„სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 12 აპრილის №23 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 12 აპრილის №23 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 89
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 16/10/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 120340000.22.026.016831
89
16/10/2020
ვებგვერდი, 16/10/2020
120340000.22.026.016831
„სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 12 აპრილის №23 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №89

2020 წლის 16 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 12 აპრილის №23 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 12 აპრილის №23 ბრძანებაში (ვებგვერდი, 13/04/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 120340000.22.026.016369) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,დანართი 3

 

წარდგინება

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა

სადისციპლინო წესდებით განსაზღვრული წახალისების სახის შეფარდების თაობაზე

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

 

„_____“ „___________“  20 ___ წელი

 

 

I. სამხედრო მოსამსახურის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია

________________________________          ______________________________                        

 სახელი,   გვარი                                                                          პირადი №                                                                      

__________________________     ________________________________________

                წოდება                                                                     თანამდებობა

 

 

_______________________________________________________________________

                                                     თანამდებობა

 

II. ღირსეული საქციელის აღწერილობა და გამოსაყენებელი წახალისების სახე

 

მუხლი №_____       პუნქტი № _____                       ________________________________

სადისციპლინო წესდების მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს ღირსეულ საქციელს                     გამოსაყენებელი წახალისების სახე

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ღირსეული საქციელის აღწერილობა

 

შენიშვნაღირსეული საქციელის აღწერილობა უნდა მოიცავდეს იმ გარემოებებს, რომლითაც დგინდება სამხედრო მოსამსახურის მიერ სადისციპლინო წესდების შესაბამისი მუხლით განსაზღვრული ღირსეული საქციელის ჩადენა.

                   

III. წარდგინების შევსების დროს მოქმედი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა

 

მუხლი № _____  პუნქტი № ______  

 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა  _______________________________                    

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ სამხედრო მოსამსახურის მიმართ მოქმედებს ერთზე მეტი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, მიეთითება თითოეული ცალ-ცალკე.

 

IV. დანართები

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

შენიშვნა: ჩამოითვლება ამ წარდგინებაში ასახული საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

V. წარდგინების შემდგენი

                 

______________________________      ____________________________________________

             სახელი,   გვარი                                                                     წოდება                                                                                                                                  

__________________________________________________________________________

                                        თანამდებობა

 

_________________________

ხელმოწერა             

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.