უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №698

2020 წლის 26 ნოემბერი

   ქ. თბილისი

 

უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 30-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, 2021 წლის 3 იანვრიდან  6 იანვრის ჩათვლით დღეები და 8 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით დღეები  განისაზღვროს უქმე დღეებად.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია

 

Government of Georgia

Ordinance No 698

26 November 2020

Tbilisi

On Determining Days Off

Article 1

In accordance with Article 30(3) of the Organic Law of Georgia the Labour Code of Georgia, the days from 3 January to 6 January 2021 inclusive and from 8 January to 15 January 2021 inclusive shall be days off.

Article 2

The Ordinance shall enter into force upon promulgation.

 

Prime Minister                                 Giorgi Gakharia

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.