ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016521
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
21/12/2020
ვებგვერდი, 23/12/2020
190020020.35.158.016521
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2020 - 01/02/2021)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2020 წლის 21 დეკემბერი

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის პირველი იანვრიდან.
მუხლი 3
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილება „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  https://www.matsne.gov.ge).

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანი 

 

დანართი №1

თავი I
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

33,581.1

36,157.0

8,218.3

27,938.8

28,854.0

305.0

28,549.0

გადასახადები

4,729.6

4,133.6

0.0

4,133.6

4,767.0

0.0

4,767.0

გრანტები

9,666.4

8,321.0

8,218.3

102.7

405.0

305.0

100.0

სხვა შემოსავლები

19,185.0

23,702.4

0.0

23,702.4

23,682.0

0.0

23,682.0

ხარჯები

24,698.6

26,283.9

899.7

25,384.2

24,782.0

305.0

24,477.0

შრომის ანაზღაურება

3,574.9

3,539.0

132.0

3,407.0

3,539.0

132.0

3,407.0

საქონელი და მომსახურება

3,371.5

3,761.0

594.7

3,166.3

2,275.9

0.0

2,275.9

პროცენტი

56.0

37.0

0.0

37.0

25.0

0.0

25.0

სუბსიდიები

12,025.1

13,955.5

170.0

13,785.5

14,675.1

170.0

14,505.1

გრანტები

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,533.7

2,651.0

3.0

2,648.0

2,391.0

3.0

2,388.0

სხვა ხარჯები

3,092.5

2,295.4

0.0

2,295.4

1,831.0

0.0

1,831.0

საოპერაციო სალდო

8,882.5

9,873.1

7,318.6

2,554.5

4,072.0

0.0

4,072.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,973.5

13,582.7

7,590.5

5,992.2

4,015.0

0.0

4,015.0

ზრდა

10,033.8

13,642.7

7,590.5

6,052.2

4,075.0

0.0

4,075.0

კლება

60.3

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

მთლიანი სალდო

-1,091.1

-3,709.6

-272.0

-3,437.6

57.0

0.0

57.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,433.5

-3,862.6

-272.0

-3,590.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

3,863.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3,863.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

5,297.1

3,862.6

272.0

3,590.6

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

5,297.1

3,862.6

272.0

3,590.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-342.4

-153.0

0.0

-153.0

-57.0

0.0

-57.0

კლება

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

საშინაო

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

38,938.4

40,079.6

8,490.2

31,589.4

28,914.0

305.0

28,609.0

შემოსავლები

33,581.1

36,157.0

8,218.3

27,938.8

28,854.0

305.0

28,549.0

არაფინანსური აქტივების კლება

60.3

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

35,074.8

40,079.6

8,490.2

31,589.4

28,914.0

305.0

28,609.0

ხარჯები

24,698.6

26,283.9

899.7

25,384.2

24,782.0

305.0

24,477.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,033.8

13,642.7

7,590.5

6,052.2

4,075.0

0.0

4,075.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

ნაშთის ცვლილება

-3,863.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28,854,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

33,581.1

36,157.0

8,218.3

27,938.8

28,854.0

305.0

28,549.0

გადასახადები

4,729.6

4,133.6

0.0

4,133.6

4,767.0

0.0

4,767.0

გრანტები

9,666.4

8,321.0

8,218.3

102.7

405.0

305.0

100.0

სხვა შემოსავლები

19,185.0

23,702.4

0.0

23,702.4

23,682.0

0.0

23,682.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4,729.6

4,133.6

0.0

4,133.6

4,767.0

0.0

4,767.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები ქონებაზე

3,833.8

3,200.0

0.0

3,200.0

3,600.0

0.0

3,600.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

2,520.7

2,000.0

0.0

2,000.0

2,400.0

0.0

2,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

11.1

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

861.9

883.0

0.0

883.0

883.0

0.0

883.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

624.1

700.0

0.0

700.0

700.0

0.0

700.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

237.8

183.0

0.0

183.0

183.0

0.0

183.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

440.0

310.0

0.0

310.0

310.0

0.0

310.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

56.6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

383.4

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

895.9

933.6

0.0

933.6

1,167.0

0.0

1,167.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 405.0  ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გრანტები

9,666.4

8,321.0

405.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

544.9

102.7

100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,121.5

8,218.3

305.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,065.1

1,491.9

305.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1,065.1

1,491.9

305.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,056.4

6,726.3

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

7,332.4

6,012.3

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

724.0

714.0

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 23,682.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

19,185.0

23,702.4

23,682.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

18,489.4

23,400.0

23,400.0

პროცენტები

277.3

200.0

200.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

18,212.1

23,200.0

23,200.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

18,212.1

23,200.0

23,200.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

187.7

82.4

82.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

167.3

80.0

80.0

სანებართვო მოსაკრებელები

71.7

40.0

40.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.2

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

94.4

40.0

40.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.4

2.4

2.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.4

2.4

2.0

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

280.8

220.0

200.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

227.1

0.0

0.0 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24,782.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

24,698.6

26,283.9

899.7

25,384.2

24,782.0

305.0

24,477.0

შრომის ანაზღაურება

3,574.9

3,539.0

132.0

3,407.0

3,539.0

132.0

3,407.0

საქონელი და მომსახურება

3,371.5

3,761.0

594.7

3,166.3

2,275.9

0.0

2,275.9

პროცენტი

56.0

37.0

0.0

37.0

25.0

0.0

25.0

სუბსიდიები

12,025.1

13,955.5

170.0

13,785.5

14,675.1

170.0

14,505.1

გრანტები

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,533.7

2,651.0

3.0

2,648.0

2,391.0

3.0

2,388.0

სხვა ხარჯები

3,092.5

2,295.4

0.0

2,295.4

1,831.0

0.0

1,831.0 

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,015.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,075.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

129.4

232.2

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,996.6

11,777.3

3,399.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,302.2

1,562.2

675.3

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

597.2

38.0

0.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა

8.4

33.0

0.0

 

სულ ჯამი

10,033.8

13,642.7

4,075.0


 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

238.8

60.0

60.0

ძირითადი აქტივები

46.1

10.0

10.0

არაწარმოებული აქტივები

192.2

50.0

50.0

მიწა

192.2

50.0

50.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,478.6   

6,270.7   

5,579.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,080.2   

5,799.7   

5,497.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,080.2   

5,299.7   

4,997.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

500.0   

500.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

398.4   

190.0   

82.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

281.0   

0.0   

702

თავდაცვა

240.9   

257.0   

257.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,407.8   

10,603.0   

2,849.7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

22.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

22.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

4,278.6   

7,956.4   

2,425.8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,278.6   

7,956.4   

2,425.8   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,129.2   

2,624.5   

423.9   

705

გარემოს დაცვა

2,086.8   

2,305.3   

2,390.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,528.6   

1,604.4   

1,670.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

94.6   

35.3   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

463.6   

665.6   

720.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6,271.1   

3,837.6   

2,477.8   

7061

ბინათმშენებლობა

3,245.1   

1,612.5   

674.9   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,358.6   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

133.2   

690.0   

250.0   

7064

გარე განათება

809.2   

802.9   

853.9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

725.1   

732.2   

699.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

306.8   

425.0   

478.5   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

306.8   

425.0   

478.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6,127.5   

6,616.2   

6,822.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,248.0   

3,331.5   

3,424.6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,237.4   

2,630.0   

2,747.6   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

152.1   

184.7   

179.8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

300.0   

300.0   

300.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

189.9   

170.0   

170.0   

709

განათლება

4,696.3   

4,953.7   

3,861.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,040.0   

3,417.5   

3,680.3   

7092

ზოგადი განათლება

1,656.4   

1,536.2   

180.7   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,656.4   

1,536.2   

180.7   

710

სოციალური დაცვა

4,459.0   

4,811.2   

4,199.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

329.5   

452.0   

452.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

54.2   

145.0   

145.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

275.3   

307.0   

307.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

519.4   

565.0   

570.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,612.9   

1,302.0   

1,102.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

16.7   

25.0   

25.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

32.4   

45.0   

45.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,948.1   

2,422.2   

2,005.0   

 

სულ

35,074.8   

40,079.6   

28,914.0 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

საოპერაციო სალდო

8882.5

9873.1

4072

მთლიანი სალდო

-1091.1

-3709.6

57

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,433.5

3,862.6

0.0

ზრდა

3,863.6

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3,863.6

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0 

სესხები

0.0

0.0

0.0 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0 

კლება

5,297.1

-3,862.6

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

5,297.1

-3,862.6

0.0 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0 

სესხები

0.0

0.0

0.0 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0 

 

2020 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3862604.46 ლარი. მათ შორის: მთავრობის განკარგულება №13  საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში  3756374.4 ლარი; მთავრობის განკარგულება №265 ტრანსფერში ნაშთმა შეადგინა  74,667.71 ლარი; მთავრობის განკარგულება №506 ტრანსფერში  ნაშთმა შეადგინა 19,067.50 ლარი; მთავრობის განკარგულება №45  ტრანსფერში ნაშთმა შეადგინა 12,494.85 ლარი.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ვალდებულებების კლება-საშინაო-სესხების ეკონომიკურ მუხლში გეგმა განისაზღვრა სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010წლის  7 ივნისს უნომრო და 2017 წლის 13 მარტის №50  ხელშეკრულებების  მიხედვით. სესხის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია, ასევე ქალაქ ბოლნისში ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ასევე, ორი ცალი კომპაქტორიან ნაგავმზიდი მანქანის და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერის შესყიდვა.

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გემა

2021 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-153.0

-57.0

-67.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

კლება

153.0

57.0

67.5

საშინაო

153.0

57.0

67.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

 

ვალის ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისთვის შეადგენს 338532 ლარი და 2021 წლის 31 დეკემრისთვის კი – 291965 ლარი.


მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ა) ა.ა.ი.პ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის,  საზოგადიობრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის;-ს მიერ 2021 წელს განსახორციელებელი; სავალდებულო ღონისძიებები ადგილობრივი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 114.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ბ) შ.პ.ს. დეზე-ეფექტის-ს მიერ განსახორციელებელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების უფლებამოსილებისათვის 56.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 132,0 ათასი ლარის ოდენობით;   

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0  ათასი ლარისა ოდენობითю.


თავი II
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები

მუხლი 14. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
 • მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
 • ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
 • განათლება;
 • კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი;
 • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით:

1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა;

2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა;

3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა;

4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება;

5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება;

6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელების უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია. ადგილობრივი ბიუჯეტით, მასში გაწერილი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით განისაზღვრება, თუ როგორ უნდა დახარჯოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საჯარო ფინანსები იმ გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, რომლებიც აუცილებელია მოქალაქეთა ცხოვრებისთვის. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიუჯეტის შემუშავების ფუნდამენტური პრინციპია – ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. გამჭვირვალობა გულისხმობს ბიუჯეტების პროექტების წარმომადგენლობით ორგანოებში განხილვის პროცედურების საჯაროობას საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის;

დამტკიცებული ბიუჯეტებისა და მათი შესრულების შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნებას;

ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის.  აღნიშნული პრინციპების საფუძველზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება აქვს ჩაერთოს ბიუჯეტის შემუშავებისა და აღსრულების პროცესში. მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, ჩაერთონ და საკუთარი მოსაზრებები მიაწოდონ ადგილობრივ ხელისუფლებას. ბიუჯეტის პროექტის შედგენის, განხილვისა და დამტკიცებისას, მოქალაქეებს უფლება აქვთ, წინადადებებით მიმართონ მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, ასევე, დაესწრონ საკრებულოს სხდომებს და მიაწოდონ საკრებულოს საკუთარი წინადადებები და შენიშვნები. ბიუჯეტის შედგენისა და განხილვის ეტაპებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის კანონმდებლობით განსაზღვრული ფორმებია:  საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიების სხდომებში მონაწილეობა; საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა; საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციის წესით ინიცირება. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნებისმიერი მოქალაქის კანონით გარანტირებული უფლებაა მოითხოვოს შეხვედრა საკრებულოს წევრთან და მიაწოდოს საკუთარი მოსაზრება ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. ასევე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვა მათ დამტკიცებამდე. ასევე, საკრებულოს ვალდებულებაა სამ თვეში ერთხელ მაინც უზრუნველყოს „ღია კარის სხდომები“ მოქალაქეთა მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების მოსასმენად. გარდა საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი პროცედურისა, ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შედგენის ეტაპზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების ორგანიზებით იმართება საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტისა და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის. აღნიშნულ შეხვედრებზე ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება აქვს განიხილოს საბიუჯეტო დოკუმენტების პროექტები, დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება წარმოდგენილ პროექტებთან დაკავშირებით და მიაწოდოს რეკომენდაციები ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობას, მერიის შესაბამისი სამსახურებისა თუ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებისა, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალებას აძლევს ჩაერთოს პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში. მოქალაქეთა მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები თვითმმართველობის ბიუჯეტის აღსრულების პროცესში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიგეგმოს გამჭვირვალედ, მიზანმიმართულად და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ხოლო მისი ხარჯვა კი განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტიანად. ბიუჯეტის ხარჯვის, ანუ აღსრულების, ეტაპზე მოქალაქეებს შეუძლიათ, განახორციელონ მონიტორინგი, თუ რამდენად წესებისა და პროცედურების დაცვით ხდება დამტკიცებული ბიუჯეტის ხარჯვა და ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება, ასევე, რამდენად მიზანმიმართულად და ეფექტიანად იხარჯება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო რესურსები. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და აუდიტორული დასკვნა არის საჯარო ინფორმაცია და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის. გასათვალისწინებელია, რომ წლის განმავლობაში, ადგილობრივ ბიუჯეტში შედის ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც ბიუჯეტს ემატება ახალი ღონისძიებები, ასევე, იცვლება არსებული ღონისძიებების დაფინანსება. მოსმენილი ანგარიშების საფუძველზე, მოქალაქეს უფლება აქვს შეიმუშაოს რეკომენდაციები და წარუდგინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2019  წლის 

ფაქტი

2020  წლის დაზუსტებული გეგმა

2021  წლის პროექტი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო

დანიშნულების ხარჯები

5719,6

6246,7

5836,0

5843,7

5838,5

5833,3

01

01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

917,1

976,0

976,0

976,0

976,0

976,0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

4133,6

4287,7

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

01 04 02

მგფ-ს და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

398,4

180,0

72,0

79,7

74,5

69,3

01 04

03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოწერილი

თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01

05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

240,9

257,0

257,0

257,0

257,0

257,0

01

06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

29,5

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

01

07

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

281,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.(პროგრამული კოდი 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი ორგანოს  გამართული ფუნქციონირება ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სამოქალაქო პლურალიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისათვის, რამდენადაც იგი წარმოადგენს რაიონის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელ საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციის მქონე სახელისუფლებო შტოს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელებისას მისი მოცულობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალობის გაზრდა. მერიის საქმიანობის კონტროლის ფორმებისა და მეთოდების  დახვეწა-სრულყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  976.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • განხორციელებული საკანონმდებლო საქმიანობა და შესაბამისი კონტროლი;
 • გაუმჯობესებული მმართველობა;
 • სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • გაუმჯობესებული მმართველობა, თანამშრომლობა და ურთიერთობები/კავშირები;
 • გაღრმავებული ცოდნა, ამაღლებული კვალიფიკაცია;
 • ქალთა წილი ჯამურ დასაქმებაში;
 • ქალთა მიერ წარმომადგენლობით ორგანოში თანამდებობაზე დაკავებულ პოზიციათა რიცხვი.

 

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

რაიონის ინსტიტუციური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება. ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა. პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელი ორგანოს განხორციელების  პირობების შექმნა; მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ებისა და შპს-ების   საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; მერიის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა; მერიის  მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება.  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა. სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა. 

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მერიის გამართული და ეფექტური მუშობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 3985.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ფინანსური და სხვა სახის კრიზისების წინასწარი პრევენცია,სხვადასხვა ჯგუფების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად;
 • კვალიფიკაციისა და ცოდნის ამაღლების შედეგად გაუმჯობესებული მმართველობა;
 • დანერგილი პროგრამული ბიუჯეტი, რაც უზრუნველყოფს საჯარო პოლიტიკის  მიზნებსა და ფინანსურ სახსრებს შორის კავშირის გაძლიერებას;
 • ეფექტიანად შემუშავებული და წარმართული, რაიონის განვითარების საჭიროებებთან შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობის ჩართულობა და გამჭვირვალობა;
 • საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროექტების რაოდენობა;
 • ქალთა წილი ჯამურ დასაქმებაში და აღმასრულებელ ორგანოში   თანამდებობაზე დაკავებულ პოზიციათა რიცხვი.

 

1. სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი  გადასახდელების დასაფინანსებლად იქმნება სარეზერვო ფონდი, რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების მთლიანი ოდენობის 2%- ს. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს ქალაქის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ფონდის მიზანია, ბიუჯეტის გეგმაში შესაბამის პროგრამაში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დროს, რესურსის გამოყოფა და დროულად აღმოფხვრა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 500.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • შესაბამის პროგრამებში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსება;
 • ფინანსური და სხვადასხვა სახის კრიზისების პრევენცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • შესაბამის პროგრამებში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დროული დაფინანსება.

 

1. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში შექმნილია წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს  მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების  დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ოდენობა განისაზღვრება წლიური ბიუჯეტით.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან  მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური  განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ  ვადებში შესრულება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 82.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სასესხო ვადებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სასესხო ვალდებულების დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო.

 

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური (პროგრამული კოდი 01 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური ვალდებულია შეატყობინოს და გამოიძახოს ბოლნისის რაიონში რეგისტრირებული მოქალაქე ან/და მოქალაქე,რომელსაც არ აქვს რეგისტრაციის ადგილი, – ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით (18-დან 27 წლამდე ასაკის პირი, რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და რომელსაც არ აქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისაგან განთავისუფლების ან გაწვევის გადავადების საფუძველი, ექვემდებარება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 257.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება, არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საქართველოს სამხედრო ძალებში ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით შევსების მაღალი მაჩვენებელი;
 • ქალთა წილი ჯამურ დასაქმებაში.

