ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.164.016392
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
22/12/2020
ვებგვერდი, 22/12/2020
190020020.35.164.016392
ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (22/12/2020 - 27/01/2021)

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2020 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ყვარელი

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

 


თავი I. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა­

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

15 169.6

15 977,3

9 215,7

6 761,6

9 866.4

9 866.4

 

 გადასახადები

8 346.1

7 870,7

7 870,7

-

9263.3

9263.3

 

 გრანტები

6 258.7

7 621,6

860,0

6 761,6

160.0

160.0

 

 სხვა  შემოსავლები

564.8

485,0

485,0

-

443.1

443.1

 

 II. ხარჯები

7 965.6

10 267,6

8 732,1

1 535,5

9 153.2

9 153.2

 

 შრომის ანაზღაურება

1 465.0

1 629,1

1 629,1

-

1 709,2

1 709,2

 

 საქონელი და მომსახურება

1 294.3

1 292,9

1 257,4

35.5

1 113.7

1 113.7

 

 პროცენტი

38.2

49,4

49,4

-

52,8

52,8

 

 სუბსიდიები

4 382.9

4 924,5

4 924,5

-

5 595.5

5 595.5

 

გრანტები

 

3,9

3,9

 

 

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

581.6

568,2

568,2

-

547,0

547,0

 

 სხვა ხარჯები

203.6

1 799,5

299,5

1 500,0

135,0

135,0

 

 III. საოპერაციო სალდო

7 204.0

5 709,7

483,6

5 226,1

713.2

713.2

 

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 296.9

8 554,5

1 612,9

6 941,5

628.2

628.2

 

 ზრდა

7 453.0

8 704,5

1 762,9

6 941,5

808.2

808.2

 

 კლება

156.1

150.0

150.0

 

180,0

180,0

 

 V. მთლიანი სალდო

-92.9

-2 843,5

1 128,1

-1 715,4

85.0

85.0

 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-131.1

-2 928,5

-1 213,1

-1 715,4

 

 

 

 ზრდა

132.8

338,7

338,7

-

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

132.8

338,7

338,7

 

 

 

 

 კლება

263.9

   

-

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

263.9

3 267,2

1 551,8

1 715,4

 

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-38.2

-85,0

    - 85,0

-

-85,0

    - 85,0

 

 კლება

38.2

85,0

     85,0

-

85,0

     85,0

 

     საშინაო

38.2

85,0

85,0

-

85,0

85,0

 

           სესხები

38.2

85,0

85,0

 

85,0

85,0

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

     

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0,0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

15 325,7  

16 127,3  

9 365,7

6 761,6    

10 046,4

10 046,4

 

 შემოსავლები

15 169,6  

15 977,3 

9 215,7

6 761,6    

9 866,4

9 866,4

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

156,1  

150.0  

150.0  

                -    

180,0  

180,0  

 

 გადასახდელები

15 456,8

19 055,7

10 578,8  

8 477,0

10 046,4  

10 046,4  

 

 ხარჯები

7 965,6 

10 267,6

8 732,1  

1 535,5

9 153.2  

9 153.2  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7453,0

8 704,5

1 762,9

6 941,5

808.2

808.2

 

 ვალდებულებების კლება

38,2          

85,0  

85,0  

                -    

85,0  

85,0  

 

 ნაშთის ცვლილება

-131,1

-2 928,5

-1 213,1

-1 715,4    

0

0

 

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9 866,4 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

15 169.6  

15 977,3  

9 215,7  

6 761,6    

9 866,4  

9 866,4  

 

       გადასახადები

8 346.1

7 870,7  

7 870,7  

                -    

9 263,3  

9 263,3  

 

       გრანტები

6 258.7

7 621,6  

860,0  

6 761,6    

160,0  

160,0  

 

       სხვა შემოსავლები

564.8  

485.0  

485.0  

 

443,1  

443,1  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9 263,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროგნოზი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

8 346,1  

7 870,7

7 870,7

                -    

9 263,3

9 263,3

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

 

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

4 280,3    

4 370,7  

4 370,7  

 

5 463,3  

5 463,3  

 

      ქონების გადასახადი

4  065,8  

3 500,0  

3 500,0  

                -    

3 800,0  

3 800,0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2 552,9  

2 150.0  

2 150.0  

 

2 450,0  

2 450,0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

     2 552,9

2 150,0  

2 150,0  

 

2 450,0  

2 450,0  

 

    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

29,3  

   

 

   

 

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1 094,6  

1 000.0  

1 000.0  

 

1 000.0  

1 000.0  

 

      არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

389,0  

350.0  

350.0  

 

350.0  

350.0  

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 160,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

6 258,7  

7 621,6

160,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

     

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6 258,7

160.0

160.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

     

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

215,4

160.0

160.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

700,0

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

   

 

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

  6 043,3         

6 761,6    

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

 

 

 

სპეციალური ტრანსფერი

6 043,3

6 761,6

 

     

 

 

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 443,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

564,8

485.0

443,1

 შემოსავლები საკუთრებიდან

272,3

245.0

250,0

პროცენტები

96,0

95.0

95,0

 რენტა

176,3

150.0

155,0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

58,6

60.0

40,0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

47,2

45.0

40,0

      სანებართვო მოსაკრებელი

41,6

30,0

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

5,6

15,0

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,4

15.0

 

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

109,7

180.0

133,1

 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

  124,2

 

 20,0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9 153.2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

7 965,6

10 267.6

8 732.1

1 535.5

9 153.2

9 153.2

 

 შრომის ანაზღაურება

1 465,0

1 629,1

1 629,1

-

1709,2

1709,2

 

 საქონელი და მომსახურება

1 294,2

1 292.9

1 257.4

35,5

1 113,7

1 113,7

 

 პროცენტები

38,2

49.4

49.4

-

52,8

52,8

 

 სუბსიდიები

4 382,9

4 924.5

4 924.5

-

5 595.5

5 595.5

 

გრანტები

 

3,9

3,9

 

 

 

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

581,6

568,2

568,2

-

547,0

547,0

 

 სხვა ხარჯები

203,6

1 799,5

299,5

1 500,0                

135,0

135,0

 

