„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 270
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 09/11/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017390
270
09/11/2020
ვებგვერდი, 10/11/2020
190040000.22.033.017390
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №270

2020 წლის 9 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს  ცვლილება და ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

1. 0774 -  სსიპ – კონკურენციის სააგენტო – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„163

0774

სსიპ  საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო“;

2. 0800 - სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„189

0800

სსიპ  მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი“;

3. 0927 - ა(ა)იპ – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„315

0927

ა(ა)იპ  სოფლის განვითარების სააგენტო“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.