 

1. საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 01 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება საჯარო მოსამსახურის მიერ დაკავებული თანამდებობისადმი დადგენილი საკვალიფიკაციო ცოდნის სავალდებულო მინიმუმში კვალიფიკაციის ამაღლება.

 პროგრამის მიზანია საჯარო სამსახურის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფაა. პროგრამა საჯარო მოხელეთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების დაგეგმვა-ადმინისტრირებას და მათ პროფესიულ გადამზადებას  სხვადასხვა თემატური ტრეინინგებით და მოდულებით  გეგმავს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია საკანონმდებლო ნოვაციების სწავლება და კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების გაცნობა; ცოდნისა და კვალიფიკაციის ზრდა, პროფესიული ჩვევების გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 36.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • საჯარო მოხელეთა პროფესიული ცოდნის, კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების
 • გაღრმავება-ამაღლება, მუნიციპალური  მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების
 •  ათვისება და სამსახურში მათი დანერგვა გაუმჯობესებული მმართველობისთვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სერთიფიცირებული თანამშრომლების რაოდენობა;
 • მოხელეთა ატესტაციების შედეგები;
 • კვალიფიკაციის ამაღლების თანაბარი შესაძლებლობა. (ქალი/კაცი)

 

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა  და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული გეგმა

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11961,4

14734,4

5582,5

5884,8

6784,8

7190,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4278,6

7956,4

2425,8

2337,4

2478,1

3364,1

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6048,8

3685,9

2327,8

2768,5

3467,8

2927,8

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

133,2

690,0

250,0

0,0

0,0

0,0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

809,2

802,9

853,9

934,6

1003,9

1203,9

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

94,6

35,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 06

ბინათმშენებლობა

2431,8

783,7

150,0

510,0

1240,0

450,0

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

408,1

523,2

549,0

549,0

549,0

549,0

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

1358,6

0,0

0,0

250,0

150,0

200,0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

275,3

376,8

424,9

424,9

424,9

424,9

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

538,0

452,0

100,0

100,0

100,0

100,0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

504,9

467,5

405,0

355,0

405,0

455,0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

66,4

160,0

0,0

100,0

150,0

200,0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

250,6

49,0

150,0

0,0

0,0

0,0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

187,9

258,5

255,0

255,0

255,0

255,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1129,2

1674,5

323,9

323,9

323,9

323,9

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის

მომსახურება

0,0

450,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარედ შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული  ქუჩების ნაწილი.   მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების  მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე  კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, ქალაქში და მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში გამავალი გზების რეაბილიტაცია, რაც ქალაქისა და სოფლის გზებზე ავტოტრანსპორტის უფრო კომფორტულად  გადაადგილებას უზრუნველყოფს და მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. აღნიშნული გზის მშენებლობაზე, ასობით საქართველოს მოქალაქე დასაქმდება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  2425,8 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
 • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა;
 • საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა;
 • მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისთვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა;
 • შშმ პირებისათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის ადაპტირებული გზები.
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
 • რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
 • მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი;
 • ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , სარწყავი არხების, საკანალიზაციო, სასმელი წყლის და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,სარიტუალო სახლებისა და  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი, უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი  გარემოს შექმნა;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა და განვითარება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2327,8  ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გარე განათების ქსელის ჩამოყალიბება და არსებულის სრულყოფა;
 • გაუმჯობესებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
 • სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;
 • კორპუსების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა;
 • კორპუსების ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების  რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 • გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა;
 • ექსპლოატაცია გაზრდილი კორპუსების რაოდენობა;
 • მოწესრიგებულ კორპუსებში მცხოვრებ კმაყოფილი მოქალაქეთა რაოდენობა;
 • შშმპ-სა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლე ადამიანთა კმაყოფილება.

 

2.2.2. სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 02 02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული  წყლის  რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის  სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების  რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების გამართვასა და შეუფერხებლად უსაფრთხო წყლის მიწოდებას მოსახლეობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:   250,0  ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სასმელი წყლის სისტემის დანერგვა მუნიციპალიტეტში.
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობა რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემაზე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოწესრიგებული წყალმომარაგებით კმაყოფილი მოსახლეობა;
 • შშმპ-სა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლე ადამიანთა კმაყოფილება.

 

2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების  ღონისძიებების რეგულარული გატარება, ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 853,9 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შედეგები:

 • განათებული მუნიციპალიტეტი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა;
 • ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სანათი წერტილების რაოდენობა.
 • კმაყოფილი მოსახლეობა;
 • შშმპ-სა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლე ადამიანთა კმაყოფილება.

 

2.2.5. ბინათმშენებლობა.(პროგრამული კოდი 02 02 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ავარიული შენობები, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მოქალაქეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია  გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული არასაცხოვრებელი და  საცხოვრებელი  სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას.  გასამაგრებელი შენობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ავარიულობის სიმწვავის კატეგორიის  მიხედვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება  და გაუმჯობესება,  მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 150.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • კორპუსების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა;
 • რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლუატაციაგაზრდილი კორპუსების რაოდენობა;
 • მოწესრიგებულ კორპუსებში მცხოვრებ კმაყოფილ მოქალაქეთა რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა;
 • შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა

2.2.6. სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი რიტუალური სახლების და სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

არსებული რიტუალური სახლების და სასაფლაოების საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება  და გაუმჯობესება;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 549.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გაუმჯობესებული სარიტუალო მომსახურება;
 • დასუფთავებული და კეთილმოწყობილი სასაფლაოები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოვლილი რიტუალური სახლები და მომსახურებით მოსარგებლე
 • კმაყოფილი ადამიანების რაოდენობა.(ქალი/კაცი)
 • მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოების რაოდენობა.

 

2.2.7. კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ ბოლნისის კორპუსის  დაფინანსებას, რომლის საქმიანობაც მოიცავს შესაბამის ორგანოებთან ერთად და საინიციატივო ჯგუფების მონაწილეობით მრავალბინიანი სახლების ტექნიკური პასპორტების და ამ სახლების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშესაწყობად პროგრამების შემუშავებას და  განხორციელებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა.

აღწერა-პასპორტიზაცია და განვითარება;  ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში ამხანაგობების ჩართულობა (თანამონაწილეობა) და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  424,9 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • კორპუსების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა;
 • მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლუატაციაგაზრდილი კორპუსების რაოდენობა;
 • მოწესრიგებულ კორპუსებში მცხოვრებ კმაყოფილ ადამიანთა რაოდენობა. (ქალი/კაცი)

2.2.8.ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 02 02 11)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტის კონკრეტული ამოცანები:ბოლნისის რეგიონალური აგრო-ბიზნესის კვანძად  ჩამოყალიბების მიზნით ბიზნეს  კლასტერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

მცირე და საშუალო საწარმოების და ინდივიდუალური მეწარმეების თანამშრომლობისა და კავშირების გაუმჯობესება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისა და რეგიონულ ბაზრებთან უკეთესად ხელმისაწვდომობის მიზნით;

ტურისტული თვალსაზრისით ბოლნისის მომხიბვლელობის ზრდა გაუმჯობესებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის და შესაბამისი მარკეტინგის საშუალებით;

პროექტი მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: საწარმოო შესაძლებლობების  იდენტიფიცირებისა და ადგილობრივ წარმოებულ საქონელზე მოთხოვნის დასადგენად სრულყოფილი კვლევის განხორციელება, ასევე მიწოდების წყაროების იდენტიფიცირება, რეგიონული აგრო-ბიზნეს ლოჯისტიკური კვანძის ტერიტორიაზე პერიფერიული მომხმარებლების საქმიანი ინტერესების შეფასება; საჯარო-კერძო დიალოგისთვის მდგრადი არხების შექმნა და დაინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტრის ჩართვა გრძელვადიანი ინფორმაციის გაზიარებისა და კომუნიკაციის მექანიზმების შესანარჩუნებლად; აგროცენტრის ჩამოსაყალიბებლად  ფიზიკური ინფრასტუქტურის მოწყობა და ფერმერების, აგროწარმოებაში ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესების დამხმარე შესაძლებლობებით( ხილ-ბოსტნეულის,  ყველისა და სხვა ნაწარმის შეფუთვის  და ღვინის ჩამოსხმის  სერვისის მიწოდება) უზრუნველყოფა; აგროცენტრის ბიზნეს მოდელისა და მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება;ქ.ბოლნისის ისტორიული უბნის „კატერინენფელდის“ ნაწილის(მ.სტეფანიას ქუჩა) ინფრასტრუქტურის მოწყობა: კანალიზაციის, გზის, ტროტუარებისა და გარე განათების ქსელის მოწყობა, ტურისტული  მარკირების ნიშნების განთავსება.ქ.ბოლნისის ისტორიული უბნის „კატერინენფელდის“ მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება;ფერმერებისა და ტურიზმის დარგში არსებული მეწარმეების დატრენინგება ბიზნესის მართვის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად; ყოველწლიურად 2 ადგილობრივი ნაწარმის  გამოფენა/გაყიდვის მოწყობა. ჯამში მოეწყობა 4 გამოფენა/გაყიდვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბიზნესის განვითარებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების სტიმულირება  მყარ ინფრასტრუქტურასა და მეწარმეთა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში თანხების ინვესტირებით; საჯარო-კერძო  დიალოგის წახალისება ფერმერული მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის  ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიზნით და ქალთა და ახალგაზრდობის ჩართულობაზე განსაკუთრებული აქცენტებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  100,0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ბიზნესის ლოჯისტიკური ცენტრი და შესაბამისი კლასტერის
 • ჩამოყალიბება და გაძლიერება;
 • ინფრასტრუქტურის განვითარება და  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება, შენახვა, შეფუთვა და გაყიდვა;
 • აგროცენტრის ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბება;
 • გაზრდილი მცირე საოჯახო სასტუმროების და ხელნაკეთი  ნივთების მწარმოებელთა შემოსავლები;
 • აგრო წარმოებაში, აგრეთვე ტურიზმში ჩართული მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ბიზნესის მართვის უნარების გაუმჯობესება;
 • გაუმჯობესებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა და გაზრდილი ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა;
 • ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული ინდივიდუალური მეწარმეებისა და კომპანიების შემოსავალის და მოგების გაზრდა;
 • ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსული თანხების მოცულობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • დასაქმების დონე;
 • ოჯახების შემოსავლების მაჩვენებელი;
 • აგროწარმოებაში და აგროღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული ფერმერების, მცირე და საშუალო მეწარმეების რაოდენობა;
 • ფერმერების, მცირე და საშუალო მეწარმეების შემოსავლების მოცულობა;
 • დამწყები ბიზნესების რაოდენობა;
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა;

