„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 708
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/11/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/11/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.022429
708
27/11/2020
ვებგვერდი, 30/11/2020
300160070.10.003.022429
„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №708

2020 წლის 27 ნოემბერი

ქ. თბილისი

„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/12/2017, 300160070.10.003.020265) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის:

1. „სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობეიქტების ნუსხა“ (დანართი №1) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„დანართი №1

 

სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობეიქტების ნუსხა

 

I. მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტები, რომლებიც მავნე ორგანიზმების პოტენციური მატარებლები არიან:

1. დასარგავად განკუთვნილი მცენარეები, მათი თესლების გარდა, მაგრამ შემდეგი გვარის მცენარეების თესლების ჩათვლით: Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp, რომლებიც წარმოშობილია არგენტინაში, ავსტრალიაში, ბოლივიაში, ჩილეში, ახალ ზელანდიასა და ურუგვაიში, ასევე გვარი Triticum, Secale და X Triticosecale ავღანეთიდან, ინდოეთიდან, ირანიდან, ერაყიდან, მექსიკიდან, ნეპალიდან, პაკისტანიდან, სამხრეთ აფრიკიდან და აშშ-დან. Citrus L., Fortunella Swingle და მათი ჰიბრიდები, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum (L.), Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., და Phaseolus L.

2. შემდეგი მცენარეთა ნაწილები, ნაყოფისა და თესლების გარდა:

ა) Castanea Mill., Dendranthema (DC.) DesMoul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., და      Orchidaceae-ს გვარის მოჭრილი ყვავილები;

ბ) წიწვოვნები (Coniferales);

გ) აშშ-სა და კანადაში წარმოშობილი Acer saccharum Marsh;

დ) არაევროპული ქვეყნების წარმოშობის Prunus L.;

ე) არაევროპული ქვეყნების წარმოშობის მოჭრილი ყვავილები Aster spp., Eringium L., HypericumL., Lisianthus L., Rosa L., da Trachelium L.;

ვ) ფოთლიანი ბოსტნეული მწვანილი Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. and Eryngium L.;

ზ) Manihot esculenta Crantz ფოთლები;

თ) Betula L., მოჭრილი ტოტები ფოთლებითა და უფოთლო;

ი) Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. და Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., მოჭრილი ტოტები ფოთლებითა და უფოთლო, კანადაში, ჩინეთში, ჩრდ. კორეაში, იაპონიაში, მონღოლეთში, სამხრეთ კორეაში, ტაივანსა და აშშ-ში წარმოშობილი;

კ) Amirys P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. და Zanthoxylum L.

3. მცენარეთა ნაწილები, გარდა ნაყოფისა, მაგრამ თესლის ჩათვლით Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour და Vepris Comm.

4. შემდეგი მცენარეების ნაყოფი:

ა) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. და მათი ჰიბრიდები, Momordica L. and Solanum melongena L.;

ბ) არაევროპული ქვეყნების წარმოშობის Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., და Vaccinium L.;

გ) Capsicum L.

5.Solanum tuberosum L.-ის ტუბერები.

6. შემდეგი მცენარეების ქერქი:

ა) წიწვოვნები (Coniferales);

ბ) Acer saccharum Marsh, Populus L., და Quercus L. გარდა Quercus suber L.-ისა;

გ) Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. და Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., წარმოშობილი კანადაში, ჩინეთში, ჩრდ. კორეაში, იაპონიაში, მონღოლეთში, სამხრეთ კორეაში, რუსეთში, ტაივანსა და აშშ-ში;

დ) Betula L., წარმოშობილი კანადასა და აშშ-ში;

ე) Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. და Sorbus L., იმ ხის მასალის ჩათვლით, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მრგვალი ზედაპირი, ნახერხისა და ბურბუშელის გარდა, რომელიც წარმოშობილია კანადასა და აშშ-ში.

7. ხე-ტყის მასალა, რომელიც:

ა) მიღებულია მთლიანად ან ნაწილობრივ შემდეგი რიგიდან, გვარიდან ან სახეობიდან, გარდა შესაფუთი ხის მასალისა:

ა.ა) Quercus L. იმ ხის მასალის ჩათვლით, რომელსაც არა აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი, მრგვალი ზედაპირი და წარმოშობილია აშშ-ში, გარდა ამ პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტის ცხრილში სეს ესნ-ის 4416 00 00 კოდით მოცემული ხის მასალისა, რომლის მიმართაც დოკუმენტურად დასტურდება, რომ აღნიშნული ხის მასალა გადამუშავდა და დამუშავდა თერმულად, მინიმუმ 20 წუთის განმავლობაში 176​0C-ზე;

ა.ბ) Platanus L., იმ ხის მასალის ჩათვლით, რომელსაც არა აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი, მრგვალი ზედაპირი და წარმოშობილია სომხეთში, შვეიცარიასა და აშშ-ში;

ა.გ) Populus L., რომელიც წარმოშობილია ჩრდილო ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებიდან;

ა.დ) Acer saccharum Marsh., იმ ხის მასალის ჩათვლით, რომელსაც არა აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი, მრგვალი ზედაპირი და წარმოშობილია აშშ-სა და კანადაში;

ა.ე) წიწვოვნები (Coniferales), რომლებსაც არა აქვთ შენარჩუნებული ბუნებრივი, მრგვალი ზედაპირი, არაევროპული ქვეყნებიდან, ასევე ყაზახეთიდან, რუსეთიდან და თურქეთიდან წარმოშობილი;

ა.ვ) Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. და Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., იმ ხის მასალის ჩათვლით, რომელსაც არა აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი, მრგვალი ზედაპირი და წარმოშობილია კანადაში, ჩინეთში, ჩრდ. კორეაში, იაპონიაში, მონღოლეთში, სამხრეთ კორეაში, რუსეთში, ტაივანსა და აშშ-ში;

ა.ზ) Betula L., იმ ხის მასალის ჩათვლით, რომელსაც არა აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი, მრგვალი ზედაპირი და წარმოშობილია კანადასა და აშშ-ში;

ბ) აკმაყოფილებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ ბრძანებით განსაზღვრულ აღწერილობებს:

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

4401 11 000 00

სათბობი ხე-ტყე მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით წიწვოვანი ჯიშების

4401 12 000 00

სათბობი ხე-ტყე მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით არაწიწვოვანი ჯიშების 

4401 21 000 00

ხის ნაფოტი ან ბურბუშელა წიწვოვანი ჯიშების

4401 22 000 00

ხის ნაფოტი ან ბურბუშელა  არაწიწვოვანი ჯიშების

 

4401 31 000 00

ხის გრანულები

 4401 40 - დან

ნახერხი და ხე-ტყის ნარჩენები და სკრაპი არააგლომერირებული:

4403 11 000 00

დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, დამუშავებული საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი წიწვოვანი ჯიშების 

4403 12 000 00

დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, დამუშავებული საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი არაწიწვოვანი ჯიშების 

4403 21

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი ფიჭვიგან (Pinus spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 22 000 00

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი ფიჭვიგან (Pinus spp.) დანარჩენი

4403 23

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა,  ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 24 000 00

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.), დანარჩენი

4403 25

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი დანარჩენი, მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 26 000 00

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი დანარჩენი

4403 91 000 00

დაუმუშავებელი მუხის მასალა (Quercus spp.), გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა ქერქიანი ან უქერქო ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი

4403 99 000 00-დან

დაუმუშავებელი არაწიწვოვანი ხე-ტყის მასალა ქერქიანი ან უქერქო ან ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი, რომელიც დაუმუშავებულია საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით, გარდა „ტროპიკული ჯიშების მერქანისა“, რომელიც მითითებულია 44 ჯგუფის ქვესათაურის შენიშვნაში, ან სხვა ტროპიკული ხე-ტყე, ასევე მუხის (Quercus spp.), წიფელის (Fagus spp.) და არყის ხის (Betula L.) მასალა.

4403 95

არყის ხის (Betula L.) მორები დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო ან ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი, მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15 სმ ან მეტი

4403 96 000 00

დანარჩენი არყის ხის (Betula L.) მასალა, დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო ან ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი. არყის ხისგან (Betula spp.), დანაჩენი

4404-დან

ხე-ტყის მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები, სარები და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი.

4406

ხის შპალები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის

4407 11

წიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი ფიჭვიგან (Pinus spp.)

 4407 12

წიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.):

4407 19

წიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი დანარჩენი:

4407 91

მუხის მასალა (Quercus spp.), გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

4407 93 - დან

ნეკერჩხალის მასალა (Acer saccharum Marsh), გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

4407 95

იფანი (Fraxinus spp), გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

4407 99-დან

არაწიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი. გარდა, ,,ტროპიკული ჯიშების მერქანისა’’, რომელიც მითითებულია 44 ჯგუფის ქვესათაურის შენიშვნაში, ან სხვა ტროპიკული ხე-ტყე, ასევე მუხის (Quercus spp.), წიფელის (Fagus spp.), ნეკერჩხლის (Acer spp.), ალუბლის (Prunus spp.) და იფანის (Fraxinus spp.) მასალისა.

4408 10

წიწვოვანი ხის მოსაპირკეთებელი ფურცლები (შრეული მერქნის დაყოფით მიღებულის ჩათვლით), შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის და სხვა ხის მასალა, გასწვრივ დახერხილი, დაჭრილი ნაწილებად ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით არაუმეტეს 6 მმ-სა:

4416 00 00

კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე ნაწარმი და მათი ნაწილები, მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით

9406 10

სამშენებლო ასაწყობი კონსტრუქციები.

 

8. ნიადაგი და მცენარეთა საკვები სუბსტრატები, რომელიც:

ა) მთლიანად ან ნაწილობრივ შედგება ნიადაგის ან მყარი ორგანული ნივთიერებებისაგან, როგორებიცაა მცენარეთა, ჰუმუსის ნაწილები, ტორფის ან ქერქის ჩათვლით, გარდა მათისა, რომლებიც მთლიანად შედგება სუფთა ტორფისგან;

ბ) თან ახლავს მცენარეებს ან დაკავშირებულია ამ მცენარეებთან და მთლიანად ან ნაწილობრივ შედგება „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული მასალისგან, ან შედგება მთლიანად ან ნაწილობრივ ტორფისგან, ან ნებისმიერი მყარი არაორგანული ნივთიერებისგან და განკუთვნილია იმ მცენარეთა სიცოცხლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად, რომლებიც წარმოშობილია თურქეთში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, რუსეთში, უკრაინასა და არაევროპულ ქვეყნებში, გარდა ალჟირში, ეგვიპტეში, ისრაელში, ლიბიაში, მაროკოსა და ტუნისში წარმოშობილისა.

9. გვარების: Triticum, Secale და X Triticosecale მარცვლეული, რომელის წარმოშობის ქვეყნებია ავღანეთი, ინდოეთი, ირანი, ერაყი, მექსიკა, ნეპალი, პაკისტანი, სამხრეთ აფრიკა და აშშ.

 

II. მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტები, რომლებიც კონკრეტული დაცული ზონებისათვის მნიშვნელობის მქონე მავნე ორგანიზმების პოტენციური გადამტანები არიან (I ნაწილში ჩამოთვლილი მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების გათვალისწინებით)

1. Beta vulgaris L., მცენარეები, რომლებიც განკუთვნილია საწარმოო გადამუშავებისათვის.

2. ნიადაგი ჭარხლიდან (Beta vulgaris L.) და მისი არასტერილური ნარჩენები.

3. ყვავილის ცოცხალი მტვერი შემდეგი მცენარეების დამტვერვისთვის: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. და Sorbus L.

4. მცენარეების ნაწილები, გარდა ნაყოფისა და თესლებისა: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. და Sorbus L.

5. თესლები Castanea Mill., Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. და Phaseolus vulgaris L..

6. Gossypium spp. თესლი და ნაყოფი (კოლოფი)და თესლგაუცლელი ბამბის ბოჭკო.

7. ნაყოფი Vitis L.

8. ხე-ტყის მასალა, რომელიც:

ა) მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღებულია წიწვოვანი ჯიშების მცენარეებისაგან (Coniferales), გარდა ქერქგაცლილი ხე-ტყის მასალისა, რომელიც წარმოშობილია ევროპაში მდებარე მესამე ქვეყნებიდან და Castanea Mill., გარდა ქერქგაცლილი ხე-ტყის მასალისა;

ბ) აკმაყოფილებს „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ აღწერილობებს:

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

4401 11 000 00

სათბობი ხე-ტყე მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით წიწვოვანი ჯიშების

4401 12 000 00

სათბობი ხე-ტყე მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით არაწიწვოვანი ჯიშების 

4401 21 000 00

ხის ნაფოტი ან ბურბუშელა წიწვოვანი ჯიშების

4401 22 000 00

ხის ნაფოტი ან ბურბუშელა არაწიწვოვანი ჯიშების

4401 40 900 00

 

ხე-ტყის ნარჩენები (გარდა ნახერხისა) და სკრაპი არააგლომერირებული

 

4403 11 000 00

დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, დამუშავებული საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი წიწვოვანი ჯიშების 

4403 12 000 00

დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, დამუშავებული საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი არაწიწვოვანი ჯიშების 

4403 21

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი ფიჭვიგან (Pinus spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 22 000 00

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი ფიჭვიგან (Pinus spp.) დანარჩენი

4403 23

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა  ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 24 000 00

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.), დანარჩენი

4403 25

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი დანარჩენი, მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 26 000 00

წიწვოვანი ჯიშების დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალა, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით, ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა, ქერქიანი ან ნაქურთვნი ან ტლანქად დაძელვილი დანარჩენი

4403 99

ფოთლოვანი ჯიშების ხე-ტყის მასალა დაუმუშავებელი ქერქიანი ან უქერქო, ან ნაქურთვნი, დახერხილი ან დაპობილი სიგრძივ, ტლანქად დაძელვილი ან დაძელვის გარეშე, გარდა საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით დამუშავებულისა

4404-დან

მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები, სარები და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი;

4406

ხის შპალები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის, გაუჟღენთავი

4407 11

წიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი ფიჭვიგან (Pinus spp.)

 4407 12

წიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.):

4407 19

წიწვოვანი ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი დანარჩენი:

4407 99

ფოთლოვანი ჯიშების ხე-ტყის მასალა (გარდა ტროპიკული ხე-ტყის მასალისა, მუხისა (Quercus spp.), წიფლისა (Fagus spp.), დაუმუშავებელი ქერქიანი ან უქერქო, ან ნაქურთვნი, დახერხილი ან დაპობილი სიგრძივ, ტლანქად დაძელვილი ან დაძელვის გარეშე, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

4415

ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან; ხის საკაბელო ბარაბნები; ქვეშები, ქვეშები ბორტებით და ხის სხვა ჩამტვირთი ფარები

9406 10

სამშენებლო ასაწყობი კონსტრუქციები, მერქნისაგან.“.

 

2. „საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტის (სფშდ) შევსების წესი“ (დანართი №3) გათვალისწინებული I.24 გრაფის შევსების წესი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„გრაფა I.24 ტვირთის აღწერილობა – ტვირთის დეტალური აღწერილობა მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების დასახელება. ასევე,

მცენარეების სახეობა ბოტანიკური დასახელებით – ისე, რომ მოცემული ინფორმაცია იძლეოდეს მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის იდენტიფიკაციის საშუალებას, საყოველთაოდ აღიარებული მეცნიერული დასახელების გამოყენებით, სულ მცირე, გვარის დონეზე მაინც, მაგრამ უმჯობესია, სახეობის დონეზე. ზოგიერთი რთული შემადგენლობის ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტებისათვის, როგორებიცაა ცხოველთა საკვების მარაგი (ფურაჟი), შესაძლოა, ვერ მოხერხდეს ბოტანიკური დასახელების მინიჭება. ასეთ შემთხვევაში იწერება „Not applicable” („არ ივსება”) ან „N/A“;

ტიპი – საქონლის ტიპი, მაგ.: ხე-ტყე, შესაფუთი მასალა, სარგავი მასალა და ა. შ.

საქონლის სეს ესნ კოდი – საქონლის სეს ესნ კოდი, როგორც ეს განსაზღვრულია „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

ნეტო წონა/რაოდენობა – კონკრეტული საქონლის წონა შეფუთვის გარეშე, კილოგრამებში. თუ აღნიშნული წონის ერთეული მიუღებელია, ვიყენებთ სხვა შესაბამის ერთეულებს. მაგალითად, ხე-ტყის შემთხვევაში – მ2, მ3 და ა.შ.;

საზომი ერთეული – შესაბამისი საზომი ერთეული;

შეფუთვის რაოდენობა – შეფუთვის რაოდენობა ცალობაში;

შეფუთვის ტიპი – პროდუქტის შეფუთვის სახე;

წარმოშობის ქვეყანა –კონკრეტული საქონლის წარმოშობის ქვეყანა.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 დეკემბრიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია