კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016438
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
18/12/2020
ვებგვერდი, 22/12/2020
190020020.35.149.016438
კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
კასპის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (22/12/2020 - 19/02/2021)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №19

2020 წლის 18 დეკემბერი

ქ. კასპი

 

კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის  1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად;
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №29 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 26/12/2019  190020020.35.149.016418).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლეონიძედანართი №1
კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

თავი I
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებელი

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

      22308.0  

      23635.8  

      15008.3  

        8627.5  

15460.0

15285.0

175.0

 გადასახადები

        11737.7  

      12603.1  

      12603.1  

 

      12879.0  

      12879.0  

 

 გრანტები

        8043.4  

        8627.5  

 

        8627.5  

175.0

 

175.0

 სხვა  შემოსავლები

        2526.9  

        2405.2  

        2405.2   

 

2406.2

        2,406.2  

 

 II. ხარჯები

        10194.3  

      10,247.5  

      10,173.5  

               74.0    

11472.6

11297.6

            175.0  

 შრომის ანაზღაურება

1583.7

1721.6

1721.6

                -    

1729.0

1645.0

84.0

 საქონელი და მომსახურება

1189.0

1245.0

1245.0

                -    

1306.0

1291.0

15.0

 პროცენტი

139.7

123.3

123.3

                -    

           123.3  

           123.3  

                -    

 სუბსიდიები

5931.5

5566.4

5492.4

74.0

6709.7

6635.7

            74.0  

 სოციალური უზრუნველყოფა

942.0

1017.0

1017.0

                -    

1157.0

1156.0

1.0

 სხვა ხარჯები

408.4

574.2

574.2

                -    

447.6

446.6

1.0

 III. საოპერაციო სალდო

12113.7

13388.3

4834.8

8553.5

3987.4

3987.4

 

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13999.0

14191.6

5525.0

8665.6

3775.7

3775.7

 

 ზრდა

14040.4

14211.8

5545.0

8665.6

3795.7

3795.7

 

 კლება

             41.4  

             20.0  

             20.0  

                -    

             20.0  

             20.0  

                -    

 V. მთლიანი სალდო

1885.3

803.3

690.2

113.1

211.7

211.7

 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2036.4

985.3

872.2

113.1

 

 

 

 ზრდა

 

                 -    

                 -    

                -    

-

                 -     

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

 

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

-

 კლება

2036.4

985.3

872.2

113.1

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

2036.4

985.3

872.2

113.1

 

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

151.1

182.0

182.0

                -    

211.7

211.7

                -    

 კლება

151.1

182.0

182.0

                -    

211.7

211.7

                -    

     საშინაო

151.1

182.0

182.0

                -    

211.7

211.7

                -    

           სესხები

151.1

182.0

182.0

                -    

211.7

211.7

                -    

 VIII. ბალანსი

-              0.0  

-              0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

                 -    

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                           ათასი ლარი

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

22349.4

23655.8

15028.3

8627.5

15480.0

15305.0

175.0

 შემოსავლები

22308.0

23635.8

15008.3

8627.5

15460.0

15285.0

175.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

             41.4   

             20.0  

             20.0  

 

             20.0  

             20.0  

 

 გადასახდელები

24385.8

24641.1

15900.5

8740.6

15480.0

15305.0

175.0

 ხარჯები

10194.3

10247.5

10173.5

74.0

11472.6

11297.6

175.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14040.4

14211.6

5546.0

8665.6

3795.7

3795.7

 

 ვალდებულებების კლება

151.1

182.0

182.0

                -    

211.7

211.7

                -    

 ნაშთის ცვლილება

2036.4

985.3

872.2

113.1

 

 

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15460.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 შემოსავლები

22308.0

23635.8

15460.0

      გადასახადები

11737.7

12603.1

12879.0

      გრანტები

8043.4

8627.5

175.0

      სხვა შემოსავლები

2526.9

2405.2

2406.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები:
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 12879.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

11737.7

12603.1

12879.0         

      საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

5972.4 

7103.1

7579.0

      ქონების გადასახადი

5765.3

5500.0

5300.0

                 საწარმოთა ქონებაზე

4803.8

4790.0

4690.0

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

38.2  

10.0  

                 10.0  

                სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

390.2

               250.0  

200.0

                არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

533.1

               450.0  

               400.0  

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 175.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

8043.4

8627.5

175.0

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

 

 

 

        გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

8043.4  

8627.5  

175.0

                   გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

 

 

                   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

               175.0  

               175.0  

               175.0  

                  კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

7868.4

7518.5

 

                  სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

 

934.0  

 

                            სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

               934.0  

 

                            სხვა სპეციალური ტრანსფერები

 

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2406.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

2526.9

2405.2

2406.0

        შემოსავლები საკუთრებიდან

653.2

520.0

               520.0  

  პროცენტები

164.1

100.0

               100.0  

  რენტა

489.1

               420.0  

               420.0  

        მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

480.2

               415.0  

               415.0  

        შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

8.9

                   5.0  

                   5.0  

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

195.3

               155.2  

156.0

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

187.1

               150.2  

151.0

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                    0.6  

                    0.2  

                    0.2  

      მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

130.1

                 130.0  

                 130.0  

                       სანებართვო მოსაკრებელი

56.4

                  20.0  

                  20.8  

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

                   8.2  

                   5.0  

                   5.0  

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                    8.2  

                    5.0  

                    5.0  

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

1473.3

1700.0

1700.0

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

1430.3

1600.0  

              1600.0  

                    სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

43.0

100.0 

100.0 

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

205.1

30.0

                 30.0  

                   შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

205.1

30.0

                 30.0  

                   წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

 

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 11472.6 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ხრჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

10194.3

10247.5

10173.5

74.0

11472.6

11297.6

175.0

 შრომის ანაზღაურება

1583.7

1721.6

1721.6

                 -    

1729.0

1729.0

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

1189.0

1245.0

1245.0

                 -    

1306.0

1291.0

15.0

 პროცენტები

139.7

123.3

123.3

                 -    

           123.3  

           123.3  

                 -    

 სუბსიდიები

5931.5

5566.4

5492.4

74.0

6709.7

6635.7

             74.0  

 გრანტები

                  -    

 

 

                 -    

                 -    

                 -    

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

942.0

1017.0

1017.0

                 -    

1157.0

1156.0

1.0

 სხვა ხარჯები

408.4

574.2

574.2

                 -    

447.6

446.6

1.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3775.7 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 3795.7 ათასი ლარით,  არაფინანსური აქტივების კლება  20,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.5

49.0

33.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

0.5

49.0

33.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

12518.9

10578.0

1938.0

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6009.8

6190.5

637.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2251.5

2385.5

133.0

 02 03

    გარე განათება

275.0

93.0

93.0

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

242.9

64.0

325.0

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1569.6

1104.0

 

 02 08

 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                 -    

 

-

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

1208.3

740.0

650.0

02 10

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

550,9

5.0

100.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                 -    

                    -    

                -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 -    

                    -    

                -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                 -    

                    -    

                -    

 04 00

 განათლება

1323.6

2577.1

1067.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

18.3

50.0

26.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

 

409,5

1041.0

 04 03

 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

934.6

954.1

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

48.4  

1007.5  

757.7

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

16.7

30.0

456.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

29.5

697.5

301.7

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

148.1

 

                -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

148.1

 

                -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

14040.4

14211.6

3795.7

 

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის

გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

              41.4  

                 20.0  

            20.0  

 ძირითადი აქტივები

 

 

 

 არაწარმოებული აქტივები

              41.4  

                 20.0  

            20.0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2496.1

2778.9

2748.3

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2354.5

2651.6

2625.0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2354.5

2481.6

2495.0

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

170.0

130.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

141.6

127.3

123.3

 7.2

 თავდაცვა

92.1

                 101.0  

             101.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

92.1

                 101.0  

             101.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

6011.3

6290.5

837.0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

6011.3

6290.5

837.0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6011.3

6290.5

837.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

1124.3

1023.4

1034.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1124.3

1023.4

1034.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7322.7

5151.1

2218.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

180.3

57.0

120.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

4030.0

1909.0

1075.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2596.9

2747.9

583.0

 7.6 4

 გარე განათება

515.5

437.2

440.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

230.2

101.0

129.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82.1

101.0

129.0

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

148.1

                 150.1  

                   -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2688.5

3261.1

3345.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1075.1

734.1

1517.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1513.9

2301.0

1778.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

99.5

226.0

50.0

 7.9

 განათლება

3354.1

4732.1

3821.0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2419.5

3778.0

3821.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

934.6

954.1

 

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

934.6

954.1

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

962.8

1020.0

1135.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

939.6  

1010.0  

1125.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

23.2  

10.0  

               10.0  

 

 სულ

24282.1  

24459.1

15368.3

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
 ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 3987.4 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 211.7 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12133.7

13388.3

3987.4

 მთლიანი სალდო

1885.3

803.3

211.7

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0  ლარით, მათ შორის:

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2036.4

985.3

 

 ზრდა

 

                       -    

                       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

 

                       -    

                       -    

 კლება

2036.4

985.3

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

2036.4

985.3

 

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 211.7 ათასი ლარით, მათ შორის:

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

                       -    

182.0  

211.7

 კლება

                       -    

                       -    

                       -    

          საშინაო

                       -    

                       -    

                       -    

                სესხები

151.1

182.0  

211.7

 


თავი II
კასპის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2955.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

2955.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

737.0  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

583.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

450.0  

 02 02 01 01

 წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება

150.0  

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა პატრონობა

300.0  

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

133.0  

 02 03

 გარე განათება

440.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

440.0  

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

           255.0  

 02 03 01 02

 გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობა

92.0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

93.0  

 02 05

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

120.0  

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

325.0  

 02 06 01

 ბაღების და სკვერების მოვლა

300.0  

 02 06 02

 მგზავრთა მისაცდელების მოვლა შენახვა

                25.0  

 02 06 03

 ფასადების და სხვა ნაგებობების აღდგენის სამუშაოები

 

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

  

 02 08

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

-

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯი

650.0  

 02 10

 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

100.0

                                                  

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

   100.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ბზარების შევსებას ბითუმით ან ემულსიით, .. ორმული შეკეთებას, ნაგებობების ცალკეული ელემენტების შეკეთებას,ლითონის ცხაურების, თვალამრიდების და სხვა საგზაო ელემენტების გასწორებას, გზისპირა კიუვეტების და მილების გაწმენდას, სიჩქარის შემანელებელი ბორცვების მოწყობას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 507 კვ/ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც მოხდა ტექნიკური დათვალიერება და მოცულობების დადგენა, ან წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა .კასპში კოსტავას, 26 მაისის, გურამიშვილის, მაზნიაშვილის, სააკაძის, რუსთაველის, დადიანის, კოჯორის, გრიშაშვილის, 300 არაგველის, თავისუფლების, მირიან მეფის, ქუთათელაძის, პაატას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების ახალციხე-ნოსტეს და ხოვლეს მისასვლელი გზები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გზების სიგრძე, რომლებზე ჩატარდა სამუშაოები

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 235კვ/ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 235კვ/;

2021 წელში ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე შეკეთება ჩაუტარდება 1572 გრძ.მ გზას, 313კვ.მმ.შ. ასფალტირებულ გზა 1117 გრძ.მ 194კვ.მ

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი დამოკიდებულია წლის განმავლობაში დაზიანებული გზების რაოდენობასთან

2

შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 540 პირდაპირი და2000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3600 პირდაპირი და 1800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. სოფლების 2800ბენეფიციარი

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

637.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 5 პროექტის განხორციელება, რომელიც ითვალოისწინებს ქ.კასპსა და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისთვის "რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" გამოყოფილი თანხებით და ადგილობრივი ბიუჯეტით დათანადაფინასებას:
კასპის მუნიციპალიტეტში:       
- სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის გზების სარეაბილიტაციო სამუშოები - 4200 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 250  ბენეფიციარი;
-სოფელ თელადგორის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტების სამუშაოები -2900 გრძ/მ, შეკეთებული გზით ისარგებლებს 650 ბენეფიციარი.

-სოფელ თეზის გზის დარჩენილი აღსადგენი მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია მოასფალტება.

-კასპის მუნიციპალიტეტში იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის მე-18 კმ-ზე 9 აპრილის  წყაროდან სოფელ ბარნაბიანთკარში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება (I ეტაპი).

- კასპის მუნიციპალიტეტის  სოფლების ყარაფილა-სარიბარი-ზადიაანთკარის თბილისი-სენაკი-ლესელიძეს ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზის სრული რეაბილიტაცია-მოასფალტების II ეტაპი.  

    -ქალაქ კასპში ე.წ. რუკის გზის რეაბილიტაცია/მოასფალტება;

- ქალაქ კასპში ფარნავაზის ქუჩის რეაბილიტაცია/მოასფალტება.       გარდა აღნიშნული პროექტებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დამატებითი სახრსებით, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პრიორიტეტული პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის, პრობლემის სიმძაფრის  და წლის განმავლობაში წარმოქმონილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 12200 გრძ/მ  გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ

2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 12000 გრძ/მ-ზე

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.

2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800  პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. 

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

            150.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში:  მირიანი, ოკამი,  კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა,ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა,  განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ამბროლაურის  მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან

2020 წელს ანაზღაურდა  7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

2021 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 13 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

 

გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბიურღილებით ექსპლოატაციაში შედის 2020 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას განახორციელებს მუნიციპალიტეტი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

300.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შ.პ.ს."სოფლის წყალი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და  სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების  საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორრების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა

2020 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 194 დაზიანება

წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2020 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის   გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 151 დაზიანების აღმოფხვრა

 

ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული ქსელის გათვალისწინებით

2

სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი

2020 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

0%

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

133.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2021 წლისათვის სდაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
-  სოფელ მიქელწყაროს  წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები - ბენეფიციარი 110 ოჯახი, 400 პირი.


გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება პრიორიტეტულობის, პრობლემის სოციალური მდგომარეობის სიმწვავის, მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;                                                                                                               მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები.                                                                                                                                                                   მოწყობილია გამრიცხველიანება

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბირიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520  გრძ/მ  წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ.

2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ  8484 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე.  წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ.

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება  წყლის 2 სათავე ნაგებობას;

 

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე

3

რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით  4200   ბენეფიციარი.

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით  400   ბენეფიციარი.

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

       255.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3800 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ქ.კასპის და კასპის  მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან

2020 წელს ანაზღაურდა 3800 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

პროგრამის ფარგლებში სრულად იქნება ანაზღაურდებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

0%

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

92,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. კასპში 2000 და სოფლებში 1800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%.

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში

3800 ერთეული

3800 ერთეული

3%

 

2

შეკეთებული სანათების რაოდენობა

საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1150  ერთეული სანათის შეკეთება (გამოცვლა)

1150 ერთეული

10%

 გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

              93.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2020 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 75%.

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) გარე განათების ქსელის სიგრძე

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო ქ.კასპში 45 ქუჩაზე  და 45 სოფლის ცენტრალურ ქუჩებზე 57 ლოკაციაზე გარე განათების  ახალი ელ.სადენები ჯამში  13750  გრძ/მ  რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გარე განათების     არსებულ ქსელს ჯამში 850გრძ.მ, არსებულ ქსელზე აღდგა და დამონტაჟდა გარე განათების ლინზური სანათები

2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობი ჩაუტარდება გარე განათების 2555 მრძ/მ ქსელს, მათ შორის, განათების ახალი ქსელია 2555 მრძ/მ;

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა

2

რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2019 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 1300  ბენეფიციარი.

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გარე განათების ქსელით  ისარგებლებს დაახლოებით 6700   ბენეფიციარი.

10%

მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

300,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის:
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს ცენტში სკვერის რეაბილიტაცია
გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობის გათვალისწინებით,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა

2020 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა

2021 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 2სკვერში

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

25,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია. მათ შორის:
- კასპში  მდებარე მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია;

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის გადაადგილებისათვის კომფორტული პირობების შექმნა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

რეაბილიტირებული მოსაცდელების რაოდენობა

2020 წელს სკვერის რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა

2021 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 3 სკვერში

20%

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

    650,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

2020 წელს გაკეთდა 44 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია

2021 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია

20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე

 

2

პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა

2019 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 25 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 400-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს

2019 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 28 პროექტს

20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე

 


 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1034.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         1,034,0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            947,3  

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

86,7

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

947,3     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობა ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზაბის გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაწმენდას და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 12 ერთეული ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ კასპიდან და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან (გარდა მაღალმთინი სოფლებისა). შეგროვებული ნარჩენები გადის მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 471 ერთეულს, მათ შორის, 259 განთავსებულია ქ. კასპში და 212 მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა (31000 მ/კ) ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე  საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 182018 მ² დასუფთავება.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; ზამთრის პერიოდში დროულად მოხდება დათოვლილი გზაბის გაწმენდა

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდნეობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან  ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა ნარჩენი

მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელა, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით

2

დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი

კასპის

მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 182018 მ² ტერიტორიის დასუფთავება

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი

3

ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი  კონტეინერების რაოდენობა

გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში  ხორციელდებოდა 100 კონტეინერის დაცლა

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

წლის განმავლობაში შესაძლებელია დაემატოს დასასუფთავებელი ფართობი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

86,7      

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული  7 სკვერის და 10 გამწვანებული ტერიტორიის (ჯამში 17750 მ² მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა.  საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება სკვერებში დაზიანებული სკამების და სხვა ინვენტარის შეკეთება ან/დაგამოცვლის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 13 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების გაუმჯობესებული ვიზუალური მხარე;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასვენებისა და განთვირთვისათვის კომფორტული პირობების შექმნა;
ქალაქისა ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ- ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება

მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

სკვერებში დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა 

2019   წელში დაირგო
5000  ძირი ნერგი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნაბა

10%

დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)

2

წლის განმავლობაში მორწყული ნარგავების რაოდენობა

2019 წელს მოირწყა დაახლოებით 6000 ძირი ნარგავი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნაბა

10%

დამოკიდებულია გარემო პირობებზე (ამინდი)

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3821.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

3821.0  

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

2780.0  

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

1041.0  

 04 03

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების ხელშეწყობა)

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2780.0     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (5 ბაღი ქ. კასპში და 21 ბაღი სოფლებში) სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 440 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით;
სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის;
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

შენიშვნა

1

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა

2020 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1600-ზე ბავშვი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

5%

ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება

2

ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება

2019 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 387 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

2020 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 405 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

0%

სასკოლო მზაობის პროგრამით მომზადდება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც სარგებლობს საბავშვო ბაღების მომსახურებით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1041.0     

პროგრამის განმახორციელებელი

 

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 6 პროექტის განხორციელება. მათ შორის 2 პროექტის, რომელთა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია განხორციელდა გასულ წლებში, ერთი პროექტის  გამყოფი ხაზის პირას მცხოვრები სოფლების აღსაზრდელებისთვის  და 3 პროექტის, იმ დასახლებებისთვის სადაც   20-30 წლისგანმავლობაში    არ ფუნქციონირებდა სკოლამდელი აღზრდის ობიექტი.     კერძოდ:       -სოფელ იგოეთში, სოფელ გრაკალსა და სადგურ მეტეხის დასახლებაში საბავშვო ბაღების მშენებლობა     საბავშვო ბაღები შეძლებენ სააღმზრდელო პროცესში დამატებით ჩაერთოს და მოექცეს მზრუნველობის ქვეშ 150-ზე მეტი ბაღის ასაკის ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების მიღებას და    შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით;
სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის;
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, შენობები ადაპტირებული იქნება სსმ პირებისთვის

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

შენიშვნა

1

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა

2019 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 1600-ზე ბავშვი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

5%

ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებულ მოთხოვნას. მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში არსებული რესურსების ფარგლებში შესაძლებელია ასევე დამატებით აღსაზრდელების მიღება

2

ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება

2019 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 387 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

2020 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 405 აღსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს 

0%

სასკოლო მზაობის პროგრამით მომზადდება ყველა ის აღსაზრდელი, რომელიც სარგებლობს საბავშვო ბაღების მომსახურებით


 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3345.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                  

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3345.0  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1437.0  

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

987.0  

05 01 01 03

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

987.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

450.0  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1828.0

05 02 01 05

კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

909.0

05 02 01 06

ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

598.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდება კულტურის სფეროში

271.0  

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და ღონისძიების ხარჯები

80.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

987.0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დაწესებულებაში ჯამში ვარჯიშობს 400-მდე აღსაზრდელი. სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს 4 სპორტულ მოედანზე. დაწესებულების აღსაზრდელები წლის განმავლობაში მონაწილეობას რებულობენ სხვადასხვა რეგიონალურ და სახელობით ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მგზავრობის, კვების, გუნდების ეკიპირების, სამედიცინო და სხვა ხარჯები.  დაწესებულებაში სამწვრთნელო პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად. დაწესებულებაში დასაქმებულია 47 ადმიანი. გაერთოანების აღსაზრდელები ზაფხულობით გადიან სპორტულ შეკრებას, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის სპორტკომპლექისის ბაზაზე. სპორტკომპლექსის აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, კარატე, კინგ-ბოქსინგი, პანკრატიონი, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, შაში, ჭადრაკი და კალათბურთი; სულ სპორტკომპლექსში ზემოაღნიშნულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტკომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 90 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. სპორტკომპლექსის აღზრდილი სპორტსმენები (დაახლოებით 15 სპორტსმენი) ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებებსა და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებში.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთის ვარჯიშებით დაკავებული ბავშვების  გაზრდილი რაოდენობა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

განმარტება

1

ბავშვების რაოდენობა

2020 წელს ფეხბურთს ეუფლება 400 ბავშვი

2021 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა

5%

დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა

2

სპორტული შეკრებების რაოდენობა

2019 ჩატარდა 1 სპორუტული შეკრება ზღვის სანაპიროზე

2020 წელს ჩატარდება არანაკლებ 1 შეკრება

0%

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

909,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრს ქ. კასპში, კულტურის სახლის ს. ქვემო ჭალაში და 16 სასოფლო კლუბს. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, საესტრადო და ქართული ხალხური სიმღერების, გიტარის და ხატვის წრეები. ჯამში დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000-მდე ახალგაზრდა. გაერთიანებაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 78 თანამშრომელს.
წლის განმავლობაში გაერთიანება მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე აწყობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. ყოველწლიურად ტარდება ქართულური სიმღერისა და გალობის ტრადიციული ფესტივალი „ქართლი“, ასევე ყოველწლიურად ტარდება ფერების ფესტივალი და ეროვნული სამოსის დღე. გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტივალებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კასპის მუნიციპალიტეტის მოზარდი თაობისათვის ქორეოგრაფიის, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების და ხელოვნების სხვა სახეობების შესწავლა.
შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია და მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება;
გაერთიანებაში არსებულ წრეებზე სწავლის მსურველთა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირბს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

გაერთიანების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა

2020 წელს ჯამში გაერთიანებაში შემავალი წრეებზე შესაბამის განათლებას იღებდა 1000-მდე მოსწავლე

2021 წელს იგეგმება ბავშვების რაოდენობის ზრდა 1100 მოსწავლემდე

20%

გაერთიანება გეგმავს წრეების რაოდენობის დამატებას, შესაბამისად მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდაც

2

წლის განმავლობაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიბები

2019 წელს ჩატარდა 30 სხვადასხვა სახის ღონისძიება

2020 წელს დაგეგმილია 30 ღონისძიების ჩატარება, მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს წლის განმავლობაში შესაძლებელია ჩატარდეს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები

20%

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01  06

598,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 3 ბიბლიოთეკას, ესენია: მთავარი ბიბლიოთეკა, კასპის საქალაქო ბიბლიოთეკა და ქვემო ჭალის სასოფლო ბიბლიოთეკა.  ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი ჯამში შეადგენს 55000 ერთეულს. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლობით 2300 მკითხველი. ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე ეწყობა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და გამოფენები.
ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს, დაწესებულებების კომუნალურ გადასახადებს, ღონისძიბების ორგანიზების, წიგნების ფონდის შევსების და სხვა ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს  ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიაბების ბაზაზე. ა(ა)იპ აერთიანებს 5 მუნიციპალურ მუზეუმს, ესენია:
- კასპის მხარეთმცოდნების მუზეუმი;
- ლამისყანის ჯამბაკურ ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი;
- ხოვლის ი. ჯავახიშვილი სახელობის სახლ-მუზეუმი;
- სასირეთის გ. მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი;
- კავთისხევის ო. კელაპტრიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი;
მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 43127 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3500-ს სტუმარს. მუზეუმში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგი. მონიტორინგს ახორციელებენ ე.წ. ძეგლის მცველები (6 თანამშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას ძეგლის მდგომარეობის შესახებ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში კულტურულ-საგანმანათელბლო დონის ამაღლება;
ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, დაინტერესებული პირისათვის შეუფერხებელი შესაძლებლობის მიცემა ისარგებლოს საბიბლიოთეკო მომსახურებით;
ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია.

მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა;
დაინტერესებული პირებისათვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ისტორიული და ღირშესანიშნავი ექსპონატების პოპულარიზაცია;
მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაცია.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)

განმარტება

1

ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

2020 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდება 30 სხვადასხვა სახის ღონისძიება

2010 წელს ჩატარდება არანაკლებ 30 ღონისძიებისა

10%

 

2

ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა

2020 წლის ბიბლიოთეკის მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 2300 მკითხველი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

10%

ბიბლიოთეკა მზადაა მოემსახუროს მკითველთა გაზრდილ რაოდენობას

3

წლის განმავლობაში შეძენილი წიგნების რაოდენობა

ბოლო წლების მიხედვით გაერთიანება საშუალოდ წლის განმავლობაში წიგნის ფონდს ავსებს 300 ერთეულით

გაგრძელდება ბიბლიოთეკების წიგნის ფონდის შევსება და 2020 წელს შეძენილი იქნება არანაკლებ 300 ერთეული წიგნი. წიგნების შეჩევისას გათვალისწინებული იქნება მკითხველთა მოთხოვნები

5%

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1264,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1264,0  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

129,0  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

129,0  

 06 01 02

 ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 

 06 02

 სოციალური დაცვა

1135,0  

 06 02 01

 ერთჯერადი დახმარებები

995,0  

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

            130.0  

 06 02 03

 დევნილთა დახმარება

              10.0  

 06 02 04

 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხორები ოჯახების დახმარება

 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02

     
           

პროგრამის დასახელება:

         

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

ქ. კასპის  მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2018-2021 წწ

     

პროგრამის მიზანი:

         

აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება.  სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

         

პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და  მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფიროგორც ა) ოპერციული მკურნალობისთვის ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის;  კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა. კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა. 0-დან 10  წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონალური მომსახურების დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა; კეთილთვისებიანი  სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინასება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 700 ლარისა.  კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება - თანადაფინანსება  მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. თვალის ოპერაციისა და ავასტინის ინექციის დაფინანსება მოხდება:ა)  თვალის ოპერაციის თანადაფინანსებით: ბ) ავასტინის ინექციის დაფინანსებით; 3. ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც  „ა“ , ასევე „ბ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება  ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ  დაუფინანსებელი  თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა, ხოლო „ბ“ ქვეპუნქტით სარგებლობისას ერთჯერადად დაფინანსდეს ავასტინის ერთი ინექცია;
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება - ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, ესტეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მომსახურებისა, პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ, 2. ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად მოთხოვნილი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა.  სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები და პროცედურები -  ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად სახელმწიფოსგან დაუფინანსებელი კვლევებისთვის და პროცედურებისთვის  300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით,  არაუმეტეს 500 ლარისა; სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადად თანადაფინანსებით, დაუფინანსებელი თანხის 50%-ით,  არუმეტეს 1000 ლარისა.
ამ პროგრამით ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი  (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. კომპიუტერული ტომოგრაფიის,  ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის  დაფინანსება - 
ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ ფორმა #100-ში) კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიისათვის,  მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ემბოლექტომია, ემბოლიზაცია, სისხლძარღვების სტენტირება, შუნტირება და სისხლძარღვების პლასტიკა -  ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, მოთხოვნილი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარი;   უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა -  დაავადებების მქონე მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტინგენტია: ა) ეპილეფსიით  დაავადებული პაციენტები; ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები (გარდა  0-დან 100 001- მდე სარეიტინგო  ქულის მქონე პაციენტებისა); გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები; დ)გლაუკომით   დაავადებული პაციენტები; ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები;  ვ) გულის  უკმარისობით (III -  IV სტადია)  დაავადებული პაციენტები; ასევე  კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის შემდგომ ბენეფიციარები;  სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 50 001-მდე, მედკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად  არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით.  სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე და მეტი) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით. 1. ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით,  პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით,  არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით,  აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და  სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით (IV ხ. სუნთქვის ფუნქციის უკმარისობით),  0-დან 18-წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული), დაავადებულ პირებზე სოციალური  დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა  სარეაბილიტაციო დახმარება 1. ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით,  პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით,  არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით,  აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და  სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით (IV ხ. სუნთქვის ფუნქციის უკმარისობით), დაავადებული პირები. თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღებს  დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 600 ლარის ოდენობით, ასევე საგანგებო მდგომარეობის გამო, თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ (დიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს, საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე, თვეში ერთხელ ტრანსპორიტირებისთვის ჩაერიცხოთ ფულადი დახმარება  300 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება -  ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I ჯგუფის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს  500 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების   ეტლით დახმარება -  ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისას, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა. მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და  შვილები    რეგისტრირებული არიან კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები  რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ  კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება ერთჯერადად მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით  ან მამით ობოლი და მამისგან ან/და  დედისგან  მიტოვებული ბავშვების  დახმარება -  ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და  მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების საკურორტო  დახმარება;  დედით  ან მამით ობოლი და მეორე მშობლისგან  მიტოვებული პირების, 0-დან 18 წლამდე ასაკის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით(ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო  დახმარება,  ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო  ვაუჩერით მომსახურება  განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს  1000 ლარის ოდენობით.
სტუდენტების  დახმარება - ამ მუხლით დახმარება ერთჯერადად გაეწევა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა)  და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: ა)  არის დედ-მამით ობოლი; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის, კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 1 001-მდე. ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი) ოჯახიდან; გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულა; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის.
1. აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2020 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით.
2. სასაჩუქრე პაკეტის ღირებულებაა 70 ლარი.
 კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება -  სოციალური დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით.  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღებია საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი500 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება, 2. ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო  ვაუჩერით მომსახურება  განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს  1000 ლარის ოდენობით.. ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე  მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა) - ხანძრის შედაგად კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ სახლზე   მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად დაზარალებულ ოჯახებს მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 5 000 ლარისა;  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება-  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 500 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე:
ა)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
ე) უპატრონო მიცვალებული;
კასპის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  (80 ბენეფიციარი) მცხოვრები უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვების მომსახურება.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება

სულ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს.

2 676,311,47

441408,11

596981,55

880000

995000

მუნიციპალური უფასო სასადილო

441 000

100,000

94,200

130000

130,000

სულ პროგრამა

3 117 311,47

100,000

94,200

116,800

1125000

 

 

 

     

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

     

 

 

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები

დამატებითი ინფორმაცია

         

 


თავი III
კასპის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
 ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების. პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 კასპის მუნიციპალიტეტი

       24385.8  

      24,641.1  

    15,900.5  

      8,740.8  

      15480.0  

     15305.0  

175.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

              144  

            144  

               -    

              153

             145

8  

 

 ხარჯები

         10194.3  

      10,547.5  

    10,173.5  

74.0    

      11472.6  

     11297.6  

175.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

         1583.7  

        1721.8  

      1721.6  

               -    

        1729.0  

       1645.0  

84.0    

 

    საქონელი და მომსახურება

         1189.0  

        1245.0  

      1245.0  

               -    

        1306.0  

       1291.0  

15.0    

 

    პროცენტი

            139.7  

           123.3

         123.3  

               -    

           123.3  

          123.3  

              -    

 

    სუბსიდიები

         5931.5  

        5566.4  

      5492.4  

74.0    

        6709.7  

       6635.7  

           74.0  

 

    გრანტები

                 -    

 

 

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            942.0  

           1017.0  

         1017.0  

               -    

        1157.0  

       1156.0  

1.0    

 

    სხვა ხარჯები

            408.4  

           574.2  

         574.2  

               -    

           447.6  

          446.6  

1.0    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         14040.4  

      14211.6  

      5545.0   

8665.6  

      3795.7  

       3795.7  

 

 

 ვალდებულებების კლება

            151.0  

           182.0  

         182.0  

               -    

           211.7  

          211.7  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

         2739.3  

        3061.9  

      3061.9  

               -    

        3061.0  

       2960.0  

101.0    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

              144  

            144  

               -    

              153  

             145

8    

 

 ხარჯები

         2587.7  

        2830.9  

      2830.9  

               -    

        2816.3  

       2715.3  

101.0    

 

    შრომის ანაზღაურება

         1583.7  

        1721.6  

      1721.6  

               -    

        1729.0  

       1645.0  

84.0    

 

    საქონელი და მომსახურება

            762.8  

           695.0  

         695.0  

               -    

           701.0  

          686.0  

15.0    

 

    პროცენტი

            139.7  

           123.3  

         123.3  

               -    

           123.3  

          123.3  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              17.6  

             17.0  

           17.0  

               -    

             29.0  

            28.0  

1.0    

 

    სხვა ხარჯები

            84.4  

           274.0  

         274.0  

               -    

           234.0  

          233.0  

1.0    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              0.5  

             49.0  

           49.0  

               -    

             33.0  

            33.0  

              -    

 

 ვალდებულებების კლება

            151.1  

           182.0  

         182.0  

               -    

           211.7  

          211.7  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         2446.6  

        2582.6  

      2582.6  

               -    

        2596.0  

       2495.0  

101.0    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 -    

              144  

            144  

               -    

              153

             145

8    

 

 ხარჯები

         2446.1  

        2533.6  

      2533.6  

               -    

        2563.0  

       2462.0  

101.0    

 

    შრომის ანაზღაურება

         1583.7

        1721.6  

      1721.6  

               -    

        1729.0  

       1645.0  

84.0    

 

    საქონელი და მომსახურება

            762.3  

           691.0  

         691.0

               -    

           701.0  

          686.0  

15.0    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              17.6  

             17.0  

           17.0  

               -    

             29.0  

            28.0  

1.0    

 

    სხვა ხარჯები

            82.5  

             104.0

           104.0  

               -    

           104.0  

          103.0  

1.0   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              0.5  

             49.0  

           49.0  

               -    

             33.0  

            33.0  

              -    

 01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

            710.3  

           776.0  

         776.0  

               -    

           776.0  

          776.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

                21  

              21  

 

                21  

               21  

 

 

 ხარჯები

            710.3  

           747.0  

         747.0  

               -    

           763.0  

          763.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            452.9  

           471,0

         471,0  

               -    

           475,0  

          475,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            167,3  

           170,0  

         170,0  

               -    

           180.0  

          180.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                9.6  

               6.0  

             6.0  

 

8.0

              8.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

            80.5  

             100.0  

           100.0  

 

100.0

          100.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                29.0    

29.0

 

             13.0  

            13.0  

 

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

         1644.2  

        1705.6  

      1705.6  

               -    

        1719.0  

       1719.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

              115  

            115  

 

              124

             124

 

 

 ხარჯები

         1644.2  

        1685.6  

      1685.6  

               -     

        1699.0  

       1699.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            1045.8  

           1166.6  

         1166.6  

               -    

        1170.0  

       1170.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            589.3  

           506.0  

         506.0  

               -    

           506.0  

          506.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              7.4  

             10.0  

           10.0  

 

             20.0   

            20.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                1.7  

               3.0  

             3.0  

 

               3.0  

              3.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             

             20.0  

           20.0  

 

             20.0  

            20.0  

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

              92.1  

           101.0  

         101.0  

               -    

           101.0  

 

          101.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

                  8  

                8  

 

                  8  

 

                 8  

 

 ხარჯები

              91.6  

           101.0  

         101.0  

               -    

           101.0  

 

          101.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

              85.0  

             84.0  

           84.0  

               -    

             84.0  

 

            84.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

              5.7  

             15.0  

           15.0  

               -    

             15.0  

 

            15.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                0.6  

               1.0  

             1.0  

 

               1.0  

 

              1.0  

 

    სხვა ხარჯები

                0.8  

               1.0  

             1.0  

 

               1.0  

 

              1.0  

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

            292.7  

           479.3  

         479.3  

               -    

           465.0  

          465.0  

              -    

 

 ხარჯები

            141.6  

           297.3  

         297.3  

               -    

           253.3  

          253.3  

              -    

 

   საქონელი და მომსახურება

 

4.0

4.0

 

 

 

 

 

    პროცენტი

            139.7  

           123.3  

         123.3  

               -    

           123.3  

          123.3  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                1.9  

           170.0  

         170.0  

               -    

             130.0  

            130.0  

              -    

 

 ვალდებულებების კლება

            151.1  

           182.0  

         182.0  

               -    

           211.7  

          211.7  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                 -    

           100.0  

         100.0  

               -    

             130.0  

            130.0  

              -    

 

 ხარჯები

                 -    

           100.0  

         100.0  

               -    

             130.0  

            130.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

 

           100.0  

         100.0  

 

             130.0  

            130.0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

            292.7  

           309.3  

         309.3  

               -    

           335.0  

           335.0  

              -    

 

 ხარჯები

            177.6  

           127.3  

          127.3  

               -    

           123.3  

           123.3  

              -    

 

  საქონელი და მომსახურება

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

    პროცენტი

            176.6  

           123.3  

          123.3  

 

           123.3  

           123.3  

 

 

    სხვა ხარჯები

                1.1  

                 -    

 

 

                 -    

                 -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

            111.0  

           182.0  

          182.0  

 

           211.7  

           211.7  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         13286.6  

11441,6       

       4073.6  

7368.0  

2955.0

2955.0

 

 

 ხარჯები

            767.7  

           863.6   

          863.6  

              -    

1017.0

1017.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

            350.3  

           485.0  

          485.0  

              -    

505.0

505.0

 

 

    სუბსიდიები

            237.1  

           232.4  

          232.4  

              -    

300.0

300.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              180.3  

           146.2  

          146.2  

              -    

212.0

212.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         12518.9  

        10578.0  

       3210.0  

7368.0  

1938.0

1938.0

 

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

         6011.3  

        6290.5  

          856,8  

5433.7  

737.0

737.0

 

 

 ხარჯები

1.5  

           100.0  

          100.0  

              -    

100.0

100.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

1.5  

           100.0  

          100.0  

              -    

100.0

100.0

 

 

    სხვა ხარჯები

               

                 -    

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         6009.8  

        6190.5  

          756.8  

5433.7   

637.0

637.0

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

            2596.9  

        2747,9  

       1747,6  

  1000.3                

583.0

583.0

 

 

 ხარჯები

            345.4  

           362.4  

          362.4  

              -    

450.0

450.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              108.3  

           130.0  

          130.0  

              -    

150.0

150.0

 

 

    სუბსიდიები

            237.1  

           232.4  

          232.4  

              -    

300.0

300.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2251.5  

           2385,5  

          1385,2  

1000.3    

133.0

133.0

 

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

            345.4  

           362.4  

          362.4  

               -    

450.0

450.0

              -    

 

 ხარჯები

            345.4  

           362.4  

          362.4  

               -    

450.0

450.0

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              108.3  

           130.0  

          130.0  

               -     

150.0

150.0

              -    

 

    სუბსიდიები

            237.1  

           232.4  

          232.4  

               -    

300.0

300.0

              -    

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

              108.3  

           130.0  

          130.0  

               -    

150.0

150.0

              -    

 

 ხარჯები

108.3  

           130.0  

          130.0  

               -    

150.0

150.0

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

108.3   

           130.0  

          130.0  

               -    

150.0

150.0

              -    

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

            237.1  

           232.4  

          232.4  

               -    

300.0

300.0

              -     

 

 ხარჯები

237.1

           232.4  

          232.4  

               -    

300.0

300.0

              -    

 

    სუბსიდიები

237.1

           232.4  

          232.4  

 

300.0

300.0

 

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

            2251.5  

           2385,5  

          1385,2  

1000.3

133.0

133.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            2251.5  

           2385,5  

          1385,2  

1000.3

133.0

133.0

 

 02 03

    გარე განათება

            515.5  

           437.2  

          437.2  

               -    

440.0

440.0

              -    

 

 ხარჯები

            240.5  

           344.2  

          344.2  

               -    

347.0

347.0

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            240.5  

           255.0  

          255.0  

               -    

255.0

255.0

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             89.2  

            89.2  

               -    

92.0

92.0

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            275.0  

           93.0  

          93.0  

               -    

93.0

93.0

              -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

            240.5  

           344.2  

          344.2  

               -    

347.0

347.0

              -    

 

 ხარჯები

240.5

           344.2  

          344.2  

               -    

347.0

347.0

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

240.5

           255.0  

          255.0  

               -    

255.0

255.0

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                 -    

             89.2  

            89.2  

               -    

92.0

92.0

              -    

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

            240.5  

           255.0  

          255.0  

               -    

255.0

255.0

              -    

 

 ხარჯები

240.5

           255.0  

          255.0  

               -    

255.0

255.0

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

240.5

           255.0  

          255.0  

               -    

255.0

255.0

              -    

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

                 -    

             89.2  

            89.2  

               -    

92.0

92.0

              -    

 

 ხარჯები

                 -    

             89.2  

            89.2  

               -    

92.0

92.0

              -    

 

    სხვა ხარჯები

 

             89.2  

            89.2  

 

92.0

92.0

 

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

275.0  

           93.0  

          93.0  

               -    

           93.0  

          93.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            275.0  

           93.0  

          93.0  

 

           93.0  

          93.0  

 

 02 05

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

              132.9  

           57.0  

          57.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

              -    

 

 ხარჯები

              132.9   

           57.0  

          57.0  

               -    

           120.0  

          120.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              132.9  

           57.0  

          57.0  

 

           120.0  

          120.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

                 -    

 

 

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

242.9  

           64.0  

         64.0  

               -    

           325.0  

          325.0  

              -    

 

 ხარჯები

 

                -     

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    სუბსიდიები

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              242.9  

           64.0  

         64.0  

               -    

           325.0  

          325.0  

              -    

 02 06 01

   ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

 

           56.0  

          56.0  

               -    

           300.0  

          300.0  

              -    

 

 ხარჯები

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    სუბსიდიები

 

                -    

 

 

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           56.0  

          56.0  

 

           300.0  

          300.0  

 

 02 06 02

 მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

 

                8.0    

               8.0   

               -    

               25.0  

              25.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

                8.0    

               8.0   

 

               25.0  

              25.0  

 

 02 06 03

 ფასადების აღდგენის სამუშაოები

242,9    

 

 

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

242,9

 

 

 

                 -    

 

 

 02 06 04

 საკადასტრო რუკების მომზადება

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

 ხარჯები

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

 

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

            1569,6  

        1,104.0  

          170.0  

         934.0  

 

 

 

 

 ხარჯები

 

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

 

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1569,6  

        1,104.0  

          170.0  

         934.0  

 

 

 

 02 08

 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                 -    

 

 

 

           -  

          -  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

           -  

          -  

 

 02 09

 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები

            1208,3  

           740.0  

          740.0  

               -    

           650,0  

          650,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1208,3  

           740.0  

          740.0  

 

           650,0  

          650,0  

 

 02 10

 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

961,8  

                 1.0    

               1.0  

 

100.0

100.0

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            961,8  

1.0                 -    

1.0

 

100.0

100.0

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

         1124,3  

        1,023.4  

       1,023.4  

               -    

1034,0

1034,0

              -    

 

 ხარჯები

         1124,3  

        1,023.4  

       1,023.4   

               -    

1034,0

1034,0

              -    

 

    სუბსიდიები

         1124,3  

        1,023.4  

       1,023.4  

               -    

1034,0

1034,0

              -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1124,3

           926.8  

          926.8  

               -    

947,3

947,3

              -    

 

 ხარჯები

1124,3

           926.8  

          926.8  

               -    

947,3

947,3

              -    

 

    სუბსიდიები

1124,3

           926.8  

          926.8  

 

947,3

947,3

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                 -    

             96.6  

            96.6  

               -    

86,7

86,7

              -    

 

 ხარჯები

                 -    

             96.6  

            96.6  

               -    

86,7

86,7

              -    

 

    სუბსიდიები

 

             96.6  

            96.6  

 

86,7

86,7

 

 04 00

 განათლება

         3354,1  

        4732.1  

       3778.0  

         954.1  

        3821.0  

       3821.0  

 

 

 ხარჯები

         2030,5  

        2155.0  

       2155.0  

               -    

        2754.0  

       2754.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               

                 -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    სუბსიდიები

         2030,5  

        2155.0  

       2155.0  

               -    

        2754.0  

       2754.0  

              -    

 

    გრანტები

                 -    

                 -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1323,6  

        2577.1  

       1623.0   

954,1  

        1067,0  

       1067,0  

-  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

         2048.8  

        2205.0  

       2205.4  

               -    

        2780.0  

        2780.0  

              -    

 

 ხარჯები

         2030.5  

        2155.0  

       2155.0  

               -    

        2754.0  

        2754.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

         2030.5  

        2155.0  

       2155.0  

 

        2754.0  

        2754.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              18.3  

             50.0  

            50.0  

 

             26.0  

             26.0  

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                370.7  

        1573.0  

       1573.0  

               -    

        1041.0  

       1041.0  

              -    

 

 ხარჯები

               

                 -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               

                 -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.7

        1573.0  

       1573.0  

 

        1041.0  

       1041.0  

 

 04 03

 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

                 934.6   

           954.1  

               -    

         954.1  

 

 

 

 

 ხარჯები

                 -    

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                 -    

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

    გრანტები

 

                 -    

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

934.6

           954.1  

 

954.1  

 

 

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         2688.5  

        3678.8  

       3334.3  

344.5    

3345.0

3345.0

 

 

 ხარჯები

         2640.1  

        2671.3  

2671.3

              -    

2587.3

2587.3

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              61.8  

             135.0  

            135.0  

              -    

80.0

80.0

 

 

    სუბსიდიები

         2457.5  

        2382.3  

       2382.0  

              -    

2492.7

2492.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

13.0

13.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              120.8  

                 154,0   

               154,0

              -    

1.6

1.6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              48.4  

           1007.5  

          663.0  

344.5    

757.7

757.7

 

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            945.6  

918.8

       918.8  

              -    

1437.0

1437.0

 

 

 ხარჯები

            928.9  

           888.8  

888.8

              -    

981.0

981.0

 

 

    სუბსიდიები

            882.7  

           888.8  

888.8

              -    

981.0

981.0

 

 

    სხვა ხარჯები

                46.2  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                16.7  

           30.0  

          30.0  

              -    

456.0

456.0

 

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

            945.6  

918.8

       918.8  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            928.9  

           888.8  

888.8

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            882.7  

           888.8  

888.8

              -    

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                46.2  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                16.7  

             30.0  

            30.0  

              -    

 

 

 

 05 01 01 01

  სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

            355.7  

           203.0  

          203.0  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            350.8  

           193.0  

          193.0  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            304.6  

           193.0  

          193.0  

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                46.2  

                 -    

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                4.9  

             10.0  

            10.0  

 

 

 

 

 05 01 01 02 

 კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა

            589.9  

           388.1  

          388.1  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            578.1  

           368.1  

          368.1  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            578.1  

           368.1  

          368.1  

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                11.8  

             20.0  

            20.0  

 

 

 

 

 05 01 01 03

  სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

 

           327,7  

          327,7  

              -    

987.0

987.0

 

 

 ხარჯები

 

           327,7  

          327,7  

              -    

981.0

981.0

 

 

    სუბსიდიები

 

           327,7  

          327,7  

 

981.0

981.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

6.0

6.0

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                 -    

           0.0  

0.0     

              -    

450.0

450.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

 

450.0

450.0

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

         1613.4  

        2,548.5  

       2,204.0  

344.5    

1828.0

1828.0

 

 

 ხარჯები

         1583.9  

        1,651.0  

       1,651.0  

              -    

1526.3

1526.3

 

 

    სუბსიდიები

         1569.8  

        1,515.0  

       1,515.0  

              -    

1511.7

1511.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

13.0

13.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              14.1  

                 136,0  

               136,0  

              -    

1.6

1.6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              29.5  

           897.5  

          553.0  

344.5    

301.7

301.7

 

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

         1509.6  

        1,428.5  

       1428.5  

              -    

1507.0

1507.0

 

 

 ხარჯები

         1484.4  

        1,453.5  

       1453.5  

              -    

1476.3

1476.3

 

 

    სუბსიდიები

         1479.8  

        1,453.5  

       1453.5  

              -    

1461.7

1461.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

13,0

13.0

 

 

    სხვა ხარჯები

                4.6  

                 -    

               -    

              -    

1.6

1.6

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              25.2  

             25.0  

            25.0  

              -    

30.7

30.7

 

 05 02 01 01

  კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

            417.6  

246.7

          246.7  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            414.8  

           236.7  

          236.7  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            414.8

           236.7  

          236.7  

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                2.8  

             10.0  

            10.0  

 

 

 

 

 05 02 01 02

  სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

            529.8  

           341.0  

          341.0  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            521.1  

           336.0  

          336.0  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            521.1  

           336.0  

          336.0  

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                8.7  

               5.0  

              5.0  

 

 

 

 

 05 02 01 03

  ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

            238.4  

           150.1  

          150.1  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            227.5  

           145.1   

          145.1  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            222.9  

           145.1  

          145.1  

 

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

                4.6  

                 -    

 

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                10.9  

               5.0  

              5.0  

 

 

 

 

 05 02 01 04

 მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

            323.8  

           219.2  

          219.2  

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

            321.0  

           214.2  

          214.2  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

            321.0  

           214.2  

           214.2  

-  

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                2.8  

               5.0  

              5.0  

 

 

 

 

 05 02 01 05

კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების  გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

 

275.5

275.5

              -    

909.0

909.0

 

 

 ხარჯები

 

275.5

275.5

              -    

899.0

899.0

 

 

    სუბსიდიები

 

275.5

275.5

 

894.7

894.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

3,0

3,0

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

1.3

1.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

10.0

10.0

 

 05 02 01 06

  ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი)

 

196.0

196.0

              -    

598.0

598.0

 

 

 ხარჯები

 

196.0

196.0

              -    

577.3

577.3

 

 

    სუბსიდიები

 

196.0

196.0

 

567.0

567.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

10.0

10.0

 

 

    სხვა ხარჯები

 

 

 

 

0.3

0.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

20.7

20.7

 

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                 4.3    

           872.5  

          528.0  

344.5    

271.0

271.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

           872.5  

          528.0  

344.5

271.0

271.0

 

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              99.5  

             226,0   

226,0  

              -    

50.0

50.0

 

 

 ხარჯები

              99.5  

             90.0  

            90.0  

              -    

 

 

 

 

    სუბსიდიები

              90.0  

             90.0  

            90.0  

 

50.0

50.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              9.5  

                 136,0   

136,0

 

 

 

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

              129.5  

             233.0  

            233.0  

              -    

80.0

80.0

 

 

 ხარჯები

              127.3  

             153.0  

            153.0  

              -    

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              61.8  

             135.0  

            135.0  

              -    

80.0

80.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              65.5  

                 18.0

18.0

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2.2  

                 80.0   

80.0

 

 

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            1193.0  

        1,121.0  

       1,047.0  

           74.0  

1264.0

1190.0

74.0

 

 ხარჯები

            1044.0  

        1,121.0  

       1,047.0  

           74.0  

1264.0

1190.0

74.0

 

    საქონელი და მომსახურება

              14.6  

             20.0  

            20.0  

              -    

20.0

20.0

 

 

    სუბსიდიები

              82.1  

             101.0  

               27.0  

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            922.1  

        1,000.0  

       1,000.0  

              -    

1115.0

1115.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              25.2  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 149.0    

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

              230.2  

             101.0  

               27.0    

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 

 ხარჯები

              82.1  

             101.0  

               27.0    

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 

    სუბსიდიები

              82.1  

             101.0  

               27.0    

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 148.1   

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

              82.1  

             101.0  

               27.0    

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 

 ხარჯები

              82.1  

             101.0  

               27.0    

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 

    სუბსიდიები

              82.1  

             101.0  

               27.0    

           74.0  

129.0

55.0

74.0

 06 01 02

     ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

                 148.1  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.1

                 -    

 

 

 

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

            962.8  

        1,020.0  

       1,020.0  

              -    

1135.0

1135.0

 

 

 ხარჯები

            961.9  

        1,020.0  

       1,020.0  

              -    

1135.0

1135.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              14.6  

             20.0  

            20.0  

              -    

20.0

20.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            922.1  

        1,000.0  

       1,000.0  

              -    

1115.0

1115.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              26.1  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 06 02 01

 ერთჯერადი დახმარებები

            848.3  

           880.0  

          880.0  

              -    

995.0

995.0

 

 

 ხარჯები

            848.3  

           880.0  

          880.0  

              -    

995.0

995.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            823.1  

           880.0  

          880.0  

 

995.0

995.0

 

 

    სხვა ხარჯები

              25.2  

                 -    

 

 

 

 

 

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

              91.3  

           130.0  

          130.0  

              -    

130.0

130.0

 

 

 ხარჯები

              91.3  

           130.0  

          130.0  

 

130.0

130.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                8.7  

             10.0  

            10.0  

              -    

10.0

10.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              82.6  

           120.0  

          120.0  

 

120.0

120.0

 

 06 02 03

 დევნილთა დახმარება

                6.8  

             10.0  

            10.0  

 

10.0

10.0

 

 

 ხარჯები

                6.8  

             10.0  

            10.0  

              -    

10.0

10.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

                6.8  

             10.0  

            10.0  

              -    

10.0

10.0

 

 06 02 04

 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება

              16.4  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

 ხარჯები

              16.4  

                 -    

               -    

              -    

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              16.4  

                 -    

 

 

 

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
 კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 23. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 175,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  74,0 ათასი  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  101,0 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 24. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 130,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.