2.3.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული სკვერებისა და პარკების, მუნიციპალიტეტის გამწვანების, შადრევნების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისთვის და ტურისტებისთვის კომფორტული და მიმზიდველი, უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:   405.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
 • მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
 • ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • კეთილმოწყობილი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა.
 • ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების     რაოდენობა.
 • შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა

 

2.3.2.  სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა  (პროგრამული კოდი 02 03 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭიროა არსებული სკვერების და შადრევნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიისა და წლის მიწოდება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  150,0   ათასი ლარი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

მოსახლეობისთვის კომფორტული  და ეკოლოგიური დასასვენებელი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოვლილი სკვერები და შადრევნები;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლუატირებული შადრევნებისა და სკვერების რაოდენობა;
 • მოწყობილი დასასვენებელი და გასართობი ადგილებით კმაყოფილი მოსახლეობა (ქალი/კაცი);
 • შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა.

 

2.3.3.  ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  შპს  „კულტურისა და დასვენების პარკი“, რომელიც განახორციელებს არსებული პარკის მოვლა-პატრონობას, ცენტრალური  პარკის  განათებასა  და  ფასადის  რეაბილიტაციას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

კომფორტული და დასასვენებლი ადგილის შექმნა ჯანსაღი მომავალი თაობისთვის.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  255,0   ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოვლილი ცენტრალური პარკი;
 • საზოგადოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებლი ადგილის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა;
 • პარკში დამსვენებელთა რაოდენობა (ქალი/კაცი);
 • ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

 

2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  323,9   ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული გარემო;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 • შშმპ-სა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლე ადამიანთა კმაყოფილება.

 

2.6.  საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდება 2019 წლის N128/01/19 ხელშეკრულების საფუძველზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების  ინფრასტრუქტურული ობიექტების  სამშენებლო სამუშოებზე.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 100.0 ათასი ლარი. 

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საგარანტიო ვადაში,ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი.

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული გეგმა

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1992,2

2270,0

2390,0

2390,0

2390,0

2390,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1528,6

1604,4

1670,0

1670,0

1670,0

1670,0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

463,6

665,6

720,0

720,0

720,0

720,0


 

3.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.  ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის დროს განხორციელდება ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული  დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,  რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა – უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და უსაფრთხო ეპიდგარემოს უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 1670,0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • დასუფთავებული ქალაქის   ქუჩები, პარკები და სკვერები;
 • მუნიციპალიტეტში  სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;
 • ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო;
 • ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
 • პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
 • დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი;
 • სანიაღვრე ჭების და ცხაურების რაოდენობა;
 • იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობალ.

 

3.2  ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და  ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ბოლნისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა;

 მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდა სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; მოსახლობის უსაფრთხოებისთვის  აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამისფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება.ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და  რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

საზოგადოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  720.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოვლილი და გაფორმებული პარკები და სკვერები;
 • თანამედროვე ლანდშაფტური დიზაინით გაფორმებული ქალაქის ტერიტორია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • გამწვანებული ტერიტორიის ფართობი;
 • რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა.
 • გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა.

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების  გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ  უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

 

პრო გრამ. კოდი

დასახელება

2019

წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუს

ტებული გეგმა

2021  წლის პროექტი

2022  წლის პროგნოზი

2023  წლის პროგნოზი

2024  წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

4696,3

4953,7

3861,0

3185,7

3185,7

3185,7

04 01

სკოლამდელი განათლება

3040,0

3417,5

3680,3

3005,0

3005,0

3005,0

04 01 01

ა()იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება“

2602,1

2725,0

3005,0

3005,0

3005,0

3005,0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

437,9

692,5

675,3

0,0

0,0

0,0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

161,7

183,5

180,7

180,7

180,7

180,7

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწობა

1494,7

1352,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს:

სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  3680,3 ათასი ლარ

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები;
 • აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
 • საბავშო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სამღზრდელო პროცესი;
 • გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
 • ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების ხელშეწყობა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სათანადოდ აღჭურვილი საბავშო ბაღების რაოდენობა;
 • აღსაზრდელთა რაოდენობა;
 • არანაკლებ 4 ახალი ბაღის აშენება/აღდგენა;
 • ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა.

 

4.1.1. ა(ა)იპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი   აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება“ (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“,რომელიც განახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების საქმიანობის ორგანიზება, კორდინაცია და მათი საქმიანობისთვის ხელშეწყობა. ფილიალების  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა.რაციონალური და ჯანსაღი კვების ორგანიზება.სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებებით, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი საგნებითუზრუნველყოფა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1300  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 3005.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში   მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები;
 • გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღები;
 • კვალიფიციური კადრების ზრდა;
 • მრავალფეროვანი და გაუმჯობესებული კვების რაციონი;
 • გაუმჯობესებული საამღზრდელო გარემო.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკურიბაზის მქონე ბაგა-ბაღების რაოდენობა;
 • სერთიფიცირებული კადრების რაოდენობა;
 • საბავშვო ბაღებში მოსიარულე ბავშვების რაოდენობა (ბიჭი/გოგო);
 • სურსათის უვნებლობის და მსგავსი სამსახურის მიერ ჩატარებული   კვლევების შედეგად მიღებული შენიშვნების რაოდენობა.

 

4.1.2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  ბალანსზე არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და მიმდინარე რემონტი.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 675.3  ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გაუმჯობესებული საამღზრდელო გარემო;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოწესრიგებული და მოვლილი საბავშვო ბაღები რაოდნობა;
 • შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა.

 

4.2. უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო,  სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადის“ დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

განათლების საფუძველზე (სხვადასხვა თემატური ტრენინგ-სემინარების, სახელობო სწავლებების მეშვეობით) ახალგაზრდების ზოგადი განათლების დონის ამაღლება, მათში სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ცნობიერების ამაღლება. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია;

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 180.7 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • შშმ მოსწავლეთათვის სწავლის ხელმისაწვდომობა;
 • შშმ მოსწავლეთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა(გოგო/ბიჭი) ;
 • საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი,  ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრება. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების  ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების  პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;

პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში)  მონაწილეობის ხელშეწყობას; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობას; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და  სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია;

 ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020

წლის დაზუს

ტებული გეგმა

2021

წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი

5939,6

6357,7

6567,0

7417,0

6947,0

7067,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3060,1

3073,0

3169,6

3869,6

3349,6

3369,6

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1990,3

2469,5

2564,1

2564,1

2564,1

2564,1

05 01 01 01

ა(ა)იპ – სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

915,0

113,9

1190,0

1190,0

1190,0

1190,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

140,1

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ – რაგბის კლუბი ბოლნისი

657,0

877,7

895,1

895,1

895,1

895,1

05 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

278,1

324,9

326,0

326,0

326,0

326,0

05 01 02

სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

1069,9

603,5

605,5

1305,5

785,5

805,5

05 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

579,1

15,0

0,0

700,0

180,0

200,0

05 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

490,8

588,5

605,5

605,5

605,5

605,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2186,2

2490,0

2607,6

2757,6

2807,6

2907,6

05 02 01

კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა

2185,8

2490,0

2607,6

2607,6

2607,6

2607,6

05 02 01 01

ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი

368,2

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ – ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

218,6

271,0

277,6

277,6

277,6

277,6

05 02 01 03

ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი

1599,0

1839,0

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

05 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

0,4

0,0

0,0

150,0

200,0

300,0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

51,6

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

05 05

საგამომცემლო საქმიანობა

107,2

134,7

129,8

129,8

129,8

129,8

05 06

განცხადებები, რეკლამა და საეთერო დრო

44,9

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

05 07

წარჩინებული სპორტსმენების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ფულადი დახმარება

189,5

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

 

5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული  დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის  მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და  დამკვიდრებას. სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება,  თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება.  პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  3169,6  ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
 • ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება;
 • გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;
 • მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
 • სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 • მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა;
 • სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში აქტიურად ჩაბმული და წახალისებული პერსპექტიული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
 • სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა;
 • სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;
 • პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
 • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები;
 • თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა;
 • ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა;
 • სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პერსპექტიულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

 

5.1.1. სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის“, ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის ძიუდოს სკოლის“, ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისის“, ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონას“, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდობის მასობრივ ჩართულობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციასა და დამკვიდრებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2564,1 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და ახალგაზრდობის ინტელექტუალური  დონის ამაღლება;
 • შეჯიბრებებზე მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა;
 • საქართველოს ნაკრები გუნდებისთვის მომზადებული მაღალკვალიფიციური სპორტული რეზერვი;
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქალთა სპორტის განვითარებაზე   ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სპორტით დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობის ზრდა;
 • სპორტული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი   მაჩვენებლის ზრდა.
 • ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებში ჩართულ ქალთა რაოდენობა;

 

5.1.1.1. ა(ა)იპ – სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო  დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

ღონისძიების მიზანია დაწესებულების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 1190,0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლა, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები.

 

5.1.1.2.  ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა  „ნონა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია   ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 153.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გამართულად ფუნქციონირებადი საჭადრაკო სკოლა.

 

5.1.1.3.  ა(ა)იპ – რაგბის კლუბი ბოლნისი (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია რაგბის კლუბი ბოლნისის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 895.1 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გამართულად ფუნქციონირებადი რაგბის კლუბი.

 

5.1.1.4.  ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია  სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 326.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გამართულად ფუნქციონირებადი ძიუდოს სკოლა.

 

5.1.2  სპორტული  ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01  02).

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა მოიცავს დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების  (სპორტული დარბაზები, მოედნები,სტადიონები, სარბენი ბილიკები)  მშენებლობას, მოწყობას, რეაბილიტაციას,ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრიონობას;

 ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის, რომლის მთავარი ფუნქციაც სპორტული შენობა-ნაგებობების მოვლა-შენახვაა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მათ თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალება ექნებათ.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  605,5 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • რეაბილიტირებული და მოვლილი სპორტული ნაგებობები;
 • საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს;
 • შშმპ-სათვის და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • რეაბილიტირებული და მოვლილი სპორტული ნაგებობების რაოდენობა;
 • თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფისათვის ადაპტირებული გარემო .

 

5.1.2.2. ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და  სპორტული მოედნების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01  02 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამა მიზნად ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  605,5 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • გამართულად ფუნქციონირებადი ბოლნისის მუნიციპალური   სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური.

 

5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ბოლნისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და  თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი  პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა;

სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა;

თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია. კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და  პოპულარიზაცია. ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაცია;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  2607,6  ათასი ლარი

მოსალოდნელი შედეგები:

 • მოსახლეობაში ქართული კულტურის და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
 • მოსახლეობის აქტუალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
 • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
 • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები;
 • მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;
 • ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;
 • კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
 • საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;
 • ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების,სპექტაკლების და ფესტივალების  რაოდენობა;
 • კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
 • მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
 • თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების რაოდენობა;

 

5.2.1 კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 135-მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.  ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა,  განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის  სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა. კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაცია;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 2607,6 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • კულტურული ცხოვრების აღორძინება;
 • განვითარებული კულტურული ტურიზმი;
 • შემოქმედებითი და გაცვლითი ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.
 • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.
 • მუზეუმების ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;
 • ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, სპექტაკლების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.
 • მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
 • მოსწავლეთა რაოდენობა.

 

5.2.1 .1. ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

თეატრის ხელშეწყობა და  პოპულარიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 380,0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • თეატრის მაყურებლის ზრდა და სხვადასხვა სოციუმისთვის ხელმისაწვდომობა.

 

5.2.1 .2. ა(ა)იპ – ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 277,6 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება.

 

5.2.1 .3. ა(ა)იპ – ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 1950,0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • კულტურული ცხოვრების აღორძინება;

 

5.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვას; ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა შექმნას თანაბარი პირობები რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი და კულტურული  განვითარებისათვის, წაახალისოს, მოახდინოს მათი  სტიმულირება  და ხელშეწყობა, რათა მათ მიეცეთ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 140.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • კულტურულ ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა;
 • ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა (ქალი/კაცი);
 • რეალიზებული ბილეთების მაჩვენებლები.

 

5.4.  ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მშენებლობაში, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ შემდგომ აღორძინებაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  300.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სასულიერო კერების  ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სასულიერო კერების  რაოდენობა.

 

5.5.  საგამომცემლო საქმიანობა.(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისის“ დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის , რომელიც ახორციელებს,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 129,8  ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მოვლენების ობიექტური გაშუქება;
 • ინფორმირებული მოსახლეობა;
 • რეკლამის მოზიდვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • რეალიზებული  გაზეთის  რაოდენობა.
 • ქალების წილი მომხმარებელთა რაოდენობაში.

 

5.6.  განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო  უზრუნველყოფის ხარჯები.

 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 50.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მოვლენების ობიექტური გაშუქება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ინფორმირებული მოქალაქეების რაოდენობა.

 

5.7.  წარჩინებული სპორტსმენების,სტუდენტებისა და მოსწავლეების  ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო  წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე).  წარჩინებული სტუდენტები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება  დასტურდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით ((B) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასებეს 81-90 ქულა) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიმდინარე სასწავლო წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე). ასევე, სპორტსმენებს, რომლებიც გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან:

ა) სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (დიდებში და ახალგაზრდებში) საქართველოს  ჩემპიონები, პრიზიორები და საქართველოს ნაკრების წევრები – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ბ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩემპიონები და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები – 100 (ასი) ლარისოდენობით;

გ) სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს პრიზიორები და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორები – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ერთჯერადი ფულადი ჯილდო გაიცემა სპორტსმენებზე, რომლებიც:

ა) გახდებიან ოლიმპიური ჩემპიონები – 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით,  აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) გახდებიან ოლიმპიური პრიზიორები (II ადგილი) – 8 000 (რვა ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;

გ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩემპიონები – 4 500 (ოთხი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

დ) გახდებიან ახალგაზრდული ოლიმპიადის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით;

ე) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები – 6 000 (ექვსი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ვ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ზ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიოს ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

თ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 3 000 (სამი ათასი) ლარი, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარი, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ი) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები – 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

კ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები, (II ადგილი) – 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათუშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონისპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდანუკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ლ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

მ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ნ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან – პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო ღია მასტერსის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 1 000 (ერთ ათასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ო) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან გრან-პრის, გრან-სლემისა და მსოფლიო მასტერსის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – (II – ადგილი) – 1 500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, (III – ადგილი) – 1 000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

პ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები – 1000 (ერთიათასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ჟ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები –(II ადგილი) 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

რ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 8 00 (რვაასი) – ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ს) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს რეიტინგული ჩემპიონატის პრიზიორები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, (II ადგილი) – 600 (ექვსასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, (III ადგილი) – 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო);

ტ) გასულ წელს გახდნენ ან/და მიმდინარე წელს გახდებიან საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის ჩემპიონები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებზე – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, აგრეთვე მათ უშუალო მწვრთნელებზე – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით (გარდა გასული წლის იმ ჩემპიონი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისა, რომლებსაც ამ დამსახურებისთვის გასული წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უკვე მიეცათ ფულადი ჯილდო).

ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის მიმდინარე წლის „ეტალონის“ ბოლნისის ეტალონ მოსწავლეს მიეცემა სტიპენდია ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით მიმდინარე წლის განმავლობაში.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა და მოტივირება, მხარდაჭერა და წახალისება; ბოლნისის მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 170,0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • წაჩინებული სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისების შედეგად გაზრდილი ერუდირებული ახალგაზრდობა;
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • წარჩინებული სტუდენტების რაოდენობა;
 • ჩემპიონი/პრიზიორი სპორტსმენები რაოდენობა;

 

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუს

ტებული გეგმა

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4765,8

5236,2

4677,5

4392,5

4332,5

4267,5

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

306,8

425,0

478,5

478,5

478,5

478,5

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

306,8

425,0

478,5

478,5

478,5

478,5

06 01 01 01

ა(ა)იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

173,3

246,0

284,3

284,3

284,3

284,3

06 01 01 02

სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

133,5

179,0

194,2

194,2

194,2

194,2

06 02

სოციალური პროგრამები

4459,0

4811,2

4199,0

3914,0

3854,0

3789,0

06 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

54,2

145,0

145,0

100,0

100,0

100,0

06 02 02

შშმ პირების დახმარებები

275,3

307,0

307,0

307,0

307,0

307,0

06 02 03

ა(ა)იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

465,9

488,0

493,0

493,0

493,0

493,0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე

ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

19,3

40,0

40,0

40,0

30,0

25,0

06 02 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების 

ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

3,5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

06 02 06

სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს

კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარების    მატერიალური დახმარება

