ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016312
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
17/12/2020
ვებგვერდი, 17/12/2020
190020020.35.151.016312
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (17/12/2020 - 18/03/2021)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2020 წლის 17 დეკემბერი

დაბა სტეფანწმინდა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის  მეორე  პუნქტისა და   „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული  კანონის მე-25 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით: 
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 დეკემბრის N25 დადგენილება (w.w.w matsne.gov.ge 18.12.2019 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016294) ,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 4
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე                                                                                                   დანართი

მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

  დასახელება

2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13889,9

12301.5

3755.5

8546.0

8629.0

85.0

8544.0

შემოსავლები

13609,8

12301.5

3755.5

8546.0

8629.0

85.0

8544.0

არაფინანსური აქტივების კლება

280,1

269.0

 0.0

 269.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0,0

 0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16594,1

16105.0

3931.3

12173.7

8629.0

85.0

8544.0

ხარჯები

7076,5

6200.0

129.1

6070.9

6227.4

85.0

6142.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9506,0

9870.6

3802.2

6068.4

2375.1

0.0

2375.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

0,0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

34.4

 0.0

34.4

26.5

0.0

26.5

ნაშთის ცვლილება

-2704,2

-3803.5

-175.8

-3627.7

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

  დასახელება

2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13609,8

12301.5

3755.5

8546.0

8629.0

85.0

8544.0

გადასახადები

13609,8

4520.3

 0.0

4520.3

4816.7

0.0

4816.7

გრანტები

3092,3

3755.5

3755.5

0.0

85.0

85.0

0.0

სხვა შემოსავლები

5498,1

4025.7

 0.0

4025.7

3727.3

0.0

3727.3

ხარჯები

7076,5

8200.0

129.1

6070.9

6227.4

85.0

6142.4

შრომის ანაზღაურება

1195,2

1154.2

36.0

1118.2

1163.4

36.0

1127.4

საქონელი და მომსახურება

1264,5

758.7

48.1

710.6

531.2

4.0

527.2

პროცენტი

 16,7

 15.5

 0.0

 15.5

13.9

0.0

13.9

სუბსიდიები

3193,6

3669.8

45.0

3624.9

3971.1

45.0

3926.1

გრანტები

7.0

7.0

 0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

270,5

385.4

 0.0

385.4

389.5

0.0

389.5

სხვა ხარჯები

1128,9

209.3

0.0

209.3

151.3

0.0

151.3

საოპერაციო სალდო

6533,3

6101.5

3626.4

2475.1

2401.6

0.0

2401.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9225,9

9870.6

3802.2

6068.4

2375.1

0.0

2375.1

ზრდა

9506,0

9870.6

3802.2

6068.4

2375.1

0.0

2375.1

კლება

280,1

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-2692,6

-3769.1

-175.8

-3593.3

26.5

0.0

26.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2704,2

-803.5

-175.8

-3627.7

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

2704,2

3803.5

175.8

3627.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2704,2

3803.5

175.0

3627.7

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 0.0

-34.4

0.0

-34.4

-26.5

0.0

-26.5

ზრდა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

34.4

0.0

34.4

26.5

0.0

26.5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8629.0 ათასი ლარის ოდენობით

  დასახელება

2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13609,8

12301.5

3755.5

8546.0

8629.0

85.0

8544.0

გადასახადები

5019,4

4520.3

 0.0

4520.3

4816.7

0.0

4816.7

გრანტები

3092,3

3755.5

3755.5

0,0

85.0

85.0

0.0

სხვა შემოსავლები

5498,1

4025.7

 0.0

4025.7

3727.3

0.0

3727.3

 

მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4816.7 ათ . ლარის ოდენობით

 დასახელება

 

 

 

კოდი

 

 

 

2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

5019,4

4520.3

 0,0

4520.3

4816.7

 0.0

4816.7

საშემოსავლო გადასახადი

111

0,0

0.0

 0,0

0.0

0.0

 0.0

0.0

ქონების გადასახადი

113

4919,9

4427.0

 0.0

4427.0

4700.0

 0.0

4700.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

4432,6

4127.0

 0.0

4127.0

4400.0

 0.0

4400.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

90,4

2.0

 0.0

2.0

1.0

 0.0

1.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

11,6

 1.0

 0.0

 1.0

1.0

 0.0

1.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

385,3

297.0

 0.0

297.0

298.0

 0.0

298.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

11411

99,5

93.3

 0,0

93.3

116.7

0.0

116.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 85.0 ათ. ლარის ოდენობით:

 დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

გრანტები

 3092,3

3755.5

85.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

-0,9

0,0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3093,2

3755.5

85.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

131,3

119.7

85.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0,0

0.0.

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

131,3

119.7

85.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2961,9

3635.8

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2961,9

2973.8

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

 352,0

0.0

მგფ-ის თანადაფინანსება

 0,0

0,0

0.0

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

0,0

0.0

სხვა პროექტები

 0,0

310.0

0.0

 

მუხლი 6. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 3727.3 ათ.ლარის ოდენობით

 დასახელება

 

 კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

14

5498,1

4025.7

3727.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

452,5

154.0

59.0

პროცენტები

1411

393,2

120.0

0.0

რენტა

1415

59,2

34.0

59.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

32,0

20.0

45.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

27,3

14.0

14.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

 0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

3267,5

2959.0

2998.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

3236,1

2941.0

2975.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

13,9

6.0

40.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

 0,2

 0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

3164,7

2900.0

2900.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

57,3

35.0

35.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

31,4

18.0

23.0

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

14232

31,4

18.0

23.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

1407,4

862.7

605.3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

370,7

50.0

65.0

 

მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6227.4 ათასი ლარის ოდენობით

  დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 

 

 

სულ

 მათ შორის

სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7076,5

6200.0

129.1

6070.9

6227.4

85.0

6142.4

შრომის ანაზღაურება

1195,2

1154.2

36,0

1118.2

1163.4

36.0

1127.4

საქონელი და მომსახურება

1264,5

758.7

48.1

710.6

531.2

4.0

527.2

პროცენტი

29,3

15.5

0,0

15.5

13.9

0.0

13.9

სუბსიდიები

3427,7

3669.9

 45,0

3624.9

3971.1

45.0

3926.1

გრანტები

6,0

7,0

 0.0

7,0

7.0

0.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

189,8

385.4

 0.0

385.4

389.5

0.0

389.5

სხვა ხარჯები

47,1

209.3

0.0

209.3

151.3

0.0

151.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2375.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2375.1 ათასი ლარის ოდენობით

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 01 00

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

 51,5

297.0

0.0

 01 01

საკანონმდებლო და არმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 51,5

297.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

 8 489,0

8543.3

2340.4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 4 655,4

5100.6

2099.3

02 02

წყლის სისტემის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 1 626,8

1167.5

0.0

02 03

გარე განათება

 42,9

0.0

0.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 1 017,7

355.3

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

 765,3

1225.9

241.1

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

 380,9

394.0

0.0

02 07

განაშენიანების გეგმა

 

300.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 3,9

86.0

4.7

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

 

86.0

0.0

03 02

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

 3,9

0.0

4.7

04 00

განათლება

 684.2

884.9

10.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 8.5

4.8

10.0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

 675.7

880.1

0.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

 

 

0.0

05 00

კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

 277.4

48.2

20.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

 100.4

28.2

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

 177.0

20.0

20.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 

0.0

0.0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოც.უზრუნველყოფა

 0.0

11.2

0.0

05 01

ჯანმრთელობის დაცვა

 

 

0.0

05 02

მოსახლეობის სოც. უზრუნველყოფა

 

11.2

0.0

 

 

 

 

 

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9 506.0

9870.6

2375.1

 

ბ) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019წლის ფაქტი

2020წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

280.1

0.0

0,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0,0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

280.1

0.0

0,0

მიწა

280.1

0.0

0,0

 

მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1674,0

2142.1

1649.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1674,0

2142.1

1649.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1674,0

2116.0

1609.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

26.1

40.0

7016

ვალთან დაკავშირებუკი ოპერაციები

 

 

0.0

7022

თავდაცვა

37,3

44.0

40.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7422.5

6690.8

2340.4

7045

ტრანსპორტი

4687.9

5109.6

2099.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4687.9

5109.6

2099.3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2734.6

1581.2

241.1

705

გარემოს დაცვა

2811,0

2610.9

1346.4

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1184.1

1443.4

1346.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1626,9

1167.5

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1058,4

711.0

48.0

7063

წყალმომარაგება

0,0

0.0

 

7064

გარე განათება

42.9

0.0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1015.5

711.0

48.0

707

ჯამრთელობის დაცვა

69.5

98.4

121.9

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69.5

98.4

121.9

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1510.9

1217.5

1304.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

100.4

235.0

211.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1410.5

982.5

1093.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

0.0

0.0

709

განათლება

1630.8

2056.5

1276.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

918.2

1132.3

1276.0

7092

ზოგადი განათლება

36.9

44.1

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

36.9

44.1

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

675.7

880.1

0.0

710

სოციალური დაცვა

379.7

533.8

501.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

204.0

300.0

303.9

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

201.7

285.0

300.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2.3

15.0

3.9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150.6

194.8

158.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

25.1

39.0

39.0

 

სულ

16594.1

16105.0

8629.0

 

მუხლი 10.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 26.5 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2388.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

2388.4

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2099.3

 02 01 01

 ახალი გზების მშენებლობა

2099.3

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

0.0

 02 02 01

 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

 02 02 02

 საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

 02 03

 გარე განათება

0.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

 02 04

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

 02 04 01

 მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

 02 04 02

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

 02 05

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა

241.1

 02 06

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

48.0

 02 07

 განაშენიანების გეგმა

0.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი გზების მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

 2099,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვნ მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდაში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული ქუჩების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია შემდეგ ლოკაციებზე: 

დაბა სტეფანწმინდაში დავით აღმაშენებლის ქუჩის გზის საფარის სრული რეაბილიტაცია 3641 კვ.მეტრზე, რისთვისაც ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 579676 ლარი,ასევე სტეფანწმინდის და თამარ მეფის ქუჩების სრული რეაბილიტაცია თანადაფინანსებით 6145 კვ.მეტრზე თანხით-1399624 ლარი და ა.შ

მიღწეული შედეგი

დაბაში ქუჩები იქნება სრულად რეაბილიტირებული. რეაბილიტირებული ქუჩები დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.ამ გზით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. 2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს 1095 ადგილობრივი მოსახლე და ტურისტი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა დასამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

 241.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან , იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

48.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სარიტუალო დარბაზების მიერ გახარჯული კომუნალური ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1346,4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1346.4

 03 01

 დასუფთავების ღონისძიებები

40.4

 03 02

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

1306.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

40.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ეკონომიკის განვითარების,სტატისტიკის ,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ იზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ყაზბეგის რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

1306.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის „კეთილმოწყობის“ სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი 58 მეეზოვე და მუშა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ყანობი,ხურთისი,ფხელშე,გორისციხე,ტყარშეტი,ვარდისუბანი,ჩხოტი,სნო,ახალციხე,კარკუჩა გერგეტი და დაბა სტეფანწმინდა.
ყოველდღიურად სუფთავდება 800 000 კვ. მ. ფართობი.გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან;სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანაც.

ქვეპროგრამა მოიცავს აგრეთვე დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობას,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანებას,საგზაო ნიშნების მოწყობას ,ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებას,რაიონის სოფლებში გარე განათების და წყალსადენის მოვლა პატრონობას.

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება რაიონის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; დაბის ქუჩების მორწყვა-გარეცხვა, დასუფთავდება არამარტო სოფლები ,არამედ მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებიც. მთელი წლის მანძილზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები,განხორციელდება ახალი ხეების და ყვავილების დარგვა,სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა.თოვლის საფარისაგან გაიწმინდება რაიონის გზები.

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1276,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

 

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1276,0

 04 02

 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია- მშენებლობა

0,0

 04 03

 განათლების ხელშეწყობა

0,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1276,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.დღეის მდგომარეობით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 8 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 196 ბავშვი.ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 114 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

 ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი დაწესებულებების ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 196 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1304,9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1304,9

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

211,9

 05 01 01

 სპორტული ღონიძიებები

0,0

05 01 02

ყაზბეგის სპორტკომპლექსი

211,9

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1093,0

 05 02 01

 კულტურული ღონისძიებები

3,0

 05 02 02

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

1090,0

 05 03

 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ყაზბეგის სპორტკომპლექსი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 0102

211,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა) იპ „ყაზბეგის სპორტკომპლექსი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტი ეფექტური საშუალებაა მოსახლეობის ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად,თითოეული მოქალაქის სრულფასოვან პიროვნებად

ფორმირებისათვის,ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საქმიანობის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში,მათი ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების ,ცენტრების,კლუბების ,სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა ,ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ფართომაშტაბიანი პროგრამების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარება,მათი სპორტის სფეროში ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების მხარდჭერას.ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ეტალონის დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

1090,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დაბა სტეფანწმინდაში მდებარე ცენტრი. მისი მიზანია მცირე მმართველი გუნდის მეშვეობით ეფექტურად განახორციოლოს ყველა დაგეგმილი აქტივობა და მდგრადი ფუნქციონირებით ხელი შეუწუოს, ბიბლიოთეკების, განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებების წარმატებით ფუნქციონირებას.დაბა სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი.

 კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები.ფუნქციონირებს სახელოვნებო, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და წრეები:ქორეოგრაფიული,ხალხური საკრავების,ფოლკლორული სიმღერის,ხეზე კვეთის,ანტიფონური გალობის,მხატვრული. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 248 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 147-მდე მონაწილე. დაფინანსება 673,1 ათასი ლარი.დაგეგმილია სხვადასხვა კონცერტების,ფესტივალების და კონკურსების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 1 ცენტრალური და 4 სოფლად მდებარე ბიბლიოთეკა.

მუნიციპალიტეტის 5 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 10000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 700 მოსახლე. ემსახურება 10 თანამშრომელი.დაფინანსება 110,2 ათ.ლარი.

 

მუნიციპალიტეტში სპორტი არის პოპულარული, რაც გამოიხატება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის ჯანსაღი მდგომარეობით, ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სადაც საშუალოდ მონაწილეობას მიიღებს 500 ადამიანი, ფუნქციონირებს სხვადასხვა წერე როგორიცაა: ფეხბურთი, ჭიდაობა, მეკლდეურობა, რაგბი და სადაც რეგისტრირებულია 170 მოზარდი , რაც მუნიცპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 13% პროცენტია. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ ჭიდაობის 1 სახეობა თავისუფალი, სადაც ფუნქციონირებს 3 წრე და სულ ჩართულია 42 მოზარდი. ქვეპროგრამის მიზანია უფრო მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა და ჩართვა ამ მიმართულებით, რისთვისაც გათვალისწინებულია ადგილობრივი და გასვლით შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება, დაინტერესების მიზნით სხვადასვა საპრიზო ფონდების შექმნა, სტიპენდიების დანიშვნა.დაფინანსება 306,7 ათ ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისა და სპორტისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. ბიბლიოთეკები საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 623,4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

623,4

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

121,9

 06 02

 სოციალური დაცვა

501,5

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

300,0

 06 02 02

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,9

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

158,6

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება 

4,0

06 02 05

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

35,0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

121,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(.ა.) ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა), სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა იმუნიზაციის ღონისძიებბების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; დაავადებათა ზედამხედველობის ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. 2. მალარიის დიაგნოსტიკა მოიცავს - სისხლის სქელი წვეთის აღება და ლაბორატორიული კვლევა, წლის განმავლობაში სახელმწიპო პროგრამით იგეგმება მინიმუმ 120 სინჯის ლაბორატორიული კველვა; 3; მალარიის დეზინსექცია - მალარიის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება,

 

 

კერძოდ,საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექციდებით დამუშავება დაახლოებით 160000კვ.მ (250კვმ=1შრომადღეს) . პირველი ეტაპი მაისისა და ივნისის თვეში, მეორე ეტაპი აგვისტო, სექტემბერში. ამასთან სახელმწიფო პროგრამებით განხორციელებული სახსრების 30% პროცენტის ოდენობით თანადაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ მიზნობივი ტრანსფერებიდან.

აგრეთვე 1. თამბაქოს , ალკოჰოლიზზმის და მენტალური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ნარკომანიის, ტრავმატიზმისა და ძალადობის პროფილაქტიკის ჯანსაღი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლების მოდელის დანერგვის ღონისძიებები. 2.შიდცის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა. 3 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ოჯახის დაგეგმვისა და ახალგაზრდების სქესობრივი აღზრდის ხელშეწყობა. 4. ცხოვრების ჯანსაღი წესის სხვა სიტუაციური ღონისძიებები.

 

 

ასევე განახორციელებს C ჰეპატიტზე გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით,დაფინანსება 3.8 ათ.ლარი

 

 

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; ტუბერკულოზის, აივ-ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა მკურნალობაში ჩართვის მიზნით

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

300,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 0-დან 800 ლარამდე -არაუმეტეს 500 ლარისა,801ლარიდან -1000 ლარამდე-70 %,1001 ლარიდან 3000 ლარამდე-65 %, ,ხოლო 3001 ლარიდან და ზევით მაქსიმუმ 2100 ლარისა,ხოლო განსაკუთრებულ შემთხვევაში პაციენტის მიერ გადასახდელი მკურნალობის ღირებულების 90 %. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირთათვის ,რომელთაც მინიჭებული აქვს 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა დაფინანსდება არაუმეტეს 1000 (ხუთასი) ლარით ,ყველა სხვა კატეგორიის მოქალაქისათვის -არაუმეტეს 500 (სამასი)ლარით. 

 სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 80 წელს გადაცილებულმოხუცებს ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობის თანადაფინანსების თანხა შეიძლება აუნაზღაურდეს 100 %-ით,მაგრამ არაუმეტეს ათასი ლარისა.

 

 მოქალაქეები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 100 000 ქულამდე,პენსიონერებს და ქრონიკულად დაავადებულებს , სამედიცინო ცნობისა (ფორმა # 100 ) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნებიან 250 ლარის მედიკამენტებით.

 

2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლებს 290 ბენეფიციარი. მათ შორის : 106 ბენეფიციარს ჩაუტარდება სამედიცინო დახმარება,ხოლო 365 მოქალაქეს გაეწევა მედიკამენტებით დაფინანსწბის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები.

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

3,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე -150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას -200 ლარი ,ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე -250 ლარის ოდენობით. 

 

2021 წელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 14 მოქალაქეს მიეცემა ერთჯერადი დახმარება

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

158,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი.დაფინანსება -25,0 ათ.ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის შვილი - 150 ლარის ოდენობით. დაფინანსება -25,0 ათ.ლარი. უდედმამო ბავშვების დახმარება (18 წლამდე) -150 ლარის ოდენობით თითოეულზე. დაფინანსება-2,5 ათ.ლარი.ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ყოველთვიურად 170 ლარის ოდენობით (18 წლამდე).დაფინანსება 4,1ათ.ლარი. ოჯახში ხანდაზმულ 85 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 ლარი,დაფინანსება-10,0 ათ.ლარი,ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ და ფსიქიკურად დაავადებულ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში შესაბამისად 200 და 150 ლარის ოდენობით.დაფინანსება12,0 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალური შემწეობის მიმღები,ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტების სწავლის დაფინანსება,აგრეთვე იმ ოჯახების,სადაც ორი და მეტი სტუდენტია,დაფინანსებას მიიღებენ სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ ბოლო სამი წელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, ხოლო სტუდენტის ასაკი არ აღემატება 28 წელს. დაფინანსება-80,0 ათ. ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.2021 წელს 48 ახალშობილს,35 მრავალშვილიან,85 წელს ზემოთ ხანდაზმულ 23 მოქალაქეს,ჰემოდიალეზით დაავადებულ 4 ბენეფიციარს ,44 სტუდენტს გაეწევა დახმარება.ყოველღვიურად დაფინანსდება ცელიაკით დაავადებული 2 ბავშვი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

4,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი , ხოლო უპატრონო მიცვალებულთათვის -500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით. 2021 წელს პროგრამით შესაძლებელი იქნება დახმარება გაეწიოს 8 ბენეფიციარს.

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის ,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით,სტიქიით (მიწისძრვა,მეწყერი,წყალდიდობა,დიდთოვლობა და ა.შ ),ასევე სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებულ ოჯახს ერთჯერადად 5000 ლარამდე.დახმარება შეიძლება გაიცეს სამშენებლო მასალების სახით.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 10 ოჯახის დახმარება.

 

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

16,594.2

3,369.7

13,224.5

16,259.7

4,086.0

12,173.7

8,629.0

85.0

8,544.0

 

ხარჯები

6,505.9

564.2

5,941.7

6,154.8

129.1

6,025.7

6,227.4

85.0

6,142.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.2

29.8

1,165.4

1,154.2

36.0

1,118.2

1,163.4

36.0

1,127.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,076.7

2,805.5

7,271.2

10,070.5

3,956.9

6,113.6

2,375.1

0.0

2,375.1

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

34.4

0.0

34.4

26.5

0.0

26.5

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,711.4

32.9

1,678.5

2,186.1

40.0

2,146.1

1,689.9

40.0

1,649.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

78.0

0.0

78.0

 

ხარჯები

1,659.9

32.9

1,627.0

1,889.1

40.0

1,849.1

1,689.9

40.0

1,649.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.2

29.8

1,165.4

1,154.2

36.0

1,118.2

1,163.4

36.0

1,127.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.5

0.0

51.5

297.0

0.0

297.0

0.0

0.0

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,711.4

32.9

1,678.5

2,160.0

40.0

2,120.0

1,649.9

40.0

1,609.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

72.0

 

72.0

78

 

78.0

 

ხარჯები

1,659.9

32.9

1,627.0

1,863.0

40.0

1,823.0

1,649.9

40.0

1,609.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.2

29.8

1,165.4

1,154.2

36.0

1,118.2

1,163.4

36.0

1,127.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.5

0.0

51.5

297.0

0.0

297.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

470.8

0.0

470.8

472.9

0.0

472.9

479.2

0.0

479.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

 

22.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

470.8

0.0

470.8

472.9

0.0

472.9

479.2

0.0

479.2

 

შრომის ანაზღაურება

395.2

0.0

395.2

368.8

0.0

368.8

385.2

0.0

385.2

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,203.3

0.0

1,203.3

1,643.1

0.0

1,643.1

1,130.7

0.0

1,130.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

 

47.0

47.0

0.0

47.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

1,151.8

0.0

1,151.8

1,346.1

0.0

1,346.1

1,130.7

0.0

1,130.7

 

შრომის ანაზღაურება

765.8

0.0

765.8

745.4

0.0

745.4

742.2

0.0

742.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.5

0.0

51.5

297.0

0.0

297.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

37.3

32.9

4.4

44.0

40.0

4.0

40.0

40.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

 

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

37.3

32.9

4.4

44.0

40.0

4.0

40.0

40.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34.2

29.8

4.4

40.0

36.0

4.0

36.0

36.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

40.0

0.0

40.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

26.1

0.0

26.1

40.0

0.0

40.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,107.9

3,111.3

6,996.6

8,495.2

3,251.7

5,243.5

2,388.4

0.0

2,388.4

 

ხარჯები

1,048.1

449.4

598.7

26.0

0.0

26.0

48.0

0.0

48.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,059.8

2,661.9

6,397.9

8,469.2

3,251.7

5,217.5

2,340.4

0.0

2,340.4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,687.8

1,430.4

3,257.4

5,082.9

2,516.3

2,566.6

2,099.3

0.0

2,099.3

 

ხარჯები

32.5

0.0

32.5

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,655.3

1,430.4

3,224.9

5,073.9

2,516.3

2,557.6

2,099.3

0.0

2,099.3

02 01 01

ახალი გზების მშენებლობა

4,687.8

1,430.4

3,257.4

5,082.9

2,516.3

2,566.6

2,099.3

0.0

2,099.3

 

ხარჯები

32.5

0.0

32.5

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,655.3

1,430.4

3,224.9

5,073.9

2,516.3

2,557.6

2,099.3

0.0

2,099.3

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,626.9

782.5

844.4

1,120.1

383.4

736.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,626.9

782.5

844.4

1,120.1

383.4

736.7

0.0

0.0

0.0

02 02 01

სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია

1,626.9

782.5

844.4

540.0

0.0

540.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,626.9

782.5

844.4

540.0

0.0

540.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

580.1

383.4

196.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

580.1

383.4

196.7

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

42.9

0.0

42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.9

0.0

42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

42.9

0.0

42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.9

0.0

42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,978.7

536.0

1,442.7

355.3

0.0

355.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

961.0

449.4

511.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,017.7

86.6

931.1

355.3

0.0

355.3

0.0

0.0

0.0

02 04 01

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

1,893.2

536.0

1,357.2

355.3

0.0

355.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

961.0

449.4

511.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

932.2

86.6

845.6

355.3

0.0

355.3

0.0

0.0

0.0

02 04 02

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა

85.5

0.0

85.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.5

0.0

85.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

805.0

6.0

799.0

1,225.9

0.0

1,225.9

241.1

0.0

241.1

 

ხარჯები

39.7

0.0

39.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

765.3

6.0

759.3

1,225.9

0.0

1,225.9

241.1

0.0

241.1

02 06

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

395.8

356.4

39.4

411.0

352.0

59.0

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

14.9

0.0

14.9

17.0

0.0

17.0

48.0

0.0

48.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.9

356.4

24.5

394.0

352.0

42.0

0.0

0.0

0.0

02 07

განაშენიანების გეგმა

570.8

0.0

570.8

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570.8

0.0

570.8

300.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,184.1

0.0

1,184.1

1,443.4

0.0

1,443.4

1,346.4

0.0

1,346.4

 

ხარჯები

1,168.7

0.0

1,168.7

1,319.5

0.0

1,319.5

1,315.2

0.0

1,315.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

3.8

89.5

0.0

89.5

4.7

0.0

4.7

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

34.4

0.0

34.4

26.5

0.0

26.5

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

28.3

0.0

28.3

135.9

0.0

135.9

40.4

0.0

40.4

 

ხარჯები

16.7

0.0

16.7

15.5

0.0

15.5

13.9

0.0

13.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

34.4

0.0

34.4

26.5

0.0

26.5

03 02

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის "კეთილმოწყობის" სამსახური

1,155.8

0.0

1,155.8

1,307.5

0.0

1,307.5

1,306.0

0.0

1,306.0

 

ხარჯები

1,152.0

0.0

1,152.0

1,304.0

0.0

1,304.0

1,301.3

0.0

1,301.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.5

0.0

3.5

4.7

0.0

4.7

04 00

განათლება

1,630.8

180.5

1,450.3

2,285.3

749.3

1,536.0

1,276.0

0.0

1,276.0

 

ხარჯები

946.6

36.9

909.7

1,159.7

44.1

1,115.6

1,266.0

0.0

1,266.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

684.2

143.6

540.6

1,125.6

705.2

420.4

10.0

0.0

10.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

918.2

0.0

918.2

1,132.3

0.0

1,132.3

1,276.0

0.0

1,276.0

 

ხარჯები

909.7

0.0

909.7

1,115.6

0.0

1,115.6

1,266.0

0.0

1,266.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

0.0

8.5

16.7

0.0

16.7

10.0

0.0

10.0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

712.6

180.5

532.1

1,108.9

705.2

403.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

36.9

36.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675.7

143.6

532.1

1,108.9

705.2

403.7

0.0

0.0

0.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

44.1

44.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

44.1

44.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა

1,510.8

0.0

1,510.8

1,217.5

0.0

1,217.5

1,304.9

0.0

1,304.9

 

ხარჯები

1,233.4

0.0

1,233.4

1,139.5

0.0

1,139.5

1,284.9

0.0

1,284.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.4

0.0

277.4

78.0

0.0

78.0

20.0

0.0

20.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

100.4

0.0

100.4

235.0

0.0

235.0

211.9

0.0

211.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

177.0

0.0

177.0

211.9

0.0

211.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

0.0

100.4

58.0

0.0

58.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

100.4

0.0

100.4

58.0

0.0

58.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

0.0

100.4

58.0

0.0

58.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ყაზბეგის სპორტკომპლექსი

0.0

0.0

0.0

177.0

0.0

177.0

211.9

0.0

211.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

177.0

0.0

177.0

211.9

0.0

211.9

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,410.4

0.0

1,410.4

982.5

0.0

982.5

1,093.0

0.0

1,093.0

 

ხარჯები

1,233.4

0.0

1,233.4

962.5

0.0

962.5

1,073.0

0.0

1,073.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.0

0.0

177.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

180.5

0.0

180.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

171.0

0.0

171.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5

0.0

9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი

1,229.9

0.0

1,229.9

979.5

0.0

979.5

1,090.0

0.0

1,090.0

 

ხარჯები

1,062.4

0.0

1,062.4

959.5

0.0

959.5

1,070.0

0.0

1,070.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.5

0.0

167.5

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

449.2

45.0

404.2

632.2

45.0

587.2

623.4

45.0

578.4

 

ხარჯები

449.2

45.0

404.2

621.0

45.0

576.0

623.4

45.0

578.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69.5

45.0

24.5

98.4

45.0

53.4

121.9

45.0

76.9

 

ხარჯები

69.5

45.0

24.5

98.4

45.0

53.4

121.9

45.0

76.9

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

379.7

0.0

379.7

533.8

0.0

533.8

501.5

0.0

501.5

 

ხარჯები

379.7

0.0

379.7

522.6

0.0

522.6

501.5

0.0

501.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

201.7

0.0

201.7

285.0

0.0

285.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

201.7

0.0

201.7

285.0

0.0

285.0

300.0

0.0

300.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2.3

0.0

2.3

15.0

0.0

15.0

3.9

0.0

3.9

 

ხარჯები

2.3

0.0

2.3

3.8

0.0

3.8

3.9

0.0

3.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150.6

0.0

150.6

194.8

0.0

194.8

158.6

0.0

158.6

 

ხარჯები

150.6

0.0

150.6

194.8

0.0

194.8

158.6

0.0

158.6

06 02 05

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

2.5

0.0

2.5

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 02 06

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

22.6

0.0

22.6

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

22.6

0.0

22.6

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

მარეგულირებელი ნორმები

 

 მუხლი 19. 

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 20.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 21.

2021 წლის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო,დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 22.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება,ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება ), დაევალოს მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23.

1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა,ყოველი თვის დასრულებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა  პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ,საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 24.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 25.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

მუხლი 26.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

 

მუხლი 27.

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.