წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016348
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
23/12/2020
ვებგვერდი, 23/12/2020
190020020.35.155.016348
წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2020 - 29/01/2021)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება 21

2020 წლის 23 დეკემბერი

ქ. წალკა


 

წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილიდანართი

თავი I
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      10,848.0  

      12,180.7  

        5,949.3  

        6,231.4  

        6,393.2  

        6,393.2  

                -    

 გადასახადები

        5,615.2  

        5,198.6  

        5,198.6  

                -    

        5,873.2  

        5,873.2  

                -    

 გრანტები

        4,843.9  

        6,467.1  

           235.7  

        6,231.4  

           110.0  

           110.0  

                -    

 სხვა  შემოსავლები

           388.9  

           515.0  

           515.0  

                -    

           410.0  

           410.0  

                -    

 II. ხარჯები

        4,640.0  

        5,131.8  

        5,131.8  

                -    

        5,387.8  

        5,387.8  

                -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

        1,479.1  

        1,479.1  

                -    

        1,593.3  

        1,593.3  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

           831.8  

        1,023.7  

        1,023.7  

                -    

           987.2  

           987.2  

                -    

 პროცენტი

                 -    

             32.4  

             32.4  

                -    

             38.0  

             38.0  

                -     

 სუბსიდიები

        1,669.5  

        1,950.1  

        1,950.1  

                -    

        2,119.3  

        2,119.3  

                -    

 გრანტები

             25.0  

             25.0  

             25.0  

                -    

             25.0  

             25.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

           400.0  

           400.0  

                -    

           450.0  

           450.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

           163.8  

           221.5  

           221.5  

                -    

           175.0  

           175.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

        6,208.0  

        7,048.9  

           817.5  

        6,231.4  

        1,005.4  

        1,005.4  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

        7,274.7  

        8,154.0  

        1,557.3  

        6,596.7  

           941.4  

           941.4  

                -    

 ზრდა

        7,424.2  

        8,204.0  

        1,607.3  

        6,596.7  

           991.4  

           991.4  

                -    

 კლება

           149.5  

             50.0  

             50.0  

 

             50.0  

             50.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-       1,066.7  

-       1,105.1  

-          739.8  

-         365.3  

             64.0  

             64.0  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-       1,066.7  

-       1,160.7  

-          795.4  

-         365.3  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

-          607.8  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-          607.8  

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

           458.9  

        1,160.7  

           795.4  

           365.3  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

           458.9  

        1,160.7  

           795.4  

           365.3  

                 -    

                 -    

                -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

                 -    

-            55.6  

-            55.6  

                -    

-            64.0  

-            64.0  

                -    

 კლება

                 -    

             55.6  

             55.6  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

     საშინაო

                 -    

             55.6  

             55.6  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

           სესხები

                 -    

             55.6  

             55.6  

 

             64.0  

             64.0  

 

 VIII. ბალანსი

-              0.0  

               0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

     10,997.5  

      12,230.7  

        5,999.3  

        6,231.4  

        6,443.2  

        6,443.2  

                -    

 შემოსავლები

     10,848.0  

      12,180.7  

        5,949.3  

        6,231.4  

        6,393.2  

        6,393.2  

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

          149.5  

             50.0  

             50.0  

 

             50.0  

             50.0  

                -    

 გადასახდელები

     12,064.2  

      13,391.4  

        6,794.7  

        6,596.7  

        6,443.2  

        6,443.2  

                -    

 ხარჯები

       4,640.0  

        5,131.8  

        5,131.8  

                -    

        5,387.8  

        5,387.8  

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       7,424.2  

        8,204.0  

        1,607.3  

        6,596.7  

           991.4  

           991.4  

                -    

 ვალდებულებების კლება

                -    

             55.6  

             55.6  

                -    

             64.0  

             64.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-      1,066.7  

-      1,160.7  

-         795.4   

-         365.3  

                -    

                -    

                -     

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6393.2  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

     10,848.0  

      12,180.7  

        5,949.3  

        6,231.4  

        6,393.2  

        6,393.2  

                -    

       გადასახადები

       5,615.2  

        5,198.6  

        5,198.6  

                -    

        5,873.2  

        5,873.2  

                -    

      გრანტები

       4,843.9  

        6,467.1  

           235.7  

        6,231.4  

           110.0  

           110.0  

                -    

       სხვა შემოსავლები

          388.9  

           515.0  

           515.0  

 

           410.0  

           410.0  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 5873.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

       5,615.2  

        5,198.6  

        5,198.6  

                -    

        5,873.2  

        5,873.2  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

       1,493.1  

        1,498.6  

        1,498.6  

 

        1,873.2  

        1,873.2  

 

      ქონების გადასახადი

       4,122.1  

        3,700.0  

        3,700.0  

                -    

        4,000.0  

        4,000.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

       3,328.4  

        3,300.0  

        3,300.0  

 

        3,200.0  

        3,200.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

              2.6  

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

          243.3  

           200.0  

           200.0  

 

           400.0  

           400.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

          547.8  

           200.0  

           200.0  

 

           400.0  

           400.0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 110   ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

            4,843.9  

            6,467.1  

               110.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            4,843.9   

            6,467.1  

               110.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

 

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               286.6  

               235.7  

               110.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            4,557.3  

            6,231.4  

                     -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                     -    

                     -    

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

                     -    

 

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

                     -    

 

 

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

                     -    

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  410 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

               388.9  

               515.0  

               410.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               275.9  

               330.0  

               300.0  

 პროცენტები

                 93.0  

               150.0  

               120.0  

 დივიდენდები

                     -    

 

 

 რენტა

               182.9  

               180.0  

               180.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 11.5  

                 35.0  

                 10.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                  11.5  

                  35.0  

                  10.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                    8.1  

                  30.0  

                    5.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                    3.4  

                    5.0  

                    5.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                     -    

                     -    

                     -    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               101.5  

               150.0  

               100.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                     -    

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  5387.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

        4,640.0  

        5,131.8  

        5,131.8  

                 -    

        5,387.8  

        5,387.8  

                 -    

 შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

        1,479.1  

        1,479.1  

                 -    

        1,593.3  

        1,593.3  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

           831.8  

        1,023.7  

        1,023.7  

                 -    

           987.2  

           987.2  

                 -    

 პროცენტები

                 -    

             32.4  

             32.4  

                 -    

             38.0  

             38.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        1,669.5  

        1,950.1  

        1,950.1  

                 -    

        2,119.3  

        2,119.3  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

           400.0  

           400.0  

                 -    

           450.0  

           450.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           163.8  

           221.5  

           221.5  

                 -    

           175.0  

           175.0  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 941.4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 991.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 50 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 4.7  

               60.0  

               45.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 4.7  

               60.0  

               45.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6,641.7  

          7,526.1  

             896.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,271.0  

          5,703.7  

             500.0  

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

             451.0  

             759.5  

             100.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

             919.7  

          1,062.9  

             296.4  

 04 00

 განათლება

                   -    

             617.9  

               50.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                   -    

               50.0  

               50.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

             777.8  

             567.9  

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6,646.4  

          8,204.0  

             991.4  

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             149.5  

               50.0  

               50.0  

 ძირითადი აქტივები

                   -    

                   -    

                   -    

 არაწარმოებული აქტივები

             149.5  

               50.0  

               50.0  

        მიწა

             149.5  

               50.0  

               50.0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

 

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,090.8  

              2,276.4  

              2,427.8  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,090.8  

              2,276.4  

              2,427.8  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,090.8  

              2,148.4  

              2,285.8  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                 128.0  

                 142.0  

 7.2

 თავდაცვა

                   60.0  

                   64.9  

                   59.7  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   60.0  

                   64.9  

                   59.7  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              5,535.0  

              5,910.2  

                 690.0  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              5,535.0  

              5,910.2  

                 690.0   

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              5,445.0  

              5,835.2  

                 600.0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                   90.0  

                   75.0  

                   90.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 270.2  

                 280.0  

                 280.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 270.2  

                 280.0  

                 280.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              2,051.1  

              2,597.4  

              1,246.4  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 996.1  

              1,239.5  

                 600.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 135.3  

                 295.0  

                 350.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 919.7  

              1,062.9  

                 296.4  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                   47.6  

                   61.1  

                   50.3  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   47.6  

                   61.1  

                   50.3  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

                 510.0   

                 496.0  

                 536.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 206.3  

                 190.0  

                 210.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 251.3  

                 250.0  

                 270.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   52.4  

                   56.0  

                   56.0  

 7.9

 განათლება

              1,088.2  

              1,302.4  

                 700.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

                 310.4  

                 580.0  

                 700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 777.8  

                 722.4  

                       -    

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 777.8  

                 722.4  

                       -    

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 411.3  

                 403.0  

                 453.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 411.3  

                 403.0  

                 453.0  

 

 სულ

            12,064.2  

            13,391.4  

              6,443.2   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 64 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1005.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  6,208.0  

                  7,048.9  

                  1,005.4  

 მთლიანი სალდო

-                 1,066.7  

-                 1,105.1  

                       64.0 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-                 1,066.7  

-                 1,160.7  

                           -    

 ზრდა

-                    607.8  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

-                    607.8  

                           -    

                           -    

 კლება

                     458.9  

                  1,160.7  

                           -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                     458.9  

                  1,160.7  

                           -    

 

ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 64 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით წალკის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 278 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 214  ათასი ლარი.

თავი II
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1936.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         1,936.4  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

            600.0  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

            600.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

            220.0  

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

            380.0  

 02 03

 გარე განათება

            350.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            150.0  

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

            200.0  

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

            296.4  

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

              90.0  

ათას ლარში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

600

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, სანიაღვრე არხებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. 

ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  მუნიციპალური დანიშნულების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

მოსახლეობის უსაფრთხოდ და კომფორტულად ადაადგილება

 

 

გრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

220

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სოფლები რომლებშიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სათავე-ნაგებობების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული სამუშაოები გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას.

 

ოგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

380

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

150

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. წალკაში , ასევე 42 დასახლებულ პუნქტში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ახლის მოწყობას. . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია (მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულება) და ახალი ქსელი მოწყობა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - ახალი გარე სანათების ქსელის მოწყობას ;
 - პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (150,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

296.4

  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

0205

90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოძრაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი რასაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. წალკის და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 280 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

280

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

280

 03 02

 გარემოს დაცვის ღონისძიება

                  -    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

280

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და წყალმომარაგების საწარმო ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. წალკის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები 7 დასახლებული პუნქტი

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 700 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

            700.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

            650.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

              50.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

                  -    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

650

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის ბაგა ბაღების გაერთიანება სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალკის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 480-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 3159 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

მოსალოდნელი შედეგი

წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის განათლების ობიექტები, რომელთა ინფრასტრუქტურას არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული შენობის კაპიტალური რეაბილიტაცია.კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა:

მოსალოდნელი შედეგი

2021 წელს რეაბილიტირებული შენობით ისარგებლებს 90-მდე აღსაზრდელი

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 536 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

            536.0  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

            210.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

            200.0  

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

              10.0  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

            270.0  

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

            260.0  

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა

            170.0  

 05 02 01 02

 ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

              90.0  

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

              10.0  

 05 03

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

              56.0  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

 05 01 01

200

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფარგლებში  ფინანსდება სხვადასხვა სპორტული წრეები,
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02 

10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;
  
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ წალკის  მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია:

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  სპორტსმენები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

170

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი  კულტურის სახლი,

კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალკის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ბიბლიოთეკა   

მუნიციპალიტეტის  ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მოსალოდნელი შედეგი

განათლების დონის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წალკის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

56

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიციპალიტეტი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალკის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 498.1 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

503.3  

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50.3  

 06 02

 ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა

453.0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

50.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ წალკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

453

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალკის მუნიცპალიტეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემდეგი ბენეფიციარების:

ა) დედ-მამით ობოლი ბავშვებისადმი დახმარება;

ბ) 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისადმი დახმარება;

გ) ხანდაზმულ (90 და მეტი წლის ასაკი) პირთა  დახმარება;

დ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების  (სარეიტინგო ქულით 65000-დან 90000-მდე)  დახმარება;

ე) სტიქიური მოვლენების ან/და ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ ან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში დარჩენილი ოჯახებისადმი  დახმარება;

ვ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;

ზ) მარჩენალდაკარგული ოჯახების სოციალური დახმარება;

თ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება;

ი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, მარტოხელა მოქალაქეთა და სოციალურად დაუცველთა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება;

კ) ობოლ ბავშვთა სახლებისა და თავშესაფრებისათვის ფულადი  დახმარება;

ლ) თირკმლის ჩანაცვლების (დიალიზი) თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ფულადი დახმარება;

მ) სადღესასწაულო ფულადი საჩუქრის გაცემა.

