,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/10/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 270070000.35.168.016319
13
13/10/2020
ვებგვერდი, 15/10/2020
270070000.35.168.016319
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2020 წლის 13 ოქტომბერი

ქ. სიღნაღი

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს  ორგანული  კანონის მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის N2 დადგენილების   დანართში (www.matsne.gov.ge, 21/01/2019, 270070000.35.168.016285)  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,დანართი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები

N

თანამდებობა

რანგი

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

1

მერი

 

1

2650

2

მერის პირევლი მოადგილე

 

1

1800

3

მერის მოადგილე

 

1

1700

 

სულ

 

3

 

 

ადმინისტრაციული სამსახური

 

 

 

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

I

1

1500

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

 

5

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

6

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა საკითხებში

III

1

1000

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში

III

1

900

 

სულ განყოფილებაში

 

3

 

 

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

 

 

 

8

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

9

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში

III

1

900

10

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი ქ. სიღნაღის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

11

 ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი ქ. სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

12

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი ქ. წნორის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

13

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი ქ. წნორის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

3

550

14

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ანაგის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

15

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ანაგის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

16

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ვაქირის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

17

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ვაქირის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

18

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ საქობოს    ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

19

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ საქობოს   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

2

550

20

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ბოდბისხევის    ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

21

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ბოდბისხევის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

2

550

22

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ჯუგაანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

23

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ჯუგაანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

2

550

24

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ქვ. მაჩხაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

25

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ქვ. მაჩხაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

3

550

26

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ძვ. ანაგის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

27

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ძვ. ანაგის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

28

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ტიბაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

29

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ტიბაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

30

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ბოდბის    ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

31

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ბოდბის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

2

550

32

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ მაღაროს   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

33

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ მაღაროს  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

2

550

34

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ილიაწმინდის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

35

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ილიაწმინდის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

36

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ნუკრიანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

1200

37

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ნუკრიანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

1

550

 

სულ განყოფილებაში

 

39

 

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

 

38

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

II

1

1200

39

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

III

1

1000

40

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში

III

1

900

41

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქივარიუსი

III

1

800

 

სულ განყოფილებაში

 

4

 

 

სულ სამსახურში

 

47

 

 

იურიდიული სამსახური

 

 

 

42

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

I

1

1500

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

 

43

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

44

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

III

1

800

 

სულ განყოფილებაში

 

2

 

 

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

 

 

 

45

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი

II

1

1200

46

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

III

1

800

47

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

III

1

800

48

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქმშენ-ინსპექტორი

III

1

900

49

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

III

1

700

 

სულ განყოფილებაში

 

5

 

 

სულ სამსახურში

 

8

 

 

შიდა აუდიტის სამსახური

 

 

 

50

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

I

1

1500

51

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგის საკითხებში

III

1

900

 

სულ სამსახურში

 

2

 

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

 

52

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი

I

1

1500

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება

 

 

 

53

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების  განყოფილების უფროსი

II

1

1200

54

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა  სოციალური მომსახურების საკითხებში

III

2

800

 

სულ განყოფილებაში

 

3

 

 

სულ სამსახურში

 

4

 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

 

 

55

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

I

1

1500

56

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

II

1

800

57

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

II

7

700

 

სულ სამსახურში

 

9

 

 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

 

58

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

I

1

1500

59

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

III

1

1000

60

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

III

1

900

61

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

III

1

700

62

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საკითხებში

III

1

700

 

სულ სამსახურში

 

5

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 

 

63

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

I

1

1500

 

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

 

 

 

64

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

II

1

1200

65

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში

III

1

1000

 

სულ განყოფილებაში

 

2

 

 

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

 

 

66

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

67

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

III

2

1000

 

სულ განყოფილებაში

 

3

 

 

სულ სამსახურში

 

6

 

 

ეკონომიკის სამსახური

 

 

 

68

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

I

1

1500

 

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

 

69

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

70

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში

III

1

1000

71

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში

III

1

800

72

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

III

1

900

 

სულ განყოფილებაში

 

4

 

 

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების  განყოფილება

 

 

 

73

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

74

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში

II

1

800

75

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

III

2

800

76

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

III

1

700

 

სულ განყოფილებაში

 

5

 

 

შესყიდვების განყოფილება

 

 

 

77

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

II

1

1200

78

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

III

1

1000

 

სულ განყოფილებაში

 

2

 

 

სულ სამსახურში

 

12

 

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

 

 

79

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

I

1

1500

 

სივრცითი მოწყობისა,მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილება

 

 

 

80

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის,მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილების უფროსი

II

1

1200

81

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის საკითხებში

III

1

1000

82

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

III

1

1000

 

სულ განყოფილებაში

 

3

 

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

 

 

83

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

II

1

1200

84

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

III

2

1000

85

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

III

2

800

 

სულ განყოფილებაში

 

5

 

 

სულ სამსახურში

 

9

 

 

სულ მერიაში

 

105

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია ხატიაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.