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 628.2 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  808.2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  180,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021  წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

31,7

56,5

51,7

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

31,7  

51,7

51,7

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

4,8

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 424,7  

5731.2

551,5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3 701,1 

1 699,3

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

282,5    

1 463.5

 

 02 03

    გარე განათება

    3,9            

1 125.1

90,0

 02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

 

 

 02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

64,2

 

 

 02 06

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

 

 

 

 02 07

კეთილმოწყობა

553,1

632,1

71,5

 02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

 

 

 

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

307,9

411,3

 

02 10

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

246,3

191.7

150,0

02 11

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

265,6

208.2

240,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

62.1

 

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

32,8

 

 03 02

    მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა , განვითარება

 

2,4

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

27.0

 

 04 00

 განათლება

1176,8

1 417.3

155.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6,8

4.6

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

703,9

567.1

155.0

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

466,1

845.6

 

04 04

წმ.ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

 

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

708,7

1 231,4

50,0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

673,8

1 029,7

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

4,8

148,7

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

53,0

50,0

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

30,1

 

 

05 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

 

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

111,1

206,0

 

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

111,1

206,0

 

06 02

სოციალური დაცვა

 

 

 

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 453,0

8 704.5

808.2

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021  წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

156,1  

150,0

180,0

 ძირითადი აქტივები

3,4

  

  

 არაწარმოებული აქტივები

152,7  

150,0  

180,0  

        მიწა

152,7  

150,0  

180,0  

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ფუნცქიონალური კოდი

დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის  გეგმა

7

მთლიანი ხარჯები

15456.8

19055.7

10046,4

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2315.7

2532,8

2419.5

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1971.7

2326,7

2266.7

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1971.7

2107,4

2216.7

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

219.3

50.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

76.3

133,1

137.8

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

267.6

73.0

15.0

7.2

თავდაცვა

83.1

97.9

97.9

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

83.1

97.9

97.9

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

4358.5

2136.2

105,0

7.4.5

ტრანსპორტი

3701.1

1735.8

35.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3701.1

1735.8

35.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

657.5

400,4

70,0

7.5

გარემოს დაცვა

150.9

2175.4

972.3

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

484,1

390.9

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

96.3

247,3

 

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

54.6

1444.0

581.4

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1864.5

4801.2

1320,4

7.6.1

ბინათმშენებლობა

64.2

1500.0

 

7.6.3

წყალმომარაგება

377.3

843,3

318.9

7.6.4

გარე განათება

1157.4

1502.8

477,7

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

265.6

955.1

523,8

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

182.1

288,0

82.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0

82.0

82.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

111.1

206,0

 

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2950.9

3133.4

1899.3

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1809.6

1753.5

640.3

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1076.3

1141.9

1037.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.0

47.0

47.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.0

25.0

25.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

166.0

150.0

7.9

განათლება

2773.9

3155.5

2437.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

2180.6

2224.4

2387.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

593.3

931.1

50.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

593.3

931.1

50.0

7.10

სოციალური დაცვა

777.3

735.3

713.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

91.1

80.0

80.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

686.2

655.3

633.0

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  85,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 659,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019  წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

7 204,0

5 709,7

659,2

 მთლიანი სალდო

- 92,9

-2 843,5

85,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-131,1

-2 928,5

 

 

 ზრდა

132,8

338,7

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

132,8

338,7

 

 კლება

263,9

3 267,2

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

263,9

3 267,2

 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 85.0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

თავი II. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1496,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრქტურის განვითარება

1 496,9  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  

 

02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

388,9

 02 02 01

 სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

318,9

02 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“

 

02 02 01 02

წყლის სისტემების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

02 02 01 03

წყალმომსახურება

318,9

02 02 03

სარწყავ -სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია

 

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რებილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა

70,0

 02 03

 გარე განათება

477,7

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

477,7

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა

 

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

420,0

02 03 01 03

გარე განათების ქსელის მოვლა

57,7

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

 

02 04

მუნიციპაცლური ტრანსპორტის განვითარება

35,0

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

 

 02 07

 კეთილმოწყობა

71,5

02 07 01  

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

71,5

02 07 01 01

სკვერებისა და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

02 07 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია

71,5

 02 08

 სარიტუალო ღონისძიებები

133,8

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

133,8

02 08 01 01

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

 

02 08 01 03

სასაფლაოების მოვლა

133,8

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 02 10

 საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

150,0

 02 11

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

240,0

  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02  01 01

318,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სასმელი წყლის რეაბილიტაციას.

პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ყვარელში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებით. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამა შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია), ასევე, მომსახურების წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 04

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

უამინდობის შემთხვევაში ან სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის დროს მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების დამცავი ჯებირები, სარწყავი და სანიაღვრე არხები საჭიროებენ მუდმივ მოვლა-მოწესრიგებას,   მუნიციპალიტეტში არსებული ტრაქტორები კამაცუ, 2 ცალი ,,jsb’’,  გრეიდერი და სატვირთო ავტომანქანა ,,მერსედესი“ მუდმივ  მზადყოფნაში არიან პრობლემების მოსაგვარებლად, თავად ტექნიკაც საჭიროებს მოვლას, რემონტს. აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ტექნიკის  მუშა მგდგომარეობაში შენარჩუნებას და შესაბამისად ნაპირსამაგრი ნაგებობების და სანიაღვრე არხების  უსაფრთხო მდგომარეობაში ყოფნას.

   

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი ნაპირსამაგრი ნაგებობები, გასუფთავებული სანიაღვრე არხები, უსაფრთხოდ მყოფი მოსახლეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

420,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. გარე განათების ქსელის მოწყობილობების შეძენას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის სრულყოფილად ფუნქციონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 03

57,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი ახორციელებს ქ. ყვარელში და ყვარლის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობას. კერძოდ, დამწვარი ნათურების, ელექტრო ავტომატების, დროის რელეების და ჩამრთველების შეცვლა და აღდგენას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი „მერსედესის“ ტიპის სპეციალური დანიშნულების ამწე კალათა და სხვა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული ტრანსპორტის ტექნიკური ზედამხედველობა, შეკეთება და მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული ტექნიკა და დაკისრებული მოვალეობების დროულად და სრულყოფილად შესრულება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08 01 03

133,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ყვარლის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული 19 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ქ. ყვარლის, სოფ. მთისძირის, ბალღოჯიანის, ახალსოფლის, თივის, ზინობიანის, ჭიკაანის, გავაზის, კუჭატანის, სანავარდოს, წიწკანაანთსერის, შილდის, ენისელის, გრემის, ალმატის, საბუის და შაქრიანის სასაფლაოები. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობია 78 ჰა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ  „ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახურის“  შესაბამისი სერვისი უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებას და შეღობვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვითი და შეწამვლითი სამუშაოების შესრულებას.

მოსალოდნელი შედეგი

შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო  (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 11

240,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ზედამხედველობა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს,  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას.

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 972,3 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

972,3

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

878,3

03 01 01

ნარჩენების გატანა და დასუფთვება

 

03 01 03

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

390,9

03 01 04

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

487,4

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

03 02 01

სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა, გამწვანება

 

03 02 02

სკვერებისა და პარკების მოვლა-გამწვანება

 

 03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 03

390,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის
პროგრამის ფარგლებში.  ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  ქ. ყვარელი, მთისძირი, ბალღოჯიანი, შოროხი, თხილისწყარო, ახალსოფელი, ჭიკაანი, ჩანტლისყურე, წიწკანაანთსერი, სანავარდო, თივი, კუჭატანი, ზინობიანი, გავაზი, შილდა, საბუე, ენისელი, ალმატი, გრემი, შაქრიანი, სოფლებში.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ყვარლის ნაგავშემკრებ გადამზიდ სადგურზე, ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ3 ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 4 ნაგავმზიდი.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიის დასუფთავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ყვარელსერვისი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 04

487,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყვარელსერვისის ადმინისტრაციული ხარჯები

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერებისა და პარკების მოვლა- გამწვანება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02

94,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარელსერვისი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ- ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 437.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

2 437.0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2 387.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

 04 04

ა(ა)იპ  „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

50,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2 387.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ყვარლის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1352-ზე მეტი ბავშვი. არაეთნიკური მოსახლეობისთვის გვაქვს 3 საბავშვო ბაღი, რომელშიც დარეგისტრირებულია 30 აღსაზრდელი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 54 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება;

     ა(ა)იპ  „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანების“ თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და      ა(ა)იპ  „ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1309-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გიმნაზიასთან ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, რომელიც 30 ბავშვზეა გაათვლილი, აქვეა სრული საშუალო სკოლა, სადაც  259 ბავშვი სწავლობს, გიმნაზიასთნ ფუნქციონირებს სასადილო, როლმელიც ყოველდღიუარად სადილით აკმაყოფილებს გიმნაზიის ყველა ასაკის აღსაზრდელს და პედაგოგს,  ჰყავს 2 საკუთარი ავტობუსი, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას დილით და სკოლის შემდეგ, მთელს რაიონში.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და აღზრდა.

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 827.8 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1827.8

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

568.8

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

533,8

 05 01 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

365,0

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ „ყვარლის  სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

109,8

 05 01 01 03

 შპს „ათლეტი“

8,0

05 01 01 04

ა(ა)იპ ,,ფრენბურთის კლუბი „ყვარელი“

30,0

05 01 01 05

შპს სარაგბო კლუბი „ბუღები“

21,0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

35.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

987,0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

962,0

 05 02 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

180,0

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

252,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

530,0

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

 05 02 03

  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

25,0

 05 02 03 01

 ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება

25,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

150,0

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

75,0

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

47,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

365,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო სკოლა აერთიანებს სპორტის 9 მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (160 ბავშვი), ძიუდო (310 ბავშვი), ქართული ჭიდაობა (510 ბავშვი), ფრენბურთი (36 ბავშვი), ხელბურთი (60 ბავშვი), კალათბურთი (18 ბავშვი). კრივი (54 ბავშვი), კარატე (32 ბავშვი) და ჭადრაკი (30 ბავშვი). სასპორტო სკოლაში სპორტის 9 სახეობაში ჩაბმულია 750 ბავშვი. სულ სკოლაში დასაქმებულია 63 ადამიანი, მათ შორის 22 ტექნიკური  და  ადმინისტრაციული  პერსონალი  და 41 მწვრთნელი, სასპორტო სკოლის აღმზრდელები პერიოდულად მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და  ტურნირებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.  ქვეპროგრამის მიზანია: ხელი შეუწყოს მოზარდებში  ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. მეტი მოზარდის ჩაბმას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისთვის.   მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონერებს შეუფერხებლად, ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

109,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბავშვთა მაქსიმალური ჩაბმა სისტემატიურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სკოლის პროფილის შესაბამისად მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ათლეტი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კლუბის მიზანია მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის მოზიდვა,   ვარჯიშისთვის საუკეთესო პირობების  შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ფრენბურთის კლუბი „ყვარელი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კლუბის ვაჟ-ფრენბურთელთა გუნდი დაფუძნების დღიდან მონაწილეობს საქ. ეროვნულ ჩემპიონატში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის და ერთერთ ლიდერს წარმოადგენს ქვეყანაში. გუნდი დაკომპლექტებულია კახეთის 30 საუკეთესო სპორტსმენით, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კლუბში  დასაქმებულია 4 ადამიანი, მათ შორის, 3 მწვრთნელი და ადმინისტრატორი. პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

ფრენბურთის კლუბი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფრენბურთის მოყვარულისთვის  და ვარჯიშის მსურველისთვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

21,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს სარაგბო კლუბი „ბუღები“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაგბის ტურნინერებში მონაწილეობას იღებს 4 ასაკობრივი ჯგუფი. ორი ასაკობრივი ჯგუფი გამოდის 4 გუნდით 8-10 წლის ასაკის ბავშვებში.  სარაგბო კლუბში გაერთიანებულია 125 ბავშვი, ქალაქ ყვარლიდან, შილდიდან, ენისლიდან, გავაზიდან და ახალსოფლიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების მზარდი ინტერესი რაგბის მიმართ

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე  წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების წახალისება, მუნიციპალიტეტში სპორტული ტურნირების  დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების აღმოჩენა და აღზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

180,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 სკოლა. ყვარლის, ახალსოფლის, გავაზის, ჭიკაანისა და შილდის სამუსიკო სკოლები.

სამუსიკო სკოლებში 6 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს  261 ბავშვი. სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები გათავისუფლებული არიან სწავლის გადასახადიდან, რაც წლის განმავლობაში შეადგენს 100 ლარს. გაერთიანებაში  დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 61 თანამშრომელს. სამუსიკო სკოლაში ბავშვები 6 წლიან კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებენ ფორტეპიანოს მიმართულებით, ყვარლის სამუსიკო სკოლაში ფორტეპიანოს მიმართულებასთან ერთად ფუნქციონირებს   ვიოლინოს კლასი.

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: ბავშვებისათვის  6 წლიანი კლასიკური მუსიკალური განათლების მისაღებად შესაბამისი პირობების შექმნა;  სამუსიკო განათლების პროგრამით დადგენილ შედეგებზე ორიენტაცია, სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მათი მომზადება შიდა სასკოლო თუ ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად. მოსწავლეების კლასიკური მუსიკის კარგ მსმენელად ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული   სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

252,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 2 დასასვენებელი და გასართობი პარკის ინფრასტრუქტურის გამართულად მუშაობა, დასასვენებელ პარკებში განთვსებულია სპორტული მოედნები ღონისძიებებისთვის, ამფითეატრი კულტურული ღონისძიებისათვის,  პარკში ხელოვნურ წყალსაცავზე ფუნქციონირებს წყლის ველოსიპედების სერვისი, პარკის გარშემო შესაძლებელია ველოსიპედებით სეირნობა. დასასვენებელ და გასართობ პარკებში ადგილობრივი ვიზიტორების გარდა ისვენებენ ვიზიტორები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დასასვენებელი პარკები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად და ერთერთ ძირითად ლოკაციებს წარმოადგენენ მოსახლეობის და ვიზიტორების დასვენება-გართობისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

530,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 3 კულტურის სახლი, 5 ბიბლიოთეკა.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 150-მდე მოსწავლე.

მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნადი  ფონდი შეადგენს 114460 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლთან ფუნქციონირებს კ. მარჯანიშვილის  სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2019 წელს თეატრში გაიმართა 1 ახალი სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ცენტრის  ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

 ყვარლის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ფესტივალების, ფორუმების საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურული-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები.  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ნეკრესის ეპარქია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ნეკრესის ეპარქიასთან არსებული სასულიერო სემინარიის, გრემისა და ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ხდება კომუნალური გადასახადების გადახდა, საწვავის შეძენა ტრანსპორტისათვის და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სამონასტრო კომპლექსი, კმაყოფილი ტურისტი და მოსახლეობა,

                                                               

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდების ინფორმაცია პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობების , სასწავლებლების, კურსებისა და პროგრამების შესახებ, პროფესიული საგანმანათლებლო გადამზადების კურსების ორგანიზება ახალგაზრდებისათვის, პროფესიული გამოცდილების მიღებისა და პროფესიული პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობების შექმნა ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში და კერძო სექტორში.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინიციატივები

                                                               

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

75,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის გაერთიანებასთან ერთად პროგრამა ახორციელებს  რაიონში უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული ღონისძიებების ხელშეწყობას და მათ ცივილურ, ორგანიზებულ ჩარჩოებში ჩასმას, ახორციელებს რაიონისათვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაულების „ილიაობის“ და საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობაში ამაღლებული კულტურულ - შემეცნებითი დონე.                                                                         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05

47,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „მედიაცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესება. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს გაზეთში გამოსაქვყნებელ მასალებს, რომლებშიც აისახება: 1. ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობა, მათი ურთიერთობა საზოგადოებასთან, ასევე რეგიონალურ მმართველობასთან. 2. ეკონომიკური საკითხები, მასთან დაკავშირებული სიახლეები და პრობლემები. 3. აგრარული მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებული სიახლეები. 4. სოციალური საკითხები და მის გადასაჭრელად არსებული პოლიტიკა. 5. განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენები, სიახლეები, პრობლემები. 6. მუნიციპალიტეტში მიმდინარე კულტურული და სპორტული ცხოვრება. 7. ტურიზმის სფეროს განვითარება. 8. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოს ახალგაზრდობის ინტერესებს, მიღწევებს, პრობლემატურ თემებს.                                                                           

მოსალოდნელი შედეგი

გაზეთის შინაარსობრივი და მხატვრული დონის გაუმჯობესების გზით გაზეთის გავრცელების რაოდენობის გაზრდა.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დინანსებისათვის განისაზღვროს 795,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

795,0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

82,0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

82,0

 06 01 01 01

ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

82,0

06 01 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშნებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვა

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

713,0

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

486,0

 06 02 02

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80,0

 06 02 03

 ა(ა)იპ „ყვარლის სათნოების სახლი“

145,0

 06 02 04

სარიტუალო  პროგრამა

2,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01 01

82,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 18 სამედიცინო პუნქტი, სადაც ყოველთვე ტარდება მონიტორინგი გეგმის მიხედვით, ხდება ინფექციურ დაავადებათა სპეციფიური ღონისძიებების გატარების ორგანიზება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება, გრიპით ავადობის მონიტორინგი და მისი გავრცელების ღონისძიებების განხორციელება. ეპიდ კვლევების ჩატარება და ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებების რეალიზება. მ/შ სადეზინფექციო სამუშაოების ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა. სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვებზე ჰელმინთებზე კვლევის და მკურნალობის პროგრამა. ყველა სამკურნალო დაწესებულებების, ასაცრელი კაბინეტების მომარაგება გეგმიურ აცრას დაქვემდებარებული ვაქცინებით და მათი მონიტორინგი ანტირაბიული კაბინეტის მომარაგება იმუნოგლობულინით ვაქცინით და მათი მონიტორინგი. მოსახლეობის დასკრინგვა ,,c“ ჰეპატიტზე, შიდსზე და ტუბერკულიოზზე მონიტორინგი. ნაცხის აღება ცხვირ-ხახიდან (covid-19) , გაგზავნა ლუგარის ლაბორატორიაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა ეპიდ სიტუაციის კონტროლი და აღმოფხვრა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

486,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია  სოციალურ პროგრამაში დადგენილი წესის  გათვალისწინებით უზრუნველყოფს შემდეგ სოციალურ პროგრამებს: სამედიცინო  დახმარების თანადაფინანსება შესაბამისი პროცენტული თანაფარდობით; მედიკამენტების შესაძენი თანხით დაფინანსება, ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება. მაქსიმალური ასი ლარის ოდენობით. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების  ტრანსპორტის ხარჯის დაფინანსება, ბცდ და ეპილეფსიით დაავადებულ  პაციენტთა დაფინანსება წელიწადში ოთხასი ლარის ოდენობით, მძიმე დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა დაფინანსება წელიწადში ოთხასი ლარის ოდენობით, ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა დევნილებს, მარტოხელა დედებსა და ომის ინვალიდებს ყოველთვიურად 8 ლარის ოდენობით. უსახლკაროთა ბინის ქირის პროგრამა-თვეში ასი ლარის ოდენობით. მიმდინარე წელს  ამ პროგრამებით  ისარგებლა 2190 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ბენეფიციარებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა ახალშობილს (200-250 ლარი) მხოლოდ პირველ და მეორე შვილს; მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც  ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი და აქედან სამი  მაინც არასრულწლოვანი, წელიწადში სამჯერ დღესასწაულებზე გამოეყოფათ ფინანსური დახმარება შვილთა რაოდენობის მიხედვით. ამ პროგრამით ისარგებლა 285 ბენეფიციარმა.                                                 

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

145,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ყვარლის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა და

მიზანი

ქ. ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულია უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეში ერთჯერადი კვება უფასო სასადილოში. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბენეფიციართან კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

საკვების ხელმისაწდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 260 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

2,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ეს წარმოადგენს  ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსებას 250 ლარის ოდენობით.                                                               

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის და  სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.                                                    

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. ყვარლის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

 

 

სულ ჯამი

15456.8

19055.7

10578.7

8477.0

10046,4

10046,4

0.0

 

 

ხარჯები

7965.6

10267.6

8732.1

1535.5

9153.2

9153.2

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1465.0

1629.1

1629.1

0.0

1709.2

1709.2

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1294.2

1292.9

1257.4

35.5

1113,7

1113,7

0.0

 

 

პროცენტი

38.2

49.4

49.4

0.0

52.8

52.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

4382.9

4924.5

4924.5

0.0

5595.5

5595.5

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

70.2

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

70.2

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

კერძო საწარმოებს

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კერძო არაფინანსური საწარმოები

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

4285.7

4924.5

4924.5

0.0

5587.5

5587.5

0.0

 

 

გრანტები

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

581.6

568.2

568.2

0.0

547.0

547.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

203.6

1799.5

299.5

1500.0

135.0

135.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.6

277.0

277.0

0.0

135.0

135.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

1522.5

22.5

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7453.0

8704.5

1762.9

6941.5

808.2

808.2

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

38.2

83.7

83.7

0.0

85.0

85.0

0.0

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2157.3

2630.7

2630.7

0.0

2517.4

2517.4

0.0

 

 

ხარჯები

2087.4

2490.5

2490.5

0.0

2380.7

2380.7

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1465.0

1629.1

1629.1

0.0

1709.2

1709.2

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

512.0

479.6

479.6

0.0

498,7

498,7

0.0

 

 

პროცენტი

38.2

49.4

49.4

0.0

52.8

52.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

        0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

        0.0

0.0

 

 

გრანტები

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა (ა)იპ(ებ)-ს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.8

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

46.3

265.3

265.3

0.0

105.0

105.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

46.3

265.3

265.3

0.0

105.0

105.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.7

56.5

56.5

0.0

51.7

51.7

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

38.2

83.7

83.7

0.0

85.0

85.0

0.0

 

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2059.6

2205.3

2205.3

0.0

2314,6

2314,6

0.0

 

 

ხარჯები

2027.9

2153.6

2153.6

0.0

2262,9

2262,9

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1465.0

1629.1

1629.1

0.0

1709.2

1709.2

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

507.8

464.6

464.6

0.0

483,7

483,7

0.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.8

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

46.3

46.0

46.0

0.0

55.0

55.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

46.3

46.0

46.0

0.0

55.0

55.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.7

51.7

51.7

0.0

51.7

51.7

0.0

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

517.9

529.7

529.7

0.0

548,5

548,5

0.0

 

 

ხარჯები

514.6

526.2

526.2

0.0

545,0

545,0

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

374.7

391.3

391.3

0.0

400.0

400.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

94.1

90.4

90.4

0.0

95,0

95,0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

45.8

44.5

44.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

45.8

44.5

44.5

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

3.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

 

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1453.8

1577.7

1577.7

0.0

1668.2

1668.2

0.0

 

 

ხარჯები

1426.7

1530.7

1530.7

0.0

1621.2

1621.2

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

1020.3

1159.8

1159.8

0.0

1231.2

1231.2

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

397.0

355.5

355.5

0.0

370.0

370.0

0.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს

0.0

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.8

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.5

1.5

1.5

0.0

5.0

5.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.5

1.5

1.5

0.0

5.0

5.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.1

47.0

47.0

0.0

47.0

47.0

0.0

 

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

87.9

97.9

97.9

0.0

97.9

97.9

0.0

 

 

ხარჯები

86.6

96.7

96.7

0.0

96.7

96.7

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

70.0

78.0

78.0

0.0

78.0

78.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

16.6

18.7

18.7

0.0

18.7

18.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

1.2

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

 

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

97.6

425.4

425.4

0.0

202.8

202.8

0.0

 

 

ხარჯები

59.5

336.9

336.9

0.0

117.8

117.8

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 

პროცენტი

38.2

49.4

49.4

0.0

52.8

52.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

219.3

219.3

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

219.3

219.3

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

38.2

83.7

83.7

0.0

85.0

85.0

0.0

 

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

219.3

219.3

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

219.3

219.3

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

219.3

219.3

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

219.3

219.3

0.0

50.0

50.0

0.0

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

76.3

133.1

133.1

0.0

137.8

137.8

0.0

 

 

ხარჯები

38.2

49.4

49.4

0.0

52.8

52.8

0.0

 

 

პროცენტი

38.2

49.4

49.4

0.0

52.8

52.8

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

38.2

83.7

83.7

0.0

85.0

85.0

0.0

 

01 02 04

ა(ა)იპ ,,კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია-ვიზით კახეთი"

17.0

58.0

58.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

17.0

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 02 05

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სტაჟირება და სწავლება

4.3

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 

ხარჯები

4.3

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7142.8

8472.6

2505.2

5967.4

1496,9

1496,9

0.0

 

 

ხარჯები

1718.1

2741.4

1241.4

1500.0

945,4

945,4

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

575.3

613.0

613.0

0.0

435,0

435,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1142.8

605.9

605.9

0.0

510.4

510.4

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

1142.8

605.9

605.9

0.0

510.4

510.4

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

1522.5

22.5

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

1522.5

22.5

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5424.7

5731.1

1263.8

4467.4

551,5

551,5

0.0

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3701.1

1699.3

141.5

1557.8

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3701.1

1699.3

141.5

1557.8

0.0

0.0

0.0

 

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

3701.1

1699.3

141.5

1557.8

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3701.1

1699.3

141.5

1557.8

0.0

0.0

0.0

 

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

815.3

2144.3

950.9

1193.3

388,9

388,9

0.0

 

 

ხარჯები

532.8

680.8

680.8

0.0

388,9

388,9

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

160.5

228.1

228.1

0.0

70,0

70,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

372.3

452.7

452.7

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

372.3

452.7

452.7

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.5

1463.5

270.2

1193.3

0.0

0.0

0.0

 

02 02 01

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

377.3

843.3

642.1

201.2

318.9

318.9

0.0

 

 

ხარჯები

372.3

452.7

452.7

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

სუბსიდიები

372.3

452.7

452.7

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

372.3

452.7

452.7

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

390.6

189.4

201.2

0.0

0.0

0.0

 

02 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლწყალმომსახურება"

377.3

259.1

259.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

372.3

195.5

195.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

372.3

195.5

195.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

372.3

195.5

195.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

63.6

63.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 02 01 02

წყლის სისტემების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

206.5

5.3

201.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

206.5

5.3

201.2

0.0

0.0

0.0

 

02 02 01 03

წყალმომსახურება

0.0

377.8

377.8

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

257.2

257.2

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

257.2

257.2

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

257.2

257.2

0.0

318.9

318.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

120.6

120.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა რებილიტაცია

96.3

247.3

80.8

166.5

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.3

247.3

80.8

166.5

0.0

0.0

0.0

 

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა შენახვა

341.8

1053.7

228.1

825.6

70,0

70,0

0.0

 

 

ხარჯები

160.5

228.1

228.1

0.0

70,0

70,0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

160.5

228.1

228.1

0.0

70,0

70,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181.3

825.6

 

825.6

0.0

0.0

0.0

 

02 03

გარე განათება

1157.4

1502.7

438.7

1064.1

477,7

477,7

0.0

 

 

ხარჯები

1153.5

377.7

377.7

0.0

387.7

387.7

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

383.0

345,8

345,8

0.0

330.0

330.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

770.5

31.9

31.9

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

770.5

31.9

31.9

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

1125,1

61,0

1064.1

90,0

90,0

0.0

 

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1157.4

382,7

382,7

0.0

477,7

477,7

0.0

 

 

ხარჯები

1153.5

377,7

377,7

0.0

387.7

387.7

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

383.0

345,8

345,8

0.0

330.0

330.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

770.5

31.9

31.9

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

770.5

31.9

31.9

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

5,0

5,0

0.0

90,0

90,0

0.0

 

02 03 01 01

გარე განათების ქსელის მოვლა

770.5

10.2

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

770.5

10.2

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

770.5

10.2

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

770.5

10.2

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03 01 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

386.9

350,8

350,8

0.0

420,0

420,0

0.0

 

 

ხარჯები

383.0

345,8

345,8

0.0

330.0

330.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

383.0

345,8

345,8

0.0

330.0

330.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

5,0

5,0

0.0

90,0

90,0

0.0

 

02 03 01 03

გარე განათების ქსელის მოვლა

0.0

21,7

21,7

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

21.7

21.7

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

21.7

21.7

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

21.7

21.7

0.0

57.7

57.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

0.0

1120.1

56.0

1064.1

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1120.1

56.0

1064.1

0.0

0.0

0.0

 

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

36,5

36,5

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

36,5

36,5

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

36,5

36,5

0.0

35.0

35.0

0.0

 

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

36,5

36,5

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

36,5

36,5

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

36,5

36,5

0.0

35.0

35.0

0.0

 

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

64.2

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 05 01

ბინათმშენებლობა

64.2

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

1500.0

0.0

1500.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 07

კეთილმოწყობა

577.1

634.7

318.8

315.9

71,5

71,5

0.0

 

 

ხარჯები

24.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.1

632.1

316.2

315.9

71,5

71,5

0.0

 

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა -რეაბილიტაცია

577.1

634.7

318.8

315.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

24.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.1

632.1

316.2

315.9

0.0

0.0

0.0

 

02 07 01 01

სკვერებისა და პარკების მოწყობა -რეაბილიტაცია

54.1

400.4

244.3

156.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.1

397.8

241.7

156.1

0.0

0.0

0.0

 

02 07 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია

523.1

234.3

74.5

159.8

71,5

71,5

0.0

 

 

ხარჯები

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499.0

234.3

74.5

159.8

71,5

71,5

0.0

 

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

121.3

121.3

0.0

133.8

133.8

0.0

 

02 08 01 01

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

0.0

38.1

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

38.1

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

38.1

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

38.1

38.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 08 01 03

სასაფლაოების მოვლა

0.0

83.2

83.2

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

83.2

83.2

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

83.2

83.2

0.0

133.8

133.8

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

83.2

83.2

0.0

133.8

133.8

0.0

 

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

315.7

411.3

75.0

336.3

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.9

411.3

75.0

336.3

0.0

0.0

0.0

 

02 10

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენა

246.3

214,2

214,2

0.0

150.0

150.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

22,5

22,5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246.3

191,7

191,7

0.0

150.0

150.0

0.0

 

02 11

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

265.6

208,2

208,2

0.0

240,0

240,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.6

208,2

208,2

0.0

240,0

240,0

0.0

 

03 00

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

0.0

874,4

874,4

0.0

972.3

972.3

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

812.3

812.3

0.0

972.3

972.3

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

812.3

812.3

0.0

972.3

972.3

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

812.3

812.3

0.0

972.3

972.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62,1

62,1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.0

757.5

757.5

0.0

878.3

878.3

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

724.8

724.8

0.0

878.3

878.3

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

724.8

724.8

0.0

878.3

878.3

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

724.8

724.8

0.0

878.3

878.3

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

32.8

32.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 01

ნარჩენების გატანა და დასუფთავება

0.0

181.2

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

181.2

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

181.2

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

181.2

181.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 03

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.0

302.9

302.9

0.0

390.9

390.9

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

278.9

278.9

0.0

390.9

390.9

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

278.9

278.9

0.0

390.9

390.9

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

278.9

278.9

0.0

390.9

390.9

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 04

ა(ა)იპ ,,ყვარელსერვისი“

0.0

273,4

273,4

0.0

487.4

487.4

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

264,7

264,7

0.0

487.4

487.4

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

264.7

264.7

0.0

487.4

487.4

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

264,7

264,7

0.0

487.4

487.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8,8

8,8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

89.9

89.9

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

87.5

87.5

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

87.5

87.5

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

87.5

87.5

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 01

სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება

0.0

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 02

სკვერებისა და პარკების მოვლა-გამწვანება

0.0

61.0

61.0

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

59.5

59.5

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

59.5

59.5

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

59.5

59.5

0.0

94.0

94.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03

კაპიტალაური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

27,0

27,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27,0

27,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

04 00

განათლება

2773.8

3155,5

1817,5

1338,0

2437.0

2437.0

0.0

 

 

ხარჯები

1597.1

1738,2

1702,7

35.5

2282,0

2282,0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

71.1

35.5

0.0

35.5

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1526.0

1702,7

1702,7

0.0

2282,0

2282,0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

1526.0

1702,7

1702,7

0.0

2282,0

2282,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.8

1417,3

114,8

1302,5

155.0

155.0

0.0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1476.7

1657,3

1657,3

0.0

2383.0

2383.0

0.0

 

 

ხარჯები

1469.9

1652,7

1652,7

0.0

2232,0

2232,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1469.9

1652,7

1652,7

0.0

2232,0

2232,0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

1469.9

1652,7

1652,7

0.0

2232,0

2232,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

4.6

4.6

0.0

155.0

155.0

0.0

 

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

703.9

567,1

27,2

539.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

703.9

567,1

27,2

539.9

0.0

0.0

0.0

 

04 03

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

539.3

881,1

83,0

798,1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

73.2

35,5

 

35.5

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

71.1

35.5

0.0

35.5

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

2.1

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

2.1

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466.1

845,6

83.0

762,6

0.0

0.0

0.0

 

04 04

წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

54.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

ხარჯები

54.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

54.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

54.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2423.5

2899,2

1919,3

979.9

1827.8

1827.8

0.0

 

 

ხარჯები

1714.8

1667,9

1667,9

0.0

1777.8

1777.8

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

135.8

164,8

164,8

0.0

180,0

180,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1481.6

1491,4

1491,4

0.0

1567.8

1567.8

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

70.2

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

70.2

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

1411.4

1491,4

1491,4

0.0

1559.8

1559.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

97.4

11,7

11,7

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

97.4

11,7

11,7

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708.7

1231.4

251.5

979.9

50,0

50,0

0.0

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1286.5

1519,3

539,4

979.9

568.8

568.8

0.0

 

 

ხარჯები

612.7

489,6

489,6

0.0

568.8

568.8

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.4

4,0

4,0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

511.3

473,9

473,9

0.0

533.8

533.8

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

29.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

29.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

482.3

473,9

473,9

0.0

525.8

525.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

97.0

11,7

11,7

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

97.0

11,7

11,7

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

673.8

1029.7

49.8

979.9

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

507.3

469,9

469,9

0.0

533.8

533.8

0.0

 

 

ხარჯები

507.3

469,9

469,9

0.0

533.8

533.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

507.3

469,9

469,9

0.0

533.8

533.8

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

29.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

29.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

478.3

469,9

469,9

0.0

525.8

525.8

0.0

 

05 01 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

354.3

320.2

320.2

0.0

365.0

365.0

0.0

 

 

ხარჯები

354.3

320.2

320.2

0.0

365.0

365.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

354.3

320.2

320.2

0.0

365.0

365.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

354.3

320.2

320.2

0.0

365.0

365.0

0.0

 

05 01 01 02

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“

94.0

106,7

106,7

0.0

109.8

109.8

0.0

 

 

ხარჯები

94.0

106,7

106,7

0.0

109.8

109.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

94.0

106,7

106,7

0.0

109.8

109.8

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

94.0

106,7

106,7

0.0

109.8

109.8

0.0

 

05 01 01 03

შპს ,,ათლეტი“

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

ხარჯები

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

8.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

8.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

8.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01 04

ა(ა)იპ ,,ფრენბურთის კლუბი ,,ყვარელი"

30.0

20.0

20.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

ხარჯები

30.0

20.0

20.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

30.0

20.0

20.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

30.0

20.0

20.0

0.0

30.0

30.0

0.0

 

05 01 01 05

რაგბის კლუბი

21.0

15.0

15.0

0.0

21.0

21.0

0.0

 

