გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016480
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
27
30/11/2020
ვებგვერდი, 02/12/2020
190020020.35.161.016480
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (02/12/2020 - 29/01/2021)

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2020 წლის 30 ნოემბერი

ქ. გარდაბანი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტი  დანართის  შესაბამისად.
მუხლი 2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №19 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge),  27/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016452).
მუხლი 3
დადგენილება  ამოქმედდეს  2021  წლის  პირველი  იანვრიდან.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი
დანართი №1

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

 

მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

40662.6

35660.8

28343.0

გადასახადები

24759.8

23000.6

24500.8

გრანტები

9463.8

9064.0

260.0

სხვა შემოსავლები

6439.0

3596.2

3582.2

 

 

 

 

ხარჯები

20925.9

19540.5

19622.2

შრომის ანაზღაურება

3982.5

3835.0

4135.0

საქონელი და მომსახურება

3044.8

3108.0

3195.5

პროცენტი

42.2

35.0

40.0

სუბსიდიები

7994.6

9088.7

9441.2

გრანტები

3294.1

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2188.7

2599.8

1993.5

სხვა ხარჯები

379.1

829.0

772.0

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

19736.7

16120.3

8720.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

23568.9

25246.0

8660.8

ზრდა

25152.1

26046.0

9160.8

კლება

1583.2

800.0

500.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-3832.2

-9125.7

60.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3986.0

-9227.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

3986.0

9227.7

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-153.8

-102.0

-60.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

153.8

102.0

60.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

შემოსულობები

42245.8

36460.8

28843.0

შემოსავლები

40662.6

35660.8

28343.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1583.2

800.0

500.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

46231.8

45688.5

28843.0

ხარჯები

20925.9

19540.5

19622.2

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25152.1

26046.0

9160.8

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

ნაშთის ცვლილება

-3986.0

-9227.7

0.0

 

მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 28,343.0 ათ ლარის ოდენობით

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

40662.6

35660.8

28343.0

გადასახადები

24759.8

23000.6

24500.8

გრანტები

9463.8

9064.0

260.0

სხვა შემოსავლები

6439.0

3596.2

3582.2

 

მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 24,500.8 ათ. ლარის ოდენობით

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

გადასახადები

24759.8

23000.6

24500.8

ქონების გადასახადი

22769.0

21000.0

22000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13991.3

13400.0

13900.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

59.1

70.0

70.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

42.2

30.0

30.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1478.3

1200.0

1500.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

7198.1

6300.0

6500.0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

1990.8

2000.6

2500.8

 

მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათ. ლარის ოდენობით

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

გრანტები

9463.8

9064.0

260.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9463.8

9064.0

260.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების    განსახორციელებლად

1835.7

1811.2

260.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7628.1

7252.8

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

7628.1

7252.8

0.0

 

მუხლი 6.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3582.2 ათ. ლარის ოდენობით

 

დასახელება

 

2019 წლის ფაქტი

 

2020 წლის გეგმა

 

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

6439.0

3596.2

3582.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

1537.3

1100.0

900.0

პროცენტები

940.7

600.0

400.0

რენტა

596.6

500.0

500.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

571.9

500.0

500.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

24.7

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

190.5

170.0

150.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

147.0

150.0

130.0

სანებართვო მოსაკრებელი

102.4

100.0

80.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

44.6

50.0

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

43.5

20.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

43.5

20.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

2496.3

2000.0

2200.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2214.8

326.2

332.2

 

მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

 

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19662.2 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ხარჯები

20,925.9

19,540.5

19,622.2

შრომის ანაზღაურება

3,982.5

3,835.0

4,135.0

საქონელი და მომსახურება

3,044.8

3,108.0

3,195.5

პროცენტი

42.2

35.0

40.0

სუბსიდიები

7,994.6

9,088.7

9,441.2

გრანტები

3,294.1

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,188.7

2,599.8

1,993.5

სხვა ხარჯები

379.1

829.0

772.0

 

მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8660.8 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9160.8 ათ. ლარის ოდენობით

 

ორგ.კოდი

 

დასახელება

 

2019

წლის ფაქტი

 

2020

წლის გეგმა

 

2021

წლის გეგმა

01 01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

324.7

100.0

100.0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

11250.8

13214.4

1322.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

40.0

40.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

20.0

60.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

4290.2

267.1

0.0

02 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

120.5

382.3

50.0

02 02 05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

161.8

76.1

81.1

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

25.0

25.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

386.5

174.1

1723.9

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

1105.9

3.7

230.8

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

607.2

503.6

871.3

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

0.0

70.0

0.0

02 04 04

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა

0.0

21.9

53.9

02 05 02

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

174.8

0.7

0.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

259.0

385.9

0.0

02 06 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

347.5

02 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

0.0

534.4

500.0

 

02 07 02

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

2215.9

1571.6

1100.0

02 08 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

574.4

691.2

0.0

03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

224.9

1308.0

585.0

03 03 01

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

277.7

0.0

0.0

04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

114.5

308.9

11.0

04 01 02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

2088.6

3619.6

779.6

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

959.2

1620.8

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

621.1

1261.3

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.7

0.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

3.8

3.8

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

0.0

6.2

6.2

05 02 05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

8.6

3.7

3.7

05 02 07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

1.4

1.4

05 02 08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

 

 

 

05 02 09

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

247.1

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

1.3

1.3

1.3

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0.0

219.4

0.0

06 02 04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

5.7

2.0

2.0

სულ

 

25152.1

26046.0

9160.8


 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1583.2

800.0

500.0

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

775.9

700.0

400.0

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

807.3

100.0

100.0

 

მუხლი  9.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,940.9

6,145.0

6,375.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,886.6

6,010.0

6,235.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,886.6

6,010.0

6,235.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

40.0

40.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

40.0

40.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

54.4

50.0

55.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

45.0

45.0

702

თავდაცვა

172.2

212.0

212.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13,479.5

15,485.4

3,057.0

7045

ტრანსპორტი

11,250.8

13,344.4

1,422.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,250.8

13,344.4

1,422.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2,228.7

2,141.0

1,635.0

705

გარემოს დაცვა

1,864.4

2,963.7

1,920.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,225.7

918.0

948.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

120.5

594.6

252.3

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

224.9

1,418.0

690.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

293.3

33.1

30.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

12,202.3

3,798.9

5,339.2

7061

ბინათმშენებლობა

1,713.0

577.3

1,102.1

7063

წყალმომარაგება

8,685.9

1,133.5

831.5

7064

გარე განათება

1,229.0

1,074.1

2,823.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

574.4

1,014.0

581.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

317.2

567.4

384.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

285.7

298.0

328.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

31.5

269.4

56.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,079.6

2,527.9

2,974.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

682.3

1,283.6

2,165.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

928.4

732.8

629.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.0

20.0

0.0

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

428.9

491.5

179.6

709

განათლება

7,723.9

11,104.4

6,325.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6,510.3

8,645.5

5,779.6

7092

ზოგადი განათლება

1,213.5

1,913.3

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,213.5

1,913.3

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

244.3

244.3

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

301.3

301.3

710

სოციალური დაცვა

2,297.9

2,781.8

2,195.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,346.6

1,175.0

1,120.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,286.6

1,115.0

1,060.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

60.0

60.0

60.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

25.5

18.0

28.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

23.3

30.0

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

557.3

816.0

696.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6.8

9.5

7.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

338.5

733.3

314.0

სულ

 

46,078.0

45,586.5

28,783.0

 

მუხლი  10.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი  11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3986.0

-9227.7

0.0

 

მუხლი  12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -60.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

 

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

 

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 60.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

20.0

 

მუხლი 13. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 500.0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

 

თავი II

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 15. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერსა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები

1.  ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2021 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში   გაგრძელდება   საგზაო   ინფრასტრუქტურის   მშენებლობა-რეაბილიტაცია,   გარე   განათების,

საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, სპორტული მოედნების მოწყობა, დასასვენებელი პარკებისა, საზოგადოებრივი სივრცეებისა და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სტიქიის პრევენციისათვის საჭირო სამუშაოების განხორციელება.

1.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია სამუშაოების განხორციელება. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის  ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, ქალაქის და სოფლების დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ქალაქის და სოფლების ცენტრალური გზების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;

·      მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისთვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა;

·      მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

·      გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

·      გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;

·      რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;

·      მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი;

1.2  წყლის სისტემების განვითარება (02 02)

მიუხედავად იმისა, რომ გასული და მიმდინარე წლების განმავლობაში აქტიურად ხორციელდებოდა წყლის სისტემებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, პრობლემები სრულად ჯერ კიდევ არ არის აღმოფხვრილი. შესაბამისად აუცილებელია გაგრძელდეს მუშაობა აღნიშნული მიმართულებით. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლებში განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. ასევე მოხდება არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      გაუმჯობესებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

·      სასმელი წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება;

·      საკანალიზაციო სისტემების გამართული ფუნქციონირება;

·      მოწესრიგებული   სასმელი   წყლისა   და   საკანალიზაციო      სისტემიებით   მოსარგებლეთა   გაზრდილი რაოდენობა;

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

·      რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

·      რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;

 

1.3  გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, სკვერების განათება და სხვა.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

·      განათებული ქალაქი და სოფლები;

·      მოსახლებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა;

შეფასების ინდიკატორები:

·      ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;

·      კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა;

1.4  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი  და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, საცხოვრებელი შენობების სახურავების გადახურვა, სადარბაზოების კეთილმოწყობა და სხვა.

1.5  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02  05)

მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად და სტიქიური უბედურებების თავიდან ასაცილებლად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, სადაც ჩამოედინება მდინარე, აუცილებელია ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც დაფინანსდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი არხების მოწყობასა და რეაბილიტაციას.

1.6  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის საჭირო სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,  ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

     ·      მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

·      კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

·      რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობა;

1.7  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

1.8  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამის კოდი 02 08)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

2.   დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სუფთა და სანიტარულად მოწესრიგებული გარემოს უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გარდაბანისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მაწანწალა ცხოველების სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია- ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა. საჭიროების შემთხვევაში ასევე მოხდება ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      სუფთა და მოწესრიგებული გარემოს შექმნა;

·      მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის შედეგად მიღებული უსაფრთხო გარემო;

    ·      ახალი და რეაბილიტირებული სკვერების მოწყობა;

შეფასების ინდიკატორები:

·      დასუფთავებული ტერიტორიის მოცულობა;

·      მაწანწალა ცხოველების მიერ გავრცელებული ეპიდემიების შემცირება;

     ·      მწვანე ნარგავებისა და სივრცეების რაოდენობის გაზრდა;

2.1  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გარდაბანისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მაწანწალა ცხოველების სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა.

2.2  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

2.3  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. დაწყებითი ზოგადი განათლების მხარდაჭერის ფარგლებში მოხდება საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

3.1  სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობის აღზრდა და სკოლის ასაკისთვის მომზადება ყველასთვის მნიშვნელოვანი საკითხია. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მშენებლობას და არსებულის მოვლა-პატრონობას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშო ბაგა-ბაღებში დაწყებით განათლებას იღებს 2-დან 6 წლამდე ბავშვები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

·      საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

·      გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;

·      ახალი და რეაბილიტირებული ბაღების ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

·      აღსაზრდელთა რაოდენობა;

·      სააღმზრდელო გარემოთი კმაყოფილი მშობლებისა და პედაგოგების რაოდენობა;

·      ახალი და რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა;

3.2  დაწყებითი ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 04 02)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებას მნიშვნეოვანი როლი ეკისრება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი პროგრამის ფარგლებში განახორციელებს ქალაქ გარდაბანსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაციას. ასევე, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მოსწავლეების ტრანსპორტირებას, მათი უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად გადაადგილებისათვის.

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. კულტურისა და ხელოვბეის სფეროში სხვადასხვა პროექტის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ტურნირების ჩატარება, სახალხო-რელიგიური დღესასწაულების გამართვა და სხვა. ასევე, განხორციელდება წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელ-მასწავლებელთა დაჯილდოება, ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრად ჩამოყალიბების ხელშწეყობა.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

·      ნიჭიერი ახალგაზრდა სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება;

·      ახალგაზრდების ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;

·      სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;

·      ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

         ·      სხვადასხვა ტურნირზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, მეგობრობის ცენტრის, მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურურლი ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      მოსახლეობაში კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

·      მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

·      კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა;

·   საზოგადოების   ფართო   ნაწილის   მონაწილეობა ფესტივალებში,   კონკურსებში,   სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

·      კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;

·      ფესტივალებში, კონკურსებში და სადღესასწაულო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა;

4.3  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

·      ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური გამოყენება;

·      ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

·      პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა

5.     ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული        რესურსების         ფარგლებში   განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა   ითვალისწინებს   სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან   გამოყოფილი   მიზნობრივი   ტრანსფერის   ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

მოსალოდნელი შედეგები:

·      მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისაგან;

· მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·      სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარების შედეგად მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;

·      საშიშ ინფექციური დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება;

·      პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;

4.2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება, მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯების ანაზღაურება, მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებების გაცემა, დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება, C ფეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება, დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება, უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთ პირთა სოციალური დახმარება, ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება, ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამის დაფინანსება, სტუდენტების მატერიალური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგები:

· მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

· უმწეო   მდგომარეობაში   მყოფი  ადამიანების  სასიცოცხლოდ   აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

·      C      ჰეპატიტით   დაავადებული    და      დიალიზზე   დამოკიდებული მოქალაქეების  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა;

·      სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა;

·      C ჰეპატიტით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობის შემცირება;

4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება საჭიროებიდან გამომდინარე.

4.2.2   ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროპგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებს ეხმარება, ვისაც ესაჭიროება სოციალური რეაბილიტაცია.

4.2.3   სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისათვის საახალწლო საჩუქრების გადაცემა.

4.2.4   თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტსი მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების სწორად აღზრდისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნვეყოფის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

4.2.5   ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრმა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა პირებზე, ვინც განიცდიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას.

4.2.6   მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.

4.2.7  დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის   ფარგლებში   განხორციელდება   დიალიზის   სახელმწიფო   პროგრამაში   ჩართული   თირკმლის ქრონიკული   დაავადების   მქონე   პაციენტების   ტრანსპორტის   ხარჯის   შემცირების   მიზნით   ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

4.2.8   C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც საჭიროებენ დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარებას მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისთვის, გაეწევათ ფინანსური დახმარება კვლევებისთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.

4.2.9   დედმამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საჭირო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის მიზნით ფინანსურ დახმარებას უწევს იმ 18 წლამდე ბავშვებს, ვინც დედმამით ობოლია.

4.2.10   უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის  ფარგლებში  სტიქიის,  ხანძრის,  სხვა  უბედური  და  ფორსმაჟორული  შემთხვევების  შედეგად საცხოვრებელ   სახლზე   მიყენებული   ზიანის   აღსადგენად,   დაზარალებულ   ოჯახებს   გაეწევათ   ერთჯერადი მატერიაური დახმარება ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

4.2.11   ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას. ქვეპროგრამა მოიცავს: აფხაზეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულ მებრძოლთა  ოჯახებს, აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს და მეორე მსოფლიო ომის უშუალო მონაწილე ვეტერანებს.

4.2.12   ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულ პირებს სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

4.2.13 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს გარდაბნის   მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე   მცხოვრები  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირების მრავალჯერადი  მატერიალური   დახმარებით  უზრუნველყოფას, მათი საცხოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

4.2.14   სახელმწიფო  მზრუნველობიდან  ბიოლოგიურ  ოჯახში  რეინტეგრირებულ  ბავშვთა  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების  ყოველთვიური  მატერიალური  დახმარებით უზრუნველყოფა მათი  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ასევე იმ ბავშვების დახმარება, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში და გახდნენ სრულწლოვანები.

4.2.15   სტუდენტების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და მათი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასეთი სტუდენტების მატერიალური დახმარების გაწევას.

4.2.16   სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)   

ქვეპროგრამის   ფარგლებში   განხორციელდება   მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   მცხოვრები   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება საჭიროებიდან გამომდინარე.

4.2.17   ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02  17)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება საჭიროებიდან გამომდინარე.

4.2.18   მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გარდაბნის  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ  მრავალშვილიან  ოჯახებს  სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

4.2.19 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 19) ქვეპროგრამის   ფარგლებში   გარდაბნის   მუნიციპალიტეტში   მცხოვრებ   სოციალურად   დაუცველ   მარტოხელა პენსიონერების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

4.2.20  სოციალურად   დაუცველი   იძულებით   გადაადგილებული   პირების/დევნილების   დახმარების   პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 20)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირებს/დევნილებს სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

4.2.21   მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 21)

ქვეპროგრამის   ფარგლებში   გარდაბნის   მუნიციპალიტეტში   მცხოვრებ   მარტოხელა   მშობლებს   სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

4.2.22   სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 22) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს კვებით.

4.2.23   ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 23)

ქვეპროგრამის   ფარგლებში   გარდაბნის   მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   მცხოვრებ   გაჭირვებულ   ოჯახებს გაეწევათ შესაბამისი დახმარება გათბობის უზრუნველსაყოფად.

4.2.24   სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 24)  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ  ოჯახებს სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

5.    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს წარმომადგენლობითი და  აღმასრულებელი ორგანოების მიერ განსახორციელებელი მმართველობითი ღონისძიებებისა და წვევამდელების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ღონისძიებების დაფინანსებას.

5.1  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 01 01)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების (მერია, საკრებულო), შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

5.2  საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 02)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს მერის სარეზერვო ფონდს, რომლითაც ხორციელდება მნიშვნელვანი და გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფინანსება. ასევე, მოიცავს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და  სხა სასესხო ვალდებულებების დაფარვას, სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხების დაფარვას.

მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

 

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

46,231.8

45,688.5

28,843.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

 

ხარჯები

20,925.9

19,540.5

19,622.2

 

შრომის ანაზღაურება

3,982.5

3,835.0

4,135.0

 

საქონელი და მომსახურება

3,044.8

3,108.0

3,195.5

 

პროცენტი

42.2

35.0

40.0

 

სუბსიდიები

7,994.6

9,088.7

9,441.2

 

გრანტები

3,294.1

45.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,188.7

2,599.8

1,993.5

 

სხვა ხარჯები

379.1

829.0

772.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,152.1

26,046.0

9,160.8

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,266.9

6,459.0

6,647.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

 

ხარჯები

5,788.4

6,257.0

6,487.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,982.5

3,835.0

4,135.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,348.4

1,520.0

1,505.0

 

პროცენტი

42.2

35.0

40.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.0

77.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

266.4

745.0

685.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.7

100.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

 

01 01

 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

5,978.6

 

5,722.0

 

5,987.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220.0

220.0

220.0

 

ხარჯები

5,653.9

5,622.0

5,887.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,982.5

3,835.0

4,135.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,348.4

1,520.0

1,505.0

 

გრანტები

45.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.0

77.0

77.0

 

სხვა ხარჯები

174.1

190.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.7

100.0

100.0

01 01

01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,182.9

1,220.0

1,235.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

20.0

20.0

 

ხარჯები

1,182.9

1,220.0

1,235.0

 

შრომის ანაზღაურება

854.9

850.0

900.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

172.8

200.0

185.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

155.2

160.0

140.0

01 01

02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4,623.5

4,250.0

4,500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

191.0

191.0

 

ხარჯები

4,298.8

4,150.0

4,400.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,998.6

2,850.0

3,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,132.3

1,210.0

1,210.0

 

გრანტები

45.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

104.0

60.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

18.9

30.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

324.7

100.0

100.0

01 01

03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

172.2

212.0

212.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

ხარჯები

172.2

212.0

212.0

 

შრომის ანაზღაურება

128.9

135.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

43.3

70.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

7.0

 

01 01

04

 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

 

0.0

 

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

40.0

40.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

288.3

737.0

660.0

 

ხარჯები

134.5

635.0

600.0

 

პროცენტი

42.2

35.0

40.0

 

გრანტები

0.0

45.0

45.0

 

სხვა ხარჯები

92.3

555.0

515.0

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

01 02

01

სარეზერვო ფონდი

80.1

540.0

500.0

 

ხარჯები

80.1

540.0

500.0

 

სხვა ხარჯები

80.1

540.0

500.0

01 02

02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

196.0

137.0

100.0

 

ხარჯები

42.2

35.0

40.0

 

პროცენტი

42.2

35.0

40.0

 

ვალდებულებების კლება

153.8

102.0

60.0

 

01 02

03

 

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

 

12.2

 

15.0

 

15.0

 

ხარჯები

12.2

15.0

15.0

 

სხვა ხარჯები

12.2

15.0

15.0

 

 

 

01 02

04

 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

 

0.0

 

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

0.0

45.0

45.0

 

გრანტები

0.0

45.0

45.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

26,329.3

20,268.0

8,648.5

 

ხარჯები

5,182.3

2,285.9

2,243.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,159.6

1,237.4

1,395.0

 

სუბსიდიები

773.6

1,048.5

848.0

 

გრანტები

3,249.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,147.0

17,982.1

6,405.5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,250.8

13,344.4

1,422.0

 

ხარჯები

0.0

70.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

70.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,250.8

13,274.4

1,422.0

02 01

01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

11,250.8

13,214.4

1,322.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,250.8

13,214.4

1,322.0

02 01

02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

0.0

40.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

40.0

40.0

02 01

03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

90.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

70.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

70.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

60.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

8,806.4

1,728.1

1,083.8

 

ხარჯები

4,233.9

977.6

927.7

 

საქონელი და მომსახურება

211.2

230.0

260.0

 

სუბსიდიები

773.6

747.6

667.7

 

გრანტები

3,249.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,572.5

750.5

156.1

02 02

01

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

7,750.5

267.1

0.0

 

ხარჯები

3,460.3

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

211.2

0.0

0.0

 

გრანტები

3,249.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,290.2

267.1

0.0

02 02

02

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

0.0

230.0

260.0

 

ხარჯები

0.0

230.0

260.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

230.0

260.0

02 02

03

საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

120.5

382.3

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.5

382.3

50.0

 

 

02 02

05

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

935.4

636.4

571.5

 

ხარჯები

773.6

560.3

490.4

 

სუბსიდიები

773.6

560.3

490.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.8

76.1

81.1

02 02

06

საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა

0.0

212.3

202.3

 

ხარჯები

0.0

187.3

177.3

 

სუბსიდიები

0.0

187.3

177.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.0

25.0

02 03

გარე განათება

1,229.0

1,074.1

2,823.9

 

ხარჯები

842.5

900.0

1,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

842.5

900.0

1,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.5

174.1

1,723.9

02 03

01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

842.5

900.0

1,100.0

 

ხარჯები

842.5

900.0

1,100.0

 

საქონელი და მომსახურება

842.5

900.0

1,100.0

02 03

02

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

386.5

174.1

1,723.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.5

174.1

1,723.9

 

02 04

 

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 

1,713.0

 

900.1

 

1,336.3

 

ხარჯები

0.0

300.9

180.3

 

სუბსიდიები

0.0

300.9

180.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,713.0

599.2

1,156.0

 

02 04

01

 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

 

1,105.9

 

 

3.7

 

 

230.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,105.9

3.7

230.8

02 04

02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

607.2

503.6

871.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

607.2

503.6

871.3

 

02 04

03

 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

 

0.0

 

70.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

70.0

0.0

 

02 04

04

 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა- პატრონობა

 

0.0

 

322.8

 

234.2

 

ხარჯები

0.0

300.9

180.3

 

სუბსიდიები

0.0

300.9

180.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.9

53.9

 

 

 

 

02 05

 

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

 

267.9

 

 

3.1

 

 

0.0

 

ხარჯები

93.2

2.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

2.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.8

0.7

0.0

 

02 05

02

 

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

267.9

 

3.1

 

0.0

 

ხარჯები

93.2

2.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

2.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.8

0.7

0.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

259.0

385.9

347.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.0

385.9

347.5

 

02 06

01

 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

259.0

 

385.9

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259.0

385.9

0.0

02 06

02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

347.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

347.5

 

 

02 07

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

 

 

2,228.7

 

 

2,141.0

 

 

1,635.0

 

ხარჯები

12.8

35.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.8

35.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,215.9

2,106.0

1,600.0

 

02 07

01

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები

 

0.0

 

549.4

 

515.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

534.4

500.0

 

02 07

02

 

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები

 

2,228.7

 

1,591.6

 

1,120.0

 

ხარჯები

12.8

20.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.8

20.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,215.9

1,571.6

1,100.0

 

02 08

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

574.4

 

691.2

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.4

691.2

0.0

 

 

 

02 08

01

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

574.4

 

691.2

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.4

691.2

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,476.0

2,366.0

1,668.0

 

ხარჯები

973.4

1,058.0

1,083.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

30.0

30.0

 

სუბსიდიები

948.0

1,028.0

1,053.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

502.6

1,308.0

585.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

973.4

948.0

978.0

 

ხარჯები

973.4

948.0

978.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

30.0

30.0

 

სუბსიდიები

948.0

918.0

948.0

 

03 01

01

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

948.0

 

918.0

 

948.0

 

ხარჯები

948.0

918.0

948.0

 

სუბსიდიები

948.0

918.0

948.0

03 01

02

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა

25.4

30.0

30.0

 

ხარჯები

25.4

30.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

30.0

30.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

224.9

1,418.0

690.0

 

ხარჯები

0.0

110.0

105.0

 

სუბსიდიები

0.0

110.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.9

1,308.0

585.0

 

03 02

01

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია

 

224.9

 

1,308.0

 

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.9

1,308.0

585.0

 

03 02

02

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა- პატრონობა

 

0.0

 

110.0

 

105.0

 

ხარჯები

0.0

110.0

105.0

 

სუბსიდიები

0.0

110.0

105.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

277.7

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.7

0.0

0.0

 

03 03

01

 

ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

 

277.7

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.7

0.0

0.0

04 00

განათლება

7,723.9

10,558.8

5,779.6

 

ხარჯები

4,561.6

5,009.5

4,989.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

254.4

292.5

0.0

 

სუბსიდიები

4,307.3

4,717.0

4,989.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,162.3

5,549.4

790.6

04 01

სკოლამდელი განათლება

6,510.3

8,645.5

5,779.6

 

ხარჯები

4,307.3

4,717.0

4,989.0

 

სუბსიდიები

4,307.3

4,717.0

4,989.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,203.1

3,928.5

790.6

04 01

01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,421.8

5,025.9

5,000.0

 

ხარჯები

4,307.3

4,717.0

4,989.0

 

სუბსიდიები

4,307.3

4,717.0

4,989.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114.5

308.9

11.0

04 01

02

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

2,088.6

3,619.6

779.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,088.6

3,619.6

779.6

04 02

დაწყებითი ზოგადი განათლება

1,213.5

1,913.3

0.0

 

ხარჯები

254.4

292.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

254.4

292.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

959.2

1,620.8

0.0

04 02

01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

959.2

1,620.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

959.2

1,620.8

0.0

04 02

02

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება

254.4

292.5

0.0

 

ხარჯები

254.4

292.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

254.4

292.5

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,820.6

2,687.6

3,520.4

 

ხარჯები

1,812.0

1,803.6

2,244.0

 

საქონელი და მომსახურება

257.1

28.1

265.5

 

სუბსიდიები

1,474.0

1,695.5

1,895.5

 

სხვა ხარჯები

80.9

80.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

883.9

1,276.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

682.3

1,283.6

2,165.8

 

ხარჯები

682.3

662.5

904.5

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

2.5

94.5

 

სუბსიდიები

579.5

580.0

730.0

 

სხვა ხარჯები

77.5

80.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

621.1

1,261.3

05 01

01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

25.4

2.5

94.5

 

ხარჯები

25.4

2.5

94.5

 

საქონელი და მომსახურება

25.4

2.5

94.5

05 01

02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

579.5

580.0

730.0

 

 

 

ხარჯები

579.5

580.0

730.0

 

სუბსიდიები

579.5

580.0

730.0

 

05 01

03

 

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 

0.0

 

621.1

 

1,261.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

621.1

1,261.3

 

05 01

04

 

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები

 

77.5

 

80.0

 

80.0

 

ხარჯები

77.5

80.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

77.5

80.0

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,072.5

1,404.0

1,280.6

 

ხარჯები

1,063.9

1,141.1

1,265.5

 

საქონელი და მომსახურება

168.8

25.6

100.0

 

სუბსიდიები

894.6

1,115.5

1,165.5

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

262.8

15.1

05 02

01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

129.3

6.3

100.0

 

ხარჯები

129.3

5.6

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

128.8

5.6

100.0

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

05 02

02

ტელევიზიის დაფინანსება

40.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

20.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

20.0

0.0

05 02

03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

244.3

244.3

 

ხარჯები

0.0

240.5

240.5

 

სუბსიდიები

0.0

240.5

240.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.8

3.8

05 02

04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

0.0

136.3

136.3

 

ხარჯები

0.0

130.1

130.1

 

სუბსიდიები

0.0

130.1

130.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.2

6.2

05 02

05

კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა

675.0

329.4

379.4

 

ხარჯები

666.4

325.7

375.7

 

სუბსიდიები

666.4

325.7

375.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

3.7

3.7

05 02

06

მუზეუმების ხელშეწყობა

124.1

150.0

150.0

 

ხარჯები

124.1

150.0

150.0

 

 

 

სუბსიდიები

124.1

150.0

150.0

05 02

07

მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

165.0

165.0

 

ხარჯები

0.0

163.6

163.6

 

სუბსიდიები

0.0

163.6

163.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

1.4

05 02

08

მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა

104.0

105.6

105.6

 

ხარჯები

104.0

105.6

105.6

 

სუბსიდიები

104.0

105.6

105.6

 

05 02

09

 

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 

0.0

 

247.1

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

247.1

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

65.8

0.0

74.0

 

ხარჯები

65.8

0.0

74.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.9

0.0

71.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

05 03

01

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

65.8

0.0

74.0

 

ხარჯები

65.8

0.0

74.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.9

0.0

71.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

3.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,615.1

3,349.2

2,579.5

 

ხარჯები

2,608.2

3,126.5

2,576.2

 

სუბსიდიები

491.7

599.7

655.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,084.7

2,522.8

1,916.5

 

სხვა ხარჯები

31.8

4.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

222.7

3.3

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

285.7

517.4

328.0

 

ხარჯები

284.4

296.7

326.7

 

სუბსიდიები

284.4

296.7

326.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

220.7

1.3

 

06 01

01

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 

285.7

 

298.0

 

328.0

 

ხარჯები

284.4

296.7

326.7

 

სუბსიდიები

284.4

296.7

326.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

1.3

1.3

 

06 01

02

 

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

 

0.0

 

219.4

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

219.4

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2,329.4

2,831.8

2,251.5

 

 

 

ხარჯები

2,323.8

2,829.8

2,249.5

 

სუბსიდიები

207.3

303.0

329.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,084.7

2,522.8

1,916.5

 

სხვა ხარჯები

31.8

4.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

2.0

2.0

06 02

01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

959.9

655.0

780.0

 

ხარჯები

959.9

655.0

780.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

959.9

655.0

780.0

06 02

02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

31.5

50.0

56.0

 

ხარჯები

31.5

50.0

56.0

 

სუბსიდიები

0.0

50.0

56.0

 

სხვა ხარჯები

31.5

0.0

0.0

06 02

03

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

23.3

50.0

25.0

 

ხარჯები

23.3

50.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

50.0

25.0

06 02

04

თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა

213.0

255.0

275.0

 

ხარჯები

207.3

253.0

273.0

 

სუბსიდიები

207.3

253.0

273.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

2.0

2.0

06 02

05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

248.5

593.3

199.0

 

ხარჯები

248.5

593.3

199.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

248.5

593.3

199.0

06 02

06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.8

10.0

10.0

 

ხარჯები

2.8

10.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

6.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

4.0

4.0

 

06 02

07

 

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

 

106.1

 

120.0

 

110.0

 

ხარჯები

106.1

120.0

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.1

120.0

110.0

06 02

08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმაების პროგრამა

2.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.1

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

0.0

0.0

06 02

09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

10.0

10.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

10.0

 

 

 

06 02

10

 

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

 

6.8

 

9.5

 

7.5

 

ხარჯები

6.8

9.5

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.8

9.5

7.5

 

06 02

11

 

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

 

23.3

 

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

23.3

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.3

30.0

30.0

06 02

12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

1.5

3.0

3.0

 

ხარჯები

1.5

3.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

3.0

3.0

06 02

13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

60.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

60.0

60.0

 

06 02

14

 

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

 

 

6.6

 

 

10.0

 

 

10.0

 

ხარჯები

6.6

10.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.6

10.0

10.0

06 02

15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

20.0

20.0

20.0

 

ხარჯები

20.0

20.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

20.0

20.0

 

06 02

16

 

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

 

89.1

 

170.0

 

70.0

 

ხარჯები

89.1

170.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89.1

170.0

70.0

 

06 02

17

 

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

 

129.5

 

170.0

 

100.0

 

ხარჯები

129.5

170.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

129.5

170.0

100.0

06 02

18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

39.8

60.0

50.0

 

ხარჯები

39.8

60.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39.8

60.0

50.0

 

06 02

19

 

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

 

24.0

 

15.0

 

25.0

 

ხარჯები

24.0

15.0

25.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

15.0

25.0

 

06 02

20

 

საოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

 

 

19.1

 

 

25.0

 

 

25.0

 

ხარჯები

19.1

25.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.1

25.0

25.0

06 02

21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

37.0

70.0

40.0

 

ხარჯები

37.0

70.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

70.0

40.0

 

06 02

22

 

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

0.9

 

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.9

1.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

1.0

1.0

 

06 02

23

 

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

 

24.8

 

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

24.8

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.8

35.0

35.0

06 02

24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

250.0

410.0

310.0

 

ხარჯები

250.0

410.0

310.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

250.0

410.0

310.0

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.