„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 757
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.022480
757
18/12/2020
ვებგვერდი, 21/12/2020
240140000.10.003.022480
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №757

2020 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ სახელმწიფო პროგრამაში − „აწარმოე საქართველოში“:

1. მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. პროგრამის უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ქონების სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ პროგრამის დანართ №8-ით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას უძრავი ქონების მეწარმე სუბიექტისთვის გადასაცემად.“.

2. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. პროგრამის მიმართულებები

1. პროგრამის ინდუსტრიული კომპონენტის მიმართულებები განისაზღვრება ამ პროგრამის თანდართული დოკუმენტების შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ინდუსტრიები – №1 დანართის შესაბამისად;

ბ) კინოინდუსტრია – №2 დანართის შესაბამისად განსაზღვრული კვალიფიციური ხარჯების ფარგლებში;

გ) სასტუმრო ინდუსტრია – №3 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად;

დ) ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია − №4 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად;

ე) ტურისტული სერვისების ინდუსტრია − №5 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად;

ვ) ინდუსტრიები უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში −  №8 დანართის შესაბამისად.

 2. მეწარმე სუბიექტი ინდუსტრიული კომპონენტის ფინანსებსა და უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის ნაწილებით ერთდროულად სარგებლობის შემთხვევაში, უნდა ახორციელებდეს იმ ეკონომიკურ საქმიანობას, რომელიც მოცემულია როგორც დანართ №1-ში, ასევე დანართ №8-ში.“.

3. მე-7 მუხლის:

ა) მე-4 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობის დარგში საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა;“;

„გ) წარმოების დაწყებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში წარმოების პროფილის შენარჩუნება.“;

ბ) მე-13 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ) მე-14 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„14. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ქონების გადაცემის პირობ(ებ)ის შეცვლა ან/და ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან პროგრამის ბენეფიციარის გათავისუფლება დასაშვებია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და ხორციელდება „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით.“.

4. მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპონენტებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამავე პროგრამით დადგენილი წესით, შესაბამისი განაცხადების სააგენტოში წარდგენის ვადა განისაზღვრება არაუგვიანეს 2021 წლის 15 დეკემბრით.“.

5. 32-ე მუხლის:

ა) მე-3 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) მე-10 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;“;

ბ) მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ1“ ქვეპუნქტი:

„ზ1) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის პროგრამის ბენეფიციარისთვის გადარიცხვით, სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად, თუ ბენეფიციარის მხრიდან სრულად და დროულად არის შესრულებული საანგარიშო თვის განმავლობაში გადასახდელი სესხის ძირისა და დარიცხული მისი წილი საპროცენტო სარგებლის (სააგენტოს თანადაფინანსების გარეშე) გადახდის ვალდებულება. ამასთან, სასტუმროს, ბალნეოლოგიური კურორტებისა და ტურისტული სერვისების ინდუსტრიების ფარგლებში სააგენტო 2021 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად გადახდის დღეს თანადაფინანსების თანხას გადარიცხავს ბენეფიციარის ანგარიშზე, მიუხედად იმისა, ბენეფიციარის მხრიდან სრულად და დროულად არის თუ არა შესრულებული მიმდინარე საანგარიშო თვის ფარგლებში მისი გადასახდელი სესხის ძირისა და დარიცხული პროცენტის საკუთარი წილის გადახდის ვალდებულება. აღნიშნულ შემთხვევაში, სააგენტო, მარტის თვის თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვას ბენეფიციარის ანგარიშზე განახორციელებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარის მხრიდან თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვის ვადამდე სრულად იქნება გადახდილი წინა 2 საანგარიშო თვის (იანვარი, თებერვალი) განმავლობაში გადასახდელი სესხის ძირი და მასზე დარიცხულ საპროცენტო განაკვეთში ბენეფიციარის წილი საპროცენტო სარგებელი. აღნიშნულ შემთხვევაში, პროგრამის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ ვადაში არ ჩაითვლება ამ პუნქტით დადგენილი საშეღავათო 2 კალენდარული თვე (იანვარი, თებერვალი).“;

გ) მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:

„გ1) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ლიზინგის გამცემისთვის გადარიცხვით, შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად, თუ ბენეფიციარის მხრიდან სრულად და დროულად არის შესრულებული საანგარიშო თვის განმავლობაში გადასახდელი ლიზინგის საგნის ღირებულებისა და მასზე დარიცხული მისი წილი საპროცენტო სარგებლის (სააგენტოს თანადაფინანსების გარეშე) გადახდის ვალდებულება. ამასთან, სასტუმროს, ბალნეოლოგიური კურორტებისა და ტურისტული სერვისების ინდუსტრიების ფარგლებში სააგენტო 2021 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად გადახდის დღეს თანადაფინანსების თანხას გადარიცხავს ლიზინგის გამცემის ანგარიშზე, მიუხედად იმისა, ბენეფიციარის მხრიდან სრულად და დროულად არის თუ არა შესრულებული მიმდინარე საანგარიშო თვის ფარგლებში მისი გადასახდელი ლიზინგის საგნის ღირებულებისა და მასზე დარიცხული პროცენტის საკუთარი წილის გადახდის ვალდებულება. აღნიშნულ შემთხვევაში, სააგენტო მარტის თვის თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვას ლიზინგის გამცემის ანგარიშზე განახორციელებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარის მხრიდან თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვის ვადამდე სრულად იქნება გადახდილი წინა 2 საანგარიშო თვის (იანვარი, თებერვალი) განმავლობაში გადასახდელი ლიზინგის საგნის ღირებულება და მასზე დარიცხულ საპროცენტო განაკვეთში ბენეფიციარის წილი საპროცენტო სარგებელი. აღნიშნულ შემთხვევაში, პროგრამის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ ვადაში არ ჩაითვლება ამ პუნქტით დადგენილი საშეღავათო 2 კალენდარული თვე (იანვარი, თებერვალი).“.

6. დაემატოს შემდეგი შინაარსის დანართი №8:

„დანართი №8

ინდუსტრიები უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში

 

ობიექტის კოდი

დასახელება

A

01.13.0

ბოსტნეულის და ბაღჩეულის, ძირხვენების და ტუბერების მოყვანა

A

01.21.0

ყურძნის მოყვანა

A

01.23.0

ციტრუსების მოყვანა

A

01.24.0

თესლოვანი და კურკოვანი ხილის მოყვანა

A

01.25.0

სხვა ხილის, კენკროვნების და კაკლისებრების მოყვანა

A

01.29.0

სხვა მრავალწლოვანი კულტურების მოყვანა

A

01.30.0

ნერგების და ჩითილების წარმოება

A

01.41.0

მერძეული ჯიშების პირუტყვის მოშენება

A

01.46.0

ღორების და გოჭების მოშენება

A

01.47.2

ქათმის მოშენება

A

01.49.1

მეფუტკრეობა და თაფლის და ფუტკრის ცვლის წარმოება

A

01.49.9

სხვა ცხოველების მოშენება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

10.11.0

ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.12.0

შინაური ფრინველის ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.13.0

ხორცის პროდუქტების წარმოება

C

10.20.0

თევზის, კიბოსნაირების და მოლუსკების გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.31.0

კარტოფილის გადამუშავება და დაკონსერვება

C

10.32.0

ხილის და ბოსტნეულის წვენების წარმოება

C

10.39.0

ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავების და კონსერვირების სხვა სახეები

C

10.41.0

ზეთების და ცხიმების წარმოება

C

10.42.0

მარგარინის და მსგავსი საკვები ცხიმების წარმოება

C

10.51.0

რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება

C

10.52.0

ნაყინის წარმოება

C

10.61.1

ფქვილის წარმოება

C

10.62.0

სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების წარმოება

C

10.73.0

მაკარონის, ატრიის, კუსკუსის და მსგავსი ცომეული პროდუქტების წარმოება

C

10.81.0

შაქრის წარმოება

C

10.82.0

კაკაოს, შოკოლადის და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C

10.83.1

ჩაის გადამუშავება

C

10.83.2

ყავის გადამუშავება

C

10.84.0

სუნელ-სანელებლების და საკაზმ-სანელებლების წარმოება

C

10.91.0

მზა საკვების წარმოება ფერმის ცხოველებისათვის

C

10.92.0

მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის

C

11.06.0

ალაოს წარმოება

C

11.07.1

მინერალური წყლების წარმოება

C

11.07.2

უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ.

C

11.07.3

მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება

C

12.00.0

თამბაქოს ნაწარმის წარმოება

C

13.10.0

ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა

C

13.20.0

ტექსტილის წარმოება

C

13.30.0

ტექსტილის გაწყობა

C

13.91.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება

C

13.92.0

ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C

13.93.0

ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება

C

13.94.0

თოკების,  ბაგირების და ბადეების წარმოება

C

13.95.0

უქსოვადი ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C

13.96.0

სხვა ტექნიკური და სამრეწველო ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

C

13.99.0

ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

14.11.0

ტყავის ტანსაცმლის წარმოება

C

14.12.0

სპეცტანსაცმლის წარმოება

C

14.13.0

სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება

C

14.14.0

საცვლების წარმოება

C

14.19.0

სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

C

14.20.0

ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება

C

14.31.0

ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C

14.39.0

ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება

C

15.11.0

ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა

C

15.12.0

საბარგო ჩანთების,  ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება

C

15.20.0

ფეხსაცმლის წარმოება

C

16.10.0

ხის ხერხვა და რანდვა

C

16.21.0

შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება

C

16.22.0

ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება

C

16.23.0

მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოება

C

16.24.0

ხის ტარის წარმოება

C

16.29.0

ხის   სხვა   პროდუქტების   წარმოება;  ნაკეთობების   წარმოება   კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან

C

17.11.0

ქაღალდის მასის წარმოება

C

17.12.0

ქაღალდის და მუყაოს წარმოება

C

17.21.0

გოფრირებული  ქაღალდის  და  მუყაოს,  ქაღალდის  და  მუყაოს  ტარის წარმოება

C

17.22.0

საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის წარმოება

C

17.23.0

ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება

C

17.24.0

შპალერის წარმოება

C

17.29.0

სხვა ნაწარმის წარმოება ქაღალდისა და მუყაოსაგან

C

18.14.0

საამკინძაო და მასთან დაკავშირებული მომსახურება

C

19.10.0

საკოქსავი ღუმელების პროდუქტების წარმოება

C

19.20.0

ნავთობპროდუქტების წარმოება

C

20.11.0

სამრეწველო აირების წარმოება

C

20.12.0

საღებარების და პიგმენტების წარმოება

C

20.13.0

სხვა არაორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება

C

20.14.0

სხვა ორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება

C

20.15.2

აზოტის ნაერთების წარმოება

C

20.16.0

პლასტმასის წარმოება პირველად ფორმებში

C

20.17.0

სინთეზური კაუჩუკის წარმოება პირველად ფორმებში

C

20.20.0

პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება

C

20.30.0

საღებავების,   ლაქების    და    ანალოგიური    საღებავი    ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული საღებავების და მასტიკების წარმოება

C

20.41.0

საპნის    და    სარეცხი    საშუალებების,   საწმენდი    და    საპრიალებელი საშუალებების წარმოება

C

20.42.0

პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება

C

20.52.0

წებოს წარმოება

C

20.53.0

ეთერზეთების წარმოება

C

20.59.0

სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

20.60.0

ხელოვნური ბოჭკოს წარმოება

C

21.10.0

ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება

C

21.20.0

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება

C

22.11.0

რეზინის  საბურავების  და  კამერების  წარმოება;  რეზინის  საბურავების აღდგენა და კაპიტალური რემონტი

C

22.19.0

რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება

C

22.21.0

პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება

C

22.22.0

პლასტმასის საფუთავების წარმოება

C

22.23.0

პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება

C

22.29.0

პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოება

C

23.11.0

ფურცლოვანი მინის წარმოება

C

23.12.0

ფურცლოვანი მინის დაყალიბება და დამუშავება

C

23.13.0

ღრუ მინის წარმოება

C

23.14.0

ბოჭკოვანი მინის წარმოება

C

23.19.0

მინის სხვა ნაწარმის წარმოება და დამუშავება, ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით

C

23.20.0

ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება

C

23.31.0

კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება

C

23.32.0

აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან

C

23.41.0

კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება

C

23.42.0

კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება

C

23.43.0

კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება

C

23.44.0

სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოება

C

23.49.0

სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება

C

23.51.0

ცემენტის წარმოება

C

23.52.0

კირის და ბათქაშის წარმოება

C

23.61.0

ბეტონის პროდუქციის წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C

23.62.0

ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C

23.63.1

ბეტონის წარმოება

C

23.63.2

ასფალტბეტონის წარმოება

C

23.64.0

ნარევების წარმოება

C

23.65.0

ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება

C

23.69.0

სხვა ნაკეთობების წარმოება ბეტონის, ბათქაშის და ცემენტისაგან

C

23.70.0

ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება

C

23.91.0

აბრაზიული პროდუქტების წარმოება

C

23.99.0

სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

24.10.0

თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

C

24.20.0

ფოლადის   მილების,  მილსადენების,  ღრუ   პროფილების   და   მსგავსი ფიტინგების წარმოება

C

24.31.0

წნელების ცივად ადიდვა

C

24.32.0

ვიწრო ზოლების ცივად გლინვა

C

24.33.0

ცივად დაყალიბება ან დანარიმანდება

C

24.34.0

მავთულის ცივად ადიდვა

C

24.41.0

ძვირფასი ლითონების წარმოება

C

24.42.0

ალუმინის წარმოება

C

24.43.0

ტყვიის, თუთიის და კალის წარმოება

C

24.44.0

სპილენძის წარმოება

C

24.45.0

სხვა ფერადი ლითონების წარმოება

C

24.51.0

თუჯის ჩამოსხმა

C

24.52.0

ფოლადის ჩამოსხმა

C

24.53.0

მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმა

C

24.54.0

სხვა ფერადი ლითონების ჩამოსხმა

C

25.11.0

ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაწილების წარმოება

C

25.12.0

ლითონის კარების და ფანჯრების წარმოება

C

25.21.0

ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება

C

25.29.0

ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება

C

25.30.0

ორთქლის  გენერატორების  წარმოება,  ცენტრალური  გათბობის  ცხელი წყლის ბოილერების გარდა

C

25.61.0

ლითონის დამუშავება და დაფარვა

C

25.62.0

მანქანათმშენებლობის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები

C

25.71.0

დანისებრი ნაკეთობების წარმოება

C

25.72.0

საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება

C

25.73.0

ინსტრუმენტების წარმოება

C

25.91.0

ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება

C

25.92.0

მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება

C

25.93.0

მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება

C

25.94.0

სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება

C

25.99.0

ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C

26.11.0

ელექტრონული კომპონენტების წარმოება

C

26.12.0

ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოება

C

26.20.0

კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.30.0

საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოება

C

26.40.0

სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოება

C

26.51.0

ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვის, ტესტირებისა და ნავიგაციისათვის

C

26.52.0

საათების წარმოება

C

26.60.0

ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების წარმოება

C

26.70.0

ოპტიკური   ინსტრუმენტების   და   ფოტოგრაფიული   მოწყობილობების წარმოება

C

26.80.0

მაგნიტური და ოპტიკური მედიასაშუალებების წარმოება

C

27.11.0

ელექტროძრავების, გენერატორების და ტრანსფორმატორების წარმოება

C

27.12.0

ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოება

C

27.20.0

ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება

C

27.31.0

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმოება

C

27.32.0

სხვა   ელექტრონული   და   ელექტრული   გამტარების   და   კაბელების წარმოება

C

27.33.0

სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება

C

27.40.0

ელექტროსანათი მოწყობილობების წარმოება

C

27.51.0

ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

C

27.52.0

არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

C

27.90.0

სხვა ელექტრული მოწყობილობების წარმოება

C

28.11.0

ძრავების და ტურბინების წარმოება, საფრენი აპარატების, ავტოტრანსპორტის და მოტოციკლების ძრავების გარდა

C

28.12.0

ჰიდრავლიკური და პნევმატური მოწყობილობების წარმოება

C

28.13.0

სხვა ტუმბოების და კომპრესორების წარმოება

C

28.14.0

სხვა ონკანების და სარქველების წარმოება

C

28.15.0

საკისრების, კბილანების, კბილანა გადაცემების და ამძრავების ელემენტების წარმოება

C

28.21.0

ღუმელების და ღუმელების სანთურების წარმოება

C

28.22.0

ამწე-სატრანსპორტო, სატვირთავ-გასატვირთავი და სასაწყობო მოწყობილობების წარმოება

C

28.23.0

საოფისე ტექნიკის და მოწყობილობების წარმოება (კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების გარდა)

C

28.24.0

ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება

C

28.25.0

არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოება

C

28.29.0

საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოებას სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

28.30.0

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოება

C

28.41.0

ლითონის დასამუშავებელი მოწყობილობების წარმოება

C

28.49.0

სხვა ჩარხების წარმოება

C

28.91.0

მანქანების და მოწყობილობების წარმოება მეტალურგიისათვის

C

28.92.0

მანქანების და მოწყობილობების წარმოება სამთომოპოვებითი მრეწველობის, კარიერების დამუშავებისთვის და მშენებლობისათვის

C

28.93.0

კვების პროდუქტების, სასმელების, თამბაქოს და თამბაქოს ნაწარმის დასამზა­დე­ბე­ლი მანქანების და მოწყობილობების წარმოება

C

28.94.0

ტექსტილის, ტანსაცმლის და ტყავის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანების და მოწყობილობების წარმოება

C

28.95.0

მანქანების და მოწყობილობების წარმოება ქაღალდის და მუყაოს დასამზა­დებლად

C

28.96.0

პლასტმასის და რეზინის დასამუშავებელი მანქანების და მოწყობილობების წარმოება

C

28.99.0

სპეციალური დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

29.10.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წარმოება

C

29.20.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძარების წარმოება; მისაბმელების და ნახევარმისაბმელების წარმოება

C

29.31.0

ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

29.32.0

სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C

30.11.0

გემებისა და მცურავი კონსტრუქციების მშენებლობა

C

30.12.0

სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა

C

30.20.0

სარკინიგზო ლოკომოტივების და მოძრავი შემადგენლობის წარმოება

C

30.30.0

საჰაერო და კოსმოსური საფრენი აპარატების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების წარმოება

C

30.91.0

მოტოციკლების წარმოება

C

30.92.0

ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება

C

30.99.0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C

31.01.0

ავეჯის წარმოება დაწესებულებებისა და მაღაზიებისათვის

C

31.02.0

სამზარეულო ავეჯის წარმოება

C

31.03.0

ლეიბების წარმოება

C

31.09.0

სხვა ავეჯის წარმოება

C

32.11.0

მონეტების მოჭრა

C

32.12.0

ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.13.0

ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C

32.20.0

მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება

C

32.30.0

სპორტული საქონლის წარმოება

C

32.40.0

თამაშების და სათამაშოების წარმოება

C

32.50.0

სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარმოება

C

32.91.0

ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება

C

32.99.0

სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

D

35.30.0

ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება

H

52.10.0

დასაწყობება და შენახვა

M

71.20.0

ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები

M

72.11.0

კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში

Q

86.10.0

საავადმყოფო საქმიანობები

Q

86.90.0

ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები.“.

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.