდია

274.0

346.7

0.0

346.7

351,3

0,0

351,3

 

გრანტები

80.5

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

300.5

293.5

0.0

293.5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

70.9

118.1

0.0

118.1

122,7

0,0

122,7

 

ხარჯები

70.9

118.1

0.0

118.1

122,7

0,0

122,7

 

სუბსიდია

70.9

118.1

0.0

118.1

122,7

0,0

122,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპროტის განვითარების ხელშეწყობა

70.0

65.0

0.0

65.0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

70.0

65.0

0.0

65.0

65,0

0,0

65,0

 

გრანტები

65.0

65.0

0.0

65.0

65,0

0,0

65,0

 

სხვა ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

203.6

228.6

0.0

228.6

228,6

0,0

228,6

 

ხარჯები

203.1

228.6

0.0

228.6

228,6

0,0

228,6

 

სუბსიდია

203.1

228.6

0.0

228.6

228,6

0,0

228,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

71.9

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

71.4

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდია

71.4

80.0

0.0

80.0

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

65.3

72.8

0.0

72.8

72,8

0,0

72,8

 

ხარჯები

65.3

72.8

0.0

72.8

72,8

0,0

72,8

 

სუბსიდია

65.3

72.8

0.0

72.8

72,8

0,0

72,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

66.3

75.8

0.0

75.8

75,8

0,0

75,8

 

ხარჯები

66.3

75.8

0.0

75.8

75,8

0,0

75,8

 

სუბსიდია

66.3

75.8

0.0

75.8

75,8

0,0

75,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

93.8

27,3

0,0

27,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

29.9

27,3

0,0

27,3

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

26.1

27,3

0,0

27,3

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

294.7

293,5

0,0

293,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

294.7

293,5

0,0

293,5

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

294.7

293,5

0,0

293,5

0,0

0,0

0,0

05 05

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

12.5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12.5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

გრანტები

12.5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

409.5

543,1

0,0

543,1

488,1

0,0

488,1

 

ხარჯები

409.5

543,1

0,0

543,1

448,1

0,0

448,1

 

სუბსიდია

71.7

84,4

0,0

84,4

71,7

0,0

71,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

303.1

305,6

0,0

305,6

326,4

0,0

326,4

 

სხვა ხარჯები

34.7

153,1

0,0

153,1

90,0

0,0

90,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

71.7

84,4

0,0

84,4

71,7

0,0

71,7

 

ხარჯები

71.7

84,4

0,0

84,4

71,7

0,0

71,7

 

სუბსიდია

71.7

84,4

0,0

84,4

71,7

0,0

71,7

06 02

სოციალური პროგრამები

337.8

458,7

0,0

458,7

416,4

0,0

416,4

 

ხარჯები

337.8

458,7

0,0

458,7

416,4

0,0

416,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

303.1

305,6

0,0

305,6

326,4

0,0

326,4

 

სხვა ხარჯები

34.7

153,1

0,0

153,1

90,0

0,0

90,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

213.7

230,0

0,0

230,0

230,0

0,0

230,0

 

ხარჯები

213.7

230,0

0,0

230,0

230,0

0,0

230,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

213.7

230,0

0,0

230,0

230,0

0,0

230,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

17.4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

17.4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

1.0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

1.0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0.5

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0.5

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

დევნილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1.2

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

ხარჯები

1.2

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი

20.0

9,5

0,0

9,5

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

20.0

9,5

0,0

9,5

24,0

0,0

24,0

 

სოცილური უზრუნველყოფა

20.0

9,5

0,0

9,5

24,0

0,0

24,0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

68.5

172,1

0,0

172,1

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

68.5

172,1

0,0

172,1

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33.8

19,0

0,0

19,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

34.7

153,1

0,0

153,1

90,0

0,0

90,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

10.8

12,0

0,0

12,0

16,0

0,0

16,0

 

ხარჯები

10.8

12,0

0,0

12,0

16,0

0,0

16,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.8

12,0

0,0

12,0

16,0

0,0

16,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2.8

2,8

0,0

2,8

2,8

0,0

2,8

 

ხარჯები

2.8

2,8

0,0

2,8

2,8

0,0

2,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2,8

0,0

2,8

2,8

0,0

2,8

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება

2.0

8,7

0,0

8,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

2.0

8,7

0,0

8,7

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

8,7

0,0

8,7

20,0

0,0

20,0


თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 19. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 20. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანალიზი 2021 წლის განმავლობაში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 21. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 24.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,3 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

 


9. 30/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 02/08/2021 8. 06/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 07/07/2021 7. 01/06/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 02/06/2021 6. 13/05/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 14/05/2021 5. 21/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 22/04/2021 4. 06/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 08/04/2021 3. 02/03/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 04/03/2021 2. 02/02/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 03/02/2021 1. 25/01/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 27/01/2021
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.