„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/10/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016395
17
09/10/2020
ვებგვერდი, 13/10/2020
190020020.35.156.016395
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №17

2020 წლის 9 ოქტომბერი

ქ. დმანისი

 

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2-ე პუნქტების,  24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20-ე მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1.

შევიდეს ცვლილება „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №24 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 17/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016375) და  დადგენილების 1-ლი, მე-2,  მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 და მე-19 მუხლები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 თავი I

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2018 წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I

I .შემოსავლები

8,829.1

15,171.1

5,929.2

9,241.9

16,539.8

10,354.9

6,184.9

1.1

გადასახადები

1,692.9

6,289.0

0.0

6,289.0

6,719.9

6,719.9

0.0

1.3

გრანტები

5,769.8

5,929.2

5,929.2

0.0

6,184.9

0.0

6,184.9

1.4

სხვა შემოსავლები

1,366.4

2,952.9

0.0

2,952.9

3,635.0

3,635.0

0.0

II

II. ხარჯები

3,818.4

5,678.8

708.1

4,970.7

5,773.8

5,398.3

375.5

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,181.5

1,420.0

69.0

1,351.0

1,443.0

1,371.2

71.8

2.2

საქონელი და მომსახურება

747.8

1,809.5

434.9

1,374.6

1,845.8

1,614.5

231.3

2.4

პროცენტი

52.5

55.0

 

55.0

31.8

31.8

0.0

2.5

სუბსიდიები

1,429.2

1,831.0

52.2

1,778.8

1,813.8

1,761.6

52.2

2.6

გრანტები

20.0

25.0

0.0

25.0

29.0

29.0

0.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

290.7

300.0

2.0

298.0

498.9

496.9

2.0

2.8

სხვა ხარჯები

96.7

238.3

150.0

88.3

111.5

93.3

18.2

III

III .საოპერაციო სალდო

5,010.7

9,492.3

5,221.1

4,271.2

10,766.0

4,956.6

5,809.4

IV

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,378.3

14,661.9

7,029.1

7,632.8

18,258.2

10,066.2

8,192.0

 

ზრდა

1,424.4

14,666.9

7,029.1

7,637.8

18,258.2

10,066.2

8,192.0

 

კლება

46.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

V

V.მთლიანი სალდო

3,632.4

-5,169.6

-1,808.0

-3,361.6

-7,492.2

-5,109.6

-2,382.6

VI

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

0.0

-5,169.6

-1,808.0

-3,361.6

-7,492.2

-5,109.6

-2,382.6

 

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კლება

0.0

5,169.6

1,808.0

3,361.6

7,492.2

5,109.6

2,382.6

 

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

5,169.6

1,808.0

3,361.6

7,492.2

5,109.6

2,382.6

32.1.4

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

VII

 VII ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

-55.6

-55.6

0.0

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

0.0

33.1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0.0

 

 

 

 

 

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

55.6

0.0

33.1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშიანო

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

55.6

0.0

VIII

 VIII ბალანსი

0.0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი     რედაქციით:

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

8875.3

15176.1

9246.9

5929.2

16595.4

10410.5

6184.9

შემოსავლები

8829.2

15171.1

9241.9

5929.2

16539.8

10354.9

6184.9

არაფინანსური აქტივების კლება

46.1

5.0

5.0

0.0

55.6

55.6

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5242.8

20345.7

12608.5

7737.2

24087.8

15520.1

8567.7

ხარჯები

3818.4

5678.8

4970.7

708.1

5773.8

5398.3

375.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1378.3

14666.9

7637.8

7029.1

18258.4

10066.2

8192.2

ვალდებულებების კლება

46.1

0.0

0.0

0.0

55.6

55.6

0.0

ნაშთის ცვლილება

3632.5

-5169.6

-3361.6

-1808.0

-7492.4

-5109.6

-2382.8

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16539.8 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

8829.1

15171.1

9241.9

5929.2

16539.8

10354.9

6184.9

გადასახადები

1692.9

6289

6289.0

0.0

6719.9

6719.9

0.0

გრანტები

5769.8

5929.2

0.0

5929.2

6184.9

0.0

6184.9

სხვა შემოსავლები

1366.4

2952.9

2952.9

0.0

3635.0

3635.0

0.0

მუხლი 4. ბიუჯეტის  საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის  გადასახადები  განისაზღვროს 6719.9  ათასი ლარით:

დასახელება

2018 წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

1693.0

6289.0

6289.0

0.0

6719.9

1450.0

0.0

დამქტებითი ღირებულების  გადასახადი (დღგ)

 

4939.0

4939.0

0.0

5269.9

5269.9

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

172.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

1520.1

1350.0

1350.0

0.0

1450.0

1450.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)       

976.6

900.0

900.0

0.0

1000.0

1000.0

0.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

512.8

440.0

440.0

0.0

440.0

440.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

27.8

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 6184.9ათასი ლარით:

 

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
გეგმა

2020 წლის
გეგმა

გრანტები

5769.8

5929.2

6184.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5769.8

5929.2

6184.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3881.2

1008.1

995.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3751.2

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130.0

1008.1

995.6

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1888.6

4921.1

5189.3

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1888.6

3445.1

4042.6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

686

686.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან და პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდის თანხები

0.0

 

 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

790.0

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

0

0

460.7

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 3635.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

1366.4

2952.9

2752.9

200.0

3635.0

3635.0

0.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1149.7

2757.9

2557.9

200.0

3115.0

3115.0

0.0

პროცენტები

184.5

200.0

0.0

200.0

200.5

200.5

0.0

რენტა

965.2

2557.9

2557.9

0.0

2914.5

2914.5

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

817.6

2337.9

2337.9

0.0

2694.5

2694.5

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

147.6

220.0

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

46.8

81.0

81.0

0.0

85.0

85.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23.3

36.0

36.0

0.0

35.0

35.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5.5

5.0

5

0.0

4

4

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.0

1.0

1.0

0.0

1

1.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

14.8

30.0

30

0.0

30

30

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

23.5

45.0

45.0

0.0

50.0

50.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

23.5

45.0

45

0.0

50.0

50.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

125.8

79.0

79.0

0.0

100.0

100.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

44.1

35.0

35.0

0.0

335.0

335.0

0.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  5773,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

3819.2

5678.8

4970.7

708.1

5773.8

5398.3

375.5

შრომის ანაზღაურება

1181.4

1420.0

1351.0

69.0

1443.0

1371.2

71.8

საქონელი და მომსახურება

747.7

1809.5

1374.6

434.9

1845.8

1614.5

231.3

პროცენტი                                                                             

52.5

55.0

55.0

0.0

31.8

31.8

0.0

სუბსიდიები

1429.3

1831.0

1778.8

52.2

1813.8

1761.6

52.2

გრანტები

20.0

25.0

25.0

0.0

29.0

29.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

290.7

300.0

298

2.0

498.9

496.9

2.0

სხვა ხარჯები

97.6

238.3

88.3

150

111.5

93.3

18.2

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 18258,2 ათასი ლარით.

მათ შორის,   არაფინანსური აქტივების ზრდა - 18258,2 ათასი ლარით.

ათას ლარი

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

60.4

335.0

107.5

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

60.4

330.00

102.50

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

5.0

5.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

1363.9

13764.2

17343.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

816.0

7233.0

7254.9

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

38.5

4.0

1879.2

02 03

გარე განათება

55.9

742.6

558.3

0204

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

350.2

2103.9

3373.1

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

86.5

2400.5

2027.9

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

16.8

1280.2

1196.2

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

0.0

1053.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

64.4

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

0.0

0.0

0.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

0.0

64.4

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

0.0

541.6

729.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0.0

21.6

10.0

0402

საგანმანათლებლო  ცენტრის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.0

520.0

719.1

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

26.1

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

0.0

26.1

14.2

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

1424.3

14666.9

18258.2


 ათას ლარში

 

 დასახელება

2018წ

2019წ

2020წ

 

არაფინანსური აქტივების კლება

46.1

5.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

26.8

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

19.3

5.0

0.0

 

მიწა

19.3

5.0

0.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ  ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2018წ

2019წ

2020წ

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2022.3

2832.9

2615.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2022.3

2832.9

2559.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

2022.3

2832.9

2559.7

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

55.6

702

II. თავდაცვა

64.8

75.8

75.8

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

64.8

75.8

75.8

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

880.8

7467.0

7503.1

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

880.8

7467.0

7503.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0.0

0.0

0.0

705

V. გარემოს დაცვა

323.0

390.0

599.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

323.0

390.0

509.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

880.8

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

89.4

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

563.6

6920.8

10455.3

7061

ბინათმშენებლობა

350.2

2253.9

3391.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

7063

წყლის სისტემების განვითარება

54.2

104.0

2002.6

7064

გარე განათება

55.9

742.6

708.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

103.3

3820.3

4353.1

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

45.0

56.2

67.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

45.0

56.2

67.1

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

509.6

765.9

684.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

141.3

177.0

144.0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

368.3

538.9

488.4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

50.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

2.0

709

IX. განათლება

496.7

1479.1

1424.4

7091

სკოლამდელი განათლება

436.1

530.0

426.2

7096

საგანმანათლებლო  ცენტრის დაფინანსება

60.6

71.0

76.8

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

878.1

921.4

710

X. სოციალური დაცვა

336.7

358.0

663.1

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

90.0

100.0

200.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

2.0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

54.5

66.0

78.9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

192.2

192.0

382.2

 

სულ

5242.5

20345.7

24087.6

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 7492.2 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო   სალდო  10766,0 ათასი ლარით:

დასახელება

2018 წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

III .საოპერაციო სალდო

5,010.7

9,492.3

5,221.1

4,271.2

10,766.0

4,956.6

5,809.4

V.მთლიანი სალდო

3632.4

5169.6

1808.0

3361.6

7492.2

5109.6

2382.6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 7547.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2018 წლის
 ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის პროექტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

0.0

5169.6

1808.0

3361.6

7547.8

2382.6

5165.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

5169.6

1808.0

3361.6

7547.8

2382.6

 5165.2

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

5169.6

1808.0

3361.6

7547.8

2382.6

5165.2

ფინანსური აქტივების კლება 7547.8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს   მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით.    აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დმანისის  მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 108.0 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 195.4  ათასი ლარი.

თავი II 

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 17958,4    ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამ  
 
ული კოდი

პრიორიტეტი,პროგრამა , ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17958.4

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7503.1

020101

გზების მიმდინარე  მოვლა-შენახვა

248.2

020102

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

7254.9

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2002.6

020201

სასმელი წყლის  სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

123.4

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

1879.2

02 03

გარე განათება

708.3

020301

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0.0

020302

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

150.0

020303

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

558.3

02 04

 ავარიული  შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

3391.3

020401

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

3280.1

020402

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

111.2

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2027.9

020501

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2027.9

020502

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0.0

020503

სასაფლაოების მოწყობა  მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები

1271.8

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

1053.4

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  0201

საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება

2020 წლის
დაფინანსება

7254,9

პროგრამის
განმახორციელებელ

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

  პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას, როგორიცაა გზების ( ორმული) და  ფრაგმენტული შეკეთება, გზების ქვიშა- ხრეშოვანი მასალის მოწყობა, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, გზებზე ასფალტ/ ბეტონის დაზიანებულიმონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას..
    მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოს განხორციელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.

