ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ერედვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.147.016249
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
07/12/2020
ვებგვერდი, 08/12/2020
190020020.35.147.016249
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ერედვის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (08/12/2020 - 01/02/2021)

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2020 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული  კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 02 დეკემბერის №17 დადგენილება (www.matsne.gov.ge  10/12/2019; 190020020.35.147.016223) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“. 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 01 იანვრიდან.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილიდანართი №1

მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

1,976.8

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

   გადასახადები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

სხვა შემოსავლები

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,880.0

2,048.3

45.0

2,003.3

2,003.6

45.0

1,958.6

შრომის ანაზღაურება

876.7

879.5

45.0

834.5

910.9

45.0

865.9

საქონელი და მომსახურება

176.9

193.0

0.0

193.0

192.5

0.0

192.5

   სუბსიდიები

378.2

365.4

0.0

365.4

386.6

0.0

386.6

  სოციალური უზრუნველყოფა

176.0

162.3

0.0

162.3

166.6

0.0

166.6

სხვა ხარჯები

272.2

448.1

0.0

448.1

347.0

0.0

347.0

საოპერაციო სალდო

96.9

-33.3

0.0

-33.3

11.4

0.0

11.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

68.6

17.9

0.0

17.9

11.4

0.0

11.4

ზრდა

68.6

17.9

0.0

17.9

11.4

0.0

11.4

მთლიანი სალდო

28.3

-51.2

0.0

-51.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

28.3

-51.2

0.0

-51.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

28.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   ვალუტა და დეპოზიტები

28.3

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

1976.8

2066.2

45.0

2021.2

2015.0

45.0

1970.0

შემოსავლები

1976.8

2015.0

45.0

1970.0

2015.0

45.0

1970.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

1948.6

2117.4

45.0

2072.4

2015.0

45.0

1970.0

ხარჯები

1880.0

2048.3

45.0

2003.3

2003.6

45.0

1958.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.6

17.9

0.0

17.9

11.4

0.0

11.4

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

  ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

28.3

-51.2

0.0

-51.2

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,015.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

1,976.8

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

გადასახადები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

სხვა შემოსავლები

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


 


მუხლი 4. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის გადასახადები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

გადასახადები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის გრანტები 2015.0 ათასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

გრანტები

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

2,015.0

45.0

1,970.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი 

1,925.0

1,970.0

0.0

1,970.0

1,970.0

0.0

1,970.0

სხვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის  სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სხვა შემოსავლები

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2,003.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

ხარჯები

1,880.0

2,048.3

45.0

2,003.3

2,003.6

45.0

1,958.6

შრომის ანაზღაურება

876.7

879.5

45.0

834.5

910.9

45.0

865.9

საქონელი და მომსახურება

176.9

193.0

0.0

193.0

192.5

0.0

192.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

378.2

365.4

0.0

365.4

386.6

0.0

386.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

176.0

162.3

0.0

162.3

166.6

0.0

166.6

სხვა ხარჯები

272.2

448.1

0.0

448.1

347.0

0.0

347.0

 


მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

მართველობა და საერთო დანიშნულება

6.369

14.8

8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

59.219

3.1

2.0

განათლება

0

0.0

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2.991

0.0

1.4

სულ  ჯამი

68.579

17.9

11.4

ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

0

0

0

მიწა

0

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0

0

0


 


მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,102.2   

1,134.3   

1,161.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,102.2   

1,134.3   

1,161.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,102.2   

1,125.3   

1,152.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

9.0   

9.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

230.4   

223.0   

167.5   

7063

წყალმომარაგება

97.5   

99.5   

98.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

133.0   

123.5   

69.5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

234.3   

218.0   

235.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

114.3   

102.0   

115.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

119.9   

116.0   

120.0   

709

განათლება

49.5   

51.0   

57.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

49.5   

51.0   

57.0   

710

სოციალური დაცვა

332.2   

439.9   

394.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

49.8   

41.1   

45.5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

49.8   

41.1   

44.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

1.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50.4   

51.0   

51.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.3   

0.4   

0.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

21.3   

16.8   

17.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

210.3   

330.6   

280.5   

 

სულ

1,948.6   

2,066.2   

2,015.0   

 


მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ერედვის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული  რედაქციის  შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

96.9

-33.3

11.4

მთლიანი სალდო

28.3

-51.2

0.0


 


მუხლი 11. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

28.3

-51.2

0

ზრდა

28.3

0.0

0

     ვალუტა და დეპოზიტი

28.3

0.0

0

კლება

0

51.2

0

     ვალუტა და დეპოზიტი

0

51.2

0


 


მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის თანახმად, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 9.0 ათასი ლარის ოდენობით.

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 9.0 ათასი    ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სარეზერვო ფონდი

0,0

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

 


მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  45,0 ათასი ლარი მიიმართოს 

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0 ათასი ლარი.


მუხლი 16. ერედვის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 17. ერედვის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პრიორიტეტის კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთი სახის დაფინანსებებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯებს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურებას, საქონელსა და მომსახურება და სხვა. ასევე, პრიორიტეტი მოიცავს სარეზერვო ფონდს, ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელ, საგანგებო და სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად განსაზღვრულ საბიუჯეტო სახსრებს.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პრიორიტეტის კოდი 02  00)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების პროგრამა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამის კოდი 02 01)

მათ შორის:

2.1.1 წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა. (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა.

2.1.2 დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის  რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 02).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას.

2.1.პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების შეძენას.

2.1.4 ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 02 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტების/ინიციატივების თნადაფინანსებას, რომელიც სარგებლობას მოუტანს იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობას და გააუმჯობესებს მათ სოციალურ პირობებს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანადაფინანსება დარეგულირდება ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით, რომელშიც დეტალურად გაიწერება თანადაფინანსების წესი პირობები და ოდენობა.

3. განათლება (პრიორიტეტის კოდი 03 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების უზრუნველყოფა.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის რაიონ სოფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში  საბავშო ბაღის ფუნქციონირება.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პრიორიტეტის კოდი 04 00)

პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამის კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა, წახალისება.

4.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2021 წლის განმავლობაში, გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2021 წლის განმავლობაში 300-მდე სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამის კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.2 კულტურის სახლის ხელშეწობა (ქვეპროგრამის კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენას და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პრიორიტეტის კოდი 05 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამის კოდი 05 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,  იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 5.1.1 მარჩენალდაკარგულ პირის სოციალური დაცვა (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარჩენალდაკარგული პირის  დახმარება (გორის რაიონული სასამართლოს 2008 წლის 7 მაისის №1004-2006 განჩინების აღსრულება)

5.1.2  ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: თითოეულ  ახალშობილზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით ერთჯერად სოციალურ დახმარებას   მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ის დევნილი ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.

5.1.3  გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული პირების და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის არმქონე წევრის (მეუღლე) გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 500 ლარის ოდენობით, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.

5.1.4 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  ის იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ 4 ან მეტი შვილი, აქედან ერთი მაინც არასრულწლოვანი (18 წლამდე).

5.1.5  მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი.  

5.1.6  ოპერაციების თანადაფინანსება  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის არმქონე წევრს (მეუღლე) ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

5.1.7   დევნილთა ოჯახების დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

 ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომლებიც ჩასახლებულნი არიან დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში, ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათი შედგება: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს.

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს, რომელიც არ ცხოვრობენ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში, ერთჯერადად ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სასრუსათო კალათის ნაცვლად, ფულადი დახმარება  100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.1.8  ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ონკოლოგიური ავადმყოფები და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის არმქონე წევრი (მეუღლე) მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.

5.1.9  სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშენებლო მასალების შეძენა- გადაცემა ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად.

5.1.10 დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება  (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 11)

ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვნებს მიეცეთ ერთჯერადი სოციალური დახმარება თითოეული არასრულწლოვნისთვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.1.11 დიალეზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩრთულ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება(ქვეპროგრამის კოდი 05 01 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, დიალიზზე მყოფი დაავადებული მოქალაქე, რომლიც არის ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირი  –  დევნილი და მათი ოჯახის იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსის არმქონე წევრი (მეუღლე), მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიიღებს ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 250  (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

5.1.12  სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

1.ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და 2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე, მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას.

2. სოციალური დახმარება გაიცემა შემდეგი ოდენობით:

ა) 100% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 500 ლარი

ბ)  70% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 400 ლარი

გ) 50% სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტებზე – 300 ლარი

5.1.13  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვნები, რომლებიც არიან ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით


მუხლი 18. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021  წლის ასიგნებები
განისაზღვროს,  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი სახსრები

 

ერედვის

მუნიციპალიტეტი

1,948.6

2,066.2

45.0

2,021.2

2,015.0

45.0

1,970.0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,880.0

2,048.3

45.0

2,003.3

2,003.6

45.0

1,958.6

 

შრომის

ანაზღაურება

876.7

879.5

45.0

834.5

910.9

45.0

865.9

 

საქონელი

და

მომსახურება

176.9

193.0

0.0

193.0

192.5

0.0

192.5

 

სუბსიდიები

378.2

365.4

0.0

365.4

386.6

0.0

386.6

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

176.0

162.3

0.0

162.3

166.6

0.0

166.6

 

სხვა

ხარჯები

272.2

448.1

0.0

448.1

347.0

0.0

347.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

68.6

17.9

0.0

17.9

11.4

0.0

11.4

 

ძირითადი

აქტივები

68.6

17.9

0.0

17.9

11.4

0.0

11.4

01 00

მმართველობა

და

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

1,102.2

1,134.3

45.0

1,089.3

1,161.1

45.0

1,116.1

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,095.9

1,119.5

45.0

1,074.5

1,153.1

45.0

1,108.1

 

შრომის

ანაზღაურება

876.7

879.5

45.0

834.5

910.9

45.0

865.9

 

საქონელი

და

მომსახურება

176.9

193.0

0.0

193.0

192.5

0.0

192.5

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

17.7

17.3

0.0

17.3

14.7

0.0

14.7

 

სხვა

ხარჯები

24.5

29.7

0.0

29.7

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

6.4

14.8

0.0

14.8

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი

აქტივები

6.4

14.8

0.0

14.8

8.0

0.0

8.0

01 01

საკანონმდებლო

და

აღმასრულებელი

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

1,102.2

1,125.3

45.0

1,080.3

1,152.1

45.0

1,107.1

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

71.0

71.0

0.0

71.0

71.0

0.0

71.0

 

ხარჯები

1,095.9

1,110.5

45.0

1,065.5

1,144.1

45.0

1,099.1

 

შრომის

ანაზღაურება

876.7

879.5

45.0

834.5

910.9

45.0

865.9

 

საქონელი

და

მომსახურება

176.9

193.0

0.0

193.0

192.5

0.0

192.5

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

17.7

17.3

0.0

17.3

14.7

0.0

14.7

 

სხვა

ხარჯები

24.5

20.7

0.0

20.7

26.0

0.0

26.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

6.4

14.8

0.0

14.8

8.0

0.0

8.0

 

ძირითადი

აქტივები

6.4

14.8

0.0

14.8

8.0

0.0

8.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

266.9

261.8

0.0

261.8

274.4

0.0

274.4

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

265.6

259.8

0.0

259.8

272.4

0.0

272.4

 

შრომის

ანაზღაურება

213.3

215.2

0.0

215.2

218.2

0.0

218.2

 

საქონელი

და

მომსახურება

40.7

42.8

0.0

42.8

39.2

0.0

39.2

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

4.8

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა

ხარჯები

6.8

1.8

0.0

1.8

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი

აქტივები

1.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

782.5

811.7

0.0

811.7

823.2

0.0

823.2

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

53.0

53.0

 

53.0

53.0

 

53.0

 

ხარჯები

777.5

798.9

0.0

798.9

817.2

0.0

817.2

 

შრომის

ანაზღაურება

611.3

612.9

0.0

612.9

639.7

0.0

639.7

 

საქონელი

და

მომსახურება

136.1

150.1

0.0

150.1

153.1

0.0

153.1

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

12.3

17.0

0.0

17.0

8.4

0.0

8.4

 

სხვა

ხარჯები

17.7

18.9

0.0

18.9

16.0

0.0

16.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

5.0

12.8

0.0

12.8

6.0

0.0

6.0

 

ძირითადი

აქტივები

5.0

12.8

0.0

12.8

6.0

0.0

6.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის

სამხედრო

აღრიცხვისა

და

გაწვევის

სამსახური

52.8

51.8

45.0

6.8

54.5

45.0

9.5

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

52.8

51.8

45.0

6.8

54.5

45.0

9.5

 

შრომის

ანაზღაურება

52.1

51.4

45.0

6.4

53.0

45.0

8.0

 

საქონელი

და

მომსახურება

0.1

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.2

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

0.6

0.3

0.0

0.3

1.3

0.0

1.3

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

02 00

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

230.4

223.0

0.0

223.0

167.5

0.0

167.5

 

ხარჯები

171.2

219.9

0.0

219.9

165.5

0.0

165.5

 

სუბსიდიები

97.5

96.4

0.0

96.4

96.0

0.0

96.0

 

სხვა

ხარჯები

73.7

123.5

0.0

123.5

69.5

0.0

69.5

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

59.2

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი

აქტივები

59.2

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

02 01

კომუნალური

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

230.4

223.0

0.0

223.0

167.5

0.0

167.5

 

ხარჯები

171.2

219.9

0.0

219.9

165.5

0.0

165.5

 

სუბსიდიები

97.5

96.4

0.0

96.4

96.0

0.0

96.0

 

სხვა

ხარჯები

73.7

123.5

0.0

123.5

69.5

0.0

69.5

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

59.2

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი

აქტივები

59.2

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

02 01 01

ააიპ

წყალმომარაგების,

რეაბილიტაციისა

და

მომსახურების

სააგენტოს

ხელშეწყობა

97.5

99.5

0.0

99.5

98.0

0.0

98.0

 

ხარჯები

97.5

96.4

0.0

96.4

96.0

0.0

96.0

 

სუბსიდიები

97.5

96.4

 

96.4

96.0

 

96.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი

აქტივები

0.0

3.1

0.0

3.1

2.0

0.0

2.0

02 01 02

დევნილთა

დასახლებებში

საცხოვრებელი

ბინების

და

მიმდებარე

ინფრასრტრუქტურის 

რეაბილიტაცია

49.9

38.2

0.0

38.2

43.0

0.0

43.0

 

ხარჯები

49.9

38.2

0.0

38.2

43.0

0.0

43.0

 

სხვა

ხარჯები

49.9

38.2

0.0

38.2

43.0

0.0

43.0

02 01 03

დევნილთა

დასახლებებში

წყლის

და

საკანალიზაციო

სისტემის

რეაბილიტაცია

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა

ხარჯები

18.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 04

პროექტების,

ხარჯთაღრიცხვების,

კვლევითი

სამუშაოების

და

ექსპერტიზის

მომსახურების

დაფინანსება        

4.8

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

4.8

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

სხვა

ხარჯები

4.8

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

02 01 05

ინფრასტრუქტურული

პროექტების

თანადაფინანსება

0.0

84.3

0.0

84.3

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

84.3

0.0

84.3

25.0

0.0

25.0

 

სხვა

ხარჯები

0.0

84.3

0.0

84.3

25.0

0.0

25.0

02 01 06

დევნილთა

დასახლებებში

სკვერების,

სპორტული

და

გასართობი

მოედნების

მშენებლობა

და

რეაბილიტაცია

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი

აქტივები

22.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 07

გზების

მოწესრიგება

და

სანიაღვრე

არხების

აღდგენა

რეაბილიტაცია

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა

ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

37.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი

აქტივები

37.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

განათლება

49.5

51.0

0.0

51.0

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

49.5

51.0

0.0

51.0

57.0

0.0

57.0

 

სუბსიდიები

49.5

51.0

0.0

51.0

57.0

0.0

57.0

03 01

სკოლამდელი

აღზრდის

ხელშეწყობა

49.5

51.0

0.0

51.0

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

49.5

51.0

0.0

51.0

57.0

0.0

57.0

 

სუბსიდიები

49.5

51.0

 

51.0

57.0

 

57.0

04 00

კულტურა,

ახალგაზრდობა

და

სპორტი

234.3

218.0

0.0

218.0

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

231.3

218.0

0.0

218.0

233.6

0.0

233.6

 

სუბსიდიები

231.3

218.0

0.0

218.0

233.6

0.0

233.6

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი

აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

04 01

სპორტის

სფეროს

განვითარება

114.3

102.0

0.0

102.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

111.3

102.0

0.0

102.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

111.3

102.0

0.0

102.0

115.0

0.0

115.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი

აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

სპორტული

სკოლის

ხელშეწყობა

114.3

102.0

0.0

102.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

111.3

102.0

0.0

102.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

111.3

102.0

 

102.0

115.0

 

115.0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი

აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

კულტურის

განვითარების

ხელშეწყობა

119.9

116.0

0.0

116.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

119.9

116.0

0.0

116.0

118.6

0.0

118.6

 

სუბსიდიები

119.9

116.0

0.0

116.0

118.6

0.0

118.6

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი

აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

04 02 01

კულტურის სახლის ხელშეწყობა

119.9

116.0

0.0

116.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

119.9

116.0

0.0

116.0

118.6

0.0

118.6

 

სუბსიდიები

119.9

116.0

0.0

116.0

118.6

0.0

118.6

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ძირითადი

აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

05 00

ჯანმრთელობის

დაცვა

და 

სოციალური

უზრუნველყოფა

332.2

439.9

0.0

439.9

394.4

0.0

394.4

 

ხარჯები

332.2

439.9

0.0

439.9

394.4

0.0

394.4

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

158.3

145.0

0.0

145.0

151.9

0.0

151.9

 

სხვა

ხარჯები

173.9

294.9

0.0

294.9

242.5

0.0

242.5

05 01

სოციალური

უზრუნველყოფა

332.2

439.9

0.0

439.9

394.4

0.0

394.4

 

ხარჯები

332.2

439.9

0.0

439.9

394.4

0.0

394.4

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

158.3

145.0

0.0

145.0

151.9

0.0

151.9

 

სხვა

ხარჯები

173.9

294.9

0.0

294.9

242.5

0.0

242.5

05 01 01

მარჩენალდაკარგული

პირის

სოციალური

დაცვა

0.3

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.3

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

0.3

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

05 01 02

ახალშობილთა

ოჯახების

დახმარება

21.3

16.8

0.0

16.8

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

21.3

16.8

0.0

16.8

17.0

0.0

17.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

21.3

16.8

0.0

16.8

17.0

0.0

17.0

05 01 03

გარდაცვლილთა

ოჯახების

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარება 

28.0

27.5

0.0

27.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

28.0

27.5

0.0

27.5

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

28.0

27.5

0.0

27.5

32.0

0.0

32.0

05 01 04

მრავალშვილიანი

ოჯახების

დახმარება

4.4

5.2

0.0

5.2

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.4

5.2

0.0

5.2

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

4.4

5.2

0.0

5.2

5.0

0.0

5.0

05 01 05

მოხუცებულთა

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარება

50.4

51.0

0.0

51.0

51.0

0.0

51.0

 

ხარჯები

50.4

51.0

0.0

51.0

51.0

0.0

51.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

50.4

51.0

0.0

51.0

51.0

0.0

51.0

05 01 06

ოპერაციების

თანადაფინანსება

24.3

16.1

0.0

16.1

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

24.3

16.1

0.0

16.1

19.0

0.0

19.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

24.3

16.1

0.0

16.1

19.0

0.0

19.0

05 01 07

დევნილთა

ოჯახების

დახმარება

172.2

207.0

0.0

207.0

207.5

0.0

207.5

 

ხარჯები

172.2

207.0

0.0

207.0

207.5

0.0

207.5

 

სხვა

ხარჯები

172.2

207.0

0.0

207.0

207.5

0.0

207.5

05 01 08

სტიქიური

 მოვლენების 

და

 სხვა 

საგანგებო 

სიტუაციების 

შედეგად

დაზარალებულთა

 სოციალური

 დახმარება

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 09

ონკოლოგიურ

ავადმყოფთა

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარება

24.0

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

24.0

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

24.0

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

05 01 10

სამშენებლო

მასალების

შეძენა

დევნილთა

დასახლებისთვის

0.0

82.5

0.0

82.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

82.5

0.0

82.5

30.0

0.0

30.0

 

სხვა

ხარჯები

0.0

82.5

0.0

82.5

30.0

0.0

30.0

05 01 11

დედ-მამით

ობოლ

არასრულწლოვანთა

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

05 01 12

დიალიზზე

მყოფ

  პირთა

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარება

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

05 01 13

სახელმწიფო

სასწავლო

გრანტის

მქონე

სტუდენტთა

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარება

1.7

5.4

0.0

5.4

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.7

5.4

0.0

5.4

5.0

0.0

5.0

 

სხვა

ხარჯები

1.7

5.4

0.0

5.4

5.0

0.0

5.0

05 01 14

შეზღუდული

შესაძლებლობის

სტატუსის

მქონე

არასრულწლოვანთა

დახმარება

0.0

2.0

0.0

2.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

0.0

2.0

0.0

2.0

1.5

0.0

1.5

 

 


 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.