„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 624
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 15/10/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/10/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/07/2023
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.022344
624
15/10/2020
ვებგვერდი, 15/10/2020
470230000.10.003.022344
„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №624

2020 წლის 15 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილება „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/05/2020, 470230000.10.003.022034) და დადგენილებით დამტკიცებულ „იზოლაციისა და კარანტინის წესებში“:

1. 163 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

2. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 164 მუხლი:

„მუხლი 164. თბილისის მუნიციპალიტეტი და იმერეთის რეგიონი

თბილისის მუნიციპალიტეტისა და იმერეთის რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე რესტორნები/ბარები/კაფეები ფუნქციონირებენ 07:00 საათიდან 22:00 საათამდე.“.

მუხლი 2
დადგენილება, გარდა დადგენილების პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ამოქმედდეს 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან; ხოლო დადგენილების პირველი მუხლის  მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2020 წლის 16 ოქტომბრის 22:00 საათიდან.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია