თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016433
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
22/12/2020
ვებგვერდი, 23/12/2020
190020020.35.154.016433
თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2020 - 27/01/2021)

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2020 წლის 22 დეკემბერი

დაბა თიანეთი

 

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის საფუძველზე, თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1.            
დამტკიცდეს „თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.           
დადგენილება ძალაშია 2021 წლის 1 იანვრიდან.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესოსო მამულაშვილი



                                                                                                                                                                  დანართი
           

თავი I. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

12 273,2

11 816,2

6 002,9

5 813,3

6 142,3

0,0

6 142,3

გადასახადები

4 516,4

5 251.3

0,0

5 251.3

5 646,3

0,0

5 646,3

გრანტები

6 889,4

6 203,9

6 002,9

201,0

135,0

0,0

135,0

სხვა შემოსავლები

867,4

361,0

0,0

361,0

361,0

0,0

361,0

II.ხარჯები

5 314,5

5 971,1

545,1

5 426,1

5 381,8

0,0

5 381,8

შრომის ანაზღაურება

1 284,3

1 347,8

0,0

1 347,8

1 414,2

0,0

1 414,2

საქონელი და მომსახურება

1 191,1

1 451,2

540,9

910,3

872,9

0,0

872,9

პროცენტი

20.2

26,2

0,0

26,2

26,2

0,0

26,2

სუბსიდიები

2 178,9

2 540,0

0,0

2 540,0

2 573,4

0,0

2 573,4

გრანტები

15,9

19,9

0,0

19,9

16,0

0,0

16,0

სოციალური უზრუნველყოფა

227,9

382,9

0,0

382,9

366,6

0,0

366,6

სხვა ხარჯები

396,1

203,2

4,2

199,0

112,6

0,0

112,6

III.საოპერაციო სალდო

6 958,8

5 845,1

5 457,9

387,2

760,5

0,0

760,5

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 609,1

8 506,2

7 191,2

1 315,0

720,0

0,0

720,0

ზრდა

9906,7

8516,2

7 191,2

1 325,0

725,0

0,0

725,0

კლება

297,6

10.0

0,0

10.0

5,0

0,0

5,0

V.მთლიანი სალდო

-2 650,3

-2 661,2

-1733,3

-927,8

40,5

0,0

40,5

VI.ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 670,6

-2 701,5

-1733,3

-968,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

758,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

758,8

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

კლება

3 429,4

2 701,5

1 733,3

968,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 429,4

2 701,5

1733,3

968,2

0,0

0,0

0,0

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-20.2

-40.5

0,0

-40.5

-40.5

0,0

-40.5

კლება

20.2

40.5

0,0

40.5

40.5

0,0

40.5

საშინაო

20.2

40.5

0,0

40.5

40.5

0,0

40.5

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

(თანხა ათას ლარებში)

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსულობები

12 570,8

11 826,2

6 002,9

5 823,3

6147.3

0.0

6147.3

შემოსავლები

12 273,2

11 816,2

6 002,9

5 813,3

6142.3

0.0

6142.3

არაფინანსური აქტივების კლება

297,6

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

გადასახდელები

15 241,2

14 527,8

7 736,3

6 791,5

6 147.3

0.0

6 147.3

ხარჯები

5 314,3

5 971,2

545,1

5 426,1

5 381.8

0.0

5 381.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 906,7

8 516,2

7 191,2

1 325,0

725.0

0.0

725.0

ვალდებულებების კლება

20,2

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

40.5

ნაშთის ცვლილება

-2 670,6

-2 701,5

-1733,3

-968,2

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  6 142,3  ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

შემოსავლები

12 273,2

11 816,2

6 002,9

5 813,3

6 142,3

0,0

6 142,3

გადასახადები

4 516,4

5 251.3

0,0

5 251.3

5 646,3

0,0

5 646,3

გრანტები

6 889,4

6 203,9

6 002,9

201,0

135,0

0,0

135,0

სხვა შემოსავლები

867,4

361,0

0,0

361,0

361,0

0,0

361,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  5 646,3   ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გადასახადები

11

4 516,3

5 251,3

0,0

5 251,3

5 646,3

0,0

5 646,3

ქონების გადასახადი

113

136,5

100,0

0,0

100,0

150,0

0,0

150,0

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი       

113111

61,6

94,0

0,0

94,0

144,0

0,0

144,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

113113

13,3

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

37,5

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

24,1

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ.ღ.გ)

114

4 379,8

5 151,3

0,0

5 151,3

5 496,3

0,0

5 496,3

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარის ოდენობით

                 

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

გრანტები

13

6 889,4

6 203,9

6 002,9

201,0

135,0

135,0

135,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან (მ/შ)

131

110,7

66,0

0,0

66,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

 

110,7

66,0

0,0

66,0

0,0

0,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

 

6 778,7

6 137,9

6 002,9

135,0

135,0

0,0

135,0

 მიმდინარე გრანტები სახელმწიფი ბიუჯეტიდან

133

553,0

226,2

91,2

135,0

135,0

0,0

135,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

553,0

226,2

91,2

135,0

135,0

0,0

135,0

კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

6 225,7

5 911,7

5 911,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სპეციალური ტრანსფერი (საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა)

 

1479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (მ/შ)

 

4 746,7

5 911,7

5 911,7

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

4 746,7

5 601,7

5 601,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო სსიპ-ებიდან გამოყოფილი თანხა

 

0,0

310,0

310,0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 361.0 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა შემოსავლები

14

867,4

361.0

0,0

361.0

361.0

0,0

361.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

622,9

300.0

0,0

300.0

300.0

0,0

300.0

 რენტა

1415

622,9

300.0

0,0

300.0

300.0

0,0

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

620,8

290.0

0,0

290.0

290.0

0,0

290.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2,1

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

23,2

26,0

0,0

26,0

26,0

0,0

26,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

19,4

26,0

0,0

26,0

26,0

0,0

26,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

1,5

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

14 2212

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

17,7

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

10,3

30,0

0,0

30,0

35.0

0,0

35.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

211,0

5,0

0,0

5,0

0.0

0,0

0.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5 381,8 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ხარჯები

5 314,5

5 971,1

545,1

5 426,1

5 381,8

0,0

5 381,8

შრომის ანაზღაურება

1 284,3

1 347,8

0,0

1 347,8

1 414,2

0,0

1 414,2

საქონელი და მომსახურება

1 191,1

1 451,2

540,9

910,3

872,9

0,0

872,9

პროცენტი

20.2

26,2

0,0

26,2

26,2

0,0

26,2

სუბსიდიები

2 178,9

2 540,0

0,0

2 540,0

 2573,4

0,0

2 573,4

გრანტები

15,9

19,9

0,0

19,9

16,0

0,0

16,0

სოციალური უზრუნველყოფა

227,9

382,9

0,0

382,9

366,6

0,0

366,6

სხვა ხარჯები

396,1

203,2

4,2

199,0

112,6

0,0

112,6

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 720,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 725,0 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

პრ. კოდი

პრიორიტეტები/პროგრამები

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

0100

მმართველობა და საეთო დანიშნულების ხარჯები

15,1

19.2

23.0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

15,1

19.2

23.0

0200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 548,8

 7228.0

678.5

0201

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4 756,5

4 900,9

0.0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

703,1

238,3

3.0

0205

მშენებლობა, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2 314,5

4,4

0.0

0209

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

442,1

795.3

675.5

0210

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

254,9

544,1

0.0

0211

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1 077,8

745,0

0.0

0300

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,3

0,0

0.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,3

0,0

0.0

0400

განათლება

319,8

591,7

15.0

0401

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

0,0

10,0

0.0

0402

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

267,8

0.0

0405

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

319,8

313,9

0.0

0500

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

20,5

661.8

8.5

0501

სპორტის სფეროს განვითარება

0,0

3,0

3.0

0502

კულტურის სფეროს განვითარება

20,5

658.8

5.5

0600

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

15,4

0.0

0601

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

14,4

0.0

0602

სოციალური დაცვა

1,2

1,0

0.0

 

სულ ჯამი

9 906,7

8 516.2

725.0

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 5.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

არაფინანსური აქტივების კლება

297,6

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

არაწარმოებული აქტივები

297,6

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

 

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

7.0

მთლიანი ხარჯები

15241.2

14527,8

6147,3

6147,3

0,0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1719.5

2047,1

2033,9

2033,9

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1679.1

1980,4

1967,2

1967,2

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1679.1

1945,6

1920,1

1920,1

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

34,8

47,1

47,1

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

40.4

66,7

66,7

66,7

0.0

7.2

თავდაცვა

67.8

71.1

71.1

71.1

0.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

67.8

71.1

71.1

71.1

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

7169.0

7 515.8

713,5

713,5

0,0

7.4.5

ტრანსპორტი

4880.5

4 961,1

13,0

13,0

0,0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5656.1

4 961,1

13,0

13,0

0,0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

2288.5

2554.7

700,5

700,5

0,0

7.5

გარემოს დაცვა

386.8

422,9

422,7

422,7

0.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

386.8

416.7

419,7

419,7

0.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

6.2

3,0

3,0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3580.1

641.2

392,7

392,7

0,0

7.6.1

ბინათმშენებლობა

2613.7

8.6

0.0

0.0

0,0

7.6.3

წყალმომარაგება

545.7

427.4

297,1

297,1

0,0

7.6.4

გარე განათება

66.1

93.8

95,6

95,6

0.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

354.5

111.3

0,0

0,0

0,0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

64.6

95,9

93.1

93.1

0,0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64.6

81,5

93.1

93.1

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

14.4

0.0

0.0

0,0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

746.8

1 596,9

952,1

952,1

0,0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

169.9

204,5

204,5

204,5

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

636.3

1 347,5

702,6

702,6

0,0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

36.0

45.0

45.0

45.0

0.0

7.9

განათლება

1114.3

1 540,7

867,8

867,8

0,0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

686.2

1 107,2

839,4

839,4

0,0

7.9.2

ზოგადი განათლება

428.1

405,1

0.0

0.0

0,0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

428.1

405,1

0.0

0.0

0,0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

28.4

28.4

28.4

0.0

7.1

სოციალური დაცვა

297.0

596,1

600.4

600.4

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

297.0

596,1

600.4

600.4

0.0

             
             

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 760,5 ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო -40,5 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

საოპერაციო სალდო

6 958,8

5845,1

5 457,9

387,2

760,5

0,0

760,5

მთლიანი სალდო

-2 650,3

-2 661,2

-1733,3

-927,8

40,5

0,0

40,5

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  0,0 ათასი ლარის ოდენობით

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 670,6

-2 701,5

-1733,3

-968,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

758,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

758,8

0,0

 0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

3 429,4

2 701,5

1 733,3

968,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 429,4

2 701,5

1 733,3

968,2

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს - 40,5 ათასი ლარის ოდენობით.

(თანხა ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2020  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

.ვალდებულებების ცვლილება

-20,2

-40,5

0,0

-40,5

-40,5

0,0

-40,5

კლება

20,2

40,0

0,0

40,5

40,0

0,0

40,5

საშინაო

20,2

40,5

0,0

40,5

40,5

0,0

40,5

 

ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება -40,5 ათასი ლარი, წარმოადგენს 2017 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

თავი II. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს -   1 106,2 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0200)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების, ავარიული შენობების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების წინა პირობაა.

1.1 „საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების“  პროგრამისთვის განისაზღვროს  - 13,0 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 0201)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში იგეგმება დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ხიდების და ტროტუარების მოვლა-შენახვის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

1.1.1 „გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს - 13,0 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 01 01)

მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. სამუშაო მოიცავს მოასფალტებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ორმოული შეკეთება), არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. ზამთარში გზებზე თოვლის საფარის გაწმენდას.

1.2  „წყლის სისტემების განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს  - 297,1  ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთებას,  მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას,

1.2.1 „სასმელი წყლით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  -  297,1  ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 02 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთებას,  წყლის დაქლორვის სამუშაოებს. წყლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.

1.2.1.1 „წყლის სისტემების ექსპლოატაციის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 297,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების მიმდინარე შეკეთებას,  წყლის დაქლორვის სამუშაოებს. წყლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.

1.2.1.1.1 „წყლის სისტემების მოვლა-შენახვის“  ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 232,1 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 02 01 01 01),

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, აგრეთვე იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი სტანდარტებისა და ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის, აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოები.

1.2.1.1.2  „წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის“  ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს -65,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 02 01 01 02),

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წლის სისტემების ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის ხარჯი.

1.3  „გარე განათების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს  93,8  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამის პერიოდში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები.

1.3.1  „გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის“  ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  95,6  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  02 03 01),

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა-შენახვას, მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას, დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას, დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას. მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსებას.

1.3.1.1 „გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 12,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი -02 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების სისტემის მოვლა-შენახვას, მწყობრიდან გამოსული ნათურების შეცვლას, დაზიანებული და ამორტიზირებული ბოძების შეკეთებას, დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.

1.3.1.2 „გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 83,6 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -02 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის  ელექტრო ენერგიის ხარჯი.

1.4 „კეთილმოწყობის“  პროგრამისათვის განისაზღვროს  7,8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -0207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების,  მუნიციპალიტეტის შესასვლელების  მოვლა-შენახვას, კეთილმოწყობას. 

1.4.1„საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  7,8 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი -020701)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტიში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების: სკვერების, პარკების,  მუნიციპალიტეტის შესასვლელების  მოვლა-შენახვას, კეთილმოწყობას. 

1.5 „სარიტუალო ღონისძიებების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 7,2 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -0208)

პროგრამა ითვალისწინებს  დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა-შენახვის სამუშაოებს. -

1.5.1  „სასაფლაოების მოვლა-შენახვის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 7,2 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი -02 08 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დაბა თიანეთის სასაფლაოს მოვლა-შენახვის სამუშაოებს. მათ შორის დაზიანებული ღობის შეკეთების, გათიბვის, შეწამვლის და სხვა მგავსი ტიპის სამუშაოებს. 

1.6 „სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 685,5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი -0209)

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, შესრულებული სამუშაოების საექსპერტო-საზედამხედველო მომსახურების ხარჯებს.

2. „დასუფთავება და გარემოს დაცვის“ პრიორიტეტისათვის განისაზღვროს 422,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0300)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და ეფექტიანობის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება.

2.1  „დასუფთავება და ნარჩენების გატანის“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 419,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0301)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის და ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. 

2.2  „მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 3,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0302 )

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მწვანე ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები (ხეების, გაზონების, ყვავილების დარგვა, არსებულის მოვლა-პატრონობა).

3. „განათლების“  პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს    867,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0400)

მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მომავალი თაობების განვითარებასა და განათლებას. ამ მიმართულებით ხორციელდება სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა. ასევე განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით.

3.1 „სკოლამდელი დაწესებულებები ხელშეწყობის“ პროგრამისთვის განისაზღვროს  839,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0401)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა ბაღების გაერთიანება.  მუნიციპალიტეტში 16 საბავშვო ბაღია. სკოლამდელ განათლებას იღებს 302 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს

3.2განათლების ღონისძიებების“ პროგრამისთვის განისაზღვროს  28,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0403)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობას. ამ პროექტებში გამარჯვებულთა  წახალისებას ფულადი ჯილდოთი ან/და ფასიანი საჩუქრებით.  წარმატებული სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტების და საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწლმოსილი პირების წახალისებას ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრებით.

4. „კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს  952,1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0500)

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურული მიმართულებების მხარდაჭერა მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის  სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან. ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში. ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1„სპორტის სფეროს განვითარების“ პროგრამისთვის განისაზღვროს 204,5 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0501)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტის სახეობების პოპულარიზაციას. სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნას. მუნიციპალური, რეგიონული, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღებას.

4.1.1„ სპორტული დაწესებულებები ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს  199,5 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 050101)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული კლუბის „თიანეთის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სპორტსმენების სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. წარმატებული სპორტსმენების და ტრენერების წახალისება. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტის 13 წრე: ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის, ძიუდოს, ქართული ჭიდაობის, რაგბის, ფრენბურთის, კინბოქსინგის. ტაეკვანდოს, ძალოსნობის, ჩოგბურთის, კალათბურთისა და კრივის წრეები.

4.1.2სპორტული ღონისძიებების“ ქვეპროგრამისთვის განისაზღვროს  5,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 050102)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების  და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და  ახალგაზრდების დაჯილდოება,  სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენების ტრანსპორტირებაში დახმარების გაწევა.

4.2 „კულტურის სფეროს განვითარების“ პროგრამისათვის განისაზღვროს 747,6 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0502)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესის ხელშეწყობის ღონისძიებები. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ხვადასხვა ანსამბლები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, აგრეთვე ტარდება კულტურული ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას. ახალი ინიციატივების გამოვლენას, რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.

4.2.1„კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს   664,9 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კულტურის სფეროში დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას.

4.2.1.1 „სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  67,4  ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ნიკო ქუმსიაშვილი სახელობის სამუსიკო სკოლა“. სადაც მიმდინარეობს სწავლება ფორტეპიანოს მიმართულებით. სკოლაში ირიცხება 41 მოსწავლე.

4.2.1.2  „ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  136,3 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“, რომლის შემადგენლობაში შედის ერთი მთავარი და 16 სოფლის ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკები ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და თემატური გამოფენები. შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებში და ბაღებში,

4.2.1.3  „მუზეუმების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს 101,1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანების“ დაფინანსებას. გაერთიანებაში შედის მხარეთმცოდნეობის და მირზა გელოვანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამუზეუმო ფონდების განახლება,  მუზეუმებზე არსებული ინფორმაციის შევსება, განახლება და სისტემატიზაცია. რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გათვითცნობიერებას ადგილობრივ კულტურასთან.

4.2.1.4კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის“  ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს   321,3 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, კულტურის ცენტრის შემადგენლობაში შედის კულტურის სახლი, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი და ვაჟა-ფშაველას სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკი. სულ ფუნქციონირებს 12 წრე: ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული და საესტრადო სიმღერების, გარმონის დაკვრის, სახვითი ხელოვნების, დრამატული, ქსოვის, დიზაინის და რუსული ენის წრეები. ცენტრი ორგანიზებას უწევს ფესტივალების, საქველმოქმედო კონცერტების, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების საღამოების ჩატარებას.

4.2.1.5  „საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს   38.8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  გაზეთი „თიანეთის მომავალი“-ს გამოცემისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას. გაზეთი გამოიცემა თვეში ერთხელ. გაზეთში განთავსებულია ინფორმაცია თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. გაზეთი ასევე პოპულარიზაციას უწევს ადგილობრივ სპორტსმენებს და შემოქმედ ადამიანებს.

4.2.2.  „კულტურული ღონისძიებების“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს   37,7 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზებას და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობას.  შემოქმედებითო კოლექტივების და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. ხელოვნების სკოლების და წრეების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობას.  მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვა-შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, შემოქმედებითი ჯგუფების წახალისებას.

4.2.3  „რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  45,0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერას სამშენებლო სამუშაოებისა და კომუნალური ხარჯების დაფარვაში.

5. „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის“ პრიორიტეტისთვის განისაზღვროს   693.5 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობას. რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასახვა ღონისძიებების განხორციელებას.

5.1 „ჯანმრთელობის დაცვის“  პროგრამისათვის განისაზღვროს  93.1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0601)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.  ასევე პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება საბიუჯეტო სახსრებით (ფონდების გარეშე).

5.1.1 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის“ ქვრპროგრამისათვის განისაზღვროს   93.1 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსებას. ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ასევე საბიუჯეტო სახსრების (ფონდების გარეშე) ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებას. კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებებს; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას, განხორციელების ხელშეწყობას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევას, დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობას და ხელშეწყობას. C ჰეპატიტის ელიმინაციის კვლევას.

5.2  „სოციალური დაცვის“ პროგრამისათვის განისაზღვროს  600.4 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 0602)

1. მუნიციპალიტეტის რესურსების ფარგლებში ხორციელდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,  „C“ ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეების გამოკვლევა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მიზნით და პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების 100%-ით დაფინანსება, დაუნის სინდრომით, აუტიზმით დაავადებული და შმმ ბავშვების ოჯახების დახმარება, ჰემოდიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეების დახმარება,  დედ-მამით ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება. მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა. ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობა. ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისთვის სხვადასხვა  დახმარებებით უზრუნველყოფა.

5.2.1 „მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების“ ქვეპროგრამისათვის განისაზღვროს  350.0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება:

1. მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურება.

2. „C“ ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეების გამოკვლევა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

3. ჰემო-დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეები,

4. ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება,

5. დაუნის სინდრომით, აუტიზმით დაავადებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახები,

6. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,

7. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,

8. 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება,

9. სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს ოქროს და ვერცხლის მედალზე,

10. სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც წარჩინებით დაამთავრეს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატი.,

11. მედიკამენტების დაფინანსება,

12. ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისთვის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფა.

5.2.2  „ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების“ ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს   2,0  ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომსა და საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო მომსახურების ხარჯის გაცემას. თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.     

5.2.3  „უფასო სასადილოს ხელშეწყობის“ ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს 97.4 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ თიანეთის უფასო სასადილო „მადლის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.  უფასო სასადილო „მადლი“ ერთჯერადი უფასო კვებით  უზრუნველყოფს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 46 ბენეფიციარს.  

5.2.4 „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობის“ ქვპროგრამისათვის განისაზღვროს   151.0 ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტი განსაზღვრული განრიგით და ტარიფით გადაადგილდება დაბა თიანეთსა და სოფლების მიმართულებით. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის შეღავათიანი ტარიფებით მგზავრობის ხელმისაწვდომობას.

მუხლი 14. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(თანხა ათას ლარებში)

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

 

სულ ჯამი

15241.2

14527.8

6791.5

7736.3

6147.3

6147.3

0.0

 

ხარჯები

5314.3

5971.2

5426.1

545.1

5381.8

5381.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1284.3

1347.8

1347.8

0.0

1 414,2

1 414,2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1191.0

1451.2

910.3

540.9

872.9

872.9

0.0

 

პროცენტი

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

სუბსიდიები

2178.9

2540.0

2540.0

0.0

2573.4

2573.4

0.0

 

გრანტები

15.9

19.9

19.9

0.0

16.0

16.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227.9

382.9

382.9

0.0

366.6

366.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

396.1

203.2

199.0

4.2

112.6

112.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9906.7

8516.2

1325.0

7191.2

725.0

725.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.2

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1787.2

2118.2

2118.2

0.0

2105.0

2105.0

0.0

 

ხარჯები

1752.0

2058.5

2058.5

0.0

2041.5

2041.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1284.3

1347.8

1347.8

0.0

1 414,2

1 414,2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

372.6

504.4

504.4

0.0

511.9

511.9

0.0

 

პროცენტი

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

გრანტები

15.9

19.9

19.9

0.0

16.0

16.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

16.8

16.8

0.0

16.8

16.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

57.8

143.4

143.4

0.0

56.4

56.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.1

19.2

19.2

0.0

23.0

23.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.2

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 01

საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1746.8

2016.7

2016.7

0.0

1991.2

1991.2

0.0

 

ხარჯები

1731.8

1997.5

1997.5

0.0

1968.2

1968.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1284.3

1347.8

1347.8

0.0

1 414,2

1 414,2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

372.6

469.6

469.6

0.0

464.8

464.8

0.0

 

გრანტები

15.9

19.9

19.9

0.0

16.0

16.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

16.8

16.8

0.0

16.8

16.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

57.8

143.4

143.4

0.0

56.4

56.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.1

19.2

19.2

0.0

23.0

23.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

446.4

530.2

530.2

0.0

530.2

530.2

0.0

 

ხარჯები

443.3

526.2

526.2

0.0

526.2

526.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

337.6

395.0

395.0

0.0

395.0

395.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

67.1

92.6

92.6

0.0

92.6

92.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.4

37.6

37.6

0.0

37.6

37.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

4.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1232.7

1415.4

1415.4

0.0

1389.9

1389.9

0.0

 

ხარჯები

1220.7

1400.2

1400.2

0.0

1370.9

1370.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

889.5

898.4

898.4

0.0

960.0

960.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

295.0

360.3

360.3

0.0

360.3

360.3

0.0

 

გრანტები

15.9

19.9

19.9

0.0

16.0

16.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

15.8

15.8

0.0

15.8

15.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

19.4

105.8

105.8

0.0

18.8

18.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

15.2

15.2

0.0

19.0

19.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

67.8

71.1

71.1

0.0

71.1

71.1

0.0

 

ხარჯები

67.8

71.1

71.1

0.0

71.1

71.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

57.2

54.4

54.4

0.0

59.2

59.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.6

16.7

16.7

0.0

11.9

11.9

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

40.4

101.5

101.5

0.0

113.8

113.8

0.0

 

ხარჯები

20.2

61.0

61.0

0.0

73.3

73.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.8

34.8

0.0

47.1

47.1

0.0

 

პროცენტი

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.2

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

34.8

34.8

0.0

47.1

47.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

34.8

34.8

0.0

47.1

47.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.8

34.8

0.0

47.1

47.1

0.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

40.4

66.7

66.7

0.0

66.7

66.7

0.0

 

ხარჯები

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

პროცენტი

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.2

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

01 02 02 02

მ.გ.ფ.-ის სესხის მომსახურება და დაფარვა

40.4

66.7

66.7

0.0

66.7

66.7

0.0

 

ხარჯები

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

პროცენტი

20.2

26.2

26.2

0.0

26.2

26.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.2

40.5

40.5

0.0

40.5

40.5

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განვითარება

10749.1

8157.0

1394.6

6762.4

1106.2

1106.2

0.0

 

ხარჯები

1200.2

929.0

475.1

453.9

427.7

427.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

672.3

655.4

205.7

449.7

158.6

158.6

0.0

 

სუბსიდიები

210.0

258.9

258.9

0.0

259.1

259.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

317.9

14.7

10.5

4.2

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9548.8

7228.0

919.5

6308.5

678.5

678.5

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4804.2

4961.1

55.4

4905.7

13.0

13.0

0.0

 

ხარჯები

47.7

60.2

55.4

4.8

13.0

13.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.6

55.5

50.7

4.8

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.1

4.7

4.7

0.0

3.0

3.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4756.5

4900.9

0.0

4900.9

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა

3.1

60.2

55.4

4.8

13.0

13.0

0.0

 

ხარჯები

3.1

60.2

55.4

4.8

13.0

13.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

55.5

50.7

4.8

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.1

4.7

4.7

0.0

3.0

3.0

0.0

02 01 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

55.5

50.7

4.8

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

55.5

50.7

4.8

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

55.5

50.7

4.8

10.0

10.0

0.0

02 01 01 02

გზების მოვლა-შენახვა

3.1

4.7

4.7

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

3.1

4.7

4.7

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.1

4.7

4.7

0.0

3.0

3.0

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

4801.1

4900.9

0.0

4900.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4756.5

4900.9

0.0

4900.9

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

900.2

538.8

423.7

115.1

297.1

297.1

0.0

 

ხარჯები

197.2

300.5

300.5

0.0

294.1

294.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.2

71.4

71.4

0.0

65.0

65.0

0.0

 

სუბსიდიები

164.0

229.1

229.1

0.0

229.1

229.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

703.1

238.3

123.2

115.1

3.0

3.0

0.0

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

545.7

427.4

417.3

10.1

297.1

297.1

0.0

 

ხარჯები

197.2

294.1

294.1

0.0

294.1

294.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.2

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

სუბსიდიები

164.0

229.1

229.1

0.0

229.1

229.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

348.5

133.3

123.2

10.1

3.0

3.0

0.0

02 02 01 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

165.9

297.1

297.1

0.0

297.1

297.1

0.0

 

ხარჯები

164.0

294.1

294.1

0.0

294.1

294.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

სუბსიდიები

164.0

229.1

229.1

0.0

229.1

229.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

02 02 01 01 01

წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა

165.9

232.1

232.1

0.0

232.1

232.1

0.0

 

ხარჯები

164.0

229.1

229.1

0.0

229.1

229.1

0.0

 

სუბსიდიები

164.0

229.1

229.1

0.0

229.1

229.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

02 02 01 01 02

წყლის სისტემების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

02 02 01 02

წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

379.8

130.3

120.2

10.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346.6

130.3

120.2

10.1

0.0

0.0

0.0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების განვითარება

354.5

111.3

6.4

104.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.5

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

02 02 02 01

 სანიაღვრე და კანალიზაციის სისტემების ექსპლოატაცია

0.0

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02 02

სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

354.5

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.5

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

354.5

104.9

0.0

104.9

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

66.1

93.8

93.8

0.0

95.6

95.6

0.0

 

ხარჯები

66.1

93.8

93.8

0.0

95.6

95.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

83.6

83.6

0.0

83.6

83.6

0.0

 

სუბსიდიები

6.8

10.2

10.2

0.0

12.0

12.0

0.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

66.1

93.8

93.8

0.0

95.6

95.6

0.0

 

ხარჯები

66.1

93.8

93.8

0.0

95.6

95.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

83.6

83.6

0.0

83.6

83.6

0.0

 

სუბსიდიები

6.8

10.2

10.2

0.0

12.0

12.0

0.0

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა

6.8

10.2

10.2

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

6.8

10.2

10.2

0.0

12.0

12.0

0.0

 

სუბსიდიები

6.8

10.2

10.2

0.0

12.0

12.0

0.0

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

59.4

83.6

83.6

0.0

83.6

83.6

0.0

 

ხარჯები

59.4

83.6

83.6

0.0

83.6

83.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

83.6

83.6

0.0

83.6

83.6

0.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

76.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

76.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

76.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის ხელშეწყობა

76.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

76.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

76.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

მშენებლობა, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2613.7

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

299.1

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

299.2

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2314.5

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

28.4

7.7

7.7

0.0

7.8

7.8

0.0

 

ხარჯები

28.4

7.7

7.7

0.0

7.8

7.8

0.0

 

სუბსიდიები

28.4

7.7

7.7

0.0

7.8

7.8

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-შენახვა

28.4

7.7

7.7

0.0

7.8

7.8

0.0

 

ხარჯები

28.4

7.7

7.7

0.0

7.8

7.8

0.0

 

სუბსიდიები

28.4

7.7

7.7

0.0

7.8

7.8

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

7.8

7.2

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

 

ხარჯები

7.8

7.2

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

 

სუბსიდიები

7.8

7.2

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

7.8

7.2

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

 

ხარჯები

7.8

7.2

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

 

სუბსიდიები

7.8

7.2

7.2

0.0

7.2

7.2

0.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

455.4

805.8

805.8

0.0

685.5

685.5

0.0

 

ხარჯები

13.2

10.5

10.5

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

13.2

10.5

10.5

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442.1

795.3

795.3

0.0

675.5

675.5

0.0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

719.1

989.0

1.0

988.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

464.3

444.9

0.0

444.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

458.8

444.9

0.0

444.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254.9

544.1

1.0

543.1

0.0

0.0

0.0

02 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1077.8

745.0

0.0

745.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1077.8

745.0

0.0

745.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

386.8

422.9

422.9

0.0

422.7

422.7

0.0

 

ხარჯები

385.4

422.9

422.9

0.0

422.7

422.7

0.0

 

სუბსიდიები

385.4

422.9

422.9

0.0

422.7

422.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

386.8

416.7

416.7

0.0

419.7

419.7

0.0

 

ხარჯები

385.4

416.7

416.7

0.0

419.7

419.7

0.0

 

სუბსიდიები

385.4

416.7

416.7

0.0

419.7

419.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

6.2

6.2

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.2

6.2

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

6.2

6.2

0.0

3.0

3.0

0.0

04 00

განათლება

1114.3

1540.8

1106.1

434.7

867.8

867.8

0.0

 

ხარჯები

794.5

949.0

857.8

91.2

852.8

852.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

107.0

104.6

13.4

91.2

13.4

13.4

0.0

 

სუბსიდიები

687.6

829.4

829.4

0.0

824.4

824.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319.8

591.8

248.3

343.5

15.0

15.0

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

686.2

839.4

839.4

0.0

839.4

839.4

0.0

 

ხარჯები

686.2

829.4

829.4

0.0

824.4

824.4

0.0

 

სუბსიდიები

686.2

829.4

829.4

0.0

824.4

824.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

267.8

238.3

29.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

267.8

238.3

29.5

0.0

0.0

0.0

04 03

განათლების ღონისძიებები

0.0

28.4

28.4

0.0

28.4

28.4

0.0

 

ხარჯები

0.0

28.4

28.4

0.0

28.4

28.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.4

13.4

0.0

13.4

13.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

91.2

0.0

91.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

91.2

0.0

91.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

91.2

0.0

91.2

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მშენემლობა, რეაბილიტაცია

428.1

313.9

0.0

313.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

107.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

319.8

313.9

0.0

313.9

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

842.2

1596.9

1072.1

524.8

952.1

952.1

0.0

 

ხარჯები

821.7

935.2

935.2

0.0

943.6

943.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.2

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

 

სუბსიდიები

762.2

868.2

868.2

0.0

876.6

876.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

20.4

29.0

29.0

0.0

29.0

29.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

661.8

137.0

524.8

8.5

8.5

0.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

169.9

204.5

204.5

0.0

204.5

204.5

0.0

 

ხარჯები

169.9

201.5

201.5

0.0

201.5

201.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

169.9

199.5

199.5

0.0

199.5

199.5

0.0

 

ხარჯები

169.9

196.5

196.5

0.0

196.5

196.5

0.0

 

სუბსიდიები

169.9

196.5

196.5

0.0

196.5

196.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

672.3

1392.4

867.6

524.8

747.6

747.6

0.0

 

ხარჯები

651.8

733.7

733.7

0.0

742.1

742.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.2

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

592.3

671.7

671.7

0.0

680.1

680.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

20.4

27.0

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

658.8

134.0

524.8

5.5

5.5

0.0

05 02 01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

593.8

664.9

664.9

0.0

664.9

664.9

0.0

 

ხარჯები

573.3

651.0

651.0

0.0

659.4

659.4

0.0

 

სუბსიდიები

573.3

651.0

651.0

0.0

659.4

659.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

14.0

14.0

0.0

5.5

5.5

0.0

05 02 01 01

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

55.8

67.4

67.4

0.0

67.4

67.4

0.0

 

ხარჯები

54.4

62.4

62.4

0.0

67.4

67.4

0.0

 

სუბსიდიები

54.4

62.4

62.4

0.0

67.4

67.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

136.7

136.3

136.3

0.0

136.3

136.3

0.0

 

ხარჯები

131.7

133.1

133.1

0.0

132.8

132.8

0.0

 

სუბსიდიები

131.7

133.1

133.1

0.0

132.8

132.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

3.2

3.2

0.0

3.5

3.5

0.0

05 02 01 03

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.3

101.1

101.1

0.0

101.1

101.1

0.0

 

ხარჯები

86.6

99.7

99.7

0.0

101.1

101.1

0.0

 

სუბსიდიები

86.6

99.7

99.7

0.0

101.1

101.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 04

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

266.3

321.3

321.3

0.0

321.3

321.3

0.0

 

ხარჯები

260.2

318.3

318.3

0.0

319.3

319.3

0.0

 

სუბსიდიები

260.2

318.3

318.3

0.0

319.3

319.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

3.0

3.0

0.0

2.0

2.0

0.0

05 02 01 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

45.6

38.8

38.8

0.0

38.8

38.8

0.0

 

ხარჯები

40.3

37.5

37.5

0.0

38.8

38.8

0.0

 

სუბსიდიები

40.3

37.5

37.5

0.0

38.8

38.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

644.8

120.0

524.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

644.8

120.0

524.8

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

42.5

37.7

37.7

0.0

37.7

37.7

0.0

 

ხარჯები

42.5

37.7

37.7

0.0

37.7

37.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.2

35.0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.4

2.7

2.7

0.0

2.7

2.7

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

36.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

ხარჯები

36.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

სუბსიდიები

19.0

20.7

20.7

0.0

20.7

20.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

17.0

24.3

24.3

0.0

24.3

24.3

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

361.6

692.0

677.6

14.4

693.5

693.5

0.0

 

ხარჯები

360.4

676.6

676.6

0.0

693.5

693.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

148.8

148.8

0.0

151.0

151.0

0.0

 

სუბსიდიები

133.6

160.6

160.6

0.0

190.5

190.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

226.8

366.1

366.1

0.0

349.8

349.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

1.1

0.0

2.3

2.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

15.4

1.0

14.4

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

64.6

95.9

81.5

14.4

93.1

93.1

0.0

 

ხარჯები

64.6

81.5

81.5

0.0

93.1

93.1

0.0

 

სუბსიდიები

64.6

81.5

81.5

0.0

93.1

93.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

64.6

81.5

81.5

0.0

93.1

93.1

0.0

 

ხარჯები

64.6

81.5

81.5

0.0

93.1

93.1

0.0

 

სუბსიდიები

64.6

81.5

81.5

0.0

93.1

93.1

0.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.4

0.0

14.4

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

297.0

596.1

596.1

0.0

600.4

600.4

0.0

 

ხარჯები

295.8

595.1

595.1

0.0

600.4

600.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

148.8

148.8

0.0

151.0

151.0

0.0

 

სუბსიდიები

69.0

79.1

79.1

0.0

97.4

97.4

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

226.8

366.1

366.1

0.0

349.8

349.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

1.1

0.0

2.3

2.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება

225.8

365.2

365.2

0.0

350.0

350.0

0.0

 

ხარჯები

225.8

365.2

365.2

0.0

350.0

350.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

225.8

364.4

364.4

0.0

348.0

348.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.9

0.9

0.0

2.0

2.0

0.0

06 02 02

ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება

1.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.8

1.8

0.0

1.8

1.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.3

0.3

0.0

0.3

0.3

0.0

06 02 03

უფასო სასადილოს ხელშეწყობა

70.2

80.1

80.1

0.0

97.4

97.4

0.0

 

ხარჯები

69.0

79.1

79.1

0.0

97.4

97.4

0.0

 

სუბსიდიები

69.0

79.1

79.1

0.0

97.4

97.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხლშეწყობა

0.0

148.8

148.8

0.0

151.0

151.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

148.8

148.8

0.0

151.0

151.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

148.8

148.8

0.0

151.0

151.0

0.0

 

თავი III. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები

 

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 47.1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად.

მუხლი 16. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი- 135.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.9 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71.1 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.