„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 251
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 08/10/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017382
251
08/10/2020
ვებგვერდი, 12/10/2020
190040000.22.033.017382
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №251

2020 წლის 8 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:


მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:

1. დანართი N2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ბიუჯეტის განმკარგველის – 0980 – სსიპ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

„69

0981

სსიპ „ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო“;

 

ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

„1289

4929

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

 1290

4930

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების

გაერთიანება

1291

4931

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების

გაერთიანება

1292

4932

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

1293

4933

ა(ა)იპ ქალაქ კასპის ბიბლიოთეკა

1388

5028

ა(ა)იპ „კასპის სპორტკომპლექსი““;

 

გ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 5130 – ა(ა)იპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრის“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

„1491

5131

ააიპ „კულტურისა და

სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანება“

1492

5132

ააიპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის

დაწესებულებების გაერთიანება“

1493

5133

ააიპ „ბიბლიოთეკებისა და

მუზეუმების გაერთიანება““.

 

2. დანართ N3-ში - ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი - 7339 - „სსიპ – ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მოძრავი ქონების რეალიზაციისა და გაწეული მომსახურების საფასური“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის შემოსულობის სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი:

„სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური კლინიკა“

7340“.


 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.