ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016380
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
11
27/11/2020
ვებგვერდი, 01/12/2020
190020020.35.144.016380
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (01/12/2020 - 18/01/2021)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №11

2020 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების , საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“  1-ლი მუხლის “ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის №14 დადგენილება“ქარელის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 04/12/2019, 190020020.35.144.016367).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2021 წლის 01 იანვრიდან.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილიდანართი 1

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

 


თავი I

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

20,678.887

     22 513.9

13 883.0

გადასახადები

10,627.54

11 741.9

11618.4

გრანტები

9,225.12

9 472.1

215.0

სხვა შემოსავლები

826.23

1 299.9

2049.6

ხარჯები

8,203.52

9008.6

9258.42

შრომის ანაზღაურება

1,876.04

2027.4

2027.4

საქონელი და მომსახურება

740.71

827.7

648.48

პროცენტი

24.71

25.1

30.0

სუბსიდიები

4,424.04

4749.6

5426.0

სოციალური უზრუნველყოფა

758.15

868.8

784.8

სხვა ხარჯები

379.86

506.2

337.82

საოპერაციო სალდო

12,475.37

13 505.3

4624.58

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,514.46

15 880.7

4558.48

ზრდა

11,821.19

15 880.7

4558.48

კლება

306.73

0.00

0

მთლიანი სალდო

960.91

-2 375.4

66.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

936.17

-2 413.3

0

ზრდა

1,067.76

0.0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,067.76

0.0

0

კლება

131.59

2 413.3

0

ვალუტა და დეპოზიტები

131.59

2 413.3

0

ვალდებულებების ცვლილება

-24.74

-37.90

-66.1

კლება

24.74

37.90

66.1

საშინაო

24.74

37.90

66.1

ბალანსი

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

2021 წელი გეგმა

შემოსულობები

20 985.61

22 513.9

13883.0

შემოსავლები

20 678.89

22 513.9

13883.0

არაფინანსური აქტივების კლება

306.72

0.0

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0

გადასახდელები

20 049.44

24 927.23

13883.0

ხარჯები

8 203.5

9008.6

9258.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 821.2

15880.7

4558.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0

ვალდებულებების კლება

24.74

37.9

66.1

ნაშთის ცვლილება

936.2

-2 413.3

0

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13883.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

2021 წელი გეგმა

შემოსავლები

20 678.9

  22 513.9

13883,0

გადასახადები

10 627.5

11741.9

11618.4

გრანტები

9 225.12

9 472.1

215.0

სხვა შემოსავლები

826.23

1 299.9

2049.6

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 11618.4 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

2020 წელი გეგმა

2021 წელი გეგმა

გადასახადები

10 627.5

11 741.9

11618.4

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9 456.43

10641.9

10518.4

ქონების გადასახადი

1 171.11

1 100.0

1100.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

710.84

600.0

700.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა ნიწისა)

-53.12

0.0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7.42

0.0

0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

7.42

0.0

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

255.51

300

200

ფიზიკურ პირებიდან

214.78

270.0

180.0

იურიდიულ პირებიდან

40.73

30.0

20.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

250.46

200.0

200.0

ფიზიკურ პირებიდან

33.82

20.0

0

იურიდიულ პირებიდან

216.65

180.0

200.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 215 ათასი ლარის ოდენობით

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წელი ფაქტი

 

2020 წელი გეგმა

2021 წელი გეგმა

გრანტები

9 225.1

9 472.1

215.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 225.1

9 472.1

215.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

495.8

393.66

215.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

213.0

215.0

215.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

1 042.8

178.66

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8729.3

9 078.44

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

7258.88

7702.88

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940.0

940.0

0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

530.42

435.56

0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0

0

0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2049,6 ათასი ლარის ოდენობით:

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის        ფაქტი

2020 წლის        გეგმა

2021 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

826.23

1 299.9

2049.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

242.44

289.9

239.6

პროცენტები

93.33

70

70.0

რენტა

149.11

219.9

169.6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93.34

150.0

109.6

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

55.78

69.9

60.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

223.25

230.0

230.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

206.87

215.0

215.0

სანებართვო მოსაკრებელი

30.04

25.0

25.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

176.83

190.0

190.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.38

15.0

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.38

15.0

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

235.66

700.0

1500.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

124.88

80.0

80.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9258,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ხარჯები

8,203.5

9,008.6

9,258.4

შრომის ანაზღაურება

1,876.04

2,027.4

2,027.4

საქონელი და მომსახურება

740.7

827.6

648.5

პროცენტი

24.7

25.1

30.0

სუბსიდიები

4,424.0

4,749.5

5,426.0

გრანტები

0.00

3.9

3.9

სოციალური უზრუნველყოფა

758.15

868.8

784.8

სხვა ხარჯები

379.86

506.18

337.8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4558.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4558.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარში

კოდი

დასახელება

2019 ფაქტი

2020      გეგმა

2021 გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

18.5

30.98

30,98

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 998.8

12 485.51

478,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

215.3

244.89

260.0

04 00

განათლება

1 364.9

1 242.56

150.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

223.6

1875.98

3639.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.76

0.0

სულ ჯამი

11 821.2

15880.7

4558.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ათას ლარში

დასახელება

2019 წ     ფაქტი

2020 წ გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

306.7

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

236.7

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

70.0

0.0

0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარში

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 ფაქტი

2020       გეგმა

2021       გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,393.93   

2,687.29   

2,726.70   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,344.48   

2,617.73   

2,620.60   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,344.48   

2,580.63   

2,580.60   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.00   

37.10   

40.00   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

49.45   

63.00   

96.10   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.00   

6.55   

10.00   

702

თავდაცვა

109.05   

118.00   

118.00   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9,473.63   

11,910.53   

308.00   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

519.14   

855.96   

14.00   

70421

სოფლის მეურნეობა

519.14   

855.96   

14.00   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

324.67   

697.56   

194.00   

70443

მშენებლობა

324.67   

697.56   

194.00   

7045

ტრანსპორტი

7,689.82   

9,156.53   

100.00   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,689.82   

9,156.53   

100.00   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

940.00   

1,200.49   

0.00   

705

გარემოს დაცვა

1,170.36   

1,250.00   

1,453.60   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,064.36   

1,144.00   

1,233.60   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

106.00   

106.00   

220.00   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,014.96   

1,234.76   

821.90   

7063

წყალმომარაგება

110.59   

392.00   

150.00   

7064

გარე განათება

578.48   

622.75   

437.40   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

325.89   

220.01   

234.50   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

89.74   

124.50   

97.00   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89.74   

124.50   

97.00   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,540.13   

3,231.68   

5,021.40   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

717.06   

2,345.30   

4,249.00   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

622.07   

706.49   

672.50   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

17.12   

17.10   

17.10   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

183.87   

162.80   

82.80   

709

განათლება

3,411.06   

3,355.36   

2,478.60   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,451.17   

2,212.44   

2,455.20   

7092

ზოგადი განათლება

936.52   

1,119.52   

0.00   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

936.52   

1,119.52   

0.00   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

23.38   

23.40   

23.40   

710

სოციალური დაცვა

846.58   

1,015.11   

857.80   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

556.70   

545.90   

551.90   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

542.20   

512.90   

518.90   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14.50   

33.00   

33.00   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60.26   

62.00   

72.00   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

29.00   

30.00   

30.00   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

134.85   

120.00   

120.00   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

65.78   

257.21   

83.90   

 

სულ

20,049.44

24,927.23

13,883.00

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 ათას ლარში

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021 გეგმა

საოპერაციო სალდო

12475.4

13505.3

4624.58

მთლიანი სალდო

960.9

-2375.4

66.1

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021       გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

936.2

-2413.3

0.0

 ზრდა

1067.8

0.0

0.0

         ვალუტა და დეპოზიტი

1067.8

0.0

0.0

 კლება

131.6

2413.3

0.0

        ვალუტა და დეპოზიტი

131.6

2413.3

0.0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 ათას ლარში

 

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021       გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-24.7

-37.9

-66.1

         ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

         კლება

24.7

37.9

66.1

საშინაო

24.7

37.9

66.1

მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები შეადგენდა   310.434  ათასი ლარს, ხოლო 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იქნება   271.789    ათასი ლარი.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის პროგრამები და 2021-2024 წლების პრიორიტეტები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

 ათას ლარში

              

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021 გეგმა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

624.02

655.7

655.7

 

ხარჯები

624.02

651.7

651.7

 

შრომის ანაზღაურება

467.3

475.0

475.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.0

4.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1720.46

1924.93

1924.90

 

ხარჯები

1709.95

1901.25

1904.22

 

შრომის ანაზღაურება

1333.65

1468.7

1468.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.51

23.68

23.68

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

109.05

118.0

118.0

 

ხარჯები

101.04

114.7

114.7

 

შრომის ანაზღაურება

75.08

83.7

83.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.00

3.3

3.3

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021 გეგმა

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

37.10

40.0

 

ხარჯები

0.0

37.10

40.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

6.55

10.0

 

ხარჯები

0.0

6.55

10.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

49.44

25.1

96.1

 

ხარჯები

24.74

37.9

30.0

 

ვალდებულებების კლება

24.74

37.9

66.1

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 02 03

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაფინანსება

96.1 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს. 2021 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის 96.1 ათ. ლარის დაფარვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასეხო ვალდებულება დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში


ინფრასტრუქტურის განვითარება 

(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 ათას ლარში

              

დასახელება

2019 ფაქტი

2020 გეგმა

2021 გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10488.59

13137.29

1115.9

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

პროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების ნაწილი დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას (მოხრეშვა-მოშანდაკება).ფეხით მოსიარულეთათვის პრობლემას წარმოადგენს გადაადგილება და ტვირთის გადატანა, ასევე ხელი ეშლება ტურიზმის განვითარებას.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება 20 000 მ2 ფართობზე და შესრულდება სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

პროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

150.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარისხიანი სასმელი წყლით.

ქარელის მუნიციპალიტეტში  ჯერ კიდევ დარჩენილია სოფლები, რომლებსაც  სასმელი წყლის უწყვეტ  რეჟიმში მიწოდების პრობლემა აქვთ. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება რეგ. ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის 5% თანადაფინანსებით ქარელის  მუნიციპალიტეტის ადმინიტრაციული ერთეულების სოფელების: საღოლაშენის, ზ/ხვედურეთის, თამარაშენის და ტახტისძირის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების მომსახურების ხარისხის  და  დაფარვის არეალის გაუმჯობესება, წყალმომარაგების მომსახურების ეფექტური მიწოდება, კერძოდ იგეგმება სოფელ საღოლაშენში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა არსებული დებეტის გამოყენებით, სოფელ ზემო ხვედურეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია, სოფელ თამარაშენში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა , ასევე სოფელ ტახტისძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი  მოსახლეობა, სასმელი წყლის გაუმჯობესებული ხარისხი, სასმელ წყალზე შეუფერხებელი წვდომა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

 ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

437.4 ათ.ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული გარე განათების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა და  გახარჯული ელექტრო ენერგიის  საფასურის გადახდა.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარ-დაზიანებული ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. გარე განათების ქსელის  მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტის შემდეგ დასახლებულ პუნქტებს:  ქ. ქარელს, დ. აგარას, სოფლებს: ბებნისს, რუისს, ურბნისს, ქვენატკოცას, ფცას, ქვემოხვედურეთს, ზემო ხვედურეთს, კეხიჯვარს, მოხისს, ბრეთს, ბრეთის მეურნეობას, დირბს, აბისს, აბისისთავს, ბერძენაულს, ავლევს, ცერონისს, კნოლევს, სასირეთს, ღოღეთს, კოდავარდისუბანის ზემო შაქშაქეთს, ქვემო შაქშაქეთს, ბრეძას, ატოცს, ჭვრინისის ახალსოფელის საციხურს, აბანოს, კოდას, საღოლაშენს, არადეთს, წვერს, თათანაათ უბანს, სანებელს, ვედრებას, სამწევრისს, დვანს, ტახტიძირს, ძლევიჯვარს, ხეობას, ჭანდრებს, ღვლევს, იმერხევს, გვერძინეთს, თამარაშენს, ყინწვისს, ქვენაფლავს, ლეთეთს, ქობესაანთ უბანს, კრობანს, კლდუს, ზღუდერს და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტრო ენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

84.5 ათ.ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში დევნილთა დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც კომპაქტურად არიან ჩასახლებულნი სხვადასხვა ტერიტორიებზე. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მოხდება სათავსოების მშენებლობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული კაპიტალური შენობების და სხვადასხვა ნაგებობების რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა. ასევე ახალი ობიექტების მშენებლობა და სხვა ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო და კეთილმოწყობილი საყოფაცხოვრებო სათავსოები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა და მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა მათი საყოფაცხოვრებო პრობლემების გადაჭრაში.

ქარელის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს რამდენიმე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, რომლებმაც მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მოახდინა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და გადაჭრა სხვა პრობლემა, რომელიც იდგა მაცხოვრებლების წინაშე. პროგრამიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  თანადაფინანსებას საცხოვრებელი კორპუსების მცირე სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ძლიერი ამხანაგობები, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, პრობლემების გადაჭრაში ჩართული მოსახლეობა, რეაბილიტირებული შენობები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

50.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით, ქ. ქარელში მოეწყობა  სკვერი და დასავენებლი სივრცე , რომელიც თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება ყველა ასაკის მოქალაქისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლოებისათვის მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი სივრცე, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

194.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა, ახალი შეძენილი პროექტები.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მიმდინარე პროექტების ზედამხედველობდა და შეძენილი იქნება ახალი პროექტები სამომავლო პროექტების განსახორციელებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, შეძენილი პროექტები

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს გარემოს დაცვა და დასუფთავება, მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემების  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება. ასევე იმ სასმელი წლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის გადასახადის დაფარვა, რომლებითაც სარგებლობს   სოფლების მოსახლეობა.   

ათას ლარში                                         

 

დასახელება

2019

2020

2021

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1170.36

1 250.00

1 453.60

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

260.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასუფთავების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გეგმავს კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვაზე.  შეძენილი იქნება 400 ცალი ნაგვის ურნა, რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული გარემო, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

973.6 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

  პროგრამის ფარგლებში ქ. ქარელში და დაბა აგარაში განხორციელდება ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, სანიაღვრეების გაწმენდა, ნარჩენების  გატანა: ქ. ქარელის, დ. აგარის და სოფლების: ქვენატკოცის, ბებნისის,  ლეთეთის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, კეხიჯვრის, ქობესაანთ უბნის, თათანაანთუბნის, სამწევრისის, ვედრების, სანებლის, რუისის, ურბნისის, ბრეთის, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, სასირეთის, ბრეთის მეურნეობის, ძლევიჯვრის, ყინწვისის, ზღუდრის, მოხისის, ახალსოფლის, დირბის, დვანის, ტახტიძირის, ფცის, თამარაშენის, ქვემო შაქშაქეთის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, ბრეძის, ატოცის, გულიკაანთ უბნის, ღვლევის, ქვენაფლავის, ჭანდრების, ხეობის, სუქაანათ უბნის, ორთუბნის, ელბაქიაანთ კარის, კოდა ვარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის,  საციხურის, კოდის, ღოღეთის, ჭვრინისის, აბანოს, სოფელ ახალსოფლის და სოფელ მოხისის დევნილთა ჩასახლების მოსახლეობიდან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან და განხორციელდება სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა.  მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

220.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია კულტურული და ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის დაცვა. სასმელი წყლის სისტემის და შადრევნის მომსახურების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა. განხორციელდება ხე-მცენარეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. შადრევნების და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო ადგილების მოვლა-პატრონობა. ასევე სოფლებში წყლის სისტემის ტექნიკური (ტუმბოების შეკეთება განახლება) უზრუნველყოფა და იმ სასმელი წლის ჭაბურღილის ელექტრო ნერგიის გადასახადის გადახდა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული, ეკოლოგიურად სუფთა და ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული გარემო,  სასმელი წყლის სისტემისა და შადრევნების გამართული ფუნქციონირება.

 

განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, მოხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

 ათას ლარში

 

   

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

04 00

განათლება

3,411.06

3,292.72

2,478.60

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

150.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მოქმედ 21 საბავშვო ბაღში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება. ბავშვთა რაოდენობის გაზრდის გამო, ქ. ქარელში იგეგმება ახალი (ოთხ ჯგუფიანი)  საბავშვო ბაღის აშენება, ასევე სრული რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია ჩაუტარდება შემდეგ საბავშო ბაღებს: ახალსოფელში, ავლევსა და ზღუდერში. რადგანაც ბაღების გარკვეული რაოდენობა ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა: ქარელის №1, ქარელის 2, რუისის 1, რუისის 2, რუისის 3, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ზ/ხვედურეთის, ქვ/ხვედურეთის, ბრეთის, წვერის, დირბის, დვანის, აგარის, ქვენატკოცის, ფცის, აბისის, აბანოს, მოხისის, ბრეთის მეურნეობის. ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღებში სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სტანდარტის შესაბამისი საბავშვო ბაღები რომლითაც ისარგებლებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

2 305.2 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

 მუნიციპალიტეტში სულ 1300 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ საბავშვო ბაღებში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1490 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 21 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "'ააიპ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 327 თანამშრომელი, მათ შორის 64 აღმზრდელი და 64 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 03

პროგრამის დასახელება:

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

23.4 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის არაფორმალური განათლების მიცემა, ტრადიციების შენარჩუნება.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, სადაც   დასაქმებულია 6 თანამშრომელი, რომელიც ემსახურებიან 120 მოსწავლეს. ფუნქციონირებს:  ქსოვა-ქარგვის, მხატრული კითხვის, ნორჩ-ხელმარჯვეთა, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი, გობელენის, ქორეოგრაფიული წრეები და ტარდება სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ტრადიციების შენარჩუნება-განვითარება სკოლის მოსწავლეებისათვის -არაფორმალური განათლება

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ახალგაზრდების მრავალმხრივ  განვითარებას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 ათას ლარში

 

 

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 540.13

  3,239.68

 5,035.40

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

3 639,0 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

პროგრამის ფარგლებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, ქ. ქარელში 2021 წელს დასრულდება და ექსპლუატაციაში შევა  საცურაო აუზის მშენებლობა, რომელიც 2020 წელს დაიწყო. მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება  სპორტული მოედნებით სარგებლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ასევე დაგეგმილია სპორტული მოედნის მშენებლობა ქარელში  და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

610.0 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით სწავლების გაძლიერება, სხვადასხვა ღონისძიებებისა და ტურნირების ჩატარება, წარმატებული სპორტსმენების წარმოჩენა და სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია.

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების  სწავლებები: ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის (ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დააფინანასდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით და ჩატარდება სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

27,8 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დაინტერესებას და ჩართულობის ზრდას, სახელოვნებო განათლების განვითრებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება, კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

პროგრამის დასახელება:

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

311.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სახელოვნებო განათლების მიმართულებით, თ, საქმიანობას ახორციელებს  სამი სახელოვნებო სკოლა - ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში სულ დასაქმებულია  70 თანამშრომელი,     ქარელის ხელოვნების სკოლაში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს - 150  მოსწავლეს, ბრეთის განყოფილებაში - 60-ს, ნანული ღამბაშიძის  სახ. აგარის ხელოვნების სკოლაში - 164-ს და რუისის ხელოვნების სკოლაში  - 168-ს;  სკოლები ხელს უწყობენ  წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფენ მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში;  წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები სახელოვნებო მიმართულებით, რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ ხელოვნების სკოლების მოსწავლეები. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას, ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას, სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორია; მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ ღონისძიებებში.  2020 წელს გაიზარდა მოსწავლეთა ოდენობა წინა წელთან შედარებით 60-მდე ერთეულით;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი სახელოვნებო საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, ხელოვნების პოპულარიზაცია, მოსახლეობის ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

პროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

43.1 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, წიგნადი ფონდის განახლება  და წიგნის პოპულარიზაცია.

ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთერთი განყოფილებაა, რომლის -წიგნადი ფონდი შეადგენს 25 949 ეგზემპლარს 85979,08 ლარის ღირებულებით. დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან ყველა ასაკის მკითხველს.

წლის განმავლობაშიგანხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები: ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები.განახლდება  წიგნადი ფონდი და მოეწყობა სხვასხვა ღონისძიებები წიგნის პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 05

პროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

150.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში.

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას განახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი ,,ქარელი“ - 15 მამაკაციი შემადგენლობით, ხალხური საკრავების წრე (დოლი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური),  ბავშვთა დრამატული წრე, თოჯინების თეატრი, სამეჯლისო ცეკვები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები ,,იბერიელები’’ და ,,ქარელი’’ , დრამატული წრე, მოყვარულთა თეატრი (რომელთა მიერ დადგმულ სპექტაკლებში მონაწილეობას იღებენ თავად კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფები; კულტურის ცენტრში შემოქმედებით სახელოვნებო განათლებას ღებულობს და მიიღებს 500- ზე მეტი მოსწავლე.

         წრეები და გუნდები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრებით დაინტერესება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

პროგრამის დასახელება:

მუზეუმების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

37.7 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია.

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,რომელშიც დაცულია 3000  ექსპონატი. იგი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 3000 ერთეულს. 

 პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტექნიკა საკონფერენციო დარბაზისათვის (მაგიდა, სკამები, კომპიუტერები, პროექტორი, პროექტორის ფარდა, წყლის დისპენსერი), მოეწყობა სტელაჟები და თაროები  ექსპონატებისათვის, მოლბერტები საგამოფენო სივრცისათვის, მოეწყობა ჩვენებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისტორიის ვიქტორინები, კონფერენციები, წიგნის მკითხველთა კლუბი, მოხდება ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართვა მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესებსა და ზოგადად თვითმმართველობის ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 07

პროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

42.3 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქართული ხალხური მრავალხმოვანი სიმღერების პოპულარიზაცია.

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი - ,,ქარელი“- 15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებენ ქართულ ხალხურ მრავალხმოვან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 08

პროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

66. 60 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანის ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” ადმინისტრაცია შედგება 7 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების საქმიანობას და მათ ფუნქციონირებას. გაერთიანებას, გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება და განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 09

პროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

17.10  ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა, დაინტერესების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გამოცემა ,,ქარელის მოამბის’’ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებლივი აქტები. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში

მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 10

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

60.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რელიგიური დაწესებულებების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარება, რითაც ხელი შეეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

 

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 11

პროგრამის დასახელება:

ტურიზმის განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

14.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობა.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრმა, რომლის  მიზანია საქართველოში ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტის სრულყოფილი ინფორმირება ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქტის შესახებ, საქართველოს რეგიონების ტურისტული პოტენციალისა და ახალი პროდუქტის პოპულარიზაცია.

     ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ტურისტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტი იქნება: ინფორმირება მუნიციპალიტეტში  არსებული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შესახებ, როგორიცაა: განთაასებისა და კვების ობიექტები, სატრანსპორტო საშუალებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგი, მუზეუმები, გალერეები, ღვინის საწარმოები, ღვინის მარნები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული ადგილების, ღირსშესანიშნაობების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, საკურორტო ადგილებისა და სხვათა შესახებ, ტურისტის ინტერესიდან გამომდინარე, ტურისტული მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ტურის დაგეგმვაში დახმარება, ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ფესტივალების შესახებ (ეროვნული, კულტურული, გასართობი, სპორტული და სხვა);  ბეჭდვითი მასალის გავრცელება (რეგიონისა და ქალაქის რუკები, ბროშურები, გზამკვლევები და სხვა). საინფორმაციო ცენტრში წარმოდგენილი იქნება  სუვენირები და ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია (წარმოებული ღვინო, ნატურალური თაფლი, ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროდუქცია, ქარელის ღირშესანიშნაობების აღმნიშვნელი სუვენირები).

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული ტურიზმი, პოპულარიზებული მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

22.8 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და საქმიანობის სტიმულირება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 ათას ლარში

 

 

 

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

936,32 ათ. ლარი

976,3 ათ. ლარი

954,8 ათ. ლარი

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

დაფინანსება

97.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისათვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას,   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენას და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, დეჰელმინთიზაციას ანტიჰელმინთური პრეპარატის გაცემით, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინულ მონიტორინგს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

პროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

70.00 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახის 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000  ქულას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ უკვე რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ხოლო ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში (გარდაცვალება, უარის თქმა პროგრამაზე, საირეიტინგო ქულის მომატება,  რეგულარულად (14 დღე)  არ გამოცხადება, რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა (სხვა მუნიციპალიტეტში გადასვლა) და სხვა), ჩანაცვლება განხორციელდება  სარეიტინგო ქულის, მრავალშვილიანობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ყოველდღე, დღეში ერთხელ, დასვენების დღეების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

                                                                                         

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

478.9 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილება,  ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების  მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის (გარდა კოსმეტიკური პროცედურებისა) ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და რომელთა მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები). დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი და/ან სხვა დოკუმენტი-საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება., კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

პროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

120.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია, ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო  შვილი. პროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი.  მეოთხე შვილის დაბადების  შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის  დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

  2020 წლის დეკემბრის თვეში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2021  წლის პირველ თებერვლამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

პროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

40.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა. პროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, ცელიაკიით, აგრეთვე ფენილკეტონურიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის განმავლობაში, თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას - წელიწადში ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით - გადაადგილებისათვის. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები). დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ცელიაკიით ან/და ფენილკეტონურიით დაავადების შემთხვევაში: განცხადება, წინასწარი ინვოისი, ფორმა 100, პაციენტის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობის (ჰემოდიალიზის) შემთხვევაში: განცხადება, ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

პროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

30.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შშმ პირთა სტუდენტი შვილები, მარტოხელა სტსტუსის მქონე მშობლის სტუდენტი შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელში ბაკალავრიატი ან მაგისტრატურა). პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით. სტუდენტების სოციალური დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, სწავლის დამადასტურებელი ცნობა აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, განმცხადებლის/სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლ(ებ)ი, სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტები, მშობლის/მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლ(ებ)ი, პირველი ჯგუფის შშმ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან საერეიტინგო ქულათა ამონაწერი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების დაფინანსებული განათლება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

პროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

33.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია.

პროგრამა ითვალისწინებს   25 წლამდე ასაკის შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას შესაბამისი ტიპის დაწესებულებაში. დახმარების გაწევა ხორციელდება თითეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები.) დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება,  შშმ პირის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვეობის, მზრუნველობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობა - თანდართული ხარჯთაღრიცხვით. ორგანიზაციის რეკვიზიტები, შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული შშმ პირები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

პროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

25.2 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

პროგრამის დასახელება:

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1.0 ათ ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს სამამულო ომის ვეტერანების დახმარებას  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოულზე ვეტერანზე 500 ლარის ოდენობით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა, ან შესაბამისი ცნობა, საბანკო რეკვიზიტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამამულო ომის ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

პროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

4.2 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 300 ლარის ოდენობით. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა და ინვალიდიობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

პროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2.5 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია 100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

წლის განმავლობაში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე 500 ლარის გადაცემა თითოეულ უხუცესზე ერთჯერადად. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

პროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას - 500 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა, ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების საგენტოდან ბავშვის რეგისტრაციის შესახებ, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის/მზრუნველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტები - საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

პროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

10.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტულო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება  ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას. დახმარების მისაღებად, პირის გარდაცვალებიდან 10 დღის ვადაში, ახლობლის, ან სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული არანაკლებ სამი მეზობლის ან ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი აქტი, გარდაცვალების მოწმობა, სხვა დამატებითი ინფორმაცია-საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებული სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

პროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 250 ლარის ოდენობით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას. დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება,  ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, გარდაცვალების მოწმობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია დაკრძალვას.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

პროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

40.0 ათ. ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისიის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების (ხარჯთაღრიცხვის) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.


თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

 

 

ხარჯები

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

 

20,049.4

24,927.2

9,412.4

15,514.8

13,883.0

0.0

13,883.0

 

ხარჯები

8,203.5

9,008.6

218.8

8,789.9

9,258.4

0.0

9,258.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,876.0

2,027.4

0.0

2,027.4

2,027.4

0.0

2,027.4

 

საქონელი და მომსახურება

740.7

827.7

218.8

608.9

648.5

0.0

648.5

 

პროცენტი

24.7

25.1

0.0

25.1

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

4,424.0

4,749.6

0.0

4,749.6

5,426.0

0.0

5,426.0

 

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

3.9

0.0

3.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

758.2

868.8

0.0

868.8

784.8

0.0

784.8

 

სხვა ხარჯები

379.9

506.2

0.0

506.2

337.8

0.0

337.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,821.2

15,880.7

9,193.7

6,687.0

4,558.5

0.0

4,558.5

 

ძირითადი აქტივები

11,821.2

15,880.7

9,193.7

6,687.0

4,558.5

0.0

4,558.5

 

ვალდებულებების კლება

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

 

საშინაო

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,503.0

2,968.6

0.0

2,968.6

2,844.7

0.0

2,844.7

 

ხარჯები

2,459.7

2,899.7

0.0

2,899.7

2,747.6

0.0

2,747.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,876.0

2,027.4

0.0

2,027.4

2,027.4

0.0

2,027.4

 

საქონელი და მომსახურება

455.1

608.9

0.0

608.9

548.5

0.0

548.5

 

პროცენტი

24.7

25.1

0.0

25.1

30.0

0.0

30.0

 

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

3.9

0.0

3.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.1

130.0

0.0

130.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

90.7

104.4

0.0

104.4

107.8

0.0

107.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

31.0

0.0

31.0

31.0

0.0

31.0

 

ძირითადი აქტივები

18.5

31.0

0.0

31.0

31.0

0.0

31.0

 

ვალდებულებების კლება

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

 

საშინაო

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,453.5

2,698.6

0.0

2,698.6

2,698.6

0.0

2,698.6

 

ხარჯები

2,435.0

2,667.6

0.0

2,667.6

2,667.6

0.0

2,667.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,876.0

2,027.4

0.0

2,027.4

2,027.4

0.0

2,027.4

 

საქონელი და მომსახურება

455.1

508.5

0.0

508.5

508.5

0.0

508.5

 

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

3.9

0.0

3.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

90.7

97.8

0.0

97.8

97.8

0.0

97.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

31.0

0.0

31.0

31.0

0.0

31.0

 

ძირითადი აქტივები

18.5

31.0

0.0

31.0

31.0

0.0

31.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

624.0

655.7

0.0

655.7

655.7

0.0

655.7

 

ხარჯები

624.0

651.7

0.0

651.7

651.7

0.0

651.7

 

შრომის ანაზღაურება

467.3

475.0

0.0

475.0

475.0

0.0

475.0

 

საქონელი და მომსახურება

69.6

81.5

0.0

81.5

81.5

0.0

81.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

სხვა ხარჯები

86.5

88.2

0.0

88.2

88.2

0.0

88.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,720.5

1,924.9

0.0

1,924.9

1,924.9

0.0

1,924.9

 

ხარჯები

1,709.9

1,901.2

0.0

1,901.2

1,901.2

0.0

1,901.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,333.6

1,468.7

0.0

1,468.7

1,468.7

0.0

1,468.7

 

საქონელი და მომსახურება

360.4

397.0

0.0

397.0

397.0

0.0

397.0

 

გრანტები

0.0

3.9

0.0

3.9

3.9

0.0

3.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

სხვა ხარჯები

3.4

8.6

0.0

8.6

8.6

0.0

8.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

23.7

0.0

23.7

23.7

0.0

23.7

 

ძირითადი აქტივები

10.5

23.7

0.0

23.7

23.7

0.0

23.7

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

109.0

118.0

0.0

118.0

118.0

0.0

118.0

 

ხარჯები

101.0

114.7

0.0

114.7

114.7

0.0

114.7

 

შრომის ანაზღაურება

75.1

83.7

0.0

83.7

83.7

0.0

83.7

 

საქონელი და მომსახურება

25.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

3.3

0.0

3.3

3.3

0.0

3.3

 

ძირითადი აქტივები

8.0

3.3

0.0

3.3

3.3

0.0

3.3

 01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

49.4

106.7

0.0

106.7

146.1

0.0

146.1

 

ხარჯები

24.7

68.8

0.0

68.8

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

37.1

0.0

37.1

40.0

0.0

40.0

 

პროცენტი

24.7

25.1

0.0

25.1

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

 

საშინაო

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

37.1

0.0

37.1

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

37.1

0.0

37.1

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

37.1

0.0

37.1

40.0

0.0

40.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

10.0

0.0

10.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

49.4

63.0

0.0

63.0

96.1

0.0

96.1

 

ხარჯები

24.7

25.1

0.0

25.1

30.0

0.0

30.0

 

პროცენტი

24.7

25.1

0.0

25.1

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულებების კლება

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

 

საშინაო

24.7

37.9

0.0

37.9

66.1

0.0

66.1

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0.0

163.3

0.0

163.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

163.3

0.0

163.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

63.3

0.0

63.3

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,488.6

13,137.3

8,355.6

4,781.7

1,115.9

0.0

1,115.9

 

ხარჯები

489.8

651.8

0.0

651.8

637.4

0.0

637.4

 

საქონელი და მომსახურება

7.7

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

400.0

470.0

0.0

470.0

437.4

0.0

437.4

 

სხვა ხარჯები

82.0

181.8

0.0

181.8

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,998.8

12,485.5

8,355.6

4,130.0

478.5

0.0

478.5

 

ძირითადი აქტივები

9,998.8

12,485.5

8,355.6

4,130.0

478.5

0.0

478.5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,689.8

9,156.5

6,887.5

2,269.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

100.0

200.0

0.0

200.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,589.8

8,956.5

6,887.5

2,069.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

7,589.8

8,956.5

6,887.5

2,069.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

7,589.8

9,056.5

6,887.5

2,169.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,589.8

8,956.5

6,887.5

2,069.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

7,589.8

8,956.5

6,887.5

2,069.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

100.0

100.0

 

100.0

0.0

 

0.0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

629.7

1,240.0

523.2

716.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

627.3

1,240.0

523.2

716.8

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

627.3

1,240.0

523.2

716.8

150.0

0.0

150.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

110.6

392.0

0.0

392.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.2

392.0

0.0

392.0

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

108.2

392.0

0.0

392.0

150.0

0.0

150.0

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

382.7

847.9

523.2

324.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.7

847.9

523.2

324.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.7

847.9

523.2

324.7

0.0

0.0

0.0

02 02 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

136.4

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

136.4

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

578.5

622.8

0.0

622.8

437.4

0.0

437.4

 

ხარჯები

300.0

370.0

0.0

370.0

437.4

0.0

437.4

 

სუბსიდიები

300.0

370.0

0.0

370.0

437.4

0.0

437.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.5

252.8

0.0

252.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

278.5

252.8

0.0

252.8

0.0

0.0

0.0

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

278.5

252.8

0.0

252.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278.5

252.8

0.0

252.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

278.5

252.8

0.0

252.8

0.0

0.0

0.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

300.0

370.0

0.0

370.0

437.4

0.0

437.4

 

ხარჯები

300.0

370.0

0.0

370.0

437.4

0.0

437.4

 

სუბსიდიები

300.0

370.0

 

370.0

437.4

 

437.4

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

18.0

0.0

18.0

84.5

0.0

84.5

 

ხარჯები

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.7

0.0

8.7

84.5

0.0

84.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

8.7

0.0

8.7

84.5

0.0

84.5

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

80.7

72.6

0.0

72.6

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

80.7

72.6

0.0

72.6

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

80.7

72.6

0.0

72.6

100.0

0.0

100.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

245.2

129.5

4.9

124.6

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.2

129.5

4.9

124.6

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

245.2

129.5

4.9

124.6

50.0

0.0

50.0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

245.2

129.5

4.9

124.6

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.2

129.5

4.9

124.6

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

245.2

129.5

4.9

124.6

50.0

0.0

50.0

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

324.7

697.6

0.0

697.6

194.0

0.0

194.0

 

ხარჯები

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

318.0

697.6

0.0

697.6

194.0

0.0

194.0

 

ძირითადი აქტივები

318.0

697.6

0.0

697.6

194.0

0.0

194.0

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

940.0

1,200.5

940.0

260.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.0

1,200.5

940.0

260.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

940.0

1,200.5

940.0

260.5

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,170.4

1,250.0

0.0

1,250.0

1,453.6

0.0

1,453.6

 

ხარჯები

955.0

1,005.1

0.0

1,005.1

1,193.6

0.0

1,193.6

 

სუბსიდიები

955.0

1,005.1

0.0

1,005.1

1,193.6

0.0

1,193.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.3

244.9

0.0

244.9

260.0

0.0

260.0

 

ძირითადი აქტივები

215.3

244.9

0.0

244.9

260.0

0.0

260.0

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

193.0

230.0

0.0

230.0

260.0

0.0

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

230.0

0.0

230.0

260.0

0.0

260.0

 

ძირითადი აქტივები

193.0

230.0

0.0

230.0

260.0

0.0

260.0

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

871.4

914.0

0.0

914.0

973.6

0.0

973.6

 

ხარჯები

861.6

912.9

0.0

912.9

973.6

0.0

973.6

 

სუბსიდიები

861.6

912.9

 

912.9

973.6

 

973.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

9.8

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

106.0

106.0

0.0

106.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

93.4

92.3

0.0

92.3

220.0

0.0

220.0

 

სუბსიდიები

93.4

92.3

 

92.3

220.0

 

220.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.6

13.7

0.0

13.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

12.6

13.7

0.0

13.7

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3,411.1

3,355.4

1,056.9

2,298.5

2,478.6

0.0

2,478.6

 

ხარჯები

2,046.1

2,112.8

218.8

1,894.0

2,328.6

0.0

2,328.6

 

საქონელი და მომსახურება

249.0

218.8

218.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,785.2

1,894.0

0.0

1,894.0

2,328.6

0.0

2,328.6

 

სხვა ხარჯები

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,364.9

1,242.6

838.1

404.4

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

1,364.9

1,242.6

838.1

404.4

150.0

0.0

150.0

04 01

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

684.0

328.8

0.0

328.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

677.7

328.8

0.0

328.8

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

677.7

328.8

0.0

328.8

150.0

0.0

150.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,767.2

1,883.6

0.0

1,883.6

2,305.2

0.0

2,305.2

 

ხარჯები

1,761.8

1,870.6

0.0

1,870.6

2,305.2

0.0

2,305.2

 

სუბსიდიები

1,761.8

1,870.6

 

1,870.6

2,305.2

 

2,305.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

5.3

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

23.4

23.4

0.0

23.4

23.4

0.0

23.4

 

ხარჯები

23.4

23.4

0.0

23.4

23.4

0.0

23.4

 

სუბსიდიები

23.4

23.4

 

23.4

23.4

 

23.4

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

936.5

1,056.9

1,056.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

254.6

218.8

218.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

242.7

218.8

218.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681.9

838.1

838.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

681.9

838.1

838.1

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

ზოგადი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

0.0

62.6

0.0

62.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

62.6

0.0

62.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

62.6

0.0

62.6

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

1,540.1

3,239.7

0.0

3,239.7

5,035.4

0.0

5,035.4

 

ხარჯები

1,316.6

1,363.7

0.0

1,363.7

1,396.4

0.0

1,396.4

 

სუბსიდიები

1,179.6

1,223.7

0.0

1,223.7

1,336.4

0.0

1,336.4

 

სხვა ხარჯები

137.0

140.0

0.0

140.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223.6

1,876.0

0.0

1,876.0

3,639.0

0.0

3,639.0

 

ძირითადი აქტივები

223.6

1,876.0

0.0

1,876.0

3,639.0

0.0

3,639.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

717.1

2,345.3

0.0

2,345.3

4,249.0

0.0

4,249.0

 

ხარჯები

545.4

522.0

0.0

522.0

610.0

0.0

610.0

 

სუბსიდიები

521.4

522.0

0.0

522.0

610.0

0.0

610.0

 

სხვა ხარჯები

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.6

1,823.3

0.0

1,823.3

3,639.0

0.0

3,639.0

 

ძირითადი აქტივები

171.6

1,823.3

0.0

1,823.3

3,639.0

0.0

3,639.0

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

192.7

1,817.8

0.0

1,817.8

3,639.0

0.0

3,639.0

 

ხარჯები

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.7

1,817.8

0.0

1,817.8

3,639.0

0.0

3,639.0

 

ძირითადი აქტივები

168.7

1,817.8

0.0

1,817.8

3,639.0

0.0

3,639.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

524.4

527.5

0.0

527.5

610.0

0.0

610.0

 

ხარჯები

521.4

522.0

0.0

522.0

610.0

0.0

610.0

 

სუბსიდიები

521.4

522.0

 

522.0

610.0

 

610.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.9

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

752.2

871.6

0.0

871.6

763.6

0.0

763.6

 

ხარჯები

701.1

818.9

0.0

818.9

763.6

0.0

763.6

 

სუბსიდიები

588.1

678.9

0.0

678.9

703.6

0.0

703.6

 

სხვა ხარჯები

113.0

140.0

0.0

140.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.1

52.7

0.0

52.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

51.1

52.7

0.0

52.7

0.0

0.0

0.0

05 02 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

45.7

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.7

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

45.7

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

30.3

27.8

0.0

27.8

27.8

0.0

27.8

 

ხარჯები

30.3

27.8

0.0

27.8

27.8

0.0

27.8

 

სუბსიდიები

30.3

27.8

 

27.8

27.8

 

27.8

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

242.8

295.0

0.0

295.0

311.0

0.0

311.0

 

ხარჯები

242.8

295.0

0.0

295.0

311.0

0.0

311.0

 

სუბსიდიები

242.8

295.0

 

295.0

311.0

 

311.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

41.9

43.1

0.0

43.1

43.1

0.0

43.1

 

ხარჯები

39.9

41.1

0.0

41.1

43.1

0.0

43.1

 

სუბსიდიები

39.9

41.1

 

41.1

43.1

 

43.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

141.6

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

138.3

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

138.3

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

30.7

31.7

0.0

31.7

31.7

0.0

31.7

 

ხარჯები

30.7

31.7

0.0

31.7

31.7

0.0

31.7

 

სუბსიდიები

30.7

31.7

 

31.7

31.7

 

31.7

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

38.4

42.3

0.0

42.3

42.3

0.0

42.3

 

ხარჯები

38.4

42.3

0.0

42.3

42.3

0.0

42.3

 

სუბსიდიები

38.4

42.3

 

42.3

42.3

 

42.3

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

50.6

66.6

0.0

66.6

66.6

0.0

66.6

 

ხარჯები

50.6

66.0

0.0

66.0

66.6

0.0

66.6

 

სუბსიდიები

50.6

66.0

 

66.0

66.6

 

66.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

17.1

17.1

0.0

17.1

17.1

0.0

17.1

 

ხარჯები

17.1

17.1

0.0

17.1

17.1

0.0

17.1

 

სუბსიდიები

17.1

17.1

 

17.1

17.1

 

17.1

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

113.0

140.0

0.0

140.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

113.0

140.0

0.0

140.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

113.0

140.0

0.0

140.0

60.0

0.0

60.0

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

0.0

8.0

0.0

8.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0.0

8.0

0.0

8.0

14.0

0.0

14.0

 

სუბსიდიები

0.0

8.0

 

8.0

14.0

 

14.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

70.9

22.8

0.0

22.8

22.8

0.0

22.8

 

ხარჯები

70.0

22.8

0.0

22.8

22.8

0.0

22.8

 

სუბსიდიები

70.0

22.8

 

22.8

22.8

 

22.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

936.3

976.3

0.0

976.3

954.8

0.0

954.8

 

ხარჯები

936.3

975.5

0.0

975.5

954.8

0.0

954.8

 

საქონელი და მომსახურება

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

104.2

156.7

0.0

156.7

130.0

0.0

130.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

745.1

738.8

0.0

738.8

754.8

0.0

754.8

 

სხვა ხარჯები

58.2

80.0

0.0

80.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89.7

124.5

0.0

124.5

97.0

0.0

97.0

 

ხარჯები

89.7

123.7

0.0

123.7

97.0

0.0

97.0

 

სუბსიდიები

89.7

123.7

 

123.7

97.0

 

97.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

846.6

851.8

0.0

851.8

857.8

0.0

857.8

 

ხარჯები

846.6

851.8

0.0

851.8

857.8

0.0

857.8

 

საქონელი და მომსახურება

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

14.5

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

745.1

738.8

0.0

738.8

754.8

0.0

754.8

 

სხვა ხარჯები

58.2

80.0

0.0

80.0

70.0

0.0

70.0

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

58.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

58.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

518.2

478.9

0.0

478.9

478.9

0.0

478.9

 

ხარჯები

518.2

478.9

0.0

478.9

478.9

0.0

478.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

518.2

478.9

0.0

478.9

478.9

0.0

478.9

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

110.6

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

110.6

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110.6

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

24.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

24.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

29.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

29.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

14.5

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

14.5

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

სუბსიდიები

14.5

33.0

 

33.0

33.0

 

33.0

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

18.3

25.2

0.0

25.2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

18.3

25.2

0.0

25.2

25.2

0.0

25.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.3

25.2

0.0

25.2

25.2

0.0

25.2

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

3.5

4.2

0.0

4.2

4.2

0.0

4.2

 

ხარჯები

3.5

4.2

0.0

4.2

4.2

0.0

4.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

4.2

0.0

4.2

4.2

0.0

4.2

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

2.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

ხარჯები

2.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მოსახურეობის დაფინანსება

6.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

58.0

50.0

0.0

50.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

58.0

50.0

0.0

50.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

29.2

50.0

0.0

50.0

40.0

0.0

40.0


თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

ა) წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას 10  ათასი ლარი.

ბ) წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 217 ათ ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 118 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 18. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის N16 დადგენილების „ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - შესაბამისად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2021 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.