7,2

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

06 02 07

გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი

დახმარება

104,8

120,0

120,0

100,0

80,0

70,0

06 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

1478,3

1100,0

900,0

900,0

900,0

900,0

06 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროებ  დახმარება)

16,7

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

06 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები

ოჯახებისთვის

კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

32,4

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

77,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

06 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

510,1

517,2

600,0

600,0

600,0

600,0

06 02 13

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,6

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

06 02 14

ერთჯერადი დახმარებები

540,3

660,0

600,0

380,0

350,0

300,0

06 02 15

სარიტუალო მომსახურება

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

06 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

804,6

1100,0

660,0

660,0

660,0

660,0

06 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

53,5

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

 

 

6.1.  ჯანდაცვის პროგრამები.(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარებას, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 478,5 ათასი ლარი

მოსალოდნელი შედეგები:

 • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დავადებათა გავრცელებისაგან;
 • პრევენციული ღონისძიებების საფუძველზე მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიური დავადებების გავრცელებისგან;
 • მოზარდ თაობაში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენით შემდგომ ასაკში დაავადებათა გართულების პრევენცია;
 • მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები;
 • საშიშ ინფექციურ დავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება;
 • იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა;
 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

6.1.2. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ა(ა)იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრის“ და შპს დეზ-ეფექტის“ დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის  ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა. ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. მუნიციპალიტეტში გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი, გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის მუშაობის გზით. დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზის და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  478,5 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • პრევენციული ღონისძიებების საფუძველზე მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დავადებათა გავრცელებისაგან;
 • მოზარდ თაობაში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენით შემდგომ ასაკში დაავადებათა გართულების პრევენცია;
 • მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები;
 • საშიშ ინფექციურ დავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება;
 • იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა;
 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

6.2.  სოციალური პროგრამები. (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შექმნას ფინანსური გარანტიები სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 4199,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
 • სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვთა მიტოვების რისკების პრევენცია;
 • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
 • ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (შშმ პირები) სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება;
 • მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაცია და პრევენცია.
 • სიკვდილიანობის და ავადობის შემცირება;
 • ქალთა წილი დაავადებულთა რიცხოვნობის კლებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;
 • ეპილეფსიით დაავადებულთა მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;
 • პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;
 • ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება.
 • დაავადებულთა რიცხოვნობის კლება (ქალი/კაცი).

 

6.2.1. ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.  დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტიგენტია:

ა) ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეები;

ბ) ბრონქიალური ასთმით დაავადებული მოქალაქეები;

გ) ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოქალაქეები;

დ) პარკინსონით დაავადებული მოქალაქეები;

ე) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქცით დაავადებული მოქალაქეები;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

ზემო აღნიშნული  შესაძლო გართულებების პრევენცია და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 145.0   ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული   ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის ყოველთვიურად უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
 • ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სასიცოცხლო პარამეტრების  შენარჩუნება და  მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;
 • სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა;
 • ეპილეფსიით დაავადებულთა მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;
 • პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;
 • ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება.
 • ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქცით და ბრონქიალური ასთმით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება.

 

6.2.2. შშმპ დახმარებები (პროგრამული კოდი 0602 02)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, უსინათლო შშმ პირების და  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე  მოქალაქეების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სახცოვრებელი პირობებისა  და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ყოველთვიური მატერიალური დახმარება კალენდარული წლის განმავლობაში გაეწევათ შემდეგ ბენეფიციარებს:

ა. მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე 18 წელზე მეტი ასაკის ბენეფიციარებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს – 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერან ბენეფიციარებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

დ. ყრუ მუნჯებს – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ე. 18-დან 26 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და საჭიროებენ მუდმივ მომვლელს – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ვ. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს (18 წლამდე), რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ზ. „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ რეინტეგრირებულ შშმ პირებს – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. შშმ პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია;

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 307.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (შშმ პირები) სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება;
 • შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).

 

6.2.3 ა(ა)იპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 393-მდე ბენეფიციარის  ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. შინმოვლის პაციენტების და მათი ახლობლებების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური შინმოვლის მომსახურების მიწოდებით. შინმოვლა გულისხმობს პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას (პრევენცია,დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი) მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენას, რესურსების და უნარების გამოვლენას და ფსიქო-სოციალურ დახმარებას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

უსახლკაროების აღმოფხვრა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა,  ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  493.0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სოციალურად დაუცველი და უმწეო ბენეფიციართა სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება და მათი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება;
 • უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა;
 • ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა;
 • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).

 

6.2.4. სოციალურად დაუცველი ერთ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიურად კვებით  უზრუნველყოფა და  სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში, ერთ წლამდე ბავშვების კვებით უზრუნველსაყოფად, დახმარება გაეწევათ თვეში – 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ერთ წლამდე ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  40.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ჩვილი ბავშვების სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება;
 • დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).

6.2.5.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების  ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებული და სმენადაქვეითებული (მეოთხე ხარისხის სმენაჩლუნგობა) ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა, აღნიშნული  ბენეფიციარებისათვის მეტყველების შესწავლა და გაუმჯობესება. ლოგოპედის მომსახურეობის საფასური 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით  აუნაზღაურდებათ, შემდეგი კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე არასრულწლოვნებს:

ა. დაუნის სინდრომის მქონე  ბავშვებს,

ბ. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს;

გ. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვებს;

დ. სმენადაქვეითებულ ბავშვებს (IV ხარისხის სმენაჩლუნგობა);

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების ადრეული განვითარების დარღვევების იდენტიფიცირება ბავშვის სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი, კომუნიკაციური და თვითმოვლითი უნარების განვითარებასთან.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 30.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების გაძლიერება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი);

6.2.6. სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით  განსაზღვრული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური  დახმარებით  უზრუნველყოფა, აღნიშნული ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კალენდარული წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მატერიალური დახმარება გაეწევათ  „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ  რეიტენგრირებულ  18 წლამდე არასრულწლოვნებს  – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 12.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.
 • სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვთა მიტოვების რისკების პრევენცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).;
 • სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

6.2.7. გათბობის სეზონისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი

დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი შშმ პირების  ოჯახების,  აგრეთვე  სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების გათბობის სეზონისათვის მატერიალური  უზრუნველყოფა. გათბობის სეზონის დასაწყისში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ:

ა. სოციალურად დაუცველ (65 000 მდე სარეიტინგო ქულა) მარტოხელა პესიონერებს;

ბ. სოციალურად დაუცველ (65 000 მდე სარეიტინგო ქულა) შშმ პირების ოჯახებს;

გ. სოციალურად დაუცველ (65 000 მდე სარეიტინგო ქულა) მრავალშვილიან (სამი და მეტი არასრულწლოვანი) ოჯახებს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 120.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).;

6.2.8. სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები:

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბენეფიციარებს კალენდარული წლის განმავლობაში სამედიცინო დამხარება გაეწევათ:

ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ. მედიკამენტური მკურნალობისთვის  (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევაში) – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

2.  სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში, დახმარება გაეწევათ:

ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ. მედიკამენტური მკურნალობისთვის – 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ:

ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ. მედიკამენტებით მკურნალობისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს – 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

4. სტაციონალური, ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური მკურნალობისათვის 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით  დახმარება გაეწევათ:

ა. ლეიშმანიოზით დაავადებულ ბენეფიციარებს;

ბ. დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე არასრულწლოვნებს;

გ. ვირუსული ჰეპატიტებით დაავადებულ ბენეფიციარებს.

7. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებით დაავადებულ ბენეფიციარებს სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისთვის დახმარება გაეწევათ – 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

8. ომისა და სამხედრო ძალის ვეტერანებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:

ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის  1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

9. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამედიცინო დახმარება გაეწევათ:

ა. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის  1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ. დიაგნოსტიკური მკურნალობისთვის – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

10. ფსორიაზით დაავადების მედიკამენტური მკურნალობისათვის დახმარება 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით გაეწევათ:

ა.სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში;

ბ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს.

11. ფენილკეტონურიით და ჰიპერფენილალანემიით დაავადებულ ბავშვებს (სპეციალური საკვების შესაძენად) დახმარება გაეწევათ წელიწადში – 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით;

12. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობების დაცვით რეგისტრირებული იმ გაჭირვებული მოქალაქეების (ოჯახების), რომლებიც განცხადებით მომართვის პერიოდში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულია და არ აქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა, მათი მომართვის პერიოდში მძიმეა (ოჯახების) სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და არ მიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არცერთ კატეგორიას და ესაჭიროება სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება ან თანადაფინანსება, აგრეთვე იმ მოქალაქეების, რომელზეც განცხადების განხილვის ეტაპისთვის ვრცელდება წესით დაწესებული შეზღუდვები (მაგ: ათვისებული აქვს პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემი დახმარებები), განცხადებას განიხილავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი. შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, შესაძლებელია გამონაკლისის სახით დახმარება გაეწიოს ამ პუნქტით განსაზღვრულ პირს, კალენდარული წლის გამავლობაში ერთჯერადად, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობის თანხით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 900.0ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სამედიცინო მომსახურების  უზრუნველყოფილი მოსახლეობა;
 • ონკოლოგიური დავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;
 • სიკვდილიანობის და ავადობის შემცირება;
 • C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება;
 • მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • შემცირებული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი;
 • ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).;

 

6.2.9. ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სოციალურ ზღვარს ქვევით მყოფი უსახლკარო  ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა. ბინის ქირა არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ:

ა. სოციალურად დაუცველ უსახლკარო – მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და აღნიშნული ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების  პერიოდში;

ბ. „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ მსხვერპლს.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 25.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).

 

6.2.10. სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, დ. აღმაშენებლის ქ. უ/ნ-ში და დაბა კაზრეთში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია 250კვ/სთ – ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი – გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო – ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით;

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ქ. ბოლნისში, სიონის ჩიხი N1-ში მდებარე სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯები თითოეულ ოჯახზე: ელექტროენერგია სრულად – საერთო მრიცხველის ჩვენების მიხედვით; ბუნებრივი აირი – გათბობის სეზონზე (15 ნოემბრიდან 15 აპრილამდე) თვეში 250მ3, ხოლო – ზაფხულის სეზონზე თვეში 50მ3, ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.  ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 45.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სოციალურ საცხოვრისის მცხოვრებთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • შემცირებული გადასახადების ოდენობა.

6.2.11. სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტების წახალისებას და ფულადი ფორმით დახმარებას.

ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ (მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) შემდეგი კატეგორიის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში:

ა. ობოლ და მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან  სტუდენტებს – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

ბ. სტუდენტებს იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

გ. სტუდენტებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან (0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა და ქულა მიენიჭათ გასული ან მიმდინარე წლების პერიოდში)  – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

დ. სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) – 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

ე. სტუდენტებს ოჯახებიდან, რომელთაც ჰყავთ ორი ან მეტი სტუდენტი – თითოეულს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ვ. შშმ სტუდენტებს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ზ. „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც გახდა სტუდენტი – 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

ზემოთ აღნიშნული სამი ან მეტი კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

სტუდენტების მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  100.0 ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სტუდენტების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

6.2.12. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობას.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  600.0   ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობა;
 • კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა (ქალი/კაცი);
 • კმაყოფილი მგზავრების რაოდენობა.

 

6.2.13. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 013)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მიიღებენ:

ა. მიმდინარე წლის 9 მაისისთვის – მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები  – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ბ. მიმდინარე წლის 8 აგვისტოსთვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) – 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს გარდაცვლილთა ოჯახები – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ. მიმდინარე წლის 27 სექტებრისათვის (ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი) – საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულთა და უგზოუკვლოდ დაკარგულთა ოჯახები– 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

ომის ვეტერანთა მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 40.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ომის ვერტენების ღვაწლის დაფასება და თანადგომა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

6.2.14. ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფილნი იქნებიან:

ა. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს – 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ბ. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 150 000-მდე და ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების პერიოდში – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

გ. ასი და მეტი წლის ხანდაზმული – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

დ.„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული მსხვერპლი– 100 (ასი) ლარის ოდენობით;

ე. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამ წესით განსაზღვრული პირობის დაცვით რეგისტრირებულ იმ ღატაკი ოჯახების წევრებს, რომლებიც განცხადებით მომართვის მომენტში არ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულია და არ აქვს მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და მომართვის პერიოდში მძიმეა მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და არ მიეკუთვნება გაცემის წესის მიხედვით განსაზღვრულ არცერთ კატეგორიას, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება არაუმეტეს 300 (სმასი) ლარის ოდენობით, გაეწევათ მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი „ერთჯერადი დახმარების მიღების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი სამუშაო ჯგუფის“ დასკვნის საფუძველზე, შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლების ადგილზე შესწავლის აქტის გათვალისწინებით.

 

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 600.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სოციალურ ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიური ფონის  გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ბენეფიციართა რაოდენობა (ქალი/კაცი).

 

6.2.15. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში, ასევე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით  ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე გაიცემა  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება  250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი :

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  5.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

6.2.16. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად. 2019-2020 წლებში სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასითის ბუნების მოვლენის-მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი), ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარელებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს 500 (ხუთასი) ლარამდე ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, ხოლო 500 (ხუთასი) ლარის ზემოთ – მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 20000 (ოცი ათასი) ლარისა.“ ხოლო სტიქიის (უპირატესად დამანგრეველი ხასითის ბუნების მოვლენის-მიწისძვრა, სეტყვა, წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ღვარცოფი) შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ სრულად, წარმოდგენილი აუდიტის დასკვნის შესაბამისად.

სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელზე, საქონლის სადგომზე, საქონლის საკვებსა (თივა) და საკვების შესანახ თავლაზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელზე, აგრეთვე საქონლის სადგომზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში, დაზარალებულ ოჯახებს ზარალი აუნაზღაურდებათ მიყენებული ზიანის 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, ხოლო საქონლის საკვებზე (თივა), აგრეთვე საკვების (თივა) შესანახ თავლაზე მიყენებული ზარალის შემთხვევაში–არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა:  660.0  ათასი ლარი

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • საცხოვრებელი სახლების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა;
 • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
 • მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლუატაციაგაზრდილი საცხოვრებეილი სახლების რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა;

 

6.2.17. ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 17)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

მოწყვლადი ჯგუფების (ხანდაზმულები,იძულებით გადაადგილებული პირები და ეთნილური უმცირესობების წარმომადგენლები) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოციალური გააქტიურება თემის მობილიზებითა და მათზე ზრუნვის გაძლიერება.

პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზანი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

პროგრამის/ქვეპროგრამის დაფინანსების ოდენობა: 77,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • ხანდაზმულების, იძულებით გადაადგილებული პირების  და ეთნიკური უმცირესობების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჯანმრთელობის მდგომარეობით გაუმჯობესებული ხანდაზმულების,იძულებით გადაადგილებული პირების  და ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუ არი შემოსავლები 

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

35,074.8

40,079.6

8,490.2

31,589.4

28,914.0

305.0

28,609.0

სულ

საშტატო რიცხოვნობა

196

204

   

204

   

 

ხარჯები

24,698.6

26,283.9

899.7

25,384.2

24,782.0

305.0

24,477.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,574.9

3,539.0

132.0

3,407.0

3,539.0

132.0

3,407.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,371.5

3,761.0

594.7

3,166.3

2,275.9

0.0

2,275.9

 

პროცენტი

56.0

37.0

0.0

37.0

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

12,025.1

13,955.5

170.0

13,785.5

14,675.1

170.0

14,505.1

 

გრანტები

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,533.7

2,651.0

3.0

2,648.0

2,391.0

3.0

2,388.0

 

სხვა ხარჯები

3,092.5

2,295.4

0.0

2,295.4

1,831.0

0.0

1,831.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,033.8

13,642.7

7,590.5

6,052.2

4,075.0

0.0

4,075.0

 

ძირითადი აქტივები

10,033.8

13,642.7

7,590.5

6,052.2

4,075.0

0.0

4,075.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

 

საშინაო

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

01 00

 მმართველობა და საერთო

დანიშნულების ხარჯები

5,719.6

6,246.7

132.0

6,395.7

5,836.0

132.0

5,704.0

 

ხარჯები

5,247.8

5,861.5

132.0

6,010.5

5,779.0

132.0

5,647.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,574.9

3,539.0

132.0

3,407.0

3,539.0

132.0

3,407.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,385.1

1,517.0

0.0

1,627.0

1,447.0

0.0

1,447.0

 

პროცენტი

56.0

37.0

0.0

37.0

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

21.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.5

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

სხვა ხარჯები

118.0

621.5

0.0

792.5

621.0

0.0

621.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.4

232.2

0.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

129.4

232.2

0.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

 

საშინაო

342.4

153.0

0.0

153.0

57.0

0.0

57.0

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულო

917.1

976.0

0.0

976.0

976.0

0.0

976.0

 

საშტატო რიცხოვნობა

24

25

   

25

   

 

ხარჯები

917.1

976.0

0.0

976.0

976.0

0.0

976.0

 

შრომის ანაზღაურება

644.9

650.0

0.0

650.0

650.0

0.0

650.0

 

საქონელი და მომსახურება

173.4

202.0

0.0

202.0

202.0

0.0

202.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

სხვა ხარჯები

97.1

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

4,133.6

4,287.7

0.0

4,287.7

3,985.0

0.0

3,985.0

 

საშტატო რიცხოვნობა

160

167

   

167

   

 

ხარჯები

4,004.2

4,055.5

0.0

4,055.5

3,985.0

0.0

3,985.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,746.8

2,700.0

0.0

2,700.0

2,700.0

0.0

2,700.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,125.0

1,219.0

0.0

1,219.0

1,149.0

0.0

1,149.0

 

სუბსიდიები

21.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

გრანტები

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.3

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

20.9

21.5

0.0

21.5

21.0

0.0

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.4

232.2

0.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

129.4

232.2

0.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

0.0

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

01 04 03

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

საშინაო

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებები

დაფარვა

398.4

180.0

0.0

180.0

72.0

0.0

72.0

 

ხარჯები

56.0

37.0

0.0

37.0

25.0

0.0

25.0

 

პროცენტი

56.0

37.0

0.0

37.0

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

342.4

143.0

0.0

143.0

47.0

0.0

47.0

 

საშინაო

342.4

143.0

0.0

143.0

47.0

0.0

47.0

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

240.9

257.0

132.0

125.0

257.0

132.0

125.0

 

საშტატო რიცხოვნობა

12

12

   

12

   

 

ხარჯები

240.9

257.0

132.0

125.0

257.0

132.0

125.0

 

შრომის ანაზღაურება

183.2

189.0

132.0

57.0

189.0

132.0

57.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.3

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

29.5

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

29.5

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

36.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.5

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

36.0

01 07

საგანგებო მდგომარეობასთან

დაკავშირებულ ღონისძიებათა

მიზნობრივი პროგრამა

0.0

281.0

0.0

281.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

281.0

0.0

281.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.0

0.0

110.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

171.0

0.0

171.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,961.4

14,734.4

6,832.6

7,901.8

5,582.5

0.0

5,582.5

 

ხარჯები

3,964.8

2,957.0

106.2

2,850.8

2,182.8

0.0

2,182.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,278.1

1,520.5

106.2

1,414.3

703.9

0.0

703.9

 

სუბსიდიები

871.3

1,300.5

0.0

1,300.5

1,228.9

0.0

1,228.9

 

სხვა ხარჯები

1,815.5

136.0

0.0

136.0

250.0

0.0

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,996.6

11,777.3

6,726.3

5,051.0

3,399.7

0.0

3,399.7

 

ძირითადი აქტივები

7,996.6

11,777.3

6,726.3

5,051.0

3,399.7

0.0

3,399.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცი

ა და მოვლა-შენახვა

4,278.6

7,956.4

6,012.3

1,944.1

2,425.8

0.0

2,425.8

 

ხარჯები

358.6

380.0

0.0

380.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

358.6

380.0

0.0

380.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,919.9

7,576.4

6,012.3

1,564.1

2,425.8

0.0

2,425.8

 

ძირითადი აქტივები

3,919.9

7,576.4

6,012.3

1,564.1

2,425.8

0.0

2,425.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,048.8

3,685.9

0.0

3,685.9

2,327.8

0.0

2,327.8

 

ხარჯები

3,298.5

2,072.0

0.0

2,072.0

1,927.8

0.0

1,927.8

 

საქონელი და მომსახურება

799.6

894.0

0.0

894.0

703.9

0.0

703.9

 

სუბსიდიები

683.4

1,042.0

0.0

1,042.0

973.9

0.0

973.9

 

სხვა ხარჯები

1,815.5

136.0

0.0

136.0

250.0

0.0

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,750.3

1,613.9

0.0

1,613.9

400.0

0.0

400.0

 

ძირითადი აქტივები

2,750.3

1,613.9

0.0

1,613.9

400.0

0.0

400.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

133.2

690.0

0.0

690.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.2

690.0

0.0

690.0

250.0

0.0

250.0

 

ძირითადი აქტივები

133.2

690.0

0.0

690.0

250.0

0.0

250.0

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

809.2

802.9

0.0

802.9

853.9

0.0

853.9

 

ხარჯები

791.6

800.0

0.0

800.0

703.9

0.0

703.9

 

საქონელი და მომსახურება

791.6

800.0

0.0

800.0

703.9

0.0

703.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.5

2.9

0.0

2.9

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

17.5

2.9

0.0

2.9

150.0

0.0

150.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

94.6

35.3

0.0

35.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.6

35.3

0.0

35.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

94.6

35.3

0.0

35.3

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

2,431.8

783.7

0.0

783.7

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

1,628.7

70.0

0.0

70.0

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

1,628.7

70.0

0.0

70.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

803.0

713.7

0.0

713.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

803.0

713.7

0.0

713.7

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 07

სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

408.1

523.2

0.0

523.2

549.0

0.0

549.0

 

ხარჯები

408.1

523.2

0.0

523.2

549.0

0.0

549.0

 

სუბსიდიები

408.1

523.2

 

523.2

549.0

 

549.0

02 02 07

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

1,358.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,358.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,358.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

275.3

376.8

0.0

376.8

424.9

0.0

424.9

 

ხარჯები

275.3

376.8

0.0

376.8

424.9

0.0

424.9

 

სუბსიდიები

275.3

376.8

 

376.8

424.9

 

424.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 11

ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება

538.0

452.0

0.0

452.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

194.7

302.0

0.0

302.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.9

94.0

0.0

94.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

142.0

 

142.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

186.7

66.0

0.0

66.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.3

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

343.3

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

504.9

467.5

0.0

467.5

405.0

0.0

405.0

 

ხარჯები

187.9

258.5

0.0

258.5

255.0

0.0

255.0

 

სუბსიდიები

187.9

258.5

0.0

258.5

255.0

0.0

255.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317.0

209.0

0.0

209.0

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

317.0

209.0

0.0

209.0

150.0

0.0

150.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

66.4

160.0

0.0

160.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.4

160.0

0.0

160.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

66.4

160.0

0.0

160.0

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

250.6

49.0

0.0

49.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.6

49.0

0.0

49.0

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

250.6

49.0

0.0

49.0

150.0

0.0

150.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

187.9

258.5

0.0

258.5

255.0

0.0

255.0

 

ხარჯები

187.9

258.5

0.0

258.5

255.0

0.0

255.0

 

სუბსიდიები

187.9

258.5

0.0

258.5

255.0

0.0

255.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,129.2

1,674.5

820.2

854.3

323.9

0.0

323.9

 

ხარჯები

119.8

246.5

106.2

140.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

119.8

246.5

106.2

140.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,009.3

1,428.0

714.0

714.0

323.9

0.0

323.9

 

ძირითადი აქტივები

1,009.3

1,428.0

714.0

714.0

323.9

0.0

323.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

0.0

500.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

500.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

500.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

0.0

450.0

0.0

450.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

450.0

0.0

450.0

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

450.0

0.0

450.0

100.0

0.0

100.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,992.2

2,270.0

0.0

2,270.0

2,390.0

0.0

2,390.0

 

ხარჯები

1,992.2

2,270.0

0.0

2,270.0

2,390.0

0.0

2,390.0

 

სუბსიდიები

1,992.2

2,270.0

0.0

2,270.0

2,390.0

0.0

2,390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,528.6

1,604.4

0.0

1,604.4

1,670.0

0.0

1,670.0

 

ხარჯები

1,528.6

1,604.4

0.0

1,604.4

1,670.0

0.0

1,670.0

 

სუბსიდიები

1,528.6

1,604.4

 

1,604.4

1,670.0

 

1,670.0

03 02

ნარგავების მოვლა-პატრონობა,

გამწვანება

463.6

665.6

0.0

665.6

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

463.6

665.6

0.0

665.6

720.0

0.0

720.0

 

სუბსიდიები

463.6

665.6

 

665.6

720.0

 

720.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

4,696.3

4,953.7

1,352.7

3,601.0

3,861.0

0.0

3,861.0

 

ხარჯები

3,394.1

3,391.5

488.5

2,903.0

3,185.7

0.0

3,185.7

 

საქონელი და მომსახურება

648.6

488.5

488.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,745.5

2,903.0

0.0

2,903.0

3,185.7

0.0

3,185.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,302.2

1,562.2

864.2

698.0

675.3

0.0

675.3

 

ძირითადი აქტივები

1,302.2

1,562.2

864.2

698.0

675.3

0.0

675.3

04 01

სკოლამდელი განათლება

3,040.0

3,417.5

0.0

3,417.5

3,680.3

0.0

3,680.3

 

ხარჯები

2,581.5

2,719.5

0.0

2,719.5

3,005.0

0.0

3,005.0

 

სუბსიდიები

2,581.5

2,719.5

0.0

2,719.5

3,005.0

0.0

3,005.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.4

698.0

0.0

698.0

675.3

0.0

675.3

 

ძირითადი აქტივები

458.4

698.0

0.0

698.0

675.3

0.0

675.3

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

2,602.1

2,725.0

0.0

2,725.0

3,005.0

0.0

3,005.0

 

ხარჯები

2,581.5

2,719.5

0.0

2,719.5

3,005.0

0.0

3,005.0

 

სუბსიდიები

2,581.5

2,719.5

0.0

2,719.5

3,005.0

0.0

3,005.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.6

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

20.6

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

437.9

692.5

0.0

692.5

675.3

0.0

675.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437.9

692.5

0.0

692.5

675.3

0.0

675.3

 

ძირითადი აქტივები

437.9

692.5

0.0

692.5

675.3

0.0

675.3

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების

ხელშეწყობა

161.7

183.5

0.0

183.5

180.7

0.0

180.7

 

ხარჯები

161.7

183.5

0.0

183.5

180.7

0.0

180.7

 

სუბსიდიები

161.7

183.5

0.0

183.5

180.7

0.0

180.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,494.7

1,352.7

1,352.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

650.9

488.5

488.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

648.6

488.5

488.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2.3

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

843.8

864.2

864.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

843.8

864.2

864.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5,939.6

6,357.7

0.0

6,357.7

6,567.0

0.0

6,567.0

 

ხარჯები

5,342.3

6,319.8

0.0

6,319.8

6,567.0

0.0

6,567.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.7

125.0

0.0

125.0

125.0

0.0

125.0

 

სუბსიდიები

5,067.0

5,974.8

0.0

5,974.8

6,222.0

0.0

6,222.0

 

სხვა ხარჯები

215.6

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.2

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

597.2

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო