ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016194
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
13
07/12/2020
ვებგვერდი, 08/12/2020
190020020.35.146.016194
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქურთას მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (08/12/2020 - 01/03/2021)

 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2020 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი-მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქურთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 25/12/2019, 190020020.35.146.016180).
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2021 წლის 01 იანვრიდან.

ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილიდანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები

2125.0

2170,0

0,0

2,170,0

2,170,0

0,0

2,170,0

გადასახადები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

2.125.0

2170,2

0,0

2170,0

2,170,0

0,0

2,170,0

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

2.175.1

2212.7

0,0

2212.7

2.214.4

0,0

2.214.4

შრომის ანაზღაურება

961.6

949,1

0,0

949,1

961.1

0,0

961.1

საქონელი და მომსახურება

179.2

192,9

0,0

192,9

192,9

0,0

192.9

სუბსიდიები

413.6

423.4

0,0

423.4

425.1

0,0

425.1

სოციალური უზრუნველყოფა

246.0

221.0

0,0

221,0

209.0

0,0

209.0

სხვა ხარჯები

374.8

423.6

0,0

423.6

423.6

0,0

423.6

საოპერაციო სალდო

-50.2

-42.7

0,0

-42.7

-44.4

0,0

-44.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

27.6

8.7

0,0

8.7

7.0

0,0

7.0

ზრდა

27.6

7.0

0,0

7.0                           

7.0

0,0

7.0

კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-77.8

-51,4

0,0

-51,4

-51,4

0,0

-51.4

ფინანსური აქტივებიცვლილება

0.0

-51,4

0,0

-51,4

-51,4

0,0

-51.4

ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,,0

0,0

0,0

კლება

77.8

51,4

0,0

51,4

51,4

0,0

51.4

ვალუტა და დეპოზიტები

77.8

51,4

0,0

51,4

51,4

0,0

51.4

ბალანსი

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

შემოსულობები

2.125.0

2,170,0

0.0

2170,0

2.170.0

0.0

2.170.0

შემოსავლები

2125.0

2,170,0

0.0

2,170,0

2.170.0

0.0

2.170.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

ვალდებულებების

 ზრდა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

გადასახდელები

2,202,8

2,221,4

0.0

2,221,4

2.221.4

0.0

2.221.4

ხარჯები

2.175.2

2.212.7

0.0

2.212.7

2.214.4

0.0

2.214.4

არაფინანსური აქტივებისცვლილება

27.6

8.7

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოს.

კოდი

დასახელება

2019

წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

1

შემოსავლები

2,125,0

2,170,0

0,0

2,170,0

2,170,0

0,0

2,170,0

11

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

გრანტები

2,125,0        

2,170,0

0,0

2,170,0

2,170,0

0,0

2,170,0

14

სხვა შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 4. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქურთისმუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2,170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლისგეგმა

13

გრანტები

2,125,0

2,170,0

2,170,0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

2,125,0

2,170,0

2,170,0

1331

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2,125,0

2,170,0

2,170,0

13311

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2,125,0

2,170,0

2,170,0

133111

მიმდინარე

2,125,0

2,170,0

2170,0

1331111

               გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

1331112

               მიზნობრივი ტრანსფერი

90,0

90,0

90,0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

2,035,0

2,080,0

2,080,0

 


მუხლი 6
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სავარაუდოდ  თავისუფალი ნაშთი 2020  წლისათვის განისაზღვრა 51,4 ათ.ლარი.

თავი III
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2,221,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

2175.2

2.212.7

0,0

2.212.7

2214.4

0,0

2214.4

   შრომის ანაზღაურება

961.1

949.1

0,0

949.1

961.1

0,0

961.1

   საქონელი და მომსახურება

179.2

192.9

0,0

192.9

192.9

0,0

192.9

   სუბსიდიები

413.6

423.4

0,0

423.4

425.1

0,0

425.1

   სოციალური უზრუნვ-ფა

246.0

221.1

0,0

221.1

209.0

0,0

209.0

   სხვა ხარჯები

374.8

426.3

0,0

426.3

423.6

0,0

423.6

 


მუხლი 8. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2.0ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6.8

5,0

5.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6.8

5,0

5.0

01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0,0

2,5

2.5

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

6.8

2,5

2.5

01 01 03

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გსწვევის სამსახურო

0,0

0,0

0.0

02 01

კომუნალური ინფრა სტრუქტუტის განვითარება

20,8

0.0

0.0

02  02

კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

0,0

2.0

2.0

04 02 02

გაზეთი „ხეობის მაცნე“

0,0

1,7

0.0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.6

8.7

7,0

 

ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

შემოსულობების

კოდი

დასახელება

2019წ
ფაქტი

2020წლის გეგმა

2021წლის

გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0,0

0.0

311

ძირითადიაქტივები

0.0

0,0

0.0

 


მუხლი 9. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ქურთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,142,9

1,156,4

1156.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,142,9

1,156,4

1156.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,142,9

1,156,4

1156.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0,0

0.0

702

თავდაცვა

73,5

73,5

73.5

7021

შეიარაღებული ძალები

0,0

0,0

0.0

705

გარემოს დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0,0

0,0

0.0

7061

ბინათმშენებლობა

182,2

175,0

175.0

7063

წყალმომარაგება

55,6

12.5

12.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

126,6

162.5

162.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

219,4

230,9

230.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

135,4

141.1

141.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

72,7

78,2

78.2

7083

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

11,3

11,3

11.3

709

განათლება

205,5

205,5

205.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

205,5

205,5

205.5

710

სოციალური დაცვა

452,8

453,6

453.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

49,0

35.6

35.6

71011

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახებძესარიტუალო ღონისძიებები

42,5

30.0

30.0

71012

მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა

13,0

12,0

12.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

49,0

50.0

50.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

29,0

22.0

22.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

270,3

304.0

304.0

სულ

2,202,8

2,221,4

2221.4

 


თავი IV
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისადა ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:

ათასი ლარი

დასახელება

2019წლის გეგმა

2020წლის გეგმა

2021წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

-50.2

-42.7

-44.4

მთლიანი სალდო

-77,8

-51,4

-51.4

 


მუხლი 11. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება - 51,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლება 51,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019წლი  

სგეგმა

2020 წლის

გეგმა

2021 წლის

გეგმა

ფინანსურიაქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

       ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 51,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2019 წლის
გეეგმა

2020 წლი გეგმა

2021წლის გეგმა

ფინანსურიაქტივების კლება

77,8

51,4

51,4

       ვალუტა და დეპოზიტები

77,8

51,4

51,4

 


მუხლი 12. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) დაქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები)შემდეგი რედაქციით:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის სარებულოს,  გამგეობის და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხარჯებს.

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  ექსპლოატაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკების რეაბილიტაცია, საპირფარეშოების მოწყობა, კომუნალური ინფრასტრუქტული სამუშაოები წარმოება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, და ექსპლოატაციასთან დაკავსირებული   ხარჯების დაფინანსება. ქურთის მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილი მოსახლეობის კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესრულება, დაფინანსება. ასევე იგეგმება  შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მოსანდაკება და სხვა საჭირო ღონისძიებები.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება წყლის საქაჩი ტუმბოების დამონტაჟება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება კანალიზაციის გარე გაყვანილობის ქსელის მოწყობადა სხვა საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

შედეგად:

მუნიციპალიტეტის  დევნილთა ჩასახლებაში იქნება სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს ექნება შეუფერხებლი წვდომა სასმელწყალზე.

 მოწესრიგებული საგზაო იმფრა სტრუქტურა, საკანალიზაციო და სანიარვრე სისტემები.

 გარე განათების უზრუნველყოფის მიზნით მოხდება ნათურების შესყიდვა.

აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრა მოხდება  უწყვეტ რეჟიმში. ასევე წარმოქმნილი გაუმართაობები მოგვარებული იქნება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

საცხოვრებელი შენობების იატაკები რეაბილიტაცია,დევნილთა დასახლებებში მშენებლობა- სკვერის და სტადიონის  მოწყობა რეაბილიტაცია.(პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასახლებებში განხორციელდება საცხოვრებელი შენობების იატაკების რეაბილიტაცია.

 ბერბუკისა და კარალეთის დევნილთა დასახლებებში არსებული სკვერების რეაბილიტაციადა ახალი სკვერის მსენებლობა

დევნილთა დასახლებაში მოეწყობა მზის პანელების დამონტაჟება, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობებს   გაუმჯობესრბას.

 მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში სპორტული მოედნების შსენახვა-რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას..

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ბავშვებს შეექმნათ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის და ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტის დევნილთა ჩასახლებაში ფუნქციონირებს ორი საბავშვო ბაღი. სოფელ კოდის დევნილთა  საბავშვო ბაღი და ბაზალეთის დევნილთა ალტერნატიული საბავშვო ბაღი, აღნიშნულ ბაღები  ემსახურება 130 აღსაზრდელს. ბავშვის აღზრდა განვითარებას,რათამზაობა ქონდეთ სკოლაში  შესასვლელად. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  კვებითდა ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საწირო საჭირო ინვენტარით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ყველა საჭირო ხარჯი.  პროგრამის მიზანია ჯანსაღი და მომზადებული ბავშვების გაშვება სკოლაში.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00)

ქურთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარა­ლე­ლუ­რად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები, ქვეპროგრამები, აღწერა და მიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტსი ფუნქციონირებს ორი სპორტული სკოლა:

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა და საფეხბურთო სკოლა საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“.

 სკოლებში სპორტსმენების ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით, ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება.

 სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების, წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლას, სადაც ვარჯიშობს – 50 ბავშვი. ბავშვები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დონის ტურნირებებში  და საკმაოდ წარმატებულადაც.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, და მათი აღზრდა წარმატებულ  სპორტსმენებად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების მომზადებას, აღზრდას წარმატებულ სპორტსმენებად.

ქვეპროგრამის დასახელება

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ქურთის მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთის“ ხარჯებს, სკოლაში მომზადებას გადის – 98  ბავშვი, აქედან 5  გუნდია შექმნილი,  გუმდები მონაწილეობას იღებენ  სხვადასხვა შეჯიბრებებში და  სპორტულ ღონისძიებებში.ვარჯიშობს კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა სხვადასხვა ჩასახლებებში. სკოლას ჰყავს კარგად მომზადებული გუნდი, რომელთა  წვრთნის, მომზადების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს მთლიანად აფინანსებს ქურთის მუნიციპალიტეტი, ასევეგუნდს აფინანსებს  ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი მათ ურთიერთ შეთანხმების საფუზველზე აქვთ გაფორმებული ხელსეკრულეა, აღნისნული ხელშეკრულების საფუძველზე ფედერაცია ყოველ კვარტალურად ურიცხავს ფონდს სადაც მკაცრადაა გაწერილი თანხის მიზნობრიობა. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,   აღზრდა წარმატებულ სპორტსმენებად რაც განაპირობებს გუნდის  წარმატებებსაც.

 

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქურთის მუნიციპალიტეტი  აქტიურად უწყობს ხელს კულტურის განვითარებას, ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე პროგრამის პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი „ჰარმონია“ (პროგრამული კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – ქურთის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი „ჰარმონია.სკოლა ხელს უწყობს მოზარდთა კულტურულ-საგანათლებლო დონის ამაღლებას.

პროგრამის მიზანია ბავშვების ჩართვა სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ქურთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი“ხეობის (პროგრამული კოდი 040202)

 გაზეთი „ხეობის მაცნე“ გამოდის ყოველთვიურად, დევნილ მოსახლეობას გადაეცემა უსასყიდლოდ, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას, მუნიციპალიტეტში არსებული სიახლეების შესახებ.

 მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს აიპის შენახვისა და გაზეთის ბეჭდვის ხარჯებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კულტურული ახალგაზრდული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ექსკურსიები, გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,სხვადასხვა ჩასახლებებში დევნილი ბავსვებისათვის.

 ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის განვითარება-გაცნობა, ქვეყნის კულტურული    მემკვიდრეობისა და სხვა ღირსშესშესანიშნოებების გაცნობა.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, 80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება, მრავალშვილიანი და ახალშობილთა  ოჯახების ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამა, ქვეპროგრამები, აღწერა დამიზნები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამის დასახელება

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, როგორიცაა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მოხუცებულთა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი) დახმარებას. პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს 200 ლარს (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

შეზღუდული შეასაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ  გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის, ასევე სოციალურ დახმარებას მიიღებენ ონკოლოგიური და პირველი ჯგუფის ინვალიდები. პროგრამის ბენეფიციალებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს – 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 03)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი 80 წლის და 80 წელს ზემოთ ასაკის პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, პროგრამის ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების მოცულობა შეადგენს – 200 (ორასი) ლარს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზრაურებას, დახმარების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე ერთჯერადად – 500 (ხუთასი) ლარია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვთა  ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი  05 01 05)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია, ახალშობილთა პირველადი სოციალური დახმარება. ერთჯერადი დახმარების მოცულობა  ყოველ ახალშობილზე შეადგენს – 300 (სამასი) ლარს და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, დახმარების  მოცულობა თითოეულ ბენეფიციალზე  შეადგენს – 200 (ორს) ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქურთის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარების გაწევას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ოჯახებისთვის სასურსათო დახმარება, სასურსათო დახმარებას (სასურსათო კალთა) მიიღებს ქურთის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები 2135 კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ოჯახი, კერძო სექტორში  მცხოვრები დევნილთა ოჯახები მიიღებენ ერთჯერადად  დახმარებას სასურსათო კალათის ნაცვლად თვითოეული 100 (ას) ლარს.

 


თავი VI
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 14. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულო-ბები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება

საკუთარი შემოსულო-ბები

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2,202,8

2,221,4

0,0

2,221,4

2,221.4

0,0

2,221.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83,0

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

2,175,2

2,212,7

0,0

2,212,7

2,214,4

0,0

2,214,4

 

შრომის ანაზღაურება

961,6

949,1

0,0

949,1

961,1

0,0

961,1

 

საქონელი და მომსახურება

179,2

192,9

0,0

192,9

192,9

0,0

192,9

 

სუბსიდიები

413,6

423,4

0,0

423,4

425,1

0,0

425,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

246,0

221,0

0,0

221,0

209,0

0,0

209,0

 

სხვა ხარჯები

374,8

426,3

0,0

426,3

426,3

0,0

426,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,6

8,7

0,0

8,7

7,0

0,0

7,0

 

ძირითადი აქტივები

27,6

8,7

0,0

8,7

7,0

0,0

7,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

1142,9

1,156,,4

0,0

1,156,4

1,156,4

0,0

1,156,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

1,142,0

1,151,4

0,0

1,151,4

1151,4

0,0

1151,4

 

შრომის ანაზღაურება

961,6

949,1

0,0

949,1

961,1

0,0

961,1

 

საქონელი და მომსახურება

171,6

185,3

0,0

185,3

185,3

0,0

185,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

16,4

0,0

16,4

4,4

0,0

4,4

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,6

0,0

0,6

0.6

0,0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

5,0

0,0

5,0

5.0

0,0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

6,8

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგ. საქმიანობის უზრუნველოფა

1,142,9

1,156,4

0,0

1,156,4

1,156,4

0,0

1156,4

 

ხარჯები

1,136,1

1,115,4

0,0

1,115,4

1.151,4

0,0

1.151,4

 

შრომის ანაზღაურება

961,6

965.4

0,0

965.4

961,1

0,0

961,1

 

საქონელი და მომსახურება

171,6

185,3

0,0

185,3

185,3

0,0

185,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

16,4

0,0

16,4

4,4

0,0

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,6

0,0

0,6

0.6

0,0

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

5,0

0,0

5,0

5.0

0,0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

6,8

5,0

0,0

5,0

5.0

0,0

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

357,9

348,7

0,0

348,7

348.7

0,0

348.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

357.9

346.2

0,0

346.2

346,2

0,0

346,2

 

შრომის ანაზღაურება

321.0

308,2

0,0

308,2

308,2

0,0

308,2

 

საქონელი და მომსახურება

35.9

37,7

0,0

37,7

37.7

0,0

37.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

0,0

0,3

0.3

0,0

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0.0

2,5

2.5

0.0

2.5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

715,4

732,4

0,0

732,4

732.4

0,0

732.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

714,5

729.9

0,0

729.9

729.9

0,0

729.9

 

შრომის ანაზღაურება

577,7

574,2

0,0

574,2

586,2

0,0

586,2

 

საქონელი და მომსახურება

129,0

139.0

0,0

139,0

139.0

0,0

139.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

16,4

0,0

16,4

4,4

0,0

4,4

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,3

0.0

0,3

0.3

0.0

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

6,8

2,5

0,0

2,5

2,5

0,0

2,5

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72,2

75,3

0,0

75,3

75,3

0,0

75,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

72,2

75,3

0,0

75,3

75,3

0,0

75,3

 

შრომის ანაზღაურება

64,4

65,7

0,0

65,7

66,7

0,0

66,7

 

საქონელი და მომსახურება

7,8

78,6

0,0

8,6

8,6

0,0

8,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

182.2

175,0

0,0

175,0

175,0

0.0

175,0

 

ხარჯები

161.4

173,0

0,0

173,0

173.0

0.0

173,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

161,4

98,5

0,0

98,5

98,5

0.0

98,5

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა მიმდინარე ხარჯები

161,4

98,5

0,0

98,5

98,5

0,0

98,5

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

74,5

0,0

74,5

74,5

0,0

74,5

 

არაფინანსური აქტივები

20,8

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

02 01

კომუნალური იმფრასტრუქტურის განვიტარება

55,6

12,5

0.0

12,5

12,5

0.0

12,5

 

ხარჯები

34,8

12,5

0.0

12,5

12,5

0.0

12,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

00

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვამიმდინარე ხარჯები სხვა დანარჩენინინდინარე ხარჯები ხარჯები

34,8

12,5

0.0

12,5

12,5

0.0

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

20,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

02 02

კეთილმოწყობის ღონისზიებებიცია

126,6

162,5

0.0

162,5

162,5

0.0

162,5

 

ხარჯები

126,6

162,5

0.0

162,5

162,5

0.0

162,5

 

სხვა ხარჯები

126,6

86,0

0.0

86,0

86,0

0.0

86,0

 

სხვადასხვა ხარჯები და სხვა დანარჩენი ხარჯები

126,6

86,0

0,0

86,0

86,0

0,0

86,0

 

კაპიტალური ხარჯები

0,0

74,5

0,0

74,5

74,5

0,0

74,5

 

არაფინანსური აქტივები

20,8

2,0

0.0

2,0

2,0

0,0

2,0

03 00

განათლება

205.5

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

ხარჯები

205.5

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

სუბსიდიები

205.0

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

03 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

205.5

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

ხარჯები

205.5

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

სუბსიდიები

205.5

205,5

0,0

205,5

205,5

0,0

205,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

04 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

219,4

230,9

0.0

230,9

230,9

0,0

230,9

 

ხარჯები

219,4

229,2

0.0

229,2

230,9

0.0

230,9

 

საქონელი და მომსახურება

7,6

7,6

0.0

7,6

7,6

0.0

7,6

 

სუბსიდიები

208,1

217,9

0.0

217.9

219,6

0.0

219,6

 

სხვა ხარჯები

3,7

3,7

0.0

3,7

3,7

0.0

3,7

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,7

0.0

1,7

0,0

0.0

0,0

04 01

სპორტის სფეროს განვითარება

135,4

141,4

0,0

141,4

141,4

0,0

141,4

 

ხარჯები

135,4

141,4

0,0

141,4

141,4

0,0

141,4

 

სუბსიდიები

135,4

141,4

0,0

141,4

141,4

0,0

141,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,7

0,0

0,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

04 01 01

კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

63,1

64,6

0.0

64,6

64,6

0.0

64,6

 

ხარჯები

63,1

64,6

0.0

64,6

64,6

0.0

64,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

63,1

64,6

 0.0

64,6

64,6

 0.0

64,6

04 01 02 

საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

72,3

76,8

0,0

76,8

76,8

0,0

76,8

 

ხარჯები

72,3

76,8

0,0

76,8

76,8

0,0

76,8

 

სუბსიდია

72,3

76,8

0,0

76,8

76,8

0,0

76,8

04 02

კულტურის სფეროს განვითარება

72,,3

78,2

0.0

78,2

78,2

0.0

78,2

 

ხარჯები

72,3

78,2

0.0

78,2

78,2

0.0

78,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

72,7

78,2

0.0

78,2

78,2

0.0

78,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი ჰარმონია

28,9

28,9

0.0

28,9

28,9

0.0

28,9

 

ხარჯები

28,9

28,9

0.0

28,9

28,9

0.0

28,9

 

სუბსიდიები

28,9

28,9

0.0

28,9

28,9

0.0 

28,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 02 02

გაზეთი „ხეობის მაცნე“

43,4

49,3

0,0

49,3

49,3

0.0

49,3

 

ხარჯები

43,4

49,3

0,0

49,3

49,3

0,0

49,3

 

სუბსიდია

43,4

47,6

0,0

47,6

49.3

0,0

49.3

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

04 03

ახალგაზრდული ღონისზიებების დაფინანსება

11.3

11,3

0,0

11,3

11,3

0,0

11,3

 

ხარჯები

11.3

11,3

0,0

11,3

11,3

0,0

11,3

 

საქონელი და მომსახურება

7.6

7,6

0,0

7,6

7,6

0,0

7,6

 

სხვა ხარჯები

3.7

3,7

0,0

3,7

3,7

0,0

3,7

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

452.8

453,6

0.0

453,6

453,6

0.0

453,6

 

ხარჯები

452.8

453,6

0.0

453,6

453,6

0.0

453,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

243.5

204,6

0.0

204,6

204,6

0.0

204,6

 

სხვა ხარჯები

209.3

249,0

0.0

249,0.

249,0

0.0

249,0

05 01

სოციალური უზრუნველყოფა

425,8

453,6

0.0

453,6

453,6

0.0

453,6

 

ხარჯები

452.8

453,6

0,0

453,6

453,6

0,0

453,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

243.5

204.6

0.0

204.6

204.6

0.0

204.6

 

სხვა ხარჯები

209.3

249.0

0.0

249.0

249.0

0.0

249.0

05 01 01

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

130.

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

13.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

05 01 02

შეზღუდული შესაძლებულების მქონე პირტა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

49.0

35.6

0.0

35.6

35,6

0.0

35,6

 

ხარჯები

49.0

35.6

0.0

35.6

35,6

0.0

35,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.0

35.6

0.0

35.6

35,6

0.0

35,6

05 01 03

80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

49.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

49.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 01 04

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახების სოციალური დახმარება

42,5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

42,5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 01 05

ოჯახებისა და ბავშვთა  სოციალური აცვა

29.0

29,0

0.0

22.0

22,0

0.0

22.0

 

ხარჯები

29.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.0

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

05 01 06

დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება

270.3

304.0

0.0

304.0

304.0

0.0

304.0

 

ხარჯები

257,4

304.0

0.0

304.0

304.0

0.0

304.0

 

სოციალური უზრუნველყოფოფა

61.0

55.0

0,0

55.0

55.0

0,0

55.0

 

სხვა ხარჯი

209.3

249.0

0.0

249.0

249.0

0.0

249.0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება
ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება  განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებები ფარგლებში საქართველოს  კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და ქურთის მუნიციპალიტეტი სსაკრებულოს მიერდადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 82-ე მუხლის თანახმად ქურთისს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 18. ფულადი ჯილდოს და დანამატის გაცემა
2021 წლის განმავლობაში ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდო და დანამატი გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მუხლი 19. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელთა ნუსხა
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების   (ორგანიზაციების) ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოს ლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20. ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება
დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ასიგნებებით არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებების გადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.

მუხლი 21. ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა
1. გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ინფორმაციას „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი  ეკონომიის თაობაზე;

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.


მუხლი 22. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.

მუხლი 23. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქურთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 ათ. ლარი გადანაწილდეს: 75,3 ათასი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვოსამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, ხოლო 14,7 ათასი ლარი გარდაცვლილი დევნილი ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯის დასაფინანსებლად.

მუხლი 24. საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ქურთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის გამოყოფილ იქნეს 8,0 ათასი ლარი.

მუხლი 25. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  და საქართველოს კანონმდებლობის  შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.