ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016385
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
18/12/2020
ვებგვერდი, 21/12/2020
190020020.35.139.016385
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (21/12/2020 - 29/01/2021)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2020 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №97 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 29/12/2019, 90020020.35.139.016355).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიოთარ არბოლიშვილიბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის ,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის: 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 

 

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 28,045.8  

   26,483.8  

  17,639.5  

 8,844.3  

     20,650.0  

  20,650.0  

   -    

 გადასახადები

   7,091.1  

     5,640.3  

        5,640.3  

              -    

      7,500.4  

         7,500.4  

      -    

 გრანტები

   6,731.7  

     9,044.3  

           200.0  

     8,844.3  

         200.0  

            200.0  

      -    

 სხვა  შემოსავლები

 14,222.9  

   11,799.2  

      11,799.2  

              -    

     12,949.6  

       12,949.6  

      -    

 II. ხარჯები

 15,886.4  

   17,068.3  

  16,606.9  

    461.4  

     16,460.7  

  16,460.7  

   -    

 შრომის ანაზღაურება

   2,094.5  

     2,265.1  

        2,265.1  

              -    

      2,342.0  

         2,342.0  

      -    

 საქონელი და მომსახურება

   2,734.0  

     3,087.8  

        3,053.4  

          34.4  

      2,556.5  

         2,556.5  

      -    

 პროცენტი

       31.0  

         36.0  

             36.0  

              -    

           34.2  

              34.2  

      -    

 სუბსიდიები

   6,882.3  

     8,045.7  

        8,045.7  

              -    

      8,353.0  

         8,353.0  

      -    

 გრანტები

     127.7  

        129.9  

           129.9  

              -    

         125.0  

            125.0  

      -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

   1,891.9  

     2,210.5  

        2,210.5  

              -    

      1,826.1  

         1,826.1  

      -    

 სხვა ხარჯები

   2,125.0  

     1,293.4  

           866.4  

        427.0  

      1,223.9  

         1,223.9  

      -    

 III. საოპერაციო სალდო

 12,159.4  

     9,415.5  

   1,032.6  

 8,383.0  

      4,189.3  

    4,189.3  

   -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 12,480.4  

   16,199.6  

   6,977.0  

 9,222.7  

      4,133.7  

    4,133.7  

   -    

 ზრდა

 13,411.3  

   16,299.6  

        7,077.0  

     9,222.7  

      4,333.7  

         4,333.7  

      -    

 კლება

     930.9  

        100.0  

           100.0  

 

         200.0  

            200.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-    321.0  

-    6,784.1  

-  5,944.4  

-   839.7  

           55.6  

        55.6  

   -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-    412.2  

-    6,839.7  

-  6,000.0  

-   839.7  

              -    

           -    

   -    

 კლება

   1,042.5  

     6,839.7  

        6,000.0  

        839.7  

              -    

                 -    

      -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

   1,042.5  

     6,839.7  

        6,000.0  

        839.7  

              -    

                 -    

      -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-      91.2  

-        55.6  

-       55.6  

         -    

-          55.6  

-       55.6  

   -    

 კლება

            91.2  

         55.6  

             55.6  

              -    

           55.6  

              55.6  

      -    

     საშინაო

            91.2  

         55.6  

             55.6  

              -    

           55.6  

              55.6  

      -    

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

       91.2  

         55.6  

             55.6  

 

           55.6  

              55.6  

      -    

 VIII. ბალანსი

-        0.0  

-          0.0  

-        0.0  

         -    

-           0.0  

-         0.0  

   -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

  28,976.7  

       26,583.8  

  17,739.5  

   8,844.3  

    20,850.000  

   20,850.00  

         -    

 შემოსავლები

       28,045.8  

             26,483.8  

       17,639.5  

        8,844.3  

              20,650.0  

          20,650.0  

               -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

            930.9  

                  100.0  

            100.0  

                -    

                   200.0  

               200.0  

               -    

 გადასახდელები

  29,388.9  

       33,423.6  

  23,739.5  

   9,684.1  

        20,850.0  

    20,850.0  

         -    

 ხარჯები

       15,886.4  

             17,058.6  

       16,597.2  

           461.4  

              16,460.6  

          16,460.6  

               -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       13,411.3  

             16,309.4  

         7,086.7  

        9,222.7  

                4,333.8  

            4,333.8  

               -    

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                  -    

                       -    

 

 

                         -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

              91.2  

                    55.6  

              55.6  

                -    

                     55.6  

                 55.6  

 

 ნაშთის ცვლილება

-      412.2  

-       6,839.7  

-   6,000.0  

-     839.7  

                 -    

              -    

         -    

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20,650,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

  28,045.8  

     26,483.85  

  17,639.5  

   8,844.3  

        20,650.0  

    20,650.0  

         -    

       გადასახადები

         7,091.1  

               5,640.3  

         5,640.3  

                -    

              7,500.40  

            7,500.4  

               -    

      გრანტები

         6,731.7  

               9,044.3  

            200.0  

        8,844.3  

                   200.0  

               200.0  

               -    

       სხვა შემოსავლები

       14,222.9  

             11,799.2  

       11,799.2  

 

              12,949.6  

        12,949.60  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო გადასახადები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7,500.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის პროექტი

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

    7,091.1  

       5,640.30  

    5,640.3  

           -    

         7,500.4  

      7,500.4  

         -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                  -    

                       -    

 

 

                         -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

            995.4  

             1,040.30  

         1,040.3  

 

                1,300.4  

            1,300.4  

 

      ქონების გადასახადი

         6,095.7  

               4,600.0  

         4,600.0  

                -    

                6,200.0  

            6,200.0  

               -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

         3,041.4  

               2,050.0  

         2,050.0  

 

                3,650.0  

            3,650.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

            285.2  

                  300.0  

            300.0  

 

                   300.0  

               300.0  

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

            504.8  

                  300.0  

            300.0  

 

                   300.0  

               300.0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

            151.8  

                  100.0  

            100.0  

 

                   100.0  

               100.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

         2,112.6  

               1,850.0  

         1,850.0  

 

                1,850.0  

            1,850.0  

 

 


მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 200.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

        6,731.7  

  9,044.349  

      200.0  

 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის 

                 100.1  

              500.0  

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

              6,631.6  

           8,544.3  

           200.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

                 190.0  

              200.0  

           200.0  

 მოსწავლეების ტრანსპორტირება

                   64.5  

                27.1  

 

 კაპიტალური ტრანსფერი

          5,667.602  

           8,317.3  

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

                 709.5  

                    -    

                 -    

 


მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 12,949.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

   14,222.9

    11,799.2  

  12,949.6  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

            10,121.9  

           9,681.2  

      10,465.0  

 პროცენტები

             755.283  

              550.0  

           565.0  

 რენტა

              9,366.6  

           9,131.2  

        9,900.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

              2,238.5  

           1,500.0  

        1,684.6  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                     2,166.668  

                      1,450.0  

                  1,644.6  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                              385.6  

                          100.0  

                     114.6  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                                   0.0  

 

 

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                                   0.6  

 

 

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                          1,347.8  

                      1,000.0  

                  1,200.0  

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                              432.6  

                          350.0  

                     330.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

 

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                                71.8  

                            50.0  

                        40.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

              1,036.3  

            518.00  

           650.0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 826.2  

              100.0  

           150.0  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 16,460.6 ლარით:

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

    15,886.4  

    17,068.3  

    16,606.9  

         461.4  

    16,460.7  

    16,460.7  

              -    

 შრომის ანაზღაურება

            2,094.5  

            2,265.1  

            2,265.1  

                    -    

            2,342.0  

            2,342.0  

                    -    

 საქონელი და მომსახურება

            2,734.0  

            3,087.8  

            3,053.4  

                 34.4  

            2,556.5  

            2,556.5  

                    -    

 პროცენტები

                 31.0  

                 36.0  

                 36.0  

                    -    

                 34.2  

                 34.2  

                    -    

 სუბსიდიები

            6,882.3  

            8,045.7  

            8,045.7  

                    -    

            8,353.0  

            8,353.0  

                    -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

            1,891.9  

            2,210.5  

            2,210.5  

                    -    

            1,826.1  

            1,826.1  

                    -    

 გრანტები

               127.7  

               129.9  

               129.9  

                    -    

               125.0  

               125.0  

                    -    

 სხვა ხარჯები

            2,125.0  

            1,293.4  

               866.4  

               427.0  

            1,223.9  

            1,223.9  

                    -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 4,133.7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,333.7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 200.0 ათასი ლარით

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

        270.0  

         55.5  

      180.5  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             270.0  

               55.5  

          180.5  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

     9,205.4  

   13,120.2  

   3,071.5  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          4,332.9  

          9,771.0  

          135.0  

 02 02 

   წყლის სისტემების განვითარება

             876.1  

             441.8  

            66.0  

 02 03

    გარე განათება

             165.7  

               17.2  

            10.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

          1,070.3  

               53.4  

          900.3  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             670.9  

             663.4  

          924.2  

 02 06

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

             432.7  

                 3.0  

                -    

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             830.2  

          1,133.5  

          600.0  

 

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                   -    

                   -    

                -    

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

                   -    

             189.0  

                -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             826.7  

             848.0  

          436.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

          87.5  

        101.9  

         1.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                 3.9  

                 1.9  

              1.0  

 03 02

 ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

               83.6  

             100.0  

                -    

 04 00

 განათლება

        929.7  

        721.2  

      100.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

             929.7  

             191.4  

          100.0  

 04 02

 სკოლების ფინანსური დახმარება

                   -    

             529.8  

                -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

        937.0  

     2,145.6  

      980.7  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             937.0  

             615.1  

          952.6  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

          1,530.5  

            28.1  

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

           0.9  

        145.3  

          -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 0.9  

             145.3  

                -    

 06 02

   სოციალური დაცვა

 

 

 

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

   11,430.4  

   16,289.7  

   4,333.7  

 

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

        930.9  

        100.0  

      200.0  

 

 ძირითადი აქტივები

               11.2  

               40.0  

          100.0  

 

 არაწარმოებული აქტივები

             919.7  

               60.0  

          100.0  

 

        მიწა

             919.7  

               60.0  

          100.0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

     3,448.6  

      3,603.5  

    4,453.9  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

          3,300.6  

           3,379.5  

         4,014.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

          3,288.9  

           3,360.3  

         3,639.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

               11.7  

                19.3  

            375.0  

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

             -    

             -    

            -    

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

             148.1  

              127.0  

              89.8  

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

             -    

          97.0  

       350.0  

 7.2

 თავდაცვა

        105.1  

         106.5  

       106.2  

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 

 

 

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

             105.1  

              106.5  

            106.2  

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 

 

 

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

     6,324.1  

    11,547.2  

    1,142.3  

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                   -    

                    -    

                  -    

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

 

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 

 

 

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

 7.4 5

 ტრანსპორტი

          6,265.4  

         10,634.9  

            635.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

          5,062.6  

         10,634.9  

            635.0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

          1,202.8  

 

 

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 

 

 

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 

 

 

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

               58.7  

              912.3  

            507.3  

 7.5

 გარემოს დაცვა

     1,326.5  

      2,316.1  

    2,424.3  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

          1,326.5  

           1,447.7  

         1,347.7  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 

                32.1  

                  -    

 7.5 4

 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

                   -    

              836.3  

         1,076.6  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

     7,643.4  

      4,981.6  

    4,204.0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

          1,937.7  

              510.1  

              35.2  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                   -    

                    -    

                  -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

          1,193.2  

              872.6  

            486.0  

 7.6 4

 გარე განათება

             913.8  

              816.9  

            824.2  

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

          3,598.6  

           2,782.1  

         2,858.6  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

        654.8  

         371.6  

       130.7  

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

             654.8  

              371.6  

            130.7  

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 

 

 

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 

 

 

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

     4,123.3  

      5,058.8  

    3,644.7  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

          1,702.8  

           1,322.9  

         1,756.8  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

          2,149.9  

           3,475.0  

         1,637.9  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

             218.0  

              168.5  

            165.0  

 7.8.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

               52.6  

                92.5  

              85.0  

 7.9

 განათლება

     3,622.58

        2,864.0

      2,625.9

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

          2,928.1  

           2,239.8  

         2,565.9  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

             644.5  

              564.2  

                  -    

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

               50.0  

                60.0  

              60.0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

 

 

 

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 

 

 

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 

 

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

     2,140.4  

        2,586.3

      2,118.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

          1,206.9  

           1,532.5  

         1,100.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

             236.2  

              278.4  

            300.0  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 

 

 

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

             242.2  

              279.2  

            279.2  

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

                  -    

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                 1.1  

                  3.6  

                  -    

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

             454.1  

              492.6  

            438.8  

 

 სულ

   29,388.9  

    33,435.6  

  20,850.0  

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4,189.4  ათასი ლარით:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

         12,159.4  

             9,415.5  

      4,189.3  

 მთლიანი სალდო

-             321.0  

-           6,784.1  

           55.6 

 


მუხლი 11. ციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

             -    

-      6,839.7  

         -    

 ზრდა

                    -    

                     -    

               -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                    -    

                     -    

               -    

 კლება

 

             6,839.7  

               -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

           7,096.8  

             6,839.7  

               -     

 


მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 333,6 ათას ლარს, ხოლო 2021წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 278.0 ათასი ლარი.

 


თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6,422.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

  2021 წლის პროექტი 

  02 00 

  ინფრასტრუქტურის განვითარება 

   6,422.9  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

      635.0  

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

           135.0  

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

                 -    

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

                 -    

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

                 -    

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

           500.0  

 

 

 

  02 02 

  წყლის სისტემების განვითარება 

      486.0  

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

             66.0  

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

           420.0  

 02 03

    გარე განათება

      824.2  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           560.0  

 02 03 02

 ბორჯომის გარე-განათება

           264.2  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

   1,478.8  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

             35.2  

 02 04 02

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

           543.3  

 02 04 03

     საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

           900.3  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

   1,147.9  

 02 05 01

 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

           -    

 02 05 02

 ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

           924.2  

 02 05 03

 ბორჯომის გამწვანება 2012

           152.4  

 02 05  04

 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

           -    

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

             71.3  

 02 06

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

      815.0  

 02 06 01

 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

           815.0  

 02 06 02

 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

                 -    

 02 07

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

      600.0  

 02 09

 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

           -    

 02 10

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

      436.0  

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოვლა- შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ის ხელშეწყობა ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

135.0

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

0,0

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

0.00

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო , სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისს და სიჩქარის რადარების შეძენა- დამონტაჟება

0.00

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

500.0

სულ პროგრამა

 

                                                        635.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

135.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

135.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას,    ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია .

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

500.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის მოძრაობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური ) და ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.  

 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბლიტაცია და მოვლა-პატრონობა

66.0

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

420,0

სულ პროგრამა

486.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

66.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

66.0

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომის სოფლის წყალი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

420.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

420.0

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახუროს მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                     02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური , ააიპ ბორჯომის გარე განათება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. 

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

560.0

02 03 02

ბორჯომის გარე განათება

264.2

სულ პროგრამა

824.2

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

560.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

560.0

მიზანი და აღწერა

განათებული მუნიციპალიტეტი

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

264.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

264.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა  .

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

35.2

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

543.3

02 04 03

 საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

900.3

 

 სულ პროგრამა

1,478.8

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

35.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

35.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის ცენტრალური ქუჩის განახლებული იერსახე

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეათა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

543.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

543.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობისათვის შექმნილი გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემო . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, სახურავების, ფასადების , დასარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

900.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

900.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღოინისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური ), ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 , ა(ა)იპ სასაფლო

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია

0.00

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

924.2

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

152.4

02 05 04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფალაოების და ეკლესიების შემოღობვა

0.00

02 05 05

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

71.3

სულ პროგრამა

1,147.9

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

924.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

924.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია,

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ბორჯომი გამწვანება 2012"

 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

152.4

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

152.4

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

71.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

71.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკები და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა    ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და  გაწმენდა.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია ,ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი,

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობა

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

815.0

02 06 02

სატრანსპორტო საშუაოებების შეძენა

0.0

სულ პროგრამა

                                                      815.0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპოერტის სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

815.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

158.0

სულ ქვეპროგრამა 

973.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი. ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომის  მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის  ხარჯების ანაზღაურება

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

600.0

სულ პროგრამა

600.0

პრიორიტეტის  დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 10

პროგრამის დასახელება:

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

436.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                          -  

                               -  

                                -  

                                             -  

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

436.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და  სოციალურ-ეკონომიური მგდომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა.   პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 1,347.7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  პროგრამული კოდი 

  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 

  2021 წლის პროექტი 

  03 00 

  დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

   1,347.7  

  03 01 

    დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

        1,347.7  

 03 02

  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

                 -    

 

 

                 -    

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

               დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                        03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი"-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

03 02 01

დაგვა-დასუფთავება

172.3

03 02 02

ნარჩენების გატანა

318.5

03 02 03

გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა

10.0

03 02 04

ადმინისტრირება და მართვა

846.9

03 02 05

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

                                                        0.0

სულ პროგრამა

1,347.7

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,625.9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2021 წლის პროექტი 

 04 00

 განათლება

   2,625.9  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   2,565.9  

 04 01 01 

 ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

           277.9  

 04 01 02

 ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

        2,188.0  

 04 01 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

           100.0  

 04 02

 საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

           -    

 04 03

 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

        60.0  

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" "ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"                                                               ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  მუნიციპალიტეტში სულ 1430 სკოლამდელია ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულს 12 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შეაძლებელია 744 ბავშის ( 401ბიჭი,  343 გოგო) სწავლება,ხოლო 686 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურეობით,                                                             პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზობა:      ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  
     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

277.9

04 01 02

ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" "ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"

2,188.0

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, შენებლობა

100.0

სულ პროგრამა

2,565.9

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებებიa ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

277.9

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

სულ ქვეპროგრამა 

277.9

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 2-დან 6 წლამდე  130  სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ  საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 94 ბავშვი,აქედან 41 ბიჭია და 53 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაღში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებუებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2,188.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2,188.0

მიზ

ანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე  1300 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 360 ბიჭია და 290 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დსაწესებულების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის სამსახური)

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

სულ ქვეპროგრამა 

100.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბაგა-ბაღებში არსებული  ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და რეაბლიტაცია.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                        04 03

პროგრამის დასახელება:

საგანამანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და  განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;
2. ღონისძიებების ფარგლებში  შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2021-2024 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

 

 

60.00

სულ პროგრამა

60.00

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3,755.7 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 3,644.7

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 1,756.8

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

 670.0

 05 01 01 01

 ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

 585.0

 05 01 01 02

 ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

 85.0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

 136.8

 05 01 03

 ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

 950.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,802.9

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 1,361.3

 05 02 01 01

 მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

 266.0

 05 02 01 02

 საბიბლიოთეკო გაერთიანება

 295.3

 05 02 01 03

 ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

 500.0

 05 02 01 04

 თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

 

 05 02 01 05

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

 300.0

 05 02 02

 ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები

 189.0

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

 -

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

 165.0

 05 02 05

 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

 -

 05 02 06 

 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

 87.6

 05 03

 საინფორმაციო მომსახურეობა

 85.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

' კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური და შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური. ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ცემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთშ. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჟიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

670.0

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

585.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

85.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

136,8

05 01 03

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია

950.0

სულ პროგრამა

1,756.8

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 05 01 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში
 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით;

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

585.0

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

85.0

სულ პროგრამა

670.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

585.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......საკუთარი შემოდსავლები

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

585.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმიადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან 12 გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი (50 ბავშვი); კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო ):მძლეოსნობა(40 ბავშვი აქედან 15გოგო );ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო );კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20ბავშვი);ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); მკლავჭიდი (25 ბავშვი);ჯომარდობა (15 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება. ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო );ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი) ;ბიატლონი (10 ბავშვი) ; ტრამპლინიდან ხტომა (20ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება; - რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება; -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა მქვეყნის მაშტაბით;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013"

დაფინანსების წყარო

2021წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

85.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

საკუთარი შემოსავლები

250.0

სულ ქვეპროგრამა

335.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური,()იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

136.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

136,8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური. ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვაქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონული სარაგბო კლუბი "ტაო" .

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების მოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

950.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

950.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტული მოედნებისსასპორტო შენობების და გარე სავარჯიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

 

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

 კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური და შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

კულტურის განვითარების მიმართულებით მხარდაჭერა ხელს უწყობს ტურიზმს,

 მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ქმედითი ნაბიჯები

გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.
მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ,

კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან

ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს

 შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას,

საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების

 

 გაუმჯობესების მიზნით.
ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის

სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,802.9

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,361.3

 05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

266.0

 05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

295.3

 05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

500.0

 05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

0.0 

05 02 01 05

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

300.0

 05 02 02

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები

189.0

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე

კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

165.0

 05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის

 კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

0.0

 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

87.6

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა ,რელიგია,სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა.კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ჩართულობის გაზრდა

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,361.3

 05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

266.0

 05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

295.3

 05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

500.0

 05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სახელოვნებო , საგანმანათლებლო დაწესებულება . ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

266.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

266.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას მიღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი ) სკოლაში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი, მათ შორის 32 პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთრკო გაერთიანება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

295.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

295.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 23 ბიბლიოთეკაა,რომლებიც წლის განმავლობაში მომსახურებას უწევს დაახლოებით 10 000 მკითხველს . წიგნადი ფონდი შეადგენს 243 967 ეგზემპლარს; ჟურნალ-გაზეთების რაოდენობაა 24 080;დასაქმებულია 44 თანამშრომელი.რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს; საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება -ქართული ენის გრამატიკისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი კურსის ფუნქციონირება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზება;წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 05 02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

 ბორჯომის კულტურისა და ხლევნების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

107.5

სულ ქვეპროგრამა

607.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრში დასაქმებულია 88 თანამშრომელი, მ/შ 52 ქალი ხოლო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 280 ბავშვს. . ფუნქციონირებს 4 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, ვოკალური სტუდია, ქართული ხალხური საკრავებისა და გიტარის შემსწავლელი წრე, სახალხო ანსამბლი და ფოლკლორული ანსამბლები. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, რომლის ბაზაზეც შექმნილია თეატრალური სრტუდია. ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება სასოფლო კლუბები, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია და საბავშვო თეატრი. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 90 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, თეატრალური ჯგუფი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 115 ბავშვს. სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 50 მოსწავლეს.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

 ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

დაფინანსების წყარო

2021წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

300.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ........ (საკუთარი შემოსავლები)

500.0

სულ ქვეპროგრამა

800.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მაღალხარისხოვნად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას , ასევე ჩამოსულ სტუმრებს. ამჟამად დასაქმებულია 66 თანამშრომელი, მ/შ 15 ქალი . ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, და აგრეთვე განხორციელდება არსებული ინფრა სტრუქტურის მოვლა პატრონობა. ზაფხულის სეზონისთვის მომზადება, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლ, განახლება და დაცვა- კონსერვაცია. პარკში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება. 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

189.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

189.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით. პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება - ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზიანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ შემდეგი სახის ღონისძოიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სამ სოფელში გაიმართება სახელობითი დღეები და ფესტივალები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, წაღვერში და ახალდაბაში ზაფხულო ფესტივალი), სამეწარმეო ფესტივალი და სხვა და სხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროშურების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

165.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

165.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულუტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

87.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა

87.6

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ,

კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 05 03

პროგრამის დასახელება:

საინფორმაციო მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ინფორმირებული მოსახლეობა.
მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების სიახლეების და მუნიციპალიტეტის შესახებ ინფრასტრუქტურული, კულტურული , სპორტული ,ისტორიული მასალების და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა მოვლენის გაშუქება-გამოქვეყნება.

ქვეპროგრამის დასახელება

 2021 წელი

საინფორმაციო მომსახურეობა

85.0

სულ პროგრამა

85.0

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,248.7 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

  2021 წლის პროექტი 

 06 00

 

   2,248.7  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

      130.7  

 06 01 01

 ჯანდაცვის ცენტრი

             91.7  

 06 01 02

 ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

9.0

 06 01 03

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

30.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

2,118.0

 06 02 01

 მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

900.0

 06 02 02

 უფასო სასადილოს დაფინანსება

300.0

 06 02 03

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.1

 06 02 04

 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

11.3

 06 02 05

 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

50.0

 06 02 06

 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6.00

 06 02 07

 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

0.0

 06 02 08

 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.80

 06 02 09

 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

223.20

   06 02 10

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

 

 06 02 11

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

200.00

 06 02 12

 სოციალური დახმარებები

420.62

 06 02 13

 სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

0.00

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                             06 01

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )'ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.
  მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება  რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და   მომსახურების სერვისებზე.
უმეთვალყურეოდ დარცენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა,  კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.  

ქვეპროგრამის დასახელება

2020 წელი

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

91,7

06 01 02

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუროების ხელშეწყობა

9,0

06 01 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

                                     

                                                         30.0

სულ პროგრამა

130.7

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჯანდაცვის ცენტრი 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

        91.7

ადგილობრივი ბიუჯეტი

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

8.3

სულ ქვეპროგრამა 

100,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.                                                                                  

            პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის,  აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის   განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.             

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

9,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                          -  

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

9,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხსორციელდება მოსახლეობისათვის ჰუმანიტრული დაახმარების უზრუნველსაყოფად წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის პინის ქირით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

30.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 უმეთვალყურეოდ დარცენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა,  კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.  

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                  06  02

პროგრამის დასახელება:

სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებული წყვილის   დახმარებას    150 ლარით,      დახმარება გაიცემა მიმდინარე წელს გაცემული საქორწინო რეგისტრაციის საფუძველზე.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარებას. ქვეპროგრამით ხორციელდება დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა"-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად. ასევე ქვეპროგრამით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება. ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ამ მემკვიდრის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს 500 ლარისა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფოს მიზნით ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით თანხის ჩარიცხვას სოც. მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიების შესაბამისად. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლო ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ ინვალიდების, დ/ს ომის ვეტერანების, საქ. თერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩემალდაკარგულთა პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დღეში ერთჯერადად უფასო სასადილოთი სარგებლობა. აღნიშნული ქვეპროგრამების მენეფიციარები არიან: შშმპ, სოციალურად დაუცველები, ომის ვეტერანები, ასევე დაფინანსდეს ინ ვიტრო განაყოფიერება(ე.წ ხელოვნური განაყოფიერება) უშვილობის მკურნალობის დამხმარე  რეპროდუქციული ტექნოლოგია, მაქსიმალური გასაცემი თანხა 10000 ლარი.

ქვეპროგრამის დასახელება

2021 წელი

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

900.0

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსებბა

300.0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.1

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

11.3

06 02 05

ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება

50.0

06  02 06

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6.0

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

 0.0

06 02 08

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.8

06 02 09

18 წლამდე ასაკის 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

223.2

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

 0.0

06 02 11

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

200.0

06 02 12

სოცილაური დახმარებები

420.6

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

900.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

900.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში რეგისტრირებულ მოსახლეობის დახმარებას. აღნიშნული პროგრამით 100 %-ით  დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არა არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაზი და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტრბს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. ასევე დაფინანსდეს ინ ვიტრო განაყოფიერება(ე.წ ხელოვნური განაყოფიერება) უშვილობის მკურნალობის დამხმარე  რეპროდუქციული ტექნოლოგია, მაქსიმალური გასაცემი თანხა 10000 ლარი. 100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული იმპლანტატის, აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ასევე იმ სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, რომლებიც არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2020  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

უფასო სასადილოს დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა) იპ იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                            300.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

300.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული მომსახურეობა მაღალი ხარისხის პროდუქტებით უზრუნველყოფა. უფასო სასდილოთი  ყოველდღიურად ისარგებლებენ ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

2.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ  ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

11.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

11.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით  თითოეულ ვეტერანზე. დახმარების  გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.    მიზანს წარმოადგენს ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

50.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში .ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 300-მდე ბენეფიციარი. 150 ლარს პირველ ბავშვზე, 200 ლარს მეორე ბავშვზე , 300 ლარს მესამე ბავშვზე,  1000 ლარი მეოთხე  და მომდევნო  ბავშვების   შეძენაზე ,რაც გავლენას იქონიებს მატერიალური ხელშეწყობაზე.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

6.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და     განათლების   მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარი თითოეულზე. დახმარების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი;  ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი. ცნობა მეურვეობის შესახებ;  მეურვის განცხადება. მიზანი ითვალისწინებს ობოლო ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2021 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

4.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

4.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების  ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების  თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა.  ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით,. რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა.ეს დამხარებები ხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილიბის მიხედვით დადგენილი წესის შესაბამისად.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

223.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

223.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა, .ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახებს, დახმარება გაიცემა 200 ლარის ოდენობით და  ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე . რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცმეთა  ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-160000 მდე. ხოლო 150 ლარის ოდენობით და დამატებით ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარის დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოცილაურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანდება 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები რომელთაც  ერთერთი შვილი ყავთ შშმ პირი.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა

 

სულ ქვეპროგრამა 

200

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა,  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში  რეგისტრირებული  მოსახლეობის  სხვადასხვა ფენების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ  დაფინანსდებიან  150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და  მინიჭებული აქვთ  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი  სარეიტინგო ქულა   0- 160 000 -მდე. 1.2  ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად   დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდებიან 100  ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 1.3 ონკოლოგიური  ავადმყოფების (1 და 2 კლინიკური ჯგუფი) ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიის მკურნალობის  ლიმიტი განისაზღვროს 2000 ლარით. წარმოდგენილი ფორმა #100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ  და მასში აღნიშნულ იქნეს ქიმიოთერაპიისთვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის  სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება  150 ლარის ოდენობით. (1, 2 და 4 კლ . ჯგუფებს) 1.4  დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  მოხდეს  წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად , ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად  50  ლარით.  ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის  ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები. 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებითნ მუდმივად  მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენური საშუალებების შეძენა. 1.7 სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს. გარდა 1.3, 1.4, 4.5, და 1.7 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკაამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერთჯერადად.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური დახმარებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2020წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

420.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

420.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე  დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და   მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე  ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე, მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით,ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას)  მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ  და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე,   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე შშმ ბავშვების და სოციალურდა დაცველი ოჯახების ბავშვების საცურაო აუზის მომსახურების დაფინანსებას და  სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

 29,388.892  

   23,577.5  

      5,811.3  

 33,423.567  

  23,739.50  

    9,684.07  

     20,850.0  

    20,850.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          127.0  

        127.0  

              -    

          129.0  

         129.0  

              -    

          132.0  

         132.0  

              -    

 

 ხარჯები

     15,886.4  

 15,519.48  

         366.9  

     17,068.3  

    16,606.9  

         461.4  

   16,460.66  

    16,460.7  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       2,094.5  

     2,094.5  

              -    

       2,265.1  

      2,265.1  

              -    

       2,342.0  

      2,342.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       2,734.0  

     2,676.8  

           57.2  

   3,087.782  

      3,053.4  

           34.4  

       2,556.5  

      2,556.5  

              -    

 

    პროცენტები

            31.0  

          31.0  

              -    

            36.0  

         35.99  

              -    

            34.2  

           34.2  

              -    

 

    სუბსიდიები

       6,882.3  

     6,882.3  

              -    

       8,045.7  

    8,045.71  

              -    

       8,353.0  

      8,353.0  

              -    

 

    გრანტები

          127.7  

        127.7  

              -    

          129.9  

         129.9  

              -    

          125.0  

         125.0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

       1,891.9  

     1,891.9  

              -    

       2,210.5  

  2,210.451  

              -    

       1,826.1  

      1,826.1  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       2,125.0  

     1,815.3  

         309.7  

     1,293.42  

         866.4  

         427.0  

       1,223.9  

      1,223.9  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13,411.267  

     7,966.8  

      5,444.4  

   16,299.64  

      7,077.0  

      9,222.7  

       4,333.7  

      4,333.7  

              -    

 

 ვალდებულებები

            91.2  

          91.2  

              -    

            55.6  

           55.6  

              -    

            55.6  

           55.6  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

       3,553.8  

   3,553.78  

              -    

       3,710.0  

    3,710.01  

              -    

       4,560.1  

      4,560.1  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          127.0  

        127.0  

              -    

          129.0  

         129.0  

              -    

          132.0  

         132.0  

              -    

 

 ხარჯები

       3,192.6  

     3,192.6  

              -    

     3,589.01  

      3,589.0  

              -    

       4,324.0  

      4,324.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       2,094.5  

     2,094.5  

              -    

       2,265.1  

      2,265.1  

              -    

       2,342.0  

      2,342.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          952.6  

        952.6  

              -    

       1,160.4  

      1,160.4  

              -    

       1,198.3  

      1,198.3  

              -    

 

    პროცენტები

            31.0  

          31.0  

              -    

            36.0  

         35.99  

              -    

            34.2  

           34.2  

              -    

 

    გრანტები

              0.7  

            0.7  

              -    

              4.9  

             4.9  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            41.3  

          41.3  

              -    

            30.0  

           30.0  

              -    

            31.5  

           31.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            72.5  

          72.5  

              -    

            92.6  

       92.629  

              -    

          418.0  

         418.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          270.0  

        270.0  

              -    

            65.4  

           65.4  

              -    

          180.5  

         180.5  

              -    

 

 ვალდებულებები

            91.2  

          91.2  

              -    

            55.6  

           55.6  

              -    

            55.6  

           55.6  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

       3,394.0  

     3,394.0  

              -    

       3,466.8  

      3,466.8  

              -    

       3,745.3  

      3,745.3  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

          127.0  

        127.0  

              -    

          129.0  

         129.0  

              -    

          132.0  

         132.0  

              -    

 

 ხარჯები

       3,124.0  

     3,124.0  

              -    

       3,411.3  

      3,411.3  

              -    

       3,564.8  

      3,564.8  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       2,094.5  

     2,094.5  

              -    

       2,265.1  

      2,265.1  

              -    

       2,342.0  

      2,342.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          940.9  

        940.9  

              -    

       1,058.3  

      1,058.3  

              -    

       1,133.3  

      1,133.3  

              -    

 

    გრანტები

              0.7  

            0.7  

              -    

              4.9  

           4.92  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            41.3  

          41.3  

              -    

            30.0  

           30.0  

              -    

            31.5  

           31.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            46.6  

          46.6  

              -    

            53.0  

           53.0  

              -    

            58.0  

           58.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          270.0  

        270.0  

              -    

            55.5  

           55.5  

              -    

          180.5  

         180.5  

              -    

 01 01 01

    ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

          761.4  

        761.4  

              -    

          790.0  

         790.0  

              -    

          813.0  

         813.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            32.0  

          32.0  

 

            34.0  

           34.0  

 

            36.0  

           36.0  

 

 

 ხარჯები

          752.1  

        752.1  

              -    

          790.0  

         790.0  

              -    

          813.0  

         813.0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          638.3  

        638.3  

              -    

          682.8  

       682.80  

              -    

          700.0  

         700.0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

            69.5  

          69.5  

              -    

            67.2  

           67.2  

              -    

            66.5  

         66.50  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              4.9  

            4.9  

              -    

                -    

 

              -    

              1.5  

             1.5  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            39.4  

          39.4  

              -    

            40.0  

           40.0  

              -    

            45.0  

           45.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              9.3  

            9.3  

              -    

                -    

 

              -    

                -    

 

              -    

 01 01 02

   ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

       2,527.5  

     2,527.5  

              -    

   2,570.266  

  2,570.266  

              -    

       2,826.0  

      2,826.0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

            90.0  

          90.0  

 

            90.0  

           90.0  

 

            91.0  

           91.0  

 

 

 ხარჯები

       2,266.8  

     2,266.8  

              -    

       2,514.8  

      2,514.8  

              -    

       2,645.5  

      2,645.5  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       1,373.0  

     1,373.0  

              -    

       1,500.4  

  1,500.430  

              -    

       1,560.4  

      1,560.4  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          849.5  

        849.5  

              -    

          966.4  

     966.416  

              -    

       1,042.1  

      1,042.1  

              -    

 

    გრანტები

              0.7  

            0.7  

              -    

              4.9  

             4.9  

              -    

                -    

 

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            36.4  

          36.4  

              -    

            30.0  

           30.0  

              -    

            30.0  

           30.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

              7.2  

            7.2  

              -    

            13.0  

           13.0  

              -    

            13.0  

           13.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          260.7  

        260.7  

              -    

            55.5  

           55.5  

              -    

          180.5  

         180.5  

              -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

          105.1  

        105.1  

              -    

          106.5  

         106.5  

              -    

          106.2  

         106.2  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              5.0  

            5.0  

 

              5.0  

             5.0  

 

              5.0  

             5.0  

 

 

 ხარჯები

          105.1  

        105.1  

              -    

          106.5  

         106.5  

              -    

          106.2  

         106.2  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

            83.2  

          83.2  

              -    

            81.8  

       81.820  

              -    

            81.5  

           81.5  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            21.9  

          21.9  

              -    

            24.7  

         24.70  

              -    

            24.7  

         24.70  

              -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

          159.8  

        159.8  

              -    

          243.2  

         243.2  

              -    

          514.8  

         514.8  

              -    

 

 ხარჯები

            68.5  

          68.5  

              -    

          177.7  

         177.72

              -    

          459.2  

         459.24

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            11.7  

          11.7  

              -    

          102.1  

         102.1  

              -    

            65.0  

           65.0  

              -    

 

    პროცენტები

            31.0  

          31.0  

              -    

            36.0  

           36.0  

              -    

            34.2  

           34.2  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            25.9  

          25.9  

              -    

            39.6  

           39.6  

              -    

          360.0  

         360.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

              -    

              -    

              9.9  

             9.9  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 ვალდებულებები

            91.2  

          91.2  

              -    

            55.6  

           55.6  

              -    

            55.6  

           55.6  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                -    

              -    

              -    

              4.3  

             4.3  

              -    

          360.0  

         360.0  

              -    

 

 ხარჯები

                -    

              -    

              -    

              4.3  

             4.3  

              -    

          360.0  

         360.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                -    

 

 

              4.3  

           4.26  

 

          360.0  

         360.0  

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

          122.2  

        122.2  

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

            31.0  

          31.0  

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    პროცენტები

            31.0  

          31.0  

 

                -    

 

 

                -    

 

 

 

 ვალდებულებები

            91.2  

          91.2  

 

                -    

 

 

                -    

 

 

 01 02 03

 სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

            25.9  

          25.9  

              -    

            35.4  

           35.4  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

            25.9  

          25.9  

              -    

            35.4  

           35.4  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            25.9  

          25.9  

 

            35.4  

       35.365  

 

                -    

              -    

 

 01 02 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი

            11.7  

          11.7  

              -    

            15.0  

           15.0  

              -    

            15.0  

           15.0  

              -    

 

 ხარჯები

            11.7  

          11.7  

              -    

            15.0  

           15.0  

              -    

            15.0  

           15.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            11.7  

          11.7  

              -    

            15.0  

           15.0  

              -    

            15.0  

           15.0  

              -    

 01 02 05

 სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 01 02 06

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

                -    

              -    

              -    

            91.6  

           91.6  

              -    

            89.8  

           89.8  

              -    

 

 ხარჯები

                -    

              -    

              -    

            36.0  

           36.0  

              -    

            34.2  

           34.2  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              -    

              -    

            36.0  

           36.0  

              -    

            34.2  

           34.2  

              -    

 

    პროცენტები

 

 

 

            36.0  

           36.0  

 

            34.2  

           34.2  

 

 

 ვალდებულებები

                -    

 

 

            55.6  

           55.6  

 

            55.6  

           55.6  

 

 01 02 07

 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

                -    

              -    

              -    

            97.0  

           97.0  

              -    

            50.0  

           50.0  

              -    

 

 ხარჯები

                -    

              -    

              -    

            87.1  

           87.1  

              -    

            50.0  

           50.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              -    

              -    

            87.1  

           87.1  

              -    

            50.0  

           50.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -    

 

 

              9.9  

             9.9  

 

                -    

 

 

 01 03

 სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

          300.0  

         300.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

                -    

 

 

                -    

 

 

          300.0  

         300.0  

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

     13,967.5  

     9,770.1  

      4,197.4  

     17,385.2  

      9,432.2  

      7,953.0  

       6,422.9  

      6,422.9  

              -    

 

 ხარჯები

       4,521.8  

     4,212.1  

         309.7  

       4,265.0  

      3,838.0  

         427.0  

       3,351.4  

      3,351.4  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       1,319.6  

     1,319.6  

              -    

       1,474.8  

      1,474.8  

              -    

       1,050.0  

      1,050.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       1,506.2  

     1,506.2  

              -    

       1,835.4  

      1,835.4  

              -    

       1,624.9  

      1,624.9  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       1,695.9  

     1,386.2  

         309.7  

          954.9  

         527.9  

         427.0  

          676.5  

         676.5  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       9,445.7  

     5,558.1  

      3,887.7  

     13,120.2  

      5,594.2  

      7,526.0  

       3,071.5  

      3,071.5  

              -    

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

       5,062.6  

     2,419.3  

      2,643.3  

   10,634.86  

      3,757.7  

      6,877.2  

          635.0  

         635.0  

              -    

 

 ხარჯები

          729.7  

        729.7  

              -    

          863.8  

         863.8  

              -    

          500.0  

         500.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          655.5  

        655.5  

              -    

          857.6  

         857.6  

              -    

          500.0  

         500.0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            74.2  

          74.2  

              -    

              6.2  

           6.19  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       4,332.9  

       1,689.6

        2,643.3

         9,771.0

        2,893.8

        6,877.2

          135.0  

         135.0  

              -    

 02 01 01

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

       3,313.1  

     1,027.2  

      2,285.9  

     8,746.46  

      2,067.8  

      6,678.7  

          135.0  

         135.0  

              -    

 

 ხარჯები

                -    

              -    

              -    

              5.9  

             5.9  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

                -    

 

 

              5.9  

             5.9  

 

                -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,313.1  

     1,027.2  

      2,285.9  

   8,740.574  

    2,061.91  

  6,678.663  

        135.00  

         135.0  

 

 02 01 02

 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

          312.0  

        312.0  

              -    

        567.99  

         550.9  

           17.1  

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

            63.4  

          63.4  

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            63.4  

          63.4  

 

                -    

 

 

                -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          248.6  

        248.6  

 

          568.0  

     550.881  

           17.1  

                -    

 

 

 02 01 03

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

          562.5  

        205.1  

         357.4  

        247.28  

           65.8  

         181.4  

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

            10.8  

          10.8  

              -    

              0.3  

             0.3  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            10.8  

          10.8  

 

              0.3  

             0.3  

 

                -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          551.7  

        194.3  

         357.4  

        246.98  

           65.5  

         181.4  

                -    

 

 

 02 01 04

 გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

          219.5  

        219.5  

              -    

          252.2  

       252.19  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 ხარჯები

                -    

              -    

              -    

            36.7  

           36.7  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                -    

              -    

              -    

            36.7  

           36.7  

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          219.5  

        219.5  

 

          215.5  

         215.5  

 

                -    

 

 

 02 01 05

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

          655.5  

        655.5  

              -    

          820.9  

         820.9  

              -    

          500.0  

         500.0  

              -    

 

 ხარჯები

          655.5  

        655.5  

              -    

          820.9  

         820.9  

              -    

          500.0  

         500.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          655.5  

        655.5  

              -    

          820.9  

         820.9  

              -    

          500.0  

         500.0  

              -    

 02 02

 წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

       1,193.2  

     1,008.2  

         185.0  

        860.60  

         853.0  

             7.6  

          486.0  

         486.0  

              -    

 

 ხარჯები

          317.2  

        317.2  

              -    

          418.8  

         418.8  

              -    

          420.0  

         420.0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              4.5  

            4.5  

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    სუბსიდიები

          312.7  

        312.7  

              -    

          418.8  

         418.8  

              -    

          420.0  

         420.0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          876.1  

        691.0  

         185.0  

          441.8  

         434.2  

             7.6  

            66.0  

           66.0  

              -    

 02 02 01

 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

          879.6  

        694.6  

         185.0  

      441.801  

         434.2  

             7.6  

            66.0  

           66.0  

              -    

 

 ხარჯები

              4.5  

            4.5  

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              4.5  

            4.5  

              -    

                -    

              -    

              -    

                -    

              -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          875.1  

        690.1  

         185.0  

          441.8  

       434.19  

             7.6  

            66.0  

           66.0  

 

 02 02 02

  ბორჯომის სოფლის წყალი

          313.6  

    313.596  

              -    

          418.8  

         418.8  

              -    

          420.0  

         420.0  

              -    

 

 ხარჯები

          312.7  

        312.7  

              -    

          418.8  

         418.8  

              -    

          420.0  

         420.0  

              -    

 

    სუბსიდიები

          312.7  

        312.7  

 

          418.8  

     418.799  

 

          420.0  

         420.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              0.9  

            0.9  

 

                -    

 

 

                -    

 

 

 02 03

    გარე განათება

          913.8  

   &nb