„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელე თა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელე თა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/10/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.121.016411
26
15/10/2020
ვებგვერდი, 16/10/2020
190020020.35.121.016411
„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელე თა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ვანის მუნიციპალიტეტი
„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელე თა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2020 წლის 15 ოქტომბერი

ქ. ვანი

 

,, ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელე თა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვთმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ“ და ,,დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტებისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03.01.2018 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.121.016268) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №3 შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით (დანართი №3).

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილი დანართი №3
შრომითი  ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  და თანამდებობრივი სარგოები

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

 №

პოზიციის დასახელება

რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

1

მერის თანაშემწე

2

1000

2

ადმინისტრატორი

1

1000

3

მძღოლი

1

1000

4

მძღოლი

1

900

5

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე შტატგარეშე მოსამსახურე

1

800

6

აიტი სპეციალისტი

1

750

7

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

3

750

8

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე შტატგარეშე მოსამსახურე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში (პიარი)

1

750

9

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე შტატგარეშე მოსამსახურე, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

700

10

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე შტატგარეშე მოსამსახურე, წარმომადგენლებთან კოორდინაციის საკითხებში

1

650

11

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

1

600

12

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შრომითი ხელშეკრულებით მომუშავე შტატგარეშე მოსამსახურე, ტექნიკური მუშაკი

1

550

                              სულ  რაოდენობა                                                           15

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.