მოსალოდნელი
 შედეგები

_ მუნიციპალიტეტის საავტომობილი გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა,
  _ მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
  _ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  020101

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

2020 წლის
დაფინანსება

248,2

პროგრამის
განმახორციელებელ

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება.
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების  მოწყობა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

შენარჩუნებული ასფალტის საფარი

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  020102

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2020 წლის
დაფინანსება

7254.9

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის
 საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,
  პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია,
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში
რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და
რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა,
მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  020201

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2020 წლის
დაფინანსება

123.4

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრციი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
 სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის წყლის მიწოდების სერვისის
 გამართული ფუნქციონირება.  პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ  ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
          პროგრამის მიზანია:
  _ მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
  _ მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
  _ წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
     წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: სასმელი წყლის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.
  ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია", რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია.

მოსალოდნელი
 შედეგები

_ მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი,
  _ მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა,
  _ აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად,
  _ წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმომნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  0203

გარე განათება

2020 წლის
დაფინანსება

708,3

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და   ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

   ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.
    მუნიციპალურ ბიუჯეტში  წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო თანხები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ( დასახლებულ პუნქტებში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. გარე განათების ქსელი მოიცავს ---- ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, ---ზე მეტ სანათ წერტილს, -----გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი ( დაახლოებით 120,0 ათას ლარში ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის  ანაზღაურებას.
   პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:
  _ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,
  ¬_ კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
    გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელისგაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -- გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
     ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში--- მრავალწლიანი.
    2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე.
   ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.

მოსალოდნელი
 შედეგები

   პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, შედეგად, მუნიციპალიტეტის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.
 პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად დაფარვა გარე განათებით.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  020302

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2020 წლის
დაფინანსება

150.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და   ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

   ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   (დასახლებულ პუნქტში).
   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
  _ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა.
  _ ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.
  _ დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
    პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას  (120.0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი
 შედეგები

   გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.
   პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%. 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2020 წლის
დაფინანსება

558,3

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და   ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,
  ¬_ კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
    გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელისგაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, .
     ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში--- მრავალწლიანი.
    2020 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე.
   ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.

მოსალოდნელი
 შედეგები

   პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, შედეგად, მუნიციპალიტეტის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  0205

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის
დაფინანსება

2027,9

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და
აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის
ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

მოსალოდნელი
 შედეგები

კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი,
მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  020501

საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

2027,9

პროგრამის
განმახორციელებელი

მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია;
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა

მოსალოდნელი
 შედეგები

შექმნილია დასვენების და გართობის  ახალი კერები

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  599.1 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამ  
 
ული კოდი

პრიორიტეტი,პროგრამა , ქვეპროგრამა

2020 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და
გარემოს დაცვა

599.1

03 01

დასუფთავება და
 ნარჩენების გატანა

509.7

03 01 01

დასუფთავება და  ნარჩენების გატნა  ა(ა)იპ  "დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"

500.0

03 02

მწვანე ნარგავების
მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები
დასუფთავების სფეროში

64.4

03 04

უპატრონო ცხოველების
 მოვლითი ღონისძიებები

25.0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2020 წლის
დაფინანსება

509.1

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

დმანისი  მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ -დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური  ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალააქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება მერიის მიერ გამოყოფილ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავმზიდი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის  ხელფასებს.

მოსალოდნელი
 შედეგები

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება
 ქ. დმანისის  დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა;
დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები .

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2020 წლის
დაფინანსება

64.4

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება

მოსალოდნელი
 შედეგები

შეძენილი ურნები და ნაგავმზიდი მანქანები

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  03 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 

2020 წლის
დაფინანსება

 

25.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

 

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

 

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,  ხორციელდება დმანისის  მუნიციპალიტეტის
 ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა  ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი
 შედეგები

 

დმანისის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან
 გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები, მოსახლეობა დაცულია მაწანწალა ცხოველებისაგან.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1424,4ათასი ლარი.   განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამ  
 
ული კოდი

დასახელება

2020
წლის გეგმა

04 00

განათლება

1424.4

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

426.2

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

426.2

04 02

პროფესიული განათლების ხელშწყობა

76.8

04 02 01

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება  ა(ა)იპ  დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

76.8

04 03

საჯარო სკოლების
 დაფინანსება

921.4

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  04 01 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის
დაფინანსება

426.2

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 340-ზე მეტი ბავშვი. დაწესებულებაში დასაქმებულია 49 თანამშრომელი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
     ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რომელიც  იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნებისა  და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები/
   აგრეთვე საბავშვო ბაღებში არსებული  სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან
ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილი ნორმების შესაბამისად;
     საბავშვო ბაღებში ინფრასტრუქტურული და მატერუალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და გაუმჯობესება.
,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ კანონის შესაბამისად ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რომლის ხუთი კომპონენტიდან ერთ-ერთი მოთხოვნაა საკმარისი რაოდენობის მომსახურე პერსონალის არსებობა. საბავშვო ბაღებში დარღვეულია   კანონის მე-20 და 22-ე მუხლები, ჯგუფების მოცულობისა და აღმზრდელების ბავშვებთან თანაფადობა. ამიტომ  ერთ-ერთი  აუცილებელი პრიორიტეტია :
არასაკამარისი საშტატო განრიგის ზრდა და აუცილებელი პერსონალით უზრუნველყოფა. ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება,
     ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის  თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში
დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა,
დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა
და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული
 ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება
 სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს
 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 340-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის აღსაზრდელი.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

  04 02 01

განათლების ხელშეწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

76.8

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“ რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას, იგი დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მუნიციპალიტეტის ქონების ბაზაზე. ცენტრში დასაქმებულია   8 თანამშრომელი.ცენტრის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სახელმწიფო ენის და უცხო ენის (ინგლისური ენა) შესწავლის უზრუნველყოფა. გარდა ამისა ცენტრში ტარდება ტრენინგები მოსწავლე ახალგაზრდობის სწავლა-განვითარების მიზნით. აქტუალურ თემებზე. ა(ა)იპ „საგანმანათლებლო ცენტრი“  ორიენტირებულია და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ეთნიკურ უმცირესობას რათა მოხდეს მათი მხრიდან ენების შესწავლა და გამოყენება პრაქტიკაში, წინსვლასა და განვითარებისათვის.   

მოსალოდნელი
 შედეგები

მოსწავლეებისათვის აკადემიური და სახელმწიფო ენის ცოდნის ამაღლება , წინსვლა და განვითარება, ასევე, მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ არაქართულ ენოვანი
 მოსახლეობის  ინტეგრაციის გაძლიერება საზოგადოებაში.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 680.4 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამ  
 
ული კოდი

დასახელება

2020
წლის გეგმა

05 00

კულტურა,რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

680.4

05 01

სპორტული სფეროს განვითარება

142.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

140.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

2.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

488.4

05 02  01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  ()იპ  "დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

297.0

05 02  02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
()იპ  "დმანისის სამუსიკო სკოლა"

97.5

05 02  03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა  ()იპ "დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"

93.9

05 02  04

კულტურული ღონისძიებები

0.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა

50.0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 01 01

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

144.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ- ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

სპორტული სკოლა აერთიანებს სხვადასხვა წრეებს:
ფეხბურთი (32 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (16 ბავშვი);  ჭიდაობა ძიუდო (80 ბავშვი);); კარატე (16 ბავშვი); ჭადრაკი (12 ბავშვი); ტაიკვანდო 16, კრივი-16.სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 194 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში  დასაქმებულია 22 ადმიანი, მათ შორის, 4 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი 5 და14 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით,ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამისმიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის და ასევე საზღვრებს გარეთაც.

მოსალოდნელი
 შედეგები

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად და არსებული წრეეებით დაინტერესებულ აღსაზრდელებს აძლევს შანსს იცხოვრონ სპორტული ცხოვრებით,გამოავლინონ სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდები ასახელონ მუნიციპალიტეტი.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

2020 წლის
დაფინანსება

2,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

 

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება და სპორტსმენების წახალისება და  დაჯილდოვება

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

 მოსახლობა მასიურადაა ჩაბმული სპორტულ აქტივობებში

 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულების ხელშეწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

297,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები და ასევე ფოლკლორული ანსამბლები. სტუდიებში დღეისათვის დადის  250 ბავშვი, ხოლო ანსამბლებში ჩართულია 24 მონაწილე. ცენტრში ფუნქციონირებს   არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა  რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ  1200-1500-ია. კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსება მიმდინარე წელს  362.5 ლარია. 
ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის შენობაშია განთავსებული სსიპ. ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სადაც ყოველთვიურად  ტარდება სპექტაკლები. ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს თეატრთან. ცენტრის მიზანია, დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის მომზადება და ჩაბმა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ – ეთნოგრაფიულ კოლექტივებში, სახელოვნებო და სხვა წრეებში;  დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ფოლკლორული, შემოქმედებითი პროფესიული ანსამბლების და სხვა სახელოვნებო სტუდიების, ცენტრის მუზეუმისა და ტურისტული საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა; სახვითი ხელოვნების (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) ხალხური რეწვის(თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) ოსტატების, ხალხური მთქმელების გამოვლენა და ხელშეწყობა შემოქმედებით საქმიანობაში; განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა მათი განვითარებისათვის; ზოგადად ახალგაზრდობაში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების,  საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების,სახვითი ხელოვნების (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) ხალხური რეწვის(თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) ოსტატების, ხალხური მთქმელების გამოვლენას და მათი ხელშეწყობას შემოქმედებით საქმიანობაში;  ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენას და   ხელშეწყობას  მათი განვითარებისათვის. სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარებას.
კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, ასევე სასწავლო - სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი
 შედეგები

ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი მუშაობს შეუფერხებლად, ცენტრის თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან სამუშაო პირობებით. ცენტრი  აღჭურვილია შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, რაც აუცილებელია ცენტრის სტუდიების ფუნქციონირებისთვის. 
ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობს სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესი, ხდება სხვადასხვა ღონისძიებების(კონცერტები, სახალხო დღესასწაულები და სხვ) ჩატარება, მუზეუმი და თეატრი საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ ადგილობრივ მოსახლეობას თუ ჩამოსულ სტუმრებს და ა.შ.
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა
 

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 02

სახელოვნებო განათლების  ხელშეწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

97.5

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ააიპ,,დმანისის სამუსიკო სკოლა“ და მასში შემავალი 2 განყოფილება სოფ. განთიადსა და სოფ. ვარდისუბანში. აღნიშნულ სკოლაში განათლებას იღებს 73 მოსწავლე. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) სულ 14 თანაშრომელს. ააიპ ,,დმანისის სამუსიკო სკოლისა“ და მასში შემავალი განყოფილებების დაფინანსება შეადგენს 104,0 ათას ლარს. განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში და კონკურსებში.

მოსალოდნელი
 შედეგები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები სასწავლო წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების მოთხოვნა კლასიკური საფორტეპიანო მუსიკის
შესწავლის მიმართულებით. სკოლის აღსაზრდელები ხშირად მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში; აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში.მსოფლიო კლასიკოსების გაცნობა. კლასიკური მუსიკის დამკვიდრება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 03

საბიბლიოთეკო სამსახურის  ხელშეწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

          93.9

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ“დმანისის საბიბლიოთკო სამსახური“ რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: განთიადი;   დიდი დმანისი; გომარეთი და  ამამლო.საბიბლიოთეკო სამსახური ემსახურება 2700 ოჯახს.   წიგნადი ფონდი შეადგენს 46 200 ეგზემპლარს, თანამშრომელთა რაოდენობა  12 კაცია, დაფინანსება - 75 ათასი ლარია, საიდანაც წიგნადი ფონდის შესავსებად გათვალისწინებულია 6000 ლარი. მიმდინარე წლის ბოლომდე ყველა ფილიალი უზრუნველყოფილი იქნება გათბობის ცენტრალური სისტემით. დაგეგმილია  ახალი ინვენტარის შეძენა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

წიგნიერების ზრდა, ცოდნის დონის ამაღლება

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

2020 წლის
დაფინანსება

0,0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

   სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს   დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (დმანისობა,ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.    კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

მოსალოდნელი
 შედეგები

1.)მოსახლეობის ჩართულობა ამა თუ იმ კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.
2)მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა

2020 წლის
დაფინანსება

50.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 730.2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამ  
 
ული კოდი

დასახელება

2020
წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

730.2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

67.1

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

67.1

06 02

სოციალური პროგრამები

663.1

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

200.0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით  საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

43.0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

277.7

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

2.0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა
 უფასო კვებით   უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

78.9

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

61.5

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

0.0

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2020 წლის
დაფინანსება

67.1

პროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის მონიტორინგი; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზების ხელშეწყობა; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ჩატარება; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაცია (სპეციფიური შრატებით და ვაქცინებით მძიმე სტრატეგიული მარაგების გამოყენება)
3 .ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;
5. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა;

 

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;  გადამდები და არაგადამდები დაავადებები შემცირების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი
 შედეგები

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება , სან.ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება საზოგადოებრივი დანიშნულების  და საგანმანათლებო დაწესებულებებში.;ცხოვრების  ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2020 წლის
დაფინანსება

200.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის მიზანია ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა.
დმანისის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის საჭიროების მქონე პირების   ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა და მატერიალური დახმარების გაწევა. 2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 12 ბენეფიციარი , რომლებსაც გასულ წელს თითოეულ ბენეფიციარს
 პირად ანგარიშზე ერიცხებოდათ 50 ლარის ოდენობა, ხოლო 2019 წელს  100 ლარის ოდენობა.
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარება.
აფხაზეთის ომის შშმ ვეტერანებზე აფხაზეთის დაცემის დღესთნ დაკავშირებით (27 სექტემბერი)  და მე-2 მსოფლიო ომის სამამულო ომის ვეტერანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია;
- C ჰეპატიტზე  გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით, მათ შორის C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილი დადებითი შემთხვევების, კონფირმაციული მეთოდებით დადასტურებისა და მკურნალობაში ჩართვის მიზნით, რეფერალს C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის მკურნალობის სერვისების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში;
- აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით. მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით დადებით შემთხვევებში, მიღებული შედეგის კონფირმაციული კვლევით დადასტურების ან უარყოფის მიზნით, რეფერალს „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის კონფირმაციული კვლევის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში.
- ტუბერკულოზზე ეჭვის შემთხვევაში ფორმა №IV-100/ა-ის გაცემას და რეფერალს ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული სერვისების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებაში და შესაბამის შეტყობინებასა და სააღრიცხვო ფორმების წარმოებას  (თუ ასეთი არსებობს უკვე, თუ არადა მხოლოდ ფ100-ით გაგზავნილ პაციენტთა რეესტრს)
- 2020 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის18 წელს ზემოთ მოსახლეობის სრულ მოცვას ზემოაღნიშნული სკრინინგული სერვისებით, მათ შორის გამოსაკვლევ 10800 პირს (2019 წელს - 4 000, 2020 წელს - 6 800 ბენეფიციარი).

მოსალოდნელი
 შედეგები

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება, მათ  მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება,დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.
ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია, ფინანსური სახსრების დაზოგვა.სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფინანსური სახსრების დაზოგვა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვებისათვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.     C ჰეპატიტის,  აივ-ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება, დიაგნოსიტაკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.   ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარება და თვითმმართველობის ყურადღება. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 14 ბენეფიცარი

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის  მუნიციპალური პროგრამა

2020 წლის
დაფინანსება

43.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის აღწერა
 და მიზანი

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით პროგრამით მოსარგებლეთა (მარტოხელა პენსიონერი  პირები)  მდგომარეობის გაუმჯობესების  ხელშეწყობა; მერის გადაწყვეტილების შემთხვევაში უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საწვავავი შეშით/ბრიკეტით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი
 შედეგები

პროგრამით  გათვალისწინებულ ბენეფიცაირებზე მიერ სათბობ მასალაზე დახარჯული თანხების შემცირება, შესაბამისად მათი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 03

სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო   სტაციონარული,   ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა

2020 წლის
დაფინანსება

277.7

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის არწერა
 და მიზანი

დმანისის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ,,სოციალურად   დაუცველი   ოჯახების   მონაცემთა   ერთიან   ბაზაში”   რეგისტრირებული   ოჯახები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100 000 ქულის ჩათვლით სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა,  რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების თანხა  არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული  მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის  "C" ჰეპატიტით დაავადებული დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება  კონსერვატიული მკურნალობა-სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება   არაუმეტეს 1000 ლარისა.  C  ჰეპატიტით და ავთვისებიანი  სიმსივნით დაავადებული პირები  თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.
   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 362 - მა   ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი
 შედეგები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება,მოსახლეობის მიერ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე გაწეული ხარჯების შემცირება, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

2020 წლის
დაფინანსება

2.0

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის არწერა
 და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ
მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“
საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა
 − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა
ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული
 დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე,
 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ,
იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო 
მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების
ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2020 წლის
დაფინანსება

78.9

პროგრამის
განმახორციელებელი

ააიპ ,,დმანისის სათნოების სახლი“

პროგრამის არწერა
 და მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის,სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა  და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა   (სურვილისამებრ  ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები;თვეში ერთხელ   ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის
და უმასპინძლდება ტკბილეულით. (2019 წელს ,,სათნოების სახლში“ ირიცხებოდა 55 ბენეფიარი).

მოსალოდნელი
 შედეგები

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა  და მარტოხელა პენსიონერების საკვების ხელმისაწვდომობაზე  მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელია 55 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის
 დასახელება

კოდი

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების  მუნიციპალური პროგრამა

2020 წლის
დაფინანსება

61.5

პროგრამის
განმახორციელებელი

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

როგრამის აღწერა
 და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან:
ა) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები (ინფორმაციის წყარო - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო);
ბ) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსინათლოები (ინფორმაციის წყარო - საქართველოს უსინათლოთა კავშირი);
გ) დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები (კოდი  – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800), ინფორმაციის წყარო -  სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური);
დ) დიალიზის საჭიროების  მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური პროგრამით“).
ზემოთ აღნიშნული კატეგორია სარგებლოს ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.
ასევე პროგრამა ახდენს სამუშაო   დღეებში   მოსახლეობის   შიდა   მუნიციპალური   გადაადგილებისათვის   სოფელი პატარა   დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას;
2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით  ისარგებლა საშულაოდ 2000 - ზე მეტმა ბენეფიციარმა.

 

მოსალოდნელი
 შედეგები

მოსახლეობის მიერ ტრანსპორტირებაზე დახარჯული თანხების შემცირება,
 შესაბამისად სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III

დმანისის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პრგ.

კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წელი

2020 წელი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

5242.9

20345.7

12608.5

7737.2

24087.6

15520.1

8567.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103.0

113.0

113.0

0.0

116.0

116.0

0.0

 

ხარჯები

3818.6

5678.8

4970.7

708.1

5773.8

5398.3

375.5

 

შრომის ანაზღაურება

1181.5

1420.0

1351.0

69.0

1443.0

1371.2

71.8

 

თანამდებობრივი სარგო

0.0

0.0

0.0

0.0

1435.8

1364.0

71.8

 

დანამატი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

7.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

747.7

1809.5

1374.6

434.9

1845.8

1614.5

231.3

 

პროცენტი

52.5

55.0

55.0

0.0

31.8

31.8

0.0

 

სუბსიდიები

1429.3

1831.0

1778.8

52.2

1813.8

1761.6

52.2

 

გრანტები

20.0

25.0

25.0

0.0

29.0

29.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

290.8

300.0

298.0

2.0

498.9

496.9

2.0

 

სხვა ხარჯები

96.8

238.3

88.3

150.0

111.5

93.3

18.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1424.3

14666.9

7637.8

7029.1

18258.2

10066.2

8192.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

 

55.6

55.6

 

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2087.1

2908.7

2832.9

75.8

2691.1

2615.3

75.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103.0

113.0

113.0

0.0

116.0

116.0

0.0

 

ხარჯები

2026.7

2573.7

2497.9

75.8

2528.0

2452.2

75.8

 

შრომის ანაზღაურება

1181.5

1420.0

1351.0

69.0

1443.0

1371.2

71.8

 

თანამდებობრივი სარგო

0.0

0.0

0.0

0.0

1435.8

1364.0

71.8

 

დანამატი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

7.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

667.3

977.4

970.6

6.8

914.8

910.8

4.0

 

პროცენტი

52.5

55.0

55.0

0.0

31.8

31.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

25.0

25.0

0.0

29.0

29.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

8.0

8.0

0.0

16.1

16.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

96.8

88.3

88.3

0.0

93.3

93.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.4

335.0

335.0

0.0

107.5

107.5

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

55.6

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2034.6

2728.7

2652.9

75.8

2428.7

2352.9

75.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103.0

113.0

113.0

0.0

116.0

116.0

0.0

 

ხარჯები

1974.2

2398.7

2322.9

75.8

2326.2

2250.4

75.8

 

შრომის ანაზღაურება

1181.5

1420.0

1351.0

69.0

1443.0

1371.2

71.8

 

თანამდებობრივი სარგო

0.0

0.0

0.0

0.0

1435.8

1364.0

71.8

 

დანამატი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

7.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

667.3

857.4

850.6

6.8

744.8

740.8

4.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

25.0

25.0

0.0

29.0

29.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

8.0

8.0

0.0

16.1

16.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

96.8

88.3

88.3

0.0

93.3

93.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.4

330.0

330.0

0.0

102.5

102.5

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

428.0

490.9

490.9

0.0

558.3

558.3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

18.0

18.0

18.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

428.0

490.9

490.9

0.0

556.8

556.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

290.4

325.2

325.2

0.0

329.0

329.0

0.0

 

თანამდებობრივი სარგო

 

 

 

 

329.0

329.0

0.0

 

დანამატი

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.9

87.4

87.4

0.0

149.5

149.5

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

83.7

78.3

78.3

0.0

78.3

78.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

 

ვალდებულებები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერია

1541.8

2162.0

2162.0

0.0

1794.6

1794.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

79.0

89.0

89.0

0.0

90.0

90.0

0.0

 

ხარჯები

1481.4

1832.0

1832.0

0.0

1693.6

1693.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

830.3

1025.8

1025.8

0.0

1042.2

1042.2

0.0

 

თანამდებობრივი სარგო

 

 

 

 

1035.0

1035.0

 

 

დანამატი

 

0.0

 

 

7.2

7.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

609.4

763.2

763.2

0.0

591.3

591.3

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

20.0

25.0

25.0

0.0

29.0

29.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

8.0

8.0

0.0

16.1

16.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

13.1

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.4

330.0

330.0

0.0

101.0

101.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

64.8

75.8

0.0

75.8

75.8

0.0

75.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

6.0

6.0

 

6.0

6.0

0.0

 

ხარჯები

64.8

75.8

0.0

75.8

75.8

0.0

75.8

 

შრომის ანაზღაურება

60.8

69.0

0.0

69.0

71.8

0.0

71.8

 

თანამდებობრივი სარგო

 

 

 

 

71.8

 

71.8

 

დანამატი

 

 

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.0

6.8

0.0

6.8

4.0

0.0

4.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

52.5

180.0

180.0

0.0

262.4

262.4

0.0

 

ხარჯები

52.5

175.0

175.0

0.0

201.8

201.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

120.0

120.0

0.0

170.0

170.0

0.0

 

პროცენტი

52.5

55.0

55.0

0.0

31.8

31.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

55.6

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

120.0

120.0

0.0

170.0

170.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

120.0

120.0

0.0

170.0

170.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

120.0

120.0

0.0

170.0

170.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

52.5

55.0

55.0

0.0

87.4

87.4

0.0

 

ხარჯები

52.5

55.0

55.0

0.0

31.8

31.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

52.5

55.0

55.0

0.0

31.8

31.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

55.6

55.6

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

1444.3

14388.2

7659.1

6729.1

17958.4

10442.3

7516.1

 

ხარჯები

80.4

624.0

404.0

220.0

615.4

572.2

43.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

80.4

474.0

404.0

70.0

597.2

572.2

25.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

18.2

0.0

18.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1363.9

13764.2

7255.1

6509.1

17343.0

9870.1

7472.9

 

ვალდებულებები

 

 

 

 

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

880.7

7467.0

2462.6

5004.4

7503.1

3004.6

4498.5

 

ხარჯები

64.7

234.0

234.0

0.0

248.2

248.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

64.7

234.0

234.0

0.0

248.2

248.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816.0

7233.0

2228.6

5004.4

7254.9

2756.4

4498.5

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

64.7

234.0

234.0

0.0

248.2

248.2

0.0

 

ხარჯები

64.7

234.0

234.0

0.0

248.2

248.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

0.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

64.7

234.0

234.0

0.0

248.2

248.2

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

816.0

7233.0

2228.6

5004.4

7254.9

2756.4

4498.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816.0

7233.0

2228.6

5004.4

7254.9

2756.4

4498.5

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

54.2

104.0

104.0

0.0

2002.6

1816.7

185.9

 

ხარჯები

15.7

100.0

100.0

0.0

123.4

123.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

100.0

100.0

0.0

123.4

123.4

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.5

4.0

4.0

0.0

1879.2

1693.3

185.9

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (მოვლა-შენახვა)

15.7

100.0

100.0

0.0

123.4

123.4

0.0

 

ხარჯები

15.7

100.0

100.0

0.0

123.4

123.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.7

100.0

100.0

0.0

123.4

123.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

38.5

4.0

4.0

0.0

1879.2

1693.3

185.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.5

4.0

4.0

 

1879.2

1693.3

185.9

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

02 03

გარე განათება

55.9

742.6

742.6

0.0

708.3

708.3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

742.6

742.6

0.0

558.3

558.3

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

55.9

742.6

742.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

742.6

742.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

0.0

 

 

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

150.0

150.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

150.0

150.0

0.0

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

 02 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

0.0

0.0

0.0

 

558.3

558.3

0.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

558.3

558.3

0.0

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

0204

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

350.2

2253.9

1218.2

1035.7

3391.3

1270.1

2121.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

18.2

0.0

18.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

18.2

 

18.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350.2

2103.9

1218.2

885.7

3373.1

1270.1

2103.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

020401

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

350.2

2103.9

1218.2

885.7

3280.1

1230.1

2050.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350.2

2103.9

1218.2

885.7

3280.1

1230.1

2050.0

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

020402

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

0.0

150.0

0.0

150.0

111.2

40.0

71.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

150.0

0.0

150.0

18.2

0.0

18.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

150.0

 

150.0

18.2

0.0

18.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

93.0

40.0

53.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

86.5

2400.5

2400.5

0.0

2027.9

2027.9

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

2400.5

2400.5

0.0

2027.9

2027.9

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

86.5

2400.5

2400.5

0.0

2027.9

2027.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

2400.5

2400.5

0.0

2027.9

2027.9

0.0

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

02 05 02

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

02 05 03

სასაფლაოების მოწყობა  და მოვლა-პატრონობა

 

0.0

 

 

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

 

 

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის
 პროგრამის ღონისძიებები

16.8

1420.2

731.2

689.0

1271.8

561.3

710.5

 

ხარჯები

0.0

140.0

70.0

70.0

75.6

50.6

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

140.0

70.0

70.0

75.6

50.6

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.8

1280.2

661.2

619.0

1196.2

510.7

685.5

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

0.0

0.0

0.0

0.0

1053.4

1053.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

0.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

1053.4

1053.4

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

323.0

390.0

390.0

0.0

599.1

599.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

323.0

390.0

390.0

0.0

534.7

534.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

323.0

390.0

390.0

0.0

509.7

509.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

64.4

64.4

0.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

323.0

390.0

390.0

0.0

509.7

509.7

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

323.0

390.0

390.0

0.0

509.7

509.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

323.0

390.0

390.0

0.0

509.7

509.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა(ა)იპ  "დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური"

323.0

390.0

390.0

0.0

509.7

509.7

0.0

 

ხარჯები

323.0

390.0

390.0

0.0

509.7

509.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

323.0

390.0

390.0

 

509.7

509.7

0.0

 

გრანტები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

64.4

64.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

64.4

64.4

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

 

 

 

 

 

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

25.0

25.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

496.7

1479.1

601.0

878.1

1424.4

503.0

921.4

 

ხარჯები

496.7

937.5

579.4

358.1

695.3

493.0

202.3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

358.1

0.0

358.1

202.3

 

202.3

 

სუბსიდიები

496.7

579.4

579.4

0.0

491.5

491.5

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

541.6

21.6

520.0

729.1

10.0

719.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

436.1

530.0

530.0

0.0

426.2

426.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

436.1

508.4

508.4

0.0

416.2

416.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

436.1

508.4

508.4

0.0

414.7

414.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.6

21.6

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ "დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

436.1

530.0

530.0

0.0

426.2

426.2

0.0

 

ხარჯები

436.1

508.4

508.4

0.0

416.2

416.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

436.1

508.4

508.4

 

414.7

414.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

 

 

1.5

1.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.6

21.6

 

10.0

10.0

0.0

04 02

საგანმანათლებლო
ცენტრის დაფინანსება    ა(ა)იპ  დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

60.6

71.0

71.0

0.0

76.8

76.8

0.0

 

ხარჯები

60.6

71.0

71.0

0.0

76.8

76.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

60.6

71.0

71.0

 

76.8

76.8

 

 

გრანტები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

878.1

0.0

878.1

921.4

0.0

921.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

358.1

0.0

358.1

202.3

0.0

202.3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

358.1

0.0

358.1

202.3

0.0

202.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

520.0

0.0

520.0

719.1

0.0

719.1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

510.1

765.5

765.5

0.0

684.4

684.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

510.1

739.4

739.4

0.0

670.2

670.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

510.1

739.4

739.4

0.0

666.6

666.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

1.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.1

26.1

0.0

14.2

14.2

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

141.3

177.0

177.0

0.0

146.0

146.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

141.3

177.0

177.0

0.0

146.0

146.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

141.3

177.0

177.0

0.0

144.0

144.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

141.3

177.0

177.0

0.0

144.0

144.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

141.3

177.0

177.0

0.0

144.0

144.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

141.3

177.0

177.0

 

144.0

144.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

 

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

2.0

2.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

368.8

538.5

538.5

0.0

488.4

488.4

0.0

 

ხარჯები

368.8

512.4

512.4

0.0

474.2

474.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

368.8

512.4

512.4

0.0

472.6

472.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

1.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.1

26.1

0.0

14.2

14.2

0.0

05 02 01

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  ა(ა)იპ  "დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

228.4

353.0

353.0

0.0

297.0

297.0

0.0

 

ხარჯები

228.4

331.9

331.9

0.0

291.8

291.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

228.4

331.9

331.9

 

291.0

291.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.8

0.8

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

21.1

21.1

 

5.2

5.2

 

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
ა(ა)იპ  "დმანისის სამუსიკო სკოლა"

65.4

95.5

95.5

0.0

97.5

97.5

0.0

 

ხარჯები

65.4

95.5

95.5

0.0

96.5

96.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

65.4

95.5

95.5

 

95.7

95.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.8

0.8

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.0

1.0

 

05 02 03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა  ა(ა)იპ "დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური"

75.0

90.0

90.0

0.0

93.9

93.9

0.0

 

ხარჯები

75.0

85.0

85.0

0.0

85.9

85.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

75.0

85.0

85.0

 

85.9

85.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

 

8.0

8.0

0.0

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 04

კულტურული
ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის
 ხელშეწყობა

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

50.0

50.0

 

50.0

50.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

381.7

414.2

360.0

54.2

730.2

676.0

54.2

 

ხარჯები

381.7

242.0

162.0

80.0

730.2

676.0

54.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

104.5

104.5

0.0

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

99.5

122.2

70.0

52.2

146.0

93.8

52.2

 

გრანტები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

282.2

292.0

290.0

2.0

479.7

477.7

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

45.0

56.2

4.0

52.2

67.1

14.9

52.2

 

ხარჯები

45.0

56.2

4.0

52.2

67.1

14.9

52.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

45.0

56.2

4.0

52.2

67.1

14.9

52.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

45.0

56.2

4.0

52.2

67.1

14.9

52.2

 

ხარჯები

45.0

56.2

4.0

52.2

67.1

14.9

52.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

45.0

56.2

4.0

52.2

67.1

14.9

52.2

 

გრანტები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ვალდებულებები

 

0.0

 

 

 

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

336.7

358.0

356.0

2.0

663.1

661.1

2.0

 

ხარჯები

336.7

358.0

356.0

2.0

663.1

661.1

2.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

104.5

104.5

0.0

 

სუბსიდიები

54.5

66.0

66.0

0.0

78.9

78.9

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

282.2

292.0

290.0

2.0

479.7

477.7

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

90.0

100.0

100.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

90.0

100.0

100.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90.0

100.0

100.0

 

200.0

200.0

0.0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით  საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრიკეტით") უზრუნველყოფის  მუნიციპალური პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

43.0

43.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

43.0

43.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

43.0

43.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

143.3

190.0

190.0

0.0

277.7

277.7

0.0

 

ხარჯები

143.3

190.0

190.0

0.0

277.7

277.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

143.3

190.0

190.0

0.0

277.7

277.7

0.0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

0.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.5

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა
 უფასო კვებით   უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

54.5

66.0

66.0

0.0

78.9

78.9

0.0

 

ხარჯები

54.5

66.0

66.0

0.0

78.9

78.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

54.5

66.0

66.0

 

78.9

78.9

 

 

გრანტები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების
მუნიციპალური პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

61.5

61.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

61.5

61.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

61.5

61.5

 

 

პროცენტი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

 

 

 

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

48.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

48.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

მუხლი 2.   დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ ოქრიაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.