„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 684
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/11/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი 430030000.10.003.022404
684
13/11/2020
ვებგვერდი, 16/11/2020
430030000.10.003.022404
„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №684

2020 წლის 13 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 24-ე მუხლის საფუძველზე, „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/09/2013, 430030000.10.003.017410) შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

1. დადგენილებით დამტკიცებული პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების:

ა) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღებას ახორციელებენ „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ ბრძანების შესაბამისად:

გ.ა) შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების გზით;

გ.ბ) კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ჩატარებული კონკურსის (შემდგომში − კონკურსი) შედეგების საფუძველზე, იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში;

გ.გ) კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ჩატარებული კონკურსის შედეგების საფუძველზე, ხელოვნების/პერსონალური მომსახურებების/ჟურნალისტიკის და ინფორმაციის/ტრანსპორტის მომსახურებების/ინჟინერიის და საინჟინრო საქმის სწავლის სფეროს მიკუთვნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;

გ.დ) კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ჩატარებული შერჩევის შედეგების საფუძველზე, იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა რაოდენობაც ნაკლებია გამოცხადებული ადგილების რაოდენობაზე;

გ.ე)  კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის ტესტირების გზით;

გ.ვ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, 2020 წლის ტესტირებიდან იმ პირთა გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირდნენ და ვერ მოახერხეს ტესტირებაზე გამოცხადება შემდეგი მიზეზის გამო, იმყოფებოდნენ:

გ.ვ.ა) „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ტერიტორიებზე;

გ.ვ.ბ) საკარანტინო სივრცეში/თვითიზოლაციაში;

გ.ვ.გ) საკარანტინო ზონაში;

გ.ვ.დ) ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;

გ.ვ.ე) სამკურნალო დაწესებულებაში/იზოლაციაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) დადასტურების გამო.“;

ბ) 61 მუხლის მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დაწესებულებებს უფლება აქვთ, მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსებიდან წარმოქმნილი ეკონომია, სამინისტროსთან შეთანხმებით, მიმართონ ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებისათვის, რომელიც ეფუძნება პროფესიული განათლების მიზნებს.“;

გ) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ვაუჩერული/მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსება გაიცემა „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ ბრძანების შესაბამისად, ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ დაწესებულებებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის მიხედვით (ქალაქის, დაბის, სოფლის დონეზე) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული საქართველოს მოქალაქე, თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე, ასევე უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე პროფესიული სტუდენტის სწავლის დასაფინანსებლად, რომელიც გადალახავს ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს.“;

დ) მე-13 მუხლი:

დ.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. პროფესიული სტუდენტის ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის შემთხვევაში (ამ მუხლის მიზნებისთვის შემდგომში − მობილობა), მიმღებ დაწესებულებას ვაუჩერული დაფინანსება მიეცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად მობილობის განხორციელების შემთხვევაში, ხოლო ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მიმღებ დაწესებულებას,  თუ მიმღები დაწესებულების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვა განხორციელდა ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.“;

დ.ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. პროფესიული სტუდენტის ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული დაწესებულების ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან ამავე დაწესებულებაში სხვა მოდულებისგან შემდგარ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის (ამ მუხლის მიზნებისთვის შემდგომში − შიდა მობილობა) შემთხვევაში, ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ დაწესებულებას მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსება მიეცემა. ხოლო ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მიმღებ დაწესებულებას, თუ მიმღები დაწესებულების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვა განხორციელდა ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.“;

ე) 131 პუნქტის:

ე.ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. პროფესიული სტუდენტის ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული ერთი დაწესებულების მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა დაწესებულებაში მოდულებისგან შემდგარ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის (ამ მუხლის მიზნებისთვის შემდგომში − მობილობა) შემთხვევაში, მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსება ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ  დაწესებულებას მიეცემა მობილობის კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად განხორციელების შემთხვევაში, ხოლო ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მიმღებ დაწესებულებას, თუ მიმღები დაწესებულების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვა განხორციელდა ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.“;

ე.ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. პროფესიული სტუდენტის ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული დაწესებულების მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან ამავე დაწესებულებაში  სხვა მოდულებისგან შემდგარ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის  (ამ მუხლის მიზნებისათვის შემდგომში − შიდა მობილობა) შემთხვევაში, ამ წესის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ დაწესებულებას მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსება მიეცემა. ხოლო  ამ  წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მიმღებ დაწესებულებას, თუ მიმღები დაწესებულების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვა განხორციელდა ამ წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი მოდულების საფასურის სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი მაქსიმალური ოდენობის (დანართი №3):

ა) 468-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„468

პორტის ინფრასტრუქტურის, აღჭურვილობის იდენტიფიცირება და გამოყენება

0411303

პროფესიული/

დარგობრივი მოდული

96.00“;

 

ბ) 725-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„725

ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები

1011906

საერთო პროფესიული/

დარგობრივი მოდული

129.00“;

 

გ) 2252-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„2252

ქიმია

 0911102

დარგობრივი საბაზისო მოდული

2,600.00“;

 

დ) 2255-ე გრაფის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2256-ე − 2408-ე გრაფები:

 

„2256

ინდუსტრიული დიზაინის

ნამუშევრების  

პორტფოლიო

0212231

პროფესიული მოდული

34.00

2257

მეჩაიეობის   ბიოლოგიური საფუძვლები

0911470

არჩევითი ბლოკის მოდული

37.00

2258

პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა

0911513

საერთო პროფესიული მოდული

37.00

2259

შესავალი პროფესიაში

0211612

პროფესიული მოდული

44.00

2260

გაცნობითი პრაქტიკა კერამიკაში

0211912

პროფესიული მოდული

52.00

2261

ვაზის  ბიოლოგიური საფუძვლები

0911447

პროფესიული მოდული

56.00

2262

ძალური დანადგარები

0711244

კონცენტრაციის მოდული

66.00

2263

ფიზიკური და 

სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და 

სკოლამდელ ასაკში

0211724

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

73.00

2264

ტექნოლოგიების

გამოყენება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა დაგანათლებაში

0211717

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

74.00

2265

გაცნობითი პრაქტიკა − დენტალური საქმე

0910802

საერთო პროფესიული მოდული

74.00

2266

პირის ღრუს ანატომიური სტრუქტურის  იდენტიფიცირება

0910804

საერთო პროფესიული მოდული

74.00

2267

პრაქტიკული პროექტი − კანის მოვლა და სპა პროცედურები

1011923

კონცენტრაციის მოდული

75.00

2268

აეროდინამიკის საფუძვლები

0711224

საერთო პროფესიული მოდული

77.00

2269

თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

0211702

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

79.00

2270

გაცნობითი პრაქტიკა − სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

0211718

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

79.00

2271

მათემატიკა

0711227

საერთო პროფესიული მოდული

81.00

2272

ელექტრონიკის საფუძვლები B1

0711234

კონცენტრაციის მოდული

81.00

2273

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

0911408

პროფესიული მოდული

82.00

2274

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა აღწარმოება

0911403

პროფესიული მოდული

83.00

2275

წიგნიერება ადრეულ და 

სკოლამდელ ასაკში

0211713

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

85.00

2276

კულტურა, ტრადიცია და 

მოქალაქეობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

0211710

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

91.00

2277

პერფორმანსული 

ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

0211715

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

91.00

2278

მუსიკა და მოძრაობა 

ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში

0211716

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

91.00

2279

ოჯახის და თემის

 ჩართულობა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

0211723

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

94.00

2280

საავიაციო კანონმდებლობა

0711228

საერთო პროფესიული მოდული

96.00

2281

პროფესიული ეთიკა 

სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაში

0211711

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

97.00

2282

დამოუკიდებლობა და 

ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

0211721

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

97.00

2283

ხელისა და ფეხის სპა პროცედურები

1011917

კონცენტრაციის მოდული

98.00

2284

ფიზიკა

0711226

საერთო პროფესიული მოდული

101.00

2285

მათემატიკური 

წარმოდგენების ფორმირება ადრეულ და 

სკოლამდელ ასაკში

0211708

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

103.00

2286

მასალათმცოდნეობა 

ინდუსტრიული 

დიზაინისთვის

0212228

პროფესიული მოდული

107.00

2287

საჰაერო ხრახნი

0711239

კონცენტრაციის მოდული

107.00

2288

ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები

0211712

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

110.00

2289

პრაქტიკული

პროექტი − ვიზაჟის მომსახურება

1011929

კონცენტრაციის მოდული

114.00

2290

თვითდასაქმება (Freelancing) ფოტოგრაფიაში

0211614

პროფესიული მოდული

118.00

2291

კომუნიკაცია, ენა, 

მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

0211707

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

119.00

2292

სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენებული საიზოლაციო სისტემები

0911515

საერთო პროფესიული მოდული

119.00

2293

აგრობიზნესის ადმინისტრირება

0911410

პროფესიული მოდული

121.00

2294

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოსავლის აღება-შენახვა

0911443

პროფესიული მოდული

121.00

2295

ადამიანის ფაქტორი ავიაციაში

0711223

საერთო პროფესიული მოდული

125.00

2296

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა

0911402

პროფესიული მოდული

125.00

2297

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის პირველადი მიღება და ხარისხის უზრუნველყოფა

0911409

პროფესიული მოდული

125.00

2298

კბილების ძერწვა და მოდელირება

0910806

საერთო პროფესიული მოდული

134.00

2299

სახვითი და ვიზუალური 

ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

0211720

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

138.00

2300

ადრეული განათლების

 კურიკულუმები

0211703

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

145.00

2301

მცენარეთა დაცვის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება

0911432

პროფესიული მოდული

146.00

2302

ციფრული ტექნიკა და ელექტრონული ხელსაწყოების სისტემები B1

0711231

კონცენტრაციის მოდული

150.00

2303

შესავალი ადრეულ და 

სკოლამდელ განათლებაში

0211701

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

151.00

2304

სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები 

სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

0211705

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

152.00

2305

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამოცნობა

0911404

პროფესიული მოდული

154.00

2306

მცენარის განვითარების სტადიების მართვა და კულტურათა ფორმირება დაცულ გრუნტში

0911446

პროფესიული მოდული

154.00

2307

რასტრული და ვექტორული გამოსახულებების დამუშავება

0211911

პროფესიული მოდული

160.00

2308

პრაქტიკული პროექტი − 

ციფრული 

პროტოტიპირება

0212232

პროფესიული მოდული

160.00

2309

საწარმოო პრაქტიკა − ფრჩხილის მომსახურება

1011916

კონცენტრაციის მოდული

162.00

2310

პირსინგი

1011933

არჩევითი მოდული

162.00

2311

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა

შეწყვილება-გამრავლება

0911405

პროფესიული მოდული

167.00

2312

ბოსტნეული და ბაღჩეული  კულტურების დაცვა

0911442

პროფესიული მოდული

167.00

2313

პაციენტის გამოკვლევა

0911508

პროფესიული მოდული

167.00

2314

ელექტრონიკის საფუძვლები B2

0711245

კონცენტრაციის მოდული

168.00

2315

მასაჟი

1011922

კონცენტრაციის მოდული

176.00

2316

აკადემიური ხატვა დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნებისთვის

0211901

პროფესიული მოდული

176.00

2317

ხაზვა ინდუსტრიული 

დიზაინისთვის

0212226

პროფესიული მოდული

179.00

2318

კბილების ფისურების ჩაბეჭდვა (ჰერმეტიზაცია)

0911511

პროფესიული მოდული

180.00

2319

თესლბრუნვა

 0911425

პროფესიული მოდული

181.00

2320

კვლევა და აღმოჩენა 

ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში

0211704

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

181.00

2321

საკონსტრუქციო მასალები და ნაკეთობები B1

0711240

კონცენტრაციის მოდული

183.00

2322

დაკვირვება და შეფასება 

ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

0211706

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

187.00

2323

საკონსტრუქციო მასალები და ნაკეთობები − B2

0711221

კონცენტრაციის მოდული

191.00

2324

კომპოზიციისა და სპეცკომპოზიციის საფუძვლები დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნებისთვის

0211910

პროფესიული მოდული

192.00

2325

საწარმოო პრაქტიკა − კანის მოვლა და სპა პროცედურები

1011924

კონცენტრაციის მოდული

194.00

2326

საწარმოო პრაქტიკა − ვიზაჟის მომსახურება

1011930

კონცენტრაციის მოდული

194.00

2327

ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება

0211714

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

196.00

2328

მინდვრის, ბოსტნეული და საკვები კულტურების შერჩევა

0911431

პროფესიული მოდული

196.00

2329

კბილების ზედაპირის პროფილაქტიკური ფტორირება

0911510

პროფესიული მოდული

196.00

2330

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა მოვლა

0911401

პროფესიული მოდული

211.00

2331

სახის მასაჟი

1011925

კონცენტრაციის მოდული

212.00

2332

ტექმომსახურება B2

0711222

კონცენტრაციის მოდული

213.00

2333

საგანმანათლებლო გარემო

0211709

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

214.00

2334

მდელოს მართვა

0911435

პროფესიული მოდული

215.00

2335

მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების გამოკვება

0911436

პროფესიული მოდული

215.00

2336

ბოსტნეული და ბაღჩეული  კულტურების მოვლა

0911441

პროფესიული მოდული

215.00

2337

სილამაზის სპა თერაპია

1011926

კონცენტრაციის მოდული

217.00

2338

პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა 2

0911509

პროფესიული მოდული

219.00

2339

დარგობრივი უცხოური 

ენა

0212225

პროფესიული მოდული

223.00

2340

ლორწოვანი გარსის მდგომარეობის შეფასება

0911506

პროფესიული მოდული

225.00

2341

თესვა და რგვა

0911426

პროფესიული მოდული

226.00

2342

დოსგან პროდუქტების წარმოება

0911224

კონცენტრაციის მოდული

227.00

2343

წყლის საღებავებით აკადემიური ფერწერა დეკორატიულ-გამოყენებითი

ხელ ოვნებისთვის

0211908

პროფესიული მოდული

230.00

2344

სტომატოლოგიური კაბინეტის

მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფა

0911512

საერთო პროფესიული მოდული

237.00

2345

მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების დაცვა

0911437

პროფესიული მოდული

242.00

2346

შრატის გადამუშავება

0911223

კონცენტრაციის მოდული

244.00

2347

სოფლის მეურნეობის ცხოველთა საკვების კონსერვირება

0911411

პროფესიული მოდული

244.00

2348

ინტერვენციები სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებში

0911407

პროფესიული მოდული

246.00

2349

საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD-1 (2D LT)

0731826

არჩევითი მოდული

247.00

2350

ბოსტნის მოწყობა

0911440

პროფესიული მოდული

252.00

2351

პროდუქციის დასაწყობება -რეალიზაცია სოფლის მეურნეობაში

0911439

პროფესიული მოდული

253.00

2352

ტექმომსახურება B1

0711242

კონცენტრაციის მოდული

254.00

2353

ციფრული ტექნიკა და ელექტრონული ხელასაწყოების სისტემები B2

0711243

კონცენტრაციის მოდული

254.00

2354

ესთეტიკური დერმოპიგმენტაცია

1011927

კონცენტრაციის მოდული

257.00

2355

მდელოდ საკვებწარმოება

0911434

პროფესიული მოდული

260.00

2356

სპეციალური საჭიროების პაციენტების სტომატოლოგიური მომსახურება

0911516

საერთო პროფესიული მოდული

260.00

2357

პაროდონტის მდგომარეობის შეფასება            

0911507

პროფესიული მოდული

280.00

2358

დენტალური რენტგენის გადაღება

0911514

საერთო პროფესიული მოდული

281.00

2359

აირტურბინული ძრავები

0711229

სავალდებულო არჩევითი ბლოკის მოდული

287.00

2360

ეპილაციის პროცედურა

1011920

კონცენტრაციის მოდული

288.00

2361

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვება

0911406

პროფესიული მოდული

295.00

2362

ადრეული და 

სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგია

0211722

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

298.00

2363

კანის მოვლა და სპა პროცედურები

1011921

კონცენტრაციის მოდული

303.00

2364

პრაქტიკული პროექტი − ფრჩხილის მომსახურება

1011915

კონცენტრაციის მოდული

312.00

2365

ელექტრობის საფუძვლები

0711225

საერთო პროფესიული მოდული

317.00

2366

ჩაის  ფოთლის კრეფა

0911473

არჩევითი ბლოკის მოდული

319.00

2367

ტელე-ფოტოგრიმის შესრულება

1011931

კონცენტრაციის მოდული

321.00

2368

რძის კონსერვების დამზადება

0911227

კონცენტრაციის მოდული

322.00

2369

ინდუსტრიული  

დიზაინის სტილისტიკა

0212227

პროფესიული მოდული

344.00

2370

ხაზვა

0211907

პროფესიული მოდული

351.00

2371

ფრჩხილის დამუშავების ტექნოლოგია

1011918

კონცენტრაციის მოდული

355.00

2372

რძის პირველადი დამუშავება

0911214

კონცენტრაციის მოდული

355.00

2373

მაკიაჟის შესრულება

1011928

კონცენტრაციის მოდული

398.00

2374

ჩაის პლანტაციის  გაშენება

0911471

არჩევითი ბლოკის მოდული

402.00

2375

 ჩაის ნერგის წარმოება

0911474

არჩევითი ბლოკის მოდული

405.00

2376

აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავების აეროდინამიკა, კონსტრუქცია და სისტემები − (B1.1)

0711230

სავალდებულო არჩევითი ბლოკის მოდული

411.00

2377

პროდუქტის ციფრული  

პროექტირება (Autodesk Fussion360)

0212229

პროფესიული მოდული

419.00

2378

კერამიკის ტექნოლოგიის საფუძვლები

0211902

პროფესიული მოდული

428.00

2379

კბილის მაგარ და რბილ ქსოვილთა დაზიანების იდენტიფიცირება

0910807

საერთო პროფესიული მოდული

441.00

2380

კერამიკული ნაწარმის სამოდელო-სადამყალიბებლო საქმიანობა

0211905

პროფესიული მოდული

473.00

2381

მასალათმცოდნეობა და მისი გამოყენება

0910808

საერთო პროფესიული მოდული

473.00

2382

სამუშაოს ორგანიზება სტომატოლოგიური საქმისათვის

0911517

საერთო პროფესიული მოდული

477.00

2383

რძე და რძის პროდუქტების ბიოქიმიური საფუძვლები

0911213

კონცენტრაციის მოდული

487.00

2384

პრაქტიკული პროექტი – 

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

0211719

პროფესიული/დარგობრივი მოდული

488.00

2385

ძერწვა დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნებისთვის

0211909

პროფესიული მოდული

512.00

2386

საჰაერო ხომალდის აეროდინამიკა, კონსტრუქცია, სისტემები

0711220

კონცენტრაციის მოდული

512.00

2387

ლაბორატორიული სამუშაოები რძის დამუშავებისას

0911216

კონცენტრაციის მოდული

526.00

2388

ფრჩხილის დიზაინი

1011919

კონცენტრაციის მოდული

541.00

2389

კერამიკული ნაკეთობის დეკორირება

0211904

პროფესიული მოდული

582.00

2390

სასმელი რძემჟავა პროდუქტების დამზადება

0911218

კონცენტრაციის მოდული

586.00

2391

ხაჭოს დამზადება

0911222

კონცენტრაციის მოდული

589.00

2392

კარაქის დამზადება

0911221

კონცენტრაციის მოდული

611.00

2393

სასმელი რძის დამზადება

0911217

კონცენტრაციის მოდული

618.00

2394

ნაყინის დამზადება

0911220

კონცენტრაციის მოდული

634.00

2395

მანქანა-დანადგარების მოვლა

0911228

კონცენტრაციის მოდული

650.00

2396

არაჟნის დამზადება

0911219

კონცენტრაციის მოდული

688.00

2397

პრაქტიკა 1 (B2)

0711218

კონცენტრაციის მოდული

704.00

2398

გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე რძის პროდუქტების წარმოება

0911226

კონცენტრაციის მოდული

707.00

2399

ყველის დამზადება

0911225

კონცენტრაციის მოდული

711.00

2400

პრაქტიკა 1 (B1)

0711235

კონცენტრაციის მოდული

770.00

2401

რძის თბური და მექანიკური დამუშავება

0911215

კონცენტრაციის მოდული

832.00

2402

ჩაის პლანტაციის მოვლა

0911472

არჩევითი ბლოკის მოდული

838.00

2403

კერამიკული ნაწარმის ტირაჟირება ჩამოსხმისა და დაწნეხვის წესით

0211906

პროფესიული მოდული

912.00

2404

პრაქტიკული პროექტი კერამიკაში

0211913

პროფესიული მოდული

1,062.00

2405

პრაქტიკა − 2 (B1.1)

0711236

სავალდებულო არჩევითი ბლოკის მოდული

1,079.00

2406

კერამიკული ნაკეთობის დამზადება სამეთუნეო და ხელით ამოშენების ხერხით

0211903

პროფესიული მოდული

1,089.00

2407

პრაქტიკა 2 (B2)

0711219

კონცენტრაციის მოდული

1,232.00

2408

CNC დანადგართან 

მუშაობა

0212230

პროფესიული მოდული

1,230.00“.

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

 

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.