„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016492
21
18/11/2020
ვებგვერდი, 20/11/2020
190020020.35.116.016492
„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2020 წლის 18 ნოემბერი

ქ. ცაგერი

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2019წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016471) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გუგავა                      დანართი №1

 


თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2020 წლის პროგნოზი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

9766.01

13748.30

6659.30

7089.00

13905.81

6602.72

7303.10

გადასახადები

504.00

6622.70

0.00

6622.70

6853.50

0.00

6853.50

გრანტები

9084.01

6816.50

6659.30

157.20

6790.47

6602.72

187.75

სხვა შემოსავლები

178.00

309.10

0.00

309.10

261.85

0.00

261.85

II. ხარჯები

4801.42

6702.00

229.10

6472.90

7137.30

575.20

6562.10

შრომის ანაზღაურება

1483.35

1504.20

0.00

1504.20

1547.40

0.00

1547.40

საქონელი და მომსახურება

712.77

1465.60

229.10

1236.50

1476.86

575.20

901.66

პროცენტი

0.00

27.80

0.00

27.80

32.00

0.00

32.00

სუბსიდიები

2184.81

3257.30

0.00

3257.30

3526.89

0.00

3526.89

სოციალური უზრუნველყოფა

281.23

356.80

0.00

356.80

452.70

0.00

452.70

სხვა ხარჯები

139.25

90.30

0.00

90.30

101.45

0.00

101.45

III. საოპერაციო სალდო

4964.60

7046.30

6430.20

616.10

6768.51

6027.52

741.00

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3264.56

8484.00

7485.36

998.64

8400.32

7330.77

1069.55

ზრდა (ა)

3294.56

8519.80

7485.36

1034.44

8565.32

7330.77

1234.55

კლება (ა)

30.00

35.80

0.00

35.80

165.00

0.00

165.00

V. მთლიანი სალდო

1700.04

-1437.70

-1055.16

-382.54

-1631.80

-1303.26

-328.55

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

115.67

-2085.15

-1884.86

-200.29

-1303.26

-1303.26

0.00

ზრდა (ფ)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება (ფ)

-115.67

2085.15

1884.86

200.29

-1303.26

-1303.26

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

-115.67

2085.15

1884.86

200.29

-1303.26

-1303.26

0.00

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-6.08

-27.80

0.00

-27.80

-55.60

0.00

-55.60

კლება (ვ)

6.08

27.80

0.00

27.80

55.60

0.00

55.60

საშინაო

6.08

27.80

0.00

27.80

55.60

0.00

55.60

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

6.08

27.80

0.00

27.80

55.60

0.00

55.60

VIII. ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

9,499.2

5,165.6

4,333.6

14,070.8

7,468.1

6,602.7

შემოსავლები

9,391.8

5,058.2

4,333.6

13,905.8

7,303.1

6,602.7

არაფინანსური აქტივების კლება

107.4

107.4

0.0

165.0

165.0

0.0

გადასახდელები

8045.65

5129.80

2915.85

6853.50

6853.50

0.00

ხარჯები

4745.02

4724.35

20.67

7149.00

6562.10

586.90

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

3294.56

399.38

2895.18

8565.32

1234.55

7330.77

ვალდებულებებისკლება

6.08

6.08

0.00

55.60

55.60

0.00

ნაშთისცვლილება

1,453.6

35.8

1,417.8

7,217.3

614.6

6,602.7

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 13905,8 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

8185.2

5058.2

3127.1

13905.8

7303.1

6602.7

გადასახადები

515.5

515.5

0.0

6853.5

6853.5

0.0

გრანტები

7361.4

4234.3

3127.1

6790.5

187.7

6602.7

სხვაშემოსავლები

308.4

308.4

0.0

261.8

261.8

0.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 6853,5 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6,622.7

0.0

6,622.7

6,853.5

0.0

6,853.5

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

              დღგ

6171.6

0

6171.6

6453.5

 

6453.5

ქონების გადასახადი

451.1

0.0

451.1

400.0

0.0

400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

393.8

 

393.8

370

 

370

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

3.1

 

3.1

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

51.2

0.0

51.2

30.0

0.0

30.0

ფიზიკურ პირებიდან

1.3

 

1.3

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

49.9

 

49.9

30.0

 

30.0

 


მუხლი 5. გრანტები

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,752.3

6,594.3

158.0

6,790.5

6,602.7

187.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

 

 

32.7

 

32.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,752.3

6,594.3

158.0

6,757.7

6,602.7

155.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,442.4

1,284.4

158.0

1,389.3

1,234.3

155.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

744.5

586.5

158.0

692.9

537.9

155.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

697.9

697.9

0.0

696.5

696.5

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,309.9

5,309.9

0.0

5,368.4

5,368.4

0.0

რეგიონების ფონდის

4,094.9

4,094.9

 

4,748.4

4,748.4

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

595.0

595.0

 

0.0

0.0

 

სოფლის მხაარდაჭერის პროგრამა

620

620

 

620.0

620.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2019 წლის ფაქტიური

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

309.1

0.0

309.1

261.8

0.0

261.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

114.9

0.0

114.9

100.0

0.0

100.0

პროცენტები

1.0

 

1.0

0.0

 

0.0

რენტა

113.9

0.0

113.9

100.0

0.0

100.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

47.1

 

47.1

50.0

 

50.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

66.8

 

66.8

50.0

 

50.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

33.9

0.0

33.9

23.0

0.0

23.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9.6

0.0

9.6

8.0

0.0

8.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.3

 

0.3

1.0

 

1.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9.3

 

9.3

5.0

 

5.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

24.3

0.0

24.3

15.0

0.0

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

24.3

 

24.3

15.0

 

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

12.7

 

12.7

20.0

 

20.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.00

61.8

0.0

61.8

0.0

61.8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

147.6

 

147.6

57.0

 

57.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 7149,00 ათასი ლარით. მათ შორის:  

 

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ხარჯები

6473.10

6473.10

0.00

7149.00

6562.10

586.90

შრომის ანაზღაურება

1504.20

1504.20

0.00

1547.40

1547.40

0.00

საქონელი და მომსახურება

1236.50

1236.50

0.00

1476.86

901.66

575.20

პროცენტი

27.80

27.80

0.00

32.00

32.00

0.00

სუბსიდიები

3257.30

3257.30

0.00

3526.89

3526.89

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

356.80

356.80

0.00

452.70

452.70

0.00

სხვა ხარჯები

90.30

90.30

0.00

101.45

101.45

0.00

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 8400,32 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 8565,32ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  165,0 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 7,2  

               36,3  

76,8

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 7,2  

               36,3  

76,8

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6 564,7  

          7 305,1  

8488,47

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          1 448,2  

          3 184,5  

4394,44

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             554,5  

             104,0  

             950,46

 02 03

    გარე განათება

               48,2  

               78,0  

-

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          2 174,6  

          1 180,4  

1903,79

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                   -    

             792,0  

627,4

 02 08

  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

          1 998,9  

          1 380,2  

28,02

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

             340,3  

             586,0  

633,09

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             212,7  

             279,5  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                 2,2  

                   -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

             212,7  

             277,3  

                   -    

 04 00

 განათლება

                 1,7  

             368,2  

                   -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

                 1,7  

               12,1  

                   -    

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეყწობა

                   -    

             356,1  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                 3,9  

          1 088,1  

                   -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                 3,9  

          1 031,5  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

               56,6  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

             426,4  

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             426,4  

                   -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

          6 790,1  

          9 503,5  

            8565,32

 

ათასი ლარი

 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

             203,4  

               35,7  

             165

 ძირითადი აქტივები

               79,5  

               35,7  

165

 არაწარმოებული აქტივები

             123,9  

               0  

165

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

 2 460,0

 2 553,9

1910 

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 2 358,3

 2 493,7

1910

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2 358,3

 2 464,9

1910

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 -

 28,8

0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 101,7

 60,2

0

 7.2

 თავდაცვა

 74,5

 74,7

65,7

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 74,5

 74,7

65,7

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

 1 723,9

 3 489,5

3525

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 1 723,9

 3 489,5

2244

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 1 723,9

 3 489,5

2244

 7.5

 გარემოს დაცვა

 853,5

 895,7

425,8 

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

 853,5

 895,7

344,5 

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 5 526,9

 5 269,4

0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 -

 600,0

 -

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო          
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 6768,51ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1631,8 ათასი ლარით:

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

              7 873,8  

              7 034,7  

6768,51

 მთლიანი სალდო

              1 287,0  

-             2 387,8  

-1631,8

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

              1,287.0   

-             2,425.1  

                       -    

 ზრდა

              1,287.0  

                       -    

                       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

              1,287.0  

                       -    

                       -    

 კლება

                       -    

              2,425.1  

                       -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                       -    

              2,425.1  

                       -    

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრის 55,6 ათსი ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

 -    

-  37.3  

27,8

 კლება

-    

 -    

-

          საშინაო

 -    

 -    

27,8

                სესხები

  -    

37.3  

27,8

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 55,6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები სავარაუდოდ  შეადგენს 361394  ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 305794 ლარი.


თავი II
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9806,71 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9847,71  

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4394,44

 02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

4394,44

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

0

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

977,76 

 02 02 01

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია

887,2            

 02 02 02

     სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

37

 02 02 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

53,36           

02 03

   გარე განათება

204,1

 02 03 01

    გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია

135  

 02 03 02

     ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

69,1  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1904,49

 02 05 01

     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

1876,47

           02 05 04

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

28,02 

 02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

633,09

 02 07

სოფლის პროგრამა

627,4

 02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

345,95

 

02 10

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

 

 

288,74

02 12

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი

 

471,75

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

4394,44

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.
 სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;

გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატაცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

4394,44  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                                            0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ით ვალისწინებს სხვადასხვა ფონდებიდან დაფინანსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურიშეკეთების თანადაფინანსებას წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

                                             977,76

 

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                                             887,2

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების  სუბსიდია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                      15,3    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის შეღავათის გაწევა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

37                    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

        53,56

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და  კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი  ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის  დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

           204,1

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ -
ცაგერის კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 2200 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობ
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 2200 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

135   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (2200 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

69,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 2200 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

1904,49

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 01

1876,47

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (სკვერები და ფასადები)

ქვეპროგრამის აღწერა

2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების

         მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 04

28,02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

633,09

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   სოფლის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

                627,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

345,95  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2020 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული  ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2020 წელსაც  განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

288,74  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (5%),

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 12

471,75

ქვპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად, წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლის მიზნით, მისი სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებსის,ასევე  სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, არსებული პრობლემების აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პრიორიტეტების უწყვეტი განვითარების უზრუნველყოფა

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 452,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

452,8  

 03 03

 დასუფთავების ღონიშძიებები ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

452,8

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

452,8

ქვპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის კეთილმოწყობისა და მომსახურების სამსახური ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერისდან და მუნიციპალიტეტის  სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივ ტუალტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 841,4 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

789,4

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

 

723,0

 04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

66,4

 04 04

   

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

723 ,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ცაგერის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშესააღმზრდელო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

   66,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა

ფუნქციონირებს სახვადასხვა წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადსხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს  განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას.

 

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1559,4 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1628,91  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

434  

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

434 

 05 01 01 

 ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

222 

 05 01 02 

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

82

 05 01 03

 ა(ა)იპ  ფრენბურთის  კლუბი „ცაგერი“

130

 

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

961,02

 05 02 01

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

274 

 05 02 02

ა(ა)ი პ ისტორიული მუზეუმი

161

 05 02 03

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

65 

 05 02 04

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

50,4 

 05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

160

 

 05 02 06

     კულტურის ღონისძიებები

28

 05 02 07

 ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

9  

 05 02 09

    ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

51,95

 05 02 11

   ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

      

 

50

05 02 14

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

183,2

 

05 02 15

ა(ა0იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

 

109

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 

 

05 03 01

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

20

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

434   

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
საფეხბურთო კლუბი„ხვამლი“;
ა(ა)იპ
ცაგერის ფრენბურთის კლუბი „ ცაგერი;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სპორტული სკოლა, ესენია:

სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი და ფრენბურთი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
საფეხბურთო კლუბ ხვამლი ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

222

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრეები, ესენია: კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი .  სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლისაღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  02

82    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
-  რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  03

           130

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში  ფრენბურთის განვითარებას.  მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება;  მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია.
მოსალოდლეილ შედეგი: წლიდან წლამდეფრენბურთით  დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

961,02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა  ტელე მმაუწყებლობა და  

                                                                            საგამომცემლო საქმიანობა,
ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა;  ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. ა(ა)იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი
ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი  ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორცცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.


ა(ა)იპ - ცაგერის  სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი.

ა(ა)იპ -   სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.

პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

274   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ცაგერისკულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ეს არის:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ ,ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა 2 ქორეოგრაფიული ანსამბლი,ქალტა ანსამბლი, მუსიკალური სტუდია, კამერული გუნდი, კულტურული ობიექტი „მწვანე თეათრი“
ანსამბლების და თეატრი წარმოდგენებს მართავს როგორც ცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. და საზღვარგარეთ.


 

ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  02

161

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -  ისტორიული მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდებაცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტიმუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარირებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება -  რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  03

65

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 70 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი 15 და პედაგოგები) თანამშრომელს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.

მოსალოდნელი სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისშედეგი: სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  04

50,4   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 12 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

162,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით2020წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, ერთი საბავშვო, ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის.


 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

28

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების ფარგლებსი ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა

 -სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;


საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა;  
ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტუმრებისათვის სადღესასწააულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეტა რაოდენობის ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 07

9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებსი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოვედღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

51,95

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნითშეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა  ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა;

ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 11

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მოზარდი თაობაშიქართლი ხალხური ცეკვების  პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 120-ზე მეტი მოზარდი, არის ასაკობრივი ჯგუფები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრსი ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა ითვალისწინებს ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსარი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

05 02 14

183,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასღან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვუითარებიას ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე  სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 15

109

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

 

ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 470 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            541,7

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

95

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

              95  

06 02

სოციალური დაცვა

446,7  

 06 02 01

  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება ა 

2  

 06 02 02

 ოჯახების  და ბავშვების  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

315,7

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო)

129

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

95

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერეის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

95

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერეის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

2,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  #4 დადგენილების - „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ თანახმად ხორციელდება  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე  9 მაისს ერთჯერადად 200 ლარი, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით 150 ლარი და სამედიცინო მომსახურება, ტანახმად დებულებისა.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
ბენეფიციარის სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

                                    ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

315,7    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოცილაური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავად , მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები, შშმ პირებ,ს უკუდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა( საშობაო და სააღდგომო დახმარება), უსახლკაროები, დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.    

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის  შენარჩუნება;
მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული  ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

129     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებაქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1- ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის ოჯახის  სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან  ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს და არის მარტოხელა პენსიონერი,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე კატეგორია ოჯახების, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ საშუალება სადღესასწაულოს შესაბამისი გარემოს შექმნის.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის  შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით აისახება  პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით  განისაზრვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

ორგა. კოდი

დასახელება

სულ

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

 

სულ ჯამი

 

15020.70

7306.24

7714.46

15769.92

7852.24

7917.67

 

ხარჯები

 

6473.10

6244.00

229.10

7149.00

6562.10

586.90

 

შრომის ანაზღაურება

 

1504.20

1504.20

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

ხელფასები

 

1504.20

1504.20

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

 

1504.20

1504.20

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 

1504.20

1504.20

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

 

1465.60

1236.50

229.10

1476.86

901.66

575.20

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

297.80

297.80

0.00

296.40

296.40

0.00

 

მივლინება

 

18.00

18.00

0.00

12.30

12.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 

8.20

8.20

0.00

12.30

12.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯები

 

206.50

206.50

0.00

459.91

159.91

300.00

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

8.70

8.70

0.00

12.50

12.50

0.00

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

 

11.90

11.90

0.00

21.01

21.01

0.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

 

3.50

3.50

0.00

12.00

12.00

0.00

 

ტელევიზორი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მაცივარი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომპიუტერული ტექნიკა

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ასლგადამღები

 

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

 

3.30

3.30

0.00

6.00

6.00

0.00

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მობილური ტელეფონი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ტელეფონის, ფაქსის აპარატი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუსიკალური ინსტრუმენტი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

 

0.10

0.10

0.00

2.00

2.00

0.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

 

საოფისე ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

რბილი ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

6.10

6.10

0.00

2.50

2.50

0.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 

3.70

3.70

0.00

2.00

2.00

0.00

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

 

2.60

2.60

0.00

7.00

7.00

0.00

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

52.50

52.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 

11.10

11.10

0.00

10.00

10.00

0.00

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

 

0.40

0.40

0.00

0.50

0.50

0.00

 

კომუნალური ხარჯი

 

106.00

106.00

0.00

92.40

92.40

0.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 

26.70

26.70

0.00

31.50

31.50

0.00

 

წყლის ხარჯი

 

57.50

57.50

0.00

35.50

35.50

0.00

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

 

9.60

9.60

0.00

12.00

12.00

0.00

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

 

12.20

12.20

0.00

11.10

11.10

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

22.50

22.50

0.00

15.00

15.00

0.00

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

367.90

138.80

229.10

428.20

153.00

275.20

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 

110.20

110.20

0.00

126.00

126.00

0.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

18.40

18.40

0.00

20.00

20.00

0.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 

9.30

9.30

0.00

5.00

5.00

0.00

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

 

230.10

1.00

229.10

277.20

2.00

275.20

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

323.70

323.70

0.00

244.55

244.55

0.00

 

ბანკის მომსახურების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

დიპლომატიური დაწესებულებების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი

 

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

2.50

2.50

0.00

7.00

7.00

0.00

 

რეკლამის ხარჯი

 

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

 

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

 

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ბინის ქირა

 

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

 

35.10

35.10

0.00

10.00

10.00

0.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 

271.50

271.50

0.00

227.55

227.55

0.00

 

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება*

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

პროცენტი

 

27.80

27.80

0.00

32.00

32.00

0.00

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

27.80

27.80

0.00

32.00

32.00

0.00

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

 

3257.30

3257.30

0.00

3526.89

3526.89

0.00

 

გრანტები

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

მიმდინარე

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

356.80

356.80

0.00

452.70

452.70

0.00

 

სოციალური დაზღვევა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფულადი ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სასაქონლო ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური დახმარება

 

356.80

356.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფულადი ფორმით

 

356.80

356.80

0.00

452.70

452.70

0.00

 

სასაქონლო ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფულადი ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სასაქონლო ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

 

90.30

90.30

0.00

101.45

101.45

0.00

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

90.30

90.30

0.00

101.45

101.45

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

90.30

90.30

0.00

101.45

101.45

0.00

 

მოსაკრებლები

 

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საკომისიოები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

83.40

83.40

0.00

101.45

101.45

0.00

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8519.80

1034.44

7485.36

8565.32

1234.55

7330.77

 

ძირითადი აქტივები

 

8519.80

1034.44

7485.36

8565.32

1234.55

7330.77

 

შენობა ნაგებობები

 

8486.90

1001.54

7485.36

8565.32

1234.55

7330.77

 

საცხოვრებელი შენობები

 

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 

1986.04

553.44

1432.60

1514.72

88.00

1426.72

 

საგზაო მაგისტრალები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ქუჩები

 

1308.90

0.00

1308.90

0.00

0.00

0.00

 

გზები

 

3498.00

448.10

3049.90

3990.34

520.50

3469.84

 

ხიდები

 

298.00

0.00

298.00

0.00

0.00

0.00

 

გვირაბები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

 

234.40

0.00

234.40

920.86

50.50

870.36

 

ელექტრო გადამცემი ხაზები

 

275.20

0.00

275.20

0.00

0.00

0.00

 

მილსადენები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

 

1763.40

27.50

1735.90

2098.75

534.90

1563.85

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

 

327.90

180.40

147.50

20.65

20.65

0.00

 

სატრანსპორტო საშუალებები

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 

327.90

180.40

147.50

20.65

20.65

0.00

 

კომპიუტერი

 

16.00

16.00

0.00

20.65

20.65

0.00

 

ვალდებულებების კლება

 

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

 

საშინაო

 

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

 

სესხები

 

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 00

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

2271.80

2271.80

0.00

2512.30

2500.55

11.75

 

ხარჯები

 

2219.10

2219.10

0.00

2407.65

2395.95

11.70

 

შრომის ანაზღაურება

 

1447.80

1447.80

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

ხელფასები

 

1447.80

1447.80

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

 

1447.80

1447.80

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 

1447.80

1447.80

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

წოდებრივი სარგო

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური შენატანები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

 

658.20

658.20

0.00

704.10

704.10

0.00

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

297.80

297.80

0.00

296.40

296.40

0.00

 

მივლინება

 

17.80

17.80

0.00

12.30

12.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 

8.00

8.00

0.00

12.30

12.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

10.60

9.80

0.80

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯები

 

125.50

125.50

0.00

143.90

143.90

0.00

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

8.80

8.80

0.00

12.50

12.50

0.00

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

 

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

 

11.90

11.90

0.00

17.00

17.00

0.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

 

3.50

3.50

0.00

12.00

12.00

0.00

 

ტელევიზორი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მაცივარი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომპიუტერული ტექნიკა

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ასლგადამღები

 

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

 

3.30

3.30

0.00

6.00

6.00

0.00

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

 

0.10

0.10

0.00

2.00

2.00

0.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 

0.20

0.20

0.00

2.50

2.50

0.00

 

საოფისე ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

რბილი ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.20

0.20

0.00

2.50

2.50

0.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 

3.70

3.70

0.00

2.00

2.00

0.00

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

 

2.60

2.60

0.00

7.00

7.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 

11.10

11.10

0.00

10.00

10.00

0.00

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

 

0.40

0.40

0.00

0.50

0.50

0.00

 

კომუნალური ხარჯი

 

80.40

80.40

0.00

80.40

80.40

0.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 

26.70

26.70

0.00

31.50

31.50

0.00

 

წყლის ხარჯი

 

41.50

41.50

0.00

35.50

35.50

0.00

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

 

12.20

12.20

0.00

11.10

11.10

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

22.50

22.50

0.00

15.00

15.00

0.00

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

134.20

134.20

0.00

153.00

153.00

0.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 

106.50

106.50

0.00

126.00

126.00

0.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

18.40

18.40

0.00

20.00

20.00

0.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 

9.30

9.30

0.00

5.00

5.00

0.00

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

 

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

60.20

60.20

0.00

67.10

67.10

0.00

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

2.50

2.50

0.00

7.00

7.00

0.00

 

რეკლამის ხარჯი

 

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

 

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

 

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ბინის ქირა

 

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

 

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მაუწყებლობის ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 

45.20

45.20

0.00

67.10

67.10

0.00

 

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება*

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

პროცენტი

 

27.80

27.80

0.00

32.00

32.00

0.00

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

27.80

27.80

0.00

32.00

32.00

0.00

 

სუბსიდიები

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

გრანტები

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

0.00

0.00

0.00

11.70

0.00

11.70

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

12.50

12.50

0.00

6.00

6.00

0.00

 

სოციალური დაზღვევა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური დახმარება

 

12.50

12.50

0.00

6.00

6.00

0.00

 

ფულადი ფორმით

 

12.50

12.50

0.00

6.00

6.00

0.00

 

სასაქონლო ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

 

96.17

72.90

23.27

96.45

96.45

0.00

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

96.17

72.90

23.27

96.45

96.45

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

96.17

72.90

23.27

96.45

96.45

0.00

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

95.07

71.80

23.27

96.45

96.45

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24.90

24.90

0.00

76.85

76.80

0.05

 

ძირითადი აქტივები

 

24.90

24.90

0.00

76.85

76.80

0.05

 

შენობა ნაგებობები

 

0.10

0.10

0.00

76.85

76.80

0.05

 

საცხოვრებელი შენობები

 

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 

0.10

0.10

0.00

36.20

36.15

0.05

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

 

24.80

24.80

0.00

20.65

20.65

0.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 

24.70

24.70

0.00

20.65

20.65

0.00

 

ტელევიზორი

 

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომპიუტერი

 

14.50

14.50

0.00

20.65

20.65

0.00

 

ვალდებულებების კლება

 

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

 

საშინაო

 

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სესხები

 

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

0101

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

670.70

670.70

0.00

2414.10

2414.10

0.00

 

ხარჯები

 

666.80

666.80

0.00

2337.30

2337.30

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

 

503.90

503.90

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

ხელფასები

 

503.90

503.90

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

 

503.90

503.90

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 

503.90

503.90

0.00

1547.40

1547.40

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

 

102.00

102.00

0.00

660.00

660.00

0.00

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

32.40

32.40

0.00

296.40

296.40

0.00

 

მივლინება

 

3.20

3.20

0.00

12.30

12.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 

1.00

1.00

0.00

12.30

12.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯები

 

33.80

33.80

0.00

142.40

142.40

0.00

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

1.50

1.50

0.00

12.50

12.50

0.00

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

 

11.80

11.80

0.00

17.00

17.00

0.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

 

0.50

0.50

0.00

12.00

12.00

0.00

 

ასლგადამღები

 

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

 

0.50

0.50

0.00

6.00

6.00

0.00

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

 

საოფისე ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

რბილი ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

 

1.00

1.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

1.90

1.90

0.00

7.00

7.00

0.00

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 

5.10

5.10

0.00

10.00

10.00

0.00

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

 

კომუნალური ხარჯი

 

11.00

11.00

0.00

80.40

80.40

0.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 

4.60

4.60

0.00

31.50

31.50

0.00

 

წყლის ხარჯი

 

5.10

5.10

0.00

35.50

35.50

0.00

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

 

1.30

1.30

0.00

11.10

11.10

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

6.30

6.30

0.00

15.00

15.00

0.00

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

22.50

22.50

0.00

153.00

153.00

0.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 

22.50

22.50

0.00

126.00

126.00

0.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.80

3.80

0.00

30.00

30.00

0.00

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 

3.00

3.00

0.00

23.00

23.00

0.00

 

პროცენტი

 

0.00

0.00

0.00

17.45

17.45

0.00

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

0.00

0.00

0.00

17.45

17.45

0.00

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

 

60.90

60.90

0.00

96.45

96.45

0.00

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

60.90

60.90

0.00

96.45

96.45

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

60.90

60.90

0.00

96.45

96.45

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

59.90

59.90

0.00

96.45

96.45

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.90

3.90

0.00

76.80

76.80

0.00

 

ძირითადი აქტივები

 

3.90

3.90

0.00

76.80

76.80

0.00

 

შენობა ნაგებობები

 

0.00

0.00

0.00

76.80

76.80

0.00

 

საცხოვრებელი შენობები

 

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 

0.00

0.00

0.00

36.15

36.15

0.00

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

 

3.90

3.90

0.00

20.65

20.65

0.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 

3.90

3.90

0.00

20.65

20.65

0.00

 

ტელევიზორი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მაცივარი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომპიუტერი

 

3.90

3.90

0.00

20.65

20.65

0.00

 

ვალდებულებების კლება

 

0.00

0.00

0.00

55.60

55.60

0.00

 

საშინაო

 

0.00

0.00

0.00

55.60

55.60

0.00

 

სესხები

 

0.00

0.00

0.00

55.60

55.60

0.00

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

1601.10

1601.10

0.00

680.00

680.00

0.00

 

ხარჯები

 

1552.30

1552.30

0.00

673.00

673.00

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

 

943.90

943.90

0.00

504.00

504.00

0.00

 

ხელფასები

 

943.90

943.90

0.00

504.00

504.00

0.00

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

 

943.90

943.90

0.00

504.00

504.00

0.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 

943.90

943.90

0.00

504.00

504.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

 

556.20

556.20

0.00

117.50

117.50

0.00

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

265.40

265.40

0.00

32.40

32.40

0.00

 

მივლინება

 

14.70

14.70

0.00

1.50

1.50

0.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 

7.10

7.10

0.00

1.50

1.50

0.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯები

 

91.70

91.70

0.00

44.60

44.60

0.00

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

7.30

7.30

0.00

2.00

2.00

0.00

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

 

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

 

0.10

0.10

0.00

10.00

10.00

0.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

 

3.00

3.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

ტელევიზორი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მაცივარი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომპიუტერული ტექნიკა

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ასლგადამღები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

 

2.80

2.80

0.00

2.00

2.00

0.00

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

 

0.10

0.10

0.00

2.00

2.00

0.00

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

რბილი ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

 

1.60

1.60

0.00

2.00

2.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 

6.00

6.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

 

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომუნალური ხარჯი

 

69.40

69.40

0.00

14.60

14.60

0.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 

22.10

22.10

0.00

6.50

6.50

0.00

 

წყლის ხარჯი

 

36.40

36.40

0.00

5.50

5.50

0.00

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

 

10.90

10.90

0.00

1.50

1.50

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

1.10

1.10

0.00

 

სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

16.20

16.20

0.00

5.00

5.00

0.00

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

111.70

111.70

0.00

30.00

30.00

0.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 

84.00

84.00

0.00

23.00

23.00

0.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

18.40

18.40

0.00

7.00

7.00

0.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

56.40

56.40

0.00

4.00

4.00

0.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 

42.20

42.20

0.00

4.00

4.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

12.50

12.50

0.00

1.00

1.00

0.00

 

სოციალური დაზღვევა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური დახმარება

 

12.50

12.50

0.00

1.00

1.00

0.00

 

ფულადი ფორმით

 

12.50

12.50

0.00

1.00

1.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

 

11.90

11.90

0.00

50.50

50.50

0.00

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

11.90

11.90

0.00

50.50

50.50

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

11.90

11.90

0.00

50.50

50.50

0.00

 

მოსაკრებლები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საკომისიოები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

11.90

11.90

0.00

50.50

50.50

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21.00

21.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

ძირითადი აქტივები

 

21.00

21.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

შენობა ნაგებობები

 

0.10

0.10

0.00

7.00

7.00

0.00

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

 

20.90

20.90

0.00

7.00

7.00

0.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 

20.80

20.80

0.00

7.00

7.00

0.00

 

კომპიუტერი

 

10.60

10.60

0.00

7.00

7.00

0.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

 

61.20

61.20

0.00

1696.20

1696.20

0.00

 

ხარჯები

 

61.20

61.20

0.00

1598.60

1598.60

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

 

56.40

56.40

0.00

987.00

987.00

0.00

 

ხელფასები

 

56.40

56.40

0.00

987.00

987.00

0.00

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

 

56.40

56.40

0.00

987.00

987.00

0.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 

56.40

56.40

0.00

987.00

987.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

 

4.80

4.80

0.00

533.20

533.20

0.00

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.00

0.00

0.00

264.00

264.00

0.00

 

მივლინება

 

0.20

0.20

0.00

10.00

10.00

0.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

0.80

 

0.80

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

108.20

108.20

0.00

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

 

ტელევიზორი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ასლგადამღები

 

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

 

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

 

საოფისე ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

რბილი ავეჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

 

კომუნალური ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

66.20

66.20

0.00

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

 

წყლის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20

0.00

 

სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სამსახურებრივი ცხოველების მოვლა-შენახვასთან და აღკაზმულობასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

4.60

4.60

0.00

115.00

115.00

0.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 

3.60

3.60

0.00

99.00

99.00

0.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

11.00

11.00

0.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2.30

2.30

0.00

26.00

26.00

0.00

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

 

2.30

2.30

0.00

19.00

19.00

0.00

 

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება*

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

პროცენტი

 

0.00

0.00

0.00

17.45

17.45

0.00

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

 

0.00

0.00

0.00

17.45

17.45

0.00

 

სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

 

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

სხვა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

სოციალური დაზღვევა

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

ფულადი ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

45.95

45.95

0.00

 

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვადასხვა ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

45.95

45.95

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

45.95

45.95

0.00

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

45.95

45.95

0.00

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.00

0.00

0.00

69.80

69.80

0.00

 

ძირითადი აქტივები

 

0.00

0.00

0.00

69.80

69.80

0.00

 

შენობა ნაგებობები

 

0.00

0.00

0.00

69.80

69.80

0.00

 

საცხოვრებელი შენობები

 

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

არასაცხოვრებელი შენობები

 

0.00

0.00

0.00

36.15

36.15

0.00

 

საგზაო მაგისტრალები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

 

0.00

0.00

0.00

13.65

13.65

0.00

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

 

0.00

0.00

0.00

13.65

13.65

0.00

 

კომპიუტერი

 

0.00

0.00

0.00

13.65

13.65

0.00

 

ვალდებულებების კლება

 

0.00

0.00

0.00

27.80

27.80

0.00

 

საშინაო

 

0.00

0.00

0.00

27.80

27.80

0.00

 

სესხები

 

0.00

0.00

0.00

27.80

27.80

0.00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

0.00

0.00

0.00

65.70

65.70

0.00

 

ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

65.70

65.70

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.00

0.00

0.00

56.40

56.40

0.00

 

ხელფასები

 

0.00

0.00

0.00

56.40

56.40

0.00

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

56.40

56.40

0.00

 

თანამდებობრივი სარგო

 

0.00

0.00

0.00

56.40

56.40

0.00

 

პრემია

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

დანამატი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ჰონორარი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

კომპენსაცია

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხელფასები სასაქონლო ფორმით

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური შენატანები

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.00

0.00

0.00

9.30

9.30

0.00

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

 

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ოფისის ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

 

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

 

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

4.46

4.46

0.00

98.20

86.45

11.75

 

ხარჯები

 

4.46

4.46

0.00

70.35

58.65

11.70

 

საქონელი და მომსახურება