„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №257 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №257 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 748
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/12/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 300310000.10.003.022470
748
10/12/2020
ვებგვერდი, 15/12/2020
300310000.10.003.022470
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №257 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №748

2020 წლის 10 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №257 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №257 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.05.2019, 300310000.10.003.021274) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული წესის:

1. 28-ე მუხლის:

ა) მე-5 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) შენობა-ნაგებობების სართულიანობასა და გაბარიტებს, ხოლო საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევაში − ხაზობრივი ნაგებობის გაბარიტებს;“;

) მე-5 პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:

„51. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტითა და მე-5 პუნქტის „ა“, „ბ“, და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობაზე.“.

2. 32-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) შენობა-ნაგებობის განივი ან/და გრძივი ჭრილ(ებ)ი – მ 1:200, მ 1:100 ან/და მ 1:50, ხოლო საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევაში – მ 1:2000, მ 1:000, მ 1:500, მ 1:200, მ 1:100 ან/და მ 1:50:

ზ.ა) შენობა-ნაგებობის ჭრილები, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს იატაკის ზედაპირის ნიშნულებსა და შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულს, აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებით, ხოლო საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევაში, მიეთითება მხოლოდ შენობა-ნაგებობის ჭრილები;

ზ.ბ) ნებართვის მაძიებლის სურვილისამებრ გამოყენებულ მასალებს;

ზ.გ) ნებართვის მაძიებლის სურვილისამებრ მნიშვნელოვან ნაწილებს ან/და დეტალებს – მ 1:20, მ 1:10 ან/და მ 1:5;“;

ბ) პირველი პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა.დ.ბ“,  „ა.ე.ბ“-„ა.ე.დ“,  „ბ.ა“, „ბ.გ“-„ბ.ვ“, „ვ“, „თ.ა“, „თ.ბ“, „ი“, „ლ“, „ო.ა“-„ო.ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობაზე, „ი.ე“ ქვეპუნქტი ვრცელდება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, ხოლო „ლ.ა“ ქვეპუნქტი ვრცელდება მხოლოდ საავტომობილო გვირაბის მშენებლობის შემთხვევაში.“.

3. 42-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8 პუნქტი:

„8. ამ მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული მშენებლობის ორგანიზების პროექტის წარდგენა არ არის სავალდებულო საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიზნებისათვის. საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ან/და მათზე განთავსებულ საინჟინრო ნაგებობებზე გაცემული მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელებისათვის ან მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ მშენებლობის ახალი ნებართვის მიღებისათვის დამკვეთის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის დასამთავრებლად გონივრული ვადა.“.

4. 46-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:

„5. საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათზე განთავსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევაში, მშენებლობის ორგანიზების პროექტი არ მოითხოვება. ამ შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება ხორციელდება სამშენებლო საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამუშაოების მწარმოებლის მიერ მომზადებული სამუშაოების პროგრამის შესაბამისად.“.

5. 52-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„პ) მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, ამ დადგენილების შესაბამისად, გარდა საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზისა და მასზე არსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევისა.“.

6. მე-60 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ეს მუხლი არ ვრცელდება საერთაშორისო ან/და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათზე განთავსებული საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობაზე, ასევე იმ ობიექტების მშენებლობებზე, რომლებიც ხორციელდება საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და უცხოური დაფინანსების მონაწილეობით (მოზიდული საერთაშორისო სახსრები, ინვესტიცია, კრედიტი) და რომელთა მშენებლობაზე ტექნიკური ზედამხედველობა ხორციელდება საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და ტენდერის საფუძველზე, ასევე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ან/და ამ კანონის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს მთავრობის მიერ საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისათვის დადგენილი სპეციალური წესით შერჩეული საზედამხედველო (საექსპერტო) კომპანიების მიერ ან დამკვეთის სტრუქტურაში არსებული სპეციალური, პროფესიული კადრებით დაკომპლექტებული სამსახურების მიერ.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია