ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016367
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
27
18/12/2020
ვებგვერდი, 23/12/2020
190020020.35.129.016367
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2020 - 22/01/2021)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №27

2020 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

29027.312

30059.412

22413.258

7899.154

20100.200

19870.200

230.000

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0,00

12595.200

12595.200

 

 გრანტები

9752.915

8944.687

1045.533

7899.154

230.0

0,0

230.000

 სხვა  შემოსავლები

8524.965

10518.625

10518.625

0.0

7275.0

7275.0

 

 II. ხარჯები

16038.058

15312.290

14265.857

1046.433

16331.100

16101.100

230.000

 შრომის ანაზღაურება

2236.451

2046.200

1946.200

100.0

2396.400

2296.400

100.000

 საქონელი და მომსახურება

1653.222

1945.115

1108.682

836.433

1295.600

1275.600

20.000

 პროცენტი

38.458

24.102

24.102

 

51.100

51.100

0.00

 სუბსიდიები

8225.446

8678.132

8578.132

100,000

10324.500

10224.500

100,000

გრანტები

65.210

39.975

39.975

0.0

0.00

0.00

0.00

 სოციალური უზრუნველყოფა

1612.059

2017.252

2007.252

10.0

1721.500

1711.500

10.000

 სხვა ხარჯები

2207.212

561.514

561.514

0.0

542.000

542.000

 

 III. საოპერაციო სალდო

12989.254

14747.122

7894.401

6852.721

3769.100

3769.100

0.000

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18514.913

18254.977

10097.245

8157.732

3692.500

    3692.500

0.000

 ზრდა

18587.131

18507.977

10350.245

8157.732

3725.500

3725.500

0.000

 კლება

72.218

253.000

253.000

0.0

33.000

33.000

0.000

 V. მთლიანი სალდო

-5525.659

-3507.855

-2202.844

-1305.011

76.600

76.600

0.000

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5564.051

-  3560.537

-    2255.526

-   1305.011

0.000

0.000

0.000

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 კლება

5564.051

3560.5

2255.5

1305.0

0.000

0.000

0.000

      ვალუტა და დეპოზიტები

5564.051

3560.5

2255.5

1305.0

0.000

0.000

0.000

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-38.392

-38.392

-38.392

0.0

0.000

0.000

0.000

 კლება

38.392

38.392

38.392

0.0

-76.600

-76.600

0.000

     საშინაო

38392

 

 

 

-76.600

-76.600

0.000

           სესხები

0.0

 

 

 

0.000

0.000

0.000

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

 

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

       0,0

0,0

      0,0

 

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019


წლის


 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდები

 საკუთარი

შემოსავლები

 სახელმწიფო

ბიუჯეტის

 ფონდები

 შემოსულობები

29099.530

30312.412

22413.258

 7899.154

 20133.200

19903.200

 

230.000

 შემოსავლები

29027.312

 30059.412

22160.258

 7899.154

20100.200

19870.200

 230.000

 არაფინანსური აქტივების კლება

72.218

253.0

253.0

 0.00

33.000

33.000

 

 გადასახდელები

 34724.336

 33872.949

24668.784

 9204.165

20133.200

19903.200

230.000

 ხარჯები

16038.058

 

 15312.290

14265.857

1046.433

16331.100

16101.100

230.000

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18647.886

 18507.977

 10350.245

 8157.732

3725.500

3725.500

0.000

 ვალდებულებების კლება

38.392

52.682

52.682

 0.00

 76.600

 76.600

 0.000

 ნაშთის ცვლილება

5564.051

 3560.537

 2255.526

 1305.011

0,000

0,0 00 

 0.000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20100.200  ათასი  ლარით:
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 20100.200  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

29027.312

30059.412

22160.258

7899.154

20100.200

19870.200

230.000

       გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0.0

12595.200

12595.200

0.000

       გრანტები

9752.915

8944.687

1045.533

7899.154

230.000

0,000

230.000

       სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

10518.625

0.0

7275.000

7275.000

0.000

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12595.2000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

10749.432

10596.100

10596.100

0.00

12595.200

12595.200

0.000

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

7863.770

7996.100

7996.100

0.0

9995.200

9995.200

0.0

      ქონების გადასახადი

2885.662

2600.0

2600.0

0.0

2600,000

2600,000

0.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1722.054

1275.0

1275.0

0.0

1275,000

1275,000

0.000

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.000

0.000

0.0

0,000

0,000

0.000

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.825

10.0

10.0

0.0

10,000

10,000

0.000

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

73.544

65.0

65.0

0.0

65.000

65.000

0.000

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1069.239

1250.0

1250.0

0.0

1250,000

1250,000

0.000

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 230.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

9752.915

8944.687

230.000  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

26.200

0.0

 0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9726.715

8944.687

0,0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.00

 0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1183.261

2168.286

   230,0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

8543.454

6776.401

0.0

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

0.0

0.0

0.0                  

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

0.0

0.0

 0.0

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

0.0

 0.0

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.0 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7275.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

8524.965

10518.625

7275.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

5098.682

8028.617

 

5125.000

პროცენტი

318.026

230.0

100.000

 რენტა

4780.656

7798.617

5025.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2038.241

2080.400

2050.000

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2038.241

2080.400

2050.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.400

0,00

0.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

3.335

35.0

35.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2024.000

2000,000

2000.000

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

10.506

25,000

15.000

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0,00

0.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

228.140

255.400

100.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1159.902

154.208

0.000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16331.100 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

16038.058  

        15312.290  

14265.857  

6852.721  

16331.100

16101.100

230.000

 შრომის ანაზღაურება

2236.451  

   2046.200  

1946.200  

100.000

2396.400

2296.400

100.000

 საქონელი და მომსახურება

1653.222  

    1945.115  

 1108.682  

836.433    

1295.600

1275.600

20.000

 პროცენტები

38.458    

24.102  

24.102  

   0.0                  

51.100

51.100

0.000

 სუბსიდიები

        8225.446  

8678.132  

   8578.132  

100,000    

10324.500

10224.500

100,000

 სოციალური უზრუნველყოფა

1612.059  

2017.252  

2007.252  

10.0    

1721.500

1721.500

0.00

 სხვა ხარჯები

2207.212  

561.514  

   561.514  

0.0  

542.000

542.000

0.000

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3692.500 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  3725.500 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 33.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

582.446

35.917

139.000

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

0.0

35.917

139.000

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16253.497

15388.462

3353.500

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14200.858

12846.920

3243.500

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

224.936

246.255

110.000

 02 03

    გარე განათება

5.650

419.720

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

324.232

348.054

0.000

02.07

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1492.125

1507.513

0.000

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

0,0

20.0

0.000

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35.285

101.909

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8.088

135.559

70.000

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

8.088

135.559

0.0

 03 05

    კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0,0

0,00

70.000

 04 00

 განათლება

1118.478

2627.515

0.000

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

101.738

75.300

0,000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

78.0

518,532

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

938.740

1147.830

0.000

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

605.290

320.524

163.000

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

373.330

233.744

113.000

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

231.960

86.780

50.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

88.175

0,0

0,0     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

18647.886

18507.977

3725.500

 

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

72.218

253.0

33.0

 ძირითადი აქტივები

22.597

249

25.0

 არაწარმოებული აქტივები

1.883

4.0

6.0

        მიწა

1.883

4.0

6.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3695.824  

3446,439  

4005.700  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3695.824  

3446,439  

3651.000  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3695.824  

3206.546

3651.000

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

           0.0   

12,349  

100.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

              0.0 

                19.794   

         227.700  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

207.750

27.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

14480.858  

13336.420  

3743.500

 7.4 5

 ტრანსპორტი

13212.235  

   11899.163  

        3743.500  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13212.235

11899.163  

3743.500    

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

280.0

0.0  

0,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

988.623

1437.257

0.00

 7.5

 გარემოს დაცვა

1647.919  

1498.909

1510.000

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1647.919  

       1498.909  

1510.000

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

901,830  

3400.738  

1167,500

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

      2110.353  

349.950

300.000

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

  369.661

436.306

0,0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

224.936    

814.255

550.000

 7.6 4

 გარე განათება

5.650 

706.520

317.500

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1132.089  

1093.707 

       0,000

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

269.057

    179.995  

185.000  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

132.322  

140.0  

145.000  

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

136.735

39.995

40.000

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4141.792  

3661.126  

3815.000  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1769.689  

1505.506  

    1570.000  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2157.138  

1908.300  

2015.000  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106.218  

131.0  

110.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

108.747

116.320

120.000

 7.9

 განათლება

4872.273  

6402.431  

4000.000  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2922.840

3021.0  

4000.000  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

       1871.433

1404.385     

        0,0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0    

        0,0  

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

78.0

1977.046    

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

1647.884  

1946.891  

      1706.5    

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

166.180  

177.200  

       947.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

691.878

591.774

625,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

153.830

172.610

322,0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

17.0  

25.0  

25.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

332.500  

611.250  

        344.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

146.396  

222.057  

               75,5  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

108.900

147.0   

         315,0

 

 სულ

34724.336           

 33872.949  

20133.2  

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3769.100 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12989.254  

14747.122  

3769.100  

 მთლიანი სალდო

-5525.659  

-3507.855  

76.600

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5564.051

-3560.537  

0.0

 ზრდა

0.0

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0.0    

0.0    

 კლება

5564.051

3560.537  

0,0  

        ვალუტა და დეპოზიტი

5564.051

                  3560.537  

0.0 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 76.600 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებია:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

ინფრასტრუქტურის განვითარება;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

                                                                                                                                                                                                   ათასი ლარი

2021-2024 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით (საკუთარი შემოსულობით

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 

 

 

 

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4005.7

4500.0

4500.0

4500.0

მ.შ. რიცხოვნობა

200.0

200.0

200.0

200.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

02 00

 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4911.0

4000.0

4500.0

4800.0

მ.შ. რიცხოვნობა

98.0

100.0

100.0

100.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1510.0

1490.0

1490.0

1500.0

მ.შ. რიცხოვნობა

198.0

198.0

198.0

198.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

 

 

04 00

 

განათლება

4000.0

4700.0

4700.0

4800.0

მ.შ. რიცხოვნობა

702.0

702.0

720.0

730.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

 

 

       05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა  და სპორტი

3890.0

4000.0

4000.0

4000.0

მ.შ. რიცხოვნობა

542.0

545.0

545.0

550.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

 

 

      06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1891.5

1900.0

2000.0

2000.0

მ.შ. რიცხოვნობა

19.0

19.0

19.0

19.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

სულ ჯამი

20133.2

20590.0

21190.0

21600.0

მ.შ. რიცხოვნობა

1759.0

1764.0

1787.0

1797.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

 

 

 

 

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.


 


თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე ფასადების რეაბილიტაცია და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარებას.

 

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 

02 00

 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4900.000

4000.000

4500.000

4800.000

მ.შ. რიცხოვნობა

98.0

100.0

100.0

100.0

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა 02 01

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

 

 

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია  (ინფრასტრუქტურის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

 

 

 

პროგრამის მიზანი

 

 

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:

 

 

 

 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის სიგრძე შეადგენს 420 კილომეტრს ასფალტო/ბეტონის საფარით დღეის მდგომარეობით დაფარულია 180 კილომეტრი . მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას.

პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის დასახელება

სულ

2021 წელი

2022

2023

2024

გზის საფარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

20777.900

3193.500

4276,8

6125,8

7181,8

სულ პროგრამა

20777.900

3193.500

4276,8

6125,8

7181,8

 

ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 02 01 02

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

 

ახალი გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 

ჭიატურის მუნიციპალიტეტის მერია (-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეტილმოწყობის სამსახური)

 

 

დაფინანსების წყარო

 

 

დასახელება

2021 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3193.500

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0.0

 

სულ ქვეპროგრამა

3193.500

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის უმეტესობა დაზიანებულია. პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 11 კილომეტრი გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. 

 

დასახელება

გრძივი მეტრი

ერთეულის ფასი

სულ ღირებულება
(ლარი)

1

სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბამში გზის მოწყობისსამუშაოები

 

 

41245

2

სოფელ წყალშავში კაკუზას უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

121806

3

სოფელ  ბერეთისაში  ქვედა კვიჟინაძეების უბანში გზის მოწყობა

 

 

43775

4

სოფელ უსახელოში მთვარანგელოზის  ეკლესიასთან მისასვლელი გზის  მოწყობა

 

 

210000

5

სოფელ უსახელოში მგლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

101857

6

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების უბანში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

120000

7

სოფელ უსახელოში წერეთლების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

39273

8

სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

38888

9

სოფელ მანდაეთში ჩაჩანიძეების უბნის გზის მწყობის სამუშაოები

 

 

27061

10

სოფელ მეჩხეთურში ქბილარის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

41243

11

სოფელ ქვაციხეში ბედინაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

54876

12

სოფელ ქვაციხეში ფორცხიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

27190

13

სოფელ ბიღაში გოგსაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

31457

14

სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

38120

15

სოფელ ზოდში ბოყოვლების შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

53716

16

სოფელ ზოდი-ქვედა ზოდის შემაერთებელი გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

50997

17

სოფელ მოხოროთუბანში ბიდაურების გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

45632

18

სოფელ სარქველეთუბნის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

49278

19

 სოფლების თაბაგრებისა და ბუნიკაურის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

 

61434

20

სოფელ ზედა რგანში სიკინჭალაშვილებისა და ბუზალაძეების გზის მოწყობის სამუშოები

 

 

29397

21

სოფელ თაბაგრებში კენჭოშვილების (მთის უბნის) გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

40432

22

 სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილის  უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

32226

23

სოფელ ითხვისში ლომიძეები ჩუბინიძეების  უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

37584

24

სოფელ ითხვისში ღავთძე ნადირაძეების  უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

27932

25

სოფელ წირქვალში კოროლეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

180451

26

სოფელ წირქვალში კაციტაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

50681

27

სოფელ ქვედა ჭალოვანში ზედა ხვედელიძეების უბნისგზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

33698

28

სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

33257

   29

სოფელ გეზრულში გვალიეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

38311

30

სოფელ გეზრულში გორდელაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

28368

31

სოფელ გეზრულში გაფრინდაშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

24709

32

სოფელ გეზრულში მანცხაშვილები-ლომიძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

79900

33

სოფელ სვერში ლოჟღეეთის უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

162113

34

სოფელ სვერში  ქვედა სვერში  გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

13586

35

სოფელ ვაჭევში ბუკეების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

50000

36

სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

31398

37

სოფელ ვაკევისაში გზის მოწყობი სამუშაოები

 

 

187186

38

სოფელ მორძგვეთში ღვალაძეების უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

 

 

41927

39

სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის მოწყობის სამუშოები

 

 

35536

40

სოფელ კაცხში ხარათიშვილების უბნის გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

40432

   41

სოფელ მორძგვეთში კაპანაძეები-ღელის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

156467

  42

სოფელ ხრეითში სოფრომაძეების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

21212

43

სოფელ ხრეითში პაპიაშვილების უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

44387

44

სოფელ ხრეითში ამბულატორიასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

15356

45

სოფელ ხრეითში ზეციხის უბანში გზის მოწყობის სამუშაოები

 

 

19106

46

შესასრულებელი სამუშაოების საექსპერტო მომსახურების თანხა

 

 

250000

47

თანადაფინანსების თანხა

 

 

290000

 

სულ    ჯამი

 

 

3193500

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

დაფინანსება 2021-2024 წლებზე
(ათას ლარში)

02 03

550.0

2500.0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ჭიათურის წყალი“

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე წყალმომარაგებით მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს  (მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული) ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

317.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქ ჭიათურის   ტერიტორიის 99%.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე . აღნიშნული ასიგნება გაიცემა  მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

317.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

550.0    

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც  განახორციელებს  ჭიათურაში საბაგირო გზების აღდგენამდე  უზრუნველყოფს სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანას, ხოლო აღდგენის შემდეგ საბაგირო გზის ექსპლოატაციას.

ასევე უზრუნველყოფს  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

550.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა შპს „  ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია“. დაფინანსების ფარგლებში გაიცემა მძღოლთა ხელფასები და  ანაზღაურდება საწვავის ხარჯი. საკუთარი შემოსავლით ფინანსდება საწვავის და აგრეთვესხვა მიმდინარე ხარჯები

ქალაქ ჭიათურის  მასშტაბით მუნიციპალურ სატრანსპორტო მომსახურებას საბაგირო ტრანსპორტის აღდგენამდე მომსახურებას უწევს შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია რომელიც ჭიათურაში რამოდენიმე  მიმართულებით ახორციელებს მგზავრთა გადაყვანას.ასევე უზრუნველყოფს  მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის ექსპლოატაციას და საავტომობილო გზების დაზიანებული ნაწილის აღდგენის სამუშაოებს.ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

300.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

ვინაიდან ქალაქში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში.

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებთა პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

300.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგება, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე და საცხოვრებელი კორპუსი მეტად  დაცული იქნება გარე ბუნებრივი მოვლენებისაგან, როგორიცა წვიმა და  თოვლი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება იაშვილის  ქუჩაზე საბაგირო გზის მიმდებარედ არსებული  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია, არმაშენებლის ქუჩაზე, საბაგირო გზის მიმდებარედ ორი ცხრასართულიანი კორპუსის ფასადის აღდგენის სამუშაოები და 9 აპრილის ქუჩაზე, საბაგირო გზის მიმდებარედ არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადის აღდგენის სამუშაოები.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1440.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ააიპის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალუ რი დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2021-2024 წლების დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 03

 70.0

490,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა შენარჩუნებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  დამატებით  განთავსდეს სანაგვე ურნები, რომელიც განთავსდება განხორციელდება  საჭიროების შესაბამისად.
2021 წლისათვის იგეგმება დამატებით ასოცდაათი  ცალი სანაგვე ურნის შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი

დამატებით  შეძენილი და საჭიროებისამებრ განთავსებული  130 ცალი სანაგვე ურნა.

 


მუხლი 15. განათლება 04 00
სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამა 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

პრიორიტეტის კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 04 00

განათლების ხელშეწყობა

 4000.000

 4700.000

4700.000

 4800.000

მ.შ. რიცხოვნობა

702

 702

 720

 730

მ.შ. ახალი ინიციატივები

       

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების

ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

4000.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1650-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 702 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

            3815.000

               4000.0

          4000.0

                     4000.0

მ.შ. რიცხოვნობა

                                      542.0

                                      545.0

                                      545.0

                545.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

                                     

 

 

 

 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1570.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის   №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ – სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  – ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
  
– ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

1570.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის   №27-ე კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ – სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  – ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
  – ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
  – მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
  – მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

920.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ – №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ – №27-ე კომპლექსურ სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 160 სპორტსმენს  და 10 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ააიპ – რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

                       ა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ – ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

კულტურის სფეროს განვითარება 05 02

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

2125.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ – №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, ააიპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და  სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი თეატრი. დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1965.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ – №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, ააიპ – ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) და სხვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს 368 მოსწავლეს,საიდანაც 85 მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 91 მოსწავლე, ობოლი 12 მოსწავლე, დევნილი 5 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 35 მოსწავლე, ლაურეატი 62 მოსწავლე, ფოლკლორის 78 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ააიპ – გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი.

სკოლა აერთიანებს158 მოსწავლეს,საიდანაც 34მოსწავლე იხდის სწავლის საფასურს რაც შეადგენს 15 ლარს თვეში.სოციალურად დაუცველია 77 მოსწავლე, დევნილი 4 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 9 მოსწავლე, ლაურეატი 64 მოსწავლე, ოფოლი 4 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს 25 ბავშვი, რომელთაც ასწავლის 7 პედაგოგი.

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

280.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ააიპ – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

    სასწავლო საგანმანათლებლო და   კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

1100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: 1)აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი – სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში.

სსიპ – სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი აერთიანებს 946 მოსწავლეს და 30 პედაგოგს.

ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა  – 256 მოსწავლე;

ნ. ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა „ნიკალა“ – 124  მოსწავლე

ი. სუხიშვილისა და ნ. რამიშვილი სახელობის ქორეოგრაფიული სკოლა – 509 მოსწავლე

გ. მოდებაძის სახელობის საბავშვო თეატრალური სტუდია „ცისკარა – 14 მოსწავლე

სასწავლო სექტორი – 43 მოსწავლე (უფასო)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის ქორწინების პირველ სართულზე  ფასადის მოწყობის სამუშაოებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 


მუხლი 17

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პრიორიტეტის  კოდი

პრიორიტეტის დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                                   1891.5

                                   1900.0

                                   2000.0

                                   2000.0

მ.შ. რიცხოვნობა

                                      19.0

                                      19.0

                                      19.0

                                      19.0

მ.შ. ახალი ინიციატივები

                                     

 

 

 

 

საზოგადიებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

145.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფილიალის წითელი ჯვრის თანადაფინანსება რომელიც სხვადასხვა სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს.

პროგრამის მიზანი

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

947.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

580.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

180.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

5.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 170-მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

62.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

22.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

344.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

113.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

75.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 03

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.

ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);

ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;

გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;

დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);

ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

6.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:

ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;

ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;

გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2021  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

78.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.თავი III
ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის დაზუსტებული გეგმა

2021  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

34,663.581

11,221.662

23,441.919

33,872.612

9,204.165

24,668.447

20,133.200

230.000

19,903.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,605.000

0.000

1,605.000

1,717.000

0.000

1,717.000

1,759.000

0.000

1,759.000

 

ხარჯები

15,940.476

1,179.350

14,761.126

15,357.894

1,043.933

14,313.961

16,331.100

230.000

16,101.100

 

შრომის ანაზღაურება

2,236.451

90.062

2,146.389

2,046.200

100.000

1,946.200

2,396.400

100.000

2,296.400

 

საქონელი და მომსახურება

1,638.687

957.471

681.216

2,002.335

833.933

1,168.402

1,295.600

20.000

1,275.600

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

51.100

0.000

51.100

 

სუბსიდიები

8,226.796

99.299

8,127.497

8,686.632

100.000

8,586.632

10,324.500

100.000

10,224.500

 

გრანტები

65.210

0.000

65.210

70.652

0.000

70.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,612.059

9.300

1,602.759

1,965.558

10.000

1,955.558

1,721.500

10.000

1,711.500

 

სხვა ხარჯები

2,122.815

23.218

2,099.597

562.415

0.000

562.415

542.000

0.000

542.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,684.713

10,042.312

8,642.401

18,462.036

8,160.232

10,301.804

3,725.500

0.000

3,725.500

 

ძირითადი აქტივები

18,684.713

10,042.312

8,642.401

18,462.036

8,160.232

10,301.804

3,725.500

0.000

3,725.500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,725.824

138.058

3,587.766

3,446.439

120.000

3,326.439

4,005.700

120.000

3,885.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

200.000

0.000

200.000

200.000

0.000

200.000

 

ხარჯები

3,104.986

138.058

2,966.928

3,357.840

118.400

3,239.440

3,790.100

120.000

3,670.100

 

შრომის ანაზღაურება

2,236.451

90.062

2,146.389

2,046.200

100.000

1,946.200

2,396.400

100.000

2,296.400

 

საქონელი და მომსახურება

689.776

24.778

664.998

1,125.807

18.400

1,107.407

1,205.600

20.000

1,185.600

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

51.100

0.000

51.100

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

7.214

0.000

7.214

20.652

0.000

20.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.075

0.000

12.075

18.667

0.000

18.667

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

121.012

23.218

97.794

122.412

0.000

122.412

122.000

0.000

122.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

139.000

0.000

139.000

 

ძირითადი აქტივები

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

139.000

0.000

139.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

52.682

0.000

52.682

76.600

0.000

76.600

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,723.324

138.058

3,585.266

3,206.546

120.000

3,086.546

3,651.000

120.000

3,531.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.000

0.000

191.000

200.000

0.000

200.000

200.000

0.000

200.000

 

ხარჯები

3,102.486

138.058

2,964.428

3,132.237

118.400

3,013.837

3,512.000

120.000

3,392.000

 

შრომის ანაზღაურება

2,236.451

90.062

2,146.389

2,046.200

100.000

1,946.200

2,396.400

100.000

2,296.400

 

საქონელი და მომსახურება

687.276

24.778

662.498

903.324

18.400

884.924

978.600

20.000

958.600

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

7.214

0.000

7.214

20.652

0.000

20.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.075

0.000

12.075

18.667

0.000

18.667

15.000

0.000

15.000

 

სხვა ხარჯები

121.012

23.218

97.794

119.292

0.000

119.292

122.000

0.000

122.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

139.000

0.000

139.000

 

ძირითადი აქტივები

582.446

0.000

582.446

35.917

1.600

34.317

139.000

0.000

139.000

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

699.421

0.000

699.421

723.145

0.000

723.145

751.400

0.000

751.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.000

 

27.000

27.000

 

27.000

27.000

 

27.000

 

ხარჯები

653.295

0.000

653.295

718.145

0.000

718.145

736.400

0.000

736.400

 

შრომის ანაზღაურება

461.835

0.000

461.835

472.700

0.000

472.700

490.000

0.000

490.000

 

საქონელი და მომსახურება

112.225

0.000

112.225

161.445

0.000

161.445

162.400

0.000

162.400

 

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.806

0.000

2.806

2.000

0.000

2.000

2.000

0.000

2.000

 

სხვა ხარჯები

76.429

0.000

76.429

82.000

0.000

82.000

82.000

0.000

82.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.126

0.000

46.126

5.000

0.000

5.000

15.000

0.000

15.000

 

ძირითადი აქტივები

46.126

0.000

46.126

5.000

0.000

5.000

15.000

0.000

15.000

 

მატერიალური მარაგები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფასეულობები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,866.347

23.218

2,843.129

2,339.504

0.000

2,339.504

2,742.900

0.000

2,742.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153.000

 

153.000

162.000

 

162.000

162.000

 

162.000

 

ხარჯები

2,324.296

23.218

2,301.078

2,282.195

0.000

2,282.195

2,643.900

0.000

2,643.900

 

შრომის ანაზღაურება

1,674.758

0.000

1,674.758

1,473.500

0.000

1,473.500

1,806.400

0.000

1,806.400

 

საქონელი და მომსახურება

550.014

0.000

550.014

710.982

0.000

710.982

785.500

0.000

785.500

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

პროცენტი

38.458

0.000

38.458

24.102

0.000

24.102

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

გრანტები

7.214

0.000

7.214

20.652

0.000

20.652

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.269

0.000

9.269

15.667

0.000

15.667

12.000

0.000

12.000

 

სხვა ხარჯები

44.583

23.218

21.365

37.292

0.000

37.292

40.000

0.000

40.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

503.659

0.000

503.659

18.917

0.000

18.917

99.000

0.000

99.000

 

ძირითადი აქტივები

503.659

0.000

503.659

18.917

0.000

18.917

99.000

0.000

99.000

 

ვალდებულებების კლება

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

38.392

0.000

38.392

38.392

0.000

38.392

0.000

0.000

0.000

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

157.556

114.840

42.716

143.897

120.000

23.897

156.700

120.000

36.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

124.895

114.840

10.055

131.897

118.400

13.497

131.700

120.000

11.700

 

შრომის ანაზღაურება

99.858

90.062

9.796

100.000

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.037

24.778

0.259

30.897

18.400

12.497

30.700

20.000

10.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

1.000

0.000

1.000

1.000

0.000

1.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.661

0.000

32.661

12.000

1.600

10.400

25.000

0.000

25.000

 

ძირითადი აქტივები

32.661

0.000

32.661

12.000

1.600

10.400

25.000

0.000

25.000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.000

0.000

0.000

32.143

0.000

32.143

327.700

0.000

327.700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

17.853

0.000

17.853

251.100

0.000

251.100

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

17.853

0.000

17.853

200.000

0.000

200.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

76.600

0.000

76.600

 

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

12.349

0.000

12.349

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

12.349

0.000

12.349

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

12.349

0.000

12.349

100.000

0.000

100.000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.000

0.000

0.000

19.794

0.000

19.794

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

5.504

0.000

5.504

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

5.504

0.000

5.504

100.000

0.000

100.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

14.290

0.000

14.290

0.000

0.000

0.000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

127.700

0.000

127.700

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

51.100

0.000

51.100

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

51.1

0.0

51.1

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

76.600

0.000

76.600

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

2.500

0.000

2.500

7.750

0.000

7.750

27.000

0.000

27.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

2.500

0.000

2.500

7.750

0.000

7.750

27.000

0.000

27.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.500

0.000

2.500

7.750

0.000

7.750

27.000

0.000

27.000

01 04

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა

0.000

0.000

0.000

200.000

0.000

200.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

200.000

0.000

200.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

196.880

0.000

196.880

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

3.120

0.000

3.120

0.000

0.000

0.000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,323.547

8,955.391

9,368.156

16,736.821

6,483.411

10,253.410

4,911.000

0.000

4,911.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

0.000

14.000

56.000

0.000

56.000

98.000

0.000

98.000

 

ხარჯები

2,075.746

0.000

2,075.746

1,394.300

0.000

1,394.300

1,557.500

0.000

1,557.500

 

სუბსიდიები

280.000

0.000

280.000

1,084.300

0.000

1,084.300

1,257.500

0.000

1,257.500

 

სხვა ხარჯები

1,795.746

0.000

1,795.746

310.000

0.000

310.000

300.000

0.000

300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,247.801

8,955.391

7,292.410

15,342.521

6,483.411

8,859.110

3,353.500

0.000

3,353.500

 

ძირითადი აქტივები

16,247.801

8,955.391

7,292.410

15,342.521

6,483.411

8,859.110

3,353.500

0.000

3,353.500

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,200.858

7,943.972

6,256.886

12,846.920

5,638.952

7,207.968

3,193.500

0.000

3,193.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,200.858

7,943.972

6,256.886

12,846.920

5,638.952

7,207.968

3,193.500

0.000

3,193.500

 

ძირითადი აქტივები

14,200.858

7,943.972

6,256.886

12,846.920

5,638.952

7,207.968

3,193.500

0.000

3,193.500

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

13,208.256

7,035.730

6,172.526

11,304.729

5,182.939

6,121.790

3,193.500

0.000

3,193.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,208.256

7,035.730

6,172.526

11,304.729

5,182.939

6,121.790

3,193.500

0.000

3,193.500

 

ძირითადი აქტივები

13,208.256

7,035.730

6,172.526

11,304.729

5,182.939

6,121.790

3,193.500

0.000

3,193.500

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.979

0.000

3.979

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

104.934

0.000

104.934

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

104.934

0.000

104.934

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

104.934

0.000

104.934

0.000

0.000

0.000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

988.623

908.242

80.381

573.710

456.013

117.697

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

988.623

908.242

80.381

573.710

456.013

117.697

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

988.623

908.242

80.381

573.710

456.013

117.697

0.000

0.000

0.000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

0.000

0.000

0.000

863.547

0.000

863.547

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

863.547

0.000

863.547

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

863.547

0.000

863.547

0.000

0.000

0.000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

224.936

211.129

13.807

814.255

20.752

793.503

550.000

0.000

550.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41.000

0.000

41.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

568.000

0.000

568.000

440.000

0.000

440.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

308.000

0.000

308.000

440.000

0.000

440.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

260.0

0.0

260.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

110.000

0.000

110.000

 

ძირითადი აქტივები

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

110.000

0.000

110.000

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

0.000

0.000

0.000

568.000

0.000

568.000

550.000

0.000

550.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

41.000

 

41.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

568.000

0.000

568.000

440.000

0.000

440.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

308.000

 

308.000

440.000

 

440.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

260.0

0.0

260.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

110.000

0.000

110.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

110.000

0.000

110.000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

224.936

211.129

13.807

246.255

20.752

225.503

0.000

0.000

0.000

02 02 03

შპს ჭიათურის წყალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

გარე განათება

5.650

0.000

5.650

706.520

0.000

706.520

317.500

0.000

317.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

7.000

0.000

7.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

286.800

0.000

286.800

317.500

0.000

317.500

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

286.800

0.000

286.800

317.500

0.000

317.500

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.650

0.000

5.650

419.720

0.000

419.720

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.650

0.000

5.650

419.720

0.000

419.720

0.000

0.000

0.000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

288.000

0.000

288.000

317.500

0.000

317.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

7.000

 

7.000

8.000

 

8.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

286.800

0.000

286.800

317.500

0.000

317.500

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

286.800

 

286.800

317.500

 

317.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

5.650

0.000

5.650

418.520

0.000

418.520

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.650

0.000

5.650

418.520

0.000

418.520

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.7

0.0

5.7

418.520

0.000

418.520

0.000

0.000

0.000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

550.000

0.000

550.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

0.000

14.000

49.000

0.000

49.000

49.000

0.000

49.000

 

ხარჯები

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

500.000

0.000

500.000

 

სუბსიდიები

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

500.000

0.000

500.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

550.000

0.000

550.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.000

 

14.000

49.000

 

49.000

49.000

 

49.000

 

ხარჯები

280.000

0.000

280.000

489.500

0.000

489.500

500.000

0.000

500.000

 

სუბსიდიები

280.000

 

280.000

489.500

 

489.500

500.000

 

500.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

102.259

0.000

102.259

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

102.259

0.000

102.259

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

102.259

0.000

102.259

0.000

0.000

0.000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2,110.353

0.000

2,110.353

247.354

0.000

247.354

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

50.000

0.000

50.000

300.000

0.000

300.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

50.000

0.000

50.000

300.000

0.000

300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.232

0.000

324.232

197.354

0.000

197.354

0.000

0.000

0.000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

97.831

0.000

97.831

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.831

0.000

97.831

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

97.8

0.0

97.8

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

2,012.522

0.000

2,012.522

197.354

0.000

197.354

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

0.000

0.000

0.000

300.000

0.000

300.000

 

სხვა ხარჯები

1,786.121

0.000

1,786.121

0.000

0.000

0.000

300.000

0.000

300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226.401

0.000

226.401

197.354

0.000

197.354

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

226.401

0.000

226.401

197.354

0.000

197.354

0.000

0.000

0.000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,501.750

800.290

701.460

1,510.013

823.707

686.306

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,492.125

800.290

691.835

1,510.013

823.707

686.306

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1,492.1

800.3

691.8

1,510.0

823.7

686.3

0.000

0.000

0.000

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

369.661

0.000

369.661

436.306

0.000

436.306

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

9.625

0.000

9.625

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.036

0.000

360.036

436.306

0.000

436.306

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

360.0

0.0

360.0

436.306

0.000

436.306

0.000

0.000

0.000

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1,132.089

800.290

331.799

1,073.707

823.707

250.000

0.000

0.000

0.000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

0.000

0.000

0.000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,683.204

0.000

1,683.204

1,498.909

92.538

1,406.371

1,510.000

0.000

1,510.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.000

0.000

196.000

198.000

0.000

198.000

198.000

0.000

198.000

 

ხარჯები

1,639.831

0.000

1,639.831

1,363.350

0.000

1,363.350

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სუბსიდიები

1,639.831

0.000

1,639.831

1,363.350

0.000

1,363.350

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.373

0.000

43.373

135.559

92.538

43.021

70.000

0.000

70.000

 

ძირითადი აქტივები

43.373

0.000

43.373

135.559

92.538

43.021

70.000

0.000

70.000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,647.919

0.000

1,647.919

1,397.000

0.000

1,397.000

1,440.000

0.000

1,440.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

196.000

 

196.000

198.000

 

198.000

198.000

 

198.000

 

ხარჯები

1,639.831

0.000

1,639.831

1,363.350

0.000

1,363.350

1,440.000

0.000

1,440.000

 

სუბსიდიები

1,639.831

 

1,639.831

1,363.350

 

1,363.350

1,440.000

 

1,440.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.088

0.000

8.088

33.650

0.000

33.650

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

8.088

0.000

8.088

33.650

0.000

33.650

0.000

0.000

0.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

35.285

0.000

35.285

101.909

92.538

9.371

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.000

 

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.285

0.000

35.285

101.909

92.538

9.371

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

35.285

0.000

35.285

101.909

92.538

9.371

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

4,872.273

1,934.789

2,937.484

6,402.431

2,274.890

4,127.541

4,000.000

0.000

4,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655.000

0.000

655.000

702.000

0.000

702.000

702.000

0.000

702.000

 

ხარჯები

3,753.795

932.693

2,821.102

3,774.916

815.533

2,959.383

4,000.000

0.000

4,000.000

 

საქონელი და მომსახურება

932.693

932.693

0.000

815.533

815.533

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,821.102

0.000

2,821.102

2,945.700

0.000

2,945.700

4,000.000

0.000

4,000.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

13.683

0.000

13.683

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,118.478

1,002.096

116.382

2,627.515

1,459.357

1,168.158

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1,118.478

1,002.096

116.382

2,627.515

1,459.357

1,168.158

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,922.840

0.000

2,922.840

3,021.000

0.000

3,021.000

4,000.000

0.000

4,000.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655.000

 

655.000

702.000

 

702.000

702.000

 

702.000

 

ხარჯები

2,821.102

0.000

2,821.102

2,945.700

0.000

2,945.700

4,000.000

0.000

4,000.000

 

სუბსიდიები

2,821.102

 

2,821.102

2,945.700

 

2,945.700

4,000.000

 

4,000.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.738

0.000

101.738

75.300

0.000

75.300

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

101.738

0.000

101.738

75.300

0.000

75.300

0.000

0.000

0.000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

78.000

78.000

0.000

1,404.385

336.604

1,067.781

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.000

78.000

0.000

1,404.385

336.604

1,067.781

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

78.000

78.000

0.000

1,404.385

336.604

1,067.781

0.000

0.000

0.000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,871.433

1,856.789

14.644

1,977.046

1,938.286

38.760

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

932.693

932.693

0.000

829.216

815.533

13.683

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

932.693

932.693

0.000

815.533

815.533

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

13.683

0.000

13.683

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938.740

924.096

14.644

1,147.830

1,122.753

25.077

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

938.740

924.096

14.644

1,147.830

1,122.753

25.077

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,141.792

0.000

4,141.792

3,661.126

123.326

3,537.800

3,815.000

0.000

3,815.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

531.000

0.000

531.000

542.000

0.000

542.000

542.000

0.000

542.000

 

ხარჯები

3,536.502

0.000

3,536.502

3,340.602

0.000

3,340.602

3,652.000

0.000

3,652.000

 

საქონელი და მომსახურება

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

სუბსიდიები

3,353.541

0.000

3,353.541

3,153.282

0.000

3,153.282

3,482.000

0.000

3,482.000

 

სხვა ხარჯები

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605.290

0.000

605.290

320.524

123.326

197.198

163.000

0.000

163.000

 

ძირითადი აქტივები

605.290

0.000

605.290

320.524

123.326

197.198

163.000

0.000

163.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,769.689

0.000

1,769.689

1,505.506

123.326

1,382.180

1,570.000

0.000

1,570.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.000

0.000

207.000

215.000

0.000

215.000

215.000

0.000

215.000

 

ხარჯები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

სუბსიდიები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373.330

0.000

373.330

233.744

123.326

110.418

113.000

0.000

113.000

 

ძირითადი აქტივები

373.330

0.000

373.330

233.744

123.326

110.418

113.000

0.000

113.000

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,400.599

0.000

1,400.599

1,297.000

0.000

1,297.000

1,570.000

0.000

1,570.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

207.000

0.000

207.000

215.000

0.000

215.000

215.000

0.000

215.000

 

ხარჯები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

სუბსიდიები

1,396.359

0.000

1,396.359

1,271.762

0.000

1,271.762

1,457.000

0.000

1,457.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.240

0.000

4.240

25.238

0.000

25.238

113.000

0.000

113.000

 

ძირითადი აქტივები

4.240

0.000

4.240

25.238

0.000

25.238

113.000

0.000

113.000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

780.508

0.000

780.508

707.000

0.000

707.000

920.000

0.000

920.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.000

 

122.000

126.000

 

126.000

126.000

 

126.000

 

ხარჯები

780.508

0.000

780.508

691.792

0.000

691.792

807.000

0.000

807.000

 

სუბსიდიები

780.508

 

780.508

691.792

 

691.792

807.000

 

807.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

15.208

0.000

15.208

113.000

0.000

113.000

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

15.208

0.000

15.208

113.000

0.000

113.000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

389.113

0.000

389.113

368.000

0.000

368.000

400.000

0.000

400.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.000

 

46.000

49.000

 

49.000

49.000

 

49.000

 

ხარჯები

385.983

0.000

385.983

362.960

0.000

362.960

400.000

0.000

400.000

 

სუბსიდიები

385.983

 

385.983

362.960

 

362.960

400.000

 

400.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.130

0.000

3.130

5.040

0.000

5.040

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

3.1

0.0

3.1

5.040

0.000

5.040

0.000

0.000

0.000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

230.978

0.000

230.978

222.000

0.000

222.000

250.000

0.000

250.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.000

 

39.000

40.000

 

40.000

40.000

 

40.000

 

ხარჯები

229.868

0.000

229.868

217.010

0.000

217.010

250.000

0.000

250.000

 

სუბსიდიები

229.868

 

229.868

217.010

 

217.010

250.000

 

250.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.110

0.000

1.110

4.990

0.000

4.990

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

1.110

0.000

1.110

4.990

0.000

4.990

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

369.090

0.000

369.090

208.506

123.326

85.180

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.090

0.000

369.090

208.506

123.326

85.180

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

369.090

0.000

369.090

208.506

123.326

85.180

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2,263.356

0.000

2,263.356

2,039.300

0.000

2,039.300

2,125.000

0.000

2,125.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

324.000

0.000

324.000

327.000

0.000

327.000

327.000

0.000

327.000

 

ხარჯები

2,031.396

0.000

2,031.396

1,952.520

0.000

1,952.520

2,075.000

0.000

2,075.000

 

საქონელი და მომსახურება

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

სუბსიდიები

1,957.182

0.000

1,957.182

1,881.520

0.000

1,881.520

2,025.000

0.000

2,025.000

 

გრანტები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.960

0.000

231.960

86.780

0.000

86.780

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

231.960

0.000

231.960

86.780

0.000

86.780

50.000

0.000

50.000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,937.141

0.000

1,937.141

1,835.000

0.000

1,835.000

1,965.000

0.000

1,965.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

324.000

0.000

324.000

327.000

0.000

327.000

327.000

0.000

327.000

 

ხარჯები

1,925.178

0.000

1,925.178

1,821.520

0.000

1,821.520

1,965.000

0.000

1,965.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1,867.182

0.000

1,867.182

1,771.520

0.000

1,771.520

1,965.000

0.000

1,965.000

 

გრანტები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.963

0.000

11.963

13.480

0.000

13.480

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

11.963

0.000

11.963

13.480

0.000

13.480

0.000

0.000

0.000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

290.487

0.000

290.487

290.000

0.000

290.000

300.000

0.000

300.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

56.000

 

56.000

 

ხარჯები

285.344

0.000

285.344

290.000

0.000

290.000

300.000

0.000

300.000

 

სუბსიდიები

285.344

 

285.344

290.000

 

290.000

300.000

 

300.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.143

0.000

5.143

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

5.143

0.000

5.143

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

201.693

0.000

201.693

210.000

0.000

210.000

220.000

0.000

220.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

29.000

 

29.000

 

ხარჯები

201.693

0.000

201.693

208.800

0.000

208.800

220.000

0.000

220.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

201.693

 

201.693

208.800

 

208.800

220.000

 

220.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

1.200

0.000

1.200

0.000

0.000

0.000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

65.519

0.000

65.519

65.000

0.000

65.000

65.000

0.000

65.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.000

 

12.000

12.000

 

12.000

12.000

 

12.000

 

ხარჯები

65.519

0.000

65.519

65.000

0.000

65.000

65.000

0.000

65.000

 

სუბსიდიები

65.519

 

65.519

65.000

 

65.000

65.000

 

65.000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

291.968

0.000

291.968

280.000

0.000

280.000

280.000

0.000

280.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.000

 

66.000

68.000

 

68.000

68.000

 

68.000

 

ხარჯები

285.148

0.000

285.148

277.720

0.000

277.720

280.000

0.000

280.000

 

სუბსიდიები

285.148

 

285.148

277.720

 

277.720

280.000

 

280.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.820

0.000

6.820

2.280

0.000

2.280

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

6.820

0.000

6.820

2.280

0.000

2.280

0.000

0.000

0.000

05 02 01 05

კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

1,029.478

0.000

1,029.478

940.000

0.000

940.000

1,100.000

0.000

1,100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.000

 

161.000

162.000

 

162.000

162.000

 

162.000

 

ხარჯები

1,029.478

0.000

1,029.478

930.000

0.000

930.000

1,100.000

0.000

1,100.000

 

სუბსიდიები

1,029.478

 

1,029.478

930.000

 

930.000

1,100.000

 

1,100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01 06

თეატრი

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

57.996

0.000

57.996

50.000

0.000

50.000

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

16.218

0.000

16.218

21.000

0.000

21.000

50.000

0.000

50.000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

50.000

0.000

50.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

50.000

0.000

50.000

 

ძირითადი აქტივები

219.997

0.000

219.997

73.300

0.000

73.300

50.000

0.000

50.000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

90.000

0.000

90.000

110.000

0.000

110.000

60.000

0.000

60.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

90.000

0.000

90.000

110.000

0.000

110.000

60.000

0.000

60.000

 

სუბსიდიები

90.000

 

90.000

110.000

 

110.000

60.000

 

60.000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

108.747

0.000

108.747

116.320

0.000

116.320

120.000

0.000

120.000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,916.941

193.424

1,723.517

2,126.886

110.000

2,016.886

1,891.500

110.000

1,781.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.000

0.000

18.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

1,829.616

108.599

1,721.017

2,126.886

110.000

2,016.886

1,891.500

110.000

1,781.500

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

39.995

0.000

39.995

40.000

0.000

40.000

 

სუბსიდიები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,599.984

9.300

1,590.684

1,946.891

10.000

1,936.891

1,706.500

10.000

1,696.500

 

სხვა ხარჯები

97.310

0.000

97.310

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

269.057

184.124

84.933

179.995

100.000

79.995

185.000

100.000

85.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.000

0.000

18.000

19.000

0.000

19.000

19.000

0.000

19.000

 

ხარჯები

181.732

99.299

82.433

179.995

100.000

79.995

185.000

100.000

85.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

39.995

0.000

39.995

40.000

0.000

40.000

 

სუბსიდიები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

სხვა ხარჯები

49.410

0.000

49.410

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.000

 

18.000

19.000

 

19.000

19.000

 

19.000

 

ხარჯები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

132.322

99.299

33.023

140.000

100.000

40.000

145.000

100.000

45.000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

136.735

84.825

51.910

39.995

0.000

39.995

40.000

0.000

40.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

49.410

0.000

49.410

39.995

0.000

39.995

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

39.995

0.000

39.995

40.000

0.000

40.000

 

სხვა ხარჯები

49.410

0.000

49.410

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ძირითადი აქტივები

87.325

84.825

2.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02

   სოციალური დაცვა

1,647.884

9.300

1,638.584

1,946.891

10.000

1,936.891

1,706.500

10.000

1,696.500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,647.884

9.300

1,638.584

1,946.891

10.000

1,936.891

1,706.500

10.000

1,696.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,599.984

9.300

1,590.684

1,946.891

10.000

1,936.891

1,706.500

10.000

1,696.500

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,011.888

0.000

1,011.888

941.584

0.000

941.584

947.000

0.000

947.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1,011.888

0.000

1,011.888

941.584

0.000

941.584

947.000

0.000

947.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,011.888

0.000

1,011.888

941.584

0.000

941.584

947.000

0.000

947.000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

691.878

0.000

691.878

591.774

0.000

591.774

580.000

0.000

580.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

691.878

0.000

691.878

591.774

0.000

591.774

580.000

0.000

580.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

691.878

0.000

691.878

591.774

0.000

591.774

580.000

0.000

580.000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.080

0.000

48.080

45.000

0.000

45.000

45.000

0.000

45.000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

153.830

0.000

153.830

172.610

0.000

172.610

180.000

0.000

180.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

153.830

0.000

153.830

172.610

0.000

172.610

180.000

0.000

180.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153.830

0.000

153.830

172.610

0.000

172.610

180.000

0.000

180.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

117.000

0.000

117.000

130.200

0.000

130.200

140.000

0.000

140.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

117.000

0.000

117.000

130.200

0.000

130.200

140.000

0.000

140.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117.000

0.000

117.000

130.200

0.000

130.200