ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.118.016304
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
24/12/2020
ვებგვერდი, 24/12/2020
190020020.35.118.016304
ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ონის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (24/12/2020 - 28/01/2021)

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2020 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ონი

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ შესაბამისად, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ონის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26  დეკემბრის №25 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 26/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.118.016288).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს   2021  წლის 1 იანვრიდან.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქურა ჯაფარიძედანართი

თავი I
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 I. შემოსავლები

12,786.4

17,201.0

12,361.6

4,839.4

5,215.8

0.0

5,215.8

 გადასახადები

4,091.7

4,164.4

0.0

4,164.4

4,850.8

0.0

4,850.8

 გრანტები

8,287.4

12,866.6

12,361.6

505.0

105.0

0.0

105.0

 სხვა  შემოსავლები

407.3

170.0

0.0

170.0

260.0

0.0

260.0

 II. ხარჯები

3,488.3

4,339.4

205.8

4,133.6

4,439.1

0.0

4,439.1

 შრომის ანაზღაურება

1,154.1

1,165.3

0.0

1,165.3

1,581.2

0.0

1,581.2

 საქონელი და მომსახურება

1,227.9

1,829.5

103.8

1,725.8

1,423.7

0.0

1,423.7

 პროცენტი

27.8

36.0

0.0

36.0

34.9

0.0

34.9

 სუბსიდიები

761.1

853.3

0.0

853.3

996.3

0.0

996.3

 სოციალური უზრუნველყოფა

181.8

200.8

51.6

149.2

139.2

0.0

139.2

 სხვა ხარჯები

135.6

254.4

50.4

204.0

263.8

0.0

263.8

 III. საოპერაციო სალდო

9,298.0

12,861.7

12,155.9

705.8

776.7

0.0

776.7

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10,117.4

13,680.1

12,552.8

1,127.3

721.1

0.0

721.1

 ზრდა

10,207.4

13,695.1

12,552.8

1,142.3

726.1

0.0

726.1

 კლება

90.0

15.0

0.0

15.0

5.0

0.0

5.0

 V. მთლიანი სალდო

-819.4

-818.5

-396.9

-421.5

55.6

0.0

55.6

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-847.2

-874.1

-396.9

-477.1

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      სესხები

14.6

 -    

 

 

  -    

 

 

 კლება

861.8

874.1

396.9

477.1

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

861.8

874.1

396.9

477.1

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

 კლება

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

     საშინაო

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

           სესხები

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

12,876.4

17,216.0

12,361.6

4,854.4

5,220.8

0.0

5,220.8

 შემოსავლები

12,786.4

17,201.0

12,361.6

4,839.4

5,215.8

0.0

5,215.8

 არაფინანსური აქტივების კლება

90.0

15.0

0.0

15.0

5.0

0.0

5.0

 ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 გადასახდელები

13,723.6

18,090.1

12,758.6

5,331.5

5,220.8

0.0

5,220.8

 ხარჯები

3,488.3

4,339.4

205.8

4,133.6

4,439.1

0.0

4,439.1

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,207.4

13,695.1

12,552.8

1,142.3

726.1

0.0

726.1

 ვალდებულებების კლება

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 ნაშთის ცვლილება

-847.2

-874.1

-396.9

-477.1

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 5,215.8  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

12,786.4

17,201.0

12,361.6

4,839.4

5,215.8

0.0

5,215.8

       გადასახადები

4,091.7

4,164.4

0.0

4,164.4

4,850.8

0.0

4,850.8

      გრანტები

8,287.4

12,866.6

12,361.6

505.0

105.0

0.0

105.0

       სხვა შემოსავლები

407.3

170.0

0.0

170.0

260.0

0.0

260.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 4,850.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

4,091.7

4,164.4

0.0

4,164.4

4,850.8

0.0

4,850.8

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

3,882.1

3,964.4

0.0

3,964.4

4,650.8

0.0

4,650.8

      ქონების გადასახადი

209.5

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

186.4

192.0

0.0

192.0

192.0

0.0

192.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      სასოფლო სამეურნეო ნიშნულების მიწაზე

9.3

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

11.1

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 105.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

8,287.4

12,866.6

105.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

0.0

34.0

0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

8,287.4

12,832.6

105.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

186.6

480.5

105.0

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

400.0

0.0

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი   მათ შორის:

8,100.8

11,952.1

0.0

      რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან

6,213.2

11,314.1

0.0

      მაღალმთიანობის პროგრამა

1,224.8

0.0

0.0

      მთავრობის სარეზერვო ფონდი

54.8

0.0

0.0

      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

608.0

638.0

0.0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 260.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

407.3

170.0

260.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

122.7

90.0

200.0

 პროცენტები

44.9

40.0

40.0

 დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

 რენტა

77.9

50.0

160.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

16.7

15.0

15.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16.6

15.0

15.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

7.6

5.0

5.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

9.0

10.0

10.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

0.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

112.8

40.0

40.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0.0

0.0

0.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

155.1

25.0

5.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  4,439.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

3,488.3

4,339.4

205.8

4,133.6

4,439.1

0.0

4,439.1

 შრომის ანაზღაურება

1,154.1

1,165.3

0.0

1,165.3

1,581.2

0.0

1,581.2

 საქონელი და მომსახურება

1,227.9

1,829.5

103.8

1,725.8

1,423.7

0.0

1,423.7

 პროცენტები

27.8

36.0

0.0

36.0

34.9

0.0

34.9

 სუბსიდიები

761.1

853.3

0.0

853.3

996.3

0.0

996.3

 გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

181.8

200.8

51.6

149.2

139.2

0.0

139.2

 სხვა ხარჯები

135.6

254.4

50.4

204.0

263.8

0.0

263.8

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 721.1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 726.1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  5.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

140.0

18.4

14.9

 01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

140.0

18.4

14.9

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,843.6

12,956.8

690.9

 02 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,686.3

4,564.7

50.0

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

138.9

1,409.4

50.0

 02 03

გარე განათება

25.5

22.8

2.0

 02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

241.0

0.0

 02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,570.2

2,075.4

156.0

 02 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

568.4

325.4

 02 07

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

652.3

738.0

100.0

 02 08

სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,770.4

3,337.1

7.5

 02 09

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0.0

0.0

0.0

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.0

0.0

0.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

 03 03

უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

 04 00

განათლება

215.8

720.0

20.3

 04 01

სკოლამდელი განათლება

0.0

0.0

0.0

 04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

315.8

20.3

 04 03

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

215.8

404.2

0.0

 04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

8.0

0.0

0.0

 05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

3.0

0.0

0.0

 05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5.0

0.0

0.0

 05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

0.0

0.0

0.0

 05 04

მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

 06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,207.4

13,695.1

726.1

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

90.0

15.0

5.0

 ძირითადი აქტივები

41.8

10.0

0.0

 მატერიალური მარაგები

11.6

0.0

0.0

 არაწარმოებული აქტივები

36.6

5.0

5.0

        მიწა

36.6

5.0

5.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,863.6

1,907.6

2,407.3

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,858.2

1,902.1

2,366.9

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,858.2

1,892.7

2,266.9

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

9.4

100.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

34.9

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5.5

5.5

5.5

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,450.5

5,580.7

250.0

 7.4 5

 ტრანსპორტი

4,798.2

4,812.7

150.0

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,798.2

4,812.7

150.0

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

652.3

768.0

100.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

2,095.8

3,777.1

447.5

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

306.0

350.0

350.0

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

1,786.8

3,367.1

37.5

 7.5 3

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

3.1

60.0

60.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2,958.3

4,854.0

763.4

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

0.0

552.9

10.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,643.2

2,668.9

481.4

 7.6 3

 წყალმომარაგება

143.4

1,409.4

50.0

 7.6 4

 გარე განათება

171.8

222.8

222.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

37.2

41.7

45.4

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37.2

41.7

45.4

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

597.3

586.4

745.3

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

149.2

142.0

172.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

401.9

404.4

533.3

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

46.2

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

504.7

1,062.8

334.3

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

209.9

579.9

334.3

 7.9 2

 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

294.8

482.8

0.0

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

294.8

482.8

0.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

188.3

224.3

172.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

58.6

102.4

102.4

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.0

2.4

2.4

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

5.6

9.1

8.9

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.2

45.4

48.3

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

89.0

65.0

10.0

 

 

13,695.8

18,034.5

5,165.2

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 776.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

9,298.0

12,861.7

776.7

 მთლიანი სალდო

-819.4

-818.5

55.6

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-847.2

-874.1

0.0

 ზრდა

14.6

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

14.6

0.0

0.0

 კლება

861.8

874.1

0.0

        ვალუტა და დეპოზიტი

861.8

874.1

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 397.8 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 307.3  ათასი ლარი.

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

-55.6

-55.6

 კლება

27.8

55.6

55.6

           საშინაო 

27.8

55.6

55.6

                      სესხები

27.8

55.6

55.6

 


თავი II
ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდო 02 00)

ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,050.9 ათასი ლარით. დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         1,050.9  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

            150.0  

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

              50.0  

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

            100.0  

 02 02

 წყლის სისტემის განვითარება

              50.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

              50.0  

 02 02 02

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

                  -    

 02 03

 გარე განათება

            222.0  

 02 03 01

 გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია

            220.0  

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია

              50.0  

 02 03 01 02

 გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი

            170.0  

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

                2.0  

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

              10.0  

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 

              10.0  

 02 04 02

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

                  -    

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

            156.0  

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

            156.0  

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

            325.4  

 02 07

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

            100.0  

 02 08

 სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

              37.5  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 01 01

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტით წილობრივ დაფინანსებას სოფელ ბარი-მრავალძლის  მისასვლელი გზების რეაბილიტაციას ასფალტის საფარის მოწყობით. პროექტი მრავალწლიანია. განხორციელება დაიწყო 2016 წელს და გაგრძელდა მომდევნო წლებში.   პროექტის დასრულება იგეგმება  2021 წელს, მოეწყობა ასფალტობეტონის საფარი 2500 მეტრ მონაკვეთზე. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით მოასფალტდება ზუდალი, შარდომეთის გზის 3000 მეტრი. მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება ისარგებლოს სრულყოფილად  პროექტის შედეგით.

პროგრამის მიზანია მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად სოფლის სრულ ტერიტორიაზე. გაიზარდოს სხვადასხვა პროგრამებით, სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც ცხოვრების ეკონომიკური დონის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 01 02

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პრიოდულ შეკეთებას ქალაქის და სოფლის ზონების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდას და სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს.

პროგრამის მიზანია მოსახლეობა გადაადგილდეს კომფორტულად, უსაფრთხოდ და თავისუფლად სოფლის სრულ ტერიტორიაზე. გაიზარდოს სხვადასხვა პროგრამებით, სოციალური სერვისებით სარგებლობის ხარისხი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც ცხოვრების ეკონომიკური დონის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 02 01

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ონის მუნიციპალიტეტში  სოფელებში სევა, ფარახეთი, შარდომეთი,  ხეითი, ზვარეთი, ახალი ჩორდი, შრომის უბანი, კვაშხიეთი, შუა შქმერი სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალი და  შიდა ქსელი  მოძველებულია  და აღარ ექვემდებარება შეკეთებას. საჭიროა აღნიშნულ სოფლებში ჩატარდეს ცენტალური მაგისტრალის და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მიმდინარეობს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და წილობრივად  ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე დამატებით უნდა მოეწყოს სამარაგო რეზერვუარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს დაზიანებულ სათავე ნაგებობებს.

ქვეპროგრამის მიზანია სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული  სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა   სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 03 01

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ონში და სოფლების გარკვეულ ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%-ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (170 ათ.ლარი).

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა და გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათებით სრულად უზრუნვლყოფილი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 03 02

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ახალი გარე განათების დამატებული წერტილების აბონენტად აყვანის ხარჯი.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათებით სრულად უზრუნვლყოფილი მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია და შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 04 01

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა.

მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი კორპუსების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 05 01

156.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს , აღმაშენებლის მოედნის, გიგა ჯაფარიძს სახელობის სკვერის,  მოწყობა-რეაბილიტაციას, რუსთაველის, ვაჟა-ფშაველას  კახაბერის, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის  ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე  საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების,  გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მიმდინარე წელს გაგრძელდება აღნიშნული სამუშოს III ეტაპი, რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და კულტურული  ცხოვრების დონე. ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და სხვადასხვა კერძო ბიზნესის განვითარებას. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს გაეროს განვითარების (UNDP) ფარგლებში საგრანტო პროექტით მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობას (ღია ბაზრობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა - დახლების დამზადება მონტაჟი).

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ხელი შეეწყოს ტურიზმის განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და  მიმზიდველი გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 06

325.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საქროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საზედამხედველო მომსახურება. ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას მასიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროეტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოფლის  პროგრამის  მხარდაჭერის

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 07

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით განხორციელდება დაფინანსება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად.

პროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

02 08

37.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს  არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების  და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა  ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის  მოწყობას.  უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემებმა დაუბრკოლებლად უნდა შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის  გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების  დაზიანება. დაფინანსება მოხდება წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წმენდა, რათა ჩამდინარე წყლების მართვა მოხდეს შეუფერხებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება.

 

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 410.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            410.0  

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            350.0  

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

              50.0  

 03 03

 უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები

              10.0  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება ლარებში

03 01

350.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ონში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებას; მოხდება შეგროვილი ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე, ტერიტორია სადაც დგას ბუნკერები დღის განმავლობაში მუდმივად დასუფთავდება, დაცული იქნება მოედნების და სკვერების გამწვანების ზოლი ცხოველების დაზიანებისაგან, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, ეტაპობრივად დასუფთავების არეალი გაიზრდება. ქვეპროგრამის მიზანია ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის გაზრდა, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შევინარჩუნოთ უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

2020 წლის დაფინანსება ლარებში

03 02

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქ ონში ასებულ სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე  მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები: ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის და ვიზიტორების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, კარგად მოვლილი პარკებისა და სარეკრიაციო ზონების მეშვეობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და  მიმზიდველი გარემო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება

2020 წლის დაფინანსება ლარებში

03 03

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

 უსაფრთხო  გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 334.3 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

            334.3  

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

            314.0  

 04 02 

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

              20.3  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 01

314.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბაგა-ბაღი მიზნად ისახავს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჰოლისტურ განვითარებას, ინკლუზიურ განათლებას, აღსაზრდელების  უსაფრთხოებასა და საუკეთესო ინტერესების დაცვას, სტანდარტის შესრულების გაძლიერებას, ბავშვთა სკოლისათვის მომზადებას. აღმზრდელების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად გადამზადებას და ავტორიზაციისათვის მომზადებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  1 ბაგა- ბაღი სადაც დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 130 ბავშვის სწავლებს,  სოფელ გლოლაში იგეგმება სკოლამდელი განათლების ცენტრის კვებით უზრუნველყოფა, ხოლო სოფელ ღებში, უწერაში და პიპილეთში სკოლამდელი განათლების ცენტრი 3 საათიანი ფუნქციონირებით. სულ სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი საამღზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება.

პროგრამის მიზანია  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა;  საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება; ასევე პროგრამის მიზანია ბავშვების ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად შესაფერისი გარემოს შექმნა, რაც გულისხმობს სტანდარტის შესაბამისი უსაფრთხო გარემოსა და  დაცულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებს.  ახალი მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟს და ავტორიზაციისათვის მომზადებას.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკლოლამდელი ასაკის ბავშვები;  გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიცირებული (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები; სტანდარტების შესაბამისი კვება, უსაფრთხო გარემო და დაცული ჰიგიენური ნორმები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

04 02

20.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები  წილობრივი თანადაფინანსებით.

პროგრამის მიზანია რეაბირიტირებილი იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღი.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და სწავლისთვის შესაფერისი პირობების მქონე საბავშვო ბაღი.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 745.3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

            745.3  

 05 01

 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

            172.0  

 05 01 01

 ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

            172.0  

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

            489.9  

 05 02 01

 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

              84.4  

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

              42.4  

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

              42.0  

 05 02 02

 კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები

            150.5  

 05 02 03

 მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

              63.0  

 05 02 04

 ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები

              73.7  

 05 02 05

 ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

              36.9  

 05 02 06

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

              81.4  

 05 03

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

              40.0  

 05 04

 მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

              43.4  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

172.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო სკოლის კომპლექსი აერთიანებს 3 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (48 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (24 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (7 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (14 ბავშვი); კალათბურთი (19 ბავშვი) . სულ კომპლექსში სპორტის სახეობებს ეუფლება 110 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 4-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი. კომპლექსის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მზარდის ჩაბმა სპორტულ აქტივობებში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.სპორტული ღონისსძიებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა;  ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა;  წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

42.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა სადაც  დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს  ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 30 ბავშვი.ბავშვები ეუფლებიან ფორტეპიანოზე დაკვრას, ასევე სწავლობენ თეორიულ საგნებს. სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე.  მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

 სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

42.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო  სკოლა სადაც განათლებას იღებს ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 76 ბავშვი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, ძერწვას, თექას, ბატიკას, ფოტოხელოვნებას, ხის მხატვრულ დამუშავებას, ქსოვას, ანიმაციას. სკოლაში სულ დასაქმებულია 10 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული სამხატვრო ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა;  კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო განათლებაზე  ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

150.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის სახლში მოქმედებს სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის  6 შემოქმედებითი წრე: ქორეოგრაფიული,  საესტრადო, ქართული სალხური სიმღერის შემსწავლელი, ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - ფანდურის შემსწავლელი და ქართული ხალხური ინსტრუმენტების - სტვირის შემსწავლელი წრე სასცენო მეტყველების შემსწავლელი. სულ წრეებში გაწევრიანებულია 220 ბავშვი.   კულტურის სახლში დასაქმებულია 43 ადამიანი. ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ  საქართველოს მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა  ღონისძიებასა და ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - განახორციელოს მუნიციპალიტეტში ადრე გავრცელებული ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების შესწავლა და აღორძინება.
 - შეიმუშაოს სხვადასხვა კულტურული პროგრამა და უზრუნველყოს მისი  განხორციელება.
 - დაგეგმოს მასობრივი ღონისძიებები და უზრუნველყოს  ფართო საზოგადოების ჩართულობა.
- მოაწყოს  ექსპედიციები სხვადასხვა ფოლკლორული და ეთნოგრაფიული მასალის მოძიებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა კულტურის სხვადასხვა სფეროს მიმართ;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილთა გაზრდილი მაჩვენებელი; ეროვნულ ტრადიციებზე  აღზრდილი თაობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

63.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელიც წარმოადგენს კულტურის, განათლების, მეცნიერების კერას. სადაც დაცულია 14 000-ზე მეტი ძირითადი და დამხმარე ექსპონატები მათ შორის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, შუასაუკუნეების რელიეფები, ნუმიზმატიკური, ხელნაწერი და ძველბეჭდური წიგნები, ხელნაწერი ისტორიული დოკუმენტები და სხვადასხვა პატარა კოლექციები. მუზეუმში დასაქმებულია 13 თანამშრომელი.  მუზეუმი მასპინძლობს როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს, აწყობს არქეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, პალეონტოლოგიურ, ფოლკლორულ ექსპედიციებს რაჭის სხვადასხვა სოფლებში. მიმდინარეობს სამეცნიერო საგანმანათლებლო საქმიანობა და მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა კვლევით დაწესებულებებთან. მეცნიერთანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულ ბუკლეტებისა და კატალოგების გამოცემებში. მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა მხატვრების სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა,  პრეზენტაცია ხდება სხვადასხვა წიგნების, ალბომებისა და კატალოგების. დეზინფეცია-დეზინექცია უტარდება მუზეუმის ფონდებში დაცულ ხისა და ტექსტილის ნიმუშებს.                                                                                                                                                              

ქვეპროგრამის მიზანია: სახვადასხვა სამეცნირო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, ექსპონატების შეგროვება დაცვა პოპულარიზაცია,  მჭიდრო თანამშრომლობა მოსწავლე ახალგაზრდობასთან, ვოლონტერებთან, საზოგადოების ფართო მასების აქტიური ჩართულობა ჩვენი კუთხის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შესწავლის საქმეში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები; ვიზიტორთა რაოდენობის მატება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

73.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ  ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა შედგება  1- ქალაქის და 17 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს სოფლად და ქალაქად -61446 ეგზემპლარს.ბიბლიოთეკაში დასაქმებულია 26 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს. წლის განმავლობასი ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები. დაგეგმილია წიგნადი ფონდების განახლება, შემეცნებითი შეხვედრების ჩატარება სკოლებში.                                                                                                                                                           

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

36.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავება ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტურიზმის სფეროში სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვება შეგროვება; ტურიზმის სფეროში მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციიდან თანამშრომლობის გზით წინადადებების შემუშავება, ტურისტული მომსახურების სფეროში არსებული გამიცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით შესაბამისი პროექტების მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

81.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამების განხორციელება ითვალისწინებს ონის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაიულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებების ონელობა და ახალი წელი, ავთენტიკური ფოლკლორული ფესტივალების, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების წარმოჩენა-პოპულარიზაციას, ლიტერატურული შემოქმედებითი საღმოების, მასტერკლასების, ვორქშოფების, პლენერების ორგანიზებას, უცხოელი პროფესიონალების მოწვევას, ინკლუზიური განათლების გაძლიერებას, სწავლა-სწავლებაში ჩართული პედაგოგების გადამზადებას და ღონისძიებებში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართულობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია-დანერგვას.

ქვეპროგარმის მიზანია შესაძლებელი გახდეს მუნიციპალიტეტში და რეგიონში მცხოვრები მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის არაფორმალური დამატებითი სწავლების სისტემის გაუმჯობესება და სკოლისგარეშე განათლების სრულყოფა. მოსახლეობისათვის სპორტის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება და პოპულარიზაცია, წარმატებული მწვრთნელებისა და სპორცმენების დაჯილდოება, მოზადრებსა და მწვრთნელების სტიმულის გაღვიძება უკეთესი შედეგის მიღწევისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებული და განვითარებული კულტურული მემკვიდრეობა;  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში გაზრდილი ჩართულობა;  საზოგადოებაში ამაღლებული ცნობიერება სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლების, სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის ორგანიზების მიმართულებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლებში არსებული ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიების შემოღობვა, ეზოების კეთილმოწყობა. სოფელ მრავალძალში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი და განახლებული რელიგიური ძეგლები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

2021  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

43.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც მოქმედებს 9 წრე. აქედან 3 შემოქმედებითი, 3 შემეცნებითი და 3 საგნობრივი წრე.  განათლებას იღებს ონის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 180 ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში დასაქმებულია სულ 12 თანამშრომელი.

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში  ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს ისტორიის შესწავლას, ჭადრაკის, ანა-ბანას, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და საგნობრივი წრეებში (ფიზიკა, მათემატიკა, ინგლისური) ცოდნის გაღრმავებას.

ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა;  სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო  დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში,  საქართველოს ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალური განათლებაზე;  კულტურულ ღონისძიებებში,  კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 217.4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            217.4  

 06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

              45.4  

 06 02

სოციალური დაცვა

            172.0  

 06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

              88.0  

 06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა

              14.4  

 06 02 03

ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

              48.3  

 06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

                0.5  

 06 02 05

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა

              10.0  

 06 02 06

9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

                4.4  

 02 06 07

არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები

                4.0  

 02 06 09

ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის  და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები

                2.4  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

45.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის  და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო  დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 01

88.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1.  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა  მოქალაქეებს, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ  მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათი აღნიშნული მკურნალობის ხარჯებს სრულად არ ფარავს ჯანდაცვის არცერთი პროგრამა. დახმარების გაწევა მოხდება შემდეგნაირად: ა)  მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს   0-დან 70 001-მდე,  აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 80% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი)  ლარისა;
ბ) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში შეადგენს  70 001-დან 150 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 60% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა;
გ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათი, აუცილებლობის  შემთხვევაში, მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა;                                                                                           2.ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წლის განმავლობაში თვეში 100 ლარი; 3.მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე   ერთჯერადად გაიცემა 100 ლარი;

ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

14.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე, ერთჯერადი დახმარება გაიცემა ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, ტეტრაპლეგიის, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული  პარაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზის გამო  მყარი ნარჩენი მოვლენების, გონებრივი ჩამორჩენის, ეპილეფსიის, ფსიქიკური პრობლემების, III–IV ხარისხის სკოლიოზის, ორმხრივი ნეიროსენსორული (IV ხარისხის) სმენაჩლუნგობის და ინვალიდობის ეტლის საჭიროების მქონე პირებს რომელთაც არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეულებრივი წესით: ა) წლის განმავლობაში 300 (სამასი) ლარი და ბ) საახალწლო-საშობაოდ 100 (ასი) ლარი.  2. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პირებს ერთჯერადი  დახმარება  გაეწევათ  შემდეგნაირად: 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საახალწლო-საშობაოდ თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება.

ქვეპროგრამის მიზანია არასაპენსიო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე  პირთა  ფინანსური რისკების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა  ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 03

48.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილის შეძენაზე  - 350 ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 ლარი; 2. მრავალშვილიან  3 შვილიან  ოჯახებს -200 ლარის, 4 შვილიან ოჯახებს - 250 ლარის, 5 შვილიან ოჯახებს 300 ლარის; 6 და მეტი მრავალშვილიან ოჯახებს - 350 ლარი.  3.მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ორჯერ - სასწავლო წლის დაწყებისთვის 100 ლარის ოდენობით და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 100 ლარი. 4. სოციალურად დაუცველი მრავაშვილიან (3 და მეტი შვილი)  ოჯახებზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 100 ლარი.    5.  მძიმე სოციალური პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი ან თავშესაფარი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით,მათზე გაიცემა ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის კომპენსაცია, არაუმეტეს თვეში 100 (ასი) ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანია  მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა  ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 04

0.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.  ქვეპროგრამის მიზანია გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო  მომსახურების დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 05

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი  რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე  გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით.                                                                                      

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

 დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ფინანსური  მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

8 მარტის, 9 და 26 მაისის,  17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 06

4.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს, კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 9 მაისსთან დაკავშირებით  - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 ლარით,   საქ. ტერ.  მთ. ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -100 ლარის ოდენობით; 26 მაისს  საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით -  საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 100 ლარის ოდენობით.  

ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 07

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, მარჩენალ დაკარგულების და  აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის  საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) გადასახადით უზრუნველყოფა. მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე ზამთრის სეზონისთვის საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი ფულადი დახმარება. 

ქვეპროგრამის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის  და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 08

2.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება

 

6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წამომადგენლობითი და აღმასრულებელი ოგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

         2,462.9  

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

         2,266.9  

 01 01 01

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

            550.8  

 01 01 02

 ონის მუნიციპალიტეტის მერია

         1,630.4  

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

              85.7  

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

            196.0  

 01 02 01 

 სარეზერვო ფონდი

            100.0  

 01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

              90.5  

 01 02 03

 ასოცირებული საწევრო გადასახადი

                5.5  

 


მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული ხასიათისაა და პროგრამულ ბიუჯეტს დანართის სახით არ ახლავს.

თავი III
ონის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

როგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

 

 ონის მუნიციპალიტეტი

13,723.6

18,090.1

12,758.6

5,331.5

5,220.8

0.0

5,220.8

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

115

120

0

120

120

0

120

 

 ხარჯები

3,488.3

4,339.4

205.8

4,133.6

4,439.1

0.0

4,439.1

 

    შრომის ანაზღაურება

1,154.1

1,165.3

0.0

1,165.3

1,581.2

0.0

1,581.2

 

    საქონელი და მომსახურება

1,227.9

1,829.5

103.8

1,725.8

1,423.7

0.0

1,423.7

 

    პროცენტები

27.8

36.0

0.0

36.0

34.9

0.0

34.9

 

    სუბსიდიები

761.1

853.3

0.0

853.3

996.3

0.0

996.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

181.8

200.8

51.6

149.2

139.2

0.0

139.2

 

    სხვა ხარჯები

135.6

254.4

50.4

204.0

263.8

0.0

263.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,207.4

13,695.1

12,552.8

1,142.3

726.1

0.0

726.1

 

 ვალდებულებების კლება

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1,891.4

1,963.2

0.0

1,963.2

2,462.9

0.0

2,462.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

115

120

0

120

120

0

120

 

 ხარჯები

1,723.7

1,889.2

0.0

1,889.2

2,392.4

0.0

2,392.4

 

    შრომის ანაზღაურება

1,154.1

1,165.3

0.0

1,165.3

1,581.2

0.0

1,581.2

 

    საქონელი და მომსახურება

455.9

542.7

0.0

542.7

582.3

0.0

582.3

 

    პროცენტები

27.8

36.0

0.0

36.0

34.9

0.0

34.9

 

    სუბსიდიები

10.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4.4

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

71.4

121.2

0.0

121.2

181.0

0.0

181.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.0

18.4

0.0

18.4

14.9

0.0

14.9

 

 ვალდებულებების კლება

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,886.0

1,948.3

0.0

1,948.3

2,266.9

0.0

2,266.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

115

120

0

120

120

0

120

 

 ხარჯები

1,718.2

1,874.3

0.0

1,874.3

2,252.0

0.0

2,252.0

 

    შრომის ანაზღაურება

1,154.1

1,165.3

0.0

1,165.3

1,581.2

0.0

1,581.2

 

    საქონელი და მომსახურება

450.4

537.2

0.0

537.2

576.8

0.0

576.8

 

    პროცენტები

27.8

36.0

0.0

36.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

10.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4.4

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

71.4

111.8

0.0

111.8

81.0

0.0

81.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.0

18.4

0.0

18.4

14.9

0.0

14.9

 

 ვალდებულებების კლება

27.8

55.6

0.0

55.6

0.0

0.0

0.0

 01 01 01

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

435.3

449.0

0.0

449.0

550.8

0.0

550.8

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

23

23

0

23

23

0

23

 

 ხარჯები

435.2

447.5

0.0

447.5

549.6

0.0

549.6

 

    შრომის ანაზღაურება

337.1

335.9

0.0

335.9

438.7

0.0

438.7

 

    საქონელი და მომსახურება

42.6

45.4

0.0

45.4

47.9

0.0

47.9

 

    სხვა ხარჯები

55.5

66.3

0.0

66.3

63.0

0.0

63.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

1.5

0.0

1.5

1.2

0.0

1.2

 01 01 02

 ონის მუნიციპალიტეტის მერია

1,387.7

1,431.0

0.0

1,431.0

1,630.4

0.0

1,630.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

86

91

0

91

91

0

91

 

 ხარჯები

1,220.0

1,360.4

0.0

1,360.4

1,616.7

0.0

1,616.7

 

    შრომის ანაზღაურება

763.7

775.7

0.0

775.7

1,071.0

0.0

1,071.0

 

    საქონელი და მომსახურება

398.2

479.1

0.0

479.1

514.7

0.0

514.7

 

    პროცენტები

27.8

36.0

0.0

36.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

10.0

10.0

0.0

10.0

13.0

0.0

13.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4.4

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

16.0

45.5

0.0

45.5

18.0

0.0

18.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.9

15.0

0.0

15.0

13.7

0.0

13.7

 

 ვალდებულებების კლება

27.8

55.6

0.0

55.6

0.0

0.0

0.0

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

63.0

68.4

0.0

68.4

85.7

0.0

85.7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

0

6

6

0

6

 

 ხარჯები

63.0

66.4

0.0

66.4

85.7

0.0

85.7

 

    შრომის ანაზღაურება

53.4

53.7

0.0

53.7

71.5

0.0

71.5

 

    საქონელი და მომსახურება

9.6

12.8

0.0

12.8

14.2

0.0

14.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

5.5

14.9

0.0

14.9

196.0

0.0

196.0

 

 ხარჯები

5.5

14.9

0.0

14.9

140.4

0.0

140.4

 

    საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.9

0.0

34.9

 

    სხვა ხარჯები

0.0

9.4

0.0

9.4

100.0

0.0

100.0

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

0.0

55.6

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

0.0

9.4

0.0

9.4

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

0.0

9.4

0.0

9.4

100.0

0.0

100.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

9.4

0.0

9.4

100.0

0.0

100.0

 01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

90.5

0.0

90.5

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.9

0.0

34.9

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

34.9

0.0

34.9

 

 ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

0.0

55.6

 01 02 03

 ასოცირებული საწევრო გადასახადი

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

 ხარჯები

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

    საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,195.6

13,801.7

11,921.0

1,880.8

1,050.9

0.0

1,050.9

 

 ხარჯები

352.0

845.0

72.3

772.6

360.0

0.0

360.0

 

    საქონელი და მომსახურება

348.1

759.3

25.1

734.2

350.0

0.0

350.0

 

    სუბსიდიები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

3.9

55.7

47.2

8.5

10.0

0.0

10.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,843.6

12,956.8

11,848.6

1,108.1

690.9

0.0

690.9

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4,798.2

4,812.7

4,201.2

611.5

150.0

0.0

150.0

 

 ხარჯები

111.9

248.0

0.0

248.0

100.0

0.0

100.0

 

    საქონელი და მომსახურება

111.9

248.0

0.0

248.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,686.3

4,564.7

4,201.2

363.6

50.0

0.0

50.0

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

4,686.3

4,564.7

4,201.2

363.6

50.0

0.0

50.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,686.3

4,564.7

4,201.2

363.6

50.0

0.0

50.0

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

111.9

248.0

0.0

248.0

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

111.9

248.0

0.0

248.0

100.0

0.0

100.0

 

    საქონელი და მომსახურება

111.9

248.0

0.0

248.0

100.0

0.0

100.0

 02 02

 წყლის სისტემის განვითარება

143.4

1,409.4

1,255.2

154.2

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.9

1,409.4

1,255.2

154.2

50.0

0.0

50.0

 02 02 01

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

138.9

1,409.4

1,255.2

154.2

50.0

0.0

50.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.9

1,409.4

1,255.2

154.2

50.0

0.0

50.0

 02 02 02

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 03

 გარე განათება

171.8

222.8

0.0

222.8

222.0

0.0

222.0

 

 ხარჯები

146.3

200.0

0.0

200.0

220.0

0.0

220.0

 

    საქონელი და მომსახურება

146.3

200.0

0.0

200.0

220.0

0.0

220.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.5

22.8

0.0

22.8

2.0

0.0

2.0

 02 03 01

 გარე განათება ქსელის ექსპლოატაცია

171.8

200.0

0.0

200.0

220.0

0.0

220.0

 

 ხარჯები

146.3

200.0

0.0

200.0

220.0

0.0

220.0

 

    საქონელი და მომსახურება

146.3

200.0

0.0

200.0

220.0

0.0

220.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის ექსლოატაცია

171.8

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

146.3

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

    საქონელი და მომსახურება

146.3

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 03 01 02

 გარე განათება ელექტროენერგიის ხარჯი

0.0

150.0

0.0

150.0

170.0

0.0

170.0

 

 ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

170.0

0.0

170.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

150.0

0.0

150.0

170.0

0.0

170.0

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0.0

22.8

0.0

22.8

2.0

0.0

2.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22.8

0.0

22.8

2.0

0.0

2.0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

552.9

268.7

284.2

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

0.0

311.9

47.2

264.7

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

256.2

0.0

256.2

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

55.7

47.2

8.5

10.0

0.0

10.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

241.0

221.5

19.5

0.0

0.0

0.0

 02 04 01

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

55.7

47.2

8.5

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

0.0

55.7

47.2

8.5

10.0

0.0

10.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

55.7

47.2

8.5

10.0

0.0

10.0

 02 04 02

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

497.2

221.5

275.7

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

256.2

0.0

256.2

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

256.2

0.0

256.2

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

241.0

221.5

19.5

0.0

0.0

0.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,643.2

2,075.4

1,953.7

121.7

156.0

0.0

156.0

 

 ხარჯები

72.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

69.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,570.2

2,075.4

1,953.7

121.7

156.0

0.0

156.0

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2,643.2

2,075.4

1,953.7

121.7

156.0

0.0

156.0

 

 ხარჯები

72.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

69.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,570.2

2,075.4

1,953.7

121.7

156.0

0.0

156.0

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

593.5

282.1

311.4

325.4

0.0

325.4

 

 ხარჯები

0.0

25.1

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

25.1

25.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

568.4

257.0

311.4

325.4

0.0

325.4

 02 07

 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

652.3

738.0

638.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

652.3

738.0

638.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 02 08

 სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,786.8

3,367.1

3,322.2

44.9

37.5

0.0

37.5

 

 ხარჯები

16.4

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    საქონელი და მომსახურება

16.4

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,770.4

3,337.1

3,322.2

14.9

7.5

0.0

7.5

 02 09

 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

309.1

410.0

0.0

410.0

410.0

0.0

410.0

 

 ხარჯები

309.1

410.0

0.0

410.0

410.0

0.0

410.0

 

    საქონელი და მომსახურება

306.0

410.0

0.0

410.0

410.0

0.0

410.0

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

306.0

410.0

0.0

410.0

410.0

0.0

410.0

 

    სუბსიდიები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

306.0

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

 

 ხარჯები

306.0

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

 

    საქონელი და მომსახურება

306.0

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

306.0

350.0

0.0

350.0

350.0

0.0

350.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

3.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

3.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

    სუბსიდიები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 03

 უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიებები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

          სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 04 00

 განათლება

504.7

1,062.8

782.8

279.9

334.3

0.0

334.3

 

 ხარჯები

288.8

342.8

78.6

264.2

314.0

0.0

314.0

 

    საქონელი და მომსახურება

78.9

78.6

78.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

209.9

264.2

0.0

264.2

314.0

0.0

314.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.8

720.0

704.2

15.8

20.3

0.0

20.3

 04 01

 სკოლამდელი განათლება

209.9

264.2

0.0

264.2

314.0

0.0

314.0

 

 ხარჯები

209.9

264.2

0.0

264.2

314.0

0.0

314.0

 

    სუბსიდიები

209.9

264.2

0.0

264.2

314.0

0.0

314.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

315.8

300.0

15.8

20.3

0.0

20.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

315.8

300.0

15.8

20.3

0.0

20.3

 04 03

 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

215.8

404.2

404.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.8

404.2

404.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 04

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

78.9

78.6

78.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

78.9

78.6

78.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

78.9

78.6

78.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

597.3

586.4

0.0

586.4

745.3

0.0

745.3

 

 ხარჯები

589.3

586.4

0.0

586.4

745.3

0.0

745.3

 

    საქონელი და მომსახურება

39.0

39.0

0.0

39.0

81.4

0.0

81.4

 

    სუბსიდიები

500.9

507.5

0.0

507.5

623.9

0.0

623.9

 

    სხვა ხარჯები

49.3

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01

 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

149.2

142.0

0.0

142.0

172.0

0.0

172.0

 

 ხარჯები

146.2

142.0

0.0

142.0

172.0

0.0

172.0

 

    სუბსიდიები

146.2

142.0

0.0

142.0

172.0

0.0

172.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 01

 ()იპ ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

149.2

142.0

0.0

142.0

172.0

0.0

172.0

 

 ხარჯები

146.2

142.0

0.0

142.0

172.0

0.0

172.0

 

    სუბსიდიები

146.2

142.0

0.0

142.0

172.0

0.0

172.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

363.4

368.9

0.0

368.9

489.9

0.0

489.9

 

 ხარჯები

358.4

368.9

0.0

368.9

489.9

0.0

489.9

 

    საქონელი და მომსახურება

39.0

39.0

0.0

39.0

81.4

0.0

81.4

 

    სუბსიდიები

316.2

330.0

0.0

330.0

408.5

0.0

408.5

 

    სხვა ხარჯები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 01

 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

71.7

73.7

0.0

73.7

84.4

0.0

84.4

 

 ხარჯები

71.7

73.7

0.0

73.7

84.4

0.0

84.4

 

    სუბსიდიები

71.7

73.7

0.0

73.7

84.4

0.0

84.4

 05 02 01 01

 ()იპ - ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

34.6

35.6

0.0

35.6

42.4

0.0

42.4

 

 ხარჯები

34.6

35.6

0.0

35.6

42.4

0.0

42.4

 

    სუბსიდიები

34.6

35.6

0.0

35.6

42.4

0.0

42.4

 05 02 01 02

 ()იპ - ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო  სკოლა

37.1

38.1

0.0

38.1

42.0

0.0

42.0

 

 ხარჯები

37.1

38.1

0.0

38.1

42.0

0.0

42.0

 

    სუბსიდიები

37.1

38.1

0.0

38.1

42.0

0.0

42.0

 05 02 02

 კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები

107.4

100.9

0.0

100.9

150.5

0.0

150.5

 

 ხარჯები

107.4

100.9

0.0

100.9

150.5

0.0

150.5

 

    სუბსიდიები

107.4

100.9

0.0

100.9

150.5

0.0

150.5

 05 02 03

 მუზეუმის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

51.5

55.9

0.0

55.9

63.0

0.0

63.0

 

 ხარჯები

50.5

55.9

0.0

55.9

63.0

0.0

63.0

 

    სუბსიდიები

50.5

55.9

0.0

55.9

63.0

0.0

63.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 04

 ბიბლიოთეკის დაფინანსების ღონისძიებები

60.8

65.5

0.0

65.5

73.7

0.0

73.7

 

 ხარჯები

59.2

65.5

0.0

65.5

73.7

0.0

73.7

 

    სუბსიდიები

59.2

65.5

0.0

65.5

73.7

0.0

73.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02 05

 ()იპ ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

29.9

34.0

0.0

34.0

36.9

0.0

36.9

 

 ხარჯები

27.4

34.0

0.0

34.0

36.9

0.0

36.9

 

    სუბსიდიები

27.4

34.0

0.0

34.0

36.9

0.0

36.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 03 06

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

42.2

39.0

0.0

39.0

81.4

0.0

81.4

 

 ხარჯები

42.2

39.0

0.0

39.0

81.4

0.0

81.4

 

    საქონელი და მომსახურება

39.0

39.0

0.0

39.0

81.4

0.0

81.4

 

    სხვა ხარჯები

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 03

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

46.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

 ხარჯები

46.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

    სხვა ხარჯები

46.2

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 05 04

 მოსწავლე ახალგაზრდობის ღონისძიებების დაფინანსება

38.5

35.5

0.0

35.5

43.4

0.0

43.4

 

 ხარჯები

38.5

35.5

0.0

35.5

43.4

0.0

43.4

 

    სუბსიდიები

38.5

35.5

0.0

35.5

43.4

0.0

43.4

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

225.5

266.0

54.8

211.2

217.4

0.0

217.4

 

 ხარჯები

225.5

266.0

54.8

211.2

217.4

0.0

217.4

 

    სუბსიდიები

37.2

41.7

0.0

41.7

45.4

0.0

45.4

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

177.4

186.8

51.6

135.2

139.2

0.0

139.2

 

    სხვა ხარჯები

10.9

37.6

3.2

34.4

32.8

0.0

32.8

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37.2

41.7

0.0

41.7

45.4

0.0

45.4

 

 ხარჯები

37.2

41.7

0.0

41.7

45.4

0.0

45.4

 

    სუბსიდიები

37.2

41.7

0.0

41.7

45.4

0.0

45.4

 06 02

 სოციალური დაცვა

188.3

224.3

54.8

169.5

172.0

0.0

172.0

 

 ხარჯები

188.3

224.3

54.8

169.5

172.0

0.0

172.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

177.4

186.8

51.6

135.2

139.2

0.0

139.2

 

    სხვა ხარჯები

10.9

37.6

3.2

34.4

32.8

0.0

32.8

 06 02 01

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

46.9

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

 ხარჯები

46.9

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

46.7

78.0

0.0

78.0

78.0

0.0

78.0

 

    სხვა ხარჯები

0.2

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 06 02 02

 შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა

11.7

14.4

0.0

14.4

14.4

0.0

14.4

 

 ხარჯები

11.7

14.4

0.0

14.4

14.4

0.0

14.4

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

11.3

10.4

0.0

10.4

10.4

0.0

10.4

 

    სხვა ხარჯები

0.4

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 06 02 03

 ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

34.2

45.4

0.0

45.4

48.3

0.0

48.3

 

 ხარჯები

34.2

45.4

0.0

45.4

48.3

0.0

48.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

33.2

36.3

0.0

36.3

40.3

0.0

40.3

 

    სხვა ხარჯები

1.0

9.1

0.0

9.1

8.0

0.0

8.0

 06 02 04

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

 ხარჯები

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

 

    სხვა ხარჯები

0.3

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 06 02 05

 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა

9.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 ხარჯები

9.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

    სხვა ხარჯები

9.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 06 02 06

 9 და 26 მაისის, 8 მარტის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

3.1

4.6

0.0

4.6

4.4

0.0

4.4

 

 ხარჯები

3.1

4.6

0.0

4.6

4.4

0.0

4.4

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

3.6

0.0

3.6

3.6

0.0

3.6

 

    სხვა ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

0.8

0.0

0.8

 06 02 07

 არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

 ხარჯები

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 06 02 08

 ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის  და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები

1.0

2.4

0.0

2.4

2.4

0.0

2.4

 

 ხარჯები

1.0

2.4

0.0

2.4

2.4

0.0

2.4

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

2.4

0.0

2.4

2.4

0.0

2.4

 06 02 09

 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

80.0

55.0

54.8

0.2

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

80.0

55.0

54.8

0.2

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

80.0

51.8

51.6

0.2

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

3.2

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი, გაიხარჯება მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 19
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 20
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
მუხლი 21
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.