ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016440
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
18/12/2020
ვებგვერდი, 21/12/2020
190020020.35.140.016440
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (21/12/2020 - 02/02/2021)

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №24

2020 წლის 18 დეკემბერი

დაბა ასპინძა

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის,  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად,  ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად;
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N35 დადგენილება ,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 25/12/2019, 190020020.35.140.016411;
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2021 წლის 01 იანვრიდან.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძედანართი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტი

თავი I
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

026,9

11 051,5

5 971,4

5 080,1

4 173,6

0,0

4 173,6

შემოსავლები

8 986,5

11 051,5

5 971,4

5 080,1

4 163,6

0,0

4 163,6

არაფინანსური აქტივების კლება

40,4

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

გადასახდელები

10 151,0

11 904,8

6 242,7

5 662,0

4 173,6

0,0

4 173,6

ხარჯები

4 263,0

4 326,1

56,6

4 269,5

4 020,3

0,0

4 020,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 863,2

7 527,7

6 186,2

1 341,5

102,3

0,0

102,3

ვალდებულებების კლება

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

ნაშთის

ცვლილება

-1124,1

-853,3

-271,4

-581,9

-0

0,0

0

.

მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 986,5

4 242,2

4 744,2

11 051,5

5 971,4

5 080,1

4 163,6

0,0

4 163,6

გადასახადები

3 119,3

0,0

3 119,3

3 750,1

0,0

3 750,1

3 583,6

0,0

3 583,6

გრანტები

5 268,2

4 242,2

1 026,0

6 851,4

5 971,4

880,0

130,0

0,0

130,0

სხვა შემოსავლები

598,9

0,0

598,9

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

ხარჯები

4 263,0

362,0

3 901,1

4 326,1

56,6

4 269,5

4 020,3

0,0

4 020,3

შრომის ანაზღაურება

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

1 226,6

0,0

1 226,6

საქონელი და მომსახურება

1 019,7

68,2

951,5

1 049,0

49,0

999,9

951,6

0,0

951,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

სუბსიდიები

1 349,8

0,0

1 349,8

1 427,9

0,0

1 427,9

1 212,0

0,0

1 212,0

გრანტები

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

271,7

0,0

271,7

341,2

0,0

341,2

333,0

0,0

333,0

სხვა ხარჯები

505,4

293,8

211,6

263,5

7,5

255,9

247,1

0,0

247,1

საოპერაციო სალდო

4 723,4

3 880,3

843,2

6 725,4

5 914,8

810,6

143,3

0,0

143,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 822,8

3 837,1

1 985,7

7 527,7

6 186,2

1 341,5

92,3

0,0

92,3

ზრდა

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5

102,3

0,0

102,3

კლება

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

-1 099,3

43,2

-1 142,5

-802,3

-271,3

-530,9

51,0

0,0

51,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 124,1

43,2

-1 167,3

-853,3

-271,3

-581,9

0,0

0,0

0,0

ზრდა

43,2

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

43,2

43,2

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 167,3

0,0

1 167,3

853,3

271,3

581,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 167,3

 

1 167,3

853,3

271,3

581,9

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-24,7

0,0

-24,7

-51,0

0,0

-51,0

-51,0

0,0

-51,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


თავი II
ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   4 173,6 ათასი ლარის ოდენობით
 

დასახელება

2019წლის ფაქტი

2020წლის გეგმა

2021წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

          1     

შემოსავლები

8986,5

11 051,5

5 971,4

5 080,1

4 173,6

0,0

4 173,6

2

გადასახდელები

3 119,3

3 750,1

0,0

3 750,1

3 583,6

0,0

3 583,6

3

გრანტები

5 268,2

6 851,4

5 971,4

880,0

130,0

0,0

130,0

 4

სხვა შემოსავლები

598,9

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

.

მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 583,6ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

3 119,3

3 750,1

0,0

3 750,1

3 583,6

0,0

3 583,6

საშემოსავლო გადასახადი

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

113

2 422,6

3 043,7

0,0

3 043,7

2 700,0

0,0

2 700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

2 156,6

3 006,7

 

3 006,7

2 663,0

 

2 663,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

0,0

   

0,0

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0,8

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,0

0,0

   

0,0

 

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

0,8

0,0

 

0,8

0,0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0

0,0

   

0,0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0,0

0,0

   

0,0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0,0

0,0

   

0,0

   

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

208,1

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

178,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

30,1

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

57,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

3,8

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

53,2

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

   

0,0

   

სხვა გადასახადები (დ.ღ.გ)

116

696,8

706,4

 

706,4

883,6

 

883,6

.

მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 130,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5 268,2

6 851,4

5 971,4

880,0

130,0

0,0

130,0

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5 268,2

6 851,4

5 971,4

880,0

130,0

0,0

130,0

სპეციალური ტრანსფერი

1332

900,0

750,0

 

750,0

0,0

 

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

517,8

475,5

345,5

130,0

130,0

0,0

130,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0,0

0,0

   

0,0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

207,8

165,5

35,5

130,0

130,0

 

130,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

310,0

310,0

310,0

 

0,0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3 850,4

5 625,9

5 625,9

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

3 546,4

5 331,9

5 331,9

 

0,0

   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

304,0

294,0

294,0

 

0,0

   

მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 450,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

598,9

450,0

0,0

450,0

450,0

0,0

450,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

503,0

370,0

0,0

370,0

370,0

0,0

370,0

პროცენტები

114,6

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

დივიდენდები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

388,4

360,0

0,0

360,0

360,0

0,0

360,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

350,6

360,0

 

360,0

360,0

 

360,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

37,8

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

36,2

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33,1

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,6

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,0

   

0,0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

31,4

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

   

0,0

   

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,1

0,0

   

0,0

   

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

43,3

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

16,4

0,0

 

 

0,0

 

 


თავი III
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4 020,3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

4 263,0

362,0

3 901,1

4 326,1

56,6

4 269,5

4 020,3

0,0

4 020,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

1 226,6

0,0

1 226,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 019,7

68,2

951,5

1 049,0

49,0

999,9

951,6

0,0

951,6

 

პროცენტი

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

1 349,8

0,0

1 349,8

1 427,9

0,0

1 427,9

1 212,0

0,0

1 212,0

 

გრანტები

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

271,7

0,0

271,7

341,2

0,0

341,2

333,0

0,0

333,0

 

სხვა ხარჯები

505,4

293,8

211,6

263,5

7,5

255,9

247,1

0,0

247,1

.

მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 92,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019წლისფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

357,1

15,6

341,5

166,6

0,7

165,9

2,0

 

2,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 367,6

2 897,3

1 470,2

6 875,1

5 739,0

1 136,1

100,3

 

100,3

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

განათლება

746,4

548,2

198,2

375,1

347,1

28,0

0,0

0,0

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

 სულ ჯამი

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5

102,3

0,0

102,3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019წლისფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

23,4

 

23,4

0,0

   

0,0

 

 

მატერიალური მარაგები

5,1

 

5,1

0,0

   

0,0

 

 

ფასეულობები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

მიწა

11,9

 

11,9

0,0

   

10,0

 

10,0

.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

1 908,0   

15,6   

1 892,4   

2 039,6   

0,7   

2 038,8   

1 932,4   

0,0   

1 932,4   

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 856,7   

15,6   

1 841,1   

1 889,9   

0,7   

1 889,2   

1 766,8   

0,0   

1 766,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 856,7   

15,6   

1 841,1   

1 889,9   

0,7   

1 889,2   

1 766,8   

0,0   

1 766,8   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

51,3   

0,0   

51,3   

149,7   

0,0   

149,7   

165,6   

0,0   

165,6   

702

თავდაცვა

75,4   

0,0   

75,4   

97,4   

0,0   

97,4   

100,9   

0,0   

100,9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 828,9   

2 393,6   

1 435,3   

6 107,4   

4 972,1   

1 135,3   

215,3   

0,0   

215,3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

710,0   

293,8   

416,2   

757,2   

304,2   

453,0   

185,0   

0,0   

185,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

710,0   

293,8   

416,2   

757,2   

304,2   

453,0   

185,0   

0,0   

185,0   

7045

ტრანსპორტი

3 119,0   

2 099,9   

1 019,1   

5 350,1   

4 667,9   

682,3   

30,3   

0,0   

30,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 119,0   

2 099,9   

1 019,1   

5 350,1   

4 667,9   

682,3   

30,3   

0,0   

30,3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

567,0   

273,2   

293,7   

597,1   

275,1   

322,0   

280,0   

0,0   

280,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

266,1   

0,0   

266,1   

280,0   

0,0   

280,0   

280,0   

0,0   

280,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

300,9   

273,2   

27,6   

317,1   

275,1   

42,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 134,2   

524,2   

609,9   

964,6   

499,3   

465,3   

298,0   

0,0   

298,0   

7061

ბინათმშენებლობა

564,3   

524,2   

40,0   

38,4   

15,3   

23,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

7,2   

0,0   

7,2   

626,1   

483,9   

142,2   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

297,0   

0,0   

297,0   

222,5   

0,0   

222,5   

220,0   

0,0   

220,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში (საპროექტო)

265,6   

0,0   

265,6   

77,7   

0,0   

77,7   

78,0   

0,0   

78,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

434,4   

376,0   

58,5   

174,8   

99,3   

75,4   

60,0   

0,0   

60,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

377,9   

376,0   

1,9   

110,9   

99,3   

11,6   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

377,9   

376,0   

1,9   

110,9   

99,3   

11,6   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

56,6   

0,0   

56,6   

63,9   

0,0   

63,9   

60,0   

0,0   

60,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

377,9   

376,0   

1,9   

1,0   

0,0   

1,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

645,9   

0,0   

645,9   

654,5   

0,0   

654,5   

651,0   

0,0   

651,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

189,0   

0,0   

189,0   

204,0   

0,0   

204,0   

204,0   

0,0   

204,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

344,7   

0,0   

344,7   

342,0   

0,0   

342,0   

342,0   

0,0   

342,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

64,7   

0,0   

64,7   

63,5   

0,0   

63,5   

60,0   

0,0   

60,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

47,6   

0,0   

47,6   

45,0   

0,0   

45,0   

45,0   

0,0   

45,0   

709

განათლება

1 280,7   

616,4   

664,3   

936,2   

396,2   

540,0   

300,0   

0,0   

300,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

765,1   

268,4   

496,7   

524,9   

6,9   

518,1   

300,0   

0,0   

300,0   

7092

ზოგადი განათლება

515,6   

348,0   

167,6   

411,2   

389,3   

21,9   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

276,5   

0,0   

276,5   

333,2   

0,0   

333,2   

336,0   

0,0   

336,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

116,0   

0,0   

116,0   

120,0   

0,0   

120,0   

120,0   

0,0   

120,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

93,6   

0,0   

93,6   

100,0   

0,0   

100,0   

100,0   

0,0   

100,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22,4   

0,0   

22,4   

20,0   

0,0   

20,0   

20,0   

0,0   

20,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

160,5   

0,0   

160,5   

213,2   

0,0   

213,2   

216,0   

0,0   

216,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

42,2   

0,0   

42,2   

45,0   

0,0   

45,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

141,0   

0,0   

141,0   

141,0   

0,0   

141,0   

 

სულ

10 151,0   

4 199,1   

5 951,9   

11 904,8   

6 242,7   

5 662,0   

4 173,6   

0,0   

4 173,6   

 


მუხლი 10. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ასპინძის მუნიციპალიტეტის შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას.

თავი IV
ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 11. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

1. ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები,  სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 513,3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

5 264,0

 

 

7 389,1

 

 

513,3

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

3 119,1

5 350,1

30,3

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 362,4

1 389,1

405,0

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

7,2

626,1

 

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

297,0

222,5

220,0

02 02 03 01

ა(ა)იპ გარე  განათება

104,5

110,0

110,0

02 02 03 02

გარე განათების ექსპლუატაცია

192,5

112,5

110,0

02 02 04

სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია

193,0

185,0

185,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

564,3

38,4

 

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

300,9

317,1

 

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

265,6

77,7

78,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

517,0

572,2

 


პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსებ
ათას ლარში

 

 

30,3

 

02 01 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისსივრცითიმოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელიბის გზების,  ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების და ქუჩებისა /ბეტონის საფარის და სხვა საგზაო ინფასტრუქტურის მოწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

ქუჩების /გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2021წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 03

220,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ გარე განათება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარეგანათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარეგანათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, შეღებვა;
დაზიანებული სადენების აღდგენა შეცვლა.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარეგანათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი   გარეგანათების    ინფრასტრუქტურა. განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარეგანათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარეგანათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარეგანთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 0204

185,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

 

ა(ა)იპ ასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე  სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების  (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელიწყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

 

მოსალოდნელი შედეგი

მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების, სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სსამელი წყლის  ექსპლოატაცია.

 

 

            ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

2021წლისდაფინანსება
ათასლარში

02 03

78,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო  მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ  სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 280,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

2021

წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 00

280,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანიამუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცალკეული ტერიტორიის,მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება, აგრეთვე სოფლების ტერიტორიებზე   ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, დაბის ცალკეული ტერიტორიების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა, სასაფლაოს ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა,სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დასუფთვების მუნიციპალური სერვისის

გამართული ფუნქციონირება, სუფთა გარემო;

3. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო  განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური, გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასპინძის მუნისიპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.  ასევე  მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 300,0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

04 00

განათლება

1 280,7

936,2

300,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

765,1

524,9

300,0

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

470,4

517,7

300,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

294,7

7,2

0,0

04 03

საჯარო სკოლები

515,6

411,2

0,0

04 03 01

ზოგადი საჯარო სკოლები

515,6

411,2

0,0

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლება

2021წლისდაფინანსება
ათასლარში

04 01

300,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ  (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითიმომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო  ფინანსების  გამოყოფა  და  ყველა სხვა ღონისძიების  გატარება. ასპინძის  მუნიციპალიტეტის.  ერთ-ერთძირითდ  პრიორიტეტს სწორედ  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა  წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 სკოლამდელი აღზრდის და წესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცეს სგადის 422-ზე  მეტი  ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 74  ადამიანი. მუნიციპალიტეტის 9 სოფლიდან ხორციელდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ასპინძის საბავშვობაღებში..  „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“  პროგრამის მიზანია:

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს  შექმნა, სადაც  დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიცშესაბამისაობაში  იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში  დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაოპირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა,  დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 450-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 651,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობადასპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა,რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

 

645,9

654,5

651,0

05 01

  სპორტისგანვითარების ხელშეწყობა

 

189,0

204,0

204,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

6,6

9 ,0

9 ,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

182,4

195,0

195,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

122,4

135,0

135,0

05 01 02 03

ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

60,0

60,0

60,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

344,7

342,0

342,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

344,7

342,0

342,0

05 02 01 02

ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-ლებათა გაერთიანება კულ-ტურის ცენტრი

 

169,9

170,0

170,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

64,3

65,0

65,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

 

100,0

 

107,0

107,0

05 02 01 05

ასპინძის შ.რუსთველის სახე-ლობის სახალხო მუზეუმი

0

0

0

05 02 01 07

კულტურისობიექტების მშენებლობა

10,5

0

0

05 03

ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება

47,6

45,0

45,0

05 04

რელიგია

64,7

63,5

60,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2021 წ დაფინანსება
ათას ლარებში

05 01 01

9,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის , განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის,

ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:   მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისას ურთიერთსაპირისპირო სქესი წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე სპორტის სახეობების მიხედვით  2021 წელში დაგეგმილი ღონისძიებების უმრავლესობა გათვლილია ამ მიმართულებით სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების დააქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე  სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება,  თასებით,  სიგელებით,  მედლებით დაფასიან საჩუქრებით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;

პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზოსკოლები.                                                                                                                                                 -  მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია - სპორტული ინვენტარის შეძენა, ,სპორტული ღონისძიებეის სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტულ ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021  წლისათვის ხორციელდება შემდეგი სპორტული აქტივობები: მუნიციპალიტეტის პირველობა  მინი-ფეხბურთში - პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში-პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნარდის მოყვარული, როგორც კაცები, ასევე ქალები, გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული მონარდები და ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში-პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჭადრაკის მოყვარული, როგორც კაცები, ქალები, ასევე ბიჭები და გოგონები გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული მოჭადრაკები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით. მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში - შეჯიბრება ჩატარდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდების მონაწილეობით პირველობაზე დაიშვებიან 16 წელზე ზევით ასკის ფეხბურთის მოყვარულები გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ მონაწილეებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.

მუნიციპალიტეტის პირველობა ქართულ ჭიდაობაში - ჩატარდება ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.
მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდისჩოგბურთში -პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაგიდის ჩოგბურთის მოყვარულთა შორის .შეჯიბრება ჩატარდება ერთ კატეგორიაში ინდივიდუალურ მონაწილეობას მიიღებენ 16 წელზე ზევით ასკის ორივე სქესის წარმომადგენლები, გამარჯვებული და საპრიზოადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში - პირველობაზე ჩატარდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მოყვარულ ფრენბურთის მოყვარულ კაცთა და ქალთა გუნდებს შორის . გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები და ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
მუნიციპალური პირველობა ფეხბურთში 7X7-ზე (მერისსთასზე) -პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები,  ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები. გამარჯვებული  და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
პროგრამის მიზანია:
საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის აქტიური ჩართვას პორტულ ცხოვრებაში, გოგონებისა და ქალების სპორტში ჩართულობის გაზრდა , სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებებით, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი

წესის შესახებ ცნობიერება  50% -60% ითაა გაზრდილი , 20-30% გაზრდილია

გოგონებისა და ქალების სპორტულ ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობა და გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 02

135,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 5 სპორტულმი მართელებას, ესენია: ქვეპროგრამის აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სხვდასხვა სფეროში.(რაგბის, ფეხბურთის, მშვილდოსნობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის და ძიუდოს სექციები) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 155 ბავშვი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე ადგილობრივ ღონისძიებებში.
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის სახეობათა განვითრება, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად  ჩაბმის  ხელშეწყობა.

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  სპორტის  სფეროში;

სპორტული განათლების დონის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო -

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 03

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო -

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ,,ტაო“ , რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ბავშვთა და მოზარდთა რაგბის განვითრება და პროფესიული რაგბის დამკვიდრება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  რაგბში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 02

170,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან ,,თავისუფალი თეატრი“; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსაბლი ,,სამცხე“და ქართულ ხალხური ანსაბლი ,,წუნდა“, რომლებიც ცდილობენ აღმოაჩინონ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, ასევე ინარჩუნებენ ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ ტრადიციული ძირძველი ნაწარმოებების შენარჩუნებას. პროგრამის ფარგლებში ანსაბლები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთშორისო ფესტივალებში, გეგმავენ და ატარებენ სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებებს მოსახლეობისათვის. 

ასევე ზემო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგს, ტურისტული ბილიკების მოძიება-დაგეგმარებას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას. 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  კულტურის   სფეროში;  ტურისტებისათვის ეფექტური გარემოს შექმნა.

 

 

ქეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

 

05 02 01 03

ა(ა)იპასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

65,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მთავარი ბილიოთეკა

 

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება. საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო  წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა.  საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის  წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა. ქართული კულტურის  მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა. საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების  ორგანიზება. ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადებისდღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები"ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ  სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ხერთვისი ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი.(15 ბიბლიოთეკა) აღნიშნული ბიბლიოთეკების აღსადგენად გვესაჭიროება 19200 ლარი. მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისათვის.    

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და და ინტერესების ზრდა განახლებული წიგნადი ფონდი დაკმაყოფილი მკითხველი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 04

107.0 

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ა(ა)იპ - ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და საესტრადო მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 130 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 18 თანამშრომელს. დაფინანსება 100 000 ლარი. პროგრამის ფარგლებში, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ ვ.მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა ახორციელებს კულტურის მინისტრის 2007 წლის 7 მარტის #3/46 ბრძანებით დამტკიცებული დაწყებითი სამუსიკო– საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას, ( ხანგრძლივობა 6 წელი). სასწავლო პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ხელოვნების ნიმუშების– მუსიკალური ნაწარმოებების შესწავლა, ასევე კულტურული აქტივობების ორგანიზება: მათ შორის სკოლისა და რაიონის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ტექნიკის განვითარებისათვის კონკურსებსა და ფესტივალებში მათი მონაწილეობა, რისი საშუალებითაც ვლინდება მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. სკოლის მიზანია, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გამოვნების ჩამოყალიბებასა და აქტიური კულტურული მსმენელის აღზრდაზე. მოსწავლეთა დაპედაგოგთა ხელშეწყობა– წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია –(კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კონკურსებსა და ფესტივალებში  მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია) მათი შემოქმედების დაფასება –(იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დაა.შ.) ასევე აღსანიშნავია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება. სამუსიკო სკოლის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ  (ფინანსური შესაძლებლობების მიხედვით  )  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

45,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთადაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში კულტურის განვითარების ხელშეწყობას: სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების,  ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული, ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსებას;
წარმატებული შემოქმედებითი ახალგაზრდებისა და ჯგუფების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსწავლე- ახალგაზრდებში,  ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითრებისათვის ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას, ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულებით. ახალგაზრდების მოტივაციის გაზრდას, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვასა და წახალისებას ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას. ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა, რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხაარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე. ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდახალგაზრდებში პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას. ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის მათ შორის ახალგაზრდებში კულტურული დონის ამაღლება, ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ სამოქალაქო აქტივობებში მეტი ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება. მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია ,  მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა, მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაციის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგია

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

05 04 

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 396,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

710,9

508,0

396,0

06 01

ჯანდაცვა

434,4

174,8

60,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

56,6

63,9

60,0

06 01 02

ამბულატორიები

377,9

110,9

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

276,5

333,2

336,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

35,9

42,2

45,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

93,6

100,0

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

22,4

30,0

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

1,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

104,6

140,0

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

20,0

20,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივიჯანდაცვისპროგრამა

დაფინანსება
/ათასლარში/

2021 წელი

06 01 01

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

 

პროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნო პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯეცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდ საშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და      “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, თამბაქოს კონტროლის  მონიტორინგი...

 

პროგრამის მიზანი

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება

 


სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 01

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური

დპროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტისმერიისადმინისტრაციის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით, არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება:

ა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების  თანადაფინანსება შეადგენს:

ა.ა. 500 ლარამდე სრულად;;

ა.ბ. 500-1500 ლარამდე 50%;

ა.გ. 1500 - 3000 ლარამდე 40%;

ა.დ. 4 000 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად (ბოლო 9 თვისგანმავლობაში) მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე იმ მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, რომელთა დასაფინანსებელი თანხა აღემატება 500 (ხუთას) ლარს, მუნიციპალური თანადაფინანსება შეადგენს:

ა. 500-1500 ლარამდე 50%;

ბ. 1500-2500 ლარამდე 40%;

გ. 2500-3500 ლარამდე 35%;

დ. 3500 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

4. თანადაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან პაციენტის მიერ

წარმოდგენილი ოპერაციამდელი (წინასწარ გაცემული) და ოპერაციის შემდგომ

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული ოჯახების ახალდაბადებულ ბავშვთა  ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

1,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები„ვეტერანისა“ და „იძულებით გადაადგილებულის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების  სარიტუალო ხარჯების დაფარვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმატივის შესაბამისად: „ვეტერანისათვის“ 250 (ორას ორმოცდაათი) და

„დევნილისათვის“ 200(ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახის წევრის, ნათესავის ან/და მემკვიდრის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მოსალოდნელი შედეგი

,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 05

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ–მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის და სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.

   მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 06

20,0

პროგრამი სგანმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ  საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 44,6 ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 983,4

2 137,0

2 033,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 932,1

 1 987,3

1 867,7

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

454,3

497,6

487,1

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 402,4

1 392,3

1 279,7

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

75,4

97,4

100,9

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

51,3

149,7

165,6

 


მუხლი 12. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტi

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

10 151,0

4 199,1

5 951,9

11 904,8

6 242,7

5 662,0

4 173,6

0,0

4 173,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

4 263,0

362,0

3 901,1

4 326,1

56,6

4 269,5

4 020,3

0,0

4 020,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

1 226,6

0,0

1 226,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 019,7

68,2

951,5

1 049,0

49,0

999,9

951,6

0,0

951,6

 

პროცენტი

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

1 349,8

0,0

1 349,8

1 427,9

0,0

1 427,9

1 212,0

0,0

1 212,0

 

გრანტები

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

271,7

0,0

271,7

341,2

0,0

341,2

333,0

0,0

333,0

 

სხვა ხარჯები

505,4

293,8

211,6

263,5

7,5

255,9

247,1

0,0

247,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5

102,3

0,0

102,3

 

ძირითადი აქტივები

5 863,2

3 837,1

2 026,1

7 527,7

6 186,2

1 341,5

102,3

0,0

102,3

 

ვალდებულებების კლება

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

01 00

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

1 983,4

15,6

1 967,8

2 137,0

0,7

2 136,3

2 033,3

0,0

2 033,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 601,6

0,0

1 601,6

1 919,4

0,0

1 919,4

1 980,3

0,0

1 980,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

1 226,6

0,0

1 226,6

 

საქონელი და მომსახურება

373,0

0,0

373,0

486,6

0,0

486,6

513,6

0,0

513,6

 

პროცენტი

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

12,5

0,0

12,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,2

0,0

15,2

28,0

0,0

28,0

17,0

0,0

17,0

 

სხვა ხარჯები

99,9

0,0

99,9

160,2

0,0

160,2

173,1

0,0

173,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357,1

15,6

341,5

166,6

0,7

165,9

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

357,1

15,6

341,5

166,6

0,7

165,9

2,0

0,0

2,0

 

ვალდებულებების კლება

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 932,1

15,6

1 916,5

1 987,3

0,7

1 986,6

1 867,7

0,0

1 867,7

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 575,0

0,0

1 575,0

1 820,7

0,0

1 820,7

1 865,7

0,0

1 865,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 076,2

0,0

1 076,2

1 197,6

0,0

1 197,6

1 226,6

0,0

1 226,6

 

საქონელი და მომსახურება

373,0

0,0

373,0

456,6

0,0

456,6

483,6

0,0

483,6

 

გრანტები

12,5

0,0

12,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,2

0,0

15,2

28,0

0,0

28,0

17,0

0,0

17,0

 

სხვა ხარჯები

98,1

0,0

98,1

123,5

0,0

123,5

123,5

0,0

123,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357,1

15,6

341,5

166,6

0,7

165,9

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

357,1

15,6

341,5

166,6

0,7

165,9

2,0

0,0

2,0

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

454,3

0,0

454,3

497,6

0,0

497,6

487,1

0,0

487,1

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

454,3

0,0

454,3

495,6

0,0

495,6

485,1

0,0

485,1

 

შრომის ანაზღაურება

324,1

0,0

324,1

354,5

0,0

354,5

345,0

0,0

345,0

 

საქონელი და მომსახურება

58,6

0,0

58,6

65,1

0,0

65,1

65,1

0,0

65,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,6

0,0

8,6

6,0

0,0

6,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

62,9

0,0

62,9

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

01 01  02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 402,4

15,6

1 386,8

1 392,3

0,7

1 391,6

1 279,7

0,0

1 279,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

1 045,4

0,0

1 045,4

1 227,7

0,0

1 227,7

1 279,7

0,0

1 279,7

 

შრომის ანაზღაურება

716,4

0,0

716,4

795,0

0,0

795,0

830,0

0,0

830,0

 

საქონელი და მომსახურება

279,1

0,0

279,1

347,7

0,0

347,7

374,7

0,0

374,7

 

გრანტები

12,5

0,0

12,5

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

0,0

3,8

20,0

0,0

20,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

33,6

0,0

33,6

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357,1

15,6

341,5

164,6

0,7

163,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

357,1

15,6

341,5

164,6

0,7

163,9

0,0

0,0

0,0

01 01  03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

75,4

0,0

75,4

97,4

0,0

97,4

100,9

0,0

100,9

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

75,4

0,0

75,4

97,4

0,0

97,4

100,9

0,0

100,9

 

შრომის ანაზღაურება

35,7

0,0

35,7

48,1

0,0

48,1

51,6

0,0

51,6

 

საქონელი და მომსახურება

35,3

0,0

35,3

43,8

0,0

43,8

43,8

0,0

43,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

0,0

2,8

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

1,6

0,0

1,6

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

51,3

0,0

51,3

149,7

0,0

149,7

165,6

0,0

165,6

 

ხარჯები

26,5

0,0

26,5

98,7

0,0

98,7

114,6

0,0

114,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

პროცენტი

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

1,8

0,0

1,8

36,7

0,0

36,7

49,6

0,0

49,6

 

ვალდებულებების კლება

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

31,7

0,0

31,7

44,6

0,0

44,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

31,7

0,0

31,7

44,6

0,0

44,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

31,7

0,0

31,7

44,6

0,0

44,6

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

49,7

0,0

49,7

83,0

0,0

83,0

86,0

0,0

86,0

 

ხარჯები

24,9

0,0

24,9

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

 

პროცენტი

24,7

0,0

24,7

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

24,7

0,0

24,7

51,0

0,0

51,0

51,0

0,0

51,0

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

1,6

0,0

1,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

1,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

1,6

0,0

1,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 264,0

3 191,1

2 072,9

7 389,1

5 746,5

1 642,6

513,3

0,0

513,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

896,4

293,8

602,6

514,1

7,5

506,6

413,0

0,0

413,0

 

საქონელი და მომსახურება

265,1

0,0

265,1

193,3

0,0

193,3

118,0

0,0

118,0

 

სუბსიდიები

294,4

0,0

294,4

295,0

0,0

295,0

295,0

0,0

295,0

 

სხვა ხარჯები

336,9

293,8

43,1

25,8

7,5

18,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 367,6

2 897,3

1 470,2

6 875,1

5 739,0

1 136,1

100,3

0,0

100,3

 

ძირითადი აქტივები

4 367,6

2 897,3

1 470,2

6 875,1

5 739,0

1 136,1

100,3

0,0

100,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

3 119,0

2 099,9

1 019,1

5 350,1

4 667,9

682,3

30,3

0,0

30,3

 

ხარჯები

162,9

0,0

162,9

75,3

0,0

75,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

162,7

0,0

162,7

75,3

0,0

75,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 956,0

2 099,9

856,2

5 274,8

4 667,9

607,0

30,3

0,0

30,3

 

ძირითადი აქტივები

2 956,0

2 099,9

856,2

5 274,8

4 667,9

607,0

30,3

0,0

30,3

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 362,4

797,5

564,9

1 389,1

774,4

614,7

405,0

0,0

405,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

714,9

293,8

421,1

430,8

7,5

423,3

405,0

0,0

405,0

 

საქონელი და მომსახურება

91,8

0,0

91,8

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

294,4

0,0

294,4

295,0

0,0

295,0

295,0

0,0

295,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

647,6

503,7

143,8

958,3

766,9

191,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

647,6

503,7

143,8

958,3

766,9

191,4

0,0

0,0

0,0

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,2

0,0

7,2

626,1

483,9

142,2

0,0

0,0

0,0

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

297,0

0,0

297,0

222,5

0,0

222,5

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

196,3

0,0

196,3

220,0

0,0

220,0

220,0

0,0

220,0

 

საქონელი და მომსახურება

91,8

0,0

91,8

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

104,5

 

104,5

110,0

 

110,0

110,0

 

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

02 02 03 01

აიპ გარე განათება

104,5

0,0

104,5

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

104,5

0,0

104,5

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

104,5

 

104,5

110,0

 

110,0

110,0

 

110,0

02 02 03 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

192,5

0,0

192,5

112,5

0,0

112,5

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

91,8

0,0

91,8

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

91,8

0,0

91,8

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

100,7

0,0

100,7

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

193,0

0,0

193,0

185,0

0,0

185,0

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

189,9

0,0

189,9

185,0

0,0

185,0

185,0

0,0

185,0

 

სუბსიდიები

189,9

 

189,9

185,0

0,0

185,0

185,0

 

185,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

564,3

524,2

40,0

38,4

15,3

23,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

328,7

293,8

35,0

25,8

7,5

18,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

328,7

293,8

35,0

25,8

7,5

18,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,6

230,5

5,1

12,6

7,8

4,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

235,6

230,5

5,1

12,6

7,8

4,8

0,0

0,0

0,0

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

300,9

273,2

27,6

317,1

275,1

42,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300,9

273,2

27,6

317,1

275,1

42,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

300,9

273,2

27,6

317,1

275,1

42,0

0,0

0,0

0,0

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

265,6

0,0

265,6

77,7

0,0

77,7

78,0

0,0

78,0

 

ხარჯები

18,6

0,0

18,6

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,7

0,0

10,7

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

სხვა ხარჯები

7,9

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

247,0

0,0

247,0

69,7

0,0

69,7

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

247,0

0,0

247,0

69,7

0,0

69,7

70,0

0,0

70,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

517,0

293,8

223,2

572,2

304,2

268,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517,0

293,8

223,2

572,2

304,2

268,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

517,0

293,8

223,2

572,2

304,2

268,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

280,0

 

საქონელი და მომსახურება

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

280,0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

280,0

 

ხარჯები

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

280,0

 

საქონელი და მომსახურება

266,1

0,0

266,1

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

280,0

04 00

განათლება

1 280,7

616,4

664,3

936,2

396,2

540,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

534,3

68,2

466,1

561,0

49,0

512,0

300,0

0,0

300,0

 

საქონელი და მომსახურება

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

466,1

0,0

466,1

512,0

0,0

512,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

746,4

548,2

198,2

375,1

347,1

28,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

746,4

548,2

198,2

375,1

347,1

28,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

765,1

268,4

496,7

524,9

6,9

518,1

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

466,1

0,0

466,1

512,0

0,0

512,0

300,0

0,0

300,0

 

სუბსიდიები

466,1

0,0

466,1

512,0

0,0

512,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,0

268,4

30,6

13,0

6,9

6,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

299,0

268,4

30,6

13,0

6,9

6,1

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

470,4

0,0

470,4

517,7

0,0

517,7

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

466,1

0,0

466,1

512,0

0,0

512,0

300,0

0,0

300,0

 

სუბსიდიები

466,1

 

466,1

512,0

 

512,0

300,0

 

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,3

0,0

4,3

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,3

0,0

4,3

5,7

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

294,7

268,4

26,3

7,2

6,9

0,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294,7

268,4

26,3

7,2

6,9

0,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

294,7

268,4

26,3

7,2

6,9

0,4

0,0

0,0

0,0

04 03

საჯარო სკოლები

515,6

348,0

167,6

411,2

389,3

21,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

0,0

0,0

0,0

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

515,6

348,0

167,6

411,2

389,3

21,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

68,2

68,2

0,0

49,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

447,4

279,8

167,6

362,2

340,2

21,9

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

645,9

0,0

645,9

654,5

0,0

654,5

651,0

0,0

651,0

 

ხარჯები

631,6

0,0

631,6

654,5

0,0

654,5

651,0

0,0

651,0

 

საქონელი და მომსახურება

47,3

0,0

47,3

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

512,7

0,0

512,7

537,0

0,0

537,0

537,0

0,0

537,0

 

გრანტები

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

68,6

0,0

68,6

77,5

0,0

77,5

74,0

0,0

74,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

14,3

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

189,0

0,0

189,0

204,0

0,0

204,0

204,0

0,0

204,0

 

ხარჯები

187,6

0,0

187,6

204,0

0,0

204,0

204,0

0,0

204,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

0,0

4,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

181,0

0,0

181,0

195,0

0,0

195,0

195,0

0,0

195,0

 

სხვა ხარჯები

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

6,6

0,0

6,6

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

6,6

0,0

6,6

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

0,0

4,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,4

0,0

2,4

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

182,4

0,0

182,4

195,0

0,0

195,0

195,0

0,0

195,0

 

ხარჯები

181,0

0,0

181,0

195,0

0,0

195,0

195,0

0,0

195,0

 

სუბსიდიები

181,0

0,0

181,0

195,0

0,0

195,0

195,0

0,0

195,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

122,4

0,0

122,4

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

121,0

0,0

121,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

 

სუბსიდიები

121,0

 

121,0

135,0

 

135,0

135,0

 

135,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

344,7

0,0

344,7

342,0

0,0

342,0

342,0

0,0

342,0

 

ხარჯები

331,7

0,0

331,7

342,0

0,0

342,0

342,0

0,0

342,0

 

სუბსიდიები

315,9

0,0

331,7

342,0

0,0

342,0

342,0

0,0

342,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

344,7

0,0

344,7

342,0

0,0

342,0

342,0

0,0

342,0

 

ხარჯები

331,7

0,0

331,7

342,0

0,0

342,0

342,0

0,0

342,0

 

სუბსიდიები

315,9

0,0

331,7

342,0

0,0

342,0

342,0

0,0

342,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

12,9

0,0

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

169,9

0,0

169,9

170,0

0,0

170,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

169,9

0,0

169,9

170,0

0,0

170,0

170,0

0,0

170,0

 

სუბსიდიები

169,9

 

169,9

170,0

 

170,0

170,0

 

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

64,3

0,0

64,3

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

61,8

0,0

61,8

65,0

0,0

65,0

65,0

0,0

65,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

61,8

65,0

 

65,0

65,0

 

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

100,0

0,0

100,0

107,0

0,0

107,0

107,0

0,0

107,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

107,0

0,0

107,0

107,0

0,0

107,0

 

სუბსიდიები

99,5

 

100,0

107,0

 

107,0

107,0

 

107,0

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

47,6

0,0

47,6

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

47,6

0,0

47,6

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

43,1

0,0

43,1

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

05 04

რელიგია

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

64,7

0,0

64,7

63,5

0,0

63,5

60,0

0,0

60,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

710,9

376,0

335,0

508,0

99,3

408,7

396,0

0,0

396,0

 

ხარჯები

333,1

0,0

333,1

397,1

0,0

397,1

396,0

0,0

396,0

 

სუბსიდიები

76,6

0,0

76,6

83,9

0,0

83,9

80,0

0,0

80,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

256,5

0,0

256,5

313,2

0,0

313,2

316,0

0,0

316,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანდაცვა

434,4

376,0

58,5

174,8

99,3

75,4

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

56,6

0,0

56,6

63,9

0,0

63,9

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

56,6

0,0

56,6

63,9

0,0

63,9

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

56,6

0,0

56,6

63,9

0,0

63,9

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

56,6

0,0

56,6

63,9

0,0

63,9

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

56,6

 

56,6

63,9

0,0

63,9

60,0

 

60,0

06 01 02

ამბულატორიები

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

377,9

376,0

1,9

110,9

99,3

11,6

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

276,5

0,0

276,5

333,2

0,0

333,2

336,0

0,0

336,0

 

ხარჯები

276,5

0,0

276,5

333,2

0,0

333,2

336,0

0,0

336,0

 

სუბსიდიები

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

256,5

0,0

256,5

313,2

0,0

313,2

316,0

0,0

316,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

35,9

0,0

35,9

42,2

0,0

42,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

35,9

0,0

35,9

42,2

0,0

42,2

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,9

0,0

35,9

42,2

0,0

42,2

45,0

0,0

45,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93,6

0,0

93,6

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

22,4

0,0

22,4

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

22,4

0,0

22,4

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,4

0,0

22,4

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

104,6

0,0

104,6

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

104,6

0,0

104,6

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

140,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104,6

0,0

104,6

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

 


თავი V
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 13. ასიგნებების დაფინანსება
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 14. ასიგნებების გადანაწილება
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ასპინძის მუნიციპალიტეტი სსაკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 15. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 16. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 17. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 18. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

მუხლი 19. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 130,0   ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 57,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  72,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 1,0 ათასი ლარი;


მუხლი 20. სარეზერვო ფონდი
2021წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 44,6 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.