ნ) სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე  (სარეიტინგო ქულით 100000-მდე) პირის მიერ  საჯარო სკოლის წარჩინებით (ოქროს ან ვერცხლის მედლის კანდიდატი) დამთავრების შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარება;

ო) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები მოქალაქეების, არასრულწლოვანი ბავშვების, აგრეთვე იძულებით გადაადგილებული ოჯახების გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების (ოპერაცია, ქიმიოთერაპია)  დაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ  ფინანსდებიან ან არ ფინანსდებიან  სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით;

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება და სოციალური დონის ამაღლება.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
წალკის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 წალკის მუნიციპალიტეტი

      12,064.2  

 13,391.4  

      6,794.7  

      6,596.7  

        6,443.2  

       6,443.2  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           119.0  

          119.0  

               -    

 

 ხარჯები

        4,640.0  

   5,131.8  

      5,131.8  

               -     

        5,387.8  

       5,387.8  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

   1,479.1  

      1,479.1  

               -    

        1,593.3  

       1,593.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           831.8  

   1,023.7  

      1,023.7  

               -    

           987.2  

          987.2  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

        1,669.5  

   1,950.1  

      1,950.1  

               -    

        2,119.3  

       2,119.3  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

      400.0  

         400.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -     

 

    სხვა ხარჯები

           163.8  

      221.5  

         221.5  

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        7,424.2  

   8,204.0  

      1,607.3  

      6,596.7   

           991.4  

          991.4  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        2,150.8  

   2,341.3  

      2,341.3  

               -    

        2,487.5  

       2,487.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -     

           119.0  

          119.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,146.1  

   2,225.7  

      2,225.7  

               -    

        2,378.5  

       2,378.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

   1,479.1  

      1,479.1  

               -    

        1,593.3  

       1,593.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           415.7  

      524.2  

         524.2  

               -    

           547.2  

          547.2  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           163.8  

      165.0  

         165.0  

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               4.7  

        60.0  

           60.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

        2,150.8  

   2,213.3  

      2,213.3  

               -    

        2,345.5  

       2,345.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

           119.0  

      119.0  

         119.0  

               -    

           119.0  

          119.0  

               -    

 

 ხარჯები

        2,146.1  

   2,153.3  

      2,153.3  

               -    

        2,300.5  

       2,300.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,541.6  

   1,479.1  

      1,479.1  

               -    

        1,593.3  

       1,593.3  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           415.7  

      484.2  

         484.2  

               -    

           507.2  

          507.2  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           163.8  

      165.0  

         165.0  

               -    

           175.0  

          175.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               4.7  

        60.0  

           60.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 01 01 01

     წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

           590.2  

      625.5  

         625.5  

               -    

           670.9  

          670.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             24.0  

        24.0  

           24.0  

 

             24.0  

            24.0  

 

 

 ხარჯები

           588.6  

      620.5  

         620.5  

               -    

           665.9  

          665.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

           380.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           395.4  

          395.4  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             57.1  

        80.5  

           80.5  

               -    

           100.5  

          100.5  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

           151.5  

      160.0  

         160.0  

               -    

           170.0  

          170.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1.6  

          5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 01 01 02

     წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

        1,500.6  

   1,522.9  

      1,522.9  

               -    

        1,614.9  

       1,614.9  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             90.0  

        90.0  

           90.0  

 

             90.0  

            90.0  

 

 

 ხარჯები

        1,497.5  

   1,467.9  

      1,467.9  

               -    

        1,574.9  

       1,574.9  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        1,109.2  

   1,040.9  

      1,040.9  

               -    

        1,144.9  

       1,144.9  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           351.0  

      397.0  

         397.0  

               -    

           400.0  

          400.0  

               -    

 

    გრანტები

             25.0  

        25.0  

           25.0  

               -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             12.3  

          5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               3.1  

        55.0  

           55.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

             60.0  

        64.9  

           64.9  

               -    

             59.7  

            59.7  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               5.0  

          5.0  

             5.0  

 

               5.0  

              5.0  

 

 

 ხარჯები

             60.0  

        64.9  

           64.9  

               -    

             59.7  

            59.7  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             52.4  

        58.2  

           58.2  

               -    

             53.0  

            53.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               7.6  

          6.7  

             6.7  

               -    

               6.7  

              6.7  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 -    

      128.0  

         128.0  

               -    

           142.0  

          142.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -     

        72.4  

           72.4  

               -    

             78.0  

            78.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    პროცენტები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

               -    

             64.0  

            64.0  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

        40.0  

           40.0  

               -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 -    

        88.0  

           88.0  

               -    

           102.0  

          102.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

        32.4  

           32.4  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

    პროცენტები

 

        32.4  

           32.4  

 

             38.0  

            38.0  

 

 

 ვალდებულებები

                 -    

        55.6  

           55.6  

 

             64.0  

            64.0  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        7,586.1  

   8,507.6  

      2,478.8  

      6,028.8  

        1,936.4  

       1,936.4  

               -    

 

 ხარჯები

           944.4  

      981.5  

         981.5  

               -    

        1,040.0  

       1,040.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           402.4  

      325.0  

         325.0  

               -    

           420.0  

          420.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           542.0  

      600.0  

         600.0  

               -    

           620.0  

          620.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

        56.5  

           56.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        6,641.7  

   7,526.1  

      1,497.3  

      6,028.8  

           896.4  

          896.4  

               -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

        5,445.0  

   5,835.2  

         626.9  

      5,208.3  

           600.0  

          600.0  

               -    

 

 ხარჯები

           174.0  

      131.5  

         131.5  

               -    

           100.0   

          100.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           174.0  

        75.0  

           75.0  

               -    

           100.0  

          100.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -     

        56.5  

           56.5  

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        5,271.0  

   5,703.7  

         495.4  

      5,208.3  

           500.0  

          500.0  

               -    

 02 02

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

           996.1  

   1,239.5  

      1,039.5  

         200.0  

           600.0  

          600.0  

               -    

 

 ხარჯები

           545.1  

      480.0  

         480.0  

               -    

           500.0  

          500.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             93.1  

      100.0  

         100.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

               -     

 

    სუბსიდიები

           452.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           380.0  

          380.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           451.0  

      759.5  

         559.5  

         200.0  

           100.0  

          100.0  

               -    

 02 02 01

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია

           544.1  

      859.5  

         659.5  

         200.0  

           220.0  

          220.0  

               -    

 

 ხარჯები

             93.1  

      100.0  

         100.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             93.1  

      100.0  

         100.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           451.0  

      759.5  

         559.5  

         200.0  

           100.0  

          100.0  

               -    

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

           452.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           380.0  

          380.0  

               -    

 

 ხარჯები

           452.0  

      380.0  

         380.0  

               -    

           380.0  

          380.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           452.0  

      380.0  

         380.0  

 

           380.0  

          380.0  

 

 02 03

    გარე განათება

           135.3  

      295.0  

         295.0  

               -    

           350.0  

          350.0  

               -    

 

 ხარჯები

           135.3  

      295.0  

         295.0  

               -    

           350.0  

          350.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0   

          150.0  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

                 -    

      145.0  

         145.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 02 03 02

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           135.3  

      150.0  

         150.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 02 04

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

           919.7  

   1,062.9  

         442.4  

         620.5  

           296.4  

          296.4  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           919.7  

   1,062.9  

         442.4  

         620.5  

           296.4  

          296.4  

               -    

 02 05

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

             90.0  

        75.0  

           75.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

 ხარჯები

             90.0  

        75.0  

           75.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             90.0  

        75.0  

           75.0  

 

             90.0  

            90.0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

 ხარჯები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

 ხარჯები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

               -    

           280.0  

          280.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           270.2  

      280.0  

         280.0  

 

           280.0  

          280.0  

 

 04 00

 განათლება

        1,088.2  

   1,302.4  

         734.5  

         567.9  

           700.0  

          700.0  

               -    

 

 ხარჯები

           310.4  

      684.5  

         684.5  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

      154.5  

         154.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

           310.4  

      530.0  

         530.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           777.8  

      617.9  

           50.0  

         567.9  

             50.0  

            50.0  

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

           310.4  

      530.0  

         530.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

 ხარჯები

           310.4  

      530.0  

         530.0  

               -    

           650.0  

          650.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           310.4  

      530.0  

         530.0  

 

           650.0  

          650.0  

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                 -    

        50.0  

           50.0  

               -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -    

        50.0  

           50.0  

 

             50.0  

            50.0  

 

 04 03

 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

           777.8  

      722.4  

         154.5  

         567.9  

                 -    

               -    

               -     

 

 ხარჯები

                 -    

      154.5  

         154.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

      154.5  

         154.5  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           777.8  

      567.9  

 

         567.9  

                 -    

 

               -    

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           510.0  

      496.0  

         496.0  

               -    

           536.0  

          536.0  

               -    

 

 ხარჯები

           510.0  

      496.0  

         496.0  

               -    

           536.0  

          536.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             13.7  

        20.0  

           20.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           496.3  

      476.0  

         476.0  

               -    

           516.0  

          516.0  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

           206.3  

      190.0  

         190.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

 ხარჯები

           206.3  

      190.0  

         190.0  

               -    

           210.0  

          210.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           202.1  

      180.0  

         180.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

           202.1  

      180.0  

         180.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

 ხარჯები

           202.1  

      180.0  

         180.0  

               -    

           200.0  

          200.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           202.1  

      180.0  

         180.0  

 

           200.0  

          200.0  

 

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               4.2  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

           251.3  

      250.0  

         250.0  

               -    

           270.0  

          270.0  

               -    

 

 ხარჯები

           251.3  

      250.0  

         250.0  

               -    

           270.0  

          270.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           241.8  

      240.0   

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 

 ხარჯები

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           241.8  

      240.0  

         240.0  

               -    

           260.0  

          260.0  

               -    

 05 02 01 01

      კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა

           154.0  

      155.0  

         155.0  

               -    

           170.0  

          170.0  

               -    

 

 ხარჯები

           154.0  

      155.0  

         155.0  

               -    

           170.0  

          170.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

           154.0  

      155.0  

         155.0  

 

           170.0  

          170.0  

 

 05 02 01 02

 ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

             87.8  

        85.0  

           85.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

 ხარჯები

             87.8  

        85.0  

           85.0  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             87.8  

        85.0  

           85.0  

 

             90.0  

            90.0  

 

 05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               9.5  

        10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 05 03

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

             52.4  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 

 ხარჯები

             52.4  

        56.0  

           56.0  

               -    

             56.0  

            56.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             52.4  

        56.0  

           56.0  

 

             56.0  

            56.0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           458.9  

      464.1  

         464.1  

               -    

           503.3  

          503.3  

               -    

 

 ხარჯები

           458.9  

      464.1  

         464.1  

               -    

           503.3  

          503.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

             50.6  

        64.1  

           64.1  

               -    

             53.3  

            53.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

      400.0  

         400.0  

               -    

           450.0  

          450.0  

               -    

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

             47.6  

        61.1  

           61.1  

               -    

             50.3  

            50.3  

               -    

 

 ხარჯები

             47.6  

        61.1  

           61.1  

               -    

             50.3  

            50.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

             47.6  

        61.1  

           61.1  

 

             50.3  

            50.3  

 

 06 02

 ავამტყოფთა  სოციალური დაცვა

           411.3  

      403.0  

         403.0  

               -    

           453.0  

          453.0  

               -    

 

 ხარჯები

           411.3  

      403.0  

         403.0  

               -    

           453.0  

          453.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               3.0  

          3.0  

             3.0  

 

               3.0  

              3.0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

           408.3  

      400.0  

         400.0  

 

           450.0  

          450.0  

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
 წალკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 110  ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  50.3 ათ. ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  59.7  ათ. ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.