 

ხარჯები

21.0

15.0

15.0

0.0

21.0

21.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

21.0

15.0

15.0

0.0

21.0

21.0

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

0.0

15.0

15.0

0.0

21.0

21.0

0.0

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

105.4

19,7

19,7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 

ხარჯები

105.4

19,7

19,7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.4

4,0

4,0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

4.0

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

4.0

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

97.0

11,7

11,7

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

97.0

11,7

11,7

0.0

30.0

30.0

0.0

 

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

673.8

1029.7

49.8

979.9

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

673.8

1029.7

49.8

979.9

0.0

0.0

0.0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

930.1

1119,2

1119,2

0.0

987.0

987.0

0.0

 

 

ხარჯები

925.3

970,5

970,5

0.0

987.0

987.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

925.3

970,5

970,5

0.0

987.0

987.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

925.3

970,5

970,5

0.0

987.0

987.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

148.7

148.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

905.8

951,7

951,7

0.0

962.0

962.0

0.0

 

 

ხარჯები

905.3

945,5

945,5

0.0

962.0

962.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

905.3

945,5

945,5

0.0

962.0

962.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

905.3

945,5

945,5

0.0

962.0

962.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

6.2

6.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“

169.4

178.1

178.1

0.0

180.0

180.0

0.0

 

 

ხარჯები

169.4

178.1

178.1

0.0

180.0

180.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

169.4

178.1

178.1

0.0

180.0

180.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

169.4

178.1

178.1

0.0

180.0

180.0

0.0

 

05 02 01 02

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“

210.1

248,6

248,6

0.0

252.0

252.0

0.0

 

 

ხარჯები

210.1

245,4

245,4

0.0

252.0

252.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

210.1

245,4

245,4

0.0

252.0

252.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

210.1

245,4

245,4

0.0

252.0

252.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.2

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01 03

ა(ა)იპ ,,ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“

526.3

525.0

525.0

0.0

530.0

530.0

0.0

 

 

ხარჯები

525.8

522,0

522,0

0.0

530.0

530.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

525.8

522,0

522,0

0.0

530.0

530.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

525.8

522,0

522,0

0.0

530.0

530.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

4.3

142.5

142.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

142.5

142.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 

ხარჯები

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

05 02 03 01

ნეკრესის ეპარქიის დაფინანსება

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 

ხარჯები

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

20.0

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

166.0

166.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

113.0

113.0

0.0

100,0

100,0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

113.0

113.0

0.0

100,0

100,0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

53.0

53.0

0.0

50,0

50,0

0.0

 

05 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

161.9

47,8

47,8

0.0

75.0

75.0

0.0

 

 

ხარჯები

131.8

47,8

47,8

0.0

75.0

75.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

131.4

47,8

47,8

0.0

75.0

75.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 05

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

45.0

47.0

47.0

0.0

47.0

47.0

0.0

 

 

ხარჯები

45.0

47.0

47.0

0.0

47.0

47.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

45.0

47.0

47.0

0.0

47.0

47.0

0.0

 

 

სახელმწიფო საწარმოებს

41.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები

41.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

3.8

47.0

47.0

0.0

47.0

47.0

0.0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

959.4

1023,3

831,6

191.7

795,0

795,0

0.0

 

 

ხარჯები

848.3

817,3

817,3

0.0

795,0

795,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

215.6

259.1

259.1

0.0

263,0

263,0

0.0

 

 

კერძო საწარმოებს

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კერძო არაფინანსური საწარმოები

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

188.6

259.1

259.1

0.0

263,0

263,0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

572.8

558,2

558,2

0.0

532.0

532.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

59.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

59.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.1

206.0

14.3

191.7

0.0

0.0

0.0

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

182.1

288.0

96.3

191.7

82.0

82.0

0.0

 

 

ხარჯები

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.1

206.0

14.3

191.7

0.0

0.0

0.0

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

182.1

288.0

96.3

191.7

82.0

82.0

0.0

 

 

ხარჯები

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.1

206.0

14.3

191.7

0.0

0.0

0.0

 

06 01 01 01

ა(ა)იპ ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

ხარჯები

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

71.0

82.0

82.0

0.0

82.0

82.0

0.0

 

06 01 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა

111.1

206.0

14.3

191.7

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.1

206.0

14.3

191.7

0.0

0.0

0.0

 

06 02

სოციალური დაცვა

777.3

735,3

735,3

0.0

713,0

713,0

0.0

 

 

ხარჯები

777.3

735,3

735,3

0.0

713,0

713,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

144.6

177.1

177.1

0.0

181,0

181,0

0.0

 

 

კერძო საწარმოებს

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კერძო არაფინანსური საწარმოები

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

117.6

177.1

177.1

0.0

181,0

181,0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

572.8

558,2

558,2

0.0

532.0

532.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

59.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

59.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

577.1

512,2

512,2

0.0

486.0

486.0

0.0

 

 

ხარჯები

577.1

512,2

512,2

0.0

486.0

486.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

36.0

36.0

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

 

 

კერძო საწარმოებს

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კერძო არაფინანსური საწარმოები

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

9.0

36.0

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

481.3

476,2

476,2

0.0

450.0

450.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

59.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

59.9

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

91.1

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

 

ხარჯები

91.1

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91.1

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

 

06 02 03

ა(ა)იპ ,,ყვარლის სათნოების სახლი“

108.6

141.1

141.1

0.0

145,0

145,0

0.0

 

 

ხარჯები

108.6

141.1

141.1

0.0

145,0

145,0

0.0

 

 

სუბსიდიები

108.6

141.1

141.1

0.0

145,0

145,0

0.0

 

 

სხვა სექტორებს

108.6

141.1

141.1

0.0

145,0

145,0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

0.5

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.5

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

     

 

 

 

 

 

 

 


თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2021 წლის განმავლობაში ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე

ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 160 000 ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  82 000  ლარი.

ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ“  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  78 000 ლარი.

2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

1. დადგენილებით დამტკიცებული ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

2. ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N29 დადგენილება (www.matsne.gov.ge  30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.164.016369).


ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ქევხიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.