მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №47 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №47 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/11/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 27/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016434
28
13/11/2020
ვებგვერდი, 16/11/2020
190020020.35.159.016434
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №47 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2020 წლის 13 ნოემბერი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ #47 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2019, №190020020.35.159.016399) და:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:     

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019  წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

25986.7

37208.8

27273.3

9935.6

34564,3

23976,6

10587,7

გადასახადები

9965.0

18573.7

18573.7

0.0

18408,8

18408,8

0,0

გრანტები

9322.4

9935.6

0.0

9935.6

10587,7

0,0

10587,7

სხვა შემოსავლები

6699.2

8699.6

8699.6

0.0

5567,8

5567,8

0,0

ხარჯები

15363.6

20111.0

18675.1

1435.9

21522,9

20332,5

1190,4

შრომის ანაზღაურება

3389.9

3657.2

3497.2

160.0

3874,7

3703,1

171,6

საქონელი და მომსახურება

2957.3

3937.4

3416.1

521.3

4761,2

3810,5

950,6

პროცენტი

102.1

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

სუბსიდიები

7455.7

9636.6

9562.5

74.1

10178,1

10114,9

63,2

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

51,0

51,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1162.5

1737.0

1734.5

2.5

1871,3

1866,3

5,0

სხვა ხარჯები

251.1

1046.2

368.2

678.0

741,6

741,6

0,0

საოპერაციო სალდო

10623.1

17097.8

8598.1

8499.7

13041,4

3644,1

9397,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5144.8

19424.1

10386.8

9037.3

18566,0

8174,8

10391,1

ზრდა

5937.2

19777.9

10740.6

9037.3

19264,7

8873,6

10391,1

კლება

792.5

353.8

353.8

0.0

698,8

698,8

0,0

მთლიანი სალდო

5478.4

-2326.3

-1788.6

-537.6

-5524,6

-4530,7

-993,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

5294.3

-2526.5

-1988.8

-537.6

-5674,6

-4680,8

-993,8

ზრდა

5294.3

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

5294.3

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

კლება

0.0

2526.5

1988.8

537.6

5674,6

4680,8

993,8

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

2526.5

1988.8

537.6

5674,6

4680,8

993,8

ვალდებულებების ცვლილება

-184.0

-200.2

-200.2

0.0

-150,1

-150,1

0,0

კლება

184.0

200.2

200.2

0.0

150,1

150,1

0,0

საშინაო

184.0

200.2

200.2

0.0

150,1

150,1

0,0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

26779.1

37562,6

27627,1

9935.6

35263,1

24675,4

10587,7

შემოსავლები

25986.7

37208.8

27273.3

9935.6

34564,3

23976,6

10587,7

არაფინანსური აქტივების კლება

792.4

353.8

353.8

0.0

698,8

698,8

0,0

გადასახდელები

21484,8

44147.2

32144.4

12002.7

40937,7

29356,2

11581,5

ხარჯები

15363.6

20111.0

18675.1

1435.9

21522,9

20332,5

1190,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5937.2

19777.9

10740.6

9037.3

19264,7

8873,6

10391,1

ვალდებულებების კლება

184.0

200.2

200.2

0.0

150,1

150,1

0,0

ნაშთის ცვლილება

5294.3

-2526.5

-1988.8

-537.6

-5674,6

-4680,8

-993,8

 

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21522,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

15363.6

20111.0

18675.1

1435.9

21522,9

20332,5

1190,4

შრომის ანაზღაურება

3389.9

3657.2

3497.2

160.0

3874,7

3703,1

171,6

საქონელი და მომსახურება

2957.3

3937.4

3416.1

521.3

4761,2

3810,5

950,6

პროცენტი                                  

102.1

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

სუბსიდიები

7455.7

9636.6

9562.5

74.1

10178,1

10114,9

63,2

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

51,0

51,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1165.5

1737.0

1734.5

2.5

1871,3

1866,3

5,0

სხვა ხარჯები

248.1

1046.2

368.2

678.0

741,6

741,6

0,0

 

4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18566,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19264,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019წლის  ფაქტი

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

133.4

752.8

95,3

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

133.4

752.8

95,3

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5006.4

15832.8

15300,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2998.8

7017.9

6872,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1588.1

6025.2

5111,1

02 03

გარე განათება

136.1

349.7

305,1

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.0

0.0

1311,0

02 07

კეთილმოწყობა

207.0

1421.8

276,1

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

76.3

28.6

8,6

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

989.6

1416,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.0

101.7

355,8

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

2.0

2.0

3,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

99.8

352,8

04 00

განათლება

433.6

1913.6

2311,7

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6.0

5.4

10,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

427.6

340.4

146,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.0

1567.9

2155,7

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

358.9

1176.1

960,6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

330.0

964.7

941,9

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

29.0

211.3

18,8

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

2.9

0.8

240,7

სულ ჯამი

5937.2

19777.9

19264,7

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 698.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

353,8

698.8

ძირითადი აქტივები

37.8

101,9

385.0

არაწარმოებული აქტივები

181.2

251,9

313.8

მიწა

181.2

251,9

313.8

 

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5243.2

6349.6

6469,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4957.1

6097.8

6271,9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

4957.1

6097.8

5832,9

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1089.8

1228.4

1389,7

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

3867.2

4869.4

4443,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0.0

0.0

439,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

286.17

251.78

198,08

702

II. თავდაცვა

203.0

232.4

218,8

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

203.0

232.4

218,8

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

4292.1

11863.0

10820,6

70421

სოფლის მეურნეობა

306.8

2721.4

8,9

7045

ტრანსპორტი

3979.9

8074.3

9322,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3979.9

8074.3

9322,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

5.5

1067.3

1489,7

705

V. გარემოს დაცვა

1387.5

2194.7

2822,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1370.3

2146.8

2151,2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

17.1

47.9

670,9

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4175.0

7528.5

7997,7

7061

ბინათმშენებლობა

0.5

269.4

1,1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

206.5

1159.6

309,9

7063

წყალმომარაგება

2821.0

4998.6

5981,4

7064

გარე განათება

1070.7

1072.3

1646,8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

76.3

28.6

58,6

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

161.0

214.2

509,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

161.0

214.2

509,1

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

2266.9

3767.8

4116,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1342.8

2205.2

2326,9

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

480.2

1085.5

1206,1

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

71.7

70.9

129,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

372.2

406.3

406,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

47,8

709

IX. განათლება

2605.2

5097.2

6127,8

7091

სკოლამდელი განათლება

2531.9

3010.4

3049,0

7092

ზოგადი განათლება

73.4

2086.8

3078,7

710

X. სოციალური დაცვა

1102.7

2440.7

1855,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

743.1

1285.8

1273,5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

354.7

1151.4

576,8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5.0

2.5

5,0

 

სულ

21484.8

40089.1

40937,7

 

6. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2018 წელი (ფაქტი)

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

10623.1

17097,8

13041,4

მთლიანი სალდო

5478.4

-2326,3

        -5524,6

 

7. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

 

 დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

21484.8

40089.1

29615.9

10473.2

40937,7

29356,2

11581,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

240.0

240.0

 

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

15363.6

20111.0

18675.1

1435.9

21522,9

20332,5

1190,4

 

შრომის ანაზღაურება

3389.9

3657.2

3497.2

160.0

3874,7

3703,1

171,6

 

საქონელი და მომსახურება

2957.3

3937.4

3416.1

521.3

4761,2

3810,5

950,6

 

პროცენტი

102.1

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

 

სუბსიდიები

7455.7

9636.6

9562.5

74.1

10178,1

10114,9

63,2

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

51,0

51,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1162.5

1737.0

1734.5

2.5

1871,3

1866,3

5,0

 

სხვა ხარჯები

251.1

1046.2

368.2

678.0

741,6

741,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5937.2

19777.9

10740.6

9037.3

19264,7

8873,6

10391,1

 

ვალდებულებები

184.0

0.0

0.0

0.0

150,1

150,1

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5446.2

6581.9

6110.7

514.8

6688,7

6510,5

178,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

240.0

240.0

0.0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5026.8

5624.6

5512.5

160.0

6443,3

6265,1

178,2

 

შრომის ანაზღაურება

3389.9

3652.2

3497.2

160.0

3874,7

3703,1

171,6

 

საქონელი და მომსახურება

1381.6

1637.4

1689.4

0.0

1815,6

1809,0

6,6

 

პროცენტი

102.1

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

51,0

51,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

499.1

77.9

78.3

0.0

50,8

50,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

145.5

160.5

151.0

0.0

606,2

606,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.4

752.8

398.0

354.7

95,3

95,3

0,0

 

ვალდებულებები

184.0

200.2

200.2

0.0

150,1

150,1

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5160.1

6330.2

5859.0

514.8

6051,7

5873,5

178,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

240.0

240.0

0.0

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5026.7

5573.0

5460.9

160.0

5956,3

5778,1

178,2

 

შრომის ანაზღაურება

3389.9

3652.2

3497.2

160.0

3874,7

3703,1

171,6

 

საქონელი და მომსახურება

1381.6

1637.4

1689.4

0.0

1815,6

1809,0

6,6

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

51,0

51,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

499.1

77.9

78.3

0.0

50,8

50,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

145.4

160.5

151.0

0.0

164,2

164,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.4

752.8

398.0

354.7

95,3

95,3

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1089.8

1228.4

1271.9

0.0

1389,7

1389,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

28.0

28.0

0.0

44,0

44,0

0,0

 

ხარჯები

1087.4

1192.4

1240.3

0.0

1387,7

1387,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

635.6

676.3

681.3

0.0

830,0

830,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

312.4

349.9

401.9

0.0

398,5

398,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

434.8

10.0

10.4

0.0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

138.9

156.2

146.7

0.0

154,2

154,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

31.6

31.6

0.0

2,0

2,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

3867.2

4869.4

4514.7

354.7

4443,1

4443,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

200.0

200.0

0.0

213,0

213,0

0,0

 

ხარჯები

3736.2

4184.0

4184.0

0.0

4349,8

4349,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2597.1

2816.0

2816.0

0.0

2873,1

2873,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1030.9

1257.3

1257.3

0.0

1371,9

1371,9

0,0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

51,0

51,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.8

61.5

61.5

0.0

43,8

43,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

6.5

4.3

4.3

0.0

10,0

10,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.0

685.5

330.7

354.7

93,3

93,3

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

203.0

232.4

72.4

160.0

218,8

40,6

178,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

12.0

12.0

 

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

203.0

196.7

36.7

160.0

218,8

40,6

178,2

 

შრომის ანაზღაურება

157.2

160.0

0.0

160.0

171,6

0,0

171,6

 

საქონელი და მომსახურება

38.3

30.2

30.2

0.0

45,2

38,6

6,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

6.5

6.5

0.0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.7

35.7

0.0

0,0

0,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

286.2

251.8

251.8

0.0

637,1

637,1

0,0

 

ხარჯები

0.1

51.6

51.6

0.0

487,0

487,0

0,0

 

პროცენტი

102.1

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

442,0

442,0

0,0

 

ვალდებულებები

184.0

200.2

200.2

0.0

150,1

150,1

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

439,0

439,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

439,0

439,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

439,0

439,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.1

0.0

0.0

0.0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

286.1

251.8

251.8

0.0

195,1

195,1

0,0

 

ხარჯები

0.0

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

 

პროცენტი

102.1

51.6

51.6

0.0

45,0

45,0

0,0

 

ვალდებულებები

184.0

200.2

200.2

0.0

150,1

150,1

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

8160.4

19391.5

12136.6

7254.8

19489,2

11618,4

7870,8

 

ხარჯები

2541.0

3558.7

3481.0

77.7

4188,7

4115,7

73,0

 

საქონელი და მომსახურება

1327.0

543.9

466.2

77.7

1721,0

1648,0

73,0

 

სუბსიდიები

1827.0

2298.0

2298.0

0.0

2467,7

2467,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5006.4

15832.8

8655.6

7177.1

15300,5

7502,8

7797,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3366.9

7444.3

4816.1

2628.2

7411,1

3467,9

3943,2

 

ხარჯები

368.1

426.4

426.4

0.0

539,1

539,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

368.1

426.4

426.4

0.0

539,1

539,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2998.8

7017.9

4389.8

2628.2

6872,0

2928,8

3943,2

02 01 01

გზების  მოვლა შენახვა

368.1

426.4

426.4

0.0

539,1

539,1

0,0

 

ხარჯები

368.1

426.4

426.4

0.0

539,1

539,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

368.1

426.4

426.4

0.0

539,1

539,1

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2998.8

7017.9

4389.8

2628.2

6872,0

2928,8

3943,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2998.8

7017.9

4389.8

2628.2

6872,0

2928,8

3943,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2821.0

7720.1

4498.1

3221.9

6661,1

4037,3

2623,8

 

ხარჯები

1232.9

1694.9

1694.9

0.0

1550,0

1550,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

18.8

27.9

27.9

0.0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1214.0

1668.0

1668.0

0.0

1500,0

1500,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1588.1

6025.2

2803.3

3221.9

5111,1

2487,3

2623,8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1215.8

1668.7

1668.7

0.0

1505,0

1505,0

0,0

 

ხარჯები

1215.8

1668.7

1668.7

0.0

1505,0

1505,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1.7

0.6

0.6

0.0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

1214.0

1668.0

1668.0

0.0

1500,0

1500,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1281.4

3282.1

1883.6

1398.5

4476,4

1852,5

2623,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1281.4

3282.1

1883.6

1398.5

4476,4

1852,5

2623,8

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

17.1

47.9

47.9

0.0

670,9

670,9

0,0

 

ხარჯები

17.1

26.2

26.2

0.0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21.7

21.7

0.0

625,9

625,9

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

306.8

2721.4

898.0

1823.4

8,9

8,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.8

2721.4

898.0

1823.4

8,9

8,9

0,0

02 03

გარე განათება

1070.7

1072.3

1072.3

0.0

1646,8

1646,8

0,0

 

ხარჯები

934.6

722.6

722.6

0.0

1341,7

1341,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

934.6

0.0

0.0

0.0

974,0

974,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

367,7

367,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.1

349.7

349.7

0.0

305,1

305,1

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

934.6

722.6

722.6

0.0

367,7

367,7

0,0

 

ხარჯები

934.6

722.6

722.6

0.0

367,7

367,7

0,0

 

სუბსიდიები

0.0 

0.0

0.0

0.0

367,7

367,7

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0 

0.0

0.0

0.0

974,0

974,0

0,0

 

ხარჯები

 0.0

0.0

0.0

0.0

974,0

974,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 0.0

0.0

0.0

0.0

974,0

974,0

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

136.1

349.7

349.7

0.0

305,1

305,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.1

349.7

349.7

0.0

305,1

305,1

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

613.0

630.0

630.0

0.0

1911,0

1911,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

630.0

630.0

0.0

600,0

600,0

0,0

 

სუბსიდიები

613.0

630.0

630.0

0.0

600,0

600,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1311,0

1311,0

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

613.0

630.0

630.0

0.0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

 

630.0

630.0

0.0

600,0

600,0

0,0

 

სუბსიდიები

613.0

630.0

630.0

0.0

600,0

600,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

0.0

0.0

0.0

1311,0

1311,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1311,0

1311,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

207.0

1429.0

1039.0

390.0

361,0

289,2

71,8

 

ხარჯები

0.0

7.2

7.2

0.0

84,9

84,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.0

1421.8

1031.9

390.0

276,1

204,3

71,8

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

206.5

1159.6

769.6

390.0

309,9

238,1

71,8

 

ხარჯები

0,0

7.2

7.2

0.0

34,9

34,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7.2

7.2

0.0

34,9

34,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.5

1152.4

762.5

390.0

275,0

203,2

71,8

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.5

269.4

269.4

0.0

1,1

1,1

0,0

 

ხარჯები

 0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

269.4

269.4

0.0

1,1

1,1

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

50,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

76.3

28.6

28.6

0.0

8,6

8,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.3

28.6

28.6

0.0

8,6

8,6

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

8,0

8,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

8,0

8,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

76.3

28.6

28.6

0.0

0,6

0,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.3

28.6

28.6

0.0

0,6

0,6

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

5.5

1067.3

52.5

1014.8

1489,7

257,7

1232,0

 

ხარჯები

5.5

77.7

0.0

77.7

73,0

0,0

73,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,5

77.7

0.0 

77.7

73,0

0,0

73,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

989.6

52.5

937.1

1416,7

257,7

1159,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1370.3

2146.8

2146.8

0.0

2151,2

2151,2

0,0

 

ხარჯები

1368.3

2028.1

2028.1

0.0

1795,4

1795,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.6

57.2

57.2

0.0

21,1

21,1

0,0

 

სუბსიდიები

1360.7

1987.9

1987.9

0.0

1774,3

1774,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

101.7

101.7

0.0

355,8

355,8

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1370.3

2047.1

2047.1

0.0

1448,2

1448,2

0,0

 

ხარჯები

1368.3

2028.1

2028.1

0.0

1445,2

1445,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.6

57.2

57.2

0.0

21,1

21,1

0,0

 

სუბსიდიები

1360.7

1987.9

1987.9

0.0

1424,1

1424,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

2.0

2.0

0.0

3,0

3,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1259.7

1832.8

1832.8

0.0

1282,1

1282,1

0,0

 

ხარჯები

1257.7

1830.9

1830.9

0.0

1279,1

1279,1

0,0

 

სუბსიდიები

1257.7

1830.9

1830.9

0.0

1279,1

1279,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

2.0

2.0

0.0

3,0

3,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

103.0

157.0

157.0

0.0

145,0

145,0

0,0

 

სუბსიდიები

103.0

157.0

157.0

0.0

145,0

145,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

7.6

57.2

57.2

0.0

21,1

21,1

0,0

 

ხარჯები

7.6

57.2

57.2

0.0

21,1

21,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.6

57.2

57.2

0.0

21,1

21,1

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

350,2

350,2

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350,2

350,2

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

350,2

350,2

0,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

99.8

99.8

0.0

352,8

352,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

99.8

99.8

0.0

352,8

352,8

0,0

04 00

განათლება

2605.2

5097.2

3149.0

1948.2

6127,8

3121,3

3006,5

 

ხარჯები

2171.6

3183.5

2739.9

443.6

3816,0

2945,0

871,0

 

საქონელი და მომსახურება

32,1

497.0

53.4

443.6

874,0

3,0

871,0

 

სუბსიდიები

2066.2

2611.2

2611.2

0.0

2890,0

2890,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71.4

72.4

72.4

0.0

52,0

52,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2.0

2.9

2.9

0.0 

 

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433.6

1913.6

409.1

1504.6

2311,7

176,3

2135,4

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2072.3

2616.6

2616.6

0.0

2900,0

2900,0

0,0

 

ხარჯები

2066.2

2611.2

2611.2

0.0

2890,0

2890,0

0,0

 

სუბსიდიები

2066.2

2611.2

2611.2

0.0

2890,0

2890,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

5.4

5.4

0.0

10,0

10,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

459.6

393.8

393.8

0.0

149,0

149,0

0,0

 

ხარჯები

32.1

53.4

53.4

0.0

3,0

3,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

32.1

53.4

53.4

0.0

3,0

3,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427.6

340.4

340.4

0.0

146,0

146,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

73.4

2086.8

138.6

1948.2

3078,7

72,3

3006,5

 

ხარჯები

73.4

518.9

75.3

443.6

923,0

52,0

871,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0 

443.6

0.0 

443.6

871,0370

0,0

871,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71.4

72.4

72.4

0.0

52,0

52,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2.0

2.9

2.9

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1567.9

63.3

1504.6

2155,7

20,3

2135,4

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

73.4

72.4

72.4

0.0

52,0

52,0

0,0

 

ხარჯები

73.4

72.4

72.4

0.0

52,0

52,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71.4

72.4

72.4

0.0

52,0

52,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

2.0

0.0

0.0 

0.0

0,0

0,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

0.0

515.8

0.0

515.8

871,0

0,0

871,0

 

ხარჯები

0.0

515.8

0.0

515.8

871,0

0,0

871,0

 

საქონელი და მომსახურება

 0.0

515.8

 

515.8

871,0

0,0

871,0

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

1943.7

123.7

1820.0

2155,7

20,3

2135,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1628.3

123.7

1504.6

2155,7

20,3

2135,4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2266.9

4174.1

4174.1

0.0

4116,4

3899,2

217,2

 

ხარჯები

1908.0

2591.8

2998.1

0.0

3155,8

3155,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

209.0

433.1

433.1

0.0

329,4

329,4

0,0

 

სუბსიდიები

1678.6

2120.5

2120.5

0.0

2777,6

2777,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

20.3

38.2

38.2

0.0

38,8

38,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358.9

1176.1

1176.1

0.0

960,6

743,4

217,2

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

1342.8

2205.2

2205.2

0.0

2326,9

2109,7

217,2

 

ხარჯები

1012.8

1240.4

1240.4

0.0

1385,0

1385,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

6.1

6.1

0.0

18,0

18,0

0,0

 

სუბსიდიები

996.0

1206.9

1206.9

0.0

1360,0

1360,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

11.9

27.5

27.5

0.0

7,0

7,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.0

964.7

964.7

0.0

941,9

724,7

217,2

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

997.8

1243.2

1243.2

0.0

1390,0

1390,0

0,0

 

ხარჯები

996.0

1206.9

1206.9

0.0

1360,0

1360,0

0,0

 

სუბსიდიები

996.0

1206.9

1206.9

0.0

1360,0

1360,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

36.3

36.3

0.0

30,0

30,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

16.8

33.6

33.6

0.0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

16.8

33.6

33.6

0.0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

6.1

6.1

0.0

18,0

18,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

11.9

27.5

27.5

0.0

7,0

7,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

328.1

928.4

928.4

0.0

911,9

694,7

217,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.1

928.4

928.4

0.0

911,9

694,7

217,2

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

852.4

1491.8

1491.8

0.0

1612,1

1612,1

0,0

 

ხარჯები

823.4

1280.5

1280.5

0.0

1593,3

1593,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

132.3

356.2

356.2

0.0

155,9

155,9

0,0

 

სუბსიდიები

682.7

913.6

913.6

0.0

1417,6

1417,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

8.5

10.7

10.7

0.0

19,8

19,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

211.3

211.3

0.0

18,8

18,8

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

709.1

921.0

921.0

0.0

1023,3

1023,3

0,0

 

ხარჯები

682.7

909.9

909.9

0.0

1011,6

1011,6

0,0

 

სუბსიდიები

682.7

909.9

909.9

0.0

1011,6

1011,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.4

11.1

11.1

0.0

11,7

11,7

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

140.8

412.3

412.3

0.0

175,7

175,7

0,0

 

ხარჯები

140.8

370.5

370.5

0.0

175,7

175,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

132.3

356.2

356.2

0.0

155,9

155,9

0,0

 

სუბსიდიები

 0.0

3.7

3.7

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8.5

10.7

10.7

0.0

19,8

19,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

41.8

41.8

0.0

 

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2.6

158.4

158.4

0.0

7,1

7,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

158.4

158.4

0.0

7,1

7,1

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

372.2

406.3

406.3

0.0

406,0

406,0

0,0

 

ხარჯები

372.2

406.3

406.3

0.0

406,0

406,0

0,0

 

სუბსიდიები

365.0

405.6

405.6

0.0

406,0

406,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7.2

0.7

0.7

0.0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

0.0

47,8

47,8

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

47,8

47,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

25,8

25,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

12,0

12,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

71.7

70.9

70.9

0.0

129,6

129,6

0,0

 

ხარჯები

71.7

70.9

70.9

0.0

129,6

129,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

71.7

70.9

70.9

0.0

129,6

129,6

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1263.7

2653.9

1898.5

755.4

2364,4

2055,5

308,9

 

ხარჯები

1260.8

2653.1

1898.5

754.6

2123,7

2055,5

68,2

 

სუბსიდიები

158.1

213.4

139.3

74.1

268,5

205,3

63,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1029.7

1586.2

1583.7

2.5

1758,6

1753,6

5,0

 

სხვა ხარჯები

73.0

853.5

175.5

678.0

96,7

96,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.8

0.0

0.8

240,7

0,0

240,7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

161.0

214.2

139.3

74.9

509,1

205,3

303,9

 

ხარჯები

158.1

213.4

139.3

74.1

268,5

205,3

63,2

 

სუბსიდიები

158.1

213.4

139.3

74.1

268,5

205,3

63,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.8

 

0.8

240,7

0,0

240,7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

161.0

214.2

139.3

74.9

272,1

205,3

66,8

 

ხარჯები

158.1

213.4

139.3

74.1

268,5

205,3

63,2

 

სუბსიდიები

158.1

213.4

139.3

74.1

268,5

205,3

63,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.8

0.0

0.8

3,6

0,0

3,6

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0 

0.0

0.0

0.0

237,1

0,0

237,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0 

0.0

0.0

0.0

237,1

0,0

237,1

06 02

სოციალური პროგრამები

1102.7

2439.7

1759.2

680.5

1855,2

1850,2

5,0

 

ხარჯები

1102.7

2439.7

1759.2

680.5

1855,2

1850,2

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1029.7

1586.2

1583.7

2.5

1758,6

1753,6

5,0

 

სხვა ხარჯები

73.0

853.5

175.5

678.0

96,7

96,7

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

743.1

1285.8

1285.8

0.0

1273,5

1273,5

0,0

 

ხარჯები

743.1

1285.8

1285.8

0.0

1273,5

1273,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

743.1

1285.8

1285.8

0.0

1273,5

1273,5

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

354.7

1151.4

473.4

678.0

576,8

576,8

0,0

 

ხარჯები

354.7

1151.4

473.4

678.0

576,8

576,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

281.7

298.0

298.0

0.0

480,1

480,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

73.0

853.5

175.5

678.0

96,7

96,7

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5.0

2.5

0.0

2.5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

5.0

2.5

0.0

2.5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

2.5

0.0

2.5

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.