ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016416
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
23/12/2020
ვებგვერდი, 23/12/2020
190020020.35.128.016416
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/12/2020 - 25/01/2021)

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2020 წლის 23 დეკემბერი

დაბა ხარაგაული

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა  და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის      2021  წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
აღნიშნული დადგენილების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 19  დეკემბრის №27  დადგენილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  ვებგვერდი (24/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.128.016392)  
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის პირველი იანვრიდან.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძედანართი

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 500,9

15 809,2

8 211,6

7 597,6

7 988,9

140,0

7 848,9

გადასახადები

6 370,9

5 879,2

0,0

5 879,2

6 633,9

0,0

6 633,9

გრანტები

6 790,0

9 029,8

8 079,8

950,0

140,0

140,0

0,0

სხვა შემოსავლები

3 340,1

900,2

131,8

768,4

1 215,0

0,0

1 215,0

ხარჯები

8 315,8

8 727,5

1 192,7

7 534,8

8 190,9

140,0

8 050,9

შრომის ანაზღაურება

1 730,8

1 724,1

66,0

1 658,1

1 793,0

66,0

1 727,0

საქონელი და მომსახურება

1 682,6

1 711,3

989,7

721,6

778,5

0,0

778,5

პროცენტი

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

სუბსიდიები

3 880,0

3 933,1

73,0

3 860,1

4 476,4

73,0

4 403,4

გრანტები

10,8

33,5

0,0

33,5

33,0

0,0

33,0

სოციალური უზრუნველყოფა

611,0

745,6

1,0

744,6

756,2

1,0

755,2

სხვა ხარჯები

375,1

546,9

63,0

483,9

320,0

0,0

320,0

საოპერაციო სალდო

8 185,1

7 081,7

7 018,9

62,8

-202,0

0,0

-202,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 956,6

11 954,2

10 732,4

1 221,8

818,0

0,0

818,0

ზრდა

8 010,5

11 979,2

10 732,4

1 246,8

848,0

0,0

848,0

კლება

53,8

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

მთლიანი სალდო

228,4

-4 872,497

-3 713,493

-1 159,0

-1020,0

0,0

-1020,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

203,0

-4 923,451

-3 713,493

-1 209,958

-1 071,2

0,0

-1 071,200

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

2 835,5

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

-203,0

4 923,451

3 713,5

1 210,0

1 071,2

0,0

1 071,2

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-25,5

-50,9540

0,0000

-51,0

-51,2

0,0

-51,2

კლება

0,0

50,954

0,000

50,954

51,2

 

51,200

საშინაო

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 შემოსულობები

16 554,7

15 834,2

8 211,599

7 622,580

8 018,9

140,0

7 878,9

 შემოსავლები

16 500,9

15 809,2

8 211,6

7 597,6

7 988,9

140,0

7 848,9

 არაფინანსური აქტივების კლება

53,8

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

გადასახდელები

16 351,8

20 757,6

11 925,1

8 832,5

9 090,1

140,0

8 920,1

 ხარჯები

8 315,8

8 727,5

1 192,7

7 534,8

8 190,9

140,0

8 050,9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 010,5

11 979,2

10 732,4

1 246,8

848,0

0,0

848,0

 ვალდებულებების კლება

0,0

50,9

0,000

50,9

51,2

 

51,200

 ნაშთის ცვლილება

-203,0

4 923,451

3 713,5

1 210,0

1 071,2

0,0

1 071,2

 


მუხლი 3
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  7 988.9   ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

16 500,9

15 809,2

8 211,6

7 597,6

7 988,9

140,0

7 848,9

გადასახადები

6 370,866

5 879,2

0,0

5 879,2

6 633,9

0,0

6 633,9

გრანტები

6 789,972

9 029,8

8 079,8

950,0

140,0

140,0

0,0

სხვა შემოსავლები

3 340,070

900,2

131,8

768,4

1 215,0

0,0

1 215,0

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6 633.9 ათასი ლარით:      

                                                                                                                     ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6 370,866

5 879,2

0,0

5 879,2

6 633,9

0,0

6 633,9

საშემოსავლო გადასახადი

0,000

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ქონების გადასახადი

1 194,712

1 100,0

0,0

1 100,0

1 100,0

0,0

1 100,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

242,066

200,0

 

200,0

200,0

 

200,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

952,646

900,0

0,0

900,0

900,0

0,0

900,0

იურიდიულ პირებიდან

952,646

900,0

 

900,0

900,0

 

900,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5 176,154

4 779,2

 

4779,2

5 533,9

 

5533,9

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5 176,154

4 779,2

 

4779,2

5 533,9

 

5533,9

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5 176,154

4 779,2

 

4779,2

5 533,9

 

5533,9

 


მუხლი 5.  ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 140. 0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება 

2019 წლის ფაქტი 

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 789,972

9 029,8

8 079,8

950,0

140,0

140,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 789,972

9 029,8

8 079,8

950,0

140,0

140,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

138,000

1 344,3

1 344,279

 

140,0

140,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 651,972

7 685,5

6 735,514

950,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3 910,559

5 845,5

5 845,514

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

890,000

890,0

890,000

 

0,0

 

 

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

243,408

0,0

 

 

0,0

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

 

 

 

950,0

 

 

 

გრანტები  ცენტრალური სსიპ-ებიდან

616,327

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 215.0  ათასი ლარით:

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3 340,070

900,2

131,8

768,4

1 215,0

0,0

1 215,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

0,000

105,0

0,0

105,0

115,0

0,0

115,0

პროცენტები

2,701

 

 

 

 

 

 

რენტა

130,833

105,0

0,0

105,0

115,0

0,0

115,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

48,676

50,0

 

50,0

70,0

 

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

82,157

55,0

 

55,0

45,0

 

45,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

94,749

41,6

0,0

41,6

50,0

0,0

50,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

94,749

41,6

0,0

41,6

50,0

0,0

50,0

სანებართვო მოსაკრებელი

51,276

1,6

 

1,6

5,0

 

5,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

43,473

40,0

 

40,0

45,0

 

45,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 983,728

619,7

 

619,7

1 050,0

 

1 050,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (წინა წელს გადარიცხული და მიმდინარე წელს უკან დაბრუნებული სახსრები)

1 128,059

133,886

131,806

2,080

0,0

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  8 160.9 ათასი ლარით:

და სახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8 315,8

8 727,5

1 192,7

7 534,8

8 190,9

140,0

8 050,9

შრომის ანაზღაურება

1 730,8

1 724,1

66,0

1 658,1

1 793,0

66,0

1 727,0

საქონელი და მომსახურება

1 682,6

1 711,3

989,7

721,6

778,5

0,0

778,5

პროცენტი

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

სუბსიდიები

3 880,0

3 933,1

73,0

3 860,1

4 476,4

73,0

4 403,4

გრანტები

10,8

33,5

0,0

33,5

33,0

0,0

33,0

სოციალური უზრუნველყოფა

611,0

745,6

1,0

744,6

756,2

1,0

755,2

სხვა ხარჯები

375,1

546,9

63,0

483,9

320,0

0,0

320,0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 818.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 848.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 30.0 თასი ლარით:

ათას ლარში   

პროგრამული კოდი

არაფინანსური  აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

76,2

18,2

30,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

76,2

18,2

30,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 458,1

10 618,1

735,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6 909,4

9 855,0

550,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

8,7

68,1

40,0

02 03

გარე განათება

0,0

0.0

40,0

02 05

კეთილმოწყობა

122,7

154,9

40,0

02  09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

 

417,3

 

540,1

65,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,2

36,5

50,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2,2

36,5

50,0

04 00

განათლება

412,7

1023,5

25,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

68,7

62,3

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

50,3

25,0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

344,0

910,9

0,0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლეთა სახლი)

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

8,7

261,1

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

247,5

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

7,8

13,6

0,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

0,9

0,0

0,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

52,6

21,9

8,0

06 01 01 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

52,6

10,9

3,0

06 02 

სოციალური დაცვა

0,0

10,0

5,0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 010,5

11 979,2

848,0

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

     არაფინანსური აქტივების კლება

53,8

25,0

30,0

 ძირითადი აქტივები

48,9

15,0

15.0

 არაწარმოებული აქტივები

4,9

10,0

               15.0

        მიწა

4,9

10,0

15.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი 

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 471,1   

2 499,2   

2 598,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 471,1   

2 499,2   

2 598,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 420,2   

2 399,1   

2 460,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

51,0   

100,1   

138,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7 924,6   

11 071,2   

775,0   

7045

ტრანსპორტი

7 924,6   

11 071,2   

755,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7 924,6   

11 071,2   

755,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

236,6   

636,6   

400,0   

7061

ბინათმშენებლობა

39,9   

155,0   

50,0   

7063

წყალმომარაგება

73,9   

157,7    

100,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

122,7   

154,9   

40,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

184,9   

148,7   

140,4   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

52,6   

13,7   

10,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

52,6   

13,7   

10,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

132,3   

135,0   

130,4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 347,4   

1 482,5   

1 291,7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

401,8   

588,0    

386,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

791,3   

779,5   

805,7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50,0   

50,0   

50,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

104,4   

65,0   

50,0   

709

განათლება

2 288,7   

2 921,9   

1 795,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 189,8   

1 374,3   

1 605,0   

7092

ზოგადი განათლება

879,9   

1 357,5   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 415,9   

1 804,2   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

219,0   

190,0   

190,0   

710

სოციალური დაცვა

800,7   

1 023,2   

965,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

567,1   

393,1   

418,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

25,9   

287,2   

242,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

109,9   

158,7   

100,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

11,6   

11,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

97,7   

125,0   

137,0   

 

სულ

16 349,4   

20 757,6   

9 090,1   

 


მუხლი 10.  ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 1020,0  ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო – 202,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

8 185,1

7 081,7

                  -202,0

 მთლიანი სალდო

228,4  

-4 872,5

                  -1020,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს – 1071,2 ათასი ლარით:

                    ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

203,0

-4 923,5

-1071,5

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

 ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

 კლება

-203,0

4923,5

1071,2

        ვალუტა და დეპოზიტი

 

 

 

  

ფინანსური აქტივების კლება 1071,2 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51,2 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვის წყაროს. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა  534 811  ლარს, 2020 წლის 31 დეკემბრის  დაფარულია 182 000 ლარი. 

მუხლი 13. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 877.8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                            ათას ლარი

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022               წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 175,0

0,0

1 175,0

1 478,0

1 680,0

2 020,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

690,0

0,0

690,0

1 120,0

1 300,0

1 600,0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

500,0

0,0

500,0

900,0

1 100,0

1 400,0

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

120,0

0,0

120,0

100,0

100,0

100,0

02 01  03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 

 

 

 

 

 

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

50,0

0,0

50,0

70,0

50,0

50,0

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

20,0

0,0

20,0

50,0

50,0

50,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

100,0

0,0

100,0

50,0

50,0

50,0

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

100,0

0,0

100,0

50,0

50,0

50,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

210,0

0,0

210,0

240,0

250,0

280,0

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

170,0

0,0

170,0

180,0

190,0

200,0

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

40,0

0,0

40,0

60,0

60,0

80,0

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

50,0

0,0

50,0

60,0

70,0

75,0

02 05

კეთილმოწყობა

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

02 05 01 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

40,0

0,0

40,0

60,0

80,0

80,0

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

65,0

0,0

65,0

8,0

10,0

15,0

02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან  მუნიციპალიტეტის  საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა- მიმდინარე შეკეთება; ასევე საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელდება  საგზაო ნიშნების შეძენისა  და უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება 

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 01

500,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაციას რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 02

120,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი  შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლს

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

50,0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელედება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარებში

02 01 04

20,0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით და ხევი-ხარაგაულის მიმართულებით ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად 

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც დაბა ხარაგაულსი ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და კანალიზაციის (სანიაღვრე არხების მოწყობა) სისტემის განვითარების ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში კანალიზაციის სისტემა არ არსებობს. მუნიციპალიტეტის საკუტარი შემოსულობებით ვერასდროს ვერ შეძლებს აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას... ამიტომ საჭიროა სხვადასხვა ფონდებთან თანამშრომლობა აღნიშნული პრობლების გადაჭრის დასაწყებად..

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ქონდეს  შეუფერხებლი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს  გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

-მოძიებული იქნას დაფინანსება კანალიზაციის სისტემის მოსაწესრიგებლად.


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა  20  ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

-საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი სახსრებით შესასრულებელი პროექტების საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოებში თანამონაწილეობის მიღება

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს  გამართულად.

 პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას  დროულად.


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

210,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებსდაბა ხარაგაულსა და 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1600-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 1800-ზე მეტ სანათ წერტილს, 65.000გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 70-80,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

 - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება  ხდება    პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს(ადმინისტრაციის,ელექტრიკოსების და მძღოლები)  ასევე,  გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება»

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.   

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.    


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

170.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;

 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (170,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების  ახალი წერტილების მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გაფართოება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაბა ხარაგაულის და სოფლების დიდვაკისა და მოლითის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1075,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით

ათას ლარში

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022               წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 125,0

0,0

1 125,0

1 181,5

1 240,5

1 292,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

945,0

0,0

945,0

950,0

1 000,0

1 050,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

172,0

0,0

172,0

221,5

228,5

230,0

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

8,0

0,0

8,0

10,0

12,0

12,0

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

945,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ,,დასაუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება" ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:საღანძილე ჩხერი, ვანი,დიდვაკე, ლეღვანი, მარელისი,ვახანი.მოლითი,დეისი, წიფა ,ფარცხნალი ისლარიბაზალეთი თეთრაწყარო,კიცხი,ხიდარი,ვარძია,წყალაფორეთი,ხევი,ნადაბური ხუნევი,გედსამანია,ვერტყვიჭალა,ბორითი,ამაშუკეთი,უბისა,მაქათუბანი,ღორეშა,სარგვეში,ქროლი,საბე,ღარიხევის  შეგროვებული ნარჩენები გადის ზესტაფონის (მერიის) ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 35 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ა(ა)იპ -,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების" ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის,  პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები,მტვირთავი მუშები,წყალანირების ჯგუფი, ზედამხედველების ,დამლაგებლებისა და დარაჯების ხელფასებს. 50,0 ათასი ლარი გამოყოფილია ნაგვის ბუნკერების შესაძენად

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დაბა ხარაგაულისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასუფთავება და  ნარჩენების  გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

172.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება დაბა ხარაგაულის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში  გამოყოფილი ასიგნებები ასევე  მოიცავს პერსონალის  (ადმინისტრაციის,დეკორატორების და გამწვანების მუშების) ხელფასს.

მოსალოდნელი შედეგი

დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ,,დასუფთავებისა და  კეთილმოწყობისგაერთიანება"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 765,0  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2021 წლის პროექტი

2022               წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

1 795,0

0,0

1 795,0

1 809,0

1 854,0

1 907,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 580,0

0,0

1 580,0

1 600,0

1 650,0

1 700,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

7,0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

80,0

 

80,0

80,0

80,0

80,0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

110,0

0,0

110,0

124,0

119,0

122,0


                                                                                                                            ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 01

1580,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -ე. კიკნაძის სახ.  სკოლამდელი  დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. 2020 წლისათვის    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელ  დაწესებულებათა გაერთიანებაში  იფუნქციონირებს 21  საბავშვო ბაღი, 606 აღსაზრდელით. მათ შორის 3 ბაგის ჯგუფი. არის 2 სკოლისათვის მზაობის ჯგუფი.  გაერთიანებაში 2020 წლისათვის დასაქმებული იქნება  256 თანამშრომელი.2020 წლიდან გვემატება  , გედსამანიის და საღანძილის  საბავშვო ბაღები,  ღორეშის  მეორე ჯგუფი .გაერთიანება  ვალდებულებულია  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთანბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახლის შეძენა.     ა(ა)იპ - სკოლამდელი დაწესებულებათა გაერთიანებაში   დასაქმებულ პერსონალზე შრომითი პირობების გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება, რისთვისაც ჩასმული გვაქვა 2021 -22-23-24  წლებისათვის   გარკვეული თანხა.    2021 წლისათვის  გათვალისწინებულია არაფინანსურ აქტივებში : კიცხისა და  #2 საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება.  ეზოს სათამაშოების, სარეცხი ნანქანა სოფ. ბორის ბაღისთვის  და  1კომპიუტერი და  2 პრინტერერი (ასლგადამღები) გაერთიანებისათვის , ასევე ახლადგახსნილი ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტისა.ა.ი.პ. ე. კიკნაძის სახ.  სკოლამდელი  დაწესებულებათა გაერთიანება სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები.  სრულად დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური კოვიდ -19 -თან დაკავშირებით შესაბამისათ გავზარდეთ სან/ჰიგიენურისა და რეცხვა ქიმწმენდის ხარჯები წინა წელთან შედარებით., კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო   და საგანმანათლებლო სფეროში  დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 606 შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

                                                                                                            ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ინფარასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად  და სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

(სკოლა-პანსიონი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 05

80,0.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ ბორის საჯარო სკოლა პანსიონი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბორის საჯარო სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სწავლას ახორციელებს, დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შესულია საჯარო სკოლის წესდების N 448 ბრძანების მესამე დანართში და ბავშვებს სთავაზობს პანსიონურ მომსახურეობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წამოსული თანხები მთლიანად ხმარდება სკოლას პანსიონური მომსახურეობის განსახორციელებლად, სკოლაში დღეის მდგომარეობით 138 მოსწავლეა აქედან 14 მოსწავლე ათევს ღამეს, მათ შორის არის უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები. პანსიონი გულისხმობს მოსწავლეების უზრუნველყოფას ღამის გათევით, კვებით და მკურნალობით, ასევე აუცილებელი ჰიგიენის ნივთებით და ტანსაცმლით, ამასთან ერთად  ბავშვები, რომლებიც სკოლაში რჩებიან უზრუნველყოფილნი არიან საკანცელარიო ნივთებითა და სხვა სასწავლო რესურსებით. თუმცა მიუხედავად ამისა სკოლას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის უმეტესი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება, სკოლაში დასაქმებულია 44 თანამშრომელი და აქედან 20 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამის გარდა რაც ყველაზე მთავარია, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 14 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს უწევს დახმარებას, რაც გამოიხატება მოსწავლეების საჭიროებებზე, კერძოდ: ყოველწლიურად საზამთრო ქურთუკების, ბათინკების, სპორტულების, ბოტასებისა და ჯინსის შარვლების შეძენა, საკანცელარი რესურსების შეძენა, ჰიგიენური და სამეურნეო საშუალებებით მომარაგება, ოპერაციების გაკეთება (ყველა მოსწავლეზე ვრცელდება), მედიკამენტებით მომარაგება, კვების პროდუქტებით მომარაგება, რაც საშუალებას გვაძლევს სკოლის ყველა  მოსწავლემ უფასოდ იკვებოს. სტომატოლოგიური მომსახურეობის დაფინანსება, (რაც ასევე ყველა მოსწავლეზე ვრცელდება) ბავშვების რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევა,  სკოლაში ბავშვთა ექიმის მომსახურეობა,  წელიწადში ერთხელ ქუთაისის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრიდან სპეციალური მოწვევთ (არასამთავრობოს მიერ) ექიმთა ბრიგადის მიერ მოსწავლეების სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევევები, ამ გამოკვლევების შედეგად მოსწავლეებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა, (უზრუნველყოფს არასათავრობო ორგანიზაცია). სკოლაში სამოქალაქო განათლების კლუბის ,,სმარტ კლუბის“ პროექტების დაფინანსება, (სოციალური, საქველმოქმედო, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი პროექტების განხორციელება, წელიწადში მინიმუნ 10 პროექტი), რაც ყველაზე მთავარია სკოლაში შემოღებულია სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვები სწავლობენ: ცეკვას, სიმღერას,  სტილისტის პროფესიას, კერვას, ხატვას, კარატეს, ხალხურ საკრავებს, კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს და ხელოვნების შემსწავლელ კურსებს. ეს ყველაფერი ბავშვებისათვის უფასოა და მათ მასწავლებლებს ხელფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია უხდის.

  გარდა ამ ყველაფრისა, ორგანიზაციის მიერ ამ დროისათვის უმაღლეს სასწავლებელში დაფინანსებულია, რაიონის მკვიდრი ოთხმოცდაათამდე ჩვენი სკოლადამთავრებული.

     2020 წლის მარტის თვიდან პანდემიის გამო სკოლამ შეწყვიტა მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სკოლის ყველა თანამშრომლებსა და მოსწავლეებს სულ ჯამში 178 ადამიანს ექვსი თვის მანძილე ყოველთვიურდ უსასყიდლოდ დაურიგა საკვები პროდუქტები (  3 ლ.  ზეთი, 3კგ. შაქარი. 3 კგ.ბრინჯი, 4,5 კგ. ლობიო, 5 კგ მაკარონი, 3 კგ ფქვილი.)  

   ამავე დროს ყოველ წელს უმჯობესდება სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, ასევე ბავშვებს ეხმარებიან პროფესიული განათლების მიღებაში. ამასთან ერთად სკოლაში მათ მიერ შემოტანილი იქნა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახის ელექტროტექნიკა: მაცივარი, სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, სამზარეულოსთვის საჭირო ინვენტარი, ტელევიზორები, ვიდეო მაგნიტაფონები, მუსიკალური ცენტრი, კომპიუტერები და სხვა . ასევე დამრჩენი ბავშვებისთვის საძინებელ კორპურსში საჭირო ინვენტარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია იხდის დახარჯული ელექტრო ენერგიის ყოველთვიურ საფასურს და ეს თანხა 2020 წელის ოქტომბრის ჩათვლით  შეადგენს 4800    ლარს.  ეს ინვესტიციები რაც შემოდის დამოკიდებულია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე.

 ადგილობრივიდან შემოსულ თანხაზე მეტი შემოდის არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რაც რა თქმა უნდა ხმარდება ისევ და ისევ ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობას. მომავალი წლის განმავლობაშიც ვფიქრობ ეს პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ისევ გაგრძელდება, რაც ძალიან კარგი იქნება, არამარტო ჩვენი სკოლის არამედ მთელი სოფლის მოსახლეობისათვის. სულ სახელფასო ფონდი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2021  წელს შეადგენს 80000  ლარს, აქედან შრომის ანაზღაურება არის 73100 ლარი,  ხარჯი - 6900 ლარი, აქედან 1000 ლარი საპენსიო დანაზოგი, 3000 ლარი არის საწვავი -შეშა,  900ლარი  - რბილი ინვენტარი (პანსიონის ბავშვების ტანსაცმელისათვის), ხოლო 2000 ლარი ოფისის ხარჯები.   სკოლას ბოლო თორმეტი წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ მოუთხოვია კვების და მკურნალობის ხარჯები, აღნიშნული ხარჯები ფინანსდება ნატურალური სახით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რაც იმედია მომავალშიც გაგრძელდება..

იმისათვის რომ ბავშვებს გამართულად მოვემსახუროთ, აუცილებელია შევინარჩუნოთ ის შტატები, რომლებიც დღეს გვაქვს და ბოლოს მინდა ავღნიშნო რომ ამ დაფინანსებით ცხოვრებას ვუადვილებთ არა მარტო სკოლაში დამრჩენ ბავშვებს, არამედ სკოლის ყველა მოსწავლეს და ყველა თანამშრომელს, რადგან გარდა ამ დაფინანსების სიკეთეებისა, სკოლას დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა შეუძლია.

მოსალოდნელი შედეგი

სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა, სააღმზრდელო პროცესის წარამთვისათვის უზრუნვეყოფილი იქნება  შესაბამისი პირობებით: დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები,  დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოფა და მათთვის პირველხარისხოვანი გახდება სწავლაზე ზრუნვა, ასევე ხელმისაწვდომი იქებაა მათთვის უმაღლესი განათლების უფასოდ მიღება. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სიკეთეებისა მომავალ სასწავლო წელს ორგანიზაციის მიერ გვაქვს უფრო მეტი შემოთვაზებები, რაც აისახება მოსწავლეების კეთილდღეობაზე. კლუბის მუშაობის შედეგად სოფელში მაცხოვრებელი უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში პირველადი მოხმარების საჭირო სურსათით მომარაგება და ზრუნვა, რაც მოსწავლეებში აღვივებს თანაგანცდისა და კეთილგანწყობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

 ყველა ზემოთ აღნიშნული დაფინანსებით მოპოვებული აქტივობები და რესურსები მოხმარდება და გამოადგება არამხოლოდ სკოლის შიგნით არსებულ მოსწავლეებსა თუ პერსონალს, არამედ მთლიანად სოფლის მოსახლეობას, რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით.

                                                                                                                ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა 

(მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)

დაფინანსება
ათას ლარში

04 06

110.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ და მასთან არსებული მუსიკალური სტუდია „ჰარმონია“

    პროგრამა გულისხმობს  მოზარდთა შემეცნებით საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 14 დასახელების წრე; საესტრადო სიმღერის წრე (45 ბავშვი), რიტმული ცეკვის წრე (30 ბავშვი), ხალხური სიმღერის წრე სოფ. ლეღვანსი (15 ბავშვი), კინომოყვარულთა წრე (25 ბავშვი), კომპიუტერის შემსწავლელი წრე სოფ. ბორითი (10 ბავშვი), საეკლესიო საგალობლების შემსწავლელი წრე (35 ბავშვი), ნორჩ-მათემატიკოსთა წრე (30 ბავშვი), მხარეთმცოდნეობის შემსწავლელი წრე (32 ბავშვი), ხელგარჯილობის წრე (25 ბავშვი), ინგლისური ენის შემსწავლელი წრე  (35 ბავშვი), ხატვის წრე (30 ბავშვი), მაკრამეს წრე (25 ბავშვი, სპეც. საჭიროების ჯგუფი (10 ბავშვი), საბავშვო თეატი (18 ბავშვი), ხეზე კვეთის წრე სოფ. მარელისში (12 ბავშვი), მუსიკალური სტუდია ხარაგაულსა და სოფელ ვერტყვიჭალაში (31 ბავშვი). ბავშვებისათვის ყველა წრე უფასოა გარდა მუსიკალური სტუდიისა, რომელიც ნაწილობრივ ფინანსდება მშობელთა შემონატანით, რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ სტუდიის მოსწავლეებს გათავისუფლებულებულები არიან გადასახადისაგან. წრეებში გაერთიანებულია სულ 408 ბავშვი. (სახელობითი სიით 260 ბავშვი).   მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია 22  თანამშრომელი, მათ შორის 2 ტექნიკური და 4 ადმინისტრაციული პერსონალი, 16 პედაგოგი. ტექნიკური პერსონალის ხელფასი შეადგენს 7800  ლარს, ადმინისტრაციის 39000 ლარს, პედაგოგების 55320 ლარს.

ბავშვები პერიოდულად მონაწილეობა ღებულობენ რაიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში, ფესტივალებსა და კონკურსებში.

   ქვეპროგრამის მიზანია:

მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.

მეტი მოზარდის ჩართულობა.

წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები.

მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებზე და კონკურსებზე მიღწეული შედეგებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი სასწავლო წლის მანძილზე იფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს  მოსწავლეთა სახლის მომსახურეობით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს  წრეებით სარგებლობა

 


მუხლი 16. კულტურაახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1261,7  ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: 

    ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 291,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

386,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

10,0

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

376,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

805,7

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

798,7

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

125,0

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

653,0

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

20,7

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

7,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

50,0

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

20,0

                                                                                                                                                                      ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება;  სპორტული ა.(ა).ი.პ.-ების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე  ტრანსპორტირებაში დახმარება;

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;  ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა; 

                                                                                                                                                                         ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

376,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი აერთიანებს 15 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (80 ბავშვი);  კალათბურთი (86ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (12ბავშვი); ჭადრაკი და შაში (12ბავშვი);  ძიუ-დო (66 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი);  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (16 ბავშვი); სამბო (18 ბავშვი); კარატე ტაიკვანდო (24ბავშვი); კარატე კუნგ-ფუ-სანდა (24ბავშვი); სპორტული კარატე (20ბავშვი); რაგბი (24ბავშვი); მძლეოსნობა(18ბავშვი); მკლავჭიდი (15ბავშვი). სულ 27 ჯგუფია, ჯგუფები გახსნილია ბორითში, ხევში, კიცხში,ბორში, ვერტყვიჭალაში, ნადაბურში,ღორეშაში,ვახანში, მოლითში.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 450 მოსწავლე, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია 66 ადამიანი, მათ შორის 39ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 27 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:იღბლიანი ანკესი, ჯომარდობა,ხარაგაულელი პირველკურსელების გაცილება სტუდენტობის გზაზე,დაიცავი ბუნება განადგურებისაგან, ლეღვნის ბანაკი და სათავგადასავლო ტურ-თამაშები, იცნობდეთ ხარაგაულს და ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით;                                                                                                 - უკანონო თევზჭერის დაგმობა და სპორტული თევზაობის პოპულარიზაცია;                                                                                                                 - ჯომარდობის მნიშვნელობის გაზრდა და სამომავლოდ ჯომარდობის სკოლის ჩამოყალიბება;                                                                  -ახალგაზრდებს საშუალება ეძლევათ გამოავლინონ საკუთარი ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობები;         - ახალგაზრდა ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების გამოვლენა და მათი წახალისება      -ანდრიაობის ღონისძიება                                                                                                                                                                                                          - ბუკლეტების დამზადება და გავრცელება        

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის მცხოვრები  თითოეული მოზარდისათვის   და მიმდებარე  რაიონების მცხოვრები მოსახლეობისათვის ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილების და ძეგლების შესახებ.

                                                                                                                                                                   ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

     სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01 01

125,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააპი  ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლასამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, კლასიკური გიტარის, საესტრადო ვოკალის, დრამის მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 97 მავშვი.  სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს. დაფინანსება შეადგენს 125000 ლარს. სკოლაში ფუნქციონირებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ბენდი.სამუსიკო განათლების ხელშეწყობის მიზანია :  შემიქმედების მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი მიმართულებების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კოკკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხენლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მულიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მაშტაბით და საზღვარგარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

                                                                                                                                          ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

     კულტურისა და ხელოვნების ხელშწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01 02

653,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 1 კულტურის ცენტრი,1 ისტორიული მუზეუმი, 25 ბიბლიოთეკა, ოთარ აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი.  კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგაფიული წრეები, ბალეტისა და სამეჯლისო ცეკვების წრე,ფოლკლორული ანსამბლები, ვოკალური წრე, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი,აღნიშნული წრეების სწავლების პრგოგრამებში მონაწილეობს 60-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 230-მდე მონაწილე. დაფინანსება 90,250 ლარი. მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 25 საბიბლიოთეკო განყოფილება, მათ შორის 1 ცენტრალური, 1 საბავშვო, 1 პატარა ხარაგაულის  და  22 სასოფლო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი ჯამში შეადგენს 196225 ერთეულს . ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობა შეადგეს  4800   ადამიანს. დაფინანსება 101,580  ლარი. ბიბლიოთეკა ახორციელებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებს, ტრადიციულად აქტიურად მონაწილებს საბიბლიოთეკო კვირეულში, გრძელდება პროექტი ,,შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან", რომლის ფარგლებშიც არაერთი ცნობილი სახე სტუმრობდა ხარაგაულს. აქტიურად  მიმდინარეობს წიგნადი ფონდის განახლება და მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია , ბიბლიოთეკა ახორციელებს პროექტს შშმ პირთათვის , პროექტით სარგებლობს 30-მდე ბენეფიციარი, დაფინანსება 11,600  ათასი ლარი. აგრეთვე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკასთან არსებული ინოვაციების ცენტრი,რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა სახის ტრენინგებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,ტრენინგები ტარდება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის.მოსარგებლეთა რაოდენობა 250 მდე  ადამიანი. დაფინანსება 11,400 ლარი. სულ ბიბლიოთეკისა და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება  124,580 ლარი.კულტურის ცენტრთან არსებული ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრი მრავალი ათეული წელია წარმატებით ფუნქციონირებს.იგეგმება 1 პრემიერა და 3 სპექტაკლის აღდგენა სულ გაიმართება 8 ჩვენება . თოჯინების თეატრი  გამართავს 1 სპექტაკლის პრემიერას , რომელიც ნაჩვენები იქნება 4ჯერ და ასევე ნაჩვენები იქნება 2 აღდგენილი სპექტაკლი, რომელიც ნაჩვენები იქნება 8ჯერ. ასევე წარმატებულად მოღვაწეობს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, დაგეგმილია 4 სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება 14 სხვადასხვა სპექტაკლი და საბოლოო ჯამში გაიმართება 45 ჩვენება. აღასანიშნავია , რომ სპექტაკლები და თეატრალური წრმოდგენები იმართება როგორც მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. სულ თეატრების  დაფინანსება 160,300  ლარი.მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 1 ისტორიული მუზეუმი, ექსპონატების რაოდენობა 11 686 ერთეული;  ვიზიტორები წლის განმავლობაში 4320;მუზეუმის დაფინანსება 58,920 ლარი, მუზეუმში ხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროექტები: „პატარა არქეოლოგები“,’’მოხალისე გიდები“,პატარა რესტავრატორები,  ,,ჩვენ ვხატავთ ანიმაციას", ,,ფერწერული მუსიკა", ,,ექსპონანტით გაცოცხლებული ხარაგაულის ისტორია”, „შემოდგომა იმერეთში“, „ევროპის მემკვიდრეობის დღეები“ , ,,მუზეუმებისა საერთაშორისო დღე“ და ა.შ .პერიოდულად იგეგმება საგამოფენო დარბაზის განახლება ექსპონატებით,მოეწყობა სხვადასხვა სახის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა. ფუნქციონირებს  ხატვისა  და ქანდაკებების შემსწავლელი წრე  , სადაც აღსაზრდელები ეუფლებიან  სხვადასხვა მასალების გამოყენებით ფერწერული თუ კერამიკული ნამუშევრების შექმნას.მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის ცენტრის  მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და ვოკალურ წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა 

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01 02

20,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს სორის 2019 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სალოტბარო სკოლის ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა ცენტრის მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში. წარჩინებული ახალგაზრდობის უფასო სწავლება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სპეციალისტების გადამზადება სპეციალური პროგრამით.

მოსალოდნელი შედეგი

სალოტბარო სკოლის მოსწავლეების უფასოდ ჩართვა სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორცილებულ ფესტივალებსა და ღონისძიებებში.


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

7.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურისა და განათლების  სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურისა და განათლების  სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, ა(ა) იპ  ,,მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი", რომელიც უზრუნველყოფს  გაზეთ  ,,ახალი ხარაგაულის გამოცემას".  ცენტრის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს  ცხელი ხაზი.გაზეთის  საშუალებით  მოსახლეობას სისტემატიურად მიეწოდება     ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ   მიღებული  სამართლებრივი აქტების, ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის და სხვადახვა ღონისძიებების შესახებ.

ცხელი ხაზი,  რომლის  მეშვეობით  დაინტერესებული პირებისათვის  მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან  კომუნიკაცია და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, ბევრად ნაკლები დროისა და  ენერგიის ხარჯზე.  ცხელი ხაზის  ძირითადი  დატვირთვაა შემდეგი  აქტივობები: მოქალაქეთა  პრობლემების დაფიქსირება და შესაბამის საჯარო მოხელეებთან გადამისამართება და მათთვის  საჭირო ინფორმაციის მიწოდება. 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლების, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და  მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით, სისტემატურად იმართება  შეხვედრები   სოფლებში.  ადგილზეგაცნობა მოსახლეობის პრობლემების და ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელობამდე მიტანის უზრუნველყოფა. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის ინფორმირება  მუნიციპალიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ;  ადგილობრივ თვითმმართველობასა და   მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის   გაუმჯობესება.    მოქალაქეებისათვის  საჭირო ინფორმაციის მოპოვება ბევრად ნაკლები დროის ხარჯზე.


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა დაბაში ახლადაშენებულ  საკათედრო ტაძარს შიდა მოწყობითი სამუშაოების შესასრულებლად  და საეკლესიო ინვენტარის შესაძენად. ასევე

მოსალოდნელი შედეგი

რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური ხელშეწყობა


ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 05

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:    - ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;   ქვეპროგრამის მიზანია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1 105,4  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული  პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 105,4

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

130,4

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

10,0

06 03 

სოციალური დაცვა

965,0

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

380,0

06 03 02  

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

0,0

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

48,0

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

120,0

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

38,0

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

12,0

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

3,0

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

7,0

06 03 09  

ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

44,0

06 03 10  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა

9,0

06 03 11  

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

2,0

06 03 12  

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

24,0

06 03 13  

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

10,0

06 03 14  

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

5,0

06 03 15  

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

25,0

06 03 16  

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

1,0

06 03 17  

სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

100,0

06 03 18  

უფასო სასადილო

107,0

06 03 19  

სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

5,0

           06 03 20  

გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა

20.0

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

130,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)  ც ეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა.

2.(კოვიდ-19-ის დაავადებაზე პრევენციული ღონისძიებების განხორცილებაზე ზედამხედველობა)

3 იმუნიზაციია.

4 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

5 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მონიტორინგი.

6 თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი.

პროგრამის მიზანი

 პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებსა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

380,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ოპერაციის, მედიკამენტის,    სამედიცინო კვლევის და  მომსახურეობის დაფინანსება:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსებას  იმ თანხის 50%-მდე, რომელიც არ ანაზღაურდება კერძო დაზღვევის ან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით,  თანადაფინანსება განისაზღვრება 100 ლარიდან არაუმეტეს 700 ლარამდე, ასევე, სამედიცინო კვლევის თანადაფინანსება  არაუმეტეს 500 ლარისა.
გამონაკლისის  სახით, როდესაც პაციენტს გადასახდელი თანხა  2000 ლარზე მეტია, თანადაფინანსება გაიწევა  1000 ლარამდე. ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში დახმარება გაიწევა  1500 ლარამდე.
ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  150 ლარამდე ერთჯერად დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად მძიმე და ქრონიკული დაავადებებისას, კერძოდ:
ა) ეპილეფსიის;
ბ) პარკინსონის;
გ) ბრონქიალური ასთმის;
დ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150000-ს.
დახმარება გაიწევა ბენეფიციარებზე, რომლებიც რომელებიც არ მონაწილეობენ მედიკამენტებით დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხემისაწვდომობის გაზრდა
 

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

48,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე  პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის  და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენა. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსთვის საჭირო  ელემენტის ღირებულება და/ან პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება    წელიწადში 1000 ლარის  ოდენობით.

 2.0-18 წლამდე ასაკის შშმპ მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება  1200 ლარის ფარგლებში.

 3.შშმ პირის, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ აქვს სოციალური შემწეობა,  ყოველთვიური დახმარება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

 4. შშმ პირთათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობა (ექსკურსია, საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ღონისძიება და სხვ.)

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შშმ პირთა თანადგომა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა  და მათი ოჯახების თანადგომა

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერადად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.

 ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის ოჯახის ფინანასური მხარდაჭერა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 05

38,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 150 ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს, მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის მიზანია პაციენტების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობაზე

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 06

12,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 001-ს და რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ თითოეულ ბავშვზე 50 ლარით

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 40 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 07

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ი. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანია მატოხელა მშობლების თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობლების ფინანსური თანადგომა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 08

7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგული ბავშვი, რომელსაც გარდაცვლილი ჰყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე ბავშვზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგულთა  თანადგომა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 09

44,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 1. დიდი სამამულო ომის ვეტერანები,  2. ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსინათლოები  3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილები.  დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფის მატერიალური თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული კატეგორიის   ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა კომუნალური და სხვა  გადასახადების  უზრუნველყოფისათვის


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 10

9,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ იმ ოჯახებზე, რომლებზეც არ ვრცელდება ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის კრიტერიუმები.

2. 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახის დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანია გმირების ოჯახების თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების თანადგომა და მათი საფლავების მოვლა-პატრონობა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 11

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ხანდაზმულების დახმარება 500  ლარის ოდენობით

მოსალოდნელი შედეგი

უხუცესთა პატივისცემა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 12

24,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებს გაეწევათ ფინანსური დახმარება 200 ლარით. ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებს _ 100 ლარით. 1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებს _ 300 ლარით. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  _ 100 ლარით. აუტიზმზე ცნობადობის ამაღლების დღესთან დაკავშირებით _ 100 ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია                                                                                                             ღირშესანიშნავი თარიღების აღსანიშნავად გვირგვინების /თაიგულების და საჩუქრების შეძენა.       საკვები პროდუქტის შეძენა უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის  დღესასწაულთან დაკავშირებით.                                                                                                                            ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებსა და ღირშესანიშნავ თარიღებში  მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა და სადღესასწაულო განწყობის შექმნა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 13

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (57000 ქულის ჩათვლით) და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -200 ლარის ოდენობით, პირველ შემთხევაში ოჯახის უფლებამოსილი წევრის, მეორე შემთხვევაში _  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ   მერის ბრძანების საფუძველზე

ქვეპროგრამის მიზანია უკიდურესად ღატაკი/უპატრონო გარდაცვლილის ოჯახის თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილის ოჯახის მხარდაჭერა/მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების ხელშეწყობა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 14

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა დაბაში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს სათბობი მასალით (შეშა) თოთოეულს 2 კბ. მ.

მოსალოდნელი შედეგი

უმწეო ოჯახების სათბობი მასალით  უზრუნველყოფის ხელშეწყობა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 15

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახები.   დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 16

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის ან ომის ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, დელეგირებული უფლება-მოსილების განსახორციელებლად. ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილის პატივის მიგება

მოსალოდნელი შედეგი

 

გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის  სარიტუალო მომსახურება

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 17

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემოსული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი კომისია შეისწავლის საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობას და წარმოადგენს დასკვნას დაზიანების კატეგორიის მიხედვით.   დახმარება გაიწევა ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლისთვის დაზიანების კატეგორიების შესაბამისად.   მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  უსახლკარო ოჯახების და ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით ან საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახების მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ოჯახების საცხოვრებელი პირობების შექმნა/გაუმჯობესება


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილო

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 18

107,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)ი.პ.,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში   უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების , მრავალშვილიანი ოჯახების კვირაში ექვსი დღე,  დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართა დახმარება  საკვები პროდუქტებით.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებია,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა , მრავალშვილიანი ოჯახების საკვებ  პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობობა, შიმშილის ნაწილობრივ  ან სრულდ  აღმოფხვრა.


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 19

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ განვითარებისა და   სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,თაირისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების  დანერგვა. ამ მიზნით გაფორმდა სამმხრივი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 8 პედაგოგი, მომზადდა ადაპტირებული გარემო ჯგუფური მეცადინეობებისათვის. პროექტის მიხედვით 2021 წ. მერია უზრუნველყოფს   ჯგუფური თერაპიის სერვისის ღირებულების თანაგადახდას

პროექტის მიზანია ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისის დანერგვა და მოწყვლადი კატეგორიის ბავშვების ამ სერვისზე გეოგრაფიული წვდომა

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური პასუხისმგებლობა/ ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება და შშმ და სსმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა


ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 20

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამ ამოიცავს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ პირველად მხარდაჭერას, რომლის მეშვეობითაც ოჯახმა კრიზისი უნდა დაძლიოს მოკლე დროში. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური, ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ოჯახის წევრების სიცოცხლეს  ან ჯანმრთელობას. დამხარება გაიწევა განცხადების საფუძველზე, ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს მობილური ჯგუფი, რომელიც აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. მობილური ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს დახმარების სახეს და ახდენს შემდგომ რეაგირებას.

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახის კრიზისის დაძლევა მოკლე დროში.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური პასუხისმგებლობა

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 21

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამ ამოიცავს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარებას. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება  და მოკლებულია შესაძლებლობას, ისარგებლოს სხვა მუნიციპალური პროგრამით. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად  არაუმეტეს  500 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია ვეტერანთა თანადგომა

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური პასუხისმგებლობა

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

მუხლი 19. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის ფაქტი 

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

16 351,8

20 757,6

11 925,1

8 832,5

9 060,1

140,0

8 920,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

181,0

183,0

0,0

183,0

183

0

183

 

ხარჯები

8 315,8

8 727,5

1 192,7

7 534,8

8 160,9

140,0

8 020,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 730,8

1 724,1

66,0

1 658,1

1 793,0

66,0

1 727,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 682,6

1 711,3

989,7

721,6

778,5

0,0

778,5

 

პროცენტი

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

 

სუბსიდიები

3 880,0

3 933,1

73,0

3 860,1

4 446,4

73,0

4 373,4

 

გრანტები

10,8

33,5

0,0

33,5

33,0

0,0

33,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

611,0

745,6

1,0

744,6

756,2

1,0

755,2

 

სხვა ხარჯები

375,1

546,9

63,0

483,9

320,0

0,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 010,5

11 979,2

10 732,4

1 246,8

848,0

0,0

848,0

 

ძირითადი აქტივები

7 955,3

11 979,2

10 732,4

1 246,8

848,0

0,0

848,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

 

საშინაო

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2 471,1

2 499,2

67,1

2 432,2

2 598,0

66,0

2 532,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

181,0

183,0

0,0

183,0

183

0

183

 

ხარჯები

2 369,4

2 430,1

66,0

2 364,1

2 516,8

66,0

2 450,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 730,8

1 724,1

66,0

1 658,1

1 793,0

66,0

1 727,0

 

საქონელი და მომსახურება

507,0

533,4

0,0

533,4

538,0

0,0

538,0

 

პროცენტი

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

 

გრანტები

0,4

12,8

0,0

12,8

12,3

0,0

12,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,2

26,6

0,0

26,6

15,2

0,0

15,2

 

სხვა ხარჯები

71,6

100,3

0,0

100,3

124,5

0,0

124,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,2

18,2

1,1

17,1

30,0

0,0

30,0

 

ძირითადი აქტივები

46,2

18,2

1,1

17,1

30,0

0,0

30,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

 

საშინაო

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 420,2

2 399,1

67,1

2 332,1

2 460,0

66,0

2 394,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

181,0

183,0

0,0

183,0

183

0

183

 

ხარჯები

2 343,9

2 381,0

66,0

2 315,0

2 430,0

66,0

2 364,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 730,8

1 724,1

66,0

1 658,1

1 793,0

66,0

1 727,0

 

საქონელი და მომსახურება

507,0

533,4

0,0

533,4

538,0

0,0

538,0

 

გრანტები

0,4

12,8

0,0

12,8

12,3

0,0

12,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,2

26,6

0,0

26,6

15,2

0,0

15,2

 

სხვა ხარჯები

71,6

84,1

0,0

84,1

71,5

0,0

71,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,2

18,2

1,1

17,1

30,0

0,0

30,0

 

ძირითადი აქტივები

46,2

18,2

1,1

17,1

30,0

0,0

30,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო

617,4

631,5

0,0

631,5

620,0

0,0

620,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

32,0

 

32,0

32

 

32

 

ხარჯები

601,3

627,6

0,0

627,6

616,0

0,0

616,0

 

შრომის ანაზღაურება

419,0

425,8

0,0

425,8

429,0

0,0

429,0

 

საქონელი და მომსახურება

101,7

125,6

0,0

125,6

115,5

0,0

115,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,1

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

71,5

71,5

0,0

71,5

71,5

0,0

71,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,1

3,9

0,0

3,9

4,0

0,0

4,0

 

ძირითადი აქტივები

16,1

3,9

0,0

3,9

4,0

0,0

4,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია

1 720,1

1 679,6

1,1

1 678,6

1 750,0

0,0

1 750,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

144,0

 

144,0

144

 

144

 

ხარჯები

1 665,4

1 666,4

0,0

1 666,4

1 725,0

0,0

1 725,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 244,3

1 232,1

0,0

1 232,1

1 298,0

0,0

1 298,0

 

საქონელი და მომსახურება

395,5

387,0

0,0

387,0

399,5

0,0

399,5

 

გრანტები

0,4

12,8

0,0

12,8

12,3

0,0

12,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25,0

21,9

0,0

21,9

15,2

0,0

15,2

 

სხვა ხარჯები

0,1

12,6

0,0

12,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,8

13,3

1,1

12,2

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

24,8

13,3

1,1

12,2

25,0

0,0

25,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

82,6

80,0

66,0

14,0

80,0

66,0

14,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

7,0

 

7,0

7

 

7

 

ხარჯები

77,3

79,0

66,0

13,0

79,0

66,0

13,0

 

შრომის ანაზღაურება

67,5

66,2

66,0

0,2

66,0

66,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,8

12,8

0,0

12,8

13,0

0,0

13,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ძირითადი აქტივები

5,3

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

51,0

100,1

0,0

100,1

138,0

0,0

138,0

 

ხარჯები

25,5

49,1

0,0

49,1

86,8

0,0

86,8

 

პროცენტი

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

16,2

0,0

16,2

53,0

0,0

53,0

 

ვალდებულებების კლება

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

 

საშინაო

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

11,2

0,0

11,2

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

11,2

0,0

11,2

50,0

0,0

50,0

01 02 02

წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

5,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

5,0

0,0

5,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,0

0,0

5,0

3,0

0,0

3,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

51,0

83,9

0,0

83,9

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

 

პროცენტი

25,5

32,9

0,0

32,9

33,8

0,0

33,8

 

ვალდებულებების კლება

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

 

საშინაო

25,5

51,0

0,0

51,0

51,2

0,0

51,2

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 163,6

11 707,8

10 136,9

1 570,9

1 175,0

0,0

1 175,0

 

ხარჯები

705,5

1 089,8

606,0

483,8

440,0

0,0

440,0

 

საქონელი და მომსახურება

620,9

703,7

543,0

160,6

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

0,0

169,0

0,0

169,0

190,0

0,0

190,0

 

სხვა ხარჯები

84,7

217,1

63,0

154,1

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 458,1

10 618,1

9 530,9

1 087,2

735,0

0,0

735,0

 

ძირითადი აქტივები

7 432,9

10 618,1

9 530,9

1 087,2

735,0

0,0

735,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7 150,2

10 123,3

9 018,8

1 104,5

690,0

0,0

690,0

 

ხარჯები

240,8

268,3

117,4

150,9

140,0

0,0

140,0

 

საქონელი და მომსახურება

240,8

206,2

117,4

88,8

140,0

0,0

140,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

62,1

0,0

62,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 909,4

9 855,0

8 901,4

953,6

550,0

0,0

550,0

 

ძირითადი აქტივები

6 884,3

9 855,0

8 901,4

953,6

550,0

0,0

550,0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

6 390,4

8 501,3

7 746,8

754,5

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

0,0

62,1

0,0

62,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

62,1

0,0

62,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 390,4

8 439,2

7 746,8

692,4

500,0

0,0

500,0

 

ძირითადი აქტივები

6 390,4

8 439,2

7 746,8

692,4

500,0

0,0

500,0

02 01  02

გზების მიმდინარე შეკეთება

205,9

159,9

103,1

56,8

120,0

0,0

120,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

0,0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

205,9

159,9

103,1

56,8

120,0

0,0

120,0

 

საქონელი და მომსახურება

205,9

159,9

103,1

56,8

120,0

0,0

120,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01  03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

25,1

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01  04

ხიდების, ბოგირების  მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

519,5

1 430,1

1 168,9

261,2

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

25,6

14,3

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,6

14,3

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

493,8

1 415,8

1 154,6

261,2

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

493,8

1 415,8

1 154,6

261,2

50,0

0,0

50,0

02 01 05 

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

9,3

32,0

0,0

32,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

9,3

32,0

0,0

32,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,3

32,0

0,0

32,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

73,9

157,7

57,7

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

65,3

89,6

20,8

68,8

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

65,3

89,6

20,8

68,8

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

68,1

37,0

31,2

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

8,7

68,1

37,0

31,2

40,0

0,0

40,0

02 02 01 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  

73,1

127,0

27,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

64,4

73,5

4,7

68,8

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

64,4

73,5

4,7

68,8

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

53,5

22,3

31,2

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

8,7

53,5

22,3

31,2

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)

0,9

30,7

30,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,9

16,1

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

16,1

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

0,0

169,0

0,0

169,0

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

0,0

169,0

0,0

169,0

170,0

0,0

170,0

 

სუბსიდიები

0,0

169,0

 

169,0

170,0

 

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

02 03 01 

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0,0

169,0

0,0

169,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

0,0

169,0

0,0

169,0

170,0

0,0

170,0

 

სუბსიდიები

0,0

169,0

 

169,0

170,0

 

170,0

02 03 02 

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

02 04

მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია

39,9

155,0

63,0

92,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

39,9

155,0

63,0

92,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

39,9

155,0

63,0

92,0

50,0

0,0

50,0

02 05

კეთილმოწყობა

122,7

154,9

64,9

90,0

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,7

154,9

64,9

90,0

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

122,7

154,9

64,9

90,0

40,0

0,0

40,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

02 05 01 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

ძირითადი აქტივები

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

02 05 02 

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05 03 

კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

154,9

64,9

90,0

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

154,9

64,9

90,0

40,0

0,0

40,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

154,9

64,9

90,0

40,0

0,0

40,0

02 09

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

776,9

947,9

932,5

15,4

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

359,6

407,9

404,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

314,8

407,9

404,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

44,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417,3

540,1

527,7

12,4

65,0

0,0

65,0

 

ძირითადი აქტივები

417,3

540,1

527,7

12,4

65,0

0,0

65,0

02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 095,3

974,3

0,0

974,3

1 125,0

0,0

1 125,0

 

ხარჯები

1 093,1

937,8

0,0

937,8

1 075,0

0,0

1 075,0

 

სუბსიდიები

1 092,0

937,8

0,0

937,8

1 075,0

0,0

1 075,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

36,5

0,0

36,5

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

2,2

36,5

0,0

36,5

50,0

0,0

50,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1 095,3

808,4

0,0

808,4

945,0

0,0

945,0

 

ხარჯები

1 093,1

771,9

0,0

771,9

895,0

0,0

895,0

 

სუბსიდიები

1 092,0

771,9

 

771,9

895,0

 

895,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

36,5

0,0

36,5

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

2,2

36,5

0,0

36,5

50,0

0,0

50,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

0,0

160,4

0,0

160,4

172,0

0,0

172,0

 

ხარჯები

0,0

160,4

0,0

160,4

172,0

0,0

172,0

 

სუბსიდიები

0,0

160,4

 

160,4

172,0

 

172,0

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0,0

5,5

0,0

5,5

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

0,0

5,5

0,0

5,5

8,0

0,0

8,0

 

სუბსიდიები

 

5,5

 

5,5

8,0

 

8,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2 288,7

2 921,9

1 396,0

1 525,9

1 765,0

0,0

1 765,0

 

ხარჯები

1 876,1

1 898,3

446,6

1 451,7

1 740,0

0,0

1 740,0

 

საქონელი და მომსახურება

536,0

446,6

446,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 340,1

1 451,7

 

1 451,7

1 740,0

 

1 740,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412,7

1 023,5

949,4

74,2

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

412,7

1 023,5

949,4

74,2

25,0

0,0

25,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 189,8

1 324,0

0,0

1 324,0

1 550,0

0,0

1 550,0

 

ხარჯები

1 121,1

1 261,7

0,0

1 261,7

1 550,0

0,0

1 550,0

 

სუბსიდიები

1 121,1

1 261,7

 

1 261,7

1 550,0

 

1 550,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,7

62,3

0,0

62,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

68,7

62,3

0,0

62,3

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

50,3

45,3

5,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,3

45,3

5,0

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

50,3

45,3

5,0

25,0

0,0

25,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

536,0

446,6

446,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

536,0

446,6

446,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

536,0

446,6

446,6

 

0,0

0,0

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

სკოლების რეაბილიტაცია

344,0

910,9

904,0

6,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

344,0

910,9

904,0

6,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

344,0

910,9

904,0

6,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)

114,0

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

114,0

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

114,0

80,0

 

80,0

80,0

 

80,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06 

სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)

105,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

105,0

110,0

 

110,0

110,0

 

110,0

 

სუბსიდიები

105,0

110,0

 

110,0

110,0

 

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 347,4

1 482,5

249,8

1 232,7

1 291,7

0,0

1 291,7

 

ხარჯები

1 338,8

1 221,5

0,0

1 221,5

1 291,7

0,0

1 291,7

 

საქონელი და მომსახურება

18,5

18,5

0,0

18,5

30,5

0,0

30,5

 

სუბსიდიები

1 218,7

1 126,8

 

1 126,8

1 204,0

 

1 204,0

 

გრანტები

10,4

20,7

0,0

20,7

20,7

0,0

20,7

 

სხვა ხარჯები

91,2

55,5

0,0

55,5

36,5

0,0

36,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

261,1

249,8

11,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

8,7

261,1

249,8

11,3

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

401,8

588,0

247,5

340,5

386,0

0,0

386,0

 

ხარჯები

401,8

340,5

0,0

340,5

386,0

0,0

386,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,4

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

396,4

335,5

0,0

335,5

376,0

 

376,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

247,5

247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

247,5

247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

5,4

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,4

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,4

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

05 01 02

 სპორტისა  და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა

396,4

335,5

0,0

335,5

376,0

0,0

376,0

 

ხარჯები

396,4

335,5

0,0

335,5

376,0

0,0

376,0

 

სუბსიდიები

396,4

335,5

 

335,5

376,0

 

376,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

0,0

247,5

247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

247,5

247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

247,5

247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

791,3

779,5

2,3

777,2

805,7

0,0

805,7

 

ხარჯები

783,5

765,9

0,0

765,9

805,7

0,0

805,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

773,1

741,2

0,0

741,2

778,0

0,0

778,0

 

გრანტები

10,4

20,7

0,0

20,7

20,7

0,0

20,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

13,6

2,3

11,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,8

13,6

2,3

11,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

791,3

773,2

0,0

773,2

798,7

0,0

798,7

 

ხარჯები

783,5

761,9

0,0

761,9

798,7

0,0

798,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

773,1

741,2

0,0

741,2

778,0

0,0

778,0

 

გრანტები

10,4

20,7

0,0

20,7

20,7

0,0

20,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,8

11,3

0,0

11,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,8

11,3

0,0

11,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო  განათლების ხელშეწყობა

109,8

122,0

0,0

122,0

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

108,9

120,9

0,0

120,9

125,0

0,0

125,0

 

სუბსიდიები

108,9

120,9

 

120,9

125,0

 

125,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,9

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

671,2

630,5

0,0

630,5

653,0

0,0

653,0

 

ხარჯები

664,3

620,4

0,0

620,4

653,0

0,0

653,0

 

სუბსიდიები

664,3

620,4

 

620,4

653,0

 

653,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

6,9

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა

10,4

20,7

0,0

20,7

20,7

0,0

20,7

 

ხარჯები

10,4

20,7

0,0

20,7

20,7

0,0

20,7

 

გრანტები

10,4

20,7

0,0

20,7

20,7

0,0

20,7

05 02  02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

05 03

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

49,1

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

49,1

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02  03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,3

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

85,0

50,0

0,0

50,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

85,0

50,0

0,0

50,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

85,0

50,0

0,0

50,0

30,0

0,0

30,0

05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

19,4

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

19,4

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,2

9,5

0,0

9,5

13,5

0,0

13,5

 

სხვა ხარჯები

6,2

5,5

0,0

5,5

6,5

0,0

6,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

985,6

1 171,9

75,3

1 096,6

1 105,4

74,0

1 031,4

 

ხარჯები

932,9

1 150,0

74,0

1 076,0

1 097,4

74,0

1 023,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

9,1

0,0

9,1

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

229,2

247,9

73,0

174,9

237,4

73,0

164,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

576,9

719,0

1,0

718,0

741,0

1,0

740,0

 

სხვა ხარჯები

126,6

174,0

0,0

174,0

109,0

0,0

109,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,6

21,9

1,3

20,6

8,0

0,0

8,0

 

ძირითადი აქტივები

52,6

21,9

1,3

20,6

8,0

0,0

8,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

132,3

135,0

73,0

62,0

130,4

73,0

57,4

 

ხარჯები

132,3

133,9

73,0

60,9

130,4

73,0

57,4

 

სუბსიდიები

132,3

133,9

73,0

60,9

130,4

73,0

57,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 

ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა

52,6

13,7

1,3

12,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

7,0

0,0

7,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

0,0

2,9

7,0

0,0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,6

10,8

1,3

9,5

3,0

0,0

3,0

 

ძირითადი აქტივები

52,6

10,8

1,3

9,5

3,0

0,0

3,0

06 03 

სოციალური დაცვა

800,7

1 023,2

1,0

1 022,2

965,0

1,0

964,0

 

ხარჯები

800,7

1 013,2

1,0

1 012,2

960,0

1,0

959,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

6,2

0,0

6,2

3,0

0,0

3,0

 

სუბსიდიები

97,0

114,0

0,0

114,0

107,0

0,0

107,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

576,9

719,0

1,0

718,0

741,0

1,0

740,0

 

სხვა ხარჯები

126,6

174,0

0,0

174,0

109,0

0,0

109,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

06 03 01  

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

567,1

355,1

0,0

355,1

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

567,1

355,1

0,0

355,1

380,0

0,0

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

550,2

355,1

0,0

355,1

380,0

0,0

380,0

 

სხვა ხარჯები

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 02  

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03  

შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

0,0

40,6

0,0

40,6

48,0

0,0

48,0

 

ხარჯები

0,0

40,6

0,0

40,6

48,0

0,0

48,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

34,6

0,0

34,6

41,0

0,0

41,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

06 03 04  

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0,0

152,0

0,0

152,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

0,0

152,0

0,0

152,0

120,0

0,0

120,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

149,0

0,0

149,0

120,0

0,0

120,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 05  

ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება

0,0

33,0

0,0

33,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

0,0

33,0

0,0

33,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

33,0

0,0

33,0

38,0

0,0

38,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 06  

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

0,0

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10,0

0,0

10,0

12,0

0,0

12,0

06 03 07  

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 03 08  

მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგ