„სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 701
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/11/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/11/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.10.003.022422
701
27/11/2020
ვებგვერდი, 30/11/2020
340120000.10.003.022422
„სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №701

2020 წლის 27 ნოემბერი

   ქ. თბილისი

 

„სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №173 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15/04/2011, 340120000.10.003.016333) და ამ დადგენილებით დამტკიცებული „სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხა“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხა

 

პესტიციდები და აგროქიმიკატები:

 

ნომენკლატურის სასაქონლო კოდი

საქონლის დასახელება

შენიშვნა

3808 92 100 00

პრეპარატები სპილენძის ნაერთების ფუძეზე

 

3808 99 100 00

როდენტიციდები

 

3808 99 900 00

პესტიციდები დანარჩენი

 

3102 80 000 00

შარდოვანას და ამონიუმის ნიტრატის ნარევები წყალხსნარში ან ამონიუმის ხსნარში

 

3102 10 100 00

სასუქი შარდოვანა, მათ შორის, წყალხსნარში, აზოტის შემცველობით 45 მას. %-ზე მეტი, მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით

 

3102 60 000 00

კალციუმის ნიტრატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი მარილები და ნარევები

 

2833 25 000 00

სპილენძის სულფატი

 

 

თესლი და სარგავი მასალა:

 

სეს ესნ სასაქონლო კოდი

საქონლის დასახელება

შენიშვნა

0602 10

დაუფესვიანებელი კალმები და გადანაწვენები

 

0602 20

ხეები, ჯაგნარები და ბუჩქნარები, დამყნობილი ან დაუმყნობელი, საჭმელი ნაყოფის ან კაკლის მომცემი

 

0602 90 300 00

ბოსტნეული კულტურების, მარწყვისა და ხენდროს მცენარეები

 

0602 90 500 00

ღია გრუნტის მრავალწლიანი მცენარეები, ხეების, ჯაგნარებისა და ბუჩქნარების გარდა

 

0602 90 700 00

დაფესვიანებული კალმები და ნორჩი მცენარეები, კაქტუსის გარდა

 

0713 33 100 00

ლობიო (დასათესად)

 

0701 10 000 00

სათესლე კარტოფილი

 

0712 90 110 00

ჰიბრიდული შაქრიანი სიმინდი (დასათესად)

 

1001 91 100 00

1001 91 200 00

სპელტა (დასათესად), რბილი ხორბალი და მესლინი, სათესლე

 

1003 10 000 00

ქერი (სათესლე)

 

1005 10

სიმინდი (სათესლე)

 

1007 10 100 00

მარცვლოვანი სორგო (დასათესი ჰიბრიდები)

 

1201 10 000 00

სოიოს ცერცვი (დასათესად)

 

1205 10 100 00

რაფსის ან კოზლას თესლი – დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი (სათესად)

 

1206 00 100 00

მზესუმზირის თესლი – დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი (სათესად)

 

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად.

 

 

შენიშვნა: თუ ნუსხაში მითითებულია ექვსნიშნა სასაქონლო სუბპოზიცია ან ოთხნიშნა სასაქონლო პოზიცია, მაშინ იგულისხმება, რომ გათავისუფლება ვრცელდება მოცემული სუბპოზიციის ან პოზიციის ყველა საქონელზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 დეკემბრიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.