ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.138.016420
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
14/12/2020
ვებგვერდი, 15/12/2020
190020020.35.138.016420
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (15/12/2020 - 27/01/2021)

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2020 წლის 14 დეკემბერი

ქ. ახალციხე

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი“ საქართველოს  ორგანული  კანონის 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე  მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს  ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ბიუჯეტი  დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26  დეკემბრის №23 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის1 იანვრიდან.


ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ნოზაძე
თავი I
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

24 988.6

25 807.2

15 868.0

9 939.2

16 360,0

16 360,0

-

 გადასახადები

10 385.3

13 698.4

13 698.4

-

14 521,8

14 521,8

-

 გრანტები

13 090.5

10 609.2

670.0

9 939.2

270,0

270,0

-

 სხვა  შემოსავლები

1 512.8

1 499.6

1 499.6

-

1 568,2

1 568,2

-

 II. ხარჯები

13 556.4

13 759,2

12 482,4

1 276,8

13 402,5

13 402,5

-

 შრომის ანაზღაურება

2 057.0

2 057,2

2 057,2

-

2 181,0

2 181,0

-

 საქონელი და მომსახურება

3 438.2

3 853,6

3 718,0

135,6

3 911.3

3 911.0

-

 პროცენტი

59.8

75,6

75,6

-

68,6

68,6

-

 სუბსიდიები

4 248.1

4 626,4

4 626,4

-

5 608.2

5 608.2

-

გრანტები

201.3

193,9

193,9

 

190,0

190,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

930.1

1 022,1

1 022,1

-

991.8

991.8

-

 სხვა ხარჯები

2 621.7

1 930,4

789,2

1 141,2

452.0

452.0

-

 III. საოპერაციო სალდო

11 432,3

12 048,0

3 385,6

8 662,4

2 957.5

2 957.5

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 458,0

15 321,5

4 922,7

10 398,8

2 837.6

2 837.6

-

 ზრდა

13 598,6

15 453,5

5 054,7

10 398,8

2 977.6

2 977.6

-

 კლება

140,5

132,0

132,0

-

140,0

140,0

 

 V. მთლიანი სალდო

-2 025,8

-  3 273,5

-    1 537,2

-1 736,3

119.9

119.9

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 085,7

-  3 393,4

-    1 657,1

-   1 736,3

0.0

0.0

-

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

 

 კლება

2 085,7

  3 393,4

    1 657,1

  1 736,3

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

2 085,7

  3 393,4

    1 657,1

  1 736,3

0,0

0,0

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-59,9

- 119,9

- 119,9

-

-119,9

-119,9

-

 კლება

59,9

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

     საშინაო

59,9

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

  სესხები

-

-

 

 

119,9

119,9

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

 

 

 

 

 

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

              0,0

-

0,0

0,0

-


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

 

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

25 129,2  

25 939,2  

16 000,0  

9 939,2  

16 500,0

16 500,0

                -    

 შემოსავლები

24 988,6  

      25 807,2  

15 868,0  

9 939,9  

16 360,0

16 360,0

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

140,5  

132,0

132,0

0,0

140,0

140,0

                -    

 გადასახდელები

27 214.9  

29 332.6  

17 657.0

11 675.5

16 500,0

16 500,0

                -    

 ხარჯები

13 556.4  

13 759.2  

12 482.4  

1 276.8  

13 404.5

13 404.5

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 598.6  

15 453.5  

5 054.7

10 398.7

2 975.6

2 975.6

                -    

 ვალდებულებების კლება

59,9

119,9    

119,9    

-

119,9

119,9

                -    

 ნაშთის ცვლილება

 

 3 393,4  

 1 657,1  

1 736,3  

 

 

                -    


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16 360,0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

24 988.6  

25 807.2  

15 868.0

9 939.2

16 360,0

16 360,0

-

       გადასახადები

10 385.3

13 698.4

13 698.4

-

14 521,8

14 521,8

-

ქონების გადასახადი

1 327.1

2 900.0

2 900.0

0

3 000.00

3 000.00

 

დამატებული ღირებულების

გადასახადი

9 058,3

10 798.4

10 798.4

0

11 521,8

11 521,8

 

       გრანტები

13 090.5

10 609.2

670.0

9 939.2

270,0

270,0

-

       სხვა შემოსავლები

1 512.8

1 499.6

1 499.6

-

1 568,2

1 568,2

-

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14 521,8  ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

10 385.3

13 698.4

13 698.4

                -    

14 521,8

14 521,8

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

 

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 058,3    

10 798.8

10 798.8

 

11 521,8

11 521,8

 

      ქონების გადასახადი

1 327.1

2 900.0

2 900.0

                -    

3 000,0

3 000,0

 

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

818.7

2 525.0

2 525.0

 

2 625,0

2 625,0

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6.3

1,0

1,0

-

1,0

1,0

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

50.8

22,0

22,0

22,0

22,0

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

72.8

47.0

47.0

 -

47,0

47,0

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

378.4

305.0

305.0

305,0

305,0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

13 090.5

10 609,2

270,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

 -

-

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

13 090.5

10 609,2

270.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

270.0

270,0

270,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

 

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12 820,5

10 339,2

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6 421,8

7 618,0

 

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

 

966,2

 

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

653,3

500,0

 

მიმდინარე ტრანსფერი

244,7

71,9

 

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

751,6

0,0

 

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

3 000,0

400,0

 

სტიქია

550,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

587,1

171,2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 568,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2019 წლის ფაქტი

  2020 წლის გეგმა

  20 2 1 წლის პროექტი

  სხვა შემოსავლები

512 , 8   

1 499,6

568 , 2

  შემოსავლები საკუთრებიდან

508,7

539,6

563,2

პროცენტი

191,0

260,0

260,0

  რენტა

317,6

279,2

303,2

  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

416,1

378,0

378,0

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

391,1

348,0

348,0

სანებართვო მოსაკრებელი

66,4

28,0

28,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

-

-

სათამაშო ბიზნესის   მოსაკრებელი

128,0

120,0

120,0

       ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

196,7

200,0

200,0

       არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25,0

30,0

30,0

  სანქციები ( ჯარიმები და საურავები )

502,9

542,0

542,0

  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

85,2

40,0

85,0


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  13 402,5  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

  2019
 
წლის
  ფაქტი

  2020 წლის გეგმა

  20 2 1 წლის პროექტი

  სულ

  მათ შორის

  სულ

  მათ შორის

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  ხარჯები

1 3   556 , 4   

13 759,2

12 482,4

1 276,8

1 3  402,5

1 3  402,5

-

  შრომის ანაზღაურება

2 057,0

2 057,2

2 057,2

-

181,0

181,0

-

  საქონელი და მომსახურება

438,2

3 853,6

3 718,0

135,6

3 911,0

3 911,0

-

  პროცენტები

59,8

75,6

75,6

-

68,6

68,6

-

  სუბსიდიები

248,1

4 626,4

4 626,4

-

608,2

608,2

-

გრანტები

201,3

193,9

193,9

-

190.0

190.0

-

  სოციალური უზრუნველყოფა

930,1

1 022,1

1 022,1

-

991,8

991,8

 

-

  სხვა ხარჯები

2 621,7

1 930,4

789,2

1 141,2

452,0

452,0

-