„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 223
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016659
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
223
17/12/2020
ვებგვერდი, 18/12/2020
190020020.35.160.016659
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (18/12/2020 - 28/01/2021)

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №223

2020 წლის 17 დეკემბერი

ქ. რუსთავი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლების შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

56 875,1

52 319,0

48 719,9

44 550,0

4 169,9

გადასახადები

34 789,5

33 907,3

40 559,2

40 559,2

0,0

გრანტები

13 997,7

14 794,7

4 169,9

0,0

4 169,9

სხვა შემოსავლები

8 087,9

3 617,0

3 990,8

3 990,8

0,0

ხარჯები

36 490,5

38 584,6

42 855,9

42 273,9

582,0

შრომის ანაზღაურება

13 743,8

15 707,0

17 316,4

17 148,0

168,4

საქონელი და მომსახურება

11 670,8

12 549,9

14 738,7

14 415,9

322,8

პროცენტი

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

სუბსიდიები

2 256,6

3 036,9

3 820,0

3 820,0

0,0

გრანტები

3,8

8,5

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 509,8

3 477,5

3 574,6

3 565,8

8,8

სხვა ხარჯები

5 143,4

3 707,9

3 001,7

2 919,7

82,0

საოპერაციო სალდო

20 384,6

13 734,4

5 864,0

2 276,1

3 587,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

21 089,1

21 426

6 097,3

2 227,4

3 869,9

ზრდა

23 249,1

23 128,9

7 497,3

3 627,4

3 869,9

კლება

2 160,0

1 702,4

1 400,0

1 400,0

0,0

მთლიანი სალდო

-704,4

-7 692,1

-233,3

48,7

-282,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 531,1

-8 169,1

-483,3

-201,3

-282,0

ზრდა

2 484,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 484,7

0,0

0,0

 

 

კლება

4 015,8

8 169,1

483,3

201,3

282,0

ვალუტა და დეპოზიტები

4 015,8

8 169,1

483,3

201,3

282,0

ვალდებულებების ცვლილება

-826,6

-477,0

-250,0

-250,0

0,0

კლება

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

საშინაო

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

59 035,1

54 021,4

50 119,9

45 950,0

4 169,9

შემოსავლები

56 875,1

52 319,0

48 719,9

44 550,0

4 169,9

არაფინანსური აქტივების კლება

2 160,0

1 702,4

1 400,0

1 400,0

0,0

გადასახდელები

60 566,2

62 190,5

50 603,2

46 151,3

4 451,9

ხარჯები

36 490,5

38 584,6

42 855,9

42 273,9

582,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 249,1

23 128,9

7 497,3

3 627,4

3 869,9

ვალდებულებების კლება

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 531,1

-8 169,1

-483,3

-201,3

-282,0

 


მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 48 719,9 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

56 875,1

52 319,0

48 719,9

44 550,0

4 169,9

გადასახადები

34 789,5

33 907,3

40 559,2

40 559,2

0,0

გრანტები

13 997,7

14 794,7

4 169,9

0,0

4 169,9

სხვა შემოსავლები

8 087,9

3 617,0

3 990,8

3 990,8

0,0

 


მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 40 559,2 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გადასახადები

34 789,5

33 907,3

40 559,2

ქონების გადასახადი

12 094,0

10 900,0

11 800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8 077,6

6 900,0

7 800,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

59,5

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

228,8

100,0

100,0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13,6

0,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

3 714,6

3 900,0

3 900,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

22 695,4

23 007,3

28 759,2

 


მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 169,9 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

გრანტები

13 997,7

14 794,7

4 169,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-91,7

0,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

14 089,5

14 794,7

4 169,9

მიმდინარე

680,9

3 681,6

500,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

500,0

500,0

500,0

სპეციალური ტრანსფერი

180,9

81,6

0,0

სხვა

0,0

3 100,0

0,0

კაპიტალური

13 408,6

11 113,2

3 669,9

კაპიტალური ტრანსფერი

13 408,6

11 113,2

3 669,9

 


მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 990,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

8 087,9

3 617,0

3 990,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 000,5

712,0

612,0

პროცენტები

728,9

500,0

400,0

დივიდენდები

30,3

12,0

12,0

რენტა

241,4

200,0

200,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

119,5

100,0

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

121,9

100,0

100,0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

2 616,7

735,0

1 028,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 593,4

717,0

1 010,8

სანებართვო მოსაკრებელი

401,4

110,0

110,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,4

1,0

0,8

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1 366,4

6,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

823,1

600,0

900,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

23,4

18,0

18,0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან

23,4

18,0

18,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2 852,0

1 900,0

2 100,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 618,8

270,0

250,0

 


მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 42 855,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

36 490,5

38 584,6

42 855,9

42 273,9

582,0

შრომის ანაზღაურება

13 743,8

15 707,0

17 316,4

17 148,0

168,4

საქონელი და მომსახურება

11 670,8

12 549,9

14 738,7

14 415,9

322,8

პროცენტი

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

სუბსიდიები

2 256,6

3 036,9

3 820,0

3 820,0

0,0

გრანტები

3,8

8,5

4,5

4,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 509,8

3 477,5

3 574,6

3 565,8

8,8

სხვა ხარჯები

5 143,4

3 707,9

3 001,7

2 919,7

82,0

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 097,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 497,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

85,3

82,5

51,5

51,5

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

81,8

76,7

51,5

51,5

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,5

5,8

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

18 286,1

14 924,4

6 174,0

2 689,0

3 485,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 130,4

9 531,1

1 315,8

1 315,8

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

89,0

108,7

65,0

65,0

0,0

02 03

გარე განათება

0,0

6,0

8,6

8,6

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

746,6

190,6

20,3

20,3

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

263,3

205,0

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 957,1

2 341,7

4 127,2

842,2

3 285,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0,0

1 145,1

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

219,4

932,1

235,1

35,1

200,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

880,2

464,1

388,0

388,0

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

14,0

14,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

104,4

445,7

153,3

153,3

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

53,7

394,6

90,8

90,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

49,3

50,6

42,0

42,0

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

1,4

0,5

0,0

0,0

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

20,5

20,5

0,0

04 00

განათლება

2 662,3

5 856,0

140,7

140,7

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

125,1

101,7

80,0

80,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

937,7

4 304,3

60,1

60,1

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

9,4

3,0

0,6

0,6

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 093,6

1 816,3

977,8

592,9

384,9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 841,6

1 396,5

485,3

485,3

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

229,1

396,9

441,8

56,9

384,9

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

22,8

2,2

16,0

16,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

20,6

34,7

34,7

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

17,4

4,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

13,8

4,0

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

23 249,1

23 128,9

7 497,3

3 627,4

3 869,9

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

2 160,0

1 702,4

1 400,0

ძირითადი აქტივები

26,4

100,0

100,0

არაწარმოებული აქტივები

2 133,6

1 602,4

1 300,0

მიწა

2 133,6

1 602,4

1 300,0

 


მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6 070,7

7 453,6

7 572,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 752,6

7 194,5

6 962,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 752,6

6 002,5

6 610,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

1 192,0

352,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

146,8

159,1

180,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

80,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

96,8

109,1

100,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

162,4

97,0

400,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

8,9

3,0

30,0

702

თავდაცვა

257,2

290,7

300,0

7021

შეიარაღებული ძალები

257,2

290,7

300,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15 283,5

12 311,2

3 682,3

7045

ტრანსპორტი

15 283,5

12 311,2

3 682,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

15 283,5

12 311,2

3 682,3

705

გარემოს დაცვა

5 185,1

5 699,0

5 921,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3 445,5

4 149,8

3 525,9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

192,4

246,3

277,8

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 416,8

1 176,2

1 291,8

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

130,3

126,8

826,4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

10 742,2

9 743,6

9 737,8

7061

ბინათმშენებლობა

5 011,0

3 677,6

2 364,4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 982,1

2 934,1

4 755,2

7064

გარე განათება

1 433,1

1 362,5

1 238,8

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 315,9

1 769,3

1 379,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 304,2

1 576,7

1 280,4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 304,2

1 576,7

1 280,4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7 970,1

8 024,9

7 692,9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 876,2

3 798,6

3 014,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 133,5

1 926,2

2 186,2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

71,9

10,0

10,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 888,6

2 290,2

2 482,2

709

განათლება

10 178,7

14 031,6

10 985,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

8 336,9

12 149,2

10 785,5

7092

ზოგადი განათლება

1 747,2

1 552,4

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 747,2

1 552,4

0,0

7094

უმაღლესი განათლება

94,6

330,0

200,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

94,6

330,0

200,0

710

სოციალური დაცვა

2 747,9

2 582,3

3 180,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

114,1

146,0

143,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

39,5

45,0

57,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

74,5

101,0

86,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 476,2

1 634,9

1 915,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14,1

15,8

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

356,3

488,5

487,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

787,2

297,0

618,9

 

სულ:

59 739,6

61 713,5

50 353,2

 


მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 5 864,0 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-233,3) ათასი ლარის ოდენობით.

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

საოპერაციო სალდო

20 384,6

13 734,4

5 864,0

მთლიანი სალდო

-704,4

-7 692,1

-233,3

 


მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-483,3) ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 483,3 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 531,1

-8 169,1

-483,3

ზრდა

2 484,7

0,0

0,0

კლება

4 015,8

8 169,1

483,3

 


მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-250,0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 250  ათას ლარს.

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-826,6

-477,0

-250,0

კლება

826,6

477,0

-250,0

საშინაო

826,6

477,0

250,0

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2021 წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრება 24 710,7 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი იქნება 24 060,7 ათასი ლარი.

N

დასახელება

ვალის ოდენობა

1

თბილისის ქუჩის მონაკვეთის და ცურტაველის რეაბილიტაცია

142,6

2

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტით ქონების (კომპაქტორერიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდები და ნარჩენების კონტეინერები) გადაცემის ხელსეკრულების ფარგლებში სესხი

771,2

3

40 ერთეული ავტობუსის შეძენა

23 797,0

სულ:

24 710,7

 


თავი II
პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

04 00

განათლება

10 985,5

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10 200,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

60,1

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

525,4

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

200,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 01

2021 წელი

10 200,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, კვების რაციონის გამდიდრება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა დამტკიცებული რეგულაციის ფარგლებში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანსაღი თაობა და მზაობა სკოლისათვის

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 02

2021 წელი

60,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები და რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობა,  ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

04 03

2021 წელი

525,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ემსახურება ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულ, 2 წლიდან 33 წლამდე, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი მომსახურებები:                                                                             - ადრეულ ასაკში (0-დან 7 წლამდე)   მულტიდისციპლინური გუნდების (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, სპეც–პედაგოგი), და სამედიცინო კომისიის (ნევროლოგი, თერაპევტი, ფიზიოექიმი)  მიერ ხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა უნარებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება;               - 6 წლიდან 18 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სასკოლო ასაკში ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა;               - 18 წლიდან 33 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება, რისთვისაც ცენტრში ხდება ბენეფიციართა სხვადასხვა სახის შრომით თერაპიებში ჩართვა (ბენეფიციართა  კვებით უზრუნველყოფისთვია ფუნქციონირებს პურ-ფუნთუშეულის საცხობი, ინტეგრირებული სამზარეულო,  სამრეცხაო ოთახი, მინი ბოსტანი)

  ბენეფიციართა საეღო რაოდენობის 70 % სარგებლობს ცენტრის მომსახურების სრული პაკეტით მთელი დღის განმავლობაში და მათთვის გათავლისწინებულია ორჯერადი კვება

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 70 თანაშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული პერსონალი - 7 თანამშრომელი; პედაგოგი - 16 თანამშრომელი; სპეციალისტი (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მასაჟისტი, სხვადასხვა პროფესიის თერაპევტები) - 21 თანამშრომელი, დამხმარე პერსონალი - 26 თანამშრომელი (მათ შორის დასაქმებულია ცენტრის ყოფილი 3 ბენეფიციარი)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენთა სწავლის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

04 05

2021 წელი

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მატერიალური წახალისება, სწავლის საფასურის დაფარვაში ხელშეწყობა.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს, განეკუთვნებიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფიანნსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81 დან 90- ათ ქულამდე  შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, 90 დან 95 მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95 დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების წახალისება და ხელშეწყობა.

 

2.ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 747,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 582,3

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

877,9

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

452,9

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

251,5

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

277,8

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

277,8

02 03

გარე განათება

1 238,8

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 238,8

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

962,8

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

66,3

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

578,2

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

118,3

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

200,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 467,9

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 805,2

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

4 755,2

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

50,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 100,0

02 08

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

317,1

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

488,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

508,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2021 წელი

1 582,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 9 პროექტი, რომლითაც მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2020 წლის მდგომარეობით დაახლოებით მოწესრიგებულია მუნიციპალური გზების 80%, 2021 წელს დამატებით მოწესრიგდება 7 %. 2021 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით  5 120  ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  877,9 ათ. ლარი.

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე მოქალაქეთათვის  კომფორტული გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 01

2021 წელი

877,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 9 პროექტი, რომლითაც მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2020 წლის მდგომარეობით დაახლოებით მოწესრიგებულია მუნიციპალური გზების 80%, 2021 წელს დამატებით მოწესრიგდება 7 %. 2021 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით  4 865  ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  877,9 ათ. ლარი.

ქალაქ რუსთავში ამირან ფანცულაიას ქუჩაზე (მე-18 მკრ) ტროტუარის მოწყობა

მე-18 ბაღის წინ ჩიკაგოს სკვერის მიმდებარედ ტროტუარის მოწყობა

ქალაქ რუსთავში მე-12 და მე-16 მკრ შორის არსებულ ქუჩაზე პარგინგების, ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა

ქალაქ რუსთავში მე-19 მკრ-ში N11-თან ტერიტორიის, ტროტუარისა და გზის მოწყობის სამუშაოები

ქალაქ რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული ტროტუარებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

რჩეულიშვილის შიდა კვარტალური გზები (რჩეულიშვილის 2, 4, 6, 2ა, 4ა და 6ა, ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 5ა, ტოლსტოის ქუჩის მიმდაებარეს 1, 3, 5, 7 და ბერიტაშვილის ქუჩის მიმდებარედ 2, 4, 6, 8, 6ა)

9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვისა და შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ N 8, 8ა, 10, 10ა, 10ბ, 12, 14 საცხოვრებელ ბინებთან ასფალტის საფარისა და ტროტუარის მოწყობა

გონაშვილის და დოლიძის ქუჩის მიმდებარედ ბეტონის საფარის მოწყობა.

და სხვა.

2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა დამატებით მისამართების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების დიდი ნაწილი   იქნება  რეაბილიტირებული. ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 02

2021 წელი

452,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

 სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში მოითხოვს აუცილებელ რეაბილიტაციას. პროექტი განხორციელდება სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03 

2021 წელი

251,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01 

2021 წელი

277,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 6 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა


 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2021 წელი

1 238,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი"  

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2021 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 13 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება  ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოიცვა გარე განათებით,სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და ეკონომიური ნათურები .       პროგრამას ემსახურება 13 თანამშრომელი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04

2021 წელი

962,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი".

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კომუნალური მომსახურებების (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი) მიერთება  და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული შენობების ფასადების გამაგრება/გაძლიერება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 01

2021 წელი

66,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-გაძლიერება, რომელთა შერჩევა მოხდება მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით, რომლის შეფასებაც მოხდება კონკრეტული მისამართის შესწავლის შემდეგ. ასევე მისამართების შერჩევისას მნიშვნელოვანია გამაგრება-გაძლიერების პროექტის არსებობა. 2021 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით 874,0 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 66,3 ათ. ლარი.

ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. N1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/გაძლიერება

ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის N2-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/გაძლიერება

მე-11 მ/რ. N1-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის (მე-3 სადარბაზო) გამაგრება/გაძლიერება

მიერთების ხარჯები

და სხვა

2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა დამატებით მისამართების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვი და ასევე სხვა ვიზიტორებისთვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 02

2021 წელი

578,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბმა-ს საკუთარებაში არსებული კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ 100%-იანი დაფინანსებით.
პროგრამის მიზანია დროულად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჩართულობით სტიქიის შედეგად და ასევე სხვადასხვა მიზეზით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა და მოქალაქეთა განცხადებებეზე დაზიანების თაობაზე დროული რეაგირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოქალაქეთათვის ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზეუნველყოფა


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 03

2021 წელი

118,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება სავარაუდოდ 2 366 ათ. ლარზე, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 118,3 ათ. ლარზე. 

ქალაქ რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთაველის ქუჩის ფასადების სრული რეაბილიტაცია, შეღებვა, ფანჯრების და შესასვლელი კარებების შეცვლა და სხვა, პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 04

2021 წელი

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ "რუსთავის კორპუსი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოქალაქეთათვის ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზეუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05

2021 წელი

1 467,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთერთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროექტების გაცნობისმიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა; ინფორმირების მიზნით სხვადასახის ბუკლეტებისა და ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება. ამხანაგობის წევრების დაიტერესება უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს, კონტაქტი ქონდეთ ააიპ "რუსთავის კორპუსთან", გააჟღერონ ამხანაგობების პრობლემები და ინბიციატივები. ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელსშეწყობა. ბმა-ს მხრიდან ახალი ინციატივების მობილიზება.

 • შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება
 • გარე კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება
 • სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი (მაღალსართულიანი; დაბალსართულიანი)
 • სადარბაზოს შიდა რემონტი
 • პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია
 • კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება
 • სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა (მაღალსართულიანი; დაბალსართულიანი)
 • ბმა-ს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის პრობლემური მონაკვეთების გაწმენდა
 • ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა საცხოვრებელ შენობებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2021 წელი

4 805,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

პროგრამა გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამებს განთავსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 01

2021 წელი

4 755,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას. 2020-2021 წელს რეგიონული განვითარების  ფონდიდან დაფინანსდება   3 285,0 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  489,9 ათ. ლარი. 

ქ. რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

ქ. რუსთავში თეატრის უკან მდებარე სკვერის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

ქ. რუსთავში ჟ. შარტავას გამზირზე N12 ბინის მიმდებარედ (მე-8 მ/რ) ლიტერატურული სკვერის, მესხიშვილის პირველი გასასვლელის N7-ის მიმდებარედ სკვერის და ლეონიძის N28-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები

მე-19 მკ/რ. N9 ბინის უკან მოსასვენელი სკვერის მოწყობა

21 მკ/რ-ში N11 ბინის მიმდებარედ სკვერის მოყობა

რუსთაველის ქ. N24 კორპუსის მიმდებარედ დასასვენებელი სკვერის მოწყობა

შარტავას ქ. N7 წინ შემეცნებითი ფანჩატური

მე-14 მკ/რ-ნი N44; N45; N46; N47; N48 კორპუსებთან მწვანე ავტოსადგომის მოწყობა

21-ე მკრ-ში 21-ე კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

და სხვა

გამოვლენილი ეკონომიების ან/და დამატებითი ფინანსების მოძიების ხარჯზე დაემატება  სხვა მისამართებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამებს განთავსებას

სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსახლოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება  მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 02

2021 წელი

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები                                                                                           

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმება.     

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07 01

2021 წელი

2 100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შპს "რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ძირითადად საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 50  ავტობუსი, სულ.17 სატრანსპორტო მარშუტიიქნება და აქედან    ფოლადაანთ კარი  1 ავტობუსი. სულ დასაქმებულია 350 თანამშრომელი; აქედან 100 მღოლი, ავტოპარკს ემსახურება ასევე 50 კონტროლიორი და ადმინისტრაციაში არის  200 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.                                                                                                           

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 08

2021 წელი

35,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა  ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის ფარგლებში, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით მოხდება საპროექტო ფირმის შერჩევა, რომელიც 2021 წლის მანძილზე სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად დააპროექტებს ობიექტებს, რომლის შემდგომაც მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტები იქნება მზად და ფინანსების მოძიების შემდგომ უმოკლეს ვადებში მოხდება მათი განხორციელება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 09

2021 წელი

488,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა N2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების)  ინსპექტირება.
სამხარაულში იგზავნება 50 000 ლარს ქვემოთ გაფორმებული ხელშეკრულებების საბოლოო შესრულებები, შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ასევე სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის ხდება სხვადასხვა სახის დასკვნების მომზადების დაკვეთა, როგორიცაა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის დადგენა და ა.შ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.

შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რუსთავის კორპუსისის ადმინისტრირების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 10

2021 წელი

508,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"

პროგრამის აღწერა

დაგეგმილი პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირება, მათი სრული და ეფექტური განხორციელებისთვის

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ადმინისტრაციის გამართული მუშაობით სრულად და ეფექტურად განხორციელებული პროგრამები

 

3.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენებისა და ხელოვანების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7 642,9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 014,5

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 710,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

829,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

475,5

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 724,4

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 745,2

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 173,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

874,9

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

284,5

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

412,8

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

564,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

405,2

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

168,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

168,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

736,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01

2021 წელი

3 014,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ "სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ა(ა)იპ კლუბი ,,რუსთავის ხარები"

შპს "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს სპორტის მრავალი სახეობის ხელშეწყობას და განვითარებას, ქალაქში არსებული სპორტული კულტურის გაძლიერებასა და მხარდაჭერას. პროგრამიდან ფინანსდება რაგბისა და კალათბურთის გუნდები და სასპორტო სკოლები, ასევე პროგრამა მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქალაქში, ხოლო შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

2021 წელი

1 710,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ კლუბი „რუსთავის ხარები"

შპს "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"

ქვეპროგრამის აღწერა

- ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ ,,რუსთავის ხარები"-ს წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10-ის ჩემპიონატში. პერსპექტიული მორაგბეების აღზრდა, განვითარება და მომზადება საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებებისათვის.

- ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"-ის დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით., საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 • ააიპ რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები"-ს წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
 • გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ტურნირებში,  ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 02

2021 წელი

829,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდების ჩართვა სპორტულ აქტივობებში,
სპორტის 23 სახეობის სექციების დაფინანსება, წარმატებული სპორტსმენ მოსწავლეების სასტიპენდიო პროგრამით წახალისება, ასევე მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრზე სპორტსმენების
მონაწილეობის დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სპორტულ გამაჯანსაღებელ საბაზისო სერვისებზე მოქალაქეების თანაბარი ხელმისაწვდომობა. სპორტულ ღონისძიებებში გაიზრდება მონაწილეთა რაოდენობა. სამოყვარულო და პროფესიონალური სპორტული სექციების ფინანსური,მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფით გაიზრდება ჯანსაღი ცხოვრებით მაცხოვრებელი ახალგაზრდა მოქალაქეების რაოდენობა,ასევე პროფესიონალი,წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა, რომელთაც მიეცემათ საშუალება გაიტანონ ჩვენი ქალაქისა და ქვეყნის სახელი საერთაშორისო ასპარეზზე. სასტიპენდიო პროგრამით კი ვუზრუნველყობთ წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისებას და ხელშეწყობას მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 03

2021 წელი

475,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა.

მე-16 მკ/რ. მე-7 ბინასთან საფეხბურთო-საკალათბურთო მოედნის მოწყობა

მე-12 მ/რ. N35 ბინასთან ბავშვთა გასართობი კუთხის მოწყობა

თოდრიას კორპ. N3-ის მიმდებარე სტადიონის გვერდით ტრენაჟორების მოწყობა

მეგობრობის მე-2 გასას. N3 კორპუსთან სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია

ახმეტელის N4-თან საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

ქ. რუსთავში მეგობრობის N47 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები

მე-4 მუსიკალურთან სტადიონის რეაბილიტაცია

საბავშვო გასართობი კუთხეების რეაბილიტაცია

და სხვა

2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების  მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა/რეაბილიტირდება 2 სპორტული მოედანი და  1 სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხე და 2 საბავშო მოედანი. კრივის დარბაზი. შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02

2021 წელი

3 339,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  "სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ა(ა)იპ"გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

ა(ა)იპ"რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
ა(ა)იპ"რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, კულტურული ღონისძიებების განხორციელებასა და შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ინეტერესეთა ზრდა მაღალი კულტურული მენტალობის ჩამოყალიბების ზრდით, ასევე ხელშეწყობის გზით არსებული კულტურული მიმართულობების განვითარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 01

2021 წელი

1 173,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ" ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სახელოვნებო განათლების სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა. სახელოვნებო განათლების მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების ჩამოყალიბება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეატრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 02 

2021 წელი

874,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  სპექტაკლის დადგმას, ასევე თეატრალურ ფორუმს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 03

2021 წელი

284,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა, დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის, ქვემო ქართლის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27თანამშრომელი, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფაორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს.   მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება ქვეპროგრამებს: 1.  ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს. 2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა - ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს. 3. არქეოლოგიური პროგრამა - აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას.  4.  არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა - იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  საგანმანათლებლო პროგრამების  გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;  ქალაქისა და საქართველოს ისტორიით, ზოგადი ცოდნით  განათლებული  მოსწავლე-ახალგაზრდობა,   თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური  სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას ლარებში

 05 02 01 04

2021 წელი

412,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" შედგება ერთი მთავარი - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან:    #1 ფილიალი შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, #2 ფილიალი საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული, #3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა , #4 ფილიალი ი.გოგებაშვილის  სახ.  საბავშვო ბიბლიოთეკა.  წიგნადი ფონდი შეადგენს   168169 ეგზემპლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 ფონდების ორგანიზება ქართული და უცხოური წიგნებით, მონაცემთა ბაზების შექმნა.საბიბლიოთეკო კადრების  კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის,სკოლამდელი და საკოლო ასაკის,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 02

2021 წელი

564,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული ტრადიციული ხელოვნებისა და ფოლკლორის დაფინანსება    

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საზოგადოებაში ქართული ტრადიციული ხელოვნების კუთხით მაღალი ცნობიერების ჩამოყალიბება. მოქალაქეებში შემოქმედებითი უნარების აღქმისა და გამოხატვის უზრუნველყოფა    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 03

2021 წელი

405,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, შეიქმნება კომფორტული და მიმზიდველი გარემო, რაც ხელს შეუწყობს მომავალი თაობის მხრიდან დაინტერესების გაზრდას მუსიკის სწავლის მიმართ, 2021 წელს აღნიშნული სამუშაოები დაფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 387,8 ათ.ლარით, ადგილობრივი ბიუჯეტით 21,1 ათ. ლარით.

ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქ. N4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია

და სხვა

2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუსიკალური სკოლის შიდა ინტერიარის რეაბილიტაცია, გათბობა გაგრილების და ვენტილაციის სისტემის მოწყობა და გახმოვანების სისტემა, მოიმატებს მუსიკით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

განმარტება

           

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდამჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

2021 წელი

168,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდული პროექტების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 04

2021 წელი

736,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ლოჯისტიკა ფორსირებულად ახორციელებს ადმინისტრაციის მომარაგებას ,საჭირო მასალებითა და ინვენტარით. საფინანსო ორგანო უზრუნველყობს ყველა მოქმედების სწორ ფინანსურ მსვლელობას. იურისტთა ჯგუფი კი პარარელელურად მუშაობს არსებული მოცემულობის თანხვედრაზე საქართველოს კანონმდებლობასთან

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას

4.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო ობიექტები, აქედან გამომდინარე დიდ მნიშვნელობას იძენს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვა; მწვანე საფარის ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის განვითარებისათვის, ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარული მდგომარეობის ყოველწლიური გაუმჯობესება წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5 644,1

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 525,9

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 291,8

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

173,4

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

653,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება ათას ლარებში

03 01

2021 წელი

3 525,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვისცენტრი"  

პროგრამის აღწერა

ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან. არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების მოვლ-პატრონობა, რაც გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 ტონა მოცულობის ნარჩენების გატანას, აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება სპეც. მანქანები, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1686700 კვ/მ ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტექნიკური მარილის მოყრა სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 365 თანამშრომელი და პროგრამა მოიცავს სამსახურის ფონქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წლის განმავლობაში მოვლილი და დასუფთავებული ქალაქი, ყინვისა და თოვლის დროს უსაფრთხო გზები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02

2021 წელი

1 291,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი"  

პროგრამის აღწერა

ქალაქის განვითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას , ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. მოძველებული სარწყავი სისტემის აღდგენას და ახალი სარწყავი სისტემების გაყვანას.პარკის და სკვერების მოვლა პატრონობას,ასევე ჩვენს სისტემაში შემავალი ობიექტების დაცვა.  სისტემის  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 128 თანამშრომელი .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი. შეუფერხებლად      ფუნქციონირება სარწყავი სისტემის,  ყვავილებით  მორთული გაზონები, გათიბული პარკი და სკვერები, რომელიც გამოწვევს მოსახლეობის კმაყოფილებას და სასიამოვნო გარემოს შექმნას.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 03

2021 წელი

173,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარში არსებული უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, კასტრაცია-სტერილიზაციის მიზნით და ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

03 04

2021 წელი

653,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"  

პროგრამის აღწერა

სამსახურის სრულყოფილი ფუნქციონირება და დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

თანამშრომელთა კვალიფიციური გადამზადება უკეთესი ხარისხისა და მეტი ეფექტიანობის მისაღებად.

 

 

 

5.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 460,6

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 280,4

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

330,4

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

530,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

150,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

231,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

39,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 180,2

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

1 482,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

10,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

56,4

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

400,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

39,5

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

3,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

430,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

390,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

28,8

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

86,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

100,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

75,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

5,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

57,0

06 02 15

ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

17,5

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ათას ლარებში

 06 01

2021 წელი

1 280,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი დაჯანდაცვის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება, აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფიანსება და გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 01

2021 წელი

330,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში დასაქმებულიაა 43 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება

2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება

4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება

5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია

6. სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება

7. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება

8. C ჰეპატიტზე, აივ ინფექცაზე  და  ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის ღონისძიება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 02

2021 წელი

530,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კარდიოქირურგიული და გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 03

2021 წელი

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული(განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები და ვეტერანები (70 001 დან - 150 000 ჩათვლით),რომელთა  მედიკამენტების შესაძენად წელიწადში გათვალისწინებულია არაუმეტეს 100(ასი)ლარისა.    ასევე,  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც ესაჭიროებათ  ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია წელიწადში არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (0-70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეების, შშმ პირების და ვეტერანების მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის დაფინანსება და დიაბეტით დაავადებული  0-18 წლის ასაკის ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო პროგრამის ზევით გლუკომეტრების შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 04

2021 წელი

231,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან, დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის ( ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის  (F84.0-F84.9) დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი). 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში - ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების  და კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამაში ბენეფიციართა ასაკის  და მომართვიანობის გაზრდის გამო შესაძლებელია მოხდეს პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენება.
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აუტიზმის  მქონე ბავშვთა სტიმულირების, თვითმოვლის, შემეცნების, მოტორიკის და კომუნიკაციური უნარების შეძენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 05

2021 წელი

39,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის  (ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები - R62, G80, Q90) მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი) 2 დან 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების (შემდგომში ბენეფიციარი) საზოგადოების ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების ხელშეწყობა.

საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ პროგრამას დაემატება საკურორტო/სარეაბილიტაციო მომსახურება G90 და Q80 დიაგნოზის 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, წლიური ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით, ხოლო R62 დიაგნოზის 2-დან 15 წლის ჩათვლით ასაკის 0-70000 ქულის მქონე ბავშვებისვის წლიური ლიმიტი  600 ლარით.
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) 2 დან 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02

2021 წელი

3 180,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალური ფონის გათვალისწინებით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ სხვადასხვა მიზნობრივი კატეგორიების დახმარებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის  მიზანია სოციალური დახმარება და მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

განმარტება

ბენეფიციართა დამოკიდებულება არსებეული პროგრამების მიმართ

დადებითი განწყობის მქონე ბენეფიციართა პროცენტულობა

დადებითათ განწობილი ბენეფიციარების პროცენტულობის ზრდა

5%

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 01

2021 წელი

1 412,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებნში რეგისტრირებული  განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ  ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ  კრიტერიუმს მაინც:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს

2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;

3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;

პროგრამით გათვალისწინებულია 2050 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის კვებით უზრუნველყოფით დახმარება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურებები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2021 წელი

10,0

ქვეპროგრამის მახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ვეტერანთა ოჯახებისთვის სარიტუალო ხარჯის ხელშეწყობა 300 ლარის ოდენობით

სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანები 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 03

2021 წელი

56,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახებისთვის სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვას. სულზე არაუმეტეს 3 ლარის ოდებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2021 წელი

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  150 000-ს  და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა
2.   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული ვეტერანების პრანსპორტით უზრუნველყოფას, რომლებიც  არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და შესაბამისი უწყების მიერ მიღებული აქვთ ვეტერანის მოწმობა (სტატუსი) და ფიქსირდებიან სსიპ "ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის" მიერ მოწოდებულ ვეტერანთა სიაში. თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

3. ვეპროგრამა ითვალისწინებ სსსიპ ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ რუსთავის  „სახელოვნებო, სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრის“,   ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“, ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრის“  თანამშრომლების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობით უზრუნველყოფას,რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

 4. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსით „უსინათლო“ პირებისა და პირველი ჯგუფის შშმ-პირების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

5. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 05

2021 წელი

39,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ):

ა)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახები;

ბ)2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;

გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;

დ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების.

კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი და განმცხადებლისთვის 2 წლიანი რეგისტრაცია. ამ პროგრამის მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა, ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია სავარაუდოდ 18 ოჯახის დახმარება.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 06

2021 წელი

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ასი წლის და ას წელს გადაცილებული უხუცესი მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირებზე ზრუნვა და მათი კმაყოფილება .

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 07

2021 წელი

430,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი"

ქვეპროგრამის აღწერა

მოხუცთა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოხუცებულთა რწმენის  დაბრუნება, გაჭირვებულ მოხუცთა პატრონობა , მათი სამედიცინო მომსახურება, სან.ჰიგიენური მოვლა და  სოციალური მომსახურება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოხუცებულთა კვება და სანიტარულ ჰიგიენური მომსახურება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

 

06 02 08

2021 წელი

390,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით მატერიალური დახმარების გაწევა.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

 

06 02 09

2021 წელი

28,8

 

ქვეპროგრამის მახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

1ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერეთჯერად მატერიალურ დახმარებას. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (8 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირები  (36 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 მაისს.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

 
 

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების ოჯახების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც   ქალაქ რუსთავში ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული მებრძოლის ოჯახისთვის 500 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 12 (თორმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება. დახმარება გაიცემა არაუმეტეს  ყოველი წლის 8 აგვისტოს.

ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) 150 ლარის ოდენობით,  პროგრამა გათვლილია 51 ბენეფიცარზე და დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 10

2021 წელი

86,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადებში ხელშეწყობას. საიდანაც 240 ლარის ოდენობით იფარება ელექტრო ენერგიის გადასახადი და 240 ლარით ბუნებრივი აირის გადასახადი.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებლის მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის" მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება  სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში.

გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენთა სოციალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 11

2021წელი

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და:
ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;
ბ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;
დახმარება მოიცავს თვეში ერთხელ 60 ლარის ოდენობას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 12

2021 წელი

75,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს
1. მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს);
2. დღის ცენტრისა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები;
3. შპს „მუნიციპალური მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები“;
4. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები;
5. 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები (მცხოვრები და რეგისტრირებული).
6. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები (რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული).

7. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებულ პირები.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება სადღესასწაულო დღეებში (დედის დღე, აღდგომა, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ახალი წელი)

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 13

2021 წელი

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული  სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200,00 (ერთი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. პროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ბენეფიციარების ხელშეწყობა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. მათი უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციის უზრუნველყოფა.


 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 14

2021 წელი

57,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამით თვითოეული ბენეფიციარის მომსახურება ფინანსდება  თვეში 70 ლარით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეების (შემდგომში - ბენეფიციარი) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.  ბენეფიციარი ვალდებულია 2021 წლის პირველ თვეში  და მეექვსე თვის  დასრულებისას მომდევნო თვის 25 რიცხვის ჩათვლით წარმოადგინოს განახლებული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100ა). აღნიშნული დოკუმენტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, ან თუ წარმოდგენილი დოკუმენტით დასტურდება მოსარგებლის მიერ სამედიცინო მომსახურების პროცედურის განუხორციელებლობა,  ბენეფიციარს უწყდება ქვეპროგრამით   დადგენილი დახმარებ

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთვში მცხოვრები და რეგისტრირებული  ბენეფიციარებისთვის დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით დადგენილი მომსახურების უწყვეტად მიღების საჭირო ხარჯების შემსუბუქება და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 15

2021 წელი

17,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, დაბადებიდან თვრამეტ წლამდე, ბავშვი/ბავშვები, ვისაც ემუქრება ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანა ან/და ვერ ხორციელდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია, რაც მოიცავს ბავშვის ოჯახის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუნჯობესებას სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით და კარ-ფანჯრის შეცვლით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების პრევენცია და სახელმწიფო ზრუნვიდან ოჯახში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, რითაც გაიზრდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებულ ბავშვთა რიცხვი, ასევე შემცირდება ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში გადასაყვანი ბავშვების რიცხვი.

6.მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

 

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის ხარჯებს. მათ შორის:

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8 122,2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 910,2

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 629,4

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 910,8

01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

300,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

70,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 212,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

350,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

2,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

650,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

100,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

30,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

 

2021 წელი

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი"

ქვეპროგრამის აღწერა

 მუნიციპალური საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა,საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის უზრუნველყოფა, კონსერვაცია, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია.განსაზღვროს მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობა შეიმუშაოს დაწესებულებათა ტიპობრივი დოკუმენტების ნუსხა მათი შენახვის ვადების მითიტებით, განახორციელოს მუნიციპალურ არქივში განთავსებული საარქივო დოკუმენტების დაცვა, მათი შენახვის პირობების მონიტორინგისა და ოპტიმიზაციის ღონისძიებები, აწარმოოს საარქივო ფონდის სპეციალური ტექნიკური დამუშავების კომპლექსი მათი ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვისათვის(კონსერვაცია, რესტავრაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია და ა.შ.) შეიმუშაოს საარქივო ფონდის დოკუმენტებისაღრიცხვის წესი, აღრიცხვის ცნობის ფორმა და განახორციელოს არქივში დოკუმენტების შემოსავლის და გასავლის აღრიცხვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა, დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა-ნაგებობების და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა. ორგანიზაცია დაწესებულებებისა და მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქვემო ქართლის რეგიონელი  განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

01 02 05

2021 წელი

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო იძიებს პოტენციურ ინვესტორებს რეგიონში არსებული ბიზნეს ინტერესების შესაბამისად და ახდენს მათ დაკავშირებას რეგიონის მაშტაბით ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ბიზნეს სექტორთან. ადგილობრივი და რეგიონული გამოფენების ორგანიზება რეგიონის პოტენციალის თვალსაჩინოებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას,  ინვესტიციების წახალისებას, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების დაკავშირების გზით. 

სოციალურ-ეკონომიკურად განვითარებული ქვემო ქართლის რეგიონში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

 

01 02 06

2021 წელი

30,0

 

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით 2020 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური, კულტურული და სხვა  პროექტების შეფასება, 2020 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შეფასება და 2021 წლის დასაგეგმი ბიუჯეტის პრიორიტეტები. გამოკითხვის შესაბამისად მოხდება მიმდინარე და მომავალი წლების ბიუჯეტების დაგეგმარება აღსრულება.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქ რუსთავის ბიუჯეტი რომელშიც მაქსიმალურად იქნება ასახული მოსახლეობის ყველა ინტერესი, ასაკობრივი ყველა ინტერესთა  ჯგუფის მიხედვით.

 

 


მუხლი 14. . ბიუჯეტის პროგრამების შედეგები და ინდიკატორები
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამების მიზნები, შედეგები და ინდიკატორები ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს, რომლებიც დანართის სახით არ ერთვის დადგენილებას.

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგ. კოდი

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

60 566,2

62 190,5

50 603,2

46 151,3

4 451,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 649

2 867

3 266

3 205

61

 

ხარჯები

36 490,5

38 584,6

42 855,9

42 273,9

582,0

 

შრომის ანაზღაურება

13 743,8

15 707,0

17 316,4

17 148,0

168,4

 

საქონელი და მომსახურება

11 670,8

12 549,9

14 738,7

14 415,9

322,8

 

პროცენტი

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 256,6

3 036,9

3 820,0

3 820,0

0,0

 

გრანტები

3,8

8,5

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 509,8

3 477,5

3 574,6

3 565,8

8,8

 

სხვა ხარჯები

5 143,4

3 707,9

3 001,7

2 919,7

82,0

 

არაფინანსური აქტივები

23 249,1

23 128,9

7 497,3

3 627,4

3 869,9

 

ვალდებულებები

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 154,5

8 221,3

8 122,2

7 945,4

176,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

303

301

310

295

15

 

ხარჯები

6 242,6

7 661,8

7 820,7

7 643,9

176,8

 

შრომის ანაზღაურება

4 038,6

4 381,0

4 792,2

4 680,2

112,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 845,1

2 987,5

2 502,2

2 440,2

62,0

 

პროცენტი

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,8

8,5

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132,4

132,5

60,9

58,1

2,8

 

სხვა ხარჯები

51,4

52,3

60,9

60,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

85,3

82,5

51,5

51,5

0,0

 

ვალდებულებები

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 009,8

6 293,2

6 910,2

6 733,4

176,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

285

283

291

276

15

 

ხარჯები

5 928,0

6 216,5

6 858,7

6 681,9

176,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 924,4

4 267,0

4 648,2

4 536,2

112,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 816,0

1 759,2

2 088,2

2 026,2

62,0

 

გრანტები

3,8

8,5

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132,4

131,5

58,9

56,1

2,8

 

სხვა ხარჯები

51,4

50,3

58,9

58,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

81,8

76,7

51,5

51,5

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 427,6

1 482,5

1 629,4

1 629,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 395,7

1 467,0

1 597,9

1 597,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

999,6

1 052,0

1 067,4

1 067,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

343,9

353,7

460,6

460,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7

20,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

40,6

41,3

49,9

49,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

31,9

15,5

31,5

31,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 263,7

4 500,0

4 910,8

4 910,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210

208

216

216

 

 

ხარჯები

4 213,8

4 438,8

4 890,8

4 890,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 721,6

2 985,0

3 345,6

3 345,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 364,4

1 332,8

1 495,6

1 495,6

0,0

 

გრანტები

3,8

8,5

4,5

4,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

113,2

103,5

36,1

36,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,8

9,0

9,0

9,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

49,9

61,2

20,0

20,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

257,2

290,7

300,0

123,2

176,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

257,2

290,7

300,0

123,2

176,8

 

შრომის ანაზღაურება

203,2

230,0

235,2

123,2

112,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

52,7

62,0

0,0

62,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,5

8,0

2,8

0,0

2,8

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

61,4

20,0

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

61,4

20,0

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,4

20,0

70,0

70,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 144,7

1 928,1

1 212,0

1 212,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

19

19

0

 

ხარჯები

314,5

1 445,3

962,0

962,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

114,2

114,0

144,0

144,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,1

1 228,3

414,0

414,0

0,0

 

პროცენტი

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

5,8

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

1 190,0

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

1 190,0

350,0

350,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 190,0

350,0

350,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

2,0

2,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

989,0

574,0

650,0

650,0

0,0

 

ხარჯები

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

 

პროცენტი

162,4

97,0

400,0

400,0

0,0

 

ვალდებულებები

826,6

477,0

250,0

250,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

96,8

109,1

100,0

100,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 

 

ხარჯები

93,2

103,3

100,0

100,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

64,2

64,0

64,0

64,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,1

38,3

34,0

34,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

5,8

0,0

0,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

80,0

80,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

11

11

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

80,0

80,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

50,0

50,0

80,0

80,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

8,9

3,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

26 292,5

22 326,4

13 747,9

10 180,9

3 567,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173

260

522

522

0

 

ხარჯები

8 006,4

7 402,0

7 573,9

7 491,9

82,0

 

შრომის ანაზღაურება

512,1

1 048,1

1 117,8

1 117,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 742,4

1 805,6

1 852,0

1 852,0

0,0

 

სუბსიდიები

975,0

1 422,7

2 100,0

2 100,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

14,8

19,2

19,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

4 768,1

3 110,9

2 484,9

2 402,9

82,0

 

არაფინანსური აქტივები

18 286,1

14 924,4

6 174,0

2 689,0

3 485,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

14 308,5

9 743,5

1 582,3

1 582,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

18

18

0

 

ხარჯები

178,1

212,4

266,5

266,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,3

79,6

74,4

74,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

108,7

130,8

189,7

189,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

14 130,4

9 531,1

1 315,8

1 315,8

0,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

13 744,6

8 991,2

877,9

877,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

13 744,6

8 991,2

877,9

877,9

0,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

330,6

452,2

452,9

452,9

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

330,6

452,2

437,9

437,9

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

233,3

300,0

251,5

251,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

18

18

0

 

ხარჯები

178,1

212,4

251,5

251,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,3

79,6

74,4

74,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

108,7

130,8

174,7

174,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

55,2

87,7

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

192,4

246,3

277,8

277,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

7

7

0

 

ხარჯები

103,4

137,6

212,8

212,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

48,0

59,6

63,0

63,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

54,6

77,0

147,4

147,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

1,0

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

89,0

108,7

65,0

65,0

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

192,4

246,3

277,8

277,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

7

7

0

 

ხარჯები

103,4

137,6

212,8

212,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

48,0

59,6

63,0

63,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

54,6

77,0

147,4

147,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

1,0

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

89,0

108,7

65,0

65,0

0,0

02 03

გარე განათება

1 433,1

1 362,5

1 238,8

1 238,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

11

13

13

0

 

ხარჯები

1 433,1

1 356,5

1 230,2

1 230,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

116,3

146,0

141,0

141,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 315,0

1 209,2

1 086,8

1 086,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,3

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

6,0

8,6

8,6

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 433,1

1 362,5

1 238,8

1 238,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

11

13

13

 

 

ხარჯები

1 433,1

1 356,5

1 230,2

1 230,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

116,3

146,0

141,0

141,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 315,0

1 209,2

1 086,8

1 086,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,3

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

6,0

8,6

8,6

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

4 220,8

1 756,0

962,8

962,8

0,0

 

ხარჯები

3 474,1

1 565,4

942,5

942,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

3 474,1

1 565,4

942,5

942,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

746,6

190,6

20,3

20,3

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

894,4

190,6

66,3

66,3

0,0

 

ხარჯები

147,7

0,0

46,0

46,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

147,7

0,0

46,0

46,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

746,6

190,6

20,3

20,3

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

802,6

953,0

578,2

578,2

0,0

 

ხარჯები

802,6

953,0

578,2

578,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

802,6

953,0

578,2

578,2

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2 523,8

612,4

118,3

118,3

0,0

 

ხარჯები

2 523,8

612,4

118,3

118,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

2 523,8

612,4

118,3

118,3

0,0

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 684,6

2 112,2

1 467,9

1 467,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

33

0

 

 

 

ხარჯები

1 421,3

1 907,2

1 467,9

1 467,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

278,4

340,5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

105,9

150,7

57,5

57,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,2

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 030,8

1 413,0

1 410,4

1 410,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

263,3

205,0

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 056,5

2 959,5

4 805,2

1 520,2

3 285,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

76

92

92

0

 

ხარჯები

99,4

617,8

678,0

678,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

422,4

460,8

460,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

99,4

187,9

211,2

211,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,5

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 957,1

2 341,7

4 127,2

842,2

3 285,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

1 982,1

2 934,1

4 755,2

1 470,2

3 285,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

76

92

92

0

 

ხარჯები

25,0

592,4

628,0

628,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

422,4

460,8

460,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,0

162,5

161,2

161,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,5

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 957,1

2 341,7

4 127,2

842,2

3 285,0

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

74,4

25,4

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

74,4

25,4

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

74,4

25,4

50,0

50,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

975,0

2 567,7

2 100,0

2 100,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

120

350

350

0

 

ხარჯები

975,0

1 422,7

2 100,0

2 100,0

0,0

 

სუბსიდიები

975,0

1 422,7

2 100,0

2 100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

1 145,1

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

379,1

988,8

317,1

35,1

282,0

 

ხარჯები

159,7

56,7

82,0

0,0

82,0

 

სხვა ხარჯები

159,7

56,7

82,0

0,0

82,0

 

არაფინანსური აქტივები

219,4

932,1

235,1

35,1

200,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

1 042,4

589,9

488,0

488,0

0,0

 

ხარჯები

162,2

125,8

100,0

100,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

58,7

50,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

103,5

75,8

50,0

50,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

880,2

464,1

388,0

388,0

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

508,0

508,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

42

42

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

494,0

494,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

378,6

378,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

109,4

109,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

14,0

14,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 992,7

5 452,7

5 644,1

5 644,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

576

498

540

540

0

 

ხარჯები

4 888,3

5 007,0

5 490,8

5 490,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 505,4

1 255,5

1 452,0

1 452,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 351,2

3 721,3

3 997,3

3 997,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,6

30,0

40,0

40,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,2

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

104,4

445,7

153,3

153,3

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 445,5

4 149,8

3 525,9

3 525,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368

371

361

361

 

 

ხარჯები

3 391,8

3 755,2

3 435,1

3 435,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

527,0

591,0

239,6

239,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 844,6

3 145,0

3 177,5

3 177,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,1

19,0

18,0

18,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

53,7

394,6

90,8

90,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 416,8

1 176,2

1 291,8

1 291,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195

114

128

128

 

 

ხარჯები

1 367,6

1 125,6

1 249,8

1 249,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

953,8

633,3

717,2

717,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

402,3

483,3

523,0

523,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,5

9,0

9,6

9,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

49,3

50,6

42,0

42,0

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

130,3

126,8

173,4

173,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

15

15

 

 

ხარჯები

129,0

126,3

173,4

173,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

24,7

31,2

31,8

31,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

104,3

93,1

139,2

139,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1,4

0,5

0,0

0,0

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

0,0

653,0

653,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

36

36

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

632,5

632,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

463,4

463,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

157,6

157,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

20,5

20,5

0,0

04 00

განათლება

10 178,7

14 031,6

10 985,5

10 985,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

862

967

1 045

1 045

0

 

ხარჯები

7 516,4

8 175,6

10 844,8

10 844,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

4 733,5

6 005,4

6 808,9

6 808,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 614,7

1 769,7

3 753,7

3 753,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66,9

66,0

75,7

75,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

101,3

334,5

206,5

206,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 662,3

5 856,0

140,7

140,7

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6 934,5

7 342,8

10 200,0

10 200,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

797

897

975

975

 

 

ხარჯები

6 809,4

7 241,1

10 120,0

10 120,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

4 388,7

5 613,6

6 410,5

6 410,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 356,7

1 561,0

3 631,0

3 631,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58,1

62,0

72,0

72,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,8

4,5

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

125,1

101,7

80,0

80,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

937,7

4 304,3

60,1

60,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

937,7

4 304,3

60,1

60,1

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

464,7

502,1

525,4

525,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

70

70

70

 

 

ხარჯები

455,3

499,1

524,8

524,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

344,7

391,8

398,4

398,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,9

103,3

122,7

122,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

4,0

3,7

3,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

9,4

3,0

0,6

0,6

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1 747,2

1 552,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

157,1

105,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

157,1

105,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 590,1

1 447,0

0,0

0,0

0,0

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

94,6

330,0

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

94,6

330,0

200,0

200,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

94,6

330,0

200,0

200,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7 895,7

7 999,5

7 642,9

7 258,0

384,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

658

757

765

765

0

 

ხარჯები

5 802,2

6 183,2

6 665,1

6 665,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 633,1

2 671,9

2 819,1

2 819,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 735,4

1 757,3

2 002,1

2 002,1

0,0

 

სუბსიდიები

1 272,7

1 611,2

1 720,0

1 720,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,0

8,1

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

143,9

134,7

120,9

120,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 093,6

1 816,3

977,8

592,9

384,9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 876,2

3 798,6

3 014,5

3 014,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159

152

153

153

0

 

ხარჯები

2 034,5

2 402,0

2 529,2

2 529,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

406,8

184,1

175,8

175,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

284,6

523,3

526,4

526,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 200,8

1 601,2

1 710,0

1 710,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

140,9

93,5

115,0

115,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 841,6

1 396,5

485,3

485,3

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 200,8

1 601,2

1 710,0

1 710,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

59

71

71

0

 

ხარჯები

1 200,8

1 601,2

1 710,0

1 710,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 200,8

1 601,2

1 710,0

1 710,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

844,1

812,7

829,0

829,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94

93

82

82

 

 

ხარჯები

833,8

800,8

819,2

819,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

406,8

184,1

175,8

175,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

284,6

523,3

526,4

526,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

140,9

93,5

115,0

115,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

10,4

11,9

9,8

9,8

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 831,3

1 384,6

475,5

475,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 831,3

1 384,6

475,5

475,5

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 726,8

3 350,4

3 724,4

3 339,5

384,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

491

475

491

491

0

 

ხარჯები

3 497,7

2 953,5

3 282,6

3 282,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 182,0

2 144,9

2 312,5

2 312,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 291,2

762,1

958,2

958,2

0,0

 

სუბსიდიები

6,1

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,3

5,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

31,5

0,9

0,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

229,1

396,9

441,8

56,9

384,9

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 065,9

2 680,9

2 745,2

2 745,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

468

360

376

376

0

 

ხარჯები

2 889,3

2 548,9

2 718,6

2 718,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 157,8

2 113,1

2 281,9

2 281,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

713,8

399,2

434,8

434,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,6

5,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

31,5

0,9

0,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

176,7

132,0

26,6

26,6

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 661,6

1 174,7

1 173,0

1 173,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

286

188

187

187

 

 

ხარჯები

1 626,2

1 171,8

1 153,3

1 153,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 126,9

974,9

992,4

992,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

483,2

164,4

160,6

160,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,0

29,5

0,3

0,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

35,4

2,9

19,7

19,7

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

799,2

832,3

874,9

874,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

92

95

95

 

 

ხარჯები

713,8

749,5

868,0

868,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

603,6

626,0

742,5

742,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

109,2

120,7

125,5

125,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,6

1,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

1,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

85,4

82,8

6,9

6,9

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

269,9

298,0

284,5

284,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

27

41

41

 

 

ხარჯები

224,7

258,0

284,5

284,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

175,7

203,3

211,3

211,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

48,9

54,1

72,1

72,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,5

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

45,2

40,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

335,2

375,9

412,8

412,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

53

53

53

 

 

ხარჯები

324,6

369,6

412,8

412,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

251,5

309,0

335,7

335,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

72,6

60,1

76,6

76,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

10,6

6,3

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

654,8

394,6

564,0

564,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

115

115

115

 

 

ხარჯები

602,3

394,6

554,0

554,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

24,2

31,8

30,6

30,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

577,4

362,8

523,4

523,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

52,5

0,0

10,0

10,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

264,9

405,2

20,3

384,9

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

264,9

405,2

20,3

384,9

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

6,1

10,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

6,1

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

6,1

10,0

10,0

10,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

292,8

130,7

168,0

168,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

22

22

22

0

 

ხარჯები

270,0

128,5

152,0

152,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

44,3

43,3

41,6

41,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

159,7

78,2

108,1

108,1

0,0

 

სუბსიდიები

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

2,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,9

2,3

2,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

22,8

2,2

16,0

16,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

227,0

130,7

168,0

168,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

22

22

22

 

 

ხარჯები

204,2

128,5

152,0

152,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

44,3

43,3

41,6

41,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

159,7

78,2

108,1

108,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

2,1

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,9

2,3

2,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

22,8

2,2

16,0

16,0

0,0

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

65,8

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

719,8

736,0

736,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

108

99

99

 

 

ხარჯები

0,0

699,2

701,3

701,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

299,7

289,2

289,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

393,8

409,4

409,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,8

2,7

2,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

20,6

34,7

34,7

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 052,1

4 159,0

4 460,6

4 137,4

323,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

84

84

38

46

 

ხარჯები

4 034,7

4 155,0

4 460,6

4 137,4

323,2

 

შრომის ანაზღაურება

321,1

345,1

326,4

270,0

56,4

 

საქონელი და მომსახურება

381,9

508,5

631,4

370,6

260,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 253,1

3 226,1

3 375,8

3 369,8

6,0

 

სხვა ხარჯები

78,5

75,2

127,0

127,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

17,4

4,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 304,2

1 576,7

1 280,4

963,2

317,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

49

49

3

46

 

ხარჯები

1 300,6

1 576,7

1 280,4

963,2

317,2

 

შრომის ანაზღაურება

57,8

73,2

56,4

0,0

56,4

 

საქონელი და მომსახურება

239,4

303,5

274,0

13,2

260,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

999,2

1 195,5

945,5

945,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

4,5

4,5

4,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,5

